Oraciones de ejemplo con "cambio semántico", memoria de traducción

add example
O documento " % ‧ " foi modificado. Desexa gardar os cambios ou descartalos?El documento « %‧ » ha sido modificado ¿Desea guardar los cambios o descartarlos?
O formulario " % ‧ " foi modificado. Desexa guardar os seus cambios ou ignoralos?Se ha modificado el formulario « %‧ ». ¿Quiere guardar los cambios o descartarlos?
Desfacer os cambiosDeshacer los cambios
Hai cambios sen gardar. Está seguro de que quere sair?Hay cambios sin guardar. ¿Está seguro de que quiere salir?
Cambios das PropriedadesCambiar propiedades
Se desfai unha acción e decide que non era un erro, escolla Editar Refacer para restaurar os cambios. & kivio; guarda várias accións para poder desfacer/refacer varias acciónsSi deshace una acción y decide que se equivocó, seleccione Editar Rehacer para recuperar el cambio. & kivio; almacena múltiples acciones para deshacer/rehacer varios cambios
Fallou o cambio de caducidade. Desexa tentar cambiar a data de caducidade no modo consola?El cambio de la caducidad ha fallado. ¿Desea intentar cambiar la caducidad de la clave en modo consola?
Active isto se quere que se garde a configuración do documento, coma por exemplo os marcadores. Esta configuración restaurarase cando se volte abrir o documento e non teña sufirod cambiosActive esta opción si desea que los elementos de la configuración del documento, como los marcadores, se guarden entre sesiones del editor. La configuración se restaurará si el documento no ha cambiado cuando se vuelva a abrir
Se sinala esta opción, permite o rexisto automático das ordes de arranque como valores por omisión para os arranques seguintes. Desta maneira, lilo " quédase " cunha escolla até que a cambie á mao. Iso activa a opción lock en lilo. confSeleccionando esta casilla se activa el registro automático de la línea de órdenes de arranque predeterminada para los arranques siguientes. Así, lilo « bloquea » una opción hasta que sea de-seleccionada manualmente. Esto activa la opción lock en lilo. conf
Cambios importantes aos que prestar atenciónCambios importantes a los que debería estar atento
Se sinala esta opción, precargarase unha sesión de Konqueror despois da secuencia de inicio do KDE. Isto fará que a primeira fiestra de Konqueror abra máis rápido, a cambio dun maior tempo de inicio do KDE (pero poderá traballar durante a carga, polo que apenas notará a diferenzaSi esta opción esta activada, se precargará una sesión de Konqueror después de la secuencia de inicio de KDE. Esto hará que la primera ventana de Konqueror se abra más rápido, a cambio de un mayor tiempo de inicio de KDE (pero podrá trabajar durante la carga, por lo que apenas notará la diferencia
Último cambio de contrasinalUltimo cambio de contraseña
Se preme nestes botón guardará todos os cambios recentes feitos no obxecto " % ‧ "Al presionar este botón se guardan todos los cambios recientes hechos al objeto « %‧ »
Desexa guardar os cambios antes de criar a antevisión da impresión?¿Quiere guardar los cambios antes de mostrar la vista previa?
Notificador de KDED para cambios na lista de montaxes GVFS remotasDDescriptionDescription
Está seguro de que quere anovar o caché IMAP do cartafol % ‧ e todos os seus subcartafoles? Isto borrará todos os cambios que vostede fixo localmente nos seus cartafoles¿Está seguro de que quiere refrescar la caché de IMAP de la carpeta %‧ y todas sus subcarpetas? Esto eliminará todos los cambios que haya hecho localmente a sus carpetas
Cambios sen gardarCambios no guardados
Pode corrixir os datos nesta fila ou utilizar a función " Cancelar cambios na fila "Puede corregir los datos de esta fila o usar la función « Cancelar los cambios de la fila »
Debe reiniciar KDE para que estes cambios surxan efectoKDE debe ser reiniciado para que estos cambios tengan efecto
& Cancelar Cambios á Fila& Cancelar los cambios de la fila
Fixo cambios no(s) ficheiro(s) de destino. Desexa guardalos?Has hecho cambios a el/los archivo(s) de destino. ¿Quiere guardarlo(s)?
Empurrádeme ao cambio!¡ Empujadme al cambio!
Fallou o cambioCambio fallido
Desfai unha acción. Reverterá para o estado anterior ao último cambioDeshace una acción. Puede volver al estado que existía antes de su último cambio
Cambios Non GuardadosHabilitar las imágenes
Mostrando página 2. 149 encontrado frases búsqueda de una frase cambio semántico.Se encuentra en 0,773 ms.Las memorias de traducción son creados por humanos, pero alineado por computadora, que puede provocar errores. Ellos vienen de muchas fuentes y no se registran. Te lo advierto.