Las traducciones a vasco:

  • agur 
    (Interjection  )

Oraciones de ejemplo con "hasta pronto", memoria de traducción

add example
es Además, efectuándose la enajenación sin reservas, la unión resulta tan perfecta como puede serlo, sin que ningún asociado tenga nada que reclamar, porque si quedasen algunos derechos a los particulares, como no habría ningún superior común que pudiese sentenciar entre ellos y el público, cada cual siendo hasta cierto punto su propio juez, pretendería pronto serlo en todo; en consecuencia, el estarlo natural subsistiría y la asociación convertiríase necesariamente en tiránica o inútil.
eu Bestalde, alienakuntza erabatekoa izanik, batasuna ezin tinkoago da, eta ezein elkarkidek ez du gehiago deus eskatzeko; ezen, nola, gizabanakoei zenbait eskubide geldi balekie, ez bailitzateke goragoko ezer komunik gizabanakoen eta publikoaren artean erabaki lezakeenik, halatan, bakoitza pundu bateraino bere buruaren juje izanki, beste guztietan ere hala izan nahi litzateke, eta orduan naturalezako egoerak balirauke, eta elkartea nahitaez edo tiraniko edo bano litzateke.
es Muy pronto esta reacción es desaprobada: y no pasará mucho tiempo antes de que el niño alcance la < madurez > del adulto medio y pierda la capacidad de discriminar entre una persona decente y un hombre ruin, hasta tanto este último no haya cometido algún acto manifiesto.
eu Handik oso lasterrera erreakzio horrek gaitzespena jasotzen du: eta denbora luzerik ez da igaroko, haurrak helduen batez-bestekoaren < heldutasuna > hartu eta pertsona onestu eta doilor baten arteko bereizpena egiteko gaitasuna galdu arte, pertsona horrek nabarmenkeriaren bat jauki ez badu bederen.
es Qué pronto se da uno cuenta del silencio, hasta en una ciudad tan silenciosa como Viena, mientras la nieve cae sin descanso.
eu Berehalakoan erreparatzen du batek isiltasuna, baita elurra atergabe ari duen Viena bezalako hiri isil batean ere.
es ¡Hasta pronto!
eu Gero arte.
es Contó chistes. Carlos hasta llegó a reír; pero al recordar de pronto a su mujer se entristeció. Sirvieron el café; y ya no volvió a pensar en ella.
eu Zenbait istorio kontatu zuen. Charlesek barrez kausitu zuen bere burua. Baina bere emaztearen oroipenak, Bat-batean bereganaturik, goibeldu egin zuen. Kafea atera zuten; eta ez zuen hartaz gehiago pentsatu.
es Su celo pareció dar resultado, porque pronto el estrefópodo manifestó propósito de ir en peregrinación al Buen Socorro, si se curaba: a lo cual el señor Bournisien respondió que no veía inconveniente: dos precauciones valían más que una. < No se arriesgaba nada. >
eu Bere lehiak arrakasta izan zuela zirudien; zeren estrefopodoak laster azaldu baitzuen Bon-Secoursera erromes joateko gogoa, sendatzen baldin bazen: horri buruz Bournisien jaunak erantzun zuen, inolako eragozpenik ez zuela ikusten; bi ardura hobe bat baino. Ez zen ezer arriskatzen.
es Un día, Emma sintió de pronto el deseo de ver a su niñita, que habían dado a criar a la mujer del carpintero; y, sin mirar en el almanaque si habían pasado las seis semanas de la Virgen, se encaminó hacia la casa de Rolet, que se encontraba al extremo del pueblo, bajando la cuesta, entre la carretera principal y las praderas.
eu Egun batez, Emmari Bat-batean beharra sortu zitzaion bere alabatxoa ikusteko, zeina zurginaren emaztearen baitan inudetua baitzegoen, eta, Amabirjinaren sei asteek oraindik irauten ote zuten egutegian begiratu gabe, han abiatu zen herriaren azken muturrean, aldaparen behealdean, errepidearen eta belazeen artean aurkitzen zen Rolleten etxerantz.
es Esta aprensión se convirtió pronto en impaciencia, y París entonces agitó para él, en la lejanía, la fanfarria de sus bailes de máscaras con la risa de sus modistillas.
