Las traducciones a búlgaro:

 • компоненти на атмосферата 
  (noun  )
   
  Атмосферата на Земята е с обемно съдържание на азот (79,1%), кислород (20,9%), въглероден двуокис (около 0,03%), малко благородни газове (аргон, криптон, ксенон, хелий) плюс водни пари, озон, различни соли и неразтворими твърди частици.
   
  Sustancias químicas que componen la atmósfera de un planeta. La atmósfera de la Tierra consiste en volumen de nitrógeno (79,1%), oxígeno (20,9%), dióxido de carbono (alrededor de 0,03%) y vestigios de gases nobles (argón, criptón, xenón, helio), más vapor de agua, trazas de amoníaco, materia orgánica, ozono, diferentes sales y partículas sólidas en suspensión.

Oraciones de ejemplo con "componente de la atmósfera", memoria de traducción

add example
es La teoría del calentamiento global presenta al CO2, un componente natural de la atmósfera, como un gas demoníaco.
bg Теорията за глобалното затопляне определя CO2, който е естествена съставка на атмосферата, като демоничен газ.
es El cambio global hace referencia a las complejas transformaciones dinámicas, a lo largo de escalas temporales diferentes, que se producen en los componentes físicos, químicos y biológicos del sistema Tierra (es decir, la atmósfera, los océanos y la tierra firme), en particular las influidas por las actividades humanas
bg Глобалните промени обхващат комплексните динамични изменения в различни моменти на физичните, химичните и биологичните компоненти на системата на Земята (т.е. атмосферата, океаните и сушата), особено на повлияните от човешката дейност
es Las operaciones iniciales del GMES garantizarán las operaciones y el desarrollo de su componente espacial, que consiste en la infraestructura espacial de observación de la Tierra y tiene por objeto garantizar la observación de los subsistemas del planeta (con inclusión de las superficies terrestres, la atmósfera y los océanos
bg началните операции на ГМОСС гарантират операциите и развитието на космическия компонент на ГМОСС, който се състои от разположена в Космоса инфраструктура за наблюдение на Земята и има за цел да гарантира наблюдението на земните подсистеми (включително земната повърхност, атмосферата и океаните
es gases de efecto invernadero: los gases que figuran en el anexo ‧ y otros componentes gaseosos de la atmósfera, tanto naturales como antropogénicos, que absorben y vuelven a emitir las radiaciones infrarrojas
bg парникови газове означава газовете, изброени в приложение II, и други естествени и антропогенни газообразни компоненти на атмосферата, които абсорбират и повторно излъчват инфрачервена радиация
es En ese caso, los materiales de los componentes cercanos serán compatibles con una atmósfera enriquecida con oxígeno conforme a la norma EN
bg Материалите на разположените в съседство компоненти трябва да са съвместими с атмосфера, обогатена с кислород, съгласно стандарт EN
es A este efecto, los componentes serán expuestos a una atmósfera con una elevada concentración de ozono
bg За тази цел компонентите се поставят в контакт с въздух с висока концентрация на озон
es Se llevarán a cabo mediciones periódicas de las emisiones a la atmósfera y a las aguas con arreglo a los puntos ‧.‧ y
bg Емисиите във въздуха и във водите се измерват периодично║ съобразно точки ‧.‧ и
es Antes del ensayo se acondicionará el rollo de cinta adhesiva de muestra durante ‧ horas en la atmósfera especificada (véase el punto ‧ anterior
bg Преди изпитването ролката образец на самозалепващата се лента се подготвя за ‧ часа при зададените атмосферни условия (вж. точка
es El CESE insta a la Comisión a que analice las iniciativas industriales y otras medioambientales y estudie el modo de aprovechar las mejores prácticas para reducir las emisiones a la atmósfera de los buques a escala de la UE
bg ЕИСК настоятелно призовава Комисията да разгледа инициативите, предприети от отрасъла, и други инициативи в областта на околната среда и да проучи как може да се извлече полза от най-добрите практики за намаляване на емисиите във въздуха от плавателни съдове на европейско равнище
es Concentración prevista en la atmósfera (PECA) Nivel de los residuos de la atmósfera a los que pueden estar expuestos (de forma aguda o crónica) el hombre, los animales y otros organismos no objetivo
bg Прогнозна концентрация в околната среда – Въздух (PECА). Нивото на остатъчните продукти във въздуха, на които могат да бъдат изложени човека, животните и други нецелеви организми (остра и хронична експозиция
es El reciclado y la prevención de residuos, las emisiones a la atmósfera y el cambio climático, y el consumo y la producción sostenibles deben supervisarse continuamente con el fin de obtener avances en estos ámbitos en toda Europa.
