Las traducciones a español:

  • contaminación de forraje   
     
    Introducción de sustancias peligrosas o venenosas como el arsénico o el plomo en, o sobre, el forraje para los animales.

Oraciones de ejemplo con "bazkaren kontaminazio", memoria de traducción

add example
eu Pertsona fisiko edo juridiko orok jar ditzake errekurtsoak, 1. eta 2. paragrafoetan ohartematen diren baldintzetan, pertsona horri zuzendutako egintzen kontra edo berari zuzenean eta bakarrean eragiten diotenen kontra, eta berari zuzenean eragiten dioten eta betearazteko neurririk ez duten erregelamenduzko egintzen kontra ere bai.
es Toda persona física o jurídica podrá interponer recurso, en las condiciones contempladas en los apartados 1 y 2, contra los actos de los que sea destinataria o que la afecten directa e individualmente y contra los actos reglamentarios que la afecten directamente y que no incluyan medidas de ejecución.
eu Zer kostatzen da ba?... Agintzen al didazu? Gizaixoak agindu egin zuen. Apaiza berriro etorri zen hurrengo egunetan. Ostalersarekin solasean aritzen zen eta pasadizoak ere kontatzen zituen tarteka txisteak eta hitz-jokoak nahasiz, zeinak ez baitzituen Hippolytek ulertzen.
es ¿ Qué te cuesta?... ¿ Me lo prometes? El pobre diablo lo prometió. El cura volvió los días siguientes. Charlaba con la posadera a incluso contaba anécdotas entremezcladas con bromas, con juegos de palabras que Hipólito no comprendía.
eu Sakatu botoi honi zure posta elektroniko bezero hobetsia aukeratzeko. Kontuan izan hautatzen duzun fitxategiak exekutagarritasun atributua ezarrita izan behar duela onartua izateko. Posta elektroniko bezeroa deitzerakoan berezko balioez aldatuko diren zenbait leku-marka ere erabili dezakezu: % t: Hartzailearen helbidea % s: Gaia % c: Ikatz kopia (CC) % b Ikatz kopia izkutua (BCC) % B: Testu eredua % A: Eranskina
es Pulse este botón para seleccionar su cliente de correo favorito. Por favor advierta que el archivo que seleccione debe tener atributos de ejecución para poder ser válido. También puede utilizar diferentes variables que se reemplazarán con los valores presentes cuando se llame al cliente de correo electrónico: %t: Dirección de envio %s: Asunto %c: Copia carbón (CC) %b: Copia carbón oculta (BCC) %B: Plantilla del cuerpo del mensaje %A: Adjuntos
eu Berea zuen arrakastarako aukera, berea galtzeko arriskua eta bakoitzak beste guztien kontra zegien bataila gogorrean hildako edo zauriturikoen arteko bat izatekoa.
es Suya era la oportunidad del éxito, suyo el riesgo del fracaso, el de contarse entre los muertos o heridos en la cruel batalla económica que cada uno libraba contra todos los demás.
eu Garbi jokatuta ezin dezaket erabaki nor dagoen zuzen; bata zein besteak egon daitezke oker. Agian, bi baten kontra daudenez, probabilitate handiagoa dago gehiengoak dioena egia izateko >.
es Con toda justicia yo no puedo decidir quién tiene razón; cualquiera de ellos puede equivocarse. Quizá, puesto que hay dos contra uno, existe una mayor probabilidad de que sea verdad lo que afirma la mayoría.
eu Kabina hori Noriaren punturik gorenera heltzearekin bat, birak minutu pare batez gelditzen ziren eta han goian aurpegi ñimiñoak kristalaren kontra zanpatzen ziren.
es Cuando el carro llegó al punto más alto, las revoluciones se detuvieron durante un par de minutos y allá arriba los pequeños rostros se aplastaron contra el cristal.
eu Hori guztia usaiako usteen kontra doala iduri lukeen arren, eman bekit neure ideien aurkezteko astia.
