Las traducciones a vasco:

  • agur 
    (Interjection  )
  • Aurki artio 
  • Aurkitto artio 
  • Sarri artio 

Oraciones de ejemplo con "hasta pronto", memoria de traducción

add example
es ¡Hasta pronto!
eu Gero arte.
es Además, efectuándose la enajenación sin reservas, la unión resulta tan perfecta como puede serlo, sin que ningún asociado tenga nada que reclamar, porque si quedasen algunos derechos a los particulares, como no habría ningún superior común que pudiese sentenciar entre ellos y el público, cada cual siendo hasta cierto punto su propio juez, pretendería pronto serlo en todo; en consecuencia, el estarlo natural subsistiría y la asociación convertiríase necesariamente en tiránica o inútil.
eu Bestalde, alienakuntza erabatekoa izanik, batasuna ezin tinkoago da, eta ezein elkarkidek ez du gehiago deus eskatzeko; ezen, nola, gizabanakoei zenbait eskubide geldi balekie, ez bailitzateke goragoko ezer komunik gizabanakoen eta publikoaren artean erabaki lezakeenik, halatan, bakoitza pundu bateraino bere buruaren juje izanki, beste guztietan ere hala izan nahi litzateke, eta orduan naturalezako egoerak balirauke, eta elkartea nahitaez edo tiraniko edo bano litzateke.
es Muy pronto esta reacción es desaprobada: y no pasará mucho tiempo antes de que el niño alcance la < madurez > del adulto medio y pierda la capacidad de discriminar entre una persona decente y un hombre ruin, hasta tanto este último no haya cometido algún acto manifiesto.
eu Handik oso lasterrera erreakzio horrek gaitzespena jasotzen du: eta denbora luzerik ez da igaroko, haurrak helduen batez-bestekoaren < heldutasuna > hartu eta pertsona onestu eta doilor baten arteko bereizpena egiteko gaitasuna galdu arte, pertsona horrek nabarmenkeriaren bat jauki ez badu bederen.
es Contó chistes. Carlos hasta llegó a reír; pero al recordar de pronto a su mujer se entristeció. Sirvieron el café; y ya no volvió a pensar en ella.
eu Zenbait istorio kontatu zuen. Charlesek barrez kausitu zuen bere burua. Baina bere emaztearen oroipenak, Bat-batean bereganaturik, goibeldu egin zuen. Kafea atera zuten; eta ez zuen hartaz gehiago pentsatu.
es Qué pronto se da uno cuenta del silencio, hasta en una ciudad tan silenciosa como Viena, mientras la nieve cae sin descanso.
eu Berehalakoan erreparatzen du batek isiltasuna, baita elurra atergabe ari duen Viena bezalako hiri isil batean ere.
es Después preguntó por Berta, por la familia Homais, por la tía Lefrançois; y como en presencia del marido no tenían nada más que decirse, pronto se detuvo la conversación.
eu Gero Berthez galdetu zuen, Homais familiaz, Lefrançois atsoaz; eta, senarraren aurrean, elkarri esateko besterik ezer ez zeukatenez, berehala itzali zen elkarrizketa.
es Emma le parecía alejada en un pasado remoto, como si la resolución que él había tomado acabase de poner entre los dos, de pronto, una inmensa distancia.
eu Emma iragan urrun batera gibelatua iruditzen zitzaion, hartua zuen erabaki-horrek bat-batean bien artean egundoko tartea ezarri berri balu bezala.
es Pronto tendré un diamante en el dedo de pedida. Entonces las vigilantas dejarán de hacerme observaciones.
eu Laster izango dut emaztegai -diamante bat hatzean. Handik aurrera begiraleek ez didate gehiago atentziorik deituko.
es Tan pronto oía la campanilla, corría al encuentro de Madame Bovary, le tomaba el chal, y ponía aparte, debajo del mostrador de la farmacia, las gruesas zapatillas de orillo que llevaba sobre su calzado cuando había nieve.
eu Txilina entzuten zuen orduko, laster joaten zen madame Bovaryren aurrerik, haren txala hartzen zuen, eta aparte jasotzen zituen, botikako mahaiaren azpian, elurra zegoenean damak oinetakoen gainetik eraman ohi zituen mendelezko oski-erresta lodiak.
