pronunciación: IPA: /a'dits̻/

Las traducciones a español:

  • verbo   
    (Noun  m)

Frases similares en el diccionario de vasco español. (9)

adibidemolde; ejemplar; ejemplo
adibide-datuen morroiaAsistente para datos de ejemplo
adimenmente; inteligencia; entendimiento
adimen artifizialavida artificial
adituespecialista
adizio kimikoadición
adizio-polimeropolímero adicional
sistema aditusistema experto
Trentino-Adige GaraiaTrentino-Alto Adigio

    Mostrar declinación

Oraciones de ejemplo con "aditz", memoria de traducción

add example
Haur mordo bat hil egin zen eta kito, baina beste mordo bat erotu egin zen. Adimen-gaisoen pabilioira joan eta hantxe ikusiko dituzu.Varios niños simplemente se murieron, pero otros se volvieron locos. Puede verlos ahora en las salas de enfermos mentales. >
Tartekatu kopiak " Tartekatu " kontrol-laukia gaituta badago (lehenetsia), orrialde anitzeko dokumentuaren irteerako ordena hauxe izanen da; " ‧-‧-..., ‧-‧-..., ‧-‧-.. ". " Tartekatu " kontrol-laukia desgaituta badago, orrialde anitzeko dokumentuaren irteerako ordena hauxe izanen da; " ‧-‧-..., ‧-‧-..., ‧-‧-.. ". Argibidea erabiltzaile aurreratuentzat: KDEPrint-en interfazeko elementu hau CUPS komando-lerroko lanen aukeren parametroarekin dator bat:-o Collate=... ‧ adibidea: " true " edo " false "Agrupar copias Si la casilla « Agrupar » está activada (predeterminado), la salida de un documento de múltiples páginas será « ‧-‧-..., ‧-‧-..., ‧-‧-... ». Si la casilla « Agrupar » está desactivada, el orden de salida de un documento de múltiples páginas será « ‧-‧-..., ‧-‧-..., ‧-‧-... ». Consejo adicional para usuarios avanzados: Este elemento de la interfaz gráfica de KDEPrint coincide con la opción de parámetros de trabajos de la línea de órdenes de CUPS:-o Collate=... ‧ ejemplo: « true » o « false »
Neskarengandik bereizi aurretik Annak esan zion: – Kontuz ibili. Kochek ezer gutxi zekien eta hil egin dute. Zuk Kochek adina badakizu.Antes de separarse ella le dijo: < Ten cuidado. Koch sabía muy poco y le asesinaron. Tú sabes tanto como Koch. >
Adituaren abiaduraVelocidad de campeón
Orduan, itxura egiten jarraitu behar, ongi aditzen ez diodalakoa alegia, berriro ere traizio egin, zeren bai baitirudi kolpea hartu izana adierazi nahi duela gisa horretan hitz eginez, nire neba nagusiak berarekiko duen jarrera salatu alegia, eta, beraz, ez diot inolaz ere erantzun behar.Entonces, debo seguir fingiendo que le oigo mal, como una traición más, como si así quisiera él acusar el golpe, denunciar la conducta de mi hermano mayor respecto a él, por lo tanto no debo, de ningún modo, responderle.
Hazbeteko karaktere kopurua Ezarpen honek karaktereen tamaina horizontala kontrolatzen du testu-fitxategi bat inprimatzean. Balio lehenetsia ‧ da, honek hazbete batean ‧ karaktere sartzeko letra-tipoa eskalatuko dela adierazten du. Argibidea erabiltzaile aurreratuentzat: KDEPrint-en GUI elementu hau CUPS komando-lerroko lanen aukeren parametro honekin dator bat:-o cpi=... ‧ adibidea: " ‧ " edo " ‧ "Caracteres por pulgada Esta opción controla el tamaño horizontal de los caracteres cuando se imprime un archivo de texto. El valor por omisión es ‧, indicando que el tipo de letra se escala de tal modo que se imprimen ‧ caracteres por pulgada. Consejo adicional para usuarios avanzados: Este elemento gráfico de la interfaz de KDEPrint coincide con la opción de parámetros de trabajos de la línea de órdenes de CUPS:-o cpi=... ‧ ejemplo: « ‧ » o « ‧ »
– Aditu, Callaghan, edo ez dakit zer izan arraio... – Calloway, inglandarra naiz, ez irlandarra.< Escuche, Callaghan, o como mierda se llame usted... > < Calloway. Soy inglés, no irlandés. >
Adibidea: Nire_ iPodEjemplo: Mi_Ipod
Baina nola aditzera eman, ordea, lainoak bezala itxuraz aldatzen den, haizea bezala zurrunbilotzen den ondoez atxikiezin bat? Eta hitzak falta zitzaizkion, eta aukera, eta ausardia.Pero, ¿ cómo explicar un vago malestar que cambia de aspecto como las nubes, que se arremolina como el viento? Le faltaban las palabras, la ocasión, Ą el valor!
Hurbiletik begiratuz gero, aurkitzen da, norberekoia, etengabe bere buruaren arduraz estu eta larri ibiltzen bada ere, sekula asetu barik ikusten dela, beti artega, behar adina ez edukitzeko, zeozer galtzeko, zeozerez gabeturik geratzeko beldurretan.La observación atenta descubre que si bien el egoísta nunca deja de estar angustiosamente preocupado de sí mismo, se halla siempre insatisfecho, inquieto, torturado por el miedo de no tener bastante, de perder algo, de ser despojado de alguna cosa.
