Las traducciones a español:

  • llueve a cántaros   

Oraciones de ejemplo con "plou a bots i barrals", memoria de traducción

add example
ca Plou a bots i barrals
es Llueve a cántaros
ca Això no modifica el comportament del botó Inici a la barra d' eines del & konqueror;, aquest continuarà portant-vos a la & URI; definida en el mòdul de configuració del & konqueror;. Podeu usar aquest mòdul a través de Localització Configura Konqueror Comportament. Per omissió aquest està establert a ~, la qual és la vostra carpeta d' Inici. Podeu establir-hi qualsevol & URI;, sigui aquesta local o remota, i prémer la icona Inici a la barra d' eines per a que se us mostri
es Ésto no cambiará el comportamiento del botón Directorio personal en la barra de herramientas de & konqueror;, que continuará tomando la & URI; definida en el módulo de configuración de & konqueror;. Puede llegar a este módulo en & konqueror;, a través de Preferencias Configurar Konqueror Comportamiento. De forma predefinida su valor es ~, que es su carpeta personal. Puede asignar cualquier & URI;, ya sea local o remota, de forma que pulsando el icono Carpeta personal en la barra de herramientas se muestre ésta
ca Podeu accedir a aquest mòdul de dues maneres: des de la barra de títol de l' aplicació que desitgeu configurar o des del & kcontrol;. Si comenceu des del & kcontrol; podeu usar el botó Nou... per a crear un nou perfil de finestra, i el botó Detecta per omplir parcialment la informació requerida per l' aplicació que desitgeu configurar
es Puede acceder a este módulo de dos formas: desde la barra de título de la aplicación que desee configurar, o desde & kcontrol;. Si lo inicia desde & kcontrol; puede utilizar Nuevo... para crear un perfil de la ventana, y el botón Detectar en el diálogo resultante para rellenar parcialmente la información requerida por la aplicación que desea configurar
ca Cliqueu el botó de la barra d' eines Caixa de text un altre cop i cliqueu a la superfície del formulari per a inserir un altre estri. Repetiu aquesta acció un altre cop fins que obteniu tres caixes de text inserides al vostre formulari. Per a més simplicitat, ens limitarem a tres dades de camps
es Pulse nuevamente el botón Casilla de texto de la barra de herramientas y pulse en la superficie del formulario para insertar otro widget. Repita esta acción nuevamente hasta que haya insertado tres casillas de texto en su formulario. Por el bien de la simplicidad nos limitaremos a estos tres campos de datos
ca Premeu aquest botó per a triar la font, estil i mida per a la barra de l' hora
es Presione este botón para escoger la tipografía, el estilo y el tamaño para la barra de tiempo
ca El fer clic al botó de maximitzar en la barra de títol (en la decoració per omissió és el requadre al costat de la X) per a fer que la finestra ocupi tota la pantalla o si la finestra ja està maximitzada, reduir-la a la seva mida original. Fent clic amb el & BMR; es maximitzarà verticalment la finestra i horitzontalment amb el & BDR
es Pulse el botón maximizar en la barra de título (en la decoración predeterminada es un cuadrado situado al lado de la X) para hacer que la ventana ocupe toda la pantalla, o si la ventana ya está maximizada, para devolverla a su tamaño original. Pulsando con el & MMB; maximiza la ventana verticalmente, y con el & RMB; horizontalmente
ca Les barres d' eines de & quantaplus; s' estenen amb facilitat i són molt fàcils d' entendre. Feu clic sobre el botó i es realitzarà l' acció associada a aquest. L' interessant de les barres d' eines és que podeu definir gràficament les vostres pròpies accions amb & quantaplus
es Las barras de herramientas de & quantaplus; se amplían con facilidad y son muy fáciles de entender. Haga clic sobre el botón y se realizará la acción asociada a ese botón. Lo interesante de las barras de herramientas es que puede definir gráficamente sus acciones con & quantaplus
