Las traducciones a español:

  • mini   
    [automóvil]

Frases similares en el diccionario de checo español. (14)

boj proti minám
acción antiminas
ho či min
hồ chí minh
Ho Či Min
Ho Chi Minh
mina
mina
Minami Torišima
Minami Torishima
Minos
Minos
minus
menos
NHL Plus/Minus Award
NHL Plus/Minus Award
pozemní mina
mina terrestre
Pozemní mina
Mina terrestre
Provincie Mino
Provincia de Mino
ťiang ce-min
jiang zemin
žen-min ž'-pao
diario del pueblo
Žen-min ž’-pao
Diario del Pueblo

Oraciones de ejemplo con "mini", memoria de traducción

add example
cs [ ‧-věk (roky) ] x hmotnost (kg) CLcr(ml/min) =---------------------------------------------(x ‧, ‧ u žen) ‧ x hladina kreatininu v séru (mg/dl
es [ ‧-edad(años) ] x peso (kg) CLcr (ml/min) =-----------------------------------------(x ‧ para mujeres) ‧ x creatinina sérica (mg/dl
cs Flebogammadif by měl být během prvních ‧ minut podáván intravenózně s počáteční rychlostí ‧, ‧, ‧ ml/kg TH/min
es Flebogammadif debe administrarse por vía intravenosa a una velocidad inicial de ‧-‧ ml/kg/min durante los primeros treinta minutos
cs V podskupině pacientů s úvodní GFR > ‧ ml/min. a normálním vylučováním proteinů močí bylo vypočítané GFR po ‧ a ‧ letech vyšší v podskupině pacientů po konverzi na Rapamune než v odpovídající podskupině pokračující v léčbě inhibitory kalcineurinu
es En el subgrupo de pacientes del estudio con una TFG > ‧ mL/min y una excreción de proteínas urinaria normal, la TFG calculada fue más alta a los ‧ y ‧ años en pacientes convertidos a Rapamune que en el subgrupo correspondiente de pacientes que continuaron con los inhibidores de la calcineurina
cs Doba analýzy: ‧,‧ min
es Duración del análisis: ‧,‧ min
cs Ostatně Číňané, stejně jako Japonci v období svižného růstu, se až donedávna vzpírali internacionalizaci žen-min-pi.
es En efecto, al igual que los japoneses durante su período de rápido crecimiento, los chinos habían resistido, hasta hace poco, la internacionalización del renminbi.
cs Proto by měly odpovídat náklady způsobilé pro podporu celkovým investičním nákladům minus ‧ EUR
es Por esta razón los costes subvencionables deberían corresponder al coste de inversión total menos ‧ EUR
cs Po opakovaných denních dávkách ‧ mg klopidogrelu byly plazmatické koncentrace hlavního cirkulujícího metabolitu nižší u jedinců s těžkou poruchou renálních funkcí (clearance kreatininu ‧ ml/min) ve srovnání s jedinci s poškozením středního stupně (clearance kreatininu ‧ ml/min) a zdravými dobrovolníky sledovanými v jiných studiích
es Tras la administración de dosis repetidas de ‧ mg/día de clopidogrel, los niveles plasmáticos del metabolito circulante principal fueron menores en pacientes con insuficiencia renal grave (aclaramiento de creatinina entre ‧ y ‧ ml/min) en relación a pacientes con insuficiencia renal moderada (aclaramiento de creatinina entre ‧ y ‧ ml/min) y a los niveles observados en otros ensayos realizados en voluntarios sanos
cs s ohledem na svá předchozí usnesení o nášlapných minách, zejména na usnesení ze dne ‧. července ‧ o světě bez min
es Vistas sus resoluciones anteriores sobre las minas terrestres y, en particular, su Resolución, de ‧ de julio de ‧, sobre un mundo libre de minas
cs Tato položka je určena, vedle financování přiděleného na programy proti protipěchotním minám v rámci programů spolupráce s uvedenými přijímajícími zeměmi, na příspěvek Společenství na projekty zaměřené proti protipěchotním minám, zejména programy související s prováděním Ottawské dohody (Úmluva o zákazu používání, skladování, výroby a převozu protipěchotních min
es Este crédito se destina a financiar, como complemento de los créditos asignados a las operaciones de lucha contra las minas antipersonas dentro de programas de cooperación con los países beneficiarios afectados, la contribución comunitaria a los proyectos contra dichas minas y, en particular, las relativas a la aplicación de la Convención de Ottawa (Convención sobre la prohibición del empleo, almacenamiento, producción y transferencia de minas antipersonas
cs Maximální čistý výkon (t): ... kW při ... ot/min (hodnota podle výrobce