eu Engara hau laster bihurtu zen ernegazio, eta orduan Parisek astindu zuen berarentzat, han urrunean, bere dantza mozorrotuen fanfarea jostuntxoen farreekin eta guzti.
es A la luz de la luna, en el jardín, recitaba todas las rimas apasionadas que sabía de memoria y le cantaba suspirando adagios melancólicos; pero pronto volvía a su calma inicial y Carlos no se mostraba ni más enamorado ni más emocionado.
eu Ilargi argitan, jardinean, errima leratsuetarik buruz zekien oro errezitatzen zuen eta adagio malenkoniatsuak kantatzen zizkion hasperenka; baina bera ondoren ere aurrez bezain bare aurkitzen zen, eta Charlesek ez zirudien maiteminduago ezta hunkituago ere.
es Emma hizo la señal; llevaba esperando tres cuartos de hora, cuando de pronto vio a Rodolfo en la esquina del mercado. Estuvo tentada de abrir la ventana para llamarle; pero él ya había desaparecido. Emma volvió a sumirse en la desesperación.
eu Emmak egin zuen seinalea; zuela hiru ordu laurden zain zegoen non eta azoketako ertzean hauteman zuenean bat-batean Rodolphe. Tentaturik egon zen leihoa irekitzeko, dei egiteko; baina hura ordurako desagertua zen. Berriro etsipenean erori zen.
es Así, la voluntad dominante del príncipe no es o no debe ser sino la voluntad general o la ley; su fuerza, la fuerza pública concentrada en él. Tan pronto como quiera ejercer por sí mismo algún acto absoluto o independiente, la relación del todo comienza a disminuir.
eu Horrela besteen gainetik den printzearen nahia ez da, edo ez luke izan behar, nahimen orokorra edo legea baizik; halaber, printzearen indarra, haren baitan biltzen den indar publikoa baizik ez da; printzea egintza absolutu eta independenterik bere baitarik egin beharrez hasi bezain laster, osotasunaren barneko tinkotasuna ahultzen hasten da.
es Lo que los paganos habían temido llegó al fin. Todo cambió entonces de aspecto; los humildes cristianos cambiaron de lenguaje, y pronto se vio que ese pretendido reino del otro mundo se convertía, bajo un jefe visible, en el más violento despotismo sobre la tierra.
eu Zeren beldur izan baitziren paganoak, eta huraxe gertatu zen. Orduan, dena beste itxura batean agertu zen, giristino umilek beste mintzamolde bat hartu zuten, eta laster, beste mundukoa zelako erresuma hori, batere ezin ikusizkoa ez zen buruzagi baten pean, despotismo bortitzena izan zen mundu honetan berean.
es Callan a lo largo de la noche. En el coche negro que la lleva al pensionado apoya la cabeza en su hombro. El la abraza. Le dice que está bien que el barco de Francia llegue pronto y se la lleve y los separe.
eu Isil-isilik doaz gauez. Barnetegira daraman auto beltzean maitalearen besagainean etzanda darama burua. Besarkatua dauka maitaleak. Ongi iruditzen zaiola dio Frantziako barkua lehenbailehen iritsi eta neskatoa eramatea eta elkarrengandik bereiztea.
es Lejos, pues, de ser el tribunal censorial el árbitro de la opinión del pueblo, no es más que su órgano, y tan pronto como se descarría o se separa de este camino, sus decisiones son nulas y sin efecto.
eu Beraz, zentsura tribunala ez da populuaren iritziaren arbitroa, haren adierazlea da soil-soilik, eta hortik urruntzen den bezain laster haren erabakiak hutsal eta eraginik gabe dira.
es Después, volviéndose a Emma: - Es el hijo de Boudet, el encofrador; sus padres son acomodados y le consienten hacer sus caprichos. Sin embargo, aprendería pronto si quisiera, porque es muy inteligente.
eu Gero Emmarenganantz itzulirik: — Boudet obraginaren semea da; bere gurasoek aisako bizimodua dute eta bere gurari guztiak egiten uzten diote. Baina laster ikasiko luke horratio, nahi izango balu, zeren oso azkarra baita.
