Las traducciones a español:

 • ojalá   
  (Interjection, Phrase  )
 • si tan siquiera   
  (Phrase  )
 • si tan solo   
  (Phrase  )
 • si   
 •    
  (Phrase  )

Oraciones de ejemplo con "tant de bo", memoria de traducción

add example
ca Tant de bo ja competís
es Ojalá ya compitiese
ca Tant de bo sabés com s' acabarà això
es Ojalá supiera cómo acabará esto
ca Tant de bo hagués estat pescador
es Ojala hubiera sido pescador
ca Tant de bo s' enfonsi!
es A ver si se hunde
ca Tant de bo em cregués
es Ojalá me creyera
ca Tant de bo sabés cantar
es Ojalá supiera cantar
ca Serie' m negligents de no dir que & quantaplus; està sent construït per voluntaris. Molta gent sent que no pot col· laborar al codi obert per algun motiu o altra. Probablement el sentiment general sigui que no tenen les habilitats. & quantaplus; s' ha desenvolupat de manera que permet tant a no programadors com a programadors el poder ajudar a estendre & quantaplus;. També està l' assumpte de la documentació. El programari, ja sigui propietari o lliure/de codi obert, tan sols és bo si també ho és la seva documentació. Estem segurs de que hi ha algun lloc en & quantaplus; en el que el vostre temps serà molt benèfic
es Sería un descuido por nuestra parte no decir que & quantaplus; está siendo desarrollado por volumntarios. Mucha gente siente que no puede colaborar al código abierto por algún motivo u otro. Probablemente el sentir general sea que no tienen las habilidades suficientes. & quantaplus; se ha desarrollado de forma que permita que tanto no programadores como programadores puedan ayudar a extender & quantaplus;. También está el asunto de la documentación. El software, ya sea propietario o libre/de código abierto, sólo es bueno si también lo es la documentación. Estamos seguros de que hay algún lugar en & quantaplus; en el que su tiempo será muy beneficioso
ca La Llei 19 / 1990 , de 10 de desembre , de conservació de la flora i la fauna del fons marí de les illes Medes , estableix que , en la seva zona estrictament protegida , tota immersió que s ' hi vulgui efectuar requereix l ' obtenció d ' una llicència específica , que el Departament d ' Agricultura , Ramaderia i Pesca ( actualment , el Departament de Medi Ambient i Habitatge ) ha de fixar el nombre màxim d ' immersions permeses per dia i que les embarcacions només hi poden fondejar en els llocs preestablerts mitjançant bo ies d ' amarratge .
es La Ley 19/ 1990 , de 10 de diciembre , de conservación de la flora y la fauna del fondo marino de las islas Medes , establece que , en su zona estrictamente protegida , toda inmersión que se quiera efectuar requiere la obtención de una licencia específica , que el Departamento de Agricultura , Ganadería y Pesca ( actualmente , el Departamento de Medio Ambiente y Vivienda ) debe fijar el número máximo de inmersiones permitid as por día y que las embarcaciones sólo pueden fondear en los lugares preestablecidos mediante boyas de amarre .
ca .4 Indicar a l ' Ajuntament qu e el projecte d ' urbanització del sector haurà de tenir en compte les condicions que determina l ' informe de la Direcció General de Carreteres , de 15 de febrer de 2005 i , tal com determina l ' informe de l ' Agència Catalana de l ' Aigua , de 21 d ' octubre de 2005 , haurà de ser informat per l ' Agència Catalana de l ' Aigua i tenir en compte allò que estableix en relació amb la xarxa de sanejament i amb l ' obligació del promotor d ' obtenir l ' autorització pertinent per a la realització de l ' endegament del Torrent del Bo i altres condicions que estableix respecte del cànon i del procediment de desafecció i afecció de l ' antiga i nova llera del torrent .
es .4 Indicar al Ayuntamiento que el proyecto de urbanización del sector deberá tener en cuenta las condiciones que determina el informe de la Dirección General de Carreteras , de 15 de febrero de 2005 y , tal y como determina el informe de la Agencia Catalana del Agua , de 21 de octubre de 2005 , deberá ser informado por la Agencia Catalana del Agua y tener en cuenta lo que establece en relación con la red de saneamiento y con la obligación del promotor de obtener la pertinente autorización para la realización del arreglo del Torrent del Bo y otras condiciones que establece respecto al cánon y al procedimiento de desafección y afección del antiguo y nuevo cauce del torrente .
ca De manera que el recompte en & CUPS; tan sols és aproximat (en molts casos excel· lent o almenys bo, en d' altres una mica pobre). L' únic recompte fiable és el que fa internament la impressora (perquè és l' únic pel que pagueu). Algunes impressores, però poques, ofereixen dita informació usant SNMP (Simple Network Management Protocol). El qual vol dir, en una gran xarxa amb moltes impressores diferents és just que una eina de comptar pàgines no sigui fiable ni exacta!
