Las traducciones a español:

  • organismo   
    (  m)
     
    Individuo constituido para llevar a cabo todas las funciones de la vida.
  • ser vivo   

Picture dictionary

organismo
organismo

Frases similares en el diccionario de vasco español. (13)

gobernuaren organismo aholku-emaile
organismo consultivo del Estado
helburu ez den organismo
organismo de no objetivo
itsas organismo
organismo marino
lurzoruko organismo
organismo de suelo
organismo genetikoki eraldatu
organismos modificados genéticamente; organismo genéticamente modificado
organismo mesedegarri
organismo beneficioso
organismo onuragarri
organismo beneficioso
organismo patogeno
organismos patógenos
organismo urtar
organismo acuático
test-organismo
organismo de prueba
ur gezako organismo
organismo de agua dulce
uretako organismo
organismo acuático

Oraciones de ejemplo con "organismo", memoria de traducción

add example
eu Kontu Auzitegiak eskatuta, bere eginbeharrak betetzeko beharrezko dituen agiri edo informazio guztiak emango dizkiote auzitegi horri beste erakundeek, Batasunaren izenean sarrerak eta gastuak kudeatzen dituzten organo edo organismo guztiek, aurrekontuko funtsak jasotzen dituzten pertsona fisiko zein juridiko guztiek, eta estatuko kontrol-erakundeek, edo, erakunde horiek beharrezko eskumenik ez badaukate, estatuan eskumenak dauzkaten zerbitzuek.
es Las demás instituciones, cualquier órgano u organismo que gestione ingresos o gastos en nombre de la Unión, cualquier persona física o jurídica que perciba fondos del Presupuesto y las instituciones nacionales de control o, si éstas no poseen las competencias necesarias, los servicios nacionales competentes, comunicarán al Tribunal de Cuentas, a instancia de éste, cualquier documento o información necesario para el cumplimiento de su función.
eu Kontabilitateko agirietan oinarrituta egingo da kontrola; eta, beharrezkoa bada, beste erakundeen bulegoetan, edo Batasunaren izenean sarrerak edo gastuak kudeatzen dituen edozein organo edo organismoren bulegoetan, eta estatu kideetan, Aurrekontuko funtsak jasotzen dituen edozein pertsona fisiko zein juridikoren bulegoak barne hartuta.
es El control se llevará a cabo sobre la documentación contable y, en caso necesario, en las dependencias correspondientes de las otras instituciones, así como en las dependencias de cualquier órgano u organismo que gestione ingresos o gastos en nombre de la Unión y en los Estados miembros, incluidas las dependencias de cualquier persona física o jurídica que perciba fondos del Presupuesto.
eu Errekerimendu horren ondoren bi hilabeteko epea igarota, erakunde, organo edo organismoak bere jarrera zehaztu ez badu, beste bi hilabeteko epean aurkeztu ahal izango da errekurtsoa.
es Si, transcurrido un plazo de dos meses a partir de dicho requerimiento, la institución, órgano u organismo no ha definido su posición, el recurso podrá ser interpuesto dentro de un nuevo plazo de dos meses.
eu Europako legeak edo esparru-legeak pertsona fisikoak babesteko arauak finkatuko ditu Batasuneko erakunde, organo eta organismoek nahiz estatu kideek ere Batasuneko Zuzenbidea aplikatu beharreko eremuetan burutzen dituzten jardunetan, pertsona bakoitzaren datuak nola tratatu behar dituzten ezartzeko; datu horiek hara-hona askatasunez erabiltzeko arauak ere emango ditu.
es La ley o ley marco europea establecerá las normas sobre protección de las personas físicas respecto del tratamiento de datos de carácter personal por las instituciones, órganos y organismos de la Unión, así como por los Estados miembros en el ejercicio de las actividades comprendidas en el ámbito de aplicación del Derecho de la Unión, y sobre la libre circulación de estos datos.
eu Itun hau sartzen den eguna baino lehen hasitako administrazio- eta jurisdikzio-prozeduren jarraitutasuna bermatu egiten da, Konstituzioa betez. Prozedura horien ardura duten erakunde, organo eta organismoek aurrekoa lortzeko beharrezkoak diren neurri guztiak onartuko dituzte.
es La continuidad de los procedimientos administrativos y jurisdiccionales iniciados antes de la fecha de entrada en vigor del presente Tratado se garantiza dentro del respeto a la Constitución. Las instituciones, órganos y organismos responsables de estos procedimientos adoptarán todas las medidas adecuadas a tal efecto.
eu Organismoak lehen behin behineko erabakiak aitortzen dion eskubidea ihardun ez balu hiru urtetako epe barruan.
es Si el organismo no hubiera ejercido el derecho que le reconoce la disposición transitoria primera en el plazo de tres años.
eu IV-439. artikuluaren kalterik gabe, Itun hau indarrean sartzen den egunean existitzen diren erakunde, organo eta organismoek, egun horretan bertan daukaten osaerarekin, Itun honetan ezartzen den moduan beteko dituzte beren eskumenak, Itun hau aplikatuz xedapen berriak onartu arte, edo beren agintaldiaren amaierara arte.
