Las traducciones a hebreo:

  • סביבת בדיקות 

Oraciones de ejemplo con "entorno de prueba", memoria de traducción

add example
Entonces crea un entorno de presión positivaאז תיצור לחץ סביבתי גבוהה
El Common Desktop Environment, un estándar en los entornos de escritorio propietariosName‏Common Desktop Environment, סביבת שולחן עבודה קניינית סטנדרטית בתעשייהName
Tamaño del tipo de letra fijo o relativo al entornoגודל הגופן קבוע או יחסי לסביבה
El programa de previsualización %‧ no se encuentra. Compruebe que el programa está correctamente instalado y en un carpeta incluída en su variable de entorno PATHאין אפשרות למצוא את תוכנית התצוגה המקדימה % ‧. בדוק שהתוכנית מותקנת כהלכה ושהיא נמצאת בספריה הכלולה במשתנה הסביבה של הנתיב שלך
Si lo logramos...... este ‧ alterno cambiará al ‧ real...... transformando el entorno de Jennifer y de Einieשנת ‧ החלופית הזאת תשתנה לשנת ‧ האמיתית. והשינוי יתרחש באופן מיידי סביב ג' ניפר ואינשטיין
Tiny emite una firma de rayos alfa, pero es muy difícil seguirle la pista en este entornoזעירה פולטת אות, של קרן אלפאאבל עדיין קשה מאד. לעקוב בסביבה הזאת
Bienvenido a KMail %‧Kmail es el cliente de correo electrónico del entorno de escritorio KDE. Está diseñado para ser completamente compatible con los estándares de correo de Internet, incluidos MIME, SMTP, POP‧ e IMAP. KMail tiene muchas características poderosas, descritas en la documentación La página web de KMail ofrece información acerca de las nuevas versiones de KMail %‧ %‧ %‧ Esperamos que disfrute de KMail. Gracias, nbsp; & nbsp; El equipo de KMailברוך בואך אל KMail % ‧ KMail היא לקוח הדוא" ל של סביבת שולחן העבודה KDE. היא מיועדת להיות תואמת בצורה מלאה לתקני הדואר של האינטרנט, כולל POP‧, SMTP, MIME ו־ IMAP. KMail כוללת תכונות רבות־ עוצמה רבות המתוארות ב תיעוד האתר של KMail מציע מידע לגבי גרסאות חדשות של KMail % ‧ חלק מהתכונות החדשות בהוצאה זו של KMail כוללות (בהשוואה ל־ KMail % ‧, אשר היווה חלק מ-KDE % ‧): % ‧ % ‧ אנו מקווים כי תיהנה מ-KMail. תודה, nbsp; & nbsp; הצוות של KMail
El entorno es muy importante para el desarrollo de un niñoיש לנו בעיות בעבודה? צרות בגן עדן
Si Flite está en su variable de entorno PATH, simplemente ingrese " flite ", de otro modo, ingrese la ruta completa al programa ejecutable de Fliteאם Flite נמצא במשתנה־ המערכת PATH שלך, פשוט הזן " flite ", אחרת יש לציין את הנתיב המלא לתכנית בת־ ההרצה של Flite
El Cholesterol Free Desktop Environment, un entorno de escritorio que recuerda a CDEName‏Cholesterol Free Desktop Environment. סביבת שולחן עבודה המזכירה את CDEName
Este es un buen entorno de aprendizaje.זו סביבה נוחה ללימודים.
Lupa de la pantalla para el entorno de escritorio K (KDEמגדיל מסך לסביבת שולחן העבודה KDE
Entorno de mezclador de AlsaNameממשק גרפי עבור מערבל ALSAName
Un incremento en el número de coches afectará al entorno urbano.גידול במספר המכוניות ישפיע על הסביבה העירונית.
Extremadamente restringido.Por seguridad, cada contrato de defensa...... fue desarrollado en su bunker propio y separado...... cada bunker es un entorno completamente aisladoמסיבות ביטחוניות. כל חוזה נוהל ממקלט נפרד
Los símbolos varían de significado según el entornoלסמלים יש משמעויות שונות. בהקשרים שונים
No me importa el debate de la genética contra el entornoלא מעניין אותי לגבי תורשה נגד הסביבה
Gestor de certificados y Entorno gráfico criptográfico unificadoמידע לגבי התעודה
La probabilidad de supervivencia en un entorno nuevo depende de su númeroסיכויי הישרדותם בסביבה חדשה. תלויים במספרים שלהם
Archivos temporales (TempDir) La carpeta donde colocar los archivos temporales. El usuario definido más arriba debe poder escribir en él. Por omisión es «/var/spool/cups/tmp » o el valor de la variable de entorno TMPDIR. ej.:/var/spool/cups/tmp Do not translate the keyword between brackets (e. g. ServerName, ServerAdmin, etcקבצים זמניים (TempDir) הספרייה בה יש לשים קבצים זמניים. ספריה זו חייבת להיות ניתנת לכתיבה על ידי המשתמש המוגדר לעיל. ברירת המחדל היא " var/spool/cups/tmp/" או הערך של מישתנה הסביבה TMPDIR. דוגמה: var/spool/cups/tmp/Do not translate the keyword between brackets (e. g. ServerName, ServerAdmin, etc
Entorno de escritorio K Versión %סביבת שולחן העבודה KDE גירסה %
Mostrando página 1. 231762 encontrado frases búsqueda de una frase entorno de prueba.Se encuentra en 115,582 ms.Las memorias de traducción son creados por humanos, pero alineado por computadora, que puede provocar errores. Ellos vienen de muchas fuentes y no se registran. Te lo advierto.