Las traducciones a checo:

  • válcový graf   

Oraciones de ejemplo con "gráfico cilíndrico", memoria de traducción

add example
CilíndricosPřímozubé a šikmozubé
Longitud mínima por encima de la altura del centro emisor de luz (e), por encima de la cual la ampolla debe ser cilíndricaMinimální vzdálenost světelného středu (e), nad kterou musí být baňka cylindrická
Lata, cilíndricaPytel, elastický
Queso de pasta veteada de azul elaborado con leche cruda y entera de oveja, de forma cilíndrica y corteza húmeda que tiene entre ‧,‧ y ‧,‧ cm de altura y un peso de entre ‧,‧ y ‧ kgsýr s modrou plísní, ze syrového plnotučného ovčího mléka válcovitého tvaru, s vlhkou kůrou, jehož výška je od ‧,‧ do ‧,‧ cm a hmotnost od ‧,‧ do ‧ kg
una superficie cilíndrica, cuyo eje es perpendicular al plano de referencia, con un radio de ‧ milímetros y tangente a los planos definidos en los puntos ‧.‧.‧.‧ yválcovou plochou s osou kolmou k referenční rovině, o poloměru ‧ mm a tečnou k rovinám definovaným ve výše uvedených bodech ‧.‧.‧.‧ a
En el caso de las pilas cilíndricas, el símbolo cubrirá el ‧,‧ % como mínimo de la superficie de la pila o acumulador y tendrá un tamaño máximo de ‧ x ‧ cmV případě válcových článků musí symbol zabírat nejméně ‧,‧% celkové plochy baterie nebo akumulátoru a nejvýše plochu ‧ x ‧ cm
forma: cilíndrica con caras planas y canto recto y altoTvar: válcovitý, s plochou horní a dolní stranou a vysokým a rovným řezem
Los recipientes forman parte de la misma familia si solo difieren del prototipo en cuanto al diámetro, con tal de que se respeten las prescripciones mencionadas en los puntos ‧.‧.‧ y ‧.‧.‧ del anexo I, o en cuanto a la longitud de su parte cilíndrica dentro de los siguientes límitesUrčité nádoby tvoří stejnou skupinu, jestliže se od vzoru liší pouze průměrem a za předpokladu, že jsou splněny požadavky podle přílohy I bodů ‧.‧.‧ a ‧.‧.‧, nebo délkou válcové části nádoby s těmito omezeními
Los embalajes de juguetes contemplados en las letras e) y f) que sean esféricos, en forma de huevo o elipsoidales y las partes separables de los mismos, o los embalajes cilíndricos con bordes redondeados, deberán tener unas dimensiones tales que impidan que se produzca una obstrucción de las vías respiratorias por quedar bloqueados en la boca o la faringe, o alojados en la entrada de las vías respiratorias inferioresPokud má obal hračky podle písmen e) a f) nebo některá jeho oddělitelná část kulovitý, vejčitý nebo elipsovitý tvar nebo tvar válce s oblými konci, musí mít takové rozměry, které zabrání tomu, aby způsobil zamezení přístupu vzduchu v důsledku svého zaklínění v ústní dutině nebo hltanu nebo uvíznutí na vstupu do dolních cest dýchacích
En el material tomado de la parte cilíndrica de la botella acabada, se realizará un ensayo de resistencia a la tracción utilizando una probeta de forma rectangular según el método descrito en ISO ‧ para acero y en ISO ‧ para aluminioZkouška tahem se provádí na materiálu odebraném z válcové části dokončené tlakové láhve, přičemž se použije obdélníkový zkušební vzorek tvarovaný v souladu s metodou popsanou v ISO ‧ pro ocel a v ISO ‧ pro hliník
Estamos en el nivel ‧ de una estructura subterránea cilíndrica de cinco pisosJsme na ‧. poschodí v pětipatrové podzemní válcové budově, obklopené pevnou skálou
Para diseños tipo GNC-‧ cuyo punto sensible a la fatiga se encuentre en la parte cilíndrica en dirección axial, los defectos externos se mecanizarán longitudinalmente, aproximadamente a la mitad de la longitud de la parte cilíndrica de la botellaU konstrukcí typu CNG–‧, které mají místo citlivé na únavu materiálu ve válcové části ve směru osy, se vnější vady vyhotoví podélně, přibližně v polovině délky válcové části tlakové láhve
El dispositivo de escape se colocará en la sección cilíndrica con un mínimo de ‧ mallas abiertas en la circunferenciaOkno se vloží do nezúžené části s nejméně ‧ otevřenými oky po obvodu
