Las traducciones a español:

  • torrente   
    (Noun  )
  • corriente   
    (Noun  )
  • río   
    (Noun  )
  • torrent   

Did you mean: Torrent

Frases similares en el diccionario de catalán español. (52)

Alexandre Deulofeu i Torres
Alexandre Deulofeu
B’Elanna Torres
B’Elanna Torres
Cuatro Torres Business Area
Cuatro Torres Business Area
Curro Torres
Curro Torres
Estret de Torres
Estrecho de Torres
Fernando Torres
Fernando Torres
Francesc Vicent Garcia i Torres
Francesc Vicent Garcia i Torres
Illencs de l’estret de Torres
Isleños del estrecho de Torres
Jaime Torres Bodet
Jaime Torres Bodet
Joaquim Torres-Garcia
Joaquín Torres García
José Ortega Torres
José Ortega Torres
Juan Francisco Torres
Juan Francisco Torres
Julio Romero de Torres
Julio Romero de Torres
las Torres de Cotillas
las Torres de Cotillas
Miguel Torres
Miguel Torres Gómez
pa torrat
tostada
Porto Torres
Porto Torres
Rainer Torres Salas
Rainer Torres
torr
torr
torrada
carne asada; pan tostado; tostada
torrador
tostador; tostadora
torradora
tostadora
torrar
tostar; asar; quemar
Torras
Torras
torrassa
torreón
torrat
tostación
Torrens
Torrens
Torrent
Torrente; Torrent
Torrent d’Empordà
Torrent d’Empordà
Torrent de Cinca
Torrente de Cinca
Torrents
Torrents
torrer
guardafaro
Torres
Torres
Torres Bessones
Torres Gemelas; World Trade Center
Torres de Albánchez
Torres de Albánchez
Torres de Albarracín
Torres de Albarracín
Torres de Berrellén
Torres de Berrellén
Torres de Bolonya
Torres de Bolonia
Torres de Hanoi
Torres de Hanoi
Torres de Segre
Torres de Segre
Torres Petronas
Torres Petronas
Torres Torres
Torres Torres
Torres-Torres
Torres Torres
torreta
torreta; maceta
tòrrid
tórrido
torró
turrón; nougat
Torró
Turrón; Torró

