Las traducciones a español:

  • organismo   
    (  m)
     
    Individuo constituido para llevar a cabo todas las funciones de la vida.
  • ser vivo   

Picture dictionary

organismo
organismo

Frases similares en el diccionario de vasco español. (13)

gobernuaren organismo aholku-emaile
organismo consultivo del Estado
helburu ez den organismo
organismo de no objetivo
itsas organismo
organismo marino
lurzoruko organismo
organismo de suelo
organismo genetikoki eraldatu
organismos modificados genéticamente; organismo genéticamente modificado
organismo mesedegarri
organismo beneficioso
organismo onuragarri
organismo beneficioso
organismo patogeno
organismos patógenos
organismo urtar
organismo acuático
test-organismo
organismo de prueba
ur gezako organismo
organismo de agua dulce
uretako organismo
organismo acuático

Oraciones de ejemplo con "organismo", memoria de traducción

add example
eu Kontabilitateko agirietan oinarrituta egingo da kontrola; eta, beharrezkoa bada, beste erakundeen bulegoetan, edo Batasunaren izenean sarrerak edo gastuak kudeatzen dituen edozein organo edo organismoren bulegoetan, eta estatu kideetan, Aurrekontuko funtsak jasotzen dituen edozein pertsona fisiko zein juridikoren bulegoak barne hartuta.
es El control se llevará a cabo sobre la documentación contable y, en caso necesario, en las dependencias correspondientes de las otras instituciones, así como en las dependencias de cualquier órgano u organismo que gestione ingresos o gastos en nombre de la Unión y en los Estados miembros, incluidas las dependencias de cualquier persona física o jurídica que perciba fondos del Presupuesto.
eu Erakunde, organo eta organismoetako bakoitzak barne-erregelamenduan ezarriko ditu bere agirietara iristeko berariazko xedapenak, betiere, 3. paragrafoan adierazitako Europako legearekin bat etorrita.
es Cada institución, órgano u organismo establecerá en su Reglamento Interno disposiciones específicas sobre el acceso a sus documentos, de conformidad con la ley europea contemplada en el apartado 3.
eu Batasuneko herritar orok zein estatu kideetakoren batean bizilekua zein sozietatearen egoitza daukan pertsona fisiko nahiz juridiko orok, III. Zatian ezarritako baldintzak errespetatuta, Batasuneko erakunde, organo eta organismoetako agirietara iristeko eskubidea izango du, agirien euskarria edozein dela ere.
es Todo ciudadano de la Unión y toda persona física o jurídica que resida o tenga su domicilio social en un Estado miembro tendrá derecho, en las condiciones establecidas en la Parte III, a acceder a los documentos de las instituciones, órganos y organismos de la Unión, cualquiera que sea su soporte.
eu Gobernantza ona sustatzearren eta gizarte zibilak parte hartuko duela bermatzearren, Batasuneko erakundeek, organoek eta organismoek irekitasun-printzipioa ahalik eta gehien errespetatuta jardungo dute.
es A fin de fomentar una buena gobernanza y de garantizar la participación de la sociedad civil, las instituciones, órganos y organismos de la Unión actuarán con el mayor respeto posible al principio de apertura.
eu Pertsona orok du eskubidea Batasuneko erakundeek, organoek eta organismoek berari dagozkion kontuak alderdikeriarik gabe, zuzen eta zentzuzko epe baten barruan azter ditzaten.
es Toda persona tiene derecho a que las instituciones, órganos y organismos de la Unión traten sus asuntos imparcial y equitativamente y dentro de un plazo razonable.
eu Batasuneko erakunde, organo eta organismoek, eta estatu kideetako gobernuek, printzipio hori errespetatzeko konpromisoaz batera, beren eginkizunak betetzerakoan, Europako Banku Zentraleko eta estatuetako banku zentraletako organo artezkarietako kideengan eraginik ez sortzeko konpromisoa ere hartzen dute.
es Las instituciones, órganos u organismos de la Unión, así como los Gobiernos de los Estados miembros, se comprometen a respetar este principio y a no tratar de influir en los miembros de los órganos rectores del Banco Central Europeo y de los bancos centrales nacionales en el desempeño de sus funciones.
eu Deuseztatutako egintza sortu duen erakunde, organo edo organismoak nahitaez hartu beharko ditu Europako Batasuneko Justizia Auzitegiaren epaia betetzeko beharrezko neurriak; erakunde, organo edo organismo horrek aipatu neurriok hartu behar ditu, halaber, berak erabakirik hartu ez izana Konstituzioaren kontrakoa dela aldarrikatu denean.
es La institución, órgano u organismo del que emane el acto anulado, o cuya abstención haya sido declarada contraria a la Constitución, estará obligado a adoptar las medidas necesarias para la ejecución de la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea.
eu Batasuneko herritar orok zein estatu kideetakoren batean egoitza zein baltzu-egoitza daukan pertsona fisiko nahiz juridiko orok Batasuneko erakunde, organo eta organismoetako agirietara iristeko eskubidea du, agirien euskarria edozein dela ere.
