pronunciación:  

Las traducciones a vasco:

  • arratsalde on 
    (Noun  )
  • egun on 

Otros significados:

 
Saludo que se emplea al llegar o partir durante la tarde.
 
Saludo empleado durante la tarde.

Frases similares en el diccionario de español vasco. (1)

nunca es tarde si la dicha es buenahobe da berandu sekula baino

Oraciones de ejemplo con "buenas tardes", memoria de traducción

add example
Buenas tardes, doctor - pues el farmacéutico se complacía en pronunciar esta palabra < doctor >, como si, dirigiéndose a otro, hubiese hecho recaer sobre sí mismo algo de la pompa que encontraba en ello - ...Arratsaldeon, doktore (zeren botikarioak atsegin handia baitzuen doktore hitz hau ahoskatzen, hartan aurkitzen zuen bonbaziatik zertxobait, beste norbaiti zuzentzean ere, berarengana jalgiarazi izan balu bezala)...
la función social de la educación es la de preparar al individuo para el buen desempeño de la tarea que más tarde le tocará realizar en la sociedad, esto es, moldear su carácter de manera tal que se aproxime al carácter social; que sus deseos coincidan con las necesidades propias de su función.hezkuntzaren funtzio soziala, gizabanakoa gero gizartean burutu beharko duen egitekoa ongi betetzeko prestatzea da, hau da, haren karakterea karaktere sozialera hurbiltzeko moduan moldatzea, haren desirak bat etor daitezen duen eginkizun sozialaren beharrizanekin.
Los guardiaciviles dicen que no es por nada, pero que por si acaso les gustaría ver los papeles del recién llegado, y Onofre, con buenas maneras, que en Inglaterra nadie lleva consigo la documentación en un pueblo como aquel, pero que bueno, que la tiene en casa, y que si no les importa, por la tarde estarán allí echando la partida y que se acerquen, que entonces les enseñará el pasaporte de su amigo.Ez dela ezergatik, baina badaezpada ere etorri berriaren paperak ikusi gurako lituzketela txapelokerrek, eta Onofrek, modu onean, Ingalaterran inork ez darabilela paperik aldean halako herri txikietan baina, tira, etxean dituela, eta eragozpenik ez badute arratsaldean kartetan egongo direla leku berean eta bertara etortzeko, erakutsiko diela lagunaren pasaoortea.
- Ą Emma! - dijo él. - ¿ Qué? - Bueno, he pasado esta tarde por casa del señor Alexandre; tiene una vieja potranca todavía muy buena, con una pequeña herida en la rodilla solamente, y que nos dejarían, estoy seguro, por unos cien escudos...— Emma! esan zion. — Zer? — Ba, gaur arratsaldean monsieur Alexandreren etxetik pasatu naiz; aspaldiko behor bat dauka, oraindik oso ederra, belaunean apur bat zauritua besterik ez, eta, ziur naiz, ehunen bat ezkututan eskura daitekeela...
Nunca buenos días, buenas tardes, buen año. Nunca gracias. Nunca una palabra. Nunca la necesidad de pronunciar una palabra. Todo permanece, mudo, lejano. Es una familia pétrea, petrificada en una espesura sin acceso alguno.Sekula ez egun onik, arratsalde onik, urteberri onik. Sekula ez eskerrik askorik. Sekula ez hitzik. Sekula ez hitzen bat esan beharrik. Halaxe dago dena, mutu, urrun. Harrizko familia bat da, inolako sarbiderik ez duen halako lausotasun batean harri bihurtua.
- Buenas tardes, respondió el señor Guillaumin. Ą Afloje las riendas! Arrancaron y Homais se volvió. Madame Bovary había abierto la ventana que daba al jardín, y miraba las nubes.— Gabon, erantzun zuen Guillaumin jaunak. Jaregin dena! Abiatu ziren, eta Homais itzuli egin zen. Madame Bovaryk irekia zuen jardin aldeko leihoa, eta hodeietara begira zegoen.
