Las traducciones a español:

  • mini   
    [automóvil]

Did you mean: Mini

Frases similares en el diccionario de checo español. (17)

boj proti minám
acción antiminas
ho či min
hồ chí minh
Ho Či Min
Ho Chi Minh
Min
Min
mina
mina
Minami Torišima
Minami Torishima
Mini
Mini
Minmi
Minmi
Minos
Minos
minus
menos
NHL Plus/Minus Award
NHL Plus/Minus Award
pozemní mina
mina terrestre
Pozemní mina
Mina terrestre
Provincie Mino
Provincia de Mino
ťiang ce-min
jiang zemin
žen-min ž'-pao
diario del pueblo
Žen-min ž’-pao
Diario del Pueblo

Oraciones de ejemplo con "mini", memoria de traducción

add example
cs Plocha pod křivkou plazmatických koncentrací zonisamidu byla zvýšena o ‧ % u jedinců s clearance kreatininu < ‧ ml/min (viz rovněž bod
es El ABC en plasma de la zonisamida aumentó en un ‧ % en sujetos con un aclaramiento de la creatinina < ‧ ml/min (ver asimismo la sección
cs Poslední bod, na který bych chtěla upozornit, je, že se musíme zbavit zavádějící reklamy a vyzdvihnout důležitost vhodných informací pro ty, kteří si vozidla kupují, aby si dokázali najít cestu přes minové pole.
es Por último, quisiera insistir en la importancia de una buena información de los compradores, para que vean claro en este laberinto y, en especial, para sacar a la luz la publicidad engañosa.
cs Maximální netto výkon, ... kW při ... ot/min
es Potencia máxima neta: ... kW a ... min
cs vzhledem k tomu, že statisíce uprchlíků se dosud nemohly vrátit a vzhledem k tomu, že jedním z důvodů je to, že na velké části území se nachází pozemní miny, jak protipěchotní, tak protivozidlové, a jsou proto mimořádně nebezpečné; a vzhledem k tomu, že odminování území je nezbytným předpokladem hospodářského rozvoje a stability, zejména s ohledem na cestovní ruch a zemědělství
es Señalando, además, que centenares de miles de refugiados todavía no han podido regresar y que una de las razones que lo explican es que extensas zonas del territorio están plagadas de minas antipersonas y anticarro, lo que las hace sumamente inseguras; y señalando que la retirada de las minas es una condición previa indispensable para el desarrollo económico y la estabilidad, especialmente en relación con el turismo y la agricultura
cs Porucha ledvin: vzhledem k obsahu hydrochlorothiazidu se CoAprovel nedoporučuje u pacientů s těžkou renální dysfunkcí (clearance kreatininu < ‧ ml/min
es Insuficiencia renal: en pacientes con deterioro grave de la función renal (aclaramiento de creatinina < ‧ ml/min) no se recomienda utilizar CoAprovel, debido al componente hidroclorotiazida
cs U pacientů s clearance kreatininu menší než ‧, ‧ ml/min nejsou k dispozici žádné údaje
es No se dispone de datos en pacientes con un aclaramiento de creatinina inferior a ‧ ml/min
cs Po ‧ měsících ve skupině pacientů s úvodní vypočítanou GFR > ‧ ml/min. byl průměrný a střední poměr proteinů a kreatininu v moči signifikantně vyšší ve skupině po konverzi na Rapamune než ve skupině pokračující v léčbě inhibitory kalcineurinu (viz bod
es En el estrato de pacientes cuya TFG fue > ‧ mL/min, la media y la mediana de los ratios proteína/creatinina en orina fueron significativamente más altos en el grupo de conversión con Rapamune comparados con aquellos que continuaron con inhibidores de calcineurina a los ‧ meses (ver sección
cs Průměrná celková systémová clearance byla ‧, ‧ ml/min/kg
es El aclaramiento corporal total medio fue de ‧ ml/min/kg
cs Zhoršená funkce ledvin U pacientů s clearance kreatininu ≥ ‧ ml/min není nutná úprava doporučené dávky telbivudinu
es Insuficiencia renal No es necesario ajustar la dosis recomendada de telbivudina en pacientes con un aclaramiento de creatinina ‧ ml/min
cs až ‧ % součtu písmen a) až ca) článku ‧ minus součet písmen i), j) a k) uvedeného článku v rozmezí ‧ až ‧ let po ‧. prosinci
es hasta el ‧ % de la suma de las letras a) a c bis) del artículo ‧, menos la suma de las letras i), j) y k) del artículo ‧ entre ‧ y ‧ años después del ‧ de diciembre de
cs Použití při poškození ledvin U pacientek s mírným až středně těžkým renálním poškozením (clearance kreatininu ‧ ml/min) není nutná úprava dávkování (viz bod
es Uso en la insuficiencia renal Las pacientes con insuficiencia renal leve o moderada (aclaramiento de creatinina de ‧ ml/min) no precisan ningún ajuste posológico (ver sección