ca Per a usar aquesta caixa de diàleg Configura barres d' eines, seleccioneu primer una barra d' eines des de la llista desplegable Barra d' eines:. A la dreta de la finestra Accions actuals: se us mostraran els botons presents actualment sobre la barra d' eines. Podeu esborrar un botó seleccionant-lo en aquesta finestra i després prement el botó de la fletxa esquerra, o moveu-lo amunt o avall prement els botons de fletxa amunt i avall. Per afegir un botó nou a la barra d' eines, seleccioneu-lo en la llista Accions disponibles: i després premeu el botó de fletxa dreta
es Para usar este cuadro de diálogo Configurar barras de herramientas, seleccione primero una barra de herramientas de la lista desplegable Barra de herramientas:. A la derecha de la ventana Acciones actuales: se le mostrarán los botones presentes actualmente sobre la barra de herramientas. Puede borrar un botón seleccionándolo en esta ventana y pulsando luego el botón de la flecha izquierda, o muévalo arriba o abajo presoonando los botones de flecha arriba y abajo. Para añadir un botón nuevo a la barra de herramientas, selecciónelo en la lista Acciones disponibles: y presione luego el botón de flecha a la derecha
ca Si accediu sovint a màquines remotes, o sempre executeu un conjunt similar d' aplicacions de terminal, podeu usar la característica sessions de & konsole; que us permetrà administrar les sessions de & kde; per a automatitzar-ne una gran quantitat. Deixi' ns mostrar-vos el següent exemple: Suposem que necessiteu obrir amb certa freqüència una sessió ssh a la màquina administració de manera que pugueu realitzar tasques genèriques d' administració. Com potser sabeu el botó Sessió nova situat en la barra de pestanyes de & konsole; conté un menú que es mostra si hi feu clic i manteniu premut el botó, de manera que es pugui seleccionar un nou tipus de sessió. Afegirem noves entrades al menú
es Si accede con frecuencia a máquinas remotas, o siempre ejecuta un conjunto similar de aplicaciones de terminal, puede utilizar la característica « sesiones » de & konsole; que le permite la administración de las sesiones de & kde; para automatizar una gran cantidad de ellas. Déjenos mostrarle el siguiente ejemplo: Supongamos que necesita abrir con cierta frecuencia una sesión ssh a la máquina administrador de forma que pueda hacer tareas genéricas de administración. Como sabe el botón Nueva sesión situado en la barra de pestañas de & konsole; contiene un menú que se mostrará si mantiene pulsado el botón, de forma que podrá seleccionar un nuevo tipo de sesión. Añadiremos nuevas entradas al menú
ca Hi ha dues classes de tipus de lletra: Tipus de lletra personals i globals. Els tipus de lletra personals són tan sols accessibles al vostre usuari, mentre que els tipus de lletra globals són accessibles per a tothom. Quan obriu l ' Instal· lador de fonts, estareu en el mode personal (el podeu veure en la barra de Localització). Quan feu clic en el botó Mode administrador, i introduïu la contrasenya de root, podreu accedir al mode global, en el qual podreu canviar els tipus de lletra per a cada usuari en aquest ordinador
es Existen dos clases de tipos de letra: Tipos de letra personales y globales. Los tipos de letra personales son únicamente accesibles a su usuario, mientras que los tipos de letras globales son accesibles para todos. Cuando abre el Instalador de fuentes, estará en el modo personal (puede verlo en la barra de dirección). Cuando pulse en el botón Modo administración, e introduzca la contraseña de root, podrá acceder al modo global, en el que podrá cambiar los tipos de letra para cada usuario en este ordenador
ca Hi ha disponibles dos espais diferents de portapapers: El portapapers s' omple en seleccionar alguna cosa i prémer Ctrl+C, o clicar " Copia " a una barra d' eines o barra de menú. La selecció està disponible immediatament després de seleccionar algun text. L' única manera d' accedir a la selecció és prémer el botó del mig del ratolí. Podeu configurar la relació entre el portapapers i la selecció
