Las traducciones a maltés:

  • dijagramma Venn 

Oraciones de ejemplo con "diagrama de Venn", memoria de traducción

add example
es Vuelva a poner con cuidado el protector exterior de la aguja de inyección (Ver el Diagrama Q
mt Poġġi lura bl-attenzjoni l-kappa ta ’ barra tal-labra għall-injezzjoni (ara d-Disinn Q
es El principio se aplica a todas las representaciones del uso del sistema, incluidas las proporcionadas por el fabricante en los manuales de instrucciones (diagramas, etc.), fotografías, películas, animaciones de ordenador, audioclips y cualquier forma de información o de publicidad en relación con el producto a la que puedan verse expuestos los usuarios o los posibles usuarios del sistema
mt Dan japplika għar-rappreżentazzjonijiet ta’ l-użu tas-sistema kollha inkluż dawk provduti mill-fabbrikant f’manwals ta’ l-istruzzjoni (dijagrammi, eċċ.), ritratti, films, animazzjonijiet bil-kompjuter, klips bis-sawnd u kull forma ta’ informazzjoni dwar il-prodotti jew reklamar li l-utenti jew l-utenti potenzjali tas-sistema jistgħu jkunu esposti għalihom
es Diagrama esquemático de todas las funciones eléctricas incluidas en el circuito eléctrico: ...
mt Stampa skematika tal-funzjonijiet elettriċi kollha inklużi fiċ-ċirkwit u għall-forniment ta' enerġija: ...
es Con la otra, gire el capuchón en el sentido de las agujas del reloj, tal como muestra la flecha del Diagrama M
mt Bl-id l-oħra, dawwar il-kappa fid-direzzjoni bħall-arloġġ kif indikat bil-vleġġa fid-Disinn M
es En el texto que figura bajo los diagramas de las Consideraciones generales, apartado ‧, letra c, la consideración no ‧ se sustituye por el siguiente texto
mt It-tielet kunsiderazzjoni tat-test hawn taħt id-dijagrammi ta’ Ġenerali, punt ‧ (c), hu sostitwit bit-test li ġej
es Diagrama para el cálculo de la resistencia
mt Dijagramma dwar l-ikkalkular tar-reżistenza
es un diagrama de la fuerza de frenado del ancla de referencia A (de acuerdo con el punto ‧.‧) y del ancla especial B cuya autorización se solicita, que deberá ser elaborada y evaluada por un establecimiento designado por las autoridades competentes
mt Id-dijagramma tar-reżistenza għall-qtugħ fir-rigward tal-ankra ta’ referenza A (skont il-punt ‧.‧) u l-ankra speċjali B li trid tiġi awtorizzata, li tkun tħejjiet u ġiet ivverifikata minn istituzzjoni appuntata mill-awtorità kompetenti
es Salida: mm‧ por carrera del pistón a un régimen del motor de rpm a inyección completa, o diagrama característico
mt Portata: mm‧ kull stroke fil-veloċità tal-magna ta’ rpm b’injezzjoni sħiħa, jew dijagramma karatteristika
es Descripción mediante diagramas o cualquier otro procedimiento, de las zonas de almacenamiento y de explotación utilizadas
mt Deskrizzjoni permezz ta’ dijagrammi jew affarijiet oħra taż-żoni tal-ħażna u tal-proċessar
es Golpee el depósito con un dedo, de forma que las burbujas de aire se concentren en la parte superior del depósito, inmediatamente por debajo de la aguja de inyección (Diagrama I
mt Tektek il-ġibjun b’ sebgħek sabiex xi nuffati ta ’ l-arja li jista ’ jkun hemm jitilgħu fil-wiċċ, eżatt taħt il-labra għall-injezzjoni (Disinn I
es Con este fin, se pide a la Comisión que siga facilitando periódicamente instrumentos específicos de supervisión, incluido un diagrama de flujo, durante el procedimiento presupuestario
mt Għal dan l-għan, il-Kummissjoni hija mitluba tkompli tipprovdi b'mod regolari għodod ta' monitorjar speċifiċi, inkluża flow chart, matul il-proċedura baġitarja
es Diagrama ilustrativo de la potencia absorbida por el banco dynamometer
mt Dijagramma li turi s-saħħa assorbita mid-dajnamometru tax-xażi
es Remisión a los diagramas de los apartados ‧ y ‧ para situar los puntos de muestreo y de mediciones
mt Irreferi għad-dijagrammi ta’ l-oġġetti nru. ‧ u ‧ għal-lok tal-kampjuni u l-punti tal-kejl
es El informe pone de relieve los aspectos cuantitativos (‧ millones de inversiones) y cualitativos de las decisiones adoptadas, todo de manera muy formal, con esquemas y diagramas perfectos