Oraciones de ejemplo con "torrent", memoria de traducción

add example
ca Beneficiari : Florensa Torres , Mercè .
es Beneficiario : Florensa Torres , Mercè .
ca Fita 8 : se situa als boscos de Can Roure , al marge est d ' un petit torrent .
es Mojón 8 : se sitúa en los bosques de Can Roure , en el margen este de un pequeño torrente .
ca Beneficiari : Torres Hernández , Tomàs ; 40995014K .
es Beneficiario : Torres Hernández , Tomàs ; 40995014K .
ca Per tal d ' assenyalar aquest punt , es reconeix una fita auxiliar situada en el punt d ' intersecció del marge est del torrent amb el marge nord del camí .
es A efecto de señalar este punto , se reconoce un mojón auxiliar situado en el punto de intersección del margen este del torrente con el margen norte del camino .
ca Atès que , d ' acord amb el que indica la disposició addicional primera del Decret 147 / 2009 , de 22 de setembre , la competència per autoritzar la instal · lació de les torres de mesurament de vent correspon a la unitat directiva corresponent del departament compet ent en matèria d ' energia ,
es Considerando que , de acuerdo con lo que indica la disposición adicional primera del Decreto 147/ 2009 , de 22 de septiembre , la competencia para autorizar la instalación de les torres de medición de viento corresponde a la unidad directiva correspondiente del departamento competente en materia de energía ,
ca Terme municipal : Torrent .
es Municipio : Torrent .
ca Carme Torres i Rulló , la Sra .
es Carme Torres Rulló , la Sra .
ca Avellanes en gra sencer i torrades : el seu calibre mínim és de 11 mm .
es Avellanas en grano entero y tostadas : su calibre mínimo es de 11 mm .
ca Perceptor : Comunitat de propietaris c . Folch i Torres , 19 B ( Piera ) .
es Partida presupuestaria : MA07/ D/ 780000100/ 4310.
ca Fita 8 : se situa al capdamunt de la serra de Palomers , a l ' inici del torrent del Solei .
es Mojón 8 : se sitúa en lo más alto de la sierra de Palomers , en el inicio del torrente del Solei .
ca Baix Empordà : Albons ; Corçà ; Cruïlles , Monells i Sant Sadurní de l ' Heura ; Foixà ; Garrigoles ; J afre ; Serra de Daró ; la Tallada d ' Empordà ; Torrent ; Ullà , i Verges .
es Baix Empordà : Albons ; Corçà ; Cruïlles , Monells i Sant Sadurní de l ' Heura ; Foixà ; Garrigoles ; Jafre ; Serra de Daró ; La Tallada d ' Empordà ; Torrent ; Ullà , y Verges .
ca Fita 1 : se situa al punt d ' intersecció dels eixos de les aigües corrents dels torrents de Juïà i de Brunells , a l ' indret anomenat Clo t de Brunells .
es Mojón 1 : se sitúa en el punto de intersección de los ejes de las aguas corrientes de los torrentes de Juï à y de Brunells , en el lugar conocido como Clot de Brunells .
ca Pla de millora urbana de l ' illa delimitada pels carrers Montseny , Catalunya , Espronceda i rambla Mestre Torrents , al terme municipal de la Roca del Vallès
es Plan de mejora urbana de la manzana delimitada por las calles Montseny , Catalunya , Espronceda y rambla Mestre Torrents , en el término municipal de La Roca del Vallès
ca Beneficiari : IES Torrent de les Bruixes .
es Beneficiario : IES Torrent de les Bruixes .
ca Fita 1 : se situa a un metre a l ' est del pu nt d ' intersecció de l ' eix del torrent del Clot dels Cirers amb el caire dels Cingles de la Barretona .
es Mojón 1 : se sitúa a un metro al este del punto de intersección del eje del torrente de El Clot dels Cirers con el margen de Els Cingles de la Barretona .
ca 32.1 Torrent de Pel ós .
es 32.1 Torrente de Pelós .
ca Fita 7 : se situa al lloc denominat els Ports , al punt d ' intersecció dels eixos de les aigües corrents dels torrents de Ribamala i de Vidabona .
es Mojón 7 : se sitúa en el lugar conocido como Els Ports , en el punto de intersección de los ejes de las aguas corrientes de los torrentes de Ribamala y de Vidabona .
ca Aiguabarreig de l ' embassament de la Torrassa .
es Confluencia del embalse de La Torrassa .
ca Fita 32 : se situa al Coll Sacalm , uns 15 metres al sud d ' un torrent de nom desconegut per a les persones presents .
es Mojón 32 : se sitúa en el Coll Sacalm , a unos 15 metros al sur de un torrente de nombre desconocido para las personas presentes .
ca Instal · lació d ' una planta solar fotovoltàica connectada a la xarxa de 113,4 kWp , al polígon 506 , parcel · la 1 , al terme municipal de Torres de Segre , promoguda per Empresa Elèctrica del Secà Segrià , SL .
es Instalación de una planta solar fotovoltaica conectada a la red de 113,4 kWp , en el polígono 506 , parcela 1 , en el término municipal de Torres de Segre , promovida por Empresa Elèctrica del Secà Segrià , SL .
ca El torrent és corrupte!
es Torrent dañado
ca RESOLUCIÓ AAR / 930 / 2009 , de 2 d ' abril , per la qual es declara la fermesa de les bases definitives de la concentració parcel · lària de la zona regable dels termes municipals de Sarroca de Lleida i Torres de Segre .
es RESOLUCIÓN AAR/ 930/ 2009 , de 2 de abril , por la que se declara la firmeza de las bases definitivas de la concentración parcelaria de la zona re gable de los términos municipales de Sarroca de Lleida y Torres de Segre .
ca La línia de terme reconeguda entre les fites tercera i quarta segueix , des de la tercera fita , el marge esquerre del carrer del Solsonès fins a l ' extrem sud-est del marge del centre educatiu Mestral , per on continua fins al seu extrem nord-est ( coordenada de suport : X : 382254,4 i Y : 4605617,0 ) , i des d ' aquest punt segueix la baixada normal fins a la Rasa del Molí Blanc , per on continua fins a la seva intersecció amb el torrent de Cal Piquer ( coordenada de suport : X : 382501,4 i Y : 4605859,2 ) .
es La línea de término reconocida entre los mojones tercero y cuarto sigue , desde el tercer mojón , el margen izquierdo de la calle del Solsonès hasta el extremo sureste del margen de el centro educativo Mestral , por donde continua hasta su extremo noreste ( coordenada de apoyo : X : 382254,4 e Y : 4605617,0 ) , y desde este punto sigue la bajada normal hasta La Rasa del Molí Blanc , por donde continua hasta su intersección con el torrente de Cal Piquer ( coordenada de apoyo : X : 382501,4 e Y : 4605859,2 ) .
ca .1 Donar conformitat al Text refós de la Modificació puntual del Pla general d ' ordenació a l ' àmbit dels sectors torrent de Llops i can Ros , de Martorell , promogut i tramès per l ' Ajuntament .
es .1 Dar conformidad al Texto refundido de la Modificación puntual del Plan general de ordenación en el ámbito de los sectores Torrent de Llops y Can Ros , de Martorell , promovido y remitido por el Ayuntamiento .
ca IES Pere Alsius i Torrent , amb codi de centre 17000305 , de Banyoles ( Pla de l ' Estany ) .
es IES Pere Alsius i Torrent , con código de centro 17000305 , de Banyoles ( Pla de l ' Estany ) .
Mostrando página 1. 2123 encontrado frases búsqueda de una frase torrent.Se encuentra en 0,361 ms.Las memorias de traducción son creados por humanos, pero alineado por computadora, que puede provocar errores. Ellos vienen de muchas fuentes y no se registran. Te lo advierto.