Las traducciones a español:

  • mini   
    [automóvil]

Frases similares en el diccionario de checo español. (14)

boj proti minámacción antiminas
ho či minhồ chí minh
Ho Či MinHo Chi Minh
minamina
Minami TorišimaMinami Torishima
MinosMinos
minusmenos
NHL Plus/Minus AwardNHL Plus/Minus Award
pozemní minamina terrestre
Pozemní minaMina terrestre
Provincie MinoProvincia de Mino
ťiang ce-minjiang zemin
žen-min ž'-paodiario del pueblo
Žen-min ž’-paoDiario del Pueblo

Oraciones de ejemplo con "mini", memoria de traducción

add example
[ ‧-věk (roky) ] x hmotnost (kg) CLcr(ml/min) =---------------------------------------------(x ‧, ‧ u žen) ‧ x hladina kreatininu v séru (mg/dl[ ‧-edad(años) ] x peso (kg) CLcr (ml/min) =-----------------------------------------(x ‧ para mujeres) ‧ x creatinina sérica (mg/dl
Flebogammadif by měl být během prvních ‧ minut podáván intravenózně s počáteční rychlostí ‧, ‧, ‧ ml/kg TH/minFlebogammadif debe administrarse por vía intravenosa a una velocidad inicial de ‧-‧ ml/kg/min durante los primeros treinta minutos
V podskupině pacientů s úvodní GFR > ‧ ml/min. a normálním vylučováním proteinů močí bylo vypočítané GFR po ‧ a ‧ letech vyšší v podskupině pacientů po konverzi na Rapamune než v odpovídající podskupině pokračující v léčbě inhibitory kalcineurinuEn el subgrupo de pacientes del estudio con una TFG > ‧ mL/min y una excreción de proteínas urinaria normal, la TFG calculada fue más alta a los ‧ y ‧ años en pacientes convertidos a Rapamune que en el subgrupo correspondiente de pacientes que continuaron con los inhibidores de la calcineurina
Doba analýzy: ‧,‧ minDuración del análisis: ‧,‧ min
Ostatně Číňané, stejně jako Japonci v období svižného růstu, se až donedávna vzpírali internacionalizaci žen-min-pi.En efecto, al igual que los japoneses durante su período de rápido crecimiento, los chinos habían resistido, hasta hace poco, la internacionalización del renminbi.
Proto by měly odpovídat náklady způsobilé pro podporu celkovým investičním nákladům minus ‧ EURPor esta razón los costes subvencionables deberían corresponder al coste de inversión total menos ‧ EUR
Po opakovaných denních dávkách ‧ mg klopidogrelu byly plazmatické koncentrace hlavního cirkulujícího metabolitu nižší u jedinců s těžkou poruchou renálních funkcí (clearance kreatininu ‧ ml/min) ve srovnání s jedinci s poškozením středního stupně (clearance kreatininu ‧ ml/min) a zdravými dobrovolníky sledovanými v jiných studiíchTras la administración de dosis repetidas de ‧ mg/día de clopidogrel, los niveles plasmáticos del metabolito circulante principal fueron menores en pacientes con insuficiencia renal grave (aclaramiento de creatinina entre ‧ y ‧ ml/min) en relación a pacientes con insuficiencia renal moderada (aclaramiento de creatinina entre ‧ y ‧ ml/min) y a los niveles observados en otros ensayos realizados en voluntarios sanos
s ohledem na svá předchozí usnesení o nášlapných minách, zejména na usnesení ze dne ‧. července ‧ o světě bez minVistas sus resoluciones anteriores sobre las minas terrestres y, en particular, su Resolución, de ‧ de julio de ‧, sobre un mundo libre de minas
Tato položka je určena, vedle financování přiděleného na programy proti protipěchotním minám v rámci programů spolupráce s uvedenými přijímajícími zeměmi, na příspěvek Společenství na projekty zaměřené proti protipěchotním minám, zejména programy související s prováděním Ottawské dohody (Úmluva o zákazu používání, skladování, výroby a převozu protipěchotních minEste crédito se destina a financiar, como complemento de los créditos asignados a las operaciones de lucha contra las minas antipersonas dentro de programas de cooperación con los países beneficiarios afectados, la contribución comunitaria a los proyectos contra dichas minas y, en particular, las relativas a la aplicación de la Convención de Ottawa (Convención sobre la prohibición del empleo, almacenamiento, producción y transferencia de minas antipersonas
Maximální čistý výkon (t): ... kW při ... ot/min (hodnota podle výrobcePotencia neta máxima (t): ... kW a ... min–‧ (valor declarado por el fabricante
