Las traducciones a español:

  • ambiente   
    (Noun  m)
  • atmósfera   
    (Noun  f)
  • clima   
    (Noun  m)

Oraciones de ejemplo con "burdata", memoria de traducción

add example
mt L-effikaċja ta ’ lamotrigine fil-prevenzjoni ta ’ episodji ta ’ bdil fil-burdata f’ pazjenti b’ disturbi bi-polari I kienet evalwata f’ żewġ studji
es La eficacia de lamotrigina en la prevención del trastorno del estado del ánimo en pacientes con trastorno bipolar I ha sido evaluada en dos estudios
mt bidla kontinwa fil-burdata, aggressjoni, stat konfużjonali, burdata ewforika, alluċinazzjoni, manija, paranoja, attentat ta ’ suwiċidju, ideat dwar suwiċidju
es inestabilidad emocional, agresión, estado de confusión, euforia, alucinaciones, manía, paranoia, intento de suicidio, ideas suicidas
mt Fi studji ta ’ adulti li ħadu Zerit ma ’ mediċini oħra kontra l-HIV (lamivudine u efavirenz) xi pazjenti ħassew tibdil fil-burdata jew ma ħassewhomx jistgħu jaħsbu sew
es En algunos pacientes adultos que tomaron Zerit en combinación con otros fármacos antiretrovirales (lamivudina y efavirenz) se notificaron cambios en el estado de ánimo o la capacidad para pensar con claridad
mt Fi studju ta ' ‧-il xhar f ' pazjenti b ' manija jew b ' episodji m allta stabilizzati fuq olanzapine flimkien ma ' stabilizzatur tal-burdata (lithium jew valproate), l-u u fit-tul ta ' olanzapine flimkien ma ’ lithium jew l-valproate ma kienx statistikament sinifikanti superjuri g all-lithium jew g all-valproate wa du biex jittardja r-rikorrenza bipolari, kif definit skond il-kriterji (dijanjosti i) tas-sindromu
es En un estudio de prevención de recaídas con tratamiento de combinación de ‧ meses de duración en pacientes que presentaban episodio maníaco o mixto estabilizados con olanzapina y estabilizadores del ánimo (litio o valproato), el tratamiento de combinación de larga duración con olanzapina y litio o valproato no fue significativamente superior estadísticamente a litio o valproato en monoterapia atendiendo al criterio sindrómico de retraso de la recaída en el trastorno bipolar
mt Tibdil tal-burdata, mard dipressiv
es Alteraciones del estado de ánimo, alteraciones depresivas
mt Is-CHMP kien imħasseb dwar kemm huwa xieraq li lamotriġina jintuża bħala stabilizzatur tal-burdata
es Al CHMP le preocupaba la idoneidad de la lamotrigina utilizada como regulador del estado de ánimo
mt Jekk ikun hemm episodju ġdid ta ' manija, imħallat, jew ta ' depressjoni, it-trattament b ’ olanzapine għandu jitkompla (bl-aħjar użu tad-doża skond il-bżonn), b' terapija supplimentari biex ikunu trattati s-sintomi tal-burdata, kif indikat klinikament
es Si se presenta un nuevo episodio maníaco, mixto o depresivo, se debe continuar con el tratamiento con olanzapina (con la dosis óptima según sea necesario), junto con una terapia complementaria para tratar los síntomas del estado de ánimo, según criterio clínico
mt Pereżempju, burdata disforika jew depressa; nuqqas ta ' rqad, irritabilita ', frustrazzjoni jew rabja; ansjeta '; diffikulta ' biex tikkonċentra; irrekwitezza; ritmu tal-qalb imnaqqas; żieda fl-aptit jew żieda fil-piż ġew irrapportati f' pazjenti li ppruvaw jaqtgħu t-tipjip
es Por ejemplo, se han descrito disforia o depresión; insomnio, irritabilidad, frustración o ira; ansiedad; dificultades para concentrarse; inquietud; disminución en el ritmo cardíaco; aumento del apetito o aumento del peso corporal en pacientes que intentan dejar de fumar
mt Id-dipressjoni hija taħwid kontinwu tal-burdata li tinterferixxi mal-ħajja ta ’ kuljum
es La depresión es una alteración continuada del estado de ánimo que interfiere con la vida diaria
mt Jekk għandek depressjoni it-tabib tiegħek xorta jista ’ jippreskrivilek Avonex, iżda huma mportanti li tgħarraf lit-tabib tiegħek li kellek depressjoni jew problemi simili li għadhom effett fuq il-burdata tiegħek