bg Мониторингът на рециклирането, емисиите във въздуха, изменението на климата, устойчивото потребление и производство трябва да се осъществява непрекъснато, за да се отбележи напредък в тези области на територията на цяла Европа.
es De hecho, a los pocos días de los cierres, en una visita a Astrium en Toulouse, se nos informó de un sistema detalladísimo de información sobre la composición de la atmósfera mediante una red de satélites y no tenemos claro si se utilizó esa información sistemática existente, que procede además de una empresa europea como es EADS.
bg Всъщност няколко дни след затварянето на въздушното пространство, по време на посещение във филиала "Астриум" в Тулуза, ни разказаха за една изключително подробна информационна система за състава на въздуха, работеща посредством сателитна мрежа, но не ни е ясно дали тази съществуваща систематична информация е била използвана - още повече че тази информация идва от европейско предприятие, а именно Европейското дружество за въздушна отбрана и космически изследвания.
es Las diversas válvulas que permiten dirigir los gases de escape, bien hacia la atmósfera, o bien hacia el dispositivo de recogida, deberán ajustarse y actuar con rapidez
bg Различните клапани, използвани за насочване на отработените газове или към атмосферата, или към пробоотборното устройство, трябва да могат бързо да се регулират и задействат
es El plazo para adaptar las instalaciones existentes, cuya explotación puede tener repercusiones en las emisiones a la atmósfera, el agua o el suelo y en la contaminación, venció el ‧ de octubre de ‧, con arreglo a lo dispuesto en el artículo ‧, apartado ‧, de la Directiva ‧/‧/CE
bg Срокът за привеждането в съответствие на съществуващите инсталации, чието използване може да имат въздействие върху емисиите във въздуха, водата и почвата и върху замърсяването е изтекъл на ‧ октомври ‧ г. съгласно член ‧, първи параграф от Директива ‧/‧/ЕО
es Sólo se concederá autorización cuando la solicitud muestre que las técnicas de medición de las emisiones a la atmósfera propuestas cumplen lo dispuesto en el anexo ‧ y, por lo que respecta al agua, cumplen lo dispuesto en los puntos ‧ y ‧ del anexo
bg Разрешителното се издава, само когато от заявлението е видно, че техниките за измерване на емисиите във въздуха, които са предложени в нея, отговарят на изискванията на приложение ‧ и, що се отнася до водата, спазват изискванията на приложение III, параграфи ‧ и
es Se aportan precisiones sobre los ingredientes autorizados y sobre la prohibición de concentrar la leche y conservar a temperatura negativa o en atmósfera modificada los productos que se estén fabricando
bg Бяха уточнени разрешените съставки, забраната да се използва концентрирано мляко и забраната по време на производството продуктите да се съхраняват на отрицателна температура или при модифицирана атмосфера
es La exportación no incluye la liberación a la atmósfera de gases de efecto invernadero
bg Износът не включва изпускането на парникови газове в атмосферата
es ¡ David, estoy vaciando la atmósfera de tu camarote!
bg Дейвид, източвам въздуха от стаята
es Se utilizarán sistemas apropiados para crear y controlar la atmósfera de ensayo
bg Трябва да се използват подходящи системи за създаване и контрол на атмосферата за изпитването
es Comunicación de la Comisión en el marco de la aplicación de la Directiva ‧/‧/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, dede marzo de ‧, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros sobre los aparatos y sistemas de protección para uso en atmósferas potencialmente explosivas
bg Съобщение на Комисията във връзка с прилагането на Директива ‧/‧/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от ‧ март ‧ г. за сближаване на законодателствата на държавите членки относно съоръжения и системи за защита, предназначени за експлоатация в потенциално експлозивна атмосфера
es Está asimismo prohibida la conservación de los quesos frescos y en proceso de maduración bajo atmósfera modificada
bg Забранява се съхраняването на прясното сирене и сиренето в процес на зреене в модифицирана атмосфера
es Mis sensores de oxígeno indican...... que la atmósfera en este planeta es totalmente respirable
bg Кислородните ми сензори показват, че атмосферата на тази планета е годна за дишане
es Pero para que la atmósfera mantenga su pureza, no han de usar el escudo
bg Но за да се поддържа, те никога няма да могат да използват щита
Mostrando página 1. 2251562 encontrado frases búsqueda de una frase componente de la atmósfera.Se encuentra en 444,247 ms.Las memorias de traducción son creados por humanos, pero alineado por computadora, que puede provocar errores. Ellos vienen de muchas fuentes y no se registran. Te lo advierto.