Las traducciones a finés:

  • pörssiromahdus   
     
    Repentina y dramática caída de los precios de acciones en el mercado de bursátil.

Oraciones de ejemplo con "crash bursátil", memoria de traducción

add example
es Comprendido.‧- CRASH
fi Selvä, ‧- CRASH- ‧, heti siellä
es Trabajé en CRASH durante cinco años.Cumplí. Me ascendieron a Juveniles
fi Työskentelin CRASH: issä ‧ vuotta suoritin tehtäväni
es No debe producirse un "credit crash » que sería desastroso para estas regiones y muy en especial para Rusia.
fi Luottamusta ei saa missään tapauksessa päästää romahtamaan, se olisi tuhoisaa näille alueille ja aivan erityisesti Venäjälle.
es Celebro la conferencia del Comisario Nielson del 28 de septiembre de 2000 y espero que ella nos lleve a un crash programme para afrontar estos problemas aún más enérgicamente en el futuro.
fi Pidän myönteisenä komission jäsen Nielsonin järjestämää 28. syyskuuta 2000 pidettävää konferenssia ja toivon, että siellä saadaan aikaan jonkinlainen crash programme (teho-ohjelma), jotta näihin asioihin puututtaisiin tulevaisuudessa entistä voimakkaammin.
es Y, uh, siéntete libre de jugar un poco de Crash Bandicoot
fi Ja pelatkaa vapaasti " Crash Bandicootia "
es Esto equivale a un crash económico global.
fi Se merkitsee koko talouden romahdusta.
es Estaba en una lavandería en Adams Morgan, y Natasha estaba leyendo " Snow Crash "... mientras esperaba su colada
fi Olin pesulassa Adam Morganilla ja Natasha oli lukemassa Snow Crashia pyykkiänsä odotellessa
es En un contexto en el que las cotizaciones bursátiles mostraban una volatilidad significativa durante la mayor parte del año, los índices bursátiles de referencia finalizaron el año ‧ por debajo de su nivel de finales de
fi Pankkien pitkät korot nousivat yleisesti vuoden ‧ alkupuolella ja saavuttivat valtion joukkolainojen tuottojen kasvun vuonna
es Se observa que la información presentada es un extracto de la información presentada por esta empresa a las autoridades bursátiles de un tercer país y no está verificada
fi On todettava, että toimitetut tiedot, joita ei ole todennettu, ovat ote kyseisen yrityksen kolmannen maan pörssiviranomaisille toimittamasta asiakirjasta
es Integración financiera: los mercados bursátiles europeos
fi Rahoitusalan yhdentyminen: Euroopan pörssimarkkinat
es No obstante, se podrá prescindir del riesgo específico sobre esta acción si el contrato sobre futuros basado en índices bursátiles de que se trate está negociado en mercados organizados y representa, a juicio de las autoridades competentes, un índice ampliamente diversificado
fi Kuitenkin tämän yksittäisen osakkeen erityistä riskiä ei voida ottaa huomioon, jos osakeindeksifutuuri on pörssilistalla ja se on toimivaltaisten viranomaisten mukaan laajasti kattava indeksi
es Un régimen de cotización a escala de la Unión Europea colocaría a los mercados bursátiles nacionales ante la imposibilidad de perseverar en parcelas de actividad y restringiría las oportunidades de especialización que pueden surgir en una situación competitiva, aunque fuese convergente.
fi Yleiseurooppalainen listautuminen aiheuttaisi sen, että kansallisten arvopaperimarkkinoiden olisi mahdotonta pitää sinnikkäästi kiinni markkinaraoista, ja se supistaisi erikoistumismahdollisuuksia, joita voi ilmaantua kilpailutilanteessa, vaikka eri kilpailutilanteissa tapahtuukin nyt lähentymistä.
es Sin embargo, la creciente volatilidad de la capitalización bursátil de las sociedades ha incrementado considerablemente el riesgo de responsabilidad civil, al tiempo que las posibilidades de obtener cobertura de seguro frente a los riesgos asociados a tales auditorías se han ido reduciendo
fi Yhtiöiden markkina-arvon lisääntyvä volatiliteetti on huomattavasti kasvattanut vastuuriskejä, ja näihin tarkastuksiin liittyvien riskien varalta otettavia vakuutuksia on yhä vaikeampi saada
es la negociación por cuenta propia mediante un intermediario financiero autorizado para realizar operaciones en el mercado bursátil o en otros mercados organizados
fi arvopaperikauppa omaan lukuun sellaisen rahoituksen välittäjän välityksellä, jolla on lupa toimia osakemarkkinoilla, tai muilla järjestäytyneillä markkinoilla
es Hoy están en curso negociaciones destinadas a constituir una verdadera plaza bursátil europea.
fi Neuvottelut ovat tällä hetkellä käynnissä todellisen eurooppalaisen pörssin perustamiseksi.
es La disminución de las cotizaciones bursátiles en los sectores tecnológico y de telecomunicaciones se enmarcó, aparentemente, en el continuo proceso de corrección de las elevadas cotizaciones registradas a finales de la década de los noventa, a medida que los participantes en el mercado revisaban sus expectativas de beneficios a la baja
fi Tietotekniikka- ja televiestintäyritysten osakkeiden hintojen laskuun näytti osaltaan vaikuttaneen ‧ luvun lopun kalliiden hintojen halpeneminen, kun markkinaosapuolten tulosodotukset tulivat entistä maltillisemmiksi
es La burbuja bursátil ilusoria de las tecnologías de la información ya se ha desinflado.
fi Tietoteknologian pörssikupla on nyt puhjennut.
es Los tipos de interés de descuento pueden desglosarse en tipos de interés a corto plazo vigentes y previstos y una prima de riesgo para los valores de renta variable que compensa a los inversores por los riesgos derivados de la volatilidad de las cotizaciones bursátiles, pero que refleja también la actitud de los inversores ante la asunción de tales riesgos (preferencias de riesgo
fi Diskonttokorot voidaan eritellä siten, että niihin sisältyvät nykyiset ja odotetut lyhyet korot sekä osakkeiden riskipreemio, joka on korvaus sijoittajille osakekurssien heilahteluista aiheutuvista riskeistä mutta joka myös ilmentää sijoittajien suhtautumista tällaisten riskien ottoon (ns. riskipreferenssejä
es Probará su conocimiento de valores bursátiles
fi Se testaa perustietonne osakkeista ja obligaatioista
es Todos los inversores convencionales intentan atenuar los aspectos negativos de la exposición a los mercados bursátiles
fi Kaikki tavanomaiset sijoittajat pyrkivät lieventämään kielteisiä piirteitä, joita osakemarkkinoiden vaikutuksen alaisuuteen liittyy
es No obstante lo dispuesto en los puntos ‧ y ‧, los contratos sobre futuros basados en índices bursátiles que se negocien en mercados regulados y representen, a juicio de las autoridades competentes, índices ampliamente diversificados, tendrán una exigencia de capital frente al riesgo general del ‧ % y no tendrán exigencia de capital alguna frente al riesgo específico
fi Poiketen siitä, mitä ‧ ja ‧ kohdassa säädetään, niihin pörssissä kaupankäynnin kohteena oleviin osakeindeksifutuureihin, jotka toimivaltaisten viranomaisten mukaan vastaavat laajasti hajautettuja osakeindeksejä, sovelletaan yleisriskin osalta ‧ prosentin pääomavaatimusta mutta ei lainkaan erityisriskin pääomavaatimusta
es Dichos regímenes garantizan, en efecto, una solidaridad entre las generaciones indispensable a la cohesión social y permiten ajustes de las cotizaciones en tiempo real, independientemente de las vicisitudes de las coyunturas bursátiles.
fi Järjestelmät nimittäin takaavat sukupolvien välisen solidaarisuuden, joka on välttämätöntä sosiaalisen yhteenkuuluvuuden kannalta ja joka mahdollistaisi sosiaaliturvamaksujen mukauttamisen reaaliajassa pörssisuhdanteiden heilahteluista riippumatta.
es En tercer lugar, el curso bursátil de cierta empresa de la Red aumentó recientemente, en un solo mes, el cuatro mil por cien, y ello ocurrió mientras se proporcionaban informaciones completamente infundadas a la Bolsa.
fi Kolmanneksi, erään verkkoyhtiön pörssikurssi nousi äskettäin kuukaudessa neljätuhatta prosenttia, ja tämä tapahtui pelkästään antamalla katteettomia pörssitiedotteita.
es El presente dictamen se ocupa, en primer lugar, de las empresas que cotizan en bolsa, porque son las que actúan en los mercados bursátiles
fi Tämä lausunto koskee pääasiassa pörssiyhtiöitä, koska ne ovat aktiivisia pörssimarkkinoilla
es Me ha sorprendido el hecho de que un información, que no fue desmentida, señalara que antes incluso de los atentados de Nueva York y de Washington parece que las acciones de algunas empresas, pienso principalmente en las dos empresas de transporte aéreo americanas y en varias compañías de seguros que se vieron afectadas por el atentado, fueron vendidas en masa en el mercado bursátil antes de los accidentes.
fi Minua hämmästyttää, että eräässä uutisessa, jota ei ole oikaistu, selostetaan, että jo ennen New Yorkin ja Washingtonin terroritekoja kävi ilmi, että eräiden yhtiöiden osakkeita myytiin laajamittaisesti pörssimarkkinoilla ennen onnettomuuksia. Tarkoitan erityisesti kahta amerikkalaista lentoyhtiötä ja useita vakuutusyhtiöitä, joihin terroriteot vaikuttivat.
Mostrando página 1. 351 encontrado frases búsqueda de una frase crash bursátil.Se encuentra en 0,537 ms.Las memorias de traducción son creados por humanos, pero alineado por computadora, que puede provocar errores. Ellos vienen de muchas fuentes y no se registran. Te lo advierto.