pronunciación: IPA: /a'dits̻/

Las traducciones a español:

  • verbo   
    (Noun  m, MasculineGender)

Frases similares en el diccionario de vasco español. (38)

adi
atento; atentamente
adiakatu
sollozar; llorar; gemir; lamentarse; quejarse; gimotear; lloriquear; protestar
adibide
lección; modelo; muestra; modelo a imitar; patrón; molde; dechado; ejemplo; ejemplar; ilustración; caso
adibide-datuen morroia
Asistente para datos de ejemplo
adiera
sentido
adigai
concepción; concepto
adimen
entendimiento; sapiencia; razón; mente; inteligencia; discernimiento; comprensión; aprehensión
adimen artifizial
inteligencia artificial
adimen artifiziala
vida artificial
adimen-atzerapen
retraso mental
adimen-gaitasun
capacidad mental; mentalidad; facultad; capacidad de aprendizaje; poder mental; ingenio; cerebro
adimen-koziente
cociente intelectual; cociente de inteligencia
adimen-osasun
salud mental
adimen-test
prueba de inteligencia; prueba de CI
adimendu
inteligencia
adina
tanto como
aditasun
concentración; atención
aditu
erudito; entender; oír; coger; comprender; experto; especialista; escuchar; estudioso; atender
aditz bihurkari
verbo reflexivo
aditz burutu
verbo perfectivo
aditz burutugabe
verbo imperfectivo
aditz defektibo
verbo defectivo
aditz iragangaitz
verbo intransitivo
aditz iragankor
verbo transitivo
aditz laguntzaile
verbo auxiliar
aditz-joko
conjugación
aditzera eman
proponer; comunicar; articular; declararse; proferir; proponer matrimonio; sugerir; indicar; pedir casarse; verbalizar; insinuar; mostrar; evidenciar; expresar; pedir en matrimonio
aditzondo
adverbio
adizio-polimero
polímero adicional
elkar aditze
entendimiento; comprensión; simpatía
Trentino-Adige Garaia
Trentino-Alto Adigio