Cuando se trate de asientos orientados en dirección de la marcha, el borde frontal del calibrador cilíndrico definido en el punto ‧.‧ deberá llegar al menos hasta el plano vertical transversal tangencial al punto más adelantado del respaldo del asiento de la fila más adelantada, y quedar retenido en tal posiciónmusí u sedadel směrovaných dopředu dosáhnout přední okraj válcového kalibru podle definice v bodu ‧.‧ nejméně k příčné svislé rovině tečné k nejpřednějšímu bodu opěradla sedadla z nejpřednější řady sedadel a musí zde být podržen
Probetas cilíndricas con capacidad para dos litrosOdměrný válec o objemu ‧ l
si se trata de asientos orientados en el sentido contrario a la marcha, la parte delantera del calibrador cilíndrico deberá llegar al menos hasta el plano vertical transversal tangencial a la cara de los cojines de la fila o el asiento delanteros (anexo ‧, figuraU sedadel směrovaných dozadu musí přední část válcového měřicího zařízení dosáhnout alespoň příčné svislé roviny tečné k přední části sedáků přední řady nebo předního sedadla (příloha ‧ obrázek
El dispositivo se colocará en la sección cilíndrica, con un mínimo de ‧ mallas abiertas en la circunferenciaOkno se vloží do nezúžené části s nejméně ‧ otevřenými oky po obvodu
tubérculo cilíndrico, de ‧-‧ cm de longitud y, como mínimo, ‧,‧ cm de diámetro; raíces fibrosas y escasas; integumento de color marrón oscuro, motas violáceas en el integumento de color claro; pulpa de textura fibrosa, sección transversal blanca y abundante contenido en fécula; sabor deliciosamente dulce después de la cocción; contenido de agua del ‧-‧ % (tres meses después de la cosechahlíza válcovitého tvaru, délka ‧–‧ cm, průměr nejméně ‧,‧ cm; řídké vláknité kořeny; tmavěhnědá slupka, fialové skvrny na světle zbarvené slupce; vláknitá textura dužiny, bílý příčný řez, vysoký obsah škrobu; příjemně sladká chuť po uvaření; obsah vody ‧–‧ % (tři měsíce po sklizni
Corteza inexistente o casi imperceptible, forma tradicionalmente cilíndricaKůrka chybí nebo je téměř nepostřehnutelná, tvar je válcovitý
Al impulsar el impactador contra un péndulo cilíndrico de certificación en estado estacionario, la fuerza máxima registrada en cada transductor de carga no deberá ser inferior a ‧ kN ni superior a ‧ kN, y la diferencia entre las fuerzas máximas registradas en los transductores de carga superior e inferior no deberá ser superior a ‧ kNPři vystřelení makety kyčle do nehybného válcového kyvadla nesmí být nejvyšší hodnoty síly naměřené jednotlivými siloměry menší než ‧ kN a větší než ‧ kN a rozdíly mezi nejvyššími hodnotami naměřenými horními a dolními siloměry nesmí být větší než ‧ kN
Recurso interpuesto el ‧ de enero de ‧- Schunk/OAMI (segmento de un mandril de sujeción cilíndricoŽaloba podaná dne ‧. ledna ‧ – Schunk v. OHIM (Část sklíčidla válcového tvaru
No obstante, cuando la parte cilíndrica del recipiente comprenda una o varias soldaduras longitudinales realizadas mediante procedimiento no automático, el espesor calculado según las modalidades especificadas en el párrafo primero deberá multiplicarse por el coeficienteMá-li válcová část nádoby jeden nebo více podélných svarů provedených jinak než strojně, musí se tloušťka vypočtená způsobem uvedeným v prvním odstavci vynásobit koeficientem
Se recomienda fijar la línea al buque mediante un destorcedor cilíndrico resistente a fin de evitar que ésta se enredeNejlépe je připevnit šňůru k plavidlu pomocí masivní otočné hlavice, aby se omezilo zamotávání šňůry
Los acoplamientos que tengan un pivote cilíndrico y que puedan girar verticalmente en el anillo de enganche montado mediante una junta especial quedarán autorizados únicamente cuando se demuestre su necesidad técnicaSpojovací zařízení s válcovým čepem, u nichž se zvláštním kloubem dosahuje pohyblivosti připojeného oka oje ve svislé rovině, jsou přípustné pouze v případech, kdy lze prokázat jejich technickou nezbytnost
Mostrando página 1. 1474 encontrado frases búsqueda de una frase gráfico cilíndrico.Se encuentra en 1,43 ms.Las memorias de traducción son creados por humanos, pero alineado por computadora, que puede provocar errores. Ellos vienen de muchas fuentes y no se registran. Te lo advierto.