Las traducciones a español:

 • organismo   
  (Noun  m, MasculineGender)
   
  Individuo constituido para llevar a cabo todas las funciones de la vida.
 • ser vivo   
  (Noun  )
 • ser   
  (Noun  )

Picture dictionary

organismo
organismo

Frases similares en el diccionario de vasco español. (14)

gobernuaren organismo aholku-emaile
organismo consultivo del Estado
helburu ez den organismo
organismo de no objetivo
itsas organismo
organismo marino
lurzoruko organismo
organismo de suelo
organismo genetikoki eraldatu
organismos modificados genéticamente; organismo genéticamente modificado
organismo mesedegarri
organismo beneficioso
organismo onuragarri
organismo beneficioso
organismo patogeno
organismos patógenos
organismo urtar
organismo acuático
organismo zelulabakar
organismo unicelular
test-organismo
organismo de prueba
ur gezako organismo
organismo de agua dulce
uretako organismo
organismo acuático

Oraciones de ejemplo con "organismo", memoria de traducción

add example
eu Europako lege edo esparru-lege bidez ezarriko dira Batasunaren finantza-interesak kaltetzen dituen iruzurrari aurre hartzeko eta hori borrokatzeko beharrezkoak diren neurriak, estatu kideetan eta Batasuneko erakunde, organo eta organismoetan babes eraginkorra eta baliokidea eskaintzeko xedearekin.
es La ley o ley marco europea establecerá las medidas necesarias en los ámbitos de la prevención y lucha contra el fraude que perjudique a los intereses financieros de la Unión, con miras a ofrecer una protección eficaz y equivalente en los Estados miembros y en las instituciones, órganos y organismos de la Unión.
eu Industri sistema eskerga baten irispidea duen horrelako ekonomia batek zentraltze-gradu handi bat behar du eta, ondorioz, burokrazia bat, organismo zentraldu hori administratzeko.
es Una economía de ese tipo que tenga los alcances de un vasto sistema industrial requiere un alto grado de centralización y, como consecuencia, una burocracia destinada a administrar ese organismo centralizado.
eu Europako Batasuneko Justizia Auzitegiak eskumena dauka epaiketa aurretik erabakitzeko: Konstituzioaren interpretazioaz; Batasuneko erakunde, organo edo organismoek burututako egintzen balioaz eta interpretazioaz.
es El Tribunal de Justicia de la Unión Europea será competente para pronunciarse, con carácter prejudicial, sobre: la interpretación de la Constitución; la validez e interpretación de los actos adoptados por las instituciones, órganos u organismos de la Unión.
eu Gobernantza ona sustatzearren eta gizarte zibilak parte hartuko duela bermatzearren, Batasuneko erakundeek, organoek eta organismoek irekitasun-printzipioa ahalik eta gehien errespetatuta jardungo dute.
es A fin de fomentar una buena gobernanza y de garantizar la participación de la sociedad civil, las instituciones, órganos y organismos de la Unión actuarán con el mayor respeto posible al principio de apertura.
eu Batasuneko organo edo organismoek beste batzuen aurrean ondorio juridikoak sorrarazteko onartuko dituzten egintzen legezkotasuna ere kontrolatuko du.
es Controlará también la legalidad de los actos de los órganos u organismos de la Unión destinados a producir efectos jurídicos frente a terceros.
eu Europako legeak edo esparru-legeak pertsona fisikoak babesteko arauak finkatuko ditu Batasuneko erakunde, organo eta organismoek nahiz estatu kideek ere Batasuneko Zuzenbidea aplikatu beharreko eremuetan burutzen dituzten jardunetan, pertsona bakoitzaren datuak nola tratatu behar dituzten ezartzeko; datu horiek hara-hona askatasunez erabiltzeko arauak ere emango ditu.
