pronunciación: IPA: /a'dits̻/

Las traducciones a español:

  • verbo   
    (Noun  m)

Frases similares en el diccionario de vasco español. (9)

adibide
molde; ejemplar; ejemplo
adibide-datuen morroia
Asistente para datos de ejemplo
adimen
mente; inteligencia; entendimiento
adimen artifiziala
vida artificial
aditu
especialista
adizio-polimero
polímero adicional
sistema aditu
sistema experto
Trentino-Adige Garaia
Trentino-Alto Adigio

    Mostrar declinación

Oraciones de ejemplo con "aditz", memoria de traducción

add example
eu Orain bere otordu-garaiak alda zitzakeen, kontuak eman beharrik gabe irten eta etxeratu, eta, nahiko nekaturik zegoenean, bere hanka eta besoak luze adina zabal ohean etzan.
es Ahora podía cambiar las horas de sus comidas, entrar y salir sin dar explicaciones, y, cuando estaba muy cansado, extender brazos y piernas a todo to ancho de su cama.
eu Aukera dezagun eguneroko bizitzatik hartutako adibide bat, besteekiko harremanetan ditugun sentimenduen pseudotasuna isladatzen duena. Errepara dezagun jai batera joana den gizon bat.
es Elijamos un ejemplo extraído de la vida cotidiana y que representa típicamente cuál es el carácter de nuestros sentimientos en el contacto con los demás. Observemos a un hombre que asiste a una fiesta.
eu Painek eskaratzearen hondotik aditu eta itzuli egin zen. Mailburuko argia piztu eta ate azpiko argitasunak bideratu zuen Martins.
es Paine le oyó desde el fondo de la escalera y volvió. Encendió la luz del rellano y el resplandor bajo la puerta orientó de nuevo a Martins.
eu Sartu zure etiketaren testua hemen eta sakatu " Hurrengoa ". Zati aldagarriak erakutsi nahi baduzu, jarri % ‧, % ‧,... leku egokietan (adi. " Segmentu honek % ‧-(e) ko luzera du "
es Introduzca aquí el texto de la etiqueta y pulse « Siguiente ». Si desea mostrar partes variables, introduzca %‧, %‧,... en los lugares apropiados (p. e. « Este segmento tiene %‧ unidades de largo. »
eu Edo, beste adibide bat aukeratuz, uste dugu hitz-askatasuna azken etapa dela askatasunaren garaitzaren ibilaldian.
es O, para escoger otro ejemplo, creemos que la libertad de palabra es la última etapa en la victoriosa marcha de la libertad.
eu Sartu adibide etiketak ezkuz
es Introducir etiquetas de ejemplo manualmente
eu Honek testua idazteko testu-eremu bat txertatuko du. Idazten duzun testua literalki bat-egingo da. (adi. ez duzu karaketerik ihestu behar
es Esto insertará un campo en el que puede escribir texto. El texto que escriba se interpretará literalmente (es decir, no necesita incluir secuencias de escape para ningún carácter
eu Hurbiletik begiratuz gero, aurkitzen da, norberekoia, etengabe bere buruaren arduraz estu eta larri ibiltzen bada ere, sekula asetu barik ikusten dela, beti artega, behar adina ez edukitzeko, zeozer galtzeko, zeozerez gabeturik geratzeko beldurretan.
es La observación atenta descubre que si bien el egoísta nunca deja de estar angustiosamente preocupado de sí mismo, se halla siempre insatisfecho, inquieto, torturado por el miedo de no tener bastante, de perder algo, de ser despojado de alguna cosa.
eu Idatzi aplikazioaren azalpena, bere erabilpenean oinarrituta. Adibidea: KPPP bezalako telefono markagailu batek " Telefonoa markatzeko tresna " edukiko luke
es Introduzca aquí la descripción de esta aplicación, basándose en su uso. Por ejemplo: una aplicación de marcado telefónico (KPPP) podría describirse con « Herramienta de marcado telefónico »
