Las traducciones a español:

  • contaminación de forraje   
     
    Introducción de sustancias peligrosas o venenosas como el arsénico o el plomo en, o sobre, el forraje para los animales.

Oraciones de ejemplo con "bazkaren kontaminazio", memoria de traducción

add example
eu Badirudi zerbitzariak ez duela paralelismoa onartzen, beraz, aukera hau desgaitu da. Zerbitzari batzuk bere ahalmenak ongi kaleratzen ez dituztenez, paralelismoa aktiba dezakezu. Kontuan izan funtzionalitate honek paralelismoa onartzen ez duten POP‧ zerbitzariek mezu hondatuak bidaltzea sor dezakeela. Probak egin beharko zenituzke posta sorta bat zure buruari bidaliz eta deskargatuz
es El servidor parece no admitir paralelismo
eu Orain bere otordu-garaiak alda zitzakeen, kontuak eman beharrik gabe irten eta etxeratu, eta, nahiko nekaturik zegoenean, bere hanka eta besoak luze adina zabal ohean etzan.
es Ahora podía cambiar las horas de sus comidas, entrar y salir sin dar explicaciones, y, cuando estaba muy cansado, extender brazos y piernas a todo to ancho de su cama.
eu Beste elkarlotze bat izan zen, ezen, burusoil bati buruzko gertaera komiko bat kontatu ondoren, etxeko jaunari min emanaren beldur samar izan zela, berau ere burusoila baitzen. Tranbiakoari bitxi zeritzon, itxura batean inolako loturarik ez zeukan eta.
es Otra asociación se refiere al hecho de que luego de haber relatado un incidente cómico acerca de un hombre calvo, experimentó alguna aprensión por el temor de haber ofendido al dueño de casa, quien también era casi calvo. Lo del tranvía le pareció extraño, pues, aparentemente, no daba lugar a ninguna asociación.
eu Ezin da kontua sortu
es No se puede crear la cuenta
eu Aipatu berri den kontu hau arazoaren beraren egitura logikoaren muga barruan soilik juzga daiteke.
es Esta última cuestión sólo puede ser juzgada en los términos de la estructura lógica del problema mismo.
eu Baina kontu honetan < bere > eritzia ukatera beharturik sentitzen delarik, ahantzi egiten du inoren baiezpen oinarridunak errepikatu besterik ez duela egiten, berak bere pentsamenduaz jadetsitakoa dela uste izanez.
es Pero sintiéndose impulsado a tener su < propia > opinión en este asunto, se olvida que está repitiendo simplemente las afirmaciones autorizadas de algún otro y cree que se trata de la que él mismo ha alcanzado por medio de su propio pensamiento.
eu Irteera e-postaz bidali ezarritako kontura
es Enviar la salida a la cuenta de correo electrónico especificada
eu Kalkulariak, orain zuen egitekoa da: konta, izariak har, konpara.
es Calculadores; el asunto es ahora de vuestra incumbencia, contad, medid y comparad.
eu Uste dut orain badakidala neure buruari esaten hiltzeko gogoa edo dudala. Aurrerantzean hitz hori ez dut nire bizitik kenduko. Uste dut bakarrik egoteko gogoa edo dudala eta konturatu ere konturatzen naiz ez nagoela bakarrik haurtzarotik, Ehiztariaren familiatik alde egin nuenenetik.
es Creo que ya sé decírmelo, tengo vagamente ganas de morir. Ya no vuelvo a separar esa palabra de mi vida. Creo que tengo, vagamente, ganas de estar sola e incluso me doy cuenta de que ya no estoy sola desde que dejé la infancia, la familia del Cazador.
eu Konexio bat ezartzen denean eta zerbaitegatik deskonektatzen denean, KPPP berriro konektatzen saiatuko da. Informazio gehiagorako ikus hemen
es Cuando una conexión se establece y de alguna forma se desconecta, Kppp tratará de reconectar la misma conexión. Busque más ayuda sobre ésto aquí
eu Nik uste erabat nahastuta egongo zela zer gertatu zen aurretik eta zer ondoren antolatu nahian, gu laurok ezagutu ahal izateko. – Laurok? – Harry kontatuta.
es Supongo que me quedé demasiado desconcertado intentando entender lo que había ocurrido y lo que vino después, como para darme cuenta que éramos cuatro. > < ¿ Cuatro? > < Cuento a Harry.
eu OHARRA: ' % ‧ ' ostalariaren identitatea aldatu egin da! Agian norbaitek eragotzi egin du zure konexioa, edo, behar bada, zure kudeatzaileak aldatu berri du ostalariaren gakoa. Batera zein bestera, ziurtatu egin beharko zenuke ostalariaren gakoaren aztarna kudeatzailearekin konektatu aurretik. Gakoaren aztarna hauxe da: % ‧ Hala ere, nahi duzu ostalariaren gakoa onartu eta konektatu?
es AVISO: La identidad de la máquina remota '%‧ ' ha cambiado! Alguien puede estar interceptando su conexión, o puede que simplemente el administrador puede que haya cambiado la clave de la máquina. De cualquier modo verifique la huella de la clave de la máquina con el administrador de dicha máquina antes de conectarse. La huella de la clave es: %‧ ¿Desea aceptar la nueva clave de la máquina y conectarse de todos modos?
eu — Besarka nazazu, esan zuen botikarioak, malkoak begietan. Tori zure longaina, nire lagunzahar hori, kontuz gero hotzarekin! Zaindu zeure burua! Erne ibili!
es - Abráceme - dijo el boticario con lágrimas en los ojos - . Tome su abrigo, mi buen amigo; tenga cuidado con el frío. Ą Cuídese, mire por su salud!