es La ley o ley marco europea establecerá las normas sobre protección de las personas físicas respecto del tratamiento de datos de carácter personal por las instituciones, órganos y organismos de la Unión, así como por los Estados miembros en el ejercicio de las actividades comprendidas en el ámbito de aplicación del Derecho de la Unión, y sobre la libre circulación de estos datos.
eu Legeak ezarriko ditu Giza Asegurantzan eta organismo publikoen ekintzan interesaturik parte hartze erak, hauen eginbeharrak bizitza kalitate edo ongitasun orokorrari zuzenki ikusten (ikutzen) baitio.
es La ley establecerá las formas de participación de los interesados en la Seguridad Social y en la actividad de los organismos públicos cuya función afecte directamente a la calidad de la vida o al bienestar general.
eu Neurriok disuasiokoak izan behar dira eta babes eraginkorra eskaini behar dute estatu kideetan eta Batasuneko erakunde, organo eta organismoetan.
es que deberán ser disuasorias y ofrecer una protección eficaz en los Estados miembros y en las instituciones, órganos y organismos de la Unión.
eu III-365. artikuluko 6. paragrafoan aurreikusitako epea amaituta egon arren, Batasuneko erakunde, organo edo organismo batek onartutako irispide orokorreko egintzaren bat auzitan jartzen duen auziren batean parte den edonork jo dezake Europako Batasuneko Justizia Auzitegira, III-365. artikuluko 2. paragrafoan aurreikusitako arrazoiak direla-eta egintza hori aplika ezinekoa dela alegatuz.
es Aunque haya expirado el plazo previsto en el apartado 6 del artículo III-365, cualquiera de las partes de un litigio en el que se cuestione un acto de alcance general adoptado por una institución, órgano u organismo de la Unión podrá recurrir al Tribunal de Justicia de la Unión Europea alegando la inaplicabilidad de dicho acto por los motivos previstos en el apartado 2 del artículo III-365.
eu Deuseztatutako egintza sortu duen erakunde, organo edo organismoak nahitaez hartu beharko ditu Europako Batasuneko Justizia Auzitegiaren epaia betetzeko beharrezko neurriak; erakunde, organo edo organismo horrek aipatu neurriok hartu behar ditu, halaber, berak erabakirik hartu ez izana Konstituzioaren kontrakoa dela aldarrikatu denean.
es La institución, órgano u organismo del que emane el acto anulado, o cuya abstención haya sido declarada contraria a la Constitución, estará obligado a adoptar las medidas necesarias para la ejecución de la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea.
eu Errekerimendu horren ondoren bi hilabeteko epea igarota, erakunde, organo edo organismoak bere jarrera zehaztu ez badu, beste bi hilabeteko epean aurkeztu ahal izango da errekurtsoa.
es Si, transcurrido un plazo de dos meses a partir de dicho requerimiento, la institución, órgano u organismo no ha definido su posición, el recurso podrá ser interpuesto dentro de un nuevo plazo de dos meses.
eu Gutun honetako xedapenak, printzipioak jasotzen dituztenean, Batasuneko erakunde, organo eta organismoetan erabakitako legegintzako eta exekuzioko egintzen bidez aplikatu ahal izango dira, baita estatu kideek emandako egintzen bidez ere, bakoitza bere eskumenak betetzen ari dela, Batasuneko Zuzenbidea aplikatzen dutenean.
es Las disposiciones de la presente Carta que contengan principios podrán aplicarse mediante actos legislativos y ejecutivos adoptados por las instituciones, órganos y organismos de la Unión, y por actos de los Estados miembros cuando apliquen el Derecho de la Unión, en el ejercicio de sus competencias respectivas.
eu Batasuneko organoak edo organismoak sortzen dituzten egintzetan baldintza eta prozedura zehatzak jaso daitezke pertsona fisiko edo juridikoengan ondorio juridikoak sorrarazteko organo edo organismo horiek onartzen dituzten egintzen kontra pertsona fisiko edo juridiko horiek aurkezten dituzten errekurtsoentzat.
