Las traducciones a español:

  • torrent   
  • torrente   

Frases similares en el diccionario de catalán español. (17)

Cuatro Torres Business Area
Cuatro Torres Business Area
Estret de Torres
Estrecho de Torres
Francesc Vicent Garcia i Torres
Francesc Vicent Garcia i Torres
Illencs de l’estret de Torres
Isleños del estrecho de Torres
Juan Francisco Torres
Juan Francisco Torres
Miguel Torres
Miguel Torres Gómez
torrada
carne asada; pan tostado; tostada
torradora
tostadora
torrar
tostar; asar
Torres Bessones
Torres Gemelas; World Trade Center
Torres de Bolonya
Torres de Bolonia
Torres de Hanoi
Torres de Hanoi
Torres Petronas
Torres Petronas
torró
turrón

Oraciones de ejemplo con "torrent", memoria de traducción

add example
ca Normes urbanístiques del Pla de millora urbana del sector delimitat pel carrer de Montserrat , el Torrent de Llops i la línia dels FGC de Barcelona a Manresa i Igualada ( clau 9 ) , al terme municipal de Martorell
es Normas urbanísticas del Plan de mejora urbana del sector delimitado por la calle de Montserrat , el Torrent de Llops y la línea de los FGC de Barcelona a Manresa e Igualada ( clave 9 ) , en el término municipal de Martorell
ca .1 Aprovar definitivament , de conformitat amb l ' article 48 del Text refós de la Llei d ' urbanisme , el projecte en sòl no urbanitzable per a l ' extracció d ' àrids al paratge del Torrent , de les Masies de Roda , formulat per Àrids Manlleu , SA i tramès per l ' Ajuntament , amb el benentès que l ' Ajuntament vetllarà per l ' estricte compliment de les condicions previstes en l ' informe i plànol adjunt de la Direcció General de Carreteres de 16 de gener de 2009 , en l ' informe de la Direcció General d ' Arquitectura i Paisatge de 21 de maig de 2008 , en l ' informe del Departament de Medi Ambient i Habitatge de 8 d ' agost de 2005 , en l ' informe del Departament d ' Agricultura , Alimentació i Acció Rural de 27 de juliol de 2005 i en l ' informe de l ' Agència Catalana de l ' Aigua de 3 de febrer de 2006 .
es .1 Aprobar definitivamente , de conformidad al artículo 48 del Texto refundido de la Ley de urbanismo , el proyecto en suelo no urbanizable para la extracción de áridos al paraje de El Torrent , de Les Masies de Roda , formulado por Áridos Manlleu , SA y enviado por el Ayuntamiento , con la condición de que el Ayuntamiento velará por el estricto cumplimiento de las condiciones previstas en el informe y plano adjunto de la Dirección General de Carreteras de 16 de enero de 2009 , en el informe de la Dirección General de Arquitectura y Paisaje de 21 de mayo de 2008 , en el informe del Departamento de Medio Ambiente y Vivienda de 8 de agosto de 2005 , en el informe del Departamento de Agricultura , Alimentación y Acción Rural de 27 de julio de 2005 y en el informe de la Agencia Catalana del Agua de 3 de febrero de 2006.
ca 1.1 Cal sol · licitar els informes dels organismes següents : Agència Catalana de l ' Aigua , en relació amb l ' afectació del torrent que travessa la finca i amb el sistema de tractament d ' aigües residuals que es prevegi ; Departament d ' Acció So cial i Ciutadania , en relació amb la conveniència del centre projectat i de la seva incompatibilitat amb els sòls urbans ; Departament de Medi Ambient i Habitatge ; Departament d ' Agricultura , Alimentació i Acció Rural ; Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació i , si escau , incorporar-hi les determinacions que se ' n derivin .