mt Ir-rapport jenfasizza l-aspetti kwantitattivi (EUR ‧ biljun f’investiment), u kwalitattivi tal-għażliet li saru, dejjem b’mod għal kollox formali, b’tabelli u illustrazzjonijiet perfetti
es Alimentación máxima de combustible: ... mm‧/carrera o ciclo a una velocidad de la bomba de: ... min–‧ o diagrama característico: ...
mt Twassil massimu tal-fjuwil: ... mm‧/stroke jew ċiklu f’veloċità tal-pompa ta': ... min–‧ jew stampa karatteristika: ...
es Cuando la carga máxima de utilización dependa de la configuración de la máquina, cada puesto de mando debe llevar una placa de cargas que incluya, preferentemente en forma de diagrama o de cuadro, la carga máxima de utilización permitida para cada configuración
mt Fejn it-tagħbija tax-xogħol massima tiddependi fuq il-konfigurazzjoni tal-makkinarju, kull pożizzjoni tat-tħaddim għandu jkollha plakka tat-tagħbija li turi, preferibilment f'forma dijagramattika jew permezz ta' tabelli, it-tagħbija tax-xogħol permessa għal kull konfigurazzjoni
es Sujete la pluma por el cuerpo y gire el depósito en la dirección de la flecha del Diagrama J (en sentido de las agujas del reloj) hasta que oiga un click
mt Żomm il-pinna mill-barrel u dawwar il-ġibjun fid-direzzjoni indikata bil-vleġġa fid-Disinn J (fid-direzzjoni skond l-arloġġ) sakemm tħossha tikklikkja
es El procedimiento para las maniobras de evitación y los términos utilizados figuran en un diagrama en el anexo
mt Il-proċedura għall-manuvri ta’ azzjoni evażiva u t-termini użati jidhru fid-dijagramma fl-Anness
es La evolución de la carga se representa en un diagrama de rangos-pares que relaciona la amplitud de carga con el número de ciclos (SA,i en relación a ni
mt L-istorja tat-tagħbija fil-ħin tingħadd f’dijagramm firxa-par ta’ estensjoni tat-tagħbija mqabbla mal-għadd ta’ ripetizzjonijiet (SA,i vs. ni
es Descripción de los sistemas de ventilación, desintegración, filtrado y evacuación durante el desmantelamiento, en condiciones normales y en caso de accidente, con inclusión de diagramas de flujo
mt Deskrizzjoni tas-sistemi ta’ ventilazzjoni, ta’ diżintegrazzjoni ta’ sustanza f’oħra minħabba radjuattività, ta’ filtrazzjoni u ta’ rilaxx waqt iż-żarmar f’kundizzjonijiet normali u f’każ ta’ aċċident, inklużi d-dijagrammi tal-flussi
es Invertir la tapa y colocarla de nuevo verticalmente sobre el precinto tal y como se muestra en el diagrama
mt Dawwar l-għatu rasu l-isfel u erġa ’ poġġi l-għatu wieqaf fuq is-siġill tat-tarf kif muri fl-istampa
es Descripción de las instalaciones de tratamiento de residuos líquidos durante el desmantelamiento, la capacidad de almacenamiento y los sistemas de evacuación, con inclusión de diagramas de flujo
mt Deskrizzjoni tal-faċilitajiet ta’ trattament tal-iskart likwidu waqt iż-żarmar kif ukoll tal-kapaċitajiet għall-ħżin u tas-sistemi ta’ rilaxx tal-iskart likwidu, inklużi d-dijagrammi tal-flussi
es Véase el diagrama de flujo y la descripción de las pruebas en los apéndices pertinentes
mt Ara l-illustrazzjoni u deskrizzjoni tat-testijiet u protokolli ottimizzati fl-appendiċi rilevanti
es En ambos casos, el valor de referencia (abscisa de los diagramas) será el de la presión transmitida en el conducto de control
mt Fiż-żewġ każijiet, il-valur ta’ referenza (axxiża tad-dijagrammi) jkun il-valur tal-pressjoni trażmessa fil-linja ta’ kontroll
es el tiempo de transformación debe indicarse mediante diagramas tiempo/temperatura y tiempo/presión
mt ċ) il-ħin ta’ l-ipproċessar irid jintwera permezz ta’ dijagrammi ta’ ħin/temperatura u ħin/pressjoni
Mostrando página 1. 1454417 encontrado frases búsqueda de una frase diagrama de Venn.Se encuentra en 261,091 ms.Las memorias de traducción son creados por humanos, pero alineado por computadora, que puede provocar errores. Ellos vienen de muchas fuentes y no se registran. Te lo advierto.