Oraciones de ejemplo con "cambio semántico", memoria de traducción

add example
Active isto se quere que se garde a configuración do documento, coma por exemplo os marcadores. Esta configuración restaurarase cando se volte abrir o documento e non teña sufirod cambios
Active esta opción si desea que los elementos de la configuración del documento, como los marcadores, se guarden entre sesiones del editor. La configuración se restaurará si el documento no ha cambiado cuando se vuelva a abrir
Especifica como debería afectar á propriedade da fiestra: Non lle afecta: A propriedade da fiestra non se verá afectada e polo tanto utilizarase o modo predeterminado de manexo. Se especifica isto as preferencias mais xenéricas da fiestra bloquearanse. Aplicar inicialmente: A propriedade da fiestra só cambiará ao valor dado despois de crearse. Non se aplicará nengún cambio posterior. Lembrar: Recordarase o valor da propriedade da fiestra e cada vez que a fiestra se cree aplicarase o último valor utilizado.. Forzar: A propriedade da fiestra será forzada para que tome o valor fixado. Forzar temporalmente: A propriedade da fiestra fixarase co valor dado até que se oculte (esta acción eliminarase cando a fiestra se oculte
Especificar como debería afectarle la propiedad de la ventana: No le afecta: La propiedad de la ventana no se verá afectada y por tanto se utilizará el modo predeterminado de manejo. Al especificar esto las preferencias más genéricas de la ventana se bloquearán. Aplicar inicialmente: La propiedad de la ventana sólo cambiará al valor dado después de crearse. No se aplicará ningún cambio posterior. Recordar: Se recordará el valor de la propiedad de la ventana y cada vez que la ventana se cree se aplicará el último valor utilizado.. Forzar: La propiedad de la ventana se forzará a que tome el valor fijado. Forzar temporalmente: La propiedad de la ventana se fijará al valor dado hasta que se oculte (esta acción se eliminará cuando la ventana se oculte
Anula un desfacer. Reverte o acto de Desfacer. Isto reporá o cambio que fixer orixinalmente
Rehace algo que se ha rehecho. Acción inversa de deshacer. Restaurará el cambio que hizo originalmente
Se sinala esta opción, precargarase unha sesión de Konqueror despois da secuencia de inicio do KDE. Isto fará que a primeira fiestra de Konqueror abra máis rápido, a cambio dun maior tempo de inicio do KDE (pero poderá traballar durante a carga, polo que apenas notará a diferenza
Si esta opción esta activada, se precargará una sesión de Konqueror después de la secuencia de inicio de KDE. Esto hará que la primera ventana de Konqueror se abra más rápido, a cambio de un mayor tiempo de inicio de KDE (pero podrá trabajar durante la carga, por lo que apenas notará la diferencia
Debe reiniciar KDE para que estes cambios surxan efecto
KDE debe ser reiniciado para que estos cambios tengan efecto
Desexa guardar os cambios antes de criar a antevisión da impresión?
¿Quiere guardar los cambios antes de mostrar la vista previa?
Grava os cambios feitos no deseño actual
Guarda los cambios realizados al diseño actual
Se desfai unha acción e decide que non era un erro, escolla Editar Refacer para restaurar os cambios. & kivio; guarda várias accións para poder desfacer/refacer varias accións
Si deshace una acción y decide que se equivocó, seleccione Editar Rehacer para recuperar el cambio. & kivio; almacena múltiples acciones para deshacer/rehacer varios cambios
Na páxina Unidades, poderá escoller as unidades. Pode escoller se prefere kJ/mol ou eV. A Temperatura está en Kelvins por omisión pero pode cambiá-la a graus Centigrados ou Fahrenheit
En la pestaña Unidades puede elegir las unidades que prefiera. Puede seleccionar si desea KJ/mol por omisión, pero también puede elegir eV. La temperatura está en Kelvin por omisión, pero la puede cambiar a grados Celsius o a grados Fahrenheit
Desexa realmente anular todos os cambios sen gardar?
¿Desea realmente perder todos los cambios sin guardar?
É necesario guardar os cambios no deseño da táboa existente
Ahora se necesita guardar los cambios en el diseño de la tabla existente
Cambios actuais
Cambios actuales
Gardar os cambios do menú?
¿Guardar los cambios del menú?
Os cambios de formato nas imaxes non están soportados
Los cambios de formato de imágenes no están soportados en este momento
Fixo cambios no(s) ficheiro(s) de destino. Desexa guardalos?
Has hecho cambios a el/los archivo(s) de destino. ¿Quiere guardarlo(s)?
Guardar todos os cambios feitos aos datos desta conexón
Guarda todos los cambios realizados a la información de esta conexión
Está seguro de que quere anovar o caché IMAP do cartafol % ‧ e todos os seus subcartafoles? Isto borrará todos os cambios que vostede fixo localmente nos seus cartafoles
¿Está seguro de que quiere refrescar la caché de IMAP de la carpeta %‧ y todas sus subcarpetas? Esto eliminará todos los cambios que haya hecho localmente a sus carpetas
Fixo cambios no menú. Desexa gardalos ou esquecelos?
Ha realizado cambios en el menú. ¿Desea guardarlos o descartarlos?
Espere mentres a rede é reactivada, para que os cambios teñan efeito
Por favor espere mientras la red es reiniciada para que los cambios tengan efecto
O formulario " % ‧ " foi modificado. Desexa guardar os seus cambios ou ignoralos?
Se ha modificado el formulario « %‧ ». ¿Quiere guardar los cambios o descartarlos?
O documento " % ‧ " foi modificado, pero non se gardou. Desexa gardar os cambios ou descartalos?
El documento « %‧ » ha sido modificado, aunque no ha sido guardado. ¿Desea guardar los cambios, o descartarlos?
Grava os cambios feitos na fila actual
Guarda los cambios realizados en la fila actual
Desexa gardar os cambios antes de saír?
¿Quiere guardar sus cambios antes de salir?
Agora prema no documento de & kword;, fora da táboa. As barras de menú e ferramentas deberan voltar a ser as de & kword;, os elementos da vista de & kspread; deberían ter desaparecido. A táboa segue no sitio e reflicte os cambios que fixese nela
Ahora haga clic en cualquier lugar de su documento de & kword; fuera del área de la tabla. Las barras de menú y herramientas deberían volver a ser las de & kword;, los elementos de la vista de & kspread; deberían desaparecer. Su tabla permanece y refleja todos los cambios que ha realizado en ella
Notificador de KDED para cambios na lista de montaxes GVFS remotasDDescription
Description
Mostrando página 2. 149 encontrado frases búsqueda de una frase cambio semántico.Se encuentra en 0,794 ms.Las memorias de traducción son creados por humanos, pero alineado por computadora, que puede provocar errores. Ellos vienen de muchas fuentes y no se registran. Te lo advierto.