es Los actos por los que se crean los órganos y organismos de la Unión podrán prever condiciones y procedimientos específicos para los recursos presentados por personas físicas o jurídicas contra actos de dichos órganos u organismos destinados a producir efectos jurídicos frente a ellos.
eu IV-439. artikuluaren kalterik gabe, Itun hau indarrean sartzen den egunean existitzen diren erakunde, organo eta organismoek, egun horretan bertan daukaten osaerarekin, Itun honetan ezartzen den moduan beteko dituzte beren eskumenak, Itun hau aplikatuz xedapen berriak onartu arte, edo beren agintaldiaren amaierara arte.
es Sin perjuicio del artículo IV-439, las instituciones, órganos y organismos existentes en la fecha de entrada en vigor del presente Tratado, en su composición en esa fecha, ejercerán sus atribuciones en el sentido del presente Tratado, en tanto no se hayan adoptado las nuevas disposiciones en aplicación de éste, o hasta el final de su mandato.
eu Eta sarritan egin ere ohi du esperientzia bere lagunen aurrean, Guillaume basoko bere landetxean. Sinestekoa al da, urtzintzeragile xinple batek lauhankako baten organismoan horrelako triskantzarik egin dezakeenik? Biziki bitxia da, ez al da egia? — Bai, esan zuen Charlesek, entzuten aritu gabe.
es Incluso hace la experiencia delante de sus amigos, en su pabellón del bosque Guillaume. ¿ Se podría creer que un simple estornutario pudiese ejercer tales efectos en el organismo de un cuadrúpedo? Es sumamente curioso, ¿ no es cierto? - Sí - dijo Carlos, que no escuchaba.
eu Pertsona orok du eskubidea Batasuneko erakundeek, organoek eta organismoek berari dagozkion kontuak alderdikeriarik gabe, zuzen eta zentzuzko epe baten barruan azter ditzaten.
es Toda persona tiene derecho a que las instituciones, órganos y organismos de la Unión traten sus asuntos imparcial y equitativamente y dentro de un plazo razonable.
eu Itun hau sartzen den eguna baino lehen hasitako administrazio- eta jurisdikzio-prozeduren jarraitutasuna bermatu egiten da, Konstituzioa betez. Prozedura horien ardura duten erakunde, organo eta organismoek aurrekoa lortzeko beharrezkoak diren neurri guztiak onartuko dituzte.
es La continuidad de los procedimientos administrativos y jurisdiccionales iniciados antes de la fecha de entrada en vigor del presente Tratado se garantiza dentro del respeto a la Constitución. Las instituciones, órganos y organismos responsables de estos procedimientos adoptarán todas las medidas adecuadas a tal efecto.
eu Pertsona fisiko edo juridiko orok kexa-errekurtsoa jar diezaioke Auzitegiari, lehen eta bigarren lerroaldeetan aipatutako baldintzetan, Batasuneko erakunde, organo edo organismoetako batek gomendioa edo irizpena ez den beste inolako egintzarik zuzendu ez diola-eta arrazoi hartuta.
es Toda persona física o jurídica podrá recurrir en queja al Tribunal, en las condiciones fijadas en los párrafos primero y segundo, por no haberle dirigido una de las instituciones, órganos u organismos de la Unión un acto distinto de una recomendación o de un dictamen.
eu Kontabilitateko agirietan oinarrituta egingo da kontrola; eta, beharrezkoa bada, beste erakundeen bulegoetan, edo Batasunaren izenean sarrerak edo gastuak kudeatzen dituen edozein organo edo organismoren bulegoetan, eta estatu kideetan, Aurrekontuko funtsak jasotzen dituen edozein pertsona fisiko zein juridikoren bulegoak barne hartuta.
es El control se llevará a cabo sobre la documentación contable y, en caso necesario, en las dependencias correspondientes de las otras instituciones, así como en las dependencias de cualquier órgano u organismo que gestione ingresos o gastos en nombre de la Unión y en los Estados miembros, incluidas las dependencias de cualquier persona física o jurídica que perciba fondos del Presupuesto.
