Las traducciones a español:

  • organismo   
    (  m)
     
    Individuo constituido para llevar a cabo todas las funciones de la vida.
  • ser vivo   

Picture dictionary

organismo
organismo

Frases similares en el diccionario de vasco español. (13)

gobernuaren organismo aholku-emaile
organismo consultivo del Estado
helburu ez den organismo
organismo de no objetivo
itsas organismo
organismo marino
lurzoruko organismo
organismo de suelo
organismo genetikoki eraldatu
organismos modificados genéticamente; organismo genéticamente modificado
organismo mesedegarri
organismo beneficioso
organismo onuragarri
organismo beneficioso
organismo patogeno
organismos patógenos
organismo urtar
organismo acuático
test-organismo
organismo de prueba
ur gezako organismo
organismo de agua dulce
uretako organismo
organismo acuático

Oraciones de ejemplo con "organismo", memoria de traducción

add example
eu Organismoak lehen behin behineko erabakiak aitortzen dion eskubidea ihardun ez balu hiru urtetako epe barruan.
es Si el organismo no hubiera ejercido el derecho que le reconoce la disposición transitoria primera en el plazo de tres años.
eu Kontu Auzitegiak eskatuta, bere eginbeharrak betetzeko beharrezko dituen agiri edo informazio guztiak emango dizkiote auzitegi horri beste erakundeek, Batasunaren izenean sarrerak eta gastuak kudeatzen dituzten organo edo organismo guztiek, aurrekontuko funtsak jasotzen dituzten pertsona fisiko zein juridiko guztiek, eta estatuko kontrol-erakundeek, edo, erakunde horiek beharrezko eskumenik ez badaukate, estatuan eskumenak dauzkaten zerbitzuek.
es Las demás instituciones, cualquier órgano u organismo que gestione ingresos o gastos en nombre de la Unión, cualquier persona física o jurídica que perciba fondos del Presupuesto y las instituciones nacionales de control o, si éstas no poseen las competencias necesarias, los servicios nacionales competentes, comunicarán al Tribunal de Cuentas, a instancia de éste, cualquier documento o información necesario para el cumplimiento de su función.
eu Industri sistema eskerga baten irispidea duen horrelako ekonomia batek zentraltze-gradu handi bat behar du eta, ondorioz, burokrazia bat, organismo zentraldu hori administratzeko.
es Una economía de ese tipo que tenga los alcances de un vasto sistema industrial requiere un alto grado de centralización y, como consecuencia, una burocracia destinada a administrar ese organismo centralizado.
eu Pertsona fisiko edo juridiko orok kexa-errekurtsoa jar diezaioke Auzitegiari, lehen eta bigarren lerroaldeetan aipatutako baldintzetan, Batasuneko erakunde, organo edo organismoetako batek gomendioa edo irizpena ez den beste inolako egintzarik zuzendu ez diola-eta arrazoi hartuta.
es Toda persona física o jurídica podrá recurrir en queja al Tribunal, en las condiciones fijadas en los párrafos primero y segundo, por no haberle dirigido una de las instituciones, órganos u organismos de la Unión un acto distinto de una recomendación o de un dictamen.
eu Neurriok disuasiokoak izan behar dira eta babes eraginkorra eskaini behar dute estatu kideetan eta Batasuneko erakunde, organo eta organismoetan.
es que deberán ser disuasorias y ofrecer una protección eficaz en los Estados miembros y en las instituciones, órganos y organismos de la Unión.
eu Europako legeak edo esparru-legeak pertsona fisikoak babesteko arauak finkatuko ditu Batasuneko erakunde, organo eta organismoek nahiz estatu kideek ere Batasuneko Zuzenbidea aplikatu beharreko eremuetan burutzen dituzten jardunetan, pertsona bakoitzaren datuak nola tratatu behar dituzten ezartzeko; datu horiek hara-hona askatasunez erabiltzeko arauak ere emango ditu.
es La ley o ley marco europea establecerá las normas sobre protección de las personas físicas respecto del tratamiento de datos de carácter personal por las instituciones, órganos y organismos de la Unión, así como por los Estados miembros en el ejercicio de las actividades comprendidas en el ámbito de aplicación del Derecho de la Unión, y sobre la libre circulación de estos datos.
eu Deuseztatutako egintza sortu duen erakunde, organo edo organismoak nahitaez hartu beharko ditu Europako Batasuneko Justizia Auzitegiaren epaia betetzeko beharrezko neurriak; erakunde, organo edo organismo horrek aipatu neurriok hartu behar ditu, halaber, berak erabakirik hartu ez izana Konstituzioaren kontrakoa dela aldarrikatu denean.
es La institución, órgano u organismo del que emane el acto anulado, o cuya abstención haya sido declarada contraria a la Constitución, estará obligado a adoptar las medidas necesarias para la ejecución de la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea.
eu Europako lege edo esparru-lege bidez ezarriko dira Batasunaren finantza-interesak kaltetzen dituen iruzurrari aurre hartzeko eta hori borrokatzeko beharrezkoak diren neurriak, estatu kideetan eta Batasuneko erakunde, organo eta organismoetan babes eraginkorra eta baliokidea eskaintzeko xedearekin.