Ą Qué buenas jornadas de sol habían tenido!, Ą qué tardes más buenas, solos, a la sombra, al fondo del jardín! El leía en voz alta, descubierto, sentado en un taburete de palos secos; el viento fresco de la pradera hacía temblar las páginas del libro y las capuchinas del cenador...Zeinen eguzki ederrak izan zituzten! Zeinen arratsalde ederrak, bakarrik, gerizpean, jardineko zokoan! Hark ozenki irakurtzen zuen, buru hutsik, makilamutur lehorrezko aulki batean jarrita; belazetiko haize freskoak dardara eragiten zien liburuaren orriei eta pendizeko amatxiloreei...
Quería que le enseñase su casa; deseaba conocerla, y como Madame Bovary no vio ningún inconveniente, se estaban levantando los dos cuando entró Carlos. - Buenas tardes, doctor - le dijo Rodolfo.Etxea bisitatzea zen; gizonak ezagutu egin nahi zuen; eta madame Bovaryk ez zuen hartan inolako eragozpenik hautematen, biak zutitzen ari ziren, Charles sartu zenean. — Egunon, doktore, esan zion Rodolphek.
Buenas tardesArratsalde on
Después de esta aclaración, dijo: < Buenas tardes, señor >, y se marchó. Probablemente estaba un poco avergonzado por el labio ensangrentado de Martins.Hori argitu ondoren hauxe gaineratu zuen: – Gabon, jauna. Eta alde egin zuen. Lotsatu samarturik zegoen apika Martinsen ezpain odolduagatik.
Buenos días, ?‧ todo bien? Ahora muerta desde hace mucho tiempo. Desde hace treinta años quizá. Recuerdo su gracia, ahora es demasiado tarde para olvidarla, nada alcanza aún la perfección, nada alcanzará la perfección, ni las circunstancias, ni la época, ni el frío, ni el hambre, ni la derrota alemana, ni la evidencia del Crimen.Egun on, zer moduz, ongi? Aspalditik hila orain. Hogeitamar urte izango dira beharbada. Gogoan dut haren grazia, beranduegi da orain ahazteko, oraindik ez da deus perfekziora iristen, deus ez da perfekziora iritsiko, ez zertzeladak, ez garaia, ez hotza, ez negua, ez gosetea, ez alemanen porrota, ez eta Krimenaren ebidentzia.
Durante toda su vida tuvo siempre una autoridad a la cual se oponía y otra que era objeto de su admiración: cuando joven, su padre y sus superiores en el monasterio; el Papa y los príncipes más tarde.Bere bizitza guztian izan zuen aurka jartzen zitzaion aginte bat eta miresten zuen beste bat; gaztetan, aita eta monastegiko nagusiak; Aitasaindua eta printzeak geroago.
Pero, como entendía de agricultura tanto como de fabricante de telas de algodón, montaba sus caballos en lugar de enviarlos a labrar, bebía la sidra de su cosecha en botellas en vez de venderla por barricas, se comía las más hermosas aves de su corral y engrasaba sus botas de caza con tocino de sus cerdos, no tardó nada en darse cuenta de que era mejor abandonar toda especulación.Baina, nekazaritzan ere nonbait ez izan ehungintzan baino trebatuago, bere zaldiak zamalkatu egiten baitzituen laborantzara bidali ordez, bere sagardoa botilaka edaten baitzuen upaka saldu ordez, bere oilategiko hegaztirik ederrenak jan egiten baitzituen eta bere zerrien urdaiaz bere ehize-oinetakoak gantzutzen baitzituen, ez zitzaion luze joan ohartzeko, hobe zuela espekulazio oro bertan behera utzi.
Haga clic en este botón para crear un filtro. Se insertará inmediatamente antes del que esté seleccionado en ese momento, pero puede cambiarlo más tarde. Si ha hecho clic accidentalmente sobre este botón, puede deshacer esta acción haciendo clic sobre el botón EliminarEgin klik botoi honetan iragazki berria sortzeko. Unean hautatutakoaren aurretik txertatuko de iragazkia, hala ere hau beranduago alda dezakezu. Nahi gabe botoian klik egitan baduzu, Ezabatu botoian klik eginez desegin dezakezu