es Sin perjuicio del artículo IV-439, las instituciones, órganos y organismos existentes en la fecha de entrada en vigor del presente Tratado, en su composición en esa fecha, ejercerán sus atribuciones en el sentido del presente Tratado, en tanto no se hayan adoptado las nuevas disposiciones en aplicación de éste, o hasta el final de su mandato.
eu Europako lege edo esparru-lege bidez ezarriko dira Batasunaren finantza-interesak kaltetzen dituen iruzurrari aurre hartzeko eta hori borrokatzeko beharrezkoak diren neurriak, estatu kideetan eta Batasuneko erakunde, organo eta organismoetan babes eraginkorra eta baliokidea eskaintzeko xedearekin.
es La ley o ley marco europea establecerá las medidas necesarias en los ámbitos de la prevención y lucha contra el fraude que perjudique a los intereses financieros de la Unión, con miras a ofrecer una protección eficaz y equivalente en los Estados miembros y en las instituciones, órganos y organismos de la Unión.
eu Erakunde, organo eta organismoetako bakoitzak barne-erregelamenduan ezarriko ditu bere agirietara iristeko berariazko xedapenak, betiere, 3. paragrafoan adierazitako Europako legearekin bat etorrita.
es Cada institución, órgano u organismo establecerá en su Reglamento Interno disposiciones específicas sobre el acceso a sus documentos, de conformidad con la ley europea contemplada en el apartado 3.
eu Nortasunaren oinarri indibidual hau pertsona bakoitzarengan beste guztienaren ezberdina da, organismoak bata bestearen ezberdinak diren bezala, ez baitago bi organismo berdin-berdinik.
es Esta base individual de la personalidad es tan distinta en cada persona como lo es su constitución física; no hay dos organismos idénticos.
eu Eta sarritan egin ere ohi du esperientzia bere lagunen aurrean, Guillaume basoko bere landetxean. Sinestekoa al da, urtzintzeragile xinple batek lauhankako baten organismoan horrelako triskantzarik egin dezakeenik? Biziki bitxia da, ez al da egia? — Bai, esan zuen Charlesek, entzuten aritu gabe.
es Incluso hace la experiencia delante de sus amigos, en su pabellón del bosque Guillaume. ¿ Se podría creer que un simple estornutario pudiese ejercer tales efectos en el organismo de un cuadrúpedo? Es sumamente curioso, ¿ no es cierto? - Sí - dijo Carlos, que no escuchaba.
eu Gobernantza ona sustatzearren eta gizarte zibilak parte hartuko duela bermatzearren, Batasuneko erakundeek, organoek eta organismoek irekitasun-printzipioa ahalik eta gehien errespetatuta jardungo dute.
es A fin de fomentar una buena gobernanza y de garantizar la participación de la sociedad civil, las instituciones, órganos y organismos de la Unión actuarán con el mayor respeto posible al principio de apertura.
eu Ondoren, Arartekoak txosten bat igorriko dio Europako Parlamentuari eta dena delako erakunde, organo edo organismo horri. Kexa agertu duen pertsonari ikerketa horien emaitzaren berri emango zaio.
es Éste remitirá a continuación un informe al Parlamento Europeo y a la institución, órgano u organismo de que se trate. La persona de quien emane la queja será informada del resultado de estas investigaciones.
eu Gutun honetako xedapenak, printzipioak jasotzen dituztenean, Batasuneko erakunde, organo eta organismoetan erabakitako legegintzako eta exekuzioko egintzen bidez aplikatu ahal izango dira, baita estatu kideek emandako egintzen bidez ere, bakoitza bere eskumenak betetzen ari dela, Batasuneko Zuzenbidea aplikatzen dutenean.
es Las disposiciones de la presente Carta que contengan principios podrán aplicarse mediante actos legislativos y ejecutivos adoptados por las instituciones, órganos y organismos de la Unión, y por actos de los Estados miembros cuando apliquen el Derecho de la Unión, en el ejercicio de sus competencias respectivas.
eu Neurriok disuasiokoak izan behar dira eta babes eraginkorra eskaini behar dute estatu kideetan eta Batasuneko erakunde, organo eta organismoetan.
es que deberán ser disuasorias y ofrecer una protección eficaz en los Estados miembros y en las instituciones, órganos y organismos de la Unión.
eu Industri sistema eskerga baten irispidea duen horrelako ekonomia batek zentraltze-gradu handi bat behar du eta, ondorioz, burokrazia bat, organismo zentraldu hori administratzeko.
es Una economía de ese tipo que tenga los alcances de un vasto sistema industrial requiere un alto grado de centralización y, como consecuencia, una burocracia destinada a administrar ese organismo centralizado.
eu IV-437. artikuluak indargabetutako itunetan eta egintzetan oinarrituta erakunde, organo eta organismoek onartu dituzten egintzek indarrean jarraitzen dute.
es Los actos de las instituciones, órganos y organismos, adoptados sobre la base de los Tratados y actos derogados por el artículo IV-437, continúan en vigor.