es Pronto llegará la primavera; iremos a tirar a los conejos para que se distraiga un poco.
eu Laster dugu udaberria; untxiren bat bota araziko dizugu geure basoan, apur bat olga zaitezen.
es Esta idea del espectáculo germinó pronto en la cabeza de Bovary, pues inmediatamente se lo comunicó a su mujer, quien al principio la rechazó alegando el cansancio, el trastorno, el gasto; pero, excepcionalmente, Carlos no cedió pensando en que esta diversión iba a serle tan provechosa.
eu Ikuskariaren ideia hau berehala erne zen Bovaryren buruan; zeren segituan eman baitzion aditzera bere emazteari, zeinak hasiera batean uko egin zuelarik, nekea, deserosotasuna, gastua alegatuz; baina, ohi ez bezala, Charlesek ez zuen amore eman, hain iruditzen zitzaion laketaldi hura onurakor izan behar zitzaiola emazteari.
es Ella había estado jugando < a la casa > en un rincón, en la proa, cerca del cabrestante ( en el cual había colgado un garfio a manera de aldaba ) y, ya cansada del juego, se paseaba casi sin objeto, hacia popa, pensando vagamente en ciertas abejas y en una reina de las hadas, cuando de pronto una idea cruzó por su mente como un relámpago: que ella era < ella. >
eu Etxetxoka jolasten ibilia zen bazter batean, brankan, debiletaren ondoan ( non kizki bat zuen eskegia aldabatzat ) eta, jolasaz jada asperturik, paseadan zihoan ia noraezean poparantz, erle batzuetan eta maitagarrien erreginarengan lanbrotsuki pentsatuz, eta bapatean bera < bera > zela burutik pasa zitzaion.
es Deben ser adquiridas legítimamente. Deben hallarse en el mayor número posible de manos. Deben proveer al sustento de los pobres. Su uso en la medida de lo practicable debe ser común. Sus propietarios han de estar prontos para compartirlas con los necesitados, aun cuando éstos no se hallen en la indigencia inmediata.
eu Legezkotasunez eskuratu behar dira. Ahalik eskurik gehienetan egon behar dute. Pobreen mantenua hornitu behar dute. Euron erabilerak, burutu ahal den heinean, komuna izan behar du. Edukitsuek edukiak behartsuekin konpartitzeko gertu egon behar dute, hauek benetako errumestasunean aurkitu ez arren.
es Pero pronto desapareció la emoción; y balanceándose al ritmo de la orquesta, se deslizaba hacia delante, con ligeros movimientos del cuello.
eu Baina emozioa berehala desagertu zen; eta, orkestraren erritmoan kulunkatuz, aurrerantz lerratzen zen, idunaren mugimendu zoliekin batera.
es < ¿ Entonces, a quién enterraron? > < No lo sé aún, pero lo sabremos pronto porque le vamos a exhumar. Aunque se me está ocurriendo la idea de que Koch no fue el único hombre incómodo que asesinaron. >
eu – Zein lurperatu zuten orduan? – Ez dakit oraindik baina laster jakingo dugu, atzera ere lurpetik atera behar dugulako. Dena den, buruak ematen dit Koch ez ezik enbarazoan zegoen beste norbait ere hil zutela.
es Muy pronto ya no se dará cuenta de la insinceridad de la madre o de su infidelidad. Perderá su capacidad de pensamiento crítico, puesto que se trata de algo aparentemente inútil y peligroso.
eu Handik lasterrera ez da ohartuko amaren toleskeriaz edo infideltasunaz. Pentsamendu kritikoa izateko ahalmena galduko du, itxuraz baliogabea eta arriskutsua dela eta.
es Pero, no estando muy versado en estas materias, tan pronto como sobrepasaron cierta medida, escribió al señor Boulard, librero de Monseñor, para que le enviase algo muy selecto para una persona del sexo femenino, de mucho talento.