es Hay dos tipos de búfers disponibles en el portapapeles: El portapapeles se rellena seleccionando algo y pulsando CTRL-C o pulsando " Copiar " en una herramienta o en una barra de menú. La Selección está disponible inmediatamente después de seleccionar algún texto. El único modo de acceder a la selección es pulsar el botón central del ratón. Puede configurar la relación entre el Portapapeles y la Selección
ca Cerqueu a través de la llista fins trobar l' acció que voleu afegir o per a la que voleu canviar la drecera de teclat i seleccioneu-la fent clic esquerra sobre el nom. Si introduïu el nom de l' acció en la barra de recerca de a sobre, podreu trobar l' acció desitjada més ràpidament. Llavores podreu canviar a drecera seleccionant el botó de ràdio Cap, Omissió o A mida, o fent clic sobre el botó gran en l' àrea Drecera per a l' acció seleccionada
es Busque a través de la lista de selección múltiple hasta encontrar la acción que quiera añadir o para la que quiera cambiar el atajo de teclado y selecciónela haciendo clic izquierdo sobre el nombre. Si introduce el nombre de la acción en la barra de búsqueda de arriba, puede encontrar rápidamente la acción deseada. Entonces podrá cambiar el acceso rápido seleccionando el botón de radio Ninguno, Predeterminado o Personalizado o haciendo clic sobre el botón grande del área Atajo para la acción seleccionada
ca Obriu el menú de la finestra usant el botó a la banda esquerra de la barra de títol de la finestra (com es mostra a continuació), i seleccioneu Moure. El cursor del ratolí es desplaçarà al centre de la finestra actual de manera que al moure el ratolí, moureu la finestra. Una vegada heu acabat de moure-la fins la posició desitjada, feu clic del & BER; per a fixar-la
es Abra el menú de la ventana utilizando el botón situado más a la izquierda de la barra de título de la ventana (como se muestra a continuación), y seleccione Mover. El cursor del ratón se desplazará al centro de la ventana actual de forma que al mover el ratón, moverá la ventana. Una vez que haya terminado de mover la ventana a la posición deseada, pulse sobre el & LMB; del ratón para fijarla
ca Per a seleccionar una àrea de cel· les contigues arrossegueu el cursor del ratolí a través de l' àrea que voleu amb el botó esquerra premut, o introduïu les referències de cel· la superior l' esquerra i la inferior dreta separades per dos punts en el quadre de fórmula de la barra d' eines (per exemple B‧: C‧) i premeu & Intro;, o introduïu aquestes referències de cel· la en un format similar dintre del quadre de diàleg que s' obté amb Visualitza Vés a la cel· la
es Para seleccionar un área de celdas contiguas, arrastre el cursor del ratón a través del área que desee con el botón izquierdo pulsado, o introduzca las referencias de las celdas de la izquierda y de abajo separadas por dos puntos en la caja de referencia de celdas de la barra de herramientas de fórmulas (por ejemplo, B‧: C‧) y presione Enter, o introduzca las referencias a estas celdas con un formato similar en el cuadro de diálogo que se obtiene con Ver Ir a celda
ca Manteniu premuda & Alt; i el & BER; quan el cursor del ratolí estigui sobre la finestra que voleu moure. El cursor del ratolí canvia a un compàs i movent el ratolí podreu desplaçar la finestra. Deixeu anar el botó del ratolí per a fixar la finestra. Aquest mètode és particularment útil si la barra de títol de la finestra s' ha mogut fora dels límits de la pantalla, de manera que no és possible usar els altres mètodes
es Mantenga pulsada & Alt; y el & LMB; del ratón cuando el cursor del ratón esté sobre la ventana que desee mover. El cursor del ratón cambia a una brújula y moviendo el ratón podrá desplazar la ventana. Suelte el botón del ratón para fijar la ventana. Este método es muy práctico si la barra de título de la ventana se ha movido fuera de los límites de la pantalla, de forma que no es posible utilizar los otros métodos