Aquella tarde él no volvió a hablar del pasado. En lugar de eso le habló de la gente que había conocido.Gau horretan ez zuen atzera iragana aipatu; horren ordez, ikusitako jende guztiaren berri eman zion.
Por la tarde, en el estudio, sacó sus manguitos del pupitre, puso en orden sus cosas, rayó cuidadosamente el papel.Gauean, Estudioan, bere pupitretik mahuka-muturrak atera zituen, bere gauzatxoak ordenatu zituen, bere papera arreta handiz marratu zuen.
Es por la tarde, pronto. Ha escapado al paseo obligatorio de las chicas del pensionado.Arratsaldeko lehen orduak. Ihes egin du nesken paseo derrigorrezkotik.
Había un nudo en los cordones de la camisa; tardó algunos minutos en mover sus ligeros dedos en el cuello del joven; después echó vinagre en su pañuelo de batista; le mojaba con él las sienes a golpecitos y soplaba encima, delicadamente.Alkandoraren kordoietan korapilo bat zegoen; zenbait minutuz aritu zen mutil gaztearen idunean bere behatz arinak erabiltzen; ondoren ozpina isuri zuen batistazko bere musuzapian; hartaz lokiak bustitzen zizkion txaplaka eta gainera putz egiten zuen, emekiro.
Esto es un fallo temporal. Puede intentarlo más tardeBehin behineko errorea. Saiatu beranduago
Sí, lo que decía, ya tarde en su vida, volvió a empezar.Bai, horixe, nioenez, bere bizian berandu samar zelarik, berriro hasi zen.
Fue un domingo de febrero, una tarde de nieve. Habían salido todos, el matrimonio Bovary, Homais y el señor León, a ver a una media legua de Yonville, en el valle, una hilatura de lino que estaban montando.Otsaileko igande batez izan zen, elurra ari zuen arratsalde batean. Guztiak joanak ziren, Monsieur eta Madame Bovary, Homais eta Monsieur Leon, Yonvilletik legoa erdi batera, haranean barrena, jartzen ari ziren lino-irundegi bat ikustera.
Se rindió sin protesta: estaba seguro de que tarde o temprano, harían preguntas; el optimismo que había mostrado : ante Anna Schmidt era fingido.Protestatu gabe etsi zuen; goiz edo berandu, ziur zegoen, galdeketa egingo zioten; Anna Schmidten aurrean bakarrik agertzen zuen itxurazko baikortasuna.
No se permiten inicios de sesión en este momento. Inténtelo de nuevo más tardeMomentu honetan ezin da saiorik hasi. Saiatu beranduago
Nos miramos mucho rato y después tuvo una sonrisa muy dulce, ligeramente burlona, impregnada de un conocimiento tan profundo de sus hijos y de lo que les aguardaba más tarde que estuve a punto de hablarle de Cholen.Denbora luzean egon ginen elkarri begira, eta gero irribarre gozo askoa egin zidan, burlati samarra; hain ezaguera sakona adierazten zuen begirada hark bere seme-alabez eta beren etorkizunaz denaz bezainbatean, non Choleni buruz hitz egiten hastekotan egon bainintzen.
Pero a Rollo Martins no le gustaba quedarse esperando. Si te quedabas en el vestíbulo de un hotel, tarde o temprano sobrevenían incidentes; terminas mezclando las bebidas.Rollo Martins, ostera, ez zen bertan egoten diren horietakoa. Hotel bateko itxarongelan bertan egoten bazara, goiz edo berandu ustekaberen bat gertatuko zaizu; batek edariak nahasten ditu.
Mostrando página 1. 453 encontrado frases búsqueda de una frase buenas tardes.Se encuentra en 20,805 ms.Las memorias de traducción son creados por humanos, pero alineado por computadora, que puede provocar errores. Ellos vienen de muchas fuentes y no se registran. Te lo advierto.