Las traducciones a español:

 • ojalá   
  (Phrase  )
 • si tan siquiera   
  (Phrase  )
 • si tan solo   
  (Phrase  )
 •    
  (Phrase  )
 • si   

Oraciones de ejemplo con "tant de bo", memoria de traducción

add example
ca Tant de bo sabés cantar
es Ojalá supiera cantar
ca Tant de bo em cregués
es Ojalá me creyera
ca Tant de bo hagués estat pescador
es Ojala hubiera sido pescador
ca Serie' m negligents de no dir que & quantaplus; està sent construït per voluntaris. Molta gent sent que no pot col· laborar al codi obert per algun motiu o altra. Probablement el sentiment general sigui que no tenen les habilitats. & quantaplus; s' ha desenvolupat de manera que permet tant a no programadors com a programadors el poder ajudar a estendre & quantaplus;. També està l' assumpte de la documentació. El programari, ja sigui propietari o lliure/de codi obert, tan sols és bo si també ho és la seva documentació. Estem segurs de que hi ha algun lloc en & quantaplus; en el que el vostre temps serà molt benèfic
es Sería un descuido por nuestra parte no decir que & quantaplus; está siendo desarrollado por volumntarios. Mucha gente siente que no puede colaborar al código abierto por algún motivo u otro. Probablemente el sentir general sea que no tienen las habilidades suficientes. & quantaplus; se ha desarrollado de forma que permita que tanto no programadores como programadores puedan ayudar a extender & quantaplus;. También está el asunto de la documentación. El software, ya sea propietario o libre/de código abierto, sólo es bueno si también lo es la documentación. Estamos seguros de que hay algún lugar en & quantaplus; en el que su tiempo será muy beneficioso
ca Tant de bo sabés com s' acabarà això
es Ojalá supiera cómo acabará esto
ca Tant de bo s' enfonsi!
es A ver si se hunde
ca Tant de bo ja competís
es Ojalá ya compitiese
ca Entitat local : Ajuntament de Bo lvir ( Cerdanya ) .
es Entidad local : Ayuntamiento de
ca Té també com a finalitat l ' ordenació , representació i defensa de la professió i dels interessos professionals dels col · legiats , bo i guiant-se pel seu servei a la comunitat .
es Tiene también como finalidad la ordenación , representación y defensa de la profesión y de los intereses profesionales de los colegiados , guiándose por su servicio a la comunidad .
ca Tot i això , és bo de remarcar que , si s ' arriba a determinar que els censos de referència eren vitalicis , com afirma el notari recurrent , atès que la censalista va morir el 31 de maig de 2006 , abans doncs que el Llibre cinquè entrés en vigor , serà aplicable íntegrament la Llei de 1990 .
es Sin embargo , para calificar el censo como enfitéutico o vitalicio habrá que tener en cuenta exclusivamente la normativa en vigor en el momento de constituirlo , es decir , la Ley 6/ 1990 , de 16 de marzo , de los censos .
ca Corresponen al Consell General les competències necessàries per al bo n funcionament de les actuacions que constitueixin l ' objecte del Consorci .
es Corresponden al Consejo General las competencias necesarias para el buen funcionamiento de las actuaciones que constituyan el objeto del Consorcio .
ca D ' acord amb aquestes bases i en relació a les operacions que defineixi la base anterior , s ' entén per despesa subvencionable qualsevol despesa corrent o d ' inversió que compleixi la normativa , d ' acord amb l ' Ordre EHA / 524 / 2008 , de 26 de febrer , per la qual s ' aproven les normes sobre la despesa subvencionable dels programes operatius del FEDER i fons de cohesió ( BO E núm .
es De acuerdo con estas bases y en relación con las operaciones que defina la base anterior , se entiende por gasto subvencionable cualquier gasto corriente o de inversión que cumpla la normativa , de acuerdo con la Orden EHA/ 524/ 2008 , de 26 de febrero , por la que se aprueban las normas sobre el gasto subvencionable de los programas operativos del FEDER y fondos de cohesión ( BOE núm .
ca EDICTE de 12 de maig de 2009 , sobre un acord de la Comissió Territorial d ' Urbanisme de Barcelona referent al municipi de Sant Bo i de Llobregat .
es EDICTO de 12 de mayo de 2009 , sobre un acuerdo de la Comisión Territorial de Urbanismo de Barcelona referente al municipio de Sant Boi de Llobregat .
ca Les aigües residuals es conduiran des de la xarxa existent , a través de canonada de polietilè d ' alta densitat de 400 mm de diàmetre amb una longitud total de 687 m , fins a dues estacions de bo mbament projectades .
es Las aguas residuales se conducirán desde la red existente , a través de tubería de polietileno de alta densidad de 400 mm de diámetro con una longitud total de 687 m , hasta dos estaciones de bombeo proyectadas .
ca Construcció d ' un magatzem agrícola a la parcel · la 38 del polígon 50 , al terme municipal de Deltebre , promoguda per Explotacions Agrícoles Vila Bo , SL .
es Construcción de un almacén agrícola en la parcela 38 del polígono 50 , en el término municipal de Deltebre , promovido por Explotaciones Agrícolas Vila Bo , SL .
ca AJUNTAMENT DE LES BO R GES BLANQUES
es AYUNTAMIENTO DE LES BORGES BLANQUES
ca Les tarifes i / o els preus dels serveis que presta l ' empresa Institut d ' Assistència Sanitària , com també les possibles exempcions i / o bo nificacions , els fixarà el Departament de Salut d ' acord amb el que preveu l ' article 10.j ) de la Llei 15 / 1990 , de 9 de juliol .
es Las tarifas y/ o los precios de los servicios que presta la empresa Instituto de Asistencia Sanitaria , como también las posibles exenciones y/ o bonificaciones , los fijará el Departamento de Salud de acuerdo con lo que prevé el artículo 10.j ) de la Ley 15/ 1990 , de 9 de julio .
ca Representació dels treballadors : Salvador Martín Martín , Pedro Martín Martín , David Peinado Mance bo , Francisco Maestre Gómez , Miguel de los Santos Almenara , José Miguel Miguel González , Francisco José Reina Mateo , Andrés Rodríguez Pérez , Lluis Piquet i Miró , Florencio Romero Caballero , José Sánchez Martín , Rafael Martínrez Figueroa , Juan Carlos Rodríguez Oliveras , María José García Garijo , Rafael Salazar Rodríguez i Jorge Gustems Vinaixa .
es Representación de los trabajadores : Salvador Martín Martín , Pedro Martín Martín , David Peinado Mancebo , Francisco Maestre Gómez , Miguel de los Santos Almenara , José Miguel Miguel González , Francisco José Reina Mateo , Andrés Rodríguez Pérez , Lluis Piquet i Miró , Florencio Romero Caballero , José Sánchez Martín , Rafael Martínrez Figueroa , Juan Carlos Rodríguez Oliveras , María José García Garijo , Rafael Salazar Rodríguez y Jorge Gustems Vinaixa .
Mostrando página 1. 506994 encontrado frases búsqueda de una frase tant de bo.Se encuentra en 34,173 ms.Las memorias de traducción son creados por humanos, pero alineado por computadora, que puede provocar errores. Ellos vienen de muchas fuentes y no se registran. Te lo advierto.