Las traducciones a danés:

  • Wave-form   

Frases similares en el diccionario de español danés. (1)

forma de onda de audio
lyd i bølgeform

Oraciones de ejemplo con "forma de onda", memoria de traducción

add example
es Mientras que las formas de onda normales pueden medirse prácticamente con cualquier vatímetro, la elección de éste es más delicada cuando se trata de medir formas de onda irregulares
da Mens praktisk talt et hvilket som helst wattmeter kan måle en standardstrømbølgeform, er det vanskeligere at vælge et wattmeter, når der indgår uregelmæssige bølgeformer af strømmen
es Están previstos dos subproyectos de fusión de datos para ser financiados a través de contratos: por ejemplo, fusión de datos en forma de onda (sísmicos, hidroacústicos y de infrasonido), y fusión de productos/datos en forma de onda y datos de radionúclidos para elaborar un Boletín de Eventos Refundidos
da To datafusionsunderprojekter ventes at blive finansieret gennem kontrahenter: for eksempel fusion af waveformdata (seismiske, hydroakustiske og infralydsdata), og fusion af waveform og radionuklide produkter/data for at tilvejebringe en fusionshændelsesbulletin
es Transforma una imagen en una forma de onda
da Dette filtret forvandler billedet til en bølgeform
es La batalla terminó con la victoria de los revolucionarios, de forma que la radio pudo emitir las palabras que más tarde se convertirían en un lema: "Mentía de noche, mentía de día, mentía en cada longitud de onda."
da De revolutionære sejrede, og radiostationen kunne således viderebringe de ord, der senere skulle blive et slagord. "Vi løj om natten, vi løj om dagen, vi løj på alle bølgelængder."
es La figura ‧ representa la forma de onda típica de un típico aparato electrónico con conmutador
da Figur ‧ viser den typiske strømbølgeform for en typisk koblet elektronisk enhed
es En primer lugar, es importante comprender que en el caso de los equipos con fuente de alimentación con conmutador, la corriente presenta una onda de forma distinta a la de la corriente sinusoidal normal
da Indledningsvis er det vigtigt at forstå, at enheder, som indeholder omskiftet strømforsyning, trækker strøm i en bølgeform, der adskiller sig fra typisk sinusformet strøm
es Forma de onda de la señal de ensayo
da Prøvesignalets kurveform
es Nuestras ideas están en la misma onda y ahora tenemos que encontrar formas eficientes de responsabilizar al régimen por la situación, celebrar elecciones y apoyar a los partidarios del cambio.
da Vi har alle samme holdning, og vi må nu finde ud af, hvordan vi effektivt stiller regimet til ansvar for situationen og for afviklingen af valget og samtidig støtter de kræfter, der ønsker forandringer.
es La Comisión alienta igualmente la necesidad de garantizar condiciones justas y equitativas de suministro de líneas alquiladas de frecuencia de onda corta, que toman en consideración el coste, que constituye otra forma de acceso a Internet; algo importante principalmente para pequeñas empresas y compañías que utilizan los servicios de datos de los nuevos operadores de telecomunicaciones.
da Kommissionen tilskynder også til, at man sikrer retfærdige vilkår til samme pris for ydelse af en anden form for adgang til internettet, nemlig lejede linjer af kort længde, der tager hensyn til omkostningerne, hvilket især er vigtigt for de små virksomheder og selskaber, der anvender de nytilkomne telekommunikationsselskabers datatjenester.
es Este valor es el pico de la forma de onda de tensión distorsionada
da Denne værdi er spidsværdien for forvanskede spændingsbølger
es proporcionará un gran archivo de datos paramétricos, datos en forma de onda y datos de radionúclidos a los investigadores que trabajan en la mejora del tratamiento
da byde på et stort arkiv med parametriske, bølgeformede og radionuklide data for forskere, der arbejder på at forbedre behandlingen
es El flujo de radiación deberá elegirse de tal forma que la intensidad de la radiación sobre la superficie del modelo sea de ‧ ± ‧ W · m–‧ en la gama de longitud de onda de ‧ a ‧ nm (véase el apartado ‧.‧ en lo que respecta al dispositivo para medir la radiación
da Strålingsfluxen vælges således, at bestrålingsintensiteten på overfladen af prøveeksemplaret er ‧ ± ‧ W · m– ‧ i bølgelængdeområdet ‧ til ‧ nm (vedr. bestrålingsmåler se punkt