es Cuando por el contrario, por poco que el pueblo dé, este poco no vuelve a sus manos; dando continuamente, pronto se arruina: el Estado no es nunca rico y el pueblo es siempre pobre.
eu Aitzitik, populuak den gutiena emanik ere, guti hura gibelera berriz ez badatorkio, beti emanez eta emanez ahitzen da; azkenean Estatua ez da sekula aberats, eta populua beti erromes.
es Pasaron seis semanas. Rodolfo no volvió. Por fin, una tarde apareció. Se había dicho, al día siguiente de los comicios: < No volvamos tan pronto, sería un error. >
eu Sei aste iragan ziren. Rodolphe ez zen itzuli. Arrats batez, azkenik, azaldu zen. Biltzarren biharamunean esana zion bere buruari: — Ez gaitezen hain agudo itzuli, huts egitea litzateke.
es De pronto, un tilburi azul pasó a trote ligero por la plaza. Emma lanzó un grito y cayó rígida al suelo, de espalda. En efecto, Rodolfo, después de muchas reflexiones, se había decidido a marcharse para Rouen.
eu Halako batean, tilbury urdin bat iragan zen trosta handian plazan barrena. Emmak garrasi bat bota zuen eta ziplo erori zen lurrera, ahozgora. Eskierki, Rodolphek, gogoeta frankoren ondoren, Rouen aldera abiatzea erabakia zuen.
es Pronto llegará la primavera; iremos a tirar a los conejos para que se distraiga un poco.
eu Laster dugu udaberria; untxiren bat bota araziko dizugu geure basoan, apur bat olga zaitezen.
es Y recogiendo un catecismo todo hecho trizas que acababa de pisar: - Ą Ésos no respetan nada! Pero, tan pronto vio a Madame Bovary, dijo. - Perdón, no la reconocía.
eu Eta, oztopatu berri zuen dotrina-liburu piltzartu bat jasoz: — Ez dute deus errespetatzen! Baina, madame Bovary hauteman zuen orduko: — Barka iezadazu, esan zuen, ez zintudan ikusten.
es El certificado S/MIME caduca pronto
eu S/MIME ziurtagiria laster iraungiko da
es Empezó por compadecerle de su enfermedad, al tiempo que declaraba que había que alegrarse puesto que era la voluntad del Señor, y aprovechar pronto la ocasión para reconciliarse con el cielo.
eu Bere gaitzarengatik urrikalduz hasi zen, aldi berean deklaratuz hartaz bozkariatu beharra zegoela, zeren eta Jaunaren borondatea baitzen, eta abaguneaz fite baliatu zeruarekin bakeak egiteko.
es Tan pronto como esta necesidad cesa, los lazos naturales quedan disueltos. Los hijos exentos de la obediencia que debían al padre y éste relevado de los cuidados que debía a aquéllos, uno y otro entran a gozar de igual independencia.
eu Behar hori ezdeusten delarik, lokarri naturala ere ezabatzen da. Aitaren obeditzerik ez duten haurrak, hala nola haurrez arta hartzerik ez duten aitak, oro beren gain molde berean jartzen dira.
es < Podía suponer que era usted un hombre sensato y que vendría a verme tan pronto como se enterara de la muerte de Koch. A propósito, ¿ cómo se enteró? >
eu – Uste zezakeen gizon zentzuduna zinela eta nigana etorriko zinela zeure istorioarekin Kochen heriotzaz jakin bezain laster. Hain zuzen, nola jakin zenuen?
es Al pie de la cuesta Rodolfo soltó las riendas; salieron juntos, de un solo salto; después, en lo alto, de pronto los caballos se pararon y el gran velo azul de Emma se cayó.
eu Aldaparen oinean, Rodolphek hedeei jaregin zien: biak jauzi batean abiatu ziren batera; gero, gainean, sostean, zaldiak gelditu ziren eta bere belo handi urdina erori egin zen berriro.
Mostrando página 1. 574 encontrado frases búsqueda de una frase hasta pronto.Se encuentra en 10,977 ms.Las memorias de traducción son creados por humanos, pero alineado por computadora, que puede provocar errores. Ellos vienen de muchas fuentes y no se registran. Te lo advierto.