ca Una altra manera de moure una barra d' eines és situant el punter del ratolí sobre les dues barres verticals a l' esquerra de cada barra d' eines i mantenint premut el & BER; mentre arrossegueu la barra d' eines a la posició desitjada. Quan arrossegueu la barra d' eines d' aquesta manera podeu deixar anar el botó del ratolí una vegada esteu a alguna distància de qualsevol dels costats de la finestra de & kspread;, i llavores obtindreu una barra d' eines flotant, la qual no estarà ancorada a cap part de la finestra de & kspread; i de fet es pot moure fora de la finestra. Per a tornar-la a posar en una de les posicions tradicionals, feu clic dret sobre la seva barra de títol per a fer aparèixer el Menú de la barra d' eines i després seleccioneu una de les opcions en el submenú Orientació
es Otra forma de mover una barra de herramientas es posicionando el puntero del ratón sobre las dos barras verticales a la izquierda de cada barra de herramientas y manteniendo pulsado el botón izquierdo del ratón mientras arrastra la barra de herramientas a la posición deseada. Cuando arrastre la barra de herramientas de esta manera puede soltar el botón del ratón cuando esté a alguna distancia de cualquiera de los lados de la ventana de & kspread;, y entonces tendrá una barra de herramientas flotante, que no está fijada por ninguna parte a la ventana de & kspread; y de hecho se puede mover fuera de la ventana. Para volver a poner en una de las posiciones tradicionales una barra de herramientas flotante, clic derecho sobre su barra de título para hacer surgir el Menú de la barra de herramientas y luego seleccione una de las opciones del submenú Orientación
ca Per a afegir un ítem d' informe, cliqueu el botó de l' ítem corresponent de la Barra d' eines d' ítems i emplaceu-lo (clic) a la secció. L' ítem escollit s' emplaçarà a la secció seleccionada amb la cantonada superior esquerra a les coordenades donades. Altres propietats s' arrangen als valors per omissió i es poden canviar amb el diàleg Opcions d' ítem d' informe (la mateixa manera que vam fer servir per a canviar l' alçada de la secció
es Para añadir un elemento del informe, haga clic sobre el botón del elemento correspondiente en la barra de herramientas Elementos y póngalo (clic) en la sección. Los elementos elegidos se ponen en la sección seleccionada con la esquina superior izquierda en las coordenadas dadas. Otras propiedades se fijan a los valores predeterminados y se pueden cambiar con el diálogo Opciones del elemento del informe (de la misma forma que solíamos cambiar el alto de la sección
ca Seleccioneu un d' aquests estats i premeu en el botó Estableix efecte... per a configurar l' efecte de la icona corresponent. Si us plau, tingueu present que aquesta configuració només afectarà a les icones actualment seleccionades a la categoria Ús de la icona (veure més amunt): configurant un efecte per a les icones actives, mentre l' ús de les icones de la Barra d' eines estiga seleccionat, no afectarà a les icones actives emprades a d' altres llocs
es Seleccione uno de estos estados y pinche en el botón Fijar efecto para configurar el efecto de icono correspondiente. Por favor advierta que esta configuración sólo afectará a los iconos seleccionados actualmente en la categoría Uso de icono (ver más arriba): configurar un efecto para iconos activos, mientras el uso de iconos de Barra de herramientas esté seleccionado, no afectará los iconos activos utilizados en otros lugares
ca Decoració del gestor de finestres Aquest mòdul permet escollir la decoració de les vores de les finestres així com la posició dels botons de la barra de títol i opcions de decoració a mida. Per a escollir un tema per a la decoració de les finestres cliqueu al seu nom i apliqueu l' elecció prement el botó " Aplica ". Si no voleu aplicar la vostra elecció podeu clicar al botó " Inicialitza " per a descartar els canvis. Podeu configurar cada tema a