es 1.1 Es necesario solicitar los informes de los siguientes organismos : Agencia Catalana del Agua , en relación con la afectación del torrente que atraviesa la finca y con el sistema de tratamiento de aguas residuales que se prevea ; Departamento de Acción Social y Ciudadanía , en relación con la conveniencia del centro proyectado y de su incompatibilidad con los suelos urbanos ; Departamento de Medio Ambiente y Vivienda ; Departamento de Agricultura , Alimentación y Acción Rural ; Departamento de Cultura y medios de Comunicación y , si procede , incorporar las determinaciones que se deriven .
ca Fita 7 : se situa en el lloc conegut com La Mirona , a uns setanta-cinc metres a l ' est del torrent de Valldeneu i a uns cinquanta metres al sud del traçat del ferrocarril .
es Mojón 7 : se sitúa en el lugar conocido como La Mirona , a unos setenta y cinco metros al este del torrente de Valldeneu y a unos cincuenta metros al sur del trazado del ferrocarril .
ca Modificació puntual del Pla parcial del sector P-2 les Torres , relativa a l ' increment de densitat en sis habitatges més a la parcel · la A-12 , al terme municipal de Sant Celoni
es Modificación puntual del Plan parcial del sector P-2 Les Torres , relativa al incremento de densidad en seis viviendas más en la parcela A-12 , en el término municipal de Sant Celoni
ca Fita 6 : se situa a l ' eix de les aigües del torrent de Cal Simeó , a uns cent vint metres al sud de la casa de Cal Simeó de Pagès .
es Mojón 6 : se sitúa en el eje de las aguas del torrente de Cal Simeó , a unos ciento veinte metros al sur de la casa de Cal Simeó de Pagès .
ca L ' empresa Excavacions i Anivellaments Lluís de Torres , SL , ha formulat la sol · licitud per a l ' activitat extractiva de graves anomenada Bassa Torre , emplaçada al polígon 5 , parcel · les 8 i 9 , al terme municipal de Puigverd de Lleida ( exp .
es La empresa Excavacions i Anivellaments Lluís de Torres , SL , ha formulado la solicitud para la actividad extractiva de gravas denominada Bassa Torre , emplazada en el polígono 5 , parcelas 8 y 9 , en el término municipal de Puigverd de Lleida ( exp .
ca A partir d ' aquest punt , i fins al final , la línia seguirà a través de la rasa formigonada en direcció oest i paral · lela a la Via de Barcino , a través d ' una zona habilitada amb aparcament de vehicles , fins a arribar al carrer que enllaça entre el passeig Torres i Bages i el carrer del Tossal .
es A partir de este punto , y hasta el final , la línea seguirá a través de la zanja hormigonada en dirección oeste y paralela a la Vía de Barcino , a través de una zona habilitada con aparcamiento de vehículos , hasta llegar a la calle que enlaza entre el paseo de Torres i Bages y la calle del Tossal .
ca Barcelona : per trasllat del senyor Izquierdo Rozalem , el senyor José Vicente Torres Montero , notari de Trevias , 3a .
es Barcelona : por traslado del señor Izquierdo Rozalem , el señor José Vicente Torres Montero , notario de Trevias , 3a .
ca Denominació de la finca : CAN TORRENTS .
es Denominación de la finca : CAN TORRENTS .
ca Perceptor : Raquel Torrent Ventoldra .
es Importe : 5.778,88 euros .
ca Atesa l ' Ordre de 17 de gener de 1992 , per la qual s ' aprova el partionament parcial de la forest núm . 192-bis del CUP de la província de Lleida , anomenada Comunals de Cabdella , propietat dels pobles d ' Espui , Aiguabella , Cabdella i la Torre de Cabdella , del terme municipal de la Torre de Cabdella ( Pallars Jussà ) , pel que fa als seus límits amb les finques Torrens , Solana i Obaga de Sant Joan i Mortes i Tossal , propietat de la Comunitat d ' Accionistes TOMS , d ' Espui ( DOGC núm . 1554 de 12.2.1992 ) ;
es Considerando la Orden de 17 de enero de 1992 , por la que se aprueba el deslinde parcial del monte núm . 192-bis del CUP de la provincia de Lleida , denominado Comunals de Cabdella , propiedad de los pueblos de Espui , Aiguabella , Cabdella y La Torre de Cabdella , del término municipal de La Torre de Cabdella ( Pallars Jussà ) , en lo que concierne a sus límites con las fincas Torrens , Solana i Obaga de Sant Joan y Mortes i Tossal , propiedad de la Comunidad de Accionistas TOMS , de Espui ( DOGC núm . 1554 de 12.2.1992 ) ;
ca Fita 7 : se situa a la confluència dels eixos del torrent de Sant Joan amb el camí de Bàscara a Vilademuls .
