Las traducciones a español:

  • torrent   
  • torrente   

Frases similares en el diccionario de catalán español. (17)

Cuatro Torres Business Area
Cuatro Torres Business Area
Estret de Torres
Estrecho de Torres
Francesc Vicent Garcia i Torres
Francesc Vicent Garcia i Torres
Illencs de l’estret de Torres
Isleños del estrecho de Torres
Juan Francisco Torres
Juan Francisco Torres
Miguel Torres
Miguel Torres Gómez
torrada
carne asada; pan tostado; tostada
torradora
tostadora
torrar
tostar; asar
Torres Bessones
Torres Gemelas; World Trade Center
Torres de Bolonya
Torres de Bolonia
Torres de Hanoi
Torres de Hanoi
Torres Petronas
Torres Petronas
torró
turrón

Oraciones de ejemplo con "torrent", memoria de traducción

add example
ca Entitat local : Ajuntament de Torres de Segre ( Segrià ) .
es Entidad local : Ayuntamiento de Torres de Segre ( Segrià ) .
ca Fita 5 : se situa sobre una carena , a uns vint-i-un metres al nord-oest d ' un torrent i a uns cinquanta metres al sud-oest d ' un camí que duu al coll de Sentigosa .
es Mojón 5 : se sitúa sobre una divisoria de aguas , a unos veinte metros al noroeste de un torrente y a unos cincuenta metros al suroeste de un camino que lleva al collado de Sentigosa .
ca La línia de terme reconeguda entre les fites tercera i quarta és la recta fins l ' origen del Torrent de Salvatella , a uns dos-cents quinze metres de la fita tercera , i continua aigües avall per l ' eix d ' aquest torrent que pren el nom de Riera de Centenys , fins a la fita quarta .
es La línea de término reconocida entre los mojones tercero y cuarto es la recta hasta el origen de El Torrent de Salvatella , a unos doscientos quince metros del mojón tercero , y continúa aguas abajo por el eje de este torrente que toma el nombre de Riera de Centenys , hasta el mojón cuarto .
ca Torres de Segr e , 9 de maig i 5 de desembre .
es Torres de Segre , 9 de mayo y 5 de diciembre .
ca La línia de terme reconeguda entre les fites cinquena i sisena segueix des de la cinquena fita l ' eix , d ' aigües corrents , del torrent de Ribesaltes fins a la fita sisena .
es La línea de término reconocida entre los mojones quinto y sexto sigue desde el quinto mojón el eje , de aguas corrientes , del torrente de Ribesaltes hasta el mojón sexto .
ca L ' objectiu d ' aquest projecte és recollir les aigües residuals que actualment s ' aboquen als torrents pròxims a aquests nuclis i transportar-les fins a l ' actual estació depuradora d ' aigües residuals de Masquefa actualment en funcionament .
es El objetivo de este proyecto es recoger las aguas residuales que actualmente se vierten en los torrentes próximos a estos núcleos y transportarlas hasta la actual estación depuradora de aguas residuales de Masquefa actualmente en funcionam iento .
ca EDICTE de 5 de setembre de 2006 , sobre un acord de la Comissió Territorial d ' Urbanisme de Lleida referent al municipi de Torres de Segre .
es EDICTO de 5 de septiembre de 2006 , sobre un acuerdo de la Comisión Territorial de Urbanismo de Lleida referente al municipio de Torres de Segre .
ca -1.4 Les fitxes corresponents a Can Damus ( 17 ) , Can Pep ( 18 ) , Mas del Camí de les Avalls ( 29 ) , Mas Els Estanys ( 30 ) , Mas Torrent de la Penya ( 32 ) , Mas Bruguer ( 33 ) , La Cassanya ( 39 ) , haurien de justificar la seva legal rehabilitació .
es -1.4 Las fichas correspondientes a Can Damus ( 17 ) , Can Pep ( 18 ) , Manso del Camino de les Avalls ( 29 ) , Manso Els Estanys ( 30 ) , Manso Torrent de la Penya ( 32 ) , Manso Bruguer ( 33 ) , La Cassanya ( 39 ) , tendrían que justificar su legal rehabilitación . Si no se justifica , habrá que incluirlas en el anexo A.
ca La línia de terme reconeguda entre les fites vuitena i novena és l ' eix del torrent del Passador .
es La línea de término reconocida entre los mojones octavo y noveno es el eje del torrente del Passador .
ca El límit gira a sud creuant el torrent de la Casanova i quan aquest límit municipal torna a girar a ponent , el límit de la zona de caça controlada segueix al sud-est la carena de la serra dels Trons fins a trobar el límit del parc natural de Sant Llorenç del Munt i l ' Obac .
es El límite gira al sur cruzando el torrente de la Casanova y cuando este límite municipal vuelve a girar a poniente , el límite de la zona de caza controlada sigue al sureste la cresta de la sierra de Els Trons hasta encontrar el límite del parque natural de Sant Llorenç del Munt y L ' Obac .
ca ) i cerca els límits de propietat dels camps més propers a la delimitació de 1975 fins arribar a la base del Puig d ' en Torró .
es Por lo tanto , la revisión de la delimitación escogida incluye todo el ámbito de crecimiento previsto al planeamiento ( UAP1 , Els Horts ) y busca los límites de propiedad de los campos más cercanos a la delimitación de 1975 hasta llegar a la base del Puig d ' en Torró .
ca El procediment excepcional previst en l ' article 52 de la Llei d ' expropiació forçosa està justificat pel fet que les obres de referència són imprescindibles per escometre amb urgència el greu problema que actualment planteja la deficient capacitat de desguàs del torrent Sant Pere al seu pas pel municipi de Bordils , podent provocar la inundació del nucli urbà i de les zones properes en època de pluges .