es Todo ciudadano de la Unión y toda persona física o jurídica que resida o tenga su domicilio social en un Estado miembro tiene derecho a acceder a los documentos de las instituciones, órganos y organismos de la Unión, cualquiera que sea su soporte.
eu Batasuneko erakunde, organo nahiz organismoek eta baita estatu kideetako gobernuek ere errespetatu egin behar dute independentzia hori.
es Las instituciones, órganos y organismos de la Unión y los Gobiernos de los Estados miembros respetarán esta independencia.
eu Honi gehitu zion, heriotz instintua organismo orori datxekion karakteristika biologiko batean errotua dagoela, biziaren elementu beharrezko eta aldaezin izanik, beraz.
es Agregó que el instinto de muerte se halla arraigado en una característica biológica inherente a todo organismo viviente y que constituye, por lo tanto, un elemento necesario e inalterable de la vida.
eu Gutun honetako xedapenak, printzipioak jasotzen dituztenean, Batasuneko erakunde, organo eta organismoetan erabakitako legegintzako eta exekuzioko egintzen bidez aplikatu ahal izango dira, baita estatu kideek emandako egintzen bidez ere, bakoitza bere eskumenak betetzen ari dela, Batasuneko Zuzenbidea aplikatzen dutenean.
es Las disposiciones de la presente Carta que contengan principios podrán aplicarse mediante actos legislativos y ejecutivos adoptados por las instituciones, órganos y organismos de la Unión, y por actos de los Estados miembros cuando apliquen el Derecho de la Unión, en el ejercicio de sus competencias respectivas.
eu Europako Batasuneko Justizia Auzitegiak eskumena dauka epaiketa aurretik erabakitzeko: Konstituzioaren interpretazioaz; Batasuneko erakunde, organo edo organismoek burututako egintzen balioaz eta interpretazioaz.
es El Tribunal de Justicia de la Unión Europea será competente para pronunciarse, con carácter prejudicial, sobre: la interpretación de la Constitución; la validez e interpretación de los actos adoptados por las instituciones, órganos u organismos de la Unión.
eu IV-439. artikuluaren kalterik gabe, Itun hau indarrean sartzen den egunean existitzen diren erakunde, organo eta organismoek, egun horretan bertan daukaten osaerarekin, Itun honetan ezartzen den moduan beteko dituzte beren eskumenak, Itun hau aplikatuz xedapen berriak onartu arte, edo beren agintaldiaren amaierara arte.
es Sin perjuicio del artículo IV-439, las instituciones, órganos y organismos existentes en la fecha de entrada en vigor del presente Tratado, en su composición en esa fecha, ejercerán sus atribuciones en el sentido del presente Tratado, en tanto no se hayan adoptado las nuevas disposiciones en aplicación de éste, o hasta el final de su mandato.
eu Organismoak lehen behin behineko erabakiak aitortzen dion eskubidea ihardun ez balu hiru urtetako epe barruan.
es Si el organismo no hubiera ejercido el derecho que le reconoce la disposición transitoria primera en el plazo de tres años.
eu Europako Parlamentuak Europako Arartekoa aukeratuko du. Europako Arartekoak, I-10. artikuluaren 2. paragrafoaren d) idatz-zatiarekin eta I-49. artikuluarekin bat etorriz, ahalmena izango du Europar Batasuneko edozein herritarren kexak jasotzeko, edo estatu kide batean bizi den edozein pertsona fisikorenak edo sozietatearen egoitza bertan duen edozein pertsona juridikorenak; kexa horiek Batasuneko erakundeen, organoen edo organismoen jardueran administrazio txarra izan den kasuengatik aurkez daitezke, ez ordea Europar Batasuneko Justizia Auzitegiaren eginkizun jurisdikzionalari dagokion jardueragatik.
es El Parlamento Europeo elegirá al Defensor del Pueblo Europeo. Éste, de conformidad con la letra d) del apartado 2 del artículo I-10 y con el artículo I-49, estará facultado para recibir las quejas de todo ciudadano de la Unión, o de toda persona física o jurídica que resida o tenga su domicilio social en un Estado miembro, relativas a casos de mala administración en la actuación de las instituciones, órganos u organismos de la Unión, con exclusión del Tribunal de Justicia de la Unión Europea en el ejercicio de sus funciones jurisdiccionales.
eu Konstituzioak eta Banku Zentralen Europako Sistemaren eta Europako Banku Zentralaren estatutuek ematen dizkieten ahalmenez baliatzerakoan, eta esleitzen dizkieten eginkizunak eta betebeharrak betetzerakoan, ez Europako Banku Zentralak, ez estatuetako banku zentralek, ez organo artezkarietako kide batek ere, ezin izango dute eskatu ez eta onartu ere Batasuneko erakunde, organo eta organismoen jarraibiderik, ez estatu kideetako gobernuenik ez beste inolako organorenik ere.