es Por tanto el recuento en & CUPS; « sólo » es aproximada (en muchos casos excelente, o buena y en otros pobre). El única recuento fiable es la que hace internamente la impresora (porque es la única por la que usted paga). Algunas, pero pocas, impresoras ofrecen dicha información utilizando SNMP (Simple Network Management Protocol). Esto significa, en una red mayor con muchas impresoras diferentes, que no hay una herramienta fiable y exacta de contar páginas
ca El Ball del Bo-bo té com a funció principal solemnitzar el traspàs dels càrrecs dels administradors de la festivitat del sant .
es El Baile del Bo-bo tiene como función principal solemnizar el traspaso de cargos de los administradores de la festividad del santo .
ca D ' acord amb aquestes bases i en relació a les operacions que defineixi la base anterior , s ' entén per despesa subvencionable qualsevol despesa corrent o d ' inversió que compleixi la normativa , d ' acord amb l ' Ordre EHA / 524 / 2008 , de 26 de febrer , per la qual s ' aproven les normes sobre la despesa subvencionable dels programes operatius del FEDER i fons de cohesió ( BO E núm .
es De acuerdo con estas bases y en relación con las operaciones que defina la base anterior , se entiende por gasto subvencionable cualquier gasto corriente o de inversión que cumpla la normativa , de acuerdo con la Orden EHA/ 524/ 2008 , de 26 de febrero , por la que se aprueban las normas sobre el gasto subvencionable de los programas operativos del FEDER y fondos de cohesión ( BOE núm .
ca Resten exclosos d ' aquest Conveni els treballadors que , bo i pertanyent a la plantilla de les empreses afectades , es regeixen per l ' Ordenança nacional de confecció de peces de pelleteria o per qualsevol altra que afecti també un determinat sector de personal no mercantil .
es Quedan excluidos de este Convenio los trabajadores que , perteneciendo a la plantilla de las empresas afectadas , se regían por la Ordenanza nacional de confección de prendas de peletería o cualquier otra que afecte asimismo a un determinado sector de personal no mercantil .
ca Es completa la trama viària mitjançant la prolongació del Camí del Transformador fins a la Riera del Gorg , amb l ’ objectiu de permetre la connexió del Camí del Golf i la carretera BV-5031 amb el límit urbà de llevant definit pel carrer de la Coma de Bo .
es Riera de El Gorg
ca de la Subcomissió de Seguiment Normatiu , Prevenció i Solució de Conflictes de la Comissió Bilateral Generalitat-Estat en r elació amb el Reial decret llei 6 / 2009 , de 30 d ' abril , pel qual s ' adopten determinades mesures en el sector energètic i s ' aprova el bo social .
es de la Subcomisión de Seguimiento Normativo , Prevención y Solución de Conflictos de la Comisión Bilateral Generalidad-Estado en relación con el Real decreto ley 6/ 2009 , de 30 de abril , por el que se adoptan determinadas medidas en el sector energético y se aprueba el bono social .
ca .1 Iniciar negociacions per resoldre les discrepàncies competencials suscitades en relació amb l ' article 4 i les disposicions transitòries quarta i cinquena del Reial decret llei 6 / 2009 , de 30 d ' abril , pel qual s ' adopten determinades mesures en el sector energètic i s ' aprova el bo social .
es .1 Iniciar negociaciones para resolver las discrepancias competenciales suscitadas en relación con el artículo 4 y las disposiciones transitorias cuarta y quinta del Real decreto ley 6/ 2009 , de 30 de abril , por el que se adoptan determinadas medidas en el sector energético y se aprueba el bono social .
ca No en traurem res de bo de totes aquestes trucades
es No sacaremos nada de todas esas llamadas
ca -1.4 Cal que el document concreti el repartiment superficial entre els sistemes d ' espais lliures i equipaments en l ' àmbit del polígon industrial la Pedrosa , tot garantint que la superfície de zona verda que resulti serà com a mínim del 50 % de la reserva actualment qualificada de clau 2 / 3 , bo i considerant que la franja de servitud de pas de la línia elèctrica d ' alta tensió no pot comptabilitzar-se a l ' efecte de satisfer aquesta reserva .
es -1.4 Es necesario que el documento concrete el reparto superficial entre los sistemas de espacios libres y equipamientos en el ámbito del polígono industrial La Pedrosa , garantizando que la superficie de zona verde que result e será como mínimo del 50 % de la reserva actualmente calificada como clave 2/ 3 , considerando que la franja de servidumbre de paso de la línea eléctrica de alta tensión no puede contabilizarse a los efectos de satisfacer esta reserva .
ca 1.1 S ' inclouran les prescripcions dels informes de la Direcció General d ' Aviació Civil del Ministeri de Foment i de la Direcció General de Bo scos i Biodiversitat del Departament de Medi Ambient .
es 1.1 Se incluirán las prescripciones de los informes de la Dirección General de Aviación Civil del Ministerio de Fomento y de la Dirección General de Bosques y Biodiversidad del Departamento de Medio Ambiente .
Mostrando página 1. 506994 encontrado frases búsqueda de una frase tant de bo.Se encuentra en 24,294 ms.Las memorias de traducción son creados por humanos, pero alineado por computadora, que puede provocar errores. Ellos vienen de muchas fuentes y no se registran. Te lo advierto.