es Mojón 7 : se sitúa en la confluencia de los ejes del torrente de Sant Joan con el camino de Bàscara a Vilademuls .
ca Modificació puntual del Pla g eneral metropolità al sector delimitat per les finques del carrer de Laureà Miró , 202-204 i 206 i carrer de l ' Església , 14 , per a la creació d ' un nou accés al Parc dels Torrents des del carrer de l ' Església i per a la nova ordenació volumètrica de les finques afectades , al terme municipal d ' Esplugues de Llobregat
es Modificación puntual del Plan general metropolitano en el sector delimitado por las fincas de la calle Laureà Miró , 202-204 y 206 y calle Església , 14 , para la creación de un nuevo acceso al Parc dels Torrents desde la calle Església y para la nueva ordenación volumé trica de las fincas afectadas , en el término municipal de Esplugues de Llobregat
ca Tram 1 : s ' iniciarà a la nova subestació Penedès , on cada una de les quatre línies en projecte ( Granada 1 i 2 i SP Molanta 1 i 2 ) es connectaran a la seva respectiva cel · la de sortida de línia , es realitzarà l ' estesa de conductor RHZ1-S-OL amb una longitud de 200 m de rasa i un cop finalitzats es realitzarà l ' estesa de 75 m del mateix conductor pel camí de la Torrera dels Bous als Pujols fins arribar a uns empalmaments a realitzar al mateix camí , amb un nou tipus de cable del tipus RHZ1 .
es Tramo 1 : se iniciará en la nueva subestación Penedès , donde cada una de las cuatro líneas en proyecto ( Granada 1 y 2 y SP Molanta 1 y 2 ) se conectarán a su respectiva celda de salida de línea , se realizará el tendido de conductor RHZ1-S-OL con una longitud de 200 m de zanja y una vez finalizadas se realizará el tendido de 75 m del mismo conductor por el camino de La Torrera dels Bous a Els Pujols hasta llegar a unos empalmes a realizar en el mismo camino , con un nuevo tipo de cable del tipo RHZ1 .
ca L ' Agència Catalana de l ' Aigua , en data 28 de febrer de 2003 va aprovar tè cnicament i definitivament el Projecte de soterrament de la riera de Targa i dels torrents Daniel i Lloveres , des de la seva confluència amb la riera Salvet fins al límit aigües amunt del nucli urbà , al terme municipal de Vilassar de Dalt ( Maresme ) .
es La Agencia Catalana del Agua , en fecha 28 de febrero de 2003 aprobó técnica y definitivamente el Proyecto de soterramiento de la riera de Targa y de los torrentes Daniel y Lloveres , desde su confluencia con la riera Salvet hasta el límite aguas arriba del núcleo urbano , en el término municipal de Vilassar de Dalt ( Maresme ) .
ca Afectació : LE = cable a instal · lar de línia elèctrica , en ml ; SP = servitud perpètua de pas , en m2 ; SO = servitud d ' ocupació temporal , en m2 ; OD = ocupació de domini , en m2 ; Ts = terreny de secà ; Vny = vinya ; Fr = fruiters ; Bb = bosc baix ; Er = Erm ; Ba = bosc alt ; Rf = repoblació forestal ; Am = ametllers ; Ho = horta , Ol = oliveres ; Tr = terreny de regadiu ; Pe = pedrera ; Pa = pastures ; Pl = plantació ; Cm = camí ; A = autopista ; RENFE = ferrocarril ; Ind = indústria ; Cg = camp de golf ; Riu = riu ; Crta = carretera ; Se = sèquia ; Vv = viver ; Psta = pista ; Bc = barranc ; Urb = urbà ; Cem = cementiri ; Rie = riera ; Ri = rierol ; To = torrent ; Vt = via del tren ( part ) .
