Las traducciones a español:

  • mini   
    [automóvil]

Frases similares en el diccionario de checo español. (14)

boj proti minám
acción antiminas
ho či min
hồ chí minh
Ho Či Min
Ho Chi Minh
mina
mina
Minami Torišima
Minami Torishima
Minos
Minos
minus
menos
NHL Plus/Minus Award
NHL Plus/Minus Award
pozemní mina
mina terrestre
Pozemní mina
Mina terrestre
Provincie Mino
Provincia de Mino
ťiang ce-min
jiang zemin
žen-min ž'-pao
diario del pueblo
Žen-min ž’-pao
Diario del Pueblo

Oraciones de ejemplo con "mini", memoria de traducción

add example
cs Část této položky se využívá na akce na kontrolu a odstraňování protipěchotních min (APL), zbytků vojenských výbušnin (ERW) a nezákonně držených ručních palných zbraní a lehkých zbraní (SALW
es Una parte de este crédito se utilizará para acciones de control y retirada de minas antipersonas, de restos bélicos explosivos y de armas ligeras y de pequeño tamaño ilegales
cs Renální insuficience u pacientů (creatininová clearance < ‧ ml/min) ve srovnání se zdravými nezpůsobovala významný rozdíl poločasu eliminace (‧, ‧ versus ‧, ‧ h) nebo clearance (‧, ‧ versus ‧, ‧ l/h) Studie rovnováhy ukázala, že približně ‧ % radioaktivně značeného olanzapinu se objevilo v moči převážně jako metabolity
es En pacientes con deterioro renal (aclaramiento de creatinina < ‧ ml/min) comparados con pacientes sanos, no hubo diferencia significativa ni en la semivida de eliminación media (‧ frente a ‧ horas) ni en el aclaramiento (‧ frente a ‧ l/hora).Un estudio de balance de masas ha
cs Kolona se promývá deionizovanou vodou rychlostí ‧ ml/min, až je eluát prostý chloridů
es Lavar la columna con agua desionizada a una velocidad de flujo de ‧ ml/min hasta que el efluente esté libre de cloruros
cs Bez námitek k navrhovanému spojení (Případ č. COMP/M.‧ – Mitsui/Evraz/Deniskovskaya Coal Mine JV
es No oposición a una concentración notificada (Asunto no COMP/M.‧- Mitsui/Evraz/Deniskovskaya Coal Mine JV
cs U pacientů s těžkou poruchou funkce ledvin (clearance kreatininu ‧ – ‧ ml/min) by denní dávka měla být ‧ mg
es En pacientes con insuficiencia renal grave (aclaramiento de creatinina de ‧ ml/min.) la dosis diaria debe ser de ‧ mg al día
cs Pacienti s poruchou funkce ledvin U pacientů s poruchou funkce ledvin (clearance kreatininu > ‧ ml/min) není úprava dávky nutná (viz bod
es Uso en pacientes con insuficiencia renal No es necesario ajustar la dosis en pacientes con insuficiencia renal (aclaramiento de creatinina > ‧ ml/min) (ver sección
cs U pacientů se středně závažnou renální nedostatečností (clearance kreatininu ‧ až ‧ ml/min) by zvyšování dávky z ‧ μg na ‧ μg mělo probíhat obezřetně (viz bod
es En pacientes con insuficiencia renal moderada (aclaramiento de creatinina entre ‧ ml/min), se debe proceder cuidadosamente en el escalado de la dosis de ‧ g a ‧ g (ver sección
cs Analýza farmakokinetiky v populaci prokázala, že clearance sunitinibu (CL/F) nebyla ovlivněna clearancí kreatininu v hodnoceném rozmezí (‧ ml/min
es Los análisis farmacocinéticos poblacionales indicaron que el aclaramiento aparente de sunitinib (CL/F) no fue afectado por el aclaramiento de creatinina dentro del rango evaluado (‧ ml/min
cs A všechny miny, co tam byly, explodovaly jako ohňostroj
es Todas las minas saltaron como fuegos artificiales
cs Při podávání snížených dávek pacientům se zhoršenou funkcí ledvin je možné očekávat dosažení stejných AUC, jaké byly pozorovány u pacientů s clearance kreatininu ‧ ml/min
es Se espera que en los pacientes con insuficiencia renal las dosis reducidas alcancen la misma AUC que la observada en los pacientes con aclaramiento de creatinina de ‧ ml/min
cs Číňané navíc chápou politický tlak, který růstově vyhladovělé vyspělé země vyvíjejí na pevné řízení směnného kurzu žen-min-pi k dolaru – tlak pozoruhodně připomínající obdobné úsilí namířené vůči Japonsku v polovině 80. let minulého století.
es Más aún, los chinos entienden la presión política que un mundo desarrollado con bajo crecimiento está poniendo sobre su estricto manejo del tipo de cambio del yuan respecto al dólar, presión que recuerda sorprendentemente una campaña similar dirigida a Japón a mediados de los 80.
cs Na základě dostupných údajů o expozici přípravku a jeho snášenlivosti nejsou požadovány úpravy dávkování u starších pacientů, s výjimkou pacientů s výrazným zhoršením (clearance kreatininu nižší než ‧ ml/min) renálních funkcí (viz bod
es Teniendo en cuenta la exposición y la tolerabilidad de este medicamento, no se precisa ningún ajuste posológico en los pacientes ancianos, a menos que haya evidencia de insuficiencia renal grave (aclaramiento de creatinina inferior a ‧ ml/min) (ver sección