es La ley o ley marco europea establecerá las medidas necesarias en los ámbitos de la prevención y lucha contra el fraude que perjudique a los intereses financieros de la Unión, con miras a ofrecer una protección eficaz y equivalente en los Estados miembros y en las instituciones, órganos y organismos de la Unión.
eu IV-437. artikuluak indargabetutako itunetan eta egintzetan oinarrituta erakunde, organo eta organismoek onartu dituzten egintzek indarrean jarraitzen dute.
es Los actos de las instituciones, órganos y organismos, adoptados sobre la base de los Tratados y actos derogados por el artículo IV-437, continúan en vigor.
eu Europako Arartekoa Europako Parlamentuak hautatuko du; Konstituzioan ezarritako baldintzak errespetatuta, Batasuneko erakunde, organo eta organismoen jardunean izandako administrazio txarreko kasuei buruzko kexak jasoko ditu. Kexa horiei buruz instrukzioa egin eta informatu egingo du.
es El Parlamento Europeo elegirá a un Defensor del Pueblo Europeo, que recibirá las quejas relativas a casos de mala administración en la actuación de las instituciones, órganos u organismos de la Unión en las condiciones establecidas en la Constitución.
eu Kontu Auzitegiko kideek, beren eginkizunak betetzerakoan, ezin dute eskatu ez onartu inongo gobernuren ez inongo organismoren jarraibiderik. Ihes egingo diote beren eginkizunak betetzearekin bateraezina den egintza orori.
es En el desempeño de sus funciones, los miembros del Tribunal de Cuentas no solicitarán ni aceptarán instrucciones de ningún Gobierno ni de ningún organismo. Se abstendrán de todo acto incompatible con sus funciones.
eu Gobernantza ona sustatzearren eta gizarte zibilak parte hartuko duela bermatzearren, Batasuneko erakundeek, organoek eta organismoek irekitasun-printzipioa ahalik eta gehien errespetatuta jardungo dute.
es A fin de fomentar una buena gobernanza y de garantizar la participación de la sociedad civil, las instituciones, órganos y organismos de la Unión actuarán con el mayor respeto posible al principio de apertura.
eu Batasuneko erakunde, organo eta organismoek, eta estatu kideetako gobernuek, printzipio hori errespetatzeko konpromisoaz batera, beren eginkizunak betetzerakoan, Europako Banku Zentraleko eta estatuetako banku zentraletako organo artezkarietako kideengan eraginik ez sortzeko konpromisoa ere hartzen dute.
es Las instituciones, órganos u organismos de la Unión, así como los Gobiernos de los Estados miembros, se comprometen a respetar este principio y a no tratar de influir en los miembros de los órganos rectores del Banco Central Europeo y de los bancos centrales nacionales en el desempeño de sus funciones.
eu Errekurtsoa onartua izateko, dena delako erakunde, organo edo organismoari jardun dezala eskatu behar zaio aurrez.
es Este recurso solamente será admisible si la institución, órgano u organismo de que se trate ha sido requerido previamente para que actúe.
eu Batasuneko erakunde, organo nahiz organismoek eta baita estatu kideetako gobernuek ere errespetatu egin behar dute independentzia hori.
es Las instituciones, órganos y organismos de la Unión y los Gobiernos de los Estados miembros respetarán esta independencia.
eu Batasuneko herritar orok zein estatu kideetakoren batean bizilekua zein sozietatearen egoitza daukan pertsona fisiko nahiz juridiko orok, III. Zatian ezarritako baldintzak errespetatuta, Batasuneko erakunde, organo eta organismoetako agirietara iristeko eskubidea izango du, agirien euskarria edozein dela ere.
es Todo ciudadano de la Unión y toda persona física o jurídica que resida o tenga su domicilio social en un Estado miembro tendrá derecho, en las condiciones establecidas en la Parte III, a acceder a los documentos de las instituciones, órganos y organismos de la Unión, cualquiera que sea su soporte.
eu Nortasunaren oinarri indibidual hau pertsona bakoitzarengan beste guztienaren ezberdina da, organismoak bata bestearen ezberdinak diren bezala, ez baitago bi organismo berdin-berdinik.
es Esta base individual de la personalidad es tan distinta en cada persona como lo es su constitución física; no hay dos organismos idénticos.
eu Batasuneko organoak edo organismoak sortzen dituzten egintzetan baldintza eta prozedura zehatzak jaso daitezke pertsona fisiko edo juridikoengan ondorio juridikoak sorrarazteko organo edo organismo horiek onartzen dituzten egintzen kontra pertsona fisiko edo juridiko horiek aurkezten dituzten errekurtsoentzat.
es Los actos por los que se crean los órganos y organismos de la Unión podrán prever condiciones y procedimientos específicos para los recursos presentados por personas físicas o jurídicas contra actos de dichos órganos u organismos destinados a producir efectos jurídicos frente a ellos.
