Las traducciones a español:

  • directiva de protección de agua   

Frases similares en el diccionario de vasco español. (1)

ura babesteko EBko arteztarau
Directiva comunitaria sobre la protección del agua

Oraciones de ejemplo con "ura babesteko arteztarau", memoria de traducción

add example
eu Ontzi hauek gauza askotarako erabil daitezke. Laborategi gehienetan urarekin, gatzarekin, azidoarekin eta beste fluidoekin erabiltzen dira. Fluidoa aplikatzea errazten dute kopuru jakin bat neurtu behar ez baduzu
es Estos frascos se usan para diversos propósitos. En la mayoría de laboratorios suelen estar llenos de agua, sales ácidas u otros líquidos de uso común. Con estos frascos se pueden aplicar estos fluidos si no es necesario medir una cantidad con precisión
eu Urarik gabe ezingo zenuke bizi
es Sin agua no podrías vivir.
eu Egunero joaten jarraitzen genuen Cholengo apartamentura. Beti bezala jarraitzen zuen, denbora batez beti bezala egin zuen, tinetako uraz dutxatzen ninduen eta ohera eramaten.
es Seguíamos yendo cada día al apartamento de Cholen. El se comportaba como de costumbre, durante un tiempo se comportó como de costumbre, me duchaba con el agua de las tinajas y me llevaba a la cama.
eu Kaleetaraino jaisten da ura. Morroien familiak ere etortzen dira, morroien bisitariak ere bai, auzoko etxeetako haur zuriak. Ama zoriontsu dabil benetan desordena horretan.
es El agua desciende hasta las avenidas. Vienen las familias de los criados, las visitas de los criados también, los niños blancos de las casas vecinas. La madre está feliz con ese desorden.
eu Eta neskatoa zutitu egin zen, bera ere bere buruaz beste egitera bailihoan, bera ere bere burua itsasora botatzera bailihoan, eta gero negarrari eman zion, Cholengo gizona etorri baitzitzaion akordura eta hala, bat-batean, ez baitzekien ziur ez ote zuen maitatu, ura hareetan bezala historian galdu izanagatik, oharkabean pasa bide zitzaion amodio batez, orain arte, musika hura itsaso zabalera isuria izan zen unera arte ikusi ez zuen amodio batez.
es Y la joven se levantó como para ir a su vez a matarse, a arrojarse a su vez al mar y después lloró porque pensó en el hombre de Cholen y no estaba segura, de repente, de no haberle amado con un amor que le hubiera pasado inadvertido por haberse perdido en la historia como el agua en la arena y que lo reconocía sólo ahora en este instante de la música lanzada a través del mar.
eu Lehorgailu bat normalean beiraz egindako laborategiko tresna bat da eta materia kimikoak lehortzeko erabiltzen da, hau da lagin batetik ura edo likidoa kentzeko. \ t\ t\ tPrintzipioz estalki laudun tutua duen beirazko ontzi bat bat da eta beraz hermetikoki itxi daiteke. Lehorgailuaren beheko zatia normalean egile lehortzaile batekin betetzen da, adibidez, kaltzio kloruroa, anhidrido fosforikoa edo azido sulfurikoa. Lehortzeko lagina plastikozko edo keramikazko kartutxo diafano batean jartzen da eragilearen gainean. \ t\ t\ tEragile lehortzailea higroskopikoa da, eta honek bere ingurunean ur lurruna xurgatuz hezetasuna kentzen du. Atmosfera lehorrak orduan ura lehortzeko laginetik hartzen du
es Un desecador es un aparato de laboratorio que suele estar hecho de cristal y sirve para secar sustancias químicas, es decir, para eliminar el agua o los líquidos de una muestra \t\t\tBásicamente consiste en un recipiente de vidrio con una espita que tiene un cierre plano
eu Gauean, ez zuen lorik egin, bere eztarria hertsaturik zegoen, egarri zen; pitxarretik ura edatera jaiki zen, eta leihoa ireki zuen; zerua izarrez estalirik zegoen, haize beroa zebilen; urrunean zakur batzuk ahausika ari ziren. Bertaux aldera itzuli zuen burua.
es Aquella noche no durmió, tenía un nudo en la garganta, tenía sed; se levantó a beber agua y abrió la ventana; el cielo estaba estrellado, soplaba un viento cálido, ladraban perros a to lejos. Carlos volvió la cabeza hacia Les Bertaux.