    Mostrar declinación

Oraciones de ejemplo con "aditz", memoria de traducción

add example
eu Oinarrizko egoera beraren beste ondorio garrantzitsu bat biziaren zapuzketa deitu dudana da. Gizabanako isolatu eta indargeak butxatuta ikusten du bere zentzu-, hunkipen – eta adimen – potentzialtasunen bidea.
es Otra consecuencia importante de la misma situación básica está representada por lo que he llamado la frustración de la vida. El individuo aislado e impotente ve obstruido el camino de la realización de sus potencialidades sensoriales, emocionales e intelectuales.
eu Aurreko kapituluan tipo psikologiko biri fokatu diegu geure aditasuna: karaktere autoritarioari eta automatari.
es En el capítulo anterior enfocamos nuestra atención sobre dos tipos psicológicos: el carácter autoritario y el autómata.
eu Tartekatu kopiak " Tartekatu " kontrol-laukia gaituta badago (lehenetsia), orrialde anitzeko dokumentuaren irteerako ordena hauxe izanen da; " ‧-‧-..., ‧-‧-..., ‧-‧-.. ". " Tartekatu " kontrol-laukia desgaituta badago, orrialde anitzeko dokumentuaren irteerako ordena hauxe izanen da; " ‧-‧-..., ‧-‧-..., ‧-‧-.. ". Argibidea erabiltzaile aurreratuentzat: KDEPrint-en interfazeko elementu hau CUPS komando-lerroko lanen aukeren parametroarekin dator bat:-o Collate=... ‧ adibidea: " true " edo " false "
es Agrupar copias Si la casilla « Agrupar » está activada (predeterminado), la salida de un documento de múltiples páginas será « ‧-‧-..., ‧-‧-..., ‧-‧-... ». Si la casilla « Agrupar » está desactivada, el orden de salida de un documento de múltiples páginas será « ‧-‧-..., ‧-‧-..., ‧-‧-... ». Consejo adicional para usuarios avanzados: Este elemento de la interfaz gráfica de KDEPrint coincide con la opción de parámetros de trabajos de la línea de órdenes de CUPS:-o Collate=... ‧ ejemplo: « true » o « false »
eu Honen adibide bat mugimendu sindikal alemanak erakusten du garaitza naziaren garaian.
es Un ejemplo de este fenómeno lo muestra el movimiento sindical alemán en la época de la victoria del nazismo.
eu Sinonimoak-Esanahiaren antzekotasunagatik ordenatuak (aditzak bakarrik
es Sinónimos-Ordenados por similitud del significado (solo verbos
eu Pozak xoratzen jartzen da ama seme-alabez hitz egitean eta are xarmangarriago bihurtzen da orduan. Barnetegiko begirale gazteak adi-adi daude jarrita amari entzuten.
es Cuando habla de sus hijos la madre está ebria de alegría y, entonces, su encanto es aún mayor. Las jóvenes vigilantas del pensionado escuchan apasionadamente a la madre.
eu Dewar ontzia isolamendu termiko ona lortzeko diseinatuta dago. Kapa bikoitzeko ontzi bat da eta kapen artean hutsunea dago. Honegatik egokia da likido hotzak edo beroak gordetzeko. Termo bat Dewar ontzi baten adibidea da
es Un vaso Dewar (o frasco Dewar) está diseñado para un buen aislamiento término. Consiste en un recipiente de doble capa con vacío entre ellas. Por este motivo es apropiado para contener líquidos fríos o calientes. Un termo es un ejemplo de vaso Dewar
eu Askatasun modernoaren beste alderdiak – gizabanakoari ekarri izan dion isolamendua eta ezintasun-sentimendua – protestantismoan ditu sustraiak, idenpendentzi sentimenduan adina.
es El otro aspecto de la libertad moderna – el aislamiento y el sentimiento de impotencia que ha aportado al individuo – tiene sus raíces en el protestantismo, no menos que el sentimiento de independencia.
eu Horko eguraldi gogorragoek behar gehiago sortzen dizkizuete, ez da urtean sei hilabetez herriko plazan egoterik, zuen mintzaira gogorrak ezin adituak dira kanpo zabalean, atxikiago zarete zuen irabaziei libertateari baino, eta anitzez beldurrago miseriaren, esklabogoaren baino.
es Vuestros climas, más duros, crean más necesidades; la plaza pública durante seis meses en el año es un sitio incómodo, vuestra voz apagada puede hacerse o ir al aire libre; dáis más al lucro que a la libertad y teméis menos la esclavitud que la miseria.
eu Orriaren etiketak CUPS-ek orrialdeko etiketak paper bakoitzaren goiko eta beheko aldeetan inprimatzen ditu. Lauki txiki batez inguratuta agertzen dira orrietan. Editatzeko eremuan idatzi duzuna erakusten dute. Argibidea erabiltzaile aurreratuentzat: KDEPrint-en GUI elementu hau CUPS komando-lerroko lanen aukeren parametro honekin dator bat:-o page-label= "... " ‧ adibidea: " Garrantzitsua "
es Etiquetas de páginas Las etiquetas de páginas son imprimidas por CUPS en la parte superior e inferior de cada página. Aparecen en las páginas en un pequeño recuadro. Contienen cualquier cadena que usted introduzca en el campo de entrada. Consejo adicional para usuarios avanzados: Este elemento de la interfaz gráfica de KDEPrint coincide con el parámetro de la opción de trabajos de la línea de órdenes de CUPS:-o page-label=... ‧ example: « Confidencial de la empresa »
eu Beste batzuetan, apaiz jaunak, inguruetako gaixoren bati elizakoak ematetik itzultzean, Charles zelaietan zehar bereetakoak egiten ikusten zuenean, hots egiten zion, ordu laurden batez sermoia bota eta tenoreaz baliatzen zen aditz-jokuak errepika arazteko zuhaitz baten oinean.
es Otras veces, cuando el señor cura, al regresar de llevar el Viático a un enfermo de los alrededores, veía a Carlos vagando por el campo, le llamaba, le sermoneaba un cuarto de hora y aprovechaba la ocasión para hacerle conjugar un verbo al pie de un árbol.
eu Adirazpen Erregularraren Akatsa
es Error en expresión regular
eu Notepad (adibidea) Name