Edo, beste adibide bat aukeratuz, uste dugu hitz-askatasuna azken etapa dela askatasunaren garaitzaren ibilaldian.O, para escoger otro ejemplo, creemos que la libertad de palabra es la última etapa en la victoriosa marcha de la libertad.
Kapitalak < industrian > zuen papera ere handiagoa zen. Adibide nabari bat meatzal industriarena da. Hasieran meatzal gorporazioko talde bakoitzak jasotako zatia berak egindako lanaren araberakoa zen.También aumentaba el papel del capital en la < industria. > Un ejemplo notable es el de la industria minera. Originariamente la parte de cada miembro de una corporación minera era proporcional a la cantidad de trabajo por él realizada.
Propaganda modernoa, sektore zabal batean, arras diferentea da; ez doa arrazoimenera hunkimenera baizik; hipnosizko sugestio era guztiak bezala, subjektuengan hunkipenezko eragina gauzatzen saiatzen da, gero adimen aldetik ere harrapatzeko.La propaganda moderna, en un amplio sector, es muy distinta: no se dirige a la razón sino a la emoción; como todas las formas de sugestión hipnótica, procura influir emocionalmente sobre los sujetos, para someterlos luego también desde el punto de vista intelectual.
Ez dut horretaz guztiaz aditzera eman nahi, esklaboak izan behar direla, ez eta, alderantzizkoa frogatu dudanaz geroz, esklabotzako eskubidea legitimoa dela ere. Libro direla uste duten populu modernoek ordezkariak zergatik dituzten, eta populu zaharrek zergatik ez zituzten, horra zer adierazten dudan soil-soilik.No por esto presumo que deba haber esclavos ni que la esclavitud sea un derecho legítimo, puesto que he demostrado lo contrario. Expongo únicamente las razones por las cuales los pueblos modernos que se creen libres tienen representantes y por qué los antiguos no los tenían.
Aditz-denboraren deskribapena ezabatzenEliminando descripción de un tiempo
Aukera dezagun eguneroko bizitzatik hartutako adibide bat, besteekiko harremanetan ditugun sentimenduen pseudotasuna isladatzen duena. Errepara dezagun jai batera joana den gizon bat.Elijamos un ejemplo extraído de la vida cotidiana y que representa típicamente cuál es el carácter de nuestros sentimientos en el contacto con los demás. Observemos a un hombre que asiste a una fiesta.
Moldaketa-mota honen adibide bat txinatar erara jateko ohiturari utzi eta sardeska eta ganibeta behar duen Mendebaldarrenera pasatzea dugu.Un ejemplo de este tipo de adaptación lo constituye el abandono de la costumbre china en las maneras de comer a cambio de la europea, que requiere el uso de tenedor y cuchillo.
Ezteietako gainerako jendea beren gorabeherei buruz elkarren artean solasean ari zen edo atzetik elkarri txostaka, alaitasunerako aldez aurretik girotuz; eta, adi jarri ezkero, landetan barrena jotzen segitzen zuen musikariaren kren-kren hotsa entzuten zen.Los demás hablaban de sus asuntos o se hacían travesuras por detrás, provocando anticipadamente el jolgorio; y, aplicando el oído, se seguía oyendo el rasgueo del violinista, que continuaba tocando en pleno campo.
Ez dut Lutero edo Kalvinoren zenbait doktrinarekin kontraesanean dagokeen esaldirik aipatuko, duten garrantzia eta zentzua benetako kontraesanak izateko adinakoak ez diren uste osora iristerik izan badut.No cito frases que contradigan algunas de las doctrinas de Lutero o de Calvino, si he llegado al convencimiento de que su importancia y sentido son tales que no constituyen contradicciones reales.
Horrela aditzen zuten grekoek tirano hitza. Legitimoak ez ziren printze gaiztoentzat eta onentzat berdin erabiltzen zuten. Halatan tiranoa eta usurpatore arras sinonimo diren bi hitz dira.Así entendían los griegos la palabra tirano, aplicándola indistintamente a los príncipes buenos o malos cuya autoridad no era legítima Tirano y usurpador son, pues, perfectamente sinónimos.
Ordena konposatuko kapelu horietako bat zen, non kausitzen baitira ilezko sonprailuaren elementuak, chapskarenak, kapela borobilarenak, ugadera-larruzko txanoarenak eta algodoizko txapelarenak, gauza pobre horietako bat, alegia, zeinaren itsusitasun mutuak ergel baten aurpegiak adinako espresio-sakontasunak baititu.Era uno de esos tocados de orden compuesto, en el que se encuentran reunidos los elementos de la gorra de granadero, del chapska, del sombrero redondo, de la gorra de nutria y del gorro de dormir; en fin, una de esas pobres cosas cuya muda fealdad tiene profundidades de expresión como el rostro de un imbécil.