eu Konstituzioak eta Banku Zentralen Europako Sistemaren eta Europako Banku Zentralaren estatutuek ematen dizkieten ahalmenez baliatzerakoan, eta esleitzen dizkieten eginkizunak eta betebeharrak betetzerakoan, ez Europako Banku Zentralak, ez estatuetako banku zentralek, ez organo artezkarietako kide batek ere, ezin izango dute eskatu ez eta onartu ere Batasuneko erakunde, organo eta organismoen jarraibiderik, ez estatu kideetako gobernuenik ez beste inolako organorenik ere.
es En el ejercicio de los poderes y en el desempeño de las funciones y obligaciones que les atribuyen la Constitución y los Estatutos del Sistema Europeo de Bancos Centrales y del Banco Central Europeo, ni el Banco Central Europeo, ni los bancos centrales nacionales, ni ninguno de los miembros de sus órganos rectores podrán solicitar o aceptar instrucciones de las instituciones, órganos u organismos de la Unión, ni de los Gobiernos de los Estados miembros, ni de ningún otro órgano.
eu Nortasunaren oinarri indibidual hau pertsona bakoitzarengan beste guztienaren ezberdina da, organismoak bata bestearen ezberdinak diren bezala, ez baitago bi organismo berdin-berdinik.
es Esta base individual de la personalidad es tan distinta en cada persona como lo es su constitución física; no hay dos organismos idénticos.
eu Batasuneko herritar orok zein estatu kideetakoren batean egoitza zein baltzu-egoitza daukan pertsona fisiko nahiz juridiko orok Batasuneko erakunde, organo eta organismoetako agirietara iristeko eskubidea du, agirien euskarria edozein dela ere.
es Todo ciudadano de la Unión y toda persona física o jurídica que resida o tenga su domicilio social en un Estado miembro tiene derecho a acceder a los documentos de las instituciones, órganos y organismos de la Unión, cualquiera que sea su soporte.
eu Europako Arartekoa Europako Parlamentuak hautatuko du; Konstituzioan ezarritako baldintzak errespetatuta, Batasuneko erakunde, organo eta organismoen jardunean izandako administrazio txarreko kasuei buruzko kexak jasoko ditu. Kexa horiei buruz instrukzioa egin eta informatu egingo du.
es El Parlamento Europeo elegirá a un Defensor del Pueblo Europeo, que recibirá las quejas relativas a casos de mala administración en la actuación de las instituciones, órganos u organismos de la Unión en las condiciones establecidas en la Constitución.
eu Batasuneko herritar orok zein estatu kideetakoren batean bizilekua zein sozietatearen egoitza daukan pertsona fisiko nahiz juridiko orok, III. Zatian ezarritako baldintzak errespetatuta, Batasuneko erakunde, organo eta organismoetako agirietara iristeko eskubidea izango du, agirien euskarria edozein dela ere.
es Todo ciudadano de la Unión y toda persona física o jurídica que resida o tenga su domicilio social en un Estado miembro tendrá derecho, en las condiciones establecidas en la Parte III, a acceder a los documentos de las instituciones, órganos y organismos de la Unión, cualquiera que sea su soporte.
eu Honi gehitu zion, heriotz instintua organismo orori datxekion karakteristika biologiko batean errotua dagoela, biziaren elementu beharrezko eta aldaezin izanik, beraz.
es Agregó que el instinto de muerte se halla arraigado en una característica biológica inherente a todo organismo viviente y que constituye, por lo tanto, un elemento necesario e inalterable de la vida.
Mostrando página 1. 40 encontrado frases búsqueda de una frase organismo.Se encuentra en 0,182 ms.Las memorias de traducción son creados por humanos, pero alineado por computadora, que puede provocar errores. Ellos vienen de muchas fuentes y no se registran. Te lo advierto.