eu Itun hau sartzen den eguna baino lehen hasitako administrazio- eta jurisdikzio-prozeduren jarraitutasuna bermatu egiten da, Konstituzioa betez. Prozedura horien ardura duten erakunde, organo eta organismoek aurrekoa lortzeko beharrezkoak diren neurri guztiak onartuko dituzte.
es La continuidad de los procedimientos administrativos y jurisdiccionales iniciados antes de la fecha de entrada en vigor del presente Tratado se garantiza dentro del respeto a la Constitución. Las instituciones, órganos y organismos responsables de estos procedimientos adoptarán todas las medidas adecuadas a tal efecto.
eu Europako Batasuneko Justizia Auzitegiak eskumena dauka epaiketa aurretik erabakitzeko: Konstituzioaren interpretazioaz; Batasuneko erakunde, organo edo organismoek burututako egintzen balioaz eta interpretazioaz.
es El Tribunal de Justicia de la Unión Europea será competente para pronunciarse, con carácter prejudicial, sobre: la interpretación de la Constitución; la validez e interpretación de los actos adoptados por las instituciones, órganos u organismos de la Unión.
eu Beren eginkizunak betetzerakoan, Batasuneko erakunde, organo eta organismoek Europaren administrazio ireki, eraginkor eta independentearen sostengua izango dute.
es En el cumplimiento de sus funciones, las instituciones, órganos y organismos de la Unión se apoyarán en una administración europea abierta, eficaz e independiente.
eu Errekerimendu horren ondoren bi hilabeteko epea igarota, erakunde, organo edo organismoak bere jarrera zehaztu ez badu, beste bi hilabeteko epean aurkeztu ahal izango da errekurtsoa.
es Si, transcurrido un plazo de dos meses a partir de dicho requerimiento, la institución, órgano u organismo no ha definido su posición, el recurso podrá ser interpuesto dentro de un nuevo plazo de dos meses.
eu Gutun honetako xedapenak, printzipioak jasotzen dituztenean, Batasuneko erakunde, organo eta organismoetan erabakitako legegintzako eta exekuzioko egintzen bidez aplikatu ahal izango dira, baita estatu kideek emandako egintzen bidez ere, bakoitza bere eskumenak betetzen ari dela, Batasuneko Zuzenbidea aplikatzen dutenean.
es Las disposiciones de la presente Carta que contengan principios podrán aplicarse mediante actos legislativos y ejecutivos adoptados por las instituciones, órganos y organismos de la Unión, y por actos de los Estados miembros cuando apliquen el Derecho de la Unión, en el ejercicio de sus competencias respectivas.
eu Europako Parlamentuak Europako Arartekoa aukeratuko du. Europako Arartekoak, I-10. artikuluaren 2. paragrafoaren d) idatz-zatiarekin eta I-49. artikuluarekin bat etorriz, ahalmena izango du Europar Batasuneko edozein herritarren kexak jasotzeko, edo estatu kide batean bizi den edozein pertsona fisikorenak edo sozietatearen egoitza bertan duen edozein pertsona juridikorenak; kexa horiek Batasuneko erakundeen, organoen edo organismoen jardueran administrazio txarra izan den kasuengatik aurkez daitezke, ez ordea Europar Batasuneko Justizia Auzitegiaren eginkizun jurisdikzionalari dagokion jardueragatik.
es El Parlamento Europeo elegirá al Defensor del Pueblo Europeo. Éste, de conformidad con la letra d) del apartado 2 del artículo I-10 y con el artículo I-49, estará facultado para recibir las quejas de todo ciudadano de la Unión, o de toda persona física o jurídica que resida o tenga su domicilio social en un Estado miembro, relativas a casos de mala administración en la actuación de las instituciones, órganos u organismos de la Unión, con exclusión del Tribunal de Justicia de la Unión Europea en el ejercicio de sus funciones jurisdiccionales.
eu Konstituzioak eta Banku Zentralen Europako Sistemaren eta Europako Banku Zentralaren estatutuek ematen dizkieten ahalmenez baliatzerakoan, eta esleitzen dizkieten eginkizunak eta betebeharrak betetzerakoan, ez Europako Banku Zentralak, ez estatuetako banku zentralek, ez organo artezkarietako kide batek ere, ezin izango dute eskatu ez eta onartu ere Batasuneko erakunde, organo eta organismoen jarraibiderik, ez estatu kideetako gobernuenik ez beste inolako organorenik ere.
es En el ejercicio de los poderes y en el desempeño de las funciones y obligaciones que les atribuyen la Constitución y los Estatutos del Sistema Europeo de Bancos Centrales y del Banco Central Europeo, ni el Banco Central Europeo, ni los bancos centrales nacionales, ni ninguno de los miembros de sus órganos rectores podrán solicitar o aceptar instrucciones de las instituciones, órganos u organismos de la Unión, ni de los Gobiernos de los Estados miembros, ni de ningún otro órgano.
Mostrando página 1. 40 encontrado frases búsqueda de una frase organismo.Se encuentra en 0,194 ms.Las memorias de traducción son creados por humanos, pero alineado por computadora, que puede provocar errores. Ellos vienen de muchas fuentes y no se registran. Te lo advierto.