es Esto parecerá contrario a las ideas de la generalidad, pero es preciso dejarme el tiempo de exponer las mías.
eu Franko kongotarra
es Franco congoléño
eu Estatu bakoitzaren barruan lan-munduko ordezkariek dauzkaten erantzukizunei buruzko ohiturak kontuan hartuta, estatu kideek guztien intereseko gaitzat hartu behar dute enpleguaren sustapena, eta Kontseiluaren baitan koordinatu behar dituzte gai horren inguruko beren jarduerak, III-206. artikuluan xedatutakoarekin bat etorriz.
es Teniendo en cuenta las prácticas nacionales relativas a las responsabilidades de los interlocutores sociales, los Estados miembros considerarán el fomento del empleo como un asunto de interés común y coordinarán sus actuaciones al respecto en el seno del Consejo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo III-206.
eu Egundainotik gobernamendu era hoberenaz eztabaida usuak izan dira, sekula ere kontuan hartu gabe, haietarik bakoitza kasu zenbaitetan hoberena dela, eta beste batzuetan txarrena.
es En todos los tiempos se ha disputado mucho acerca de la mejor forma de gobierno, sin considerar que cada una de ellas es la mejor en ciertos casos y la peor en otros.
eu Direktorio kontagailua
es Contador de carpetas
eu Jaiki egiten da, irteteko gogoz, eskailerak jaitsi eta han doa pasiloetan zehar, hutsik dauden patiotzarretan barna, korrika, deitu egiten dit, hain sentitzen da zoriontsu, ezin da deus egin horren kontra, eta paseorik gabe zigortzen dutenean, jakina da horixe dela espero duena.
es Se levanta, tiene ganas de salir, lo hace, baja las escaleras, avanza por los pasillos, por los grandes patios vacíos, corre, me llama, se siente tan feliz, nada se puede contra eso, y cuando se la castiga sin paseo, se sabe que eso es lo que espera.
eu KonektatutaState of network card is disconnected
es OperativoState of network card is disconnected
eu Haserretu egin zen kultuaren aginduen kontra; idatzi polemikoen harropuzkeria higuin izan zuen, berak ezagutzen ez zuen jendea jazartzeko era hankerrarengatik;
es Se irritó contra las prescripciones del culto; la arrogancia de los escritos polémicos le desagradó por su obstinación en perseguir a gente que ella no conocía;
eu Barruko merkatuaren ezartzea edo funtzionamendua delarik esparrua, eta ingurumena zaindu eta hobetzeko betebeharra daukagula kontuan izanik, Batasunaren energia-politikak helburu hau izango du:
es En el marco del establecimiento o del funcionamiento del mercado interior y habida cuenta de la exigencia de conservar y mejorar el medio ambiente, la política energética de la Unión tendrá por objetivo:
eu Baina kontuz ibili zaparria irauli gabe! hobe joan zaitez sala txikiko aulkien bila; badakizu ederki asko sala handiko besaulkiak ez direla lekuz aldatzen.
es Pero Ą cuidado con volcar los morteros!, es mejor que vayas a buscar las sillas de la salita; ya sabes que hay que mover los sillones del salón.
eu Erreproduktorea ez dago konektatuta
es Reproductor no conectado
eu Europako legea edo esparru-legea onartu aurrez aholkua eskatuko zaio Kontu Auzitegiari.
es La ley o ley marco se adoptará previa consulta al Tribunal de Cuentas.