es Bloc de notas (ejemplo)Name
eu Konstituzioaren gainerako xedapenen aurka joan gabe, eta Konstituzioan Batasunari esleitzen zaizkion eskumenen barruan, Kontseiluaren Europako lege edo esparru-lege batek hartu behar diren neurri guztiak hartuko ditu sexua, arraza edo jatorria, erlijioa edo uste sendoak, ezgaitasuna, adina edo joera sexuala arrazoi dituen bereizkeria ororen kontra borrokatzeko.
es Sin perjuicio de las demás disposiciones de la Constitución y dentro de las competencias que ésta atribuye a la Unión, una ley o ley marco europea del Consejo podrá establecer las medidas necesarias para luchar contra toda discriminación por razón de sexo, raza u origen étnico, religión o convicciones, discapacidad, edad u orientación sexual.
eu Erdiko klase europarraren ezaugarri tipikoa den karaktere anala, adibidez, kaka egitearekin loturiko zenbait esperientzia goiztiarrek sortua dela suposatzen segitzen dugun heinean, ez dugu behar adina daturik izango, klase batek karaktere sozial anala nahitaez zergatik izan behar duen jakiteko.
es En tanto sigamos suponiendo, por ejemplo, que el carácter anal, típico de la clase media europea, es originado por ciertas experiencias tempranas relacionadas con la defecación, careceremos de datos suficientes para comprender por qué una clase determinada debe poseer el carácter social anal.
eu Bere metxeroa atera zuen. Urrats hotsa entzun zuen eskaileran paretik pasatzen eta jaisten. Gurpiltxoari behin eta berriz eragin zion eta argirik etorri ez. Norbait lekuz aldatu zen ilunpetan eta zerbaiten hotsa aditu airearen erdian, kate hotsa bezala.
es Sacó su encendedor. Oyó unos pasos bajando la escalera. Hizo girar una y otra vez la ruedecilla, pero no se encendió. Alguien se cambió de posición en la oscuridad y algo resonó en el aire, como una cadena.
eu Iragazki hau zehaztutako XML erro-elementua duten testuei bakarrik aplikatuko zaie. Hutsik badago, testu guztiei aplikatuko zaie. Komaz bereizitako erro elementu bat baina gehiago sar ditzakezu. Adibidea: " html "
es Este filtro se aplicará solo al texto que tenga el elemento raíz XML especificado. Si se deja vacío, se aplicará a todo el texto. Puede introducir más de un elemento raíz separado por comas. Ejemplo: « html »
eu Uneko aditz-denbora % ‧ da
es El tiempo actual es %
eu Beldur pixka bat somatzen du. Beldur hori ez dagokio, nonbait, espero duenari soilik, baizik eta hain zuzen ere berari gertatuko zaionari. Adi-adi erreparatzen dio gauzen kanpoaldeari, argiari, hiriaren burrunbari, burrunba haretxen erdian baitago gela hura.
es Experimenta un ligero miedo. Diríase, en efecto, que eso debe corresponder no sólo a lo que esperaba sino también a lo que debía suceder precisamente en su caso. Está muy atenta al exterior de las cosas, a la luz, al estrépito de la ciudad en el que la habitación está inmersa.
eu Hura buru-belarri egon zen entzuten, sermoian bezain adi, zangoak gurutzatzen ere ausartu gabe, ezta ukondoak tinkatzen ere, eta, ordubietan, kanpaiak jo zuenean, ikasketa-maisuak ohartarazi egin behar izan zion, ilaran gurekin batera jar zedin.
es El muchacho las escuchó con toda atención, como si estuviera en el sermón, sin ni siquiera atreverse a cruzar las piernas ni apoyarse en el codo, y a las dos, cuando sonó la campana, el prefecto de estudios tuvo que avisarle para que se pusiera con nosotros en la fila.
eu Batzordeari atxikita, Aholku Lantaldea sortu behar dugu, estatu kideetako gobernuek izendatutako adituz osatua. Garraio-kontuetan, Batzordeak lantalde horren iritzia eskatuko du, hala komeni dela uste duen guztietan.
es Se crea un Comité Consultivo adjunto a la Comisión, compuesto por expertos designados por los Gobiernos de los Estados miembros. La Comisión consultará a este Comité sobre asuntos de transportes siempre que lo estime conveniente.
eu Zirrikitu txiki bat baino ez eta haizeak gogortu egin dizkio oinak Onofreri. Behera begiratu du. Basoa etxe barruan izatea moduan ikusi du dena. Elur malutak han behean urtzen eta bekokian jo dion hats jelatua, beste mundukoren baten bisita begitandu zaio. Bisitariak < Onofre! > hutsa esan dio, birikietan hasten izan zaion ahotsaz eta hala deitua izan denak aspaldiko zeozeren oihartzunak aditu ditu hasieran.
es Justo un pequeño resquicio y el viento le hiela los pies. Mira hacia abajo. Lo ve todo como si el bosque hubiera entrado en la casa. Los copos de nieve que se deshacen en el suelo y el aliento helado que le golpea la frente le crean la ilusión de una visita del otro mundo. El visitante sólo dice !‧ Onofre! con una voz que surge desde los pulmones, y el aludido oye al principio ecos de algo lejano.
eu Goitik beherako beldurra, horixe da oroitzapena. Beldur horrek nire adimena, nire indarra gainditzen dituela esatea, gutxi esatea da.
es El recuerdo es de un miedo central. Decir que ese miedo supera mi entendimiento, mi fuerza, es poco decir.
eu Erabiltzaileak definitutako aditz-denbora hau ezin da ezabatu erabiltzen ari direlako
es No se puede eliminar este tiempo definido por el usuario porque se está utilizando
eu Artista aparta-adibide audio fitxategia. wav
es Artista famoso-ejemplo de archivo de audio. wav
Mostrando página 1. 214 encontrado frases búsqueda de una frase aditz.Se encuentra en 0,344 ms.Las memorias de traducción son creados por humanos, pero alineado por computadora, que puede provocar errores. Ellos vienen de muchas fuentes y no se registran. Te lo advierto.