eu Hau Berehalako Laguntza ren adibidea da. Leiho hau irekia mantenduko da edozein tekla edo saguaren botoi bat zanpatu artean
es Esto es un ejemplo de ayuda rápida. Esta ventana permanecerá abierta hasta que pulse el ratón o una tecla
eu Hain aspertua zegoen Yonvillez eta yonvilletarrez non zenbait jende, zenbait etxe ikusteak jasanezin adina sumintzen baitzuen; eta botikarioa, hain onpuska izanik ere, zeharo gogaikarri bilakatzen zitzaion.
es Estaba tan harto de Yonville y de sus habitantes, que ver a cierta gente, ciertas casas, le irritaba hasta más no poder; y el farmacéutico, con lo buena persona que era, se le hacía totalmente insoportable.
eu Ez da halakorik egin euren artean aspaldion. Horregatik dago orain ohean bakarrik eta bakardadean Onofre, bere soinaren neurriak neurtzen, logurari deika eta erantzuntzat kanpoan arin dabilen haizearen txistua aditzen.
es Hace tiempo que no hay nada de eso entre ellos. Por eso está ahora Onofre solo en la cama, solitario, midiendo su propio cuerpo, llamando al sueño y oyendo como respuesta el silbido del viento que sopla con fuerza en el exterior.
eu – Ez dut hitz hori behin ere aditu. Zergatik dauzka besoak buru gainetik? Dr. Winklerrek desgogara erantzun zuen: – Beraiek diotenez, hautatuentzat ez beste inorentzat hil omen zelako.
es < No conozco la palabra. ¿ Por qué tiene los brazos sobre la cabeza? > El doctor Winkler dijo de mala gana: < Porque según ellos, Él murió solamente para los elegidos. >
eu Ez zait gustatzen aditz irregularrak ikastea.
es No me gusta aprender los verbos irregulares.
eu Patrikatik txilibitu bat atera eta jo egin zuen, eta oso urrunetik, handik eta hemenik, erantzunaren doinuak aditu ziren. Esan zuen: – Dagoeneko behean daude denak. Estoldetako polizia esan nahi dut.
es Sacó un silbato de su bolsillo y sopló, y desde muy lejos, de un lado y de otro, llegaron las notas de respuesta. Dijo: < Ahora están todos abajo. Me refiero a la policía de las alcantarillas.
eu – Oraintxe dator hori – esan nion – . Lasai egon eta aditu. Limeren espedientea ireki eta irakurtzeari ekin nion. Hasieran aieru hutsetan oinarritutako frogak ziren, eta Martins urduritzen ari zen.
es < Ahora llegaremos a eso >, le dije. < Tranquilícese y escuche. > Abrí el fichero de Lime y comencé a leer. Al principio las pruebas se basaban únicamente en indicios y Martins comenzó a ponerse nervioso.
eu adiraz. erregularrekin bat dator
es encontrar expresión regular
eu Konstituzioaren gainerako xedapenen aurka joan gabe, eta Konstituzioan Batasunari esleitzen zaizkion eskumenen barruan, Kontseiluaren Europako lege edo esparru-lege batek hartu behar diren neurri guztiak hartuko ditu sexua, arraza edo jatorria, erlijioa edo uste sendoak, ezgaitasuna, adina edo joera sexuala arrazoi dituen bereizkeria ororen kontra borrokatzeko.
es Sin perjuicio de las demás disposiciones de la Constitución y dentro de las competencias que ésta atribuye a la Unión, una ley o ley marco europea del Consejo podrá establecer las medidas necesarias para luchar contra toda discriminación por razón de sexo, raza u origen étnico, religión o convicciones, discapacidad, edad u orientación sexual.
eu Ikuskariaren ideia hau berehala erne zen Bovaryren buruan; zeren segituan eman baitzion aditzera bere emazteari, zeinak hasiera batean uko egin zuelarik, nekea, deserosotasuna, gastua alegatuz; baina, ohi ez bezala, Charlesek ez zuen amore eman, hain iruditzen zitzaion laketaldi hura onurakor izan behar zitzaiola emazteari.