cs Zahrnuje rovněž financování činností nevládních organizací, aby bylo možné problém min projednat s nestátními ozbrojenými subjekty, které jsou součástí problému, a měly by být proto také součástí řešení
es Incluye asimismo la financiación de las actividades de las organizaciones no gubernamentales para abordar el problema de las minas terrestres antipersonas con los grupos armados no estatales que son parte del problema y que, por lo tanto, deben ser también parte de la solución
cs Plukovník Kaddáfí na své internetové stránce a v celostránkovém inzerátu, který zveřejnil v portugalském tisku v posledních dnech summitu EU a Afriky, napadl Ottawskou úmluvu a hájil protipěchotní miny jako zbraně chudých.
es El coronel Gaddafi, en su sitio web y en un anuncio a toda página publicado en la prensa portuguesa en los días finales de la Cumbre UE-África, atacó la Convención de Ottawa y defendió las minas antipersonas como las armas del pobre.
cs Odstraňování z plazmy (plasma clearance) po ‧ mg intravenózně podané dávce se odhaduje na přibližně ‧ ml/min
es Se calcula que el aclaramiento plasmático después de una dosis intravenosa de ‧ mg es de aproximadamente unos ‧ ml/min
cs Ne, myslím že Mini- Me také ne
es No, pero creo que Mini- Me sí
cs Pokud ano, lze jen doufat, že pohled na to, jak Watson vyletěl do vzduchu, neodradí ostatní od snahy vydat se na minové pole.
es Si esto es así, hay que esperar que el haber visto cómo Watson estallaba no los haya desanimado a aventurarse en el campo minado.
cs Celkově by z těchto tří opatření vyplývaly v základním scénáři pro období od roku ‧ do roku ‧ jednorázové efekty ve výši minus [...]* EUR, z toho minus [...]* EUR na zvýšení prevence rizik a minus [...]* EUR za negativní výnos z prodeje, resp. na odpis účetních hodnot podílů a jiných důsledků transakcí v rámci vyčlenění dceřiných podniků v oblasti služeb spojených s nemovitostmi IBG a IBAG
es En total, en un supuesto normal estas tres medidas surtirían en el período de ‧ a ‧ un efecto de carga única de menos [...]* EUR, de los cuales menos [...]* EUR en concepto de aumento de las provisiones para riesgos y menos [...]* EUR por los ingresos negativos de la venta o la amortización de los valores contables de la participación y otras consecuencias de las transacciones en el marco de la cesión de las filiales de servicios inmobiliarios IBG e IBAG
cs Snížená renální funkce U pacientů se středně těžkým renálním poškozením (clearance kreatininu ≥ ‧-< ‧ ml/min) by měla být podána intravenózní bolusová dávka ‧ mikrogramů/kg následovaná kontinuální infuzí v dávce ‧, ‧ mikrogram/kg/min po celou dobu léčby
es Insuficiencia renal En pacientes con insuficiencia renal (aclaramiento de creatinina ‧-< ‧ ml/min) se debe administrar un bolo intravenoso de ‧ microgramos/kg seguido por una infusión continua de ‧ microgramo/kg/min durante todo el tratamiento
cs Dávkování při ledvinové nedostatečnosti U pacientů s mírnou až středně těžkou dysfunkcí ledvin (clearance kreatininu je ‧ až ‧ ml/min) není třeba dávkování upravovat
es No es necesario un ajuste posológico en pacientes con insuficiencia renal leve o moderada (aclaramiento de creatinina de ‧ a ‧ ml/min
cs min, svítí zdroj/zdroje potkávacího světla
es quince minutos, fuentes luminosas del haz de cruce encendidas
cs Bod omezení bez zatížení: ... ot/min
es Velocidad de corte en vacío: ... min–
cs AZOPT nebyl zkoušen ani u pacientů s těžkým poškozením ledvin (s clearance kreatininu nižší než ‧ ml/min.) nebo u pacientů s hyperchloremickou acidózou
es El tratamiento con AZOPT no se ha estudiado en pacientes con insuficiencia renal grave (aclaramiento de creatinina < ‧ ml/min) ni en pacientes con acidosis hiperclorémica
cs plavidlo zaplatí pokutu, jejíž výše se rovná minimu stanovenému právními předpisy Mauritánie
es el buque deberá pagar una multa igual al mínimo de la franja prevista por la legislación mauritana
cs Min Sun Woova legenda!
es ¡ La leyenda de Min Sun- Woo!
Mostrando página 1. 3241 encontrado frases búsqueda de una frase mini.Se encuentra en 0,74 ms.Las memorias de traducción son creados por humanos, pero alineado por computadora, que puede provocar errores. Ellos vienen de muchas fuentes y no se registran. Te lo advierto.