Las traducciones a español:

  • torrent   
  • torrente   

Frases similares en el diccionario de catalán español. (17)

Cuatro Torres Business Area
Cuatro Torres Business Area
Estret de Torres
Estrecho de Torres
Francesc Vicent Garcia i Torres
Francesc Vicent Garcia i Torres
Illencs de l’estret de Torres
Isleños del estrecho de Torres
Juan Francisco Torres
Juan Francisco Torres
Miguel Torres
Miguel Torres Gómez
torrada
carne asada; pan tostado; tostada
torradora
tostadora
torrar
tostar; asar
Torres Bessones
Torres Gemelas; World Trade Center
Torres de Bolonya
Torres de Bolonia
Torres de Hanoi
Torres de Hanoi
Torres Petronas
Torres Petronas
torró
turrón

Oraciones de ejemplo con "torrent", memoria de traducción

add example
ca Fita 3 : se situa als Empedrats , a la divisòria d ' aigües de la serra de Roca Tallada , al marge est del torrent dels Empedrats .
es Mojón 3 : se sitúa en Els Empedrats , en la divisoria de aguas de la sierra de Roca Tallada , en el margen este del torrente de Els Empedrats .
ca La línia de terme reconeguda entre les fites primera i segona segueix la normal fins a l ' eix del torrent dels Pèlecs , continua aigües amunt per aquest eix fins a la intersecció amb l ' eix del torrent de Cal Figuera , i continua aigües amunt per aquest eix fins a la fita segona .
es La línea de término reconocida entre los mojones primero y segundo sigue la normal hasta el eje del torrente de Els Pèlecs , continúa aguas arriba por este eje hasta la intersección con el eje del torrente de Cal Figuera , y continúa aguas arriba por este eje hasta el m ojón segundo .
ca Aquesta mesura ja està prevista a excepció de la intercepció del torrent del Grau en la reposició de la via fèrria .
es Esta medida ya queda contemplada a excepción de la intercepción del torrente de El Grau en la reposición de la vía férrea .
ca Adreça : c . Torras i Bages , 81 .
es Dirección : c. Torras i Bages , 81 .
ca Aprovar les bases definitives de la concentració parcel · lària de la zona regable dels termes municipals de Sarroca de Lleida i Torres de Segre ( el Segrià ) .
es Aprobar las bases definitivas de la concentración parcelaria de la zona regable de los términos municipales de Sarroca de Lleida y Torres de Segre ( el Segrià ) .
ca Sant Martí , 2-6 , 25006 Lleida ) , de Tarragona ( c . Cardenal Vidal i Barraquer , 12-14 , 43005 Tarragona ) i de les Terres de l ' Ebre ( c . Torreta , 1-3 , 43870 Amposta ) o en qualsevol de les formes que preveu l ' article 38.4 de la Llei 4 / 1999 , de 13 de gener , de modificació de la Llei 30 / 1992 , de 26 de novembre de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú .
es Sa nt Martí , 2-6 , 25006 Lleida ) , de Tarragona ( c. Cardenal Vidal i Barraquer , 12-14 , 43005 Tarragona ) y de Les Terres de l ' Ebre ( c. Torreta , 1-3 , 43870 Amposta ) o en cualquiera de las formas que prevé el artículo 38.4 de la Ley 4 / 1999 , de 13 de enero , de modificación de la Ley 30/ 1992 , de 26 de noviembre de régimen jurídico de las administraciones públicas y del procedimiento administrativo común .
ca De la comarca del Segrià , part dels termes municipals següents : Soses , Torres de Segre i Alcarràs .
es De la comarca de
ca Ja esteu baixant aquest torrent % ‧; s' ha fusionat la llista de seguidors d' ambdos torrents
es Usted está ya descargando este torrent %‧, laslistas de rastreadores de ambos torrents han sido unidas
ca Fita 1 : se situa als Ponts , al punt d ' intersecció dels eixos de les aigües corrents dels torrents de Ribamala i de Vidabo na .
es Mojón 1 : se sitúa en Els Ponts , en el punto de intersección de los ejes de las aguas corrientes de los torrentes de Ribamala y de Vidabona .
ca Col · locar salvaocells al cable de terra , al tram de línia comprès entre les torres 9 i 10 , per evitar col · lisions amb l ' avifauna .