Průměrná systémová clearance emtricitabinu dosahovala ‧ ml/min (‧, ‧ ml/min/kgEl aclaramiento sistémico de emtricitabina alcanza un promedio de ‧ ml/min (‧ ml/min/kg) por término medio
Žadatelé jsou vyzváni, aby se řídili články ‧ a ‧.‧ horního zákoníku (code minier) a vyhláškou č. ‧-‧ ze dne ‧. června ‧ o důlních pracích, pracích podzemního úložiště a o báňském úřadu a úřadu pro podzemní úložiště (décret n° ‧-‧ du ‧ juin ‧, relatif aux travaux miniers, aux travaux de stockage souterrain et à la police des mines et des stockages souterrains) (Úřední věstník Francouzské republiky ze dne ‧. červnaSe invita a los solicitantes a remitirse a los artículos ‧ y ‧.‧ del Código Minero y al Decreto no ‧-‧, de ‧ de junio de ‧, relativo a los trabajos de minería, a los trabajos de almacenamiento subterráneo y a la policía de minas y de almacenamientos subterráneos (Journal officiel de la République française de ‧ de junio de
† Kompletní odpověď: bez zvracení a bez použití „ záchranné “ terapie § Rozdíl (%) vypočítaný jako aprepitant ‧ mg minus Ondansetron ‧ mg ‧ Rozdíl (%) a ‧ % interval spolehlivosti vypočítaný s použitím stratifikované metody dle Miettinen-Nurminena s použitím vážení dle Cochran-Mantel-HaenszelaRespuesta completa: sin emesis y sin medicación de rescate § Diferencia (%) calculada como aprepitant ‧ mg menos ondansetrón ‧ mg ‧ Diferencia (%) e IC del ‧ % calculado usando el método estratificado de Miettinen-Nurminen, usando los pesos de Cochran-Mantel-Haenszel
délka lanka min. ‧,‧ mCable de una longitud mínima de ‧,‧ m
Pan předseda vývoj DC Mini s největší pravděpodobností zastaví, na základě této událostiEl presidente probablemente detendrá el desarrollo del DC Mini como resultado de este accidente
Je tudíž zapotřebí mít dost důvtipu, abychom pochopili, že dokud se Čína bude cítit pod tlakem, aby přestala podepírat žen-min-pi, závazky ke snižování emisí pravděpodobně nepředloží.Significa ser lo suficientemente sofisticados como para comprender que mientras China se sienta presionada a dejar de apuntalar el renminbi, es poco probable que se comprometa a reducir las emisiones.
Většina nepeněžních položek je vedena v pořizovacích nákladech nebo pořizovacích nákladech minus odpisy; proto jsou vyjádřeny v hodnotách běžných k datu jejich nabytíLa mayoría de las partidas no monetarias se llevan al coste o al coste menos la depreciación acumulada, y por tanto están expresadas a valores corrientes en el momento de su adquisición
O DC Mini jsme snili oba dva!¡ El DC Mini era el sueño de ambos!
Minus ty dva týdny na samotce, co dostane za tohleMenos las dos semanas que pasará incomunicado por esto
Relativní rozdíly ve farmakodynamických vlastnostech (GIRmax, AUCGIR, ‧ min) mezi inzulinem aspart a humánním inzulinem u starších pacientů byly podobné rozdílům pozorovaným u zdravých subjektů a mladších subjektů s diabetemLas relativas diferencias en las propiedades farmacodinámicas (GIRmax, AUCGIR, ‧ min) entre insulina aspart e insulina humana soluble en ancianos fueron similares a aquéllas observadas en sujetos sanos y en sujetos diabéticos jóvenes
Plazmatická clearance u nemocných s poškozením ledvin (clearance kreatininu ‧ až ‧ ml/min) byla snížena asi na ‧ % ve srovnání s kontrolním souboremEl aclaramiento plasmático en pacientes con insuficiencia renal (aclaramiento de creatinina ‧ ml/min) disminuyó aproximadamente al ‧ % en comparación con pacientes control
Vss se pohyboval od ‧. ‧. ‧ l, plazmatická clearance od ‧ ml/min a průměrný poločas eliminace od ‧ do ‧ minutEl volumen medio de distribución en estado estacionario fue de entre ‧-‧ l, el aclaramiento plasmático fue de entre ‧ ml/min. y la media de la semivida de eliminación fue de entre ‧ y ‧ minutos
Mostrando página 1. 3241 encontrado frases búsqueda de una frase mini.Se encuentra en 1,903 ms.Las memorias de traducción son creados por humanos, pero alineado por computadora, que puede provocar errores. Ellos vienen de muchas fuentes y no se registran. Te lo advierto.