Orriaren etiketak CUPS-ek orrialdeko etiketak paper bakoitzaren goiko eta beheko aldeetan inprimatzen ditu. Lauki txiki batez inguratuta agertzen dira orrietan. Editatzeko eremuan idatzi duzuna erakusten dute. Argibidea erabiltzaile aurreratuentzat: KDEPrint-en GUI elementu hau CUPS komando-lerroko lanen aukeren parametro honekin dator bat:-o page-label= "... " ‧ adibidea: " Garrantzitsua "Etiquetas de páginas Las etiquetas de páginas son imprimidas por CUPS en la parte superior e inferior de cada página. Aparecen en las páginas en un pequeño recuadro. Contienen cualquier cadena que usted introduzca en el campo de entrada. Consejo adicional para usuarios avanzados: Este elemento de la interfaz gráfica de KDEPrint coincide con el parámetro de la opción de trabajos de la línea de órdenes de CUPS:-o page-label=... ‧ example: « Confidencial de la empresa »
Testu-formatuak Ezarpen hauek inprimatutako testuaren itxura kontrolatzen dute. Hauek fitxategiak inprimatzean edo kprinter-en bidez sartzean dira baliozkoak. Oharra: ezarpen hauek ez dute eraginik testua ez diren beste sarrerako formatuetan edo KDE-ren testu-editore aurreratua bezalako aplikazioetatik inprimatzean. Orokorrean aplikazioek PostScript-ak bidaltzen dituzte inprimatze-sistemara eta " kate "-ek bereziko bere metodoa du inprimatze-irteera kontrolatzeko. Argibidea erabiltzaile aurreratuentzat: KDEPrint-en interfazeko elementu hau CUPS komando-lerroko lanen aukeren parametroarekin dator bat:-o cpi=... ‧ adibidea: " ‧ " edo " ‧ "-o lpi=... ‧ adibidea: " ‧ " edo " ‧ "-o columns=... ‧ adibidez: " ‧ " edo " ‧ "Formatos de texto Esta opción controla el aspecto del texto en la impresión. Sólo son válidos para archivos de texto o entradas directamente a través de kprinter. Nota: Estas opciones no tienen efecto para otros formatos de entrada diferentes del texto o para impresión de aplicaciones tales como KATE (KDE Advanced Text Editor). Las aplicaciones en general envían PostScript al sistema de impresión y « kate » en particular tiene sus propios controles para configurar la salida de impresión.. Consejo adicional para usuarios avanzados: Este elemento de la interfaz gráfica de KDEPrint coincide con la opción de parámetros de trabajos de la línea de órdenes de CUPS:-o cpi=... ‧ ejemplo: « ‧ » o « ‧ »-o lpi=... ‧ ejemplo: « ‧ » o « ‧ »-o columns=... ‧ ejemplo: « ‧ » o « ‧ »
– Orduan ez zen arazo larririk izaten, ez eta zure salaketaren arriskurik ere. – Nitaz ez fidatzeko esan nion Harryri, baina ez zidan aditu. – Orduan, ados zaude?< Entonces no había ningún problema serio ni tampoco peligro de que fuera a denunciarle. > < Le dije a Harry que no se fiara de mí pero no me oyó >, dijo él. < ¿ Está de acuerdo? >
Alderantzizko ordena " Alderantzikatu " kontrol-laukia gaiturik badago, orrialde anitzeko dokumentuaren irteerako ordena "...-‧-‧,...-‧-‧,...-‧-‧ " izango litzateke, baldin eta " Tartekatu " kontrol-laukia gaituta balego. " Alderantzikatu " hautapen-laukia gaiturik badago, orrialde anitzeko dokumentuaren irteerako ordena "...-‧-‧,...-‧-‧,...-‧-‧ " izango litzateke aldi berean " Tartekatu " kontrol-laukia desgaituta balego. Argibidea erabiltzaile aurreratuentzat: KDEPrint-en interfazeko elementu hau CUPS komando-lerroko lanen aukeren parametroarekin dator bat:-o outputorder=... ‧ adibidea: " reverse "Orden inverso Si la casilla « Invertir » está activada, el orden de salida para un documento de múltiples páginas es «...-‧-‧,...-‧-‧,...-‧-‧ », si además ha act ivado la casilla « Agrupar » (caso típico). Si la casilla « Invertir » está activada, el orden de salida de un documento de múltiples páginas será «...-‧-‧,...-‧-‧,...-‧-‧ », si además ha des activado la casilla « Agrupar ». Consejo adicional para usuarios avanzados: Este elemento de la interfaz gráfica de KDEPrint coincide con la opción de parámetros de trabajos de la línea de órdenes de CUPS:-o outputorder=... ‧ ejemplo: « reverse »
Mostrando página 1. 214 encontrado frases búsqueda de una frase aditz.Se encuentra en 0,447 ms.Las memorias de traducción son creados por humanos, pero alineado por computadora, que puede provocar errores. Ellos vienen de muchas fuentes y no se registran. Te lo advierto.