Las traducciones a español:

 • ojalá   
  (Phrase  )
 • si tan siquiera   
  (Phrase  )
 • si tan solo   
  (Phrase  )
 •    
  (Phrase  )
 • si   

Oraciones de ejemplo con "tant de bo", memoria de traducción

add example
ca Tant de bo em cregués
es Ojalá me creyera
ca Tant de bo sabés cantar
es Ojalá supiera cantar
ca Serie' m negligents de no dir que & quantaplus; està sent construït per voluntaris. Molta gent sent que no pot col· laborar al codi obert per algun motiu o altra. Probablement el sentiment general sigui que no tenen les habilitats. & quantaplus; s' ha desenvolupat de manera que permet tant a no programadors com a programadors el poder ajudar a estendre & quantaplus;. També està l' assumpte de la documentació. El programari, ja sigui propietari o lliure/de codi obert, tan sols és bo si també ho és la seva documentació. Estem segurs de que hi ha algun lloc en & quantaplus; en el que el vostre temps serà molt benèfic
es Sería un descuido por nuestra parte no decir que & quantaplus; está siendo desarrollado por volumntarios. Mucha gente siente que no puede colaborar al código abierto por algún motivo u otro. Probablemente el sentir general sea que no tienen las habilidades suficientes. & quantaplus; se ha desarrollado de forma que permita que tanto no programadores como programadores puedan ayudar a extender & quantaplus;. También está el asunto de la documentación. El software, ya sea propietario o libre/de código abierto, sólo es bueno si también lo es la documentación. Estamos seguros de que hay algún lugar en & quantaplus; en el que su tiempo será muy beneficioso
ca Tant de bo sabés com s' acabarà això
es Ojalá supiera cómo acabará esto
ca Tant de bo s' enfonsi!
es A ver si se hunde
ca Tant de bo hagués estat pescador
es Ojala hubiera sido pescador
ca Tant de bo ja competís
es Ojalá ya compitiese
ca Editor d' expressions regulars El que estàs mirant és un editor d ' expressions regulars. La finestra gran del centre és l' àrea d' edició, la part inferior és la finestra de verificació on pots escriure expressions regulars directament. La fila de botons té les accions d' editar. És molt similar als programes de dibuix. Selecciona una eina d' edició per iniciar a editar la teva expressió regular, i clica el botó del ratolí a l' àrea d' edició on vulguis que s' insereixi l' element. Per una descripció més detallada de l' editor llegeix les pàgines info Què és una expressió regular? Si no saps que és una expressió regular, llavors potser sigui bo llegir la introducció a les expressions regulars
es Editor de expresiones regulares Lo que está viendo en este momento es un editor de expresiones regulares. La parte superior es el área de edición. La parte inferior es una ventana de verificación donde puede probar sus expresiones regulares. La columna de botones contiene las acciones de edición. Es muy similar a la que se puede observar habitualmente en los programas de dibujo. Seleccione una herramienta de edición para comenzar a editar su expresión regular, y pulse el botón del ratón en el área de edición donde desea insertar dicho elemento. Para una descripción más detallada de este editor vea las páginas info ¿Qué es una expresión regular? Si no sabe lo que es una expresión regular, le recomendamos que lea la introducción a las expresiones regulares
ca .4 Indicar a l ' Ajuntament qu e el projecte d ' urbanització del sector haurà de tenir en compte les condicions que determina l ' informe de la Direcció General de Carreteres , de 15 de febrer de 2005 i , tal com determina l ' informe de l ' Agència Catalana de l ' Aigua , de 21 d ' octubre de 2005 , haurà de ser informat per l ' Agència Catalana de l ' Aigua i tenir en compte allò que estableix en relació amb la xarxa de sanejament i amb l ' obligació del promotor d ' obtenir l ' autorització pertinent per a la realització de l ' endegament del Torrent del Bo i altres condicions que estableix respecte del cànon i del procediment de desafecció i afecció de l ' antiga i nova llera del torrent .
es .4 Indicar al Ayuntamiento que el proyecto de urbanización del sector deberá tener en cuenta las condiciones que determina el informe de la Dirección General de Carreteras , de 15 de febrero de 2005 y , tal y como determina el informe de la Agencia Catalana del Agua , de 21 de octubre de 2005 , deberá ser informado por la Agencia Catalana del Agua y tener en cuenta lo que establece en relación con la red de saneamiento y con la obligación del promotor de obtener la pertinente autorización para la realización del arreglo del Torrent del Bo y otras condiciones que establece respecto al cánon y al procedimiento de desafección y afección del antiguo y nuevo cauce del torrente .
ca Tan de bo que aquest tutorial us hagi introduït a les tasques més bàsiques en & kword
es Ojalá que este tutorial le haya enseñado las tareas básicas más comunes de & kword
ca AJUNTAMENT DE LES BO R GES BLANQUES
es AYUNTAMIENTO DE LES BORGES BLANQUES
ca Corresponen al Consell General les competències necessàries per al bo n funcionament de les actuacions que constitueixin l ' objecte del Consorci .
es Corresponden al Consejo General las competencias necesarias para el buen funcionamiento de las actuaciones que constituyan el objeto del Consorcio .