cs vyzývá země postižené minami a mezinárodní dárce, aby více upřednostňovali fyzickou a ekonomickou rehabilitaci žijících obětí, protože jejich potřebám není věnována odpovídající pozornost
es Insta a los países afectados por las minas y a los donantes internacionales a dar una mayor prioridad a la rehabilitación física y económica de los supervivientes, pues no se abordan adecuadamente sus necesidades
cs Je také určena na pokrytí akcí zaměřených na rehabilitaci obětí nášlapných min
es También se destina a cubrir medidas de rehabilitación para las víctimas de las minas antipersonas
cs Čínský prezident Ťiang Ce-min nedávno uvedl, že komunistická strana "reprezentuje" každou dobrou stránku Číny: chudinu, vykořisťované a proletariát, ale i bohaté kapitalisty.
es Hace poco, el jefe de Estado de China, Jiang Zemin, dijo que el Partido Comunista "representa" todos los aspectos positivos de China, incluyendo a los capitalistas ricos, no sólo a los pobres, los explotados y el proletariado.
cs Více než 1400 NGO působících v 90 zemích pomohlo přimět 123 států k ratifikaci úmluvy zakazující nášlapné miny.
es Más de 1,400 ONGs que operan en 90 países ayudaron a que 123 países ratificaran el tratado para prohibir las minas terrestres.
cs Kámoš říkal, že kolem ní je plno min
es Mis amigos dicen que tienen todo minado por los alrededores
cs Otáčky motoru se během odečítání údajů nesmí odchýlit od zvolených otáček o více než ± ‧ % nebo ± ‧ min., přičemž platí vyšší z těchto hodnot
es El régimen del motor durante un período de funcionamiento o una lectura no variará respecto al régimen elegido en más de ± ‧ % o, ± ‧ min, eligiéndose la mayor de estas medidas
cs Ostatní účinky oceňování – nominální hodnota [‧A.‧] se rovnají změně zadlužení [‧A.‧] minus transakce s dluhovými nástroji [‧A.‧] minus zisky a ztráty z držby deviz [‧A.‧] minus ostatní změny míry zadlužení [‧A.‧]
es Otros efectos de valoración – valor nominal [‧A.‧] es igual a variación de la deuda [‧A.‧], menos operaciones con instrumentos de deuda [‧A.‧], menos pérdidas y ganancias por tipo de cambio [‧A.‧], menos otras variaciones en el volumen de la deuda [‧A.‧]
cs znovu uvádí, že je nezbytné, aby členské státy respektovaly úsilí o trvalý mír v Africe jako základní podmínku pro zajištění potravin, a proto zvlášť upřednostňovaly podporu míru; vybízí vlády Severu i Jihu, aby hledaly mírové řešení konfliktů, a znovu opakuje, že je třeba ukončit obchodování se zbraněmi a protipěchotními minami
es Reafirma la necesidad de que los Estados miembros respeten el compromiso de favorecer una paz duradera como condición previa de la seguridad alimentaria y, en consecuencia, que den especial prioridad a la promoción de la paz; exhorta a los Gobiernos del norte y del sur del mundo a que busquen soluciones pacíficas a los conflictos y reitera la necesidad de poner fin al tráfico de armas y de minas antipersonales
cs Transakce s ostatními finančními aktivy, z toho naběhlé daně minus příjem daní v hotovosti [‧A.‧], se rovnají části ostatních pohledávek nebo závazků (F.‧ aktiva) týkajících se daní a sociálních příspěvků, jež se vykazují v kategoriích D‧, D‧, D‧ a D‧, po odečtení částky skutečně vybraných daní, které se vykazují v rámci změn aktiv sektoru S.‧ a změn závazků a čistého jmění všech sektorů kromě sektoru S
es Operaciones con otros activos financieros de las cuales impuestos devengados menos ingresos fiscales en efectivo [‧A.‧] es igual a la parte de otras cuentas pendientes de cobro/pago (F.‧ activos) relativa a los impuestos y las cotizaciones sociales registrados en D‧, D‧, D‧ y D‧, menos los importes de los impuestos efectivamente recaudados, registrada entre las variaciones de los activos de S.‧ y las variaciones de los pasivos y del patrimonio neto de todos los sectores salvo S
cs zařízení neumožňuje – v uzavřené poloze – naplnění nádrže rychlostí přesahující ‧,‧ l/min
es no permite, en la posición de cierre, que se llene el recipiente a más de ‧,‧ litros por minuto
cs Max. netto výkon motoru na zkušebním stavu: ............ kW při ot/min
es Potencia neta máxima del motor en el banco de pruebas: ............ kW a rpm
Mostrando página 1. 3241 encontrado frases búsqueda de una frase mini.Se encuentra en 1,597 ms.Las memorias de traducción son creados por humanos, pero alineado por computadora, que puede provocar errores. Ellos vienen de muchas fuentes y no se registran. Te lo advierto.