es Afectación : LE= cable a instalar de línea eléctrica , en ml ; SP=servitud perpetua de paso , en m2 ; SO=servitud de ocupación temporal , en m2 ; OD=ocupación de dominio , en m2 ; Ts=terreno de secano ; Vny=viña ; Fr=frutales ; Bb=bosque bajo ; Er=yermo ; Ba=bosque alto ; Rf=repoblación forestal ; Am=almendros ; Ho=huerta , Ol=olivos ; Tr=terreno de regadío ; Pe=cantera ; Pa=pastos ; Pl=plantación ; Cm=camino A=autopista ; RENFE=ferrocarril ; Ind=industria ; Cg=campo de golf ; Riu=río ; Crta=carretera ; Se=acequia ; Vv=vivero ; Psta=pista ; Bc=barranco ; Urb=urb ano ; Cem=cementerio ; Rie=rambla ; Ri=riachuelo ; To=torrente ; Vt=vía del tren ( part ) .
ca Instal · lació d ' una planta solar fotovoltaica connectada a la xarxa de 1000 kVA al polígon 506 , parcel · la 8 , al terme municipal de Torres de Segre , promoguda per AE3000 , SL .
es Instalación de una planta solar fotovoltaica conectada en la red de 1000 kVA en el polígono 506 , parcela 8 , en el término municipal de Torres de Segre , promovida por AE3000 , SL .
ca La més llunyana , que des de la carretera a Canapost intueix l ' existència del nucli , amb la torre de l ' Homenatge com a element més visible i els turons de ponent ( Puig d ' en Torró ) com a teló de fons , i la que es té des de més a prop , a l ' altre banda de la riera , en que el conjunt es materialitza en el seu perfil més definit .
es Vertiente este del entorno ( desde la carretera GI-651 hasta la Riera Grossa ) : podemos diferenciar dos visuales .
ca Fita 3 : se situa al punt d ' intersecció dels eixos de les aigües corrents del torrent de Costa Llarga i d ' un rec de nom desconegut per a les persones presents .
es Mojón 3 : se sitúa en el punto de intersección de los ejes de las aguas corrientes del torrente de Costa Llarga y de una acequia de nombre desconocido para las personas presentes .
ca Fita 6 : se situa a la partida de Can Reig , en el marge esquerre del torrent de Can Reig .
es Mojón 6 : se sitúa en la partida de Can Reig , en la margen izquierda del torrente de Can Reig .
ca La línia de terme reconeguda entre les fites sisena i setena és l ' eix del torrent del Passador .
es La línea de término reconocida entre los mojones sexto y séptimo es el eje del torrente del Passador .
ca Fita 1 : se situa a la intersecció dels eixos de les aigües corrents del torrent de la Funella amb el torrent del Pont de la Casa Xico .
es Mojón 1 : se sitúa en la intersección de los ejes de las aguas corrientes del torrente de La Funella con el torrente de El Pont de la Casa Xico .
ca Montserrat de Vehí i Torra
es Dña . Montserrat de Vehí Torra
ca Fita 41 : se situa a l ' eix de les aigües del torrent de l ' Avetar .
es Mojón 41 : se sitúa en el eje de las aguas del torrente del Avet ar .
Mostrando página 1. 2123 encontrado frases búsqueda de una frase torrent.Se encuentra en 0,552 ms.Las memorias de traducción son creados por humanos, pero alineado por computadora, que puede provocar errores. Ellos vienen de muchas fuentes y no se registran. Te lo advierto.