Las traducciones a español:

 • ojalá   
  (Phrase  )
 • si tan siquiera   
  (Phrase  )
 • si tan solo   
  (Phrase  )
 •    
  (Phrase  )
 • si   

Oraciones de ejemplo con "tant de bo", memoria de traducción

add example
ca Tant de bo sabés cantar
es Ojalá supiera cantar
ca Tant de bo sabés com s' acabarà això
es Ojalá supiera cómo acabará esto
ca Tant de bo em cregués
es Ojalá me creyera
ca Tant de bo ja competís
es Ojalá ya compitiese
ca Tant de bo s' enfonsi!
es A ver si se hunde
ca Serie' m negligents de no dir que & quantaplus; està sent construït per voluntaris. Molta gent sent que no pot col· laborar al codi obert per algun motiu o altra. Probablement el sentiment general sigui que no tenen les habilitats. & quantaplus; s' ha desenvolupat de manera que permet tant a no programadors com a programadors el poder ajudar a estendre & quantaplus;. També està l' assumpte de la documentació. El programari, ja sigui propietari o lliure/de codi obert, tan sols és bo si també ho és la seva documentació. Estem segurs de que hi ha algun lloc en & quantaplus; en el que el vostre temps serà molt benèfic
es Sería un descuido por nuestra parte no decir que & quantaplus; está siendo desarrollado por volumntarios. Mucha gente siente que no puede colaborar al código abierto por algún motivo u otro. Probablemente el sentir general sea que no tienen las habilidades suficientes. & quantaplus; se ha desarrollado de forma que permita que tanto no programadores como programadores puedan ayudar a extender & quantaplus;. También está el asunto de la documentación. El software, ya sea propietario o libre/de código abierto, sólo es bueno si también lo es la documentación. Estamos seguros de que hay algún lugar en & quantaplus; en el que su tiempo será muy beneficioso
ca Tant de bo hagués estat pescador
es Ojala hubiera sido pescador
ca EDICTE de 12 de maig de 2009 , sobre un acord de la Comissió Territorial d ' Urbanisme de Barcelona referent al municipi de Sant Bo i de Llobregat .
es EDICTO de 12 de mayo de 2009 , sobre un acuerdo de la Comisión Territorial de Urbanismo de Barcelona referente al municipio de Sant Boi de Llobregat .
ca Resten exclosos d ' aquest Conveni els treballadors que , bo i pertanyent a la plantilla de les empreses afectades , es regeixen per l ' Ordenança nacional de confecció de peces de pelleteria o per qualsevol altra que afecti també un determinat sector de personal no mercantil .
es Quedan excluidos de este Convenio los trabajadores que , perteneciendo a la plantilla de las empresas afectadas , se regían por la Ordenanza nacional de confección de prendas de peletería o cualquier otra que afecte asimismo a un determinado sector de personal no mercantil .
ca Bo rsa de treball
es Flexibilización de los criterios de concesión de préstamos o anticipos para atender situaciones de necesidad .
ca Representació dels treballadors : Salvador Martín Martín , Pedro Martín Martín , David Peinado Mance bo , Francisco Maestre Gómez , Miguel de los Santos Almenara , José Miguel Miguel González , Francisco José Reina Mateo , Andrés Rodríguez Pérez , Lluis Piquet i Miró , Florencio Romero Caballero , José Sánchez Martín , Rafael Martínrez Figueroa , Juan Carlos Rodríguez Oliveras , María José García Garijo , Rafael Salazar Rodríguez i Jorge Gustems Vinaixa .
es Representación de los trabajadores : Salvador Martín Martín , Pedro Martín Martín , David Peinado Mancebo , Francisco Maestre Gómez , Miguel de los Santos Almenara , José Miguel Miguel González , Francisco José Reina Mateo , Andrés Rodríguez Pérez , Lluis Piquet i Miró , Florencio Romero Caballero , José Sánchez Martín , Rafael Martínrez Figueroa , Juan Carlos Rodríguez Oliveras , María José García Garijo , Rafael Salazar Rodríguez y Jorge Gustems Vinaixa .
ca Així mateix , amb l ' objectiu de planificar la producció d ' aquest tipus d ' energia , el Reial decret llei 6 / 2009 , de 30 d ' abril , pel qual s ' adopten determinades mesures en el sector energètic i s ' aprova el bo social , ha establert l ' obligació d ' inscripció de les instal · lacions al Registre de preasignació de retribució .
es Asimismo , con el objetivo de planificar la producción de este tipo de energía , el Real decreto ley 6/ 2009 , de 30 de abril , por el que se adoptan determinadas medidas en el sector energético y se aprueba el bono social , ha establecido la obligación de inscripción de las instalaciones al Registro de preasignación de retribución .
ca Tan de bo fos veritat
es Desearía que eso fuera cierto
ca ACORD GOV / 177 / 2010 , d ' 11 d ' octubre , pel qual es declara com a element festiu patrimonial d ' interès nacional el Ball del Bo-bo de Monistrol de Montserrat .
es ACUERDO GOV/ 177/ 2010 , de 11 de octubre , por el que se declara como elemento festivo patrimonial de interés nacional el Baile del Bo-bo de Monistrol de Montserrat .
ca Corresponen al Consell General les competències necessàries per al bo n funcionament de les actuacions que constitueixin l ' objecte del Consorci .
es Corresponden al Consejo General las competencias necesarias para el buen funcionamiento de las actuaciones que constituyan el objeto del Consorcio .
ca Fita 7 : se situa a la partida del Bo sc de la Rajoleria , a tocar d ' un corriol de finques i a uns tres-cents cinquanta metres al nord-oest de Cal Guenyo .
es Mojón 7 : se sitúa en la partida de El Bosc de La Rajoleria , cerca de un camino de fincas y a unos trescientos cincuenta metros al noroeste de Cal Guenyo .
ca Sol · licitud per a la instal · lació del projecte Parc d ' aventura al bo sc , al terme municipal de Pals , promoguda per Aeroparks , SC .
es Solicitud para la instalación del proyecto Parque de aventura en el bosque , en el término municipal de Pals , promovida por Aeroparks , SC .
ca La Resolució de la provisió de vacants es publicarà al Bo letín Oficial del Estado i en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya .
es La Resolución de la provisión de vacantes se publicará en el Boletín Oficial del Estado y en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya .
Mostrando página 1. 506994 encontrado frases búsqueda de una frase tant de bo.Se encuentra en 45,57 ms.Las memorias de traducción son creados por humanos, pero alineado por computadora, que puede provocar errores. Ellos vienen de muchas fuentes y no se registran. Te lo advierto.