es El pro cedimiento excepcional previsto en el artículo 52 de la Ley de expropiación forzosa está justificado por el hecho de que las obras de referencia son imprescindibles para abordar con urgencia el grave problema que actualmente plantea la deficiente capacidad de desagüe del torrente Sant Pere a su paso por el municipio de Bordils , pudiendo provocar la inundación del núcleo urbano y de las zonas próximas en época de lluvias .
ca Fita 2 : se situa en el punt d ' intersecció de l ' eix de l a riera de Castellolí amb l ' eix d ' un torrent que separa les propietats de Can Palà , al terme de Castellolí , i del Maset dels Soterons , al terme de la Pobla de Claramunt , al nord de la partida de l ' Empedrat .
es Mojón 2 : se sitúa en el punto de intersección del eje de la riera de Castellolí con el eje de un torrente que separa las propiedades de Can Palà , en el término de Castellolí , y de El Maset dels Soterons , en el término de La Pobla de Claramunt , al norte de la partida del Empedrat .
ca Fita 16 : se situa a la partida de la Solana del Traver , uns 275 metres al nord de la carretera de Rubió BV-1037 i uns 225 metres al sud-oest del marge sud-oest de la bassa de Cal Torra del Pujol .
es Mojón 16 : se sitúa en la partida de La Solana del Traver , a unos 275 metros al norte de la carretera de Rubió BV-1037 y a unos 225 metros al suroeste del margen suroeste de la charca de Cal Torra del Pujol .
ca L ' expedient del Text refós de les Normes urbanístiques del Pla parcial les Torres , de Sant Celoni , ha estat promogut i tramè s per l ' Ajuntament .
es El expediente del Texto refundido de las Normas urbanísticas del Plan parcial Les Torres , de Sant Celoni , ha sido promovido y enviado por el Ayuntamiento .
ca El total de torres que s ' instal · laran serà de 53 unitats , de les quals 47 se situaran en sòl privat i les 6 restants , dins de sòl públic .
es El total de torres que se instalarán será de 53 unidades , situando 47 en suelo privado y las 6 restantes dentro de suelo público .
ca Fita 6 : se situa a l ' eix de les aigües del torrent de Cal Simeó , a uns cent vint metres al sud de la casa de Cal Simeó de Pagès .
es Mojón 6 : se sitúa en el eje de las aguas del torrente de Cal Simeó , a unos ciento veinte metros al sur de la casa de Cal Simeó de Pagès .
ca Local que s ' amplia : c . Torras i Bages , cantonada c . Roger de Llúria , on es traslladen els ensenyaments d ' educació inf antil de segon cicle .
es Local que se amplía : c. Torras i Bages , esquina c. Roger de Llúria , donde se trasladan las enseñanzas de educación infantil de segundo ciclo .
ca La línia de terme reconeguda entre les fites quarta i cinquena és l ' eix de les aigües corrents del torrent que davalla de Collveí , anomenat de la Màquina .
es La línea de término reconocida entre los mojones cuarto y quinto es el eje de las aguas corrientes del torrente que proviene de Collveí , denominado de La Màquina .
ca Fita 3 : se situa a la partida de la Solana de Collbàs , a l ' eix de les aigües del torrent de la Remolgosa , i a uns vuit-cents metres a l ' est del camí de la Creu Vermella .
es Mojón 3 : se sitúa en la partida de La Solana de Collbàs , en el eje de las aguas del torrente de La Remolgosa , y a unos ochocientos metros al este del camino de La Creu Vermella .
ca Fita 7 : se situa al Serrat de l ' Arn , a uns quaranta metres al sud-est del torrent de Can Reig i a uns cent cinc metres al nord-oest de la casa de Ca l ' Arn .
es Mojón 7 : se sitúa en el Serrat de l ' Arn , a unos cuarenta metros al sureste del torrente de Can Reig y a unos ciento cinco metros al noroeste de la casa de Ca l ' Arn .
ca Centre : CEIP Torres Jonama ( Mont-ras ) .
es Centro : CEIP Torres Jonama ( Mont-ras ) .
ca La canalització de la riera de Targa s ' efectuarà amb calaix de formigó armat de difer ents seccions , i les dels torrents Daniel i Lloveres amb una canonada de 1.000 mm de di àmetre .
es La canalización de la riera de Targa se efectuará con cajón de hormigón armado de diferentes secciones , y las de los torrentes Daniel y Lloveres con una tubería de 1.000 mm de diámetro .
ca Quan el torrent intercepta la corba de nivell 440 m , el límit ascendeix en sentit oest pel tributari situat al nord de la font dels Aladerns .
es Cuando el torrente intercepta la curva de nivel 440 m , el límite asciende en sentido oeste por el tributario situado al norte de la fuente de Els Aladerns .
ca El límit segueix uns 430 m en sentit sud per aquest torrent fins a interceptar la corba de nivell 515 m . Des d ' aquest punt , el límit traça una línia recta d ' uns 80 m aproximadament en direcció sud fins a interceptar el camí de Colldejou a Falset .
es El límite sigue unos 430 m en sentido sur por este torrente hasta interceptar la curva de nivel 515 m. Desde este punto , el límite traza una línea recta de unos 80 m aproximadamente en dirección sur hasta interceptar el camino de Colldejou a Falset .
Mostrando página 1. 2123 encontrado frases búsqueda de una frase torrent.Se encuentra en 0,283 ms.Las memorias de traducción son creados por humanos, pero alineado por computadora, que puede provocar errores. Ellos vienen de muchas fuentes y no se registran. Te lo advierto.