eu — Ezta atseden alditxo bat ere! oihukatu zuen, beti lanari loturik! Minutu batez ere ezin naiz irten! Beti ere odola eta ura izerditzen aritu behar, labore-zamari bat bezala! Han penamena!
es - Ą Ni un instante de descanso! - exclamó - , siempre en el tajo. Ą No puedo salir un minuto! Ą Como un caballo de tiro, hay que sudar tinta! Ą Qué calvario!
eu Halere, bere lehengusuen arteko arrantzari bat (zeinak, gainera, alauza gisa mihiarrain pare bat ekarria baitzuen) bere ahoaz sarraile zulotik ura puskatzen hasia zen, Rouault zaharra heldu zenean horrelakorik eragozteko doi-doi garaiz, eta hari esplikatu zion ezen, bere suhiaren gradu itzaltsuak ez zuela ametitzen halako oieskeriarik.
es Sin embargo, un primo suyo, pescadero (que incluso había traído como regalo de bodas un par de lenguados), empezaba a soplar agua con su boca por el agujero de la cerradura, cuando llegó el señor Rouault en el preciso momento para impedirlo, y le explicó que la posición seria de su yerno no permitía tales inconveniencias.
eu – Gustura hartuko dut bat – esan zuen, baina ezer ez zitzaion tea baino amorragarriagorik. Neskari begira geratu zitzaion, prestatzen ari zen bitartean; prestatu bai, baina dena gaizki, jakina: ura irakin gabe, teontzia berotu gabe, orri gutxiegi botata.
es < Tomaré una taza >, dijo, pero si había algo que odiaba era el té. La miró mientras lo preparaba y, por supuesto, lo hizo todo mal: el agua no hervía, no calentó la tetera y puso muy pocas hojas.
eu eta kafetegi batean sartzera beharturik gertatu zen ron baso bat Seltz urarekin hartzera, bere onera itzuli ahal izateko.
es y tuvo que entrar en un café a tomar una copa de ron con agua de Seltz para reponerse.
eu Harmailetan behera doa ura, patioa hartu eta sukaldeetarantz.
es El agua desciende por las escalinatas, invade el patio hacia las cocinas.
eu Ez dakit nola eskuratu nuen ezpainetako margo hura, Hélène Lagonellek ebatsiko zion apika amari niretzat, ez naiz akordatzen. Ez dut perfumerik ematen, nire amaren etxean kolonia-ura dago, kolonia-ura eta Palmolive xaboia.
es No sé cómo me hice con él, quizá fue Hélène Lagonelle quien lo robara a su madre para mí, ya no lo recuerdo. No uso perfume, en casa de mi madre hay agua de colonia y jabón Palmolive.
eu Ura bernaren erdiraino iritsi zitzaien ibili zebiltzala; poliziak bere linternaren argia behera eta aurrera zuzentzen zuen estoldaren ertzean gelditutako hondakin nahasien arrastoa argiztatuz.
es El agua les llegó hasta la mitad de la pierna al caminar; el policía seguía iluminando con su linterna hacia abajo y hacia delante enfocando la pista de restos revueltos en el borde de la alcantarilla.
eu Beraz, godalet batera ura atera, bertan behatza busti zuen eta tanta lodi bati erortzen utzi zion goitik, zeinak orban hits bat egin baitzuen tinta gainean; gero, gutuna nola zigilatu bila zebilela, Amor nel Cor zigiluarekin topo egin zuen.
es Y echando agua en un vaso, Rodolfo mojó en ella su dedo y dejó caer desde arriba una gruesa gota, que hizo una mancha pálida sobre la tinta; después, tratando de cerrar la carta, encontró el sello Amor nel cor.
eu Iluntzean Martins kanalaren hegian zehar zebilen: uraz bestaldean Diana bainuetxea erdi suntsitua zetzan eta urrutian Praterreko Noriaren gurpiltzar beltza geldirik etxe hondatuen gainean.
es Era casi de noche cuando Martins comenzó a caminar a lo largo de la orilla del canal: al otro lado de las aguas se veían los semidestrozados baños de Diana, y, a lo lejos, el gran círculo negro de la Noria del Prater, quieta sobre las casas en ruinas.
eu Eta gero, Pariseko ura, bistan da! jatetxeetako jatenak, janari saltsabizitsu horiek guztiek azkenerako odola berotzen dizute eta, esan ahala esan, eltzeko baten aldean ez dute fitsik balio.