es Colocar salvapájaros en el cable de tierra , en el tramo de línea comprendido entre las torres 9 y 10 , para evitar colisiones con la avifauna .
ca Torrent d ' en Marlet .
es Torrente de En Marlet .
ca Un cop creuat el pont , la línia continuarà en traça paral · lela a la canalització del torrent fins arribar a l ' alçada del nou carrer Prat de la Riba , on creuarà de nou per sobre la canalització per col · locar-s ' hi al cantó est , i seguir en les mateixes condicions fins arribar a l ' encreuament amb l ' avinguda Ernest Lluch .
es Una vez cruzado el puente , la línea continuará con traza paralela a la canalización del torrente hasta llegar a la altura de la nueva calle Prat de la Riba , donde cruzará de nuevo por encima de la canalización para colocarse al lado este de la misma , y seguir con las mismas condiciones hasta llegar al cruce con la avenida Ernest Lluch .
ca Modificació puntual de les Normes subsidiàries de planejament per a la modificació i assignació de nous usos als àmbits de la zona esportiva municipal i la zona d ' equipaments municipals del Torrent de l ' Illa , en el terme municipal del Bruc .
es Modificación puntual de las Normas subsidiarias de planeamiento para la modificación y asignación de nuevos usos en los ámbitos de la zona deportiva municipal y la zona de equipamientos municipales del Torrent de l ' Illa , en el término municipal de El Bruc .
ca Finalitat : desplaçar el traçat de la línia existent amb motiu del projecte 12 L-3230 autovia Lleida-Barcelona CN-II de Madrid a França per Barcelona PK 519,5 al 539,5 , tram Cervera-Santa Maria del Camí , amb la substitució de 7 torres per 5 torres noves .
es Finalidad : desplazar el trazado de la línea existente motivado por el proyecto 12 L-3230 autovía Lleida-Barcelona , CN-II de Madrid a Francia por Barcelona PK 519,5 al 539,5 , tramo Cervera-Santa Maria del Camí , con la sustitución de 7 torres por 5 torres nuevas .
ca Pel que fa al SNU de protecció natural ( tipus II ) , aquest comprèn les àrees ocupades pel bosc i també les rie res , els torrents i els seus entorns , on la normativa del pla no permet cap ús que no sigui d ' aprofitament agrícola i forestal i prohibeix específicament l ' ús extractiu i els abocaments de qualsevol tipus .
es Con respecto al SNU de protección natural ( tipo II ) , este comprende las áreas ocupadas por el bosque y también las rieras , los torrentes y sus entornos , donde la normativa del plan no permite ningún uso que no sea el aprovechamiento agrícola y forestal y prohíbe específicamente el uso extractivo y los vertidos de cualquier tipo .
ca Perceptor : Albó Torrents , Josep M .
es Perceptor :
ca Senyora Érika Torres Asensio .
es Señora Érika Torres Asensio .
ca La línia de terme reconeguda entre les fites sisena i setena és l ' eix de les aigües corrents del torrent del Clot dels Tres Roures .
es La línea de término reconocida entre los mojones sexto y séptimo es el eje de las aguas corrientes del torrente de El Clot dels Tres Roures .
ca Centre : LLI pública Les Quatre Torres .
es Centro : LLI pública Les Quatre Torres .
ca .1 Aprovar definitivament el Pla parcial d ' ordenació de la zona 9b , serrat de la Torreta , d ' Avià , promogut per Torretavià , SL , i tramès per l ' Ajuntament , i supeditar-ne la publicació al DOGC i la consegüent executivitat a la presentació d ' un text refós , per triplicat , verificat per l ' òrgan que ha atorgat l ' aprovació provisional de l ' expedient i degudament diligenciat , que incorpori la prescripció següent :