eu Baina, gai hauetan oso trebea ez zenez, hauek halakoxe neurri bat gainditzen zuten heinean, monsieur Boulardi, Monsignorearen liburuzainari, idatzi zion hark bidal ziezaion zerbait bikaina sexuko pertsona batentzat, zeina gogamenez jantzia baitzen.
es Él pretendió haber sido guiado hacia ella al azar, por un instinto. Ella empezó a sonreír, y pronto, para reparar aquella tontería, León contó que se había pasado la mañana buscando por todos los hoteles de la ciudad.
eu Saiatu zen azaltzen halabeharrak gidatu zuela harengana, instintu batek. Emma irribarrez hasi zen, eta berehala, bere lelokeria konpontzeko, Leonek kontatu zuen, goiz osoa pasatu zuela bata bestearen ondoren hiriko hotel guztietan bila.
es Entonces la campesina, llevándola aparte, detrás de un olmo, empezó a hablarle de su marido, que, con su oficio y seis francos al año que el capitán... - Termine pronto - dijo Emma.
eu Orduan laborarisa, tiraka haltz baten atzera aparte eramanez, bere senarraz hitz egiten hasi zitzaion, zeinak, bere lanbidearekin eta urtean sei libera kapitainak... — Buka ezazu azkarrago, esan zion Emmak.
es Es por la tarde, pronto. Ha escapado al paseo obligatorio de las chicas del pensionado.
eu Arratsaldeko lehen orduak. Ihes egin du nesken paseo derrigorrezkotik.
es Lucía atacó con aire decidido su cavatina en sol mayor; se quejaba de amor, pedía alas. Emma, igualmente, hubiera querido huir de la vida, echándose a volar en un abrazo. De pronto apareció Edgar Lagardy.
eu Ahaire bihoztunez ekin zion Luciek sol nagusiko bere kabatinari; maitasunez arrenkuratzen zen, hegoak eskatzen zituen. Emmak, era berean, nahi izango zukeen, bizitzari ihesiaz, besarkada batean hegaztatu. Bat-batean, Edgar Lagardy azaldu zen.
es Intentó comer. Los bocados le ahogaban. Entonces desplegó su servilleta como para examinar los zurcidos, y quiso realmente aplicarse a ese trabajo, contar los hilos de la tela. De pronto, le asaltó el recuerdo de la carta.
eu Jaten saiatu zen. Ahokadek ito egiten zuten. Orduan bere dafaila destoleztu zuen zurtzidurak aztertzeko bezala eta lan hartan benetan ahalegindu nahi izan zuen, ehunaren hariak kontatzen. Bat-batean, gutunaren oroipena etorri zitzaion.
es Callan a lo largo de la noche. En el coche negro que la lleva al pensionado apoya la cabeza en su hombro. El la abraza. Le dice que está bien que el barco de Francia llegue pronto y se la lleve y los separe.
eu Isil-isilik doaz gauez. Barnetegira daraman auto beltzean maitalearen besagainean etzanda darama burua. Besarkatua dauka maitaleak. Ongi iruditzen zaiola dio Frantziako barkua lehenbailehen iritsi eta neskatoa eramatea eta elkarrengandik bereiztea.
es Martins le gritó de pronto: < No te fíes de mí, Harry. > Pero la distancia entre los dos era ya demasiado grande como, para que le llegaran sus palabras.
eu Martinsek bat-batean deiadar egin zion: – Ez hadi nitaz fidatu, Harry! Baina bien arteko tartea ordurako luzeegia zen hitzak aditu ahal izateko.
es < Podía suponer que era usted un hombre sensato y que vendría a verme tan pronto como se enterara de la muerte de Koch. A propósito, ¿ cómo se enteró? >
eu – Uste zezakeen gizon zentzuduna zinela eta nigana etorriko zinela zeure istorioarekin Kochen heriotzaz jakin bezain laster. Hain zuzen, nola jakin zenuen?
Mostrando página 1. 574 encontrado frases búsqueda de una frase hasta pronto.Se encuentra en 7,816 ms.Las memorias de traducción son creados por humanos, pero alineado por computadora, que puede provocar errores. Ellos vienen de muchas fuentes y no se registran. Te lo advierto.