es Esta idea del espectáculo germinó pronto en la cabeza de Bovary, pues inmediatamente se lo comunicó a su mujer, quien al principio la rechazó alegando el cansancio, el trastorno, el gasto; pero, excepcionalmente, Carlos no cedió pensando en que esta diversión iba a serle tan provechosa.
eu Tiro hotsak durundi egin zuen luzaroan: azken oihartzuna iraungi zenean txistukada bat aditu zuten beren aurrean eta Martinsen lagunak erantzuna jo zion.
es Durante un largo rato siguió reverberando el sonido: cuando se extinguió el último eco sonó un silbato delante de ellos y el compañero de Martins silbó una respuesta.
eu Industri sistema modernoak, ekonomiz denontzako segurra den bizimodurako bitartekoak produzitzeko ahalmen birtuala ez ezik, gizakumearen adimen, zentzu eta hunkipen-ahalmen guztien adierazpen osobetea ahaleztatuko duten oinarri materialak sortzekoa ere badauka, lanorduak, aldi berean, dexente murriztuz.
es El sistema industrial moderno posee no sólo la capacidad virtual de producir los medios para una vida económicamente segura para todos, sino también la de crear las bases materiales que permitan la plena expresión de las facultades intelectuales, sensibles y emocionales del hombre, reduciendo al mismo tiempo de manera considerable las horas de trabajo.
eu Adibidea: eject % d
es Ejemplo: eject %d
eu Jada errana dut zer den libertate zibila; berdintasuna denaz bezainbatean, ez da hitz honetan aditu behar botere eta aberastasun mailak arras berdinak direla; haatik, bortxatzerik gabekoa izan bedi boterea, eta legearen eta karguaren bertutez bakarrik erabilia; eta, aberastasunari dagokionaz, ez bedi hiritarrik aski aberats izan beste baten erosteko, eta bihi bat ere ez aski pobre bere buruaren saltzera behartua izateko.
es Ya he dicho lo que entiendo por libertad civil. En cuanto a la igualdad, no debe entenderse por tal el que los grados de poder y de riqueza sean absolutamente los mismos, sino que el primero esté al abrigo de toda violencia y que, no se ejerza amas sino en virtud del rango y de acuerdo con las leyes; y en cuanto a la riqueza, que ningún ciudadano sea suficientemente opulento para poder comprar a otro, ni ninguno bastante pobre para ser obligado a venderse,
eu Horko eguraldi gogorragoek behar gehiago sortzen dizkizuete, ez da urtean sei hilabetez herriko plazan egoterik, zuen mintzaira gogorrak ezin adituak dira kanpo zabalean, atxikiago zarete zuen irabaziei libertateari baino, eta anitzez beldurrago miseriaren, esklabogoaren baino.
es Vuestros climas, más duros, crean más necesidades; la plaza pública durante seis meses en el año es un sitio incómodo, vuestra voz apagada puede hacerse o ir al aire libre; dáis más al lucro que a la libertad y teméis menos la esclavitud que la miseria.
eu Pentsamendu baten kontzienteki bilaturiko esanahiaren eta beronen esanahi psikologiko benetakoaren artean dagoen aldearen adibide bat, kapitulu honetan jorratzen diren Luteroren doktrinen analisian aurki daiteke.
es Un ejemplo de la diferencia entre el significado intencional consciente de un pensamiento y su significado psicológico real, puede hallarse en el análisis de las doctrinas de Lutero tratadas en el presente capítulo.
Mostrando página 1. 214 encontrado frases búsqueda de una frase aditz.Se encuentra en 0,329 ms.Las memorias de traducción son creados por humanos, pero alineado por computadora, que puede provocar errores. Ellos vienen de muchas fuentes y no se registran. Te lo advierto.