es Potencia neta máxima (t): ... kW a ... min–‧ (valor declarado por el fabricante
cs Průměrná systémová clearance emtricitabinu dosahovala ‧ ml/min (‧, ‧ ml/min/kg
es El aclaramiento sistémico de emtricitabina alcanza un promedio de ‧ ml/min (‧ ml/min/kg) por término medio
cs Žadatelé jsou vyzváni, aby se řídili články ‧ a ‧.‧ horního zákoníku (code minier) a vyhláškou č. ‧-‧ ze dne ‧. června ‧ o důlních pracích, pracích podzemního úložiště a o báňském úřadu a úřadu pro podzemní úložiště (décret n° ‧-‧ du ‧ juin ‧, relatif aux travaux miniers, aux travaux de stockage souterrain et à la police des mines et des stockages souterrains) (Úřední věstník Francouzské republiky ze dne ‧. června
es Se invita a los solicitantes a remitirse a los artículos ‧ y ‧.‧ del Código Minero y al Decreto no ‧-‧, de ‧ de junio de ‧, relativo a los trabajos de minería, a los trabajos de almacenamiento subterráneo y a la policía de minas y de almacenamientos subterráneos (Journal officiel de la République française de ‧ de junio de
cs † Kompletní odpověď: bez zvracení a bez použití „ záchranné “ terapie § Rozdíl (%) vypočítaný jako aprepitant ‧ mg minus Ondansetron ‧ mg ‧ Rozdíl (%) a ‧ % interval spolehlivosti vypočítaný s použitím stratifikované metody dle Miettinen-Nurminena s použitím vážení dle Cochran-Mantel-Haenszela
es Respuesta completa: sin emesis y sin medicación de rescate § Diferencia (%) calculada como aprepitant ‧ mg menos ondansetrón ‧ mg ‧ Diferencia (%) e IC del ‧ % calculado usando el método estratificado de Miettinen-Nurminen, usando los pesos de Cochran-Mantel-Haenszel
cs délka lanka min. ‧,‧ m
es Cable de una longitud mínima de ‧,‧ m
cs Pan předseda vývoj DC Mini s největší pravděpodobností zastaví, na základě této události
es El presidente probablemente detendrá el desarrollo del DC Mini como resultado de este accidente
cs Je tudíž zapotřebí mít dost důvtipu, abychom pochopili, že dokud se Čína bude cítit pod tlakem, aby přestala podepírat žen-min-pi, závazky ke snižování emisí pravděpodobně nepředloží.
es Significa ser lo suficientemente sofisticados como para comprender que mientras China se sienta presionada a dejar de apuntalar el renminbi, es poco probable que se comprometa a reducir las emisiones.
cs Většina nepeněžních položek je vedena v pořizovacích nákladech nebo pořizovacích nákladech minus odpisy; proto jsou vyjádřeny v hodnotách běžných k datu jejich nabytí
es La mayoría de las partidas no monetarias se llevan al coste o al coste menos la depreciación acumulada, y por tanto están expresadas a valores corrientes en el momento de su adquisición
cs O DC Mini jsme snili oba dva!
es ¡ El DC Mini era el sueño de ambos!
cs Minus ty dva týdny na samotce, co dostane za tohle
es Menos las dos semanas que pasará incomunicado por esto
cs Relativní rozdíly ve farmakodynamických vlastnostech (GIRmax, AUCGIR, ‧ min) mezi inzulinem aspart a humánním inzulinem u starších pacientů byly podobné rozdílům pozorovaným u zdravých subjektů a mladších subjektů s diabetem
es Las relativas diferencias en las propiedades farmacodinámicas (GIRmax, AUCGIR, ‧ min) entre insulina aspart e insulina humana soluble en ancianos fueron similares a aquéllas observadas en sujetos sanos y en sujetos diabéticos jóvenes
cs Plazmatická clearance u nemocných s poškozením ledvin (clearance kreatininu ‧ až ‧ ml/min) byla snížena asi na ‧ % ve srovnání s kontrolním souborem
es El aclaramiento plasmático en pacientes con insuficiencia renal (aclaramiento de creatinina ‧ ml/min) disminuyó aproximadamente al ‧ % en comparación con pacientes control
cs Vss se pohyboval od ‧. ‧. ‧ l, plazmatická clearance od ‧ ml/min a průměrný poločas eliminace od ‧ do ‧ minut
es El volumen medio de distribución en estado estacionario fue de entre ‧-‧ l, el aclaramiento plasmático fue de entre ‧ ml/min. y la media de la semivida de eliminación fue de entre ‧ y ‧ minutos
Mostrando página 1. 3241 encontrado frases búsqueda de una frase mini.Se encuentra en 1,071 ms.Las memorias de traducción son creados por humanos, pero alineado por computadora, que puede provocar errores. Ellos vienen de muchas fuentes y no se registran. Te lo advierto.