es Esto implica no utilizar una fuerza desproporcionada, no utilizar bombas de racimo que esparcen pequeñas minas por todas partes, no utilizar gases paralizantes como el empleado en el teatro de Moscú, no usar la devastadora bomba MOAB, cuya onda expansiva y cuyas nubes en forma de hongo provocan destrucción masiva.
da Det indebærer, at der ikke anvendes uforholdsmæssig magt, at der ikke anvendes fragmentationsbomber, som efterlader små miner rundt omkring, at der ikke anvendes lammende gas, som den, der blev brugt i teatret i Moskva, at der ikke anvendes ødelæggende MOAB-bomber, hvor lufteksplosion og paddehatteskyer forårsager masseødelæggelse.
es El flujo de radiación deberá elegirse de tal forma que la intensidad de la radiación sobre la superficie del modelo sea de ‧ ± ‧ W. m-‧ en la gama de longitud de onda de ‧ a ‧ nm (véase el apartado ‧.‧ en lo que respecta al dispositivo para medir la radiación
da Strålingsfluxen vælges således, at bestrålingsintensiteten på overfladen af prøveeksemplaret er ‧ ±‧ W. m-‧ i bølgelængdeområdet ‧ til ‧ nm (vedr. bestrålingsmåler se punkt
es Por lo que se refiere a los campos magnéticos pulsátiles o transitorios, o en general a la exposición simultánea a campos de múltiples frecuencias, deberán aplicarse métodos adecuados de evaluación, medición o cálculo que permitan analizar las características de las formas de onda y la índole de las interacciones biológicas, teniendo en cuenta las normas europeas armonizadas adoptadas por el Cenelec
da I forbindelse med pulserende eller transiente elektromagnetiske felter samt generelt i forbindelse med samtidig eksponering for felter med flere frekvenser skal der anvendes relevante vurderings-, måle- og/eller beregningsmetoder, der kan analysere bølgeformernes karakteristika og karakteren af de biologiske vekselvirkninger, idet der tages hensyn til de harmoniserede europæiske standarder fra Cenelec
es Por lo que se refiere a los campos magnéticos pulsátiles o transitorios, o en general a la exposición simultánea a campos de múltiples frecuencias, deberán aplicarse métodos adecuados de evaluación, medición o cálculo que permitan analizar las características de las formas de onda y la índole de las interacciones biológicas, teniendo en cuenta las normas europeas armonizadas adoptadas por el Cenelec
da I forbindelse med pulserende eller transiente elektromagnetiske felter samt generelt i forbindelse med samtidig eksponering for felter med flere frekvenser skal der anvendes relevante vurderings-, måleog/eller beregningsmetoder, der kan analysere bølgeformernes karakteristika og karakteren af de biologiske vekselvirkninger, idet der tages hensyn til de harmoniserede europæiske standarder fra CENELEC
es El factor de cresta de una forma de onda se define como la relación entre la corriente máxima (en amperios) y la corriente RMS (en amperios
da Amplitudeforholdet for en strømbølgeform defineres som forholdet mellem spidsværdien af strømmen (ampere) og effektivværdi-strømmen (ampere
es Radiación ionizante: la transferencia de energía en forma de partículas u ondas electromagnéticas de una longitud de onda igual o inferior a ‧ nanómetros o una frecuencia igual o superior a ‧ × ‧ hertzios, capaces de producir iones directa o indirectamente
da Ioniserende stråling: overførsel af energi i form af partikler eller elektromagnetiske bølger med en bølgelængde på ‧ nanometer eller mindre eller en frekvens på ‧ × ‧ hertz eller mere, der direkte eller indirekte kan producere ioner
es La fusión de datos en forma de onda constituyó un tema de una reunión técnica de extracción de datos reciente (técnicas de tratamiento innovadoras), y las ideas presentadas estarán preparadas para la financiación hacia finales de
da Waveformdatafusion var et emne på et teknisk møde om data mining (innovative procesteknikker) for nylig, og de forelagte idéer vil være klar til finansiering ved udgangen af
Mostrando página 1. 3463563 encontrado frases búsqueda de una frase forma de onda.Se encuentra en 346,977 ms.Las memorias de traducción son creados por humanos, pero alineado por computadora, que puede provocar errores. Ellos vienen de muchas fuentes y no se registran. Te lo advierto.