es Si tiene depresión, su médico puede prescribirle Avonex pero es importante que éste sepa si ha tenido depresión u otro problema similar que afecte a su estado de ánimo
mt Hija ukoll stabbiliżżatur tal-burdata li jipprevjeni li jerġa jkun hemm l-inkapaċità assoċjata mat-taqlib tal-burdata bejn stat ta ' ferħ jew dwejjaq eċċessiv assoċjat ma ' din il-kundizzjoni
es Es también un estabilizador del ánimo que previene la aparición de variaciones extremas en el estado de ánimo
mt Jista ’ jkun hemm sintomi li inti ma tindunax bihom waħdek, bħal bidliet fil-burdata jew fl-imġieba, telf tal-memorja, diffikultajiet fil-kliem u l-komunikazzjoni, li t-tabib tiegħek għandu mnejn ikollu bżonn jinvestiga aktar biex jelimina PML
es Podrían surgir síntomas que podría usted no advertir por sí mismo, tales como cambios de humor o de comportamiento, pérdidas de memoria, dificultades del habla y de la comunicación, que su médico podría tener que investigar con más detenimiento para descartar una LMP
mt Jista ’ wkoll jintuża sabiex jipprevjeni (meta jerġgħu jibdew jitfaċċaw is-sintomi) li dawn l-episodji f’ pazjenti b’ disturbi bipolari (marda mentali b’ perjodi li jalternaw bejn burdata tajba ħafna u depressjoni) jerġgħu jfiġġu u li jkunu rrispondew għal kors inizjali ta ’ trattament
es Puede emplearse también para impedir la recurrencia (cuando reaparecen los síntomas) de estos episodios en pacientes adultos con trastorno bipolar (enfermedad mental en la que se alternan períodos de euforia y de depresión) que han respondido a un ciclo inicial de tratamiento
mt Disorjenament Burdata ewforika
es Desorientación Euforia
mt Effetti sekondarji mhux komuni Bidliet fil-burdata, anġjoedema (sensittività eċċessiva b’ nefħa f’ daqqa tax-xofftejn, il-wiċċ, l-għonq, u kultant tas-saqajn u l-idejn; Rata ogħla ta ’ anġjoedema f’ pazjenti suwed milli f’ pazjenti mhux suwed), bidla fil-kulur (ikħal blu ċar segwit bi ħmura) u/jew tirżih jew tnemnim tas-swaba tal-idejn jew tas-saqajn (il-fenomenu ta ’ Raynaud), bidliet fil-mod kif l-affarijiet jintegħmu, tħossok maħlub, bi ngħas jew diffikultà biex torqod, ħolm stramb, taħbit ta ’ qalb mgħaġġel, imnieħer iqattar, tqalligħ, uġigħ fl-istonku jew indiġestjoni, raxx tal-ġilda, ħakk, impotenza, għeja, debolezza tal-muskoli
es Efectos adversos poco frecuentes Variaciones del estado de ánimo, angioedema (reacción de hipersensibilidad con hinchazón súbita de labios, cara y cuello y ocasionalmente de los pies y las manos; la tasa de angioedema es más alta en pacientes de raza negra que en pacientes que no son de raza negra), cambios en el color de la piel(azul pálido que pasa a ser rojo) y/o dedos de las manos y los pies dormidos o con hormigueo (fenómeno de Raynaud), cambios en el sabor de las cosas, cansancio, sensación de somnolencia o dificultad para dormirse, sueños extraños, latidos rápidos del corazón, nariz que no para de moquear, náuseas, dolor de estómago o indigestión, erupción cutánea, picor, impotencia, cansancio, debilidad muscular
mt Jista ’ jintuża wkoll biex jipprevjeni l-feġġa mill-ġdid ta ’ dawn l-episodji (meta s-sintomi jerġgħu joħorġu) f’ adulti b’ disturbi polari (marda mentali b’ perjodi jalternaw bejn burdata tajba ħafna u depressjoni) li jkunu rrispondew għal kors inizjali ta ’ trattament
es Puede emplearse también para impedir la recurrencia (cuando reaparecen los síntomas) de estos episodios en pacientes adultos con trastorno bipolar (enfermedad mental en la que se alternan períodos de ánimo exaltado y de depresión) que han respondido a un ciclo inicial de tratamiento
mt Fi studju ta ' ‧-il xhar f' pazjenti b' manija jew b' episodji mħallta stabilizzati fuq olanzapine flimkien ma ' stabilizzatur tal-burdata (lithium jew valproate), l-użu fit-tul ta ' olanzapine flimkien ma ’ lithium jew l-valproate ma kienx statistikament sinifikanti superjuri għall-lithium jew għall-valproate waħdu biex jittardja r-rikorrenza bipolari, kif definit skond il-kriterji (dijanjostiċi) tas-sindromu