eu Honi gehitu zion, heriotz instintua organismo orori datxekion karakteristika biologiko batean errotua dagoela, biziaren elementu beharrezko eta aldaezin izanik, beraz.
es Agregó que el instinto de muerte se halla arraigado en una característica biológica inherente a todo organismo viviente y que constituye, por lo tanto, un elemento necesario e inalterable de la vida.
eu Konstituzioak eta Banku Zentralen Europako Sistemaren eta Europako Banku Zentralaren estatutuek ematen dizkieten ahalmenez baliatzerakoan, eta esleitzen dizkieten eginkizunak eta betebeharrak betetzerakoan, ez Europako Banku Zentralak, ez estatuetako banku zentralek, ez organo artezkarietako kide batek ere, ezin izango dute eskatu ez eta onartu ere Batasuneko erakunde, organo eta organismoen jarraibiderik, ez estatu kideetako gobernuenik ez beste inolako organorenik ere.
es En el ejercicio de los poderes y en el desempeño de las funciones y obligaciones que les atribuyen la Constitución y los Estatutos del Sistema Europeo de Bancos Centrales y del Banco Central Europeo, ni el Banco Central Europeo, ni los bancos centrales nacionales, ni ninguno de los miembros de sus órganos rectores podrán solicitar o aceptar instrucciones de las instituciones, órganos u organismos de la Unión, ni de los Gobiernos de los Estados miembros, ni de ningún otro órgano.
eu Kontu Auzitegiko kideek, beren eginkizunak betetzerakoan, ezin dute eskatu ez onartu inongo gobernuren ez inongo organismoren jarraibiderik. Ihes egingo diote beren eginkizunak betetzearekin bateraezina den egintza orori.
es En el desempeño de sus funciones, los miembros del Tribunal de Cuentas no solicitarán ni aceptarán instrucciones de ningún Gobierno ni de ningún organismo. Se abstendrán de todo acto incompatible con sus funciones.
eu Errekurtsoa onartua izateko, dena delako erakunde, organo edo organismoari jardun dezala eskatu behar zaio aurrez.
es Este recurso solamente será admisible si la institución, órgano u organismo de que se trate ha sido requerido previamente para que actúe.
eu Batasuneko herritar orok zein estatu kideetakoren batean egoitza zein baltzu-egoitza daukan pertsona fisiko nahiz juridiko orok du eskubidea Batasuneko erakunde, organo eta organismoen jardunean izandako administrazio txarreko kasuak Europako Arartekoari aurkezteko, Europar Batasuneko Justizia Auzitegia, bere eginkizun jurisdikzionalak betetzen ari dela, alde batera utziz.
es Todo ciudadano de la Unión y toda persona física o jurídica que resida o tenga su domicilio social en un Estado miembro tiene derecho a someter al Defensor del Pueblo Europeo los casos de mala administración en la actuación de las instituciones, órganos u organismos de la Unión, con exclusión del Tribunal de Justicia de la Unión Europea en el ejercicio de sus funciones jurisdiccionales.
eu Batasunak bere herritarren berdintasun-printzipioa errespetatuko du bere jardun guztietan, eta herritar guztiek berdin jasoko dute Batasuneko erakunde, organo eta organismoen arreta.
es La Unión respetará en todas sus actividades el principio de la igualdad de sus ciudadanos, que se beneficiarán por igual de la atención de sus instituciones, órganos y organismos.
eu III-365. artikuluko 6. paragrafoan aurreikusitako epea amaituta egon arren, Batasuneko erakunde, organo edo organismo batek onartutako irispide orokorreko egintzaren bat auzitan jartzen duen auziren batean parte den edonork jo dezake Europako Batasuneko Justizia Auzitegira, III-365. artikuluko 2. paragrafoan aurreikusitako arrazoiak direla-eta egintza hori aplika ezinekoa dela alegatuz.
es Aunque haya expirado el plazo previsto en el apartado 6 del artículo III-365, cualquiera de las partes de un litigio en el que se cuestione un acto de alcance general adoptado por una institución, órgano u organismo de la Unión podrá recurrir al Tribunal de Justicia de la Unión Europea alegando la inaplicabilidad de dicho acto por los motivos previstos en el apartado 2 del artículo III-365.
eu Batasuneko herritar orok zein estatu kideetakoren batean bizilekua zein sozietatearen egoitza daukan pertsona fisiko nahiz juridiko orok, III. Zatian ezarritako baldintzak errespetatuta, Batasuneko erakunde, organo eta organismoetako agirietara iristeko eskubidea izango du, agirien euskarria edozein dela ere.
es Todo ciudadano de la Unión y toda persona física o jurídica que resida o tenga su domicilio social en un Estado miembro tendrá derecho, en las condiciones establecidas en la Parte III, a acceder a los documentos de las instituciones, órganos y organismos de la Unión, cualquiera que sea su soporte.
Mostrando página 1. 40 encontrado frases búsqueda de una frase organismo.Se encuentra en 0,346 ms.Las memorias de traducción son creados por humanos, pero alineado por computadora, que puede provocar errores. Ellos vienen de muchas fuentes y no se registran. Te lo advierto.