es Y además, el agua de París, ¿ cómprende usted?, las comidas de los restaurantes, todos esos alimentos condimentados acaban por calentar la sangre y no valen, digan lo que digan, un buen puchero.
eu Ogia irinarekin, urarekin eta altxagarriarekin egiten da.
es El pan se hace con harina, agua y levadura.
eu Algodoizko txanoak debekatu egin zizkion, beraiei hirugarren pertsonan hitz egin behar ziela erakutsi zion, baso-ura plater batean ekarri behar zela, sartu baino lehen atea jo behar zela, eta lisatzen, almidonatzen, etxekoandrea jazten, hartaz bere dontzeila egin nahi izan zuen.
es Le prohibió los gorros de algodón, le enseñó que había que hablarle en tercera persona, traer un vaso de agua en un plato, llamar a las puertas antes de entrar, y a planchar, a almidonar, a vestirla, quiso hacer de ella su doncella.
eu Binetek esplikatu zuen, finkagarri baten beharra zeukala kobre-ura bere gisa konposatzeko, hartaz ehiza-tresna zenbaiti herdoila kentzeko. Emma ikarak jo zuen.
es Binet explicó que necesitaba un cáustico para preparar él mismo un agua de cobre con que desoxidar diversos utensilios de caza. Emma se estremeció.
eu Europako legeak edo esparru-legeak gizakion osasuna babesteko eta hobetzeko neurririk ere ekar dezake, mugaz gaindiko pandemien aurka egiteko bereziki, eta baita zuzen-zuzenean tabako-kontsumoaren aurrean eta alkohol gehiegi edatearen aurrean osasun publikoa babesteko den neurririk ere, estatu kideen legezko eta erregelamenduzko xedapenak harmonizatzeko ahalegin oro alde batera utzita.
es La ley o ley marco europea podrá establecer también medidas de fomento destinadas a proteger y mejorar la salud humana y, en particular, a luchar contra las pandemias transfronterizas, así como medidas que tengan directamente como objetivo la protección de la salud pública en lo que se refiere al tabaco y al consumo excesivo de alcohol, con exclusión de toda armonización de las disposiciones legales y reglamentarias de los Estados miembros.
eu beharrezkoa den neurrian, III-142. artikuluko bigarren lerroaldean zehaztutako sozietateei estatu kideetan eskatutako bermeak koordinatu behar dituzte, baliokideak izan daitezen, eta, hala, kideen eta hirugarrenen interesak babesteko;
es coordinando, en la medida necesaria y con objeto de hacerlas equivalentes, las garantías exigidas en los Estados miembros a las sociedades definidas en el segundo párrafo del artículo III-142, para proteger los intereses de socios y terceros;
eu Konstituzioko beste xedapen batzuen kontra jarri gabe, Batasunaren finantza-interesak iruzurretik babesteko bideratutako ekintzak koordinatu egingo dituzte estatu kideek.
es Sin perjuicio de otras disposiciones de la Constitución, los Estados miembros coordinarán sus acciones encaminadas a proteger los intereses financieros de la Unión contra el fraude.
eu Kapitulu hau ez doa estatu kideek ordena publikoa zaindu eta barne-segurtasuna babesteko dauzkaten erantzukizunak gauzatzearen kontra.
es El presente Capítulo se entenderá sin perjuicio del ejercicio de las responsabilidades que incumben a los Estados miembros en cuanto al mantenimiento del orden público y la salvaguardia de la seguridad interior.
eu Martinsek esan zuen: – Utzidazu aurretik joaten. Ez dut uste niri botako didanik, berarekin hitz egin nahi dut eta. – Zu babesteko agindua eman didate. Kontuz ibili.
es Martins dijo: < Déjeme ir delante. No creo que dispare sobre mí y quiero hablar con él. > < Tengo órdenes de protegerle, señor. Cuidado. >
Mostrando página 1. 65 encontrado frases búsqueda de una frase ura babesteko arteztarau.Se encuentra en 0,377 ms.Las memorias de traducción son creados por humanos, pero alineado por computadora, que puede provocar errores. Ellos vienen de muchas fuentes y no se registran. Te lo advierto.