es En el ejercicio de los poderes y en el desempeño de las funciones y obligaciones que les atribuyen la Constitución y los Estatutos del Sistema Europeo de Bancos Centrales y del Banco Central Europeo, ni el Banco Central Europeo, ni los bancos centrales nacionales, ni ninguno de los miembros de sus órganos rectores podrán solicitar o aceptar instrucciones de las instituciones, órganos u organismos de la Unión, ni de los Gobiernos de los Estados miembros, ni de ningún otro órgano.
eu Errekerimendu horren ondoren bi hilabeteko epea igarota, erakunde, organo edo organismoak bere jarrera zehaztu ez badu, beste bi hilabeteko epean aurkeztu ahal izango da errekurtsoa.
es Si, transcurrido un plazo de dos meses a partir de dicho requerimiento, la institución, órgano u organismo no ha definido su posición, el recurso podrá ser interpuesto dentro de un nuevo plazo de dos meses.
eu Pertsona fisiko edo juridiko orok kexa-errekurtsoa jar diezaioke Auzitegiari, lehen eta bigarren lerroaldeetan aipatutako baldintzetan, Batasuneko erakunde, organo edo organismoetako batek gomendioa edo irizpena ez den beste inolako egintzarik zuzendu ez diola-eta arrazoi hartuta.
es Toda persona física o jurídica podrá recurrir en queja al Tribunal, en las condiciones fijadas en los párrafos primero y segundo, por no haberle dirigido una de las instituciones, órganos u organismos de la Unión un acto distinto de una recomendación o de un dictamen.
eu Industri sistema eskerga baten irispidea duen horrelako ekonomia batek zentraltze-gradu handi bat behar du eta, ondorioz, burokrazia bat, organismo zentraldu hori administratzeko.
es Una economía de ese tipo que tenga los alcances de un vasto sistema industrial requiere un alto grado de centralización y, como consecuencia, una burocracia destinada a administrar ese organismo centralizado.
eu Errekurtsoa onartua izateko, dena delako erakunde, organo edo organismoari jardun dezala eskatu behar zaio aurrez.
es Este recurso solamente será admisible si la institución, órgano u organismo de que se trate ha sido requerido previamente para que actúe.
eu IV-437. artikuluak indargabetutako itunetan eta egintzetan oinarrituta erakunde, organo eta organismoek onartu dituzten egintzek indarrean jarraitzen dute.
es Los actos de las instituciones, órganos y organismos, adoptados sobre la base de los Tratados y actos derogados por el artículo IV-437, continúan en vigor.
eu Legeak ezarriko ditu Giza Asegurantzan eta organismo publikoen ekintzan interesaturik parte hartze erak, hauen eginbeharrak bizitza kalitate edo ongitasun orokorrari zuzenki ikusten (ikutzen) baitio.
es La ley establecerá las formas de participación de los interesados en la Seguridad Social y en la actividad de los organismos públicos cuya función afecte directamente a la calidad de la vida o al bienestar general.
eu Batasuneko organoak edo organismoak sortzen dituzten egintzetan baldintza eta prozedura zehatzak jaso daitezke pertsona fisiko edo juridikoengan ondorio juridikoak sorrarazteko organo edo organismo horiek onartzen dituzten egintzen kontra pertsona fisiko edo juridiko horiek aurkezten dituzten errekurtsoentzat.
es Los actos por los que se crean los órganos y organismos de la Unión podrán prever condiciones y procedimientos específicos para los recursos presentados por personas físicas o jurídicas contra actos de dichos órganos u organismos destinados a producir efectos jurídicos frente a ellos.
eu Batasunak bere herritarren berdintasun-printzipioa errespetatuko du bere jardun guztietan, eta herritar guztiek berdin jasoko dute Batasuneko erakunde, organo eta organismoen arreta.
es La Unión respetará en todas sus actividades el principio de la igualdad de sus ciudadanos, que se beneficiarán por igual de la atención de sus instituciones, órganos y organismos.
eu Kontu Auzitegiak eskatuta, bere eginbeharrak betetzeko beharrezko dituen agiri edo informazio guztiak emango dizkiote auzitegi horri beste erakundeek, Batasunaren izenean sarrerak eta gastuak kudeatzen dituzten organo edo organismo guztiek, aurrekontuko funtsak jasotzen dituzten pertsona fisiko zein juridiko guztiek, eta estatuko kontrol-erakundeek, edo, erakunde horiek beharrezko eskumenik ez badaukate, estatuan eskumenak dauzkaten zerbitzuek.
es Las demás instituciones, cualquier órgano u organismo que gestione ingresos o gastos en nombre de la Unión, cualquier persona física o jurídica que perciba fondos del Presupuesto y las instituciones nacionales de control o, si éstas no poseen las competencias necesarias, los servicios nacionales competentes, comunicarán al Tribunal de Cuentas, a instancia de éste, cualquier documento o información necesario para el cumplimiento de su función.
Mostrando página 1. 40 encontrado frases búsqueda de una frase organismo.Se encuentra en 0,412 ms.Las memorias de traducción son creados por humanos, pero alineado por computadora, que puede provocar errores. Ellos vienen de muchas fuentes y no se registran. Te lo advierto.