es En un estudio de prevención de recaídas con tratamiento de combinación de ‧ meses de duración en pacientes que presentaban episodio maníaco o mixto estabilizados con olanzapina y estabilizadores del ánimo (litio o valproato), el tratamiento de combinación de larga duración con olanzapina y litio o valproato no fue significativamente superior estadísticamente a litio o valproato en monoterapia atendiendo al criterio sindrómico de retraso de la recaída en el trastorno bipolar
mt Jekk ikun hemm episodju ġdid ta ' manija, imħallat, jew ta ' depressjoni, it-trattament b’ olanzapine għandu jitkompla (bl-aħjar użu tad-doża skond il-bżonn), b' terapija supplimentari biex ikunu trattati s-sintomi tal-burdata, kif indikat klinikament
es Si se presenta un nuevo episodio maníaco, mixto o depresivo, se debe continuar con el tratamiento con olanzapina (con la dosis óptima según sea necesario), junto con una terapia complementaria para tratar los síntomas del estado de ánimo, según criterio clínico
mt Hemm l-eżistenza ta ' tendenzi suwiċidjali f' mard psikotiku u disturbi fil-burdata u f' xi każijiet ġiet irrapurtata hekk kif bdiet jew inbidlet il-kura bl-antipsikotiċi, inkluża l-kura bl-aripiprazole (ara taqsima
es La aparición de comportamiento suicida es inherente a las patologías psicóticas y trastornos del estado de ánimo en algunos casos han sido notificados algunos casos tempranos tras la administración inicial o cambio de terapias antipsicóticas, incluyendo el tratamiento con aripiprazol (ver sección
mt Fl-istudji b’ perjodi ta ’ żmien qosra, is-CHMP qies li l-effett ta ’ Cymbalta/Xeristar kien żgħir wisq biex ikun relevanti għall-pazjenti: ma kien hemm ebda turija ċara tat-titjib fis-sintomi, u l-effetti modesti ta ’ Cymbalta/Xeristar setgħu kienu dovuti għall-effett tal-mediċina li ttejjeb il-burdata tal-pazjenti
es El CHMP consideró que, en los estudios a corto plazo, el efecto de Cymbalta/Xeristar era demasiado pequeño para resultar relevante para el paciente: no hubo ninguna demostración evidente de la mejoría de los síntomas, y los modestos efectos de Cymbalta/Xeristar pudieron deberse a que el medicamento mejora el estado de ánimo de los pacientes
mt Komuni: aġitazzjoni, depressjoni, disturbi emozzjonali, tibdil fil-burdata, ostilità/aggressjoni, nuqqas ta ' rqad, nervożita`/irritabilita`, disturbi fil-personalita`, ħsieb mhux normali Esperjenza wara l-użu fis-suq: mġieba mhux normali, rabja, ansjetà, konfużjoni, alluċinazzjonijiet, disturbi psikotiċi, attentati ta’ suwiċidju u ħsieb ta ’ suwiċidju
es Frecuentes: agitación, depresión, labilidad emocional/cambios de humor, hostilidad/agresividad, insomnio, nerviosismo/irritabilidad, trastornos de personalidad, pensamiento anormal Experiencia post-comercialización: comportamiento anormal, cólera, ansiedad, confusión, alucinaciones, alteraciones psicóticas, suicidio, tentativa de suicidio e ideación suicida
mt Zalasta jintuża wkoll fit-trattament ta ’ każijiet moderati jew severi tal-manija (burdata tajba b’ mod estrem) fl-adulti
es Zalasta se utiliza asimismo para tratar los episodios maníacos (estado de ánimo eufórico) moderados a intensos en pacientes adultos
mt Zyprexa jintuża wkoll fit-trattament ta ’ każijiet moderati jew severi tal-manija (burdata estremament tajba) fl-adulti
es Zyprexa se utiliza asimismo para tratar los episodios maníacos (euforia excesiva) moderados a intensos
Mostrando página 1. 107 encontrado frases búsqueda de una frase burdata.Se encuentra en 0,576 ms.Las memorias de traducción son creados por humanos, pero alineado por computadora, que puede provocar errores. Ellos vienen de muchas fuentes y no se registran. Te lo advierto.