es .1 Aprobar definitivamente el Plan parcial de ordenación de la zona 9b , loma de La Torreta , de Avià , promovido por Torretavià , SL , y enviado por el Ayuntamiento , y supeditar su publicación en el DOGC y la consiguiente ejecutividad a la presentación de un texto refundido , por triplicado , verificado por el órgano que ha otorgado la aprobación provisional del expediente y debidamente diligenciado , que incorpore la siguiente prescripción :
ca Es reconeix com a fita la intersecció d ' aquest eix amb la normal traçada des de la fita auxiliar segona situada a uns set metres del marge esquerre del torrent de la Ribera , de coordenades UTM ED50 31 T X : 483847,8 i Y : 4662649,0 .
es Se reconoce como mojón la intersección de este eje con la normal trazada desde el mojón auxiliar segundo situado a unos siete metros del margen izquierdo del torrente de La Ribera , de coordenadas UTM ED50 31 T X : 483847,8 y Y : 4662649,0 .
ca Fita 3 : se situa al punt d ' intersecció dels eixos de les aigües corrents del riu Saldes i del torrent de l ' Avellanosa .
es Mojón 3 : se sitúa en el punto de intersección de los ejes de las aguas corrientes del río Saldes y del torrente de L ' Avellanosa .
ca La línia de terme reconeguda entre les fites cinquena i sisena és l ' eix de les aigües corrents del torrent del Vinyot fins a trobar la perpendicular traçada des de la fita sisena , des d ' on continua per la normal fins a la fita .
es La línea de término reconocida entre los mojones quinto y sexto es el eje de las aguas corrientes del torrente del Vinyot hasta encontrar l a perpendicular trazada desde el mojón sexto , desde dónde continua por la normal hasta el mojón .
ca Modificació del Pla Intermunicipal de la Cerdanya per a la creació de la unitat d ' actuació del Torrent del Bosc .
es Modificación del Plan Intermunicipal de La Cerdanya para la creación de la unidad de actuación del Torrent del Bosc .
ca En compliment del que disposa l ' article 59.4 de la Llei 30 / 1992 , de 26 de novembre , de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú , modificada per la Llei 4 / 1999 , de 13 de gener , per aquest Edicte es notifica als hereus de la senyora Conchita Oliveres Sanvicens , al senyor Cristóbal Torres Ballester i a la senyora Carme Parerena Oriera , amb últim domicili al carrer de Villarroel , 41 , 2n 1a i carrer de Bailen , 224 1r 1a d ' aquesta ciutat respectivament , propietaris de finques incloses dins l ' àmbit del Pla de millora urbana del sector Colònia Oller , sector II , del terme municipal de Sant Cugat del Vallès , i actualment en domicili desconegut , que la Comissió Territorial d ' Urbanisme de Barcelona , en les sessions de 18 de maig de 2005 , 22 de setembre de 2005 i 22 de desembre de 2005 , va adoptar els acords següents :
es En cumplimiento de lo que dispone el artículo 59.4 de la Ley 30/ 1992 , de 26 de noviembre , de régimen jurídico de las administraciones públicas y del procedimiento administrativo común , modificada por la Ley 4/ 1999 , de 13 de enero , por este Edicto se notifica a los herederos de la señora Conchita Oliveres Sanvicens , al señor Cristóbal Torres Ballester y a la señora Carme Parerena Oriera , con último domicilio en la calle de Villarroel , 41 , 2o 1a y calle de Bailen , 224 1o 1a de esta ciudad respectivamente , propietarios de fincas incluidas dentro del ámbito del Plan de mejora urbana del sector Colònia Oller , sector II , del término municipal de Sant Cugat del Vallès , y actualmente en domicilio desconocido , que la Comisión Territorial de Urbanismo de Barcelona , en las sesiones de 18 de mayo de 2005 , 22 de septiembre de 2005 y 22 de diciembre de 2005 , adoptó los siguientes acuerdos :
Mostrando página 1. 2123 encontrado frases búsqueda de una frase torrent.Se encuentra en 0,735 ms.Las memorias de traducción son creados por humanos, pero alineado por computadora, que puede provocar errores. Ellos vienen de muchas fuentes y no se registran. Te lo advierto.