Las traducciones a hebreo:

  • סביבת בדיקות 

Oraciones de ejemplo con "entorno de prueba", memoria de traducción

add example
es Entonces crea un entorno de presión positiva
he אז תיצור לחץ סביבתי גבוהה
es El Common Desktop Environment, un estándar en los entornos de escritorio propietariosName
he ‏Common Desktop Environment, סביבת שולחן עבודה קניינית סטנדרטית בתעשייהName
es Tamaño del tipo de letra fijo o relativo al entorno
he גודל הגופן קבוע או יחסי לסביבה
es El programa de previsualización %‧ no se encuentra. Compruebe que el programa está correctamente instalado y en un carpeta incluída en su variable de entorno PATH
he אין אפשרות למצוא את תוכנית התצוגה המקדימה % ‧. בדוק שהתוכנית מותקנת כהלכה ושהיא נמצאת בספריה הכלולה במשתנה הסביבה של הנתיב שלך
es Si lo logramos...... este ‧ alterno cambiará al ‧ real...... transformando el entorno de Jennifer y de Einie
he שנת ‧ החלופית הזאת תשתנה לשנת ‧ האמיתית. והשינוי יתרחש באופן מיידי סביב ג' ניפר ואינשטיין
es Tiny emite una firma de rayos alfa, pero es muy difícil seguirle la pista en este entorno
he זעירה פולטת אות, של קרן אלפאאבל עדיין קשה מאד. לעקוב בסביבה הזאת
es Bienvenido a KMail %‧Kmail es el cliente de correo electrónico del entorno de escritorio KDE. Está diseñado para ser completamente compatible con los estándares de correo de Internet, incluidos MIME, SMTP, POP‧ e IMAP. KMail tiene muchas características poderosas, descritas en la documentación La página web de KMail ofrece información acerca de las nuevas versiones de KMail %‧ %‧ %‧ Esperamos que disfrute de KMail. Gracias, nbsp; & nbsp; El equipo de KMail
he ברוך בואך אל KMail % ‧ KMail היא לקוח הדוא" ל של סביבת שולחן העבודה KDE. היא מיועדת להיות תואמת בצורה מלאה לתקני הדואר של האינטרנט, כולל POP‧, SMTP, MIME ו־ IMAP. KMail כוללת תכונות רבות־ עוצמה רבות המתוארות ב תיעוד האתר של KMail מציע מידע לגבי גרסאות חדשות של KMail % ‧ חלק מהתכונות החדשות בהוצאה זו של KMail כוללות (בהשוואה ל־ KMail % ‧, אשר היווה חלק מ-KDE % ‧): % ‧ % ‧ אנו מקווים כי תיהנה מ-KMail. תודה, nbsp; & nbsp; הצוות של KMail
es El entorno es muy importante para el desarrollo de un niño
he יש לנו בעיות בעבודה? צרות בגן עדן
es Si Flite está en su variable de entorno PATH, simplemente ingrese " flite ", de otro modo, ingrese la ruta completa al programa ejecutable de Flite
he אם Flite נמצא במשתנה־ המערכת PATH שלך, פשוט הזן " flite ", אחרת יש לציין את הנתיב המלא לתכנית בת־ ההרצה של Flite
es El Cholesterol Free Desktop Environment, un entorno de escritorio que recuerda a CDEName
he ‏Cholesterol Free Desktop Environment. סביבת שולחן עבודה המזכירה את CDEName
es Este es un buen entorno de aprendizaje.
he זו סביבה נוחה ללימודים.
es Lupa de la pantalla para el entorno de escritorio K (KDE
he מגדיל מסך לסביבת שולחן העבודה KDE
es Entorno de mezclador de AlsaName
he ממשק גרפי עבור מערבל ALSAName
es Un incremento en el número de coches afectará al entorno urbano.
he גידול במספר המכוניות ישפיע על הסביבה העירונית.
es Extremadamente restringido.Por seguridad, cada contrato de defensa...... fue desarrollado en su bunker propio y separado...... cada bunker es un entorno completamente aislado
he מסיבות ביטחוניות. כל חוזה נוהל ממקלט נפרד
es Los símbolos varían de significado según el entorno
he לסמלים יש משמעויות שונות. בהקשרים שונים
es No me importa el debate de la genética contra el entorno
he לא מעניין אותי לגבי תורשה נגד הסביבה
es Gestor de certificados y Entorno gráfico criptográfico unificado
he מידע לגבי התעודה
es La probabilidad de supervivencia en un entorno nuevo depende de su número
he סיכויי הישרדותם בסביבה חדשה. תלויים במספרים שלהם
es Archivos temporales (TempDir) La carpeta donde colocar los archivos temporales. El usuario definido más arriba debe poder escribir en él. Por omisión es «/var/spool/cups/tmp » o el valor de la variable de entorno TMPDIR. ej.:/var/spool/cups/tmp Do not translate the keyword between brackets (e. g. ServerName, ServerAdmin, etc
he קבצים זמניים (TempDir) הספרייה בה יש לשים קבצים זמניים. ספריה זו חייבת להיות ניתנת לכתיבה על ידי המשתמש המוגדר לעיל. ברירת המחדל היא " var/spool/cups/tmp/" או הערך של מישתנה הסביבה TMPDIR. דוגמה: var/spool/cups/tmp/Do not translate the keyword between brackets (e. g. ServerName, ServerAdmin, etc
es Entorno de escritorio K Versión %
he סביבת שולחן העבודה KDE גירסה %
Mostrando página 1. 231762 encontrado frases búsqueda de una frase entorno de prueba.Se encuentra en 123,061 ms.Las memorias de traducción son creados por humanos, pero alineado por computadora, que puede provocar errores. Ellos vienen de muchas fuentes y no se registran. Te lo advierto.