ca No sempre és possible que el servidor X produeixi un beep amb els paràmetres exactes seleccionats, a causa de les limitacions del maquinari. Per exemple, en la majoria de PC el control del volum no és molt bo de manera que el servidor X sembla imitar un so curt i de poca intensitat. Pel que si l' arranjament sembla no produir cap efecte, això pot deures a que el servidor X i/o el maquinari no suporten res millor
es No siempre es posible que el servidor X produzca un pitido con las características exactas seleccionadas debido a limitaciones de hardware. Por ejemplo, en la mayor parte de los PCs el control del volumen no es muy bueno de modo que el servidor X parece imitar un sonido de poca intensidad y corto temporalmente. Así, si las opciones parecen no producir ningún efecto, eso se debe a que el servidor X y/o el hardware no soportan nada mejor
ca El & krita; és part del paquet & koffice;. El & krita; és una aplicació per al retoc fotogràfic i l' edició d' imatges, però sobretot, és una aplicació de dibuix que us permet de creat art original en el vostre ordinador com si treballessiu amb brotxes, pinzells, llapis i tinta o, almenys, ho permetrà algun dia. Treballem contínuament el l' extensió del & krita; i fent-lo més bo en cada aspecte
es & krita; es parte del paquete & koffice;. & krita; es una aplicación de retoque fotográfico y edición de imágenes pero, sobre todo, una aplicación para pintar que le permitirá crear arte original en su computador como si estuviese trabajando con pintura y brochas, pinceles, pluma y tinta (o, al menos, algún día lo será). Estamos trabajando permanentemente para aumentar la funcionalidad de & krita; y para hacer que & krita; sea mejor en cada una de sus facetas
ca La tramitació de l ' expedient s ' ha realitzat d ' acord amb el que disposen la Llei 23 / 1984 , de 25 de juny , de cultius marins ( BO E núm . 153 , de 27.6.1984 ) ; la Llei 1 / 1986 , de 25 de febrer , de pesca marítima de Catalunya ( DOGC núm . 658 , de 7.3.1986 ) , i el Decret 9 / 1987 , de 15 de gener , sobre cria i recollida de marisc ( DOGC núm . 798 , de 2.2.1987 ) .
es La tramitación del expediente se ha realizado de acuerdo con lo que disponen la Ley 23/ 1984 , de 25 de junio , de cultivos marinos ( BOE núm . 153 , de 27.6.1984 ) ; la Ley 1/ 1986 , de 25 de febrero , de pesca marítima de Cataluña ( DOGC núm . 658 , de 7.3.1986 ) , y el Decreto 9/ 1987 , de 15 de enero , sobre cría y recogida de marisco ( DOGC núm . 798 , de 2.2.1987 ) .
ca Representació dels treballadors : Salvador Martín Martín , Pedro Martín Martín , David Peinado Mance bo , Francisco Maestre Gómez , Miguel de los Santos Almenara , José Miguel Miguel González , Francisco José Reina Mateo , Andrés Rodríguez Pérez , Lluis Piquet i Miró , Florencio Romero Caballero , José Sánchez Martín , Rafael Martínrez Figueroa , Juan Carlos Rodríguez Oliveras , María José García Garijo , Rafael Salazar Rodríguez i Jorge Gustems Vinaixa .
es Representación de los trabajadores : Salvador Martín Martín , Pedro Martín Martín , David Peinado Mancebo , Francisco Maestre Gómez , Miguel de los Santos Almenara , José Miguel Miguel González , Francisco José Reina Mateo , Andrés Rodríguez Pérez , Lluis Piquet i Miró , Florencio Romero Caballero , José Sánchez Martín , Rafael Martínrez Figueroa , Juan Carlos Rodríguez Oliveras , María José García Garijo , Rafael Salazar Rodríguez y Jorge Gustems Vinaixa .
ca D ' acord amb el Reial decret 617 / 2007 , de 16 de maig , pel qual s ' estableix la llista de malalties d ' animals de declaració obligatòria i es dóna la normativa per a la seva notificació , i el Reial decret 3454 / 2000 , de 22 de desembre , pel qual s ' estableix i regula el programa integral coordinat de vigilància i control de les encefalopaties espongiformes transmissibles dels animals ( BO E núm .
es De acuerdo con el Real decreto 617/ 2007 , de 16 de mayo , por el que se establece la lista de enfermedades de animales de declaración obligatoria y se da la normativa para su notificación , y el Real decreto 3454/ 2000 , de 22 de diciembre , por el que se establece y regula el programa integral coordinado de vigilancia y control de las encefalopatías espongiformes transmisibles de los animales ( BOE núm .
ca .1 Donar conformitat al Text refós del Pla especial de millora de vialitat al Pla especial de reforma interior la Cuma , del nucli de Salardú , del municipi de Naut Aran , promogut per Bosc de Bo lonia , SL , i el senyor Canals , tramès per l ' Ajuntament , en compliment de l ' acord d ' aprovació definitiva de 12 de setembre de 2001 , amb la precisió que el Projecte d ' urbanització ha d ' incorporar tot l ' ample del vial amb front de les pa rcel · les edificables .
es .1 Dar conformidad al Texto refundido del Plan especial de mejora de vialidad al Plan especial de reforma interior la Cuma , del núcleo de Salardú , del municipio de Naut Aran , promovido por Bosc de Bolonia , SL , y el señor Canals , y tramitado por el Ayuntamiento , en cumplimiento del acuerdo de aprobación definitiva de 12 de setiembre de 2001 , con la precisión que el Proyecto de urbanización ha de incorporar todo el ancho del vial frente a las parcelas edificables .
Mostrando página 1. 506993 encontrado frases búsqueda de una frase tant de bo.Se encuentra en 63,538 ms.Las memorias de traducción son creados por humanos, pero alineado por computadora, que puede provocar errores. Ellos vienen de muchas fuentes y no se registran. Te lo advierto.