eu Baina estatu kideen tradizioen eta sistema judizialen arteko aldeak ere kontuan izan beharko dituzte gutxieneko arau horiek. Hona hemen arau horien gaiak: estatu kideen artean, frogen elkar-onartzea;
es Estas normas mínimas tendrán en cuenta las diferencias entre las tradiciones y los sistemas jurídicos de los Estados miembros. Estas normas se referirán a: la admisibilidad mutua de pruebas entre los Estados miembros;
eu Kontu Auzitegiak eskatuta, bere eginbeharrak betetzeko beharrezko dituen agiri edo informazio guztiak emango dizkiote auzitegi horri beste erakundeek, Batasunaren izenean sarrerak eta gastuak kudeatzen dituzten organo edo organismo guztiek, aurrekontuko funtsak jasotzen dituzten pertsona fisiko zein juridiko guztiek, eta estatuko kontrol-erakundeek, edo, erakunde horiek beharrezko eskumenik ez badaukate, estatuan eskumenak dauzkaten zerbitzuek.
es Las demás instituciones, cualquier órgano u organismo que gestione ingresos o gastos en nombre de la Unión, cualquier persona física o jurídica que perciba fondos del Presupuesto y las instituciones nacionales de control o, si éstas no poseen las competencias necesarias, los servicios nacionales competentes, comunicarán al Tribunal de Cuentas, a instancia de éste, cualquier documento o información necesario para el cumplimiento de su función.
eu Kontzientziaren gobernamendua kanpoko agintariena baino are gogorragoa izan daiteke, gizabanakoak haren aginduak bere-bereak dituela sentitzen baitu; nola, beraz, jaiki bere buruaren kontra?
es El gobierno de la conciencia puede llegar a ser aún más duro que el de las autoridades exteriores, dado que el individuo siente que las órdenes de la conciencia son las suyas propias, y así ¿ cómo podría rebelarse contra si mismo?
eu Konektatzen
es Conectando
eu Kontuan izanik Nazio Batuetako kide diren herriek gizakiaren oinarrizko eskubideetan, gizakiaren duintasun eta balioan eta gizonen eta emakumeen eskubideen arteko berdintasunean duten fedea tinko azaldu dutela Agirian; eta, askatasunaren ikuspegi zabalago baten barruan, gizarte aurrerakuntza sustatzeko eta bizitza-maila jasotzeko erabakita daudela adierazi dutela;
es Considerando que los pueblos de las Naciones Unidas han reafirmado en la Carta su fe en los derechos fundamentales del hombre, en la dignidad y el valor de la persona humana y en la igualdad de derechos de hombres y mujeres; y se han declarado resueltos a promover el progreso social y a elevar el nivel de vida dentro de un concepto más amplio de la libertad,
eu Baina bukaezin egiten zaio itxaroten egon behar duen denbora. Eta azkenean medikua etorri denean, hau konturatzen da ahaztuta utzi dituela bere tresnak eta ezin diola ezertan lagundu.
es Pero tiene que esperar lo que le parece ser un tiempo interminable. Y cuando, por fin, se presenta el médico, éste se da cuenta de que olvidó los instrumentos y que ya no le es posible auxiliarlo.
eu Gatazkak luzatzen direnean, garbi dago beraien sustraiei ez zaiela hain erraz antzematen. Dena dela, euskal gatazkaren konnotazio politikoak ezeztatzen hasiz gero, eman nahi diren erantzunak erantzun polizial hutsak edo aurkaria suntsitzea soilik izanez gero, orduan garbi dago ondorioa zein den: gatazka luzatzea. Hori porrot bat da, zalantzarik gabe, euskal gizarteari bakea lortzea eragozten baitio.
es Cuando los conflictos se dilatan en el tiempo, es obvio que sus causas, no son tan sencillas de precisar. Sin embargo, si se empieza negando las connotaciones políticas del conflicto vasco y se pretende dar respuestas exclusivamente policiales o de la eliminación del adversario, es obvio que el resultado será esa lamentable prolongación en el tiempo, lo que sin duda, es un fracaso que impide a la sociedad vasca lograr la consecución de la paz.
Mostrando página 1. 996 encontrado frases búsqueda de una frase bazkaren kontaminazio.Se encuentra en 0,463 ms.Las memorias de traducción son creados por humanos, pero alineado por computadora, que puede provocar errores. Ellos vienen de muchas fuentes y no se registran. Te lo advierto.