eu Zer nahi duzu? Kontu berri bat ezartzeko laguntzailea erabili edo, ohiko elkarriketa sisteman oinarriturik kontua sortu? Kasu gehienetan laguntzailea errazagoa da eta baita nahikoa ere. Oso ezarpen bereziak behar badituzu ohiko bidea erabili, hau da, elkarrizketan oinarria duen sistema
es ¿Quiere usar el asistente para crear una nueva cuenta, o o la configuración estandar basada en diálogos? El asistente es más sencillo, y suficiente en la mayoría de los casos. Si debe poner algúna opción especial, tal vez querrá usar la configuración estandar basada en diálogos
eu & Ez kontuan hartu etiketa hau fitxategiaren izena aldatzean
es & Ignorar esta etiqueta al cambiar el nombre del archivo
eu Arrazoiren bategatik Harry Lime arduragabe bihurtu zen: berataz susmatzen genuela konturatuko zen eta asaldatu egin zen. Goi mailako kargua zeukan Laguntzazko Erakundean eta horrelako gizon bat aiseago asaldatzen da.
es Por alguna razón, Harry Lime se había vuelto descuidado: posiblemente se dio cuenta de que sospechábamos de él y se inquietó. Tenía un cargo muy importante en la Organización de Ayuda y un hombre así se inquieta con mayor facilidad.
eu Konektatu zerbitzarira
es Servidor de juego de red
eu Herri Kontuen Euskal Epaitegiko kideek epaileek duten independentzia eta aldaezintasun bera izango dute.
es Los miembros del Tribunal Vasco de Cuentas Públicas gozarán de la misma independencia e inamovilidad que los jueces.
eu Kontagailua gaitu
es Activar seguimiento de costes
eu Emaitza zuzena sartu duzu, baina ez duzu sinplifikatu. Zure emaitza sinplifikatuta sartu behar duzu beti. Ariketa hau oker ebatzita bezala kontatutako da
es Ha introducido el resulta correcto, pero no lo ha reducido. Siempre debe introducir los resultados reducidos. Esta tarea se contabilizará como incorrecta
eu Bestalde kontuan hartu behar da oraino, emazteen ernalkortasuna handia ala tipia den, eta zer izan dezakeen herriak jendaketa gutiago edo gehiago fagoratzen duenik, eta horretan bere erakundeen bidez zenbatetarainoko eragina izateko esperantza izan dezakeen legegileak; honek, haatik, ez du bere iritzia ikusten duenaren arabera finkatu behar, aitzinetik asmatzen duenaren arabera baizik, eta, halaber, ez du bizitzaileen mementoko egoera hain gogoan hartu behar, nola naturalki geroan izan beharko duena.
es Es preciso también tener en consideración la mayor o menor fecundidad de las mujeres, las condiciones más o menos favorables que tenga el país para el desarrollo de la Población, la cantidad a la cual puede esperar el legislador contribuir por medio de sus instituciones, de suerte que no base su juicio sobre lo que ve sino sobre lo que prevé, ni que se atenga tanto al estado actual de la población como al que debe naturalmente alcanzar.
eu Zuzenki Gorte Orokorren menpe izango da eta bere funtzioak haien ordezkaritzez ihardungo ditu Estatuko Kontu Orokorreko aztertze eta frogaketan.
es Dependerá directamente de las Cortes Generales y ejercerá sus funciones por delegación de ellas en el examen y comprobación de la Cuenta General del Estado.
eu goiko 1. paragrafoaren a) idatz-zatitik i) idatz-zatira artekoetan aipatutako eremuetan, Europako lege edo esparru-legearen bidez gutxieneko arauak ezarri ahal izango dira arian-arian aplikatzeko, estatu kide bakoitzean dauden baldintza eta araudi teknikoak kontuan hartuta.
es en los ámbitos mencionados en las letras a) a i) del apartado 1, la ley marco europea podrá establecer normas mínimas que habrán de aplicarse progresivamente, teniendo en cuenta las condiciones y reglamentaciones técnicas existentes en cada Estado miembro.
eu Deuseztatutako egintza sortu duen erakunde, organo edo organismoak nahitaez hartu beharko ditu Europako Batasuneko Justizia Auzitegiaren epaia betetzeko beharrezko neurriak; erakunde, organo edo organismo horrek aipatu neurriok hartu behar ditu, halaber, berak erabakirik hartu ez izana Konstituzioaren kontrakoa dela aldarrikatu denean.
es La institución, órgano u organismo del que emane el acto anulado, o cuya abstención haya sido declarada contraria a la Constitución, estará obligado a adoptar las medidas necesarias para la ejecución de la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea.
eu PPP egunkari fitxategia honela gorde da: " % ‧ " Akatsaren berri eman nahi baduzu edo Internetera konektatzeko arazoak badituzu itsatsi ezazu fitxategi hau. Honek mantentzaileei lagunduko die akatsak bilatzean eta KPPP garatzean
es El archivo registro de PPP ha sido guardado como « %‧ ». Si quiere mandar información sobre un fallo, o tiene problemas conectando a Internet, por favor mande este archivo. Ayudará a los que dan sevicio demantenimiento para encontrar el fallo y mejorar KPPP
Mostrando página 1. 996 encontrado frases búsqueda de una frase bazkaren kontaminazio.Se encuentra en 0,947 ms.Las memorias de traducción son creados por humanos, pero alineado por computadora, que puede provocar errores. Ellos vienen de muchas fuentes y no se registran. Te lo advierto.