Las traducciones a vasco:

  • eskerrik asko 
    (Interjection, Phrase  )
  • anitz esker 
    (Phrase  )
  • mila esker 
    (Phrase  )

Otros significados:

 
eskerrik asko
 
esker mila

Oraciones de ejemplo con "muchas gracias", memoria de traducción

add example
es Uno de los mejores trabajos de Mike Oldfield, Amarok, inspiró el nombre del reproductor de audio que está usando. ¡Gracias por elegir Amarok! Mark Kretschmann Max Howell Chris Muehlhaeuser Y muchos otros que han ayudado a hacer de Amarok lo que es track by artist on album
eu Unean erabiltzen ari zaren audio-erreproduktore honen izena Mike Oldfield artistaren lanik hoberenean oinarrituta: Amarok. Mila esker Amarok hautatzeagatik Mark Kretschmann Max Howell Chris Muehlhaeuser Egungo Amarok den bezala sortzen lagundu duten beste hainbat kide
es ¡Muchas gracias!
eu Esker aunitz!
es Buenos días, ?‧ todo bien? Ahora muerta desde hace mucho tiempo. Desde hace treinta años quizá. Recuerdo su gracia, ahora es demasiado tarde para olvidarla, nada alcanza aún la perfección, nada alcanzará la perfección, ni las circunstancias, ni la época, ni el frío, ni el hambre, ni la derrota alemana, ni la evidencia del Crimen.
eu Egun on, zer moduz, ongi? Aspalditik hila orain. Hogeitamar urte izango dira beharbada. Gogoan dut haren grazia, beranduegi da orain ahazteko, oraindik ez da deus perfekziora iristen, deus ez da perfekziora iritsiko, ez zertzeladak, ez garaia, ez hotza, ez negua, ez gosetea, ez alemanen porrota, ez eta Krimenaren ebidentzia.
es Martins, con el pañuelo sobre la boca, dijo con voz oscura:< Sí. ¿ Sí? > < ¿ Me permite que le diga, señor Dexter, que me siento emocionado de conocerle? > < Muchas gracias. >
eu Martinsek sudurzapia ahoaren kontra estutu eta ahots lausoz esan zuen: – Bai, bai. – Lehenengo eta behin esan Mr. Dexter, bihotzondoko zoragarria ematen didala zu ezagutzeak. – Milesker.
es En un Estado bien gobernado, hay pocos castigos, no porque se concedan muchas gracias, sino porque hay pocos criminales. La multitud de crímenes acusa impunidad cuando el Estado se debilita o perece. En los tiempos de la república romana, jamás el Senado ni los Cónsules intentaron hacer gracia; el pueblo mismo no lo hacía, aunque revocara a veces su propio juicio.
eu Ongi gobernatua den Estatuan gaztigu guti ohi da, ez maiz barkatzen delakotz, baina krimen egile guti delakotz. Estatua ahultzen delarik krimen aniztasunak gaztigurik eza dakar. Erromako Errepublikaren denboran, ez Senatua, ez Kontsulak, ez dira sekula barkatzera entseiatu; populua bera ere ez, nahiz zenbaitetan bere jujamendua ezababatzen zuen.
es Esta mañana el periódico insinuaba algo de esto. Sería muy importante para nuestro distrito. Pero ya hablaremos de esto. Muchas gracias, ya veo; Justino tiene el farol.
eu Gaur goizean, egunkariak ere zertxobait ukitzen zuen. Biziki garrantzi handikoa litzateke, gure eskualde-barrutirako! Baina gero mintzatuko gara horretaz. Ikusten dut, eskerrik asko; Justinek badu argimutila.
es Bienvenido a KMail %‧Kmail es el cliente de correo electrónico del entorno de escritorio KDE. Está diseñado para ser completamente compatible con los estándares de correo de Internet, incluidos MIME, SMTP, POP‧ e IMAP. KMail tiene muchas características poderosas, descritas en la documentación La página web de KMail ofrece información acerca de las nuevas versiones de KMail %‧ %‧ %‧ Esperamos que disfrute de KMail. Gracias, nbsp; & nbsp; El equipo de KMail
eu Ongi etorri KMail % ‧ bertsioraKMail K Mahaingaineko Ingurunearen (KDE) posta-bezeroa da. Interneteko posta estandarrekin bateragarria izateko diseinatua: adibidez, MIME, SMTP, POP‧ eta IMAP. KMail-en gaitasunak dokumentazioan azaltzen dira KMail-en orri nagusiak KMail-en bertsioei buruzko informazioa eskeintzen dute % ‧ KMail-en bertsio honen ezaugarri berri batzuk (KMail % ‧ bertsioarekin konparatuta, KDE % ‧ bertsioko kidea): % ‧ % ‧ KMail atseginekoa izango duzulakoan, Eskerrik asko, nbsp; & nbsp; KMail-en taldea
es ¡Muchas gracias!
eu Esker mila!
es La prerrogativa real de gracia no será aplicable a ninguno de los supuestos del presente artículo.
eu Erret grazi eskubidea artikulu hontako balizko batetarako ere ezin da aplikagarri izan.
es La Iglesia católica, como el calvinismo y el protestantismo, siempre había negado que el hombre pudiese salvarse por la sola fuerza de sus virtudes y de sus méritos, que pudiera dejar de utilizar la gracia divina como medio indispensable de salvación.
eu Protestantismoak eta kalbinismoak bezalaxe Eliza katolikoak ere, beti ukatu izan zuen gizakumeak bere bertute eta merezimenduen indar hutsez salbazioa lor zezakeenik, ezinbesteko salbaziobide moduan Jainkoaren grazia eduki barik hori egin zezakeenik.
es El Tridentino afirma muy claramente que el libre albedrío coopera con la gracia de Dios, pero que también puede abstenerse de tal cooperación.
eu Trentotarrak argi eta garbi baiezten du aukeramenak Jainkoaren graziarekin lankidetzan jokatzen duela, baina lankidetza hori burutu gabe ere gera daitekeela.
es En la carta da las gracias, en inglés, al alcalde, al jefe de la Falange y al cabo de la Guardia Civil. En esta última cita Onofre cree adivinar la clave de la carta. Hace adios a Anita, sin quitarse el cigarrillo de los labios, y ésta le dice < ?‧ Vas a salir en mangas de camisa? >
eu Eskutitzean eskerrak ematen dizkie, ingelesez, alkateari, Falangeko buruari eta txapelokerren kaboari. Azken aipamen honetan gutunaren gakoa antzeman uste izan du Onofrek. Anitari agur esan, zigarrokina ezpainetatik kendu barik, eta honek < Alkondara hutsean urtengo dozu ba? > esan dio.
es Por lo menos deberías decir "gracias".
eu Gutxienez "milesker" esan zenezake.
es Y aunque ya no esté con nosotros, sé que mi abuela está vigilando; junto con mi familia, que me hizo lo que soy. Hoy les echo de menos. Sé que mi deuda hacia ellos es inconmensurable. A mi hermana Maya, mi hermana Alma, mis otros hermanos y hermanas, muchísimas gracias por el apoyo que me habéis dado. Les estoy agradecido.
eu Eta naiz eta ez den iadanik gure artean, badakit gure amona begira dagoela, naizen bezalakoa egin ninduen familiarekin batera. Faltan botatzen ditut gau honetan. Badakit beraiekiko dudan zorra neurrigabekoa dela. Ene arreba Maya eta Alma, ene anai-arreba guztiak, eskerrik asko eman didazuten atxikimenduagatik. Eskerturik natzaie.
es Así fue honrado con justicia como libertador de Roma, y justamente castigado como infractor de las leyes. Por lisonjero que fuese su llamamiento a la patria, es evidente que fue una gracia.
eu Halatan Erromaren libratzaile gisa bidezki ohoratu zuten, bai eta legeen urratzaile gisa ere bidezki kondenatu. Haren arradeitzea nahi bezain ospatsu izanik ere, ez da dudarik barkamenez gertatu zela.
es Ya la imaginaba trabajando de noche al lado de ellos, bajo la luz de la lámpara; le bordaría unas pantuflas; se ocuparía de la casa; la llenaría toda con su gracia y su alegría.
eu Arratsean beren ondoan lanpararen argitan lanean irudikatzen zuen. Oskierrestak brodatuko zizkion; etxeko lanez arduratuko zen; etxe guztia beteko zuen bere xarmaz eta bere alaitasunez.
es Ejercer el derecho de gracia con arreglo a la ley, que no podrá autorizar indultos generales.
eu Grazi Eskubidea baliatu legearen arauera, indultu baimen orokorren baimenik ezin du eman.
es Por eso, llamándole de nuevo. - Ą Eh! Ą señor! Ą La flecha, la flecha! - Gracias - dijo León.
eu Beraz, deika: — Eh! monsieur. Dorrepunta! Dorrepunta!... — Mila esker, esan zuen Leonek.
es Una vez que el hombre ha recibido la gracia de Dios en la experiencia de la fe, su naturaleza cambia, puesto que en ese acto mismo se une a Cristo, y la justicia de Cristo reemplaza la suya propia, que se había perdido por el pecado de Adán.
eu Behin gizakukumeak fedearen esperientzian Jainkoaren grazia hartua duenean, aldatu egiten zaio izaera, egintza honetan bertan Kristorekin batzen delako, eta Kristoren justiziak ordezten duelako Adanen bekatuarengatik galdua zen gizakumearena.
es "Gracias." "De nada."
eu "Esker aunitz." "Deusetaz."
es Creo que sí. En ese valor de la especie, absurdo, reconozco la gracia profunda.
eu Baietz uste dut. Espeziearen balore horretan, balore absurdu horretan, antzematen diot grazia sakonari.
es Según Buenaventura, está en la intención de Dios el ofrecer la gracia al hombre, pero sólo la reciben los que se preparan para ello por medio de sus méritos.
eu Bonabenturak dioenez, Jainkoaren nahian dago gizakumeari grazia eskaintzea, baina beren merezimenduen bidez berau hartzeko prestatzen direnek bakarrik jasotzen dute.
es Tú también puedes dejar aquí tu propia opinión acerca de este tema o, por otra parte, comentarnos que te ha parecido el museo así como sugerirnos aquello que consideres adecuado. Agradecemos de antemano tu colaboración. Gracias.
eu Zeuk ere gai horri buruz duzun iritzia utz dezakezu hemen, edo, beste alde batetik, museoa zer iruditu zaizun komentatu edo egoki deritzozun guztia iradoki. Zeure laguntza eskertzen dizugu aldez aurretik. Eskerrik asko.
es Gracias a Dioshonduras. kgm
eu honduras. kgm
es Para superar el contraste entre la teoría de la libertad y la de la predestinación se ve obligado a emplear las construcciones más complicadas; pero, si bien éstas no parecen resolver de manera satisfactoria las contradicciones, Santo Tomás persiste en la doctrina del libre albedrío y de la utilidad del esfuerzo humano para lograr la salvación, aun cuando la voluntad misma necesite del apoyo de la gracia divina.
eu Askatasunaren eta predestinazioaren teorien artean dagoen kontrastea gainditzeko, eraiketa korapilatsuenak erabili beharra dauka; baina, nahiz eta eraiketok ez bide dieten behar den moduko soluziobiderik ematen kontraesanei, San Tomasek, aukeramenaren eta salbamena lortzeko giza ahaleginak duen balioaren doktrinari ez dio ukorik egiten, nahimenak Jainkoaren graziaren laguntza behar badu ere.
Mostrando página 1. 471 encontrado frases búsqueda de una frase muchas gracias.Se encuentra en 13,89 ms.Las memorias de traducción son creados por humanos, pero alineado por computadora, que puede provocar errores. Ellos vienen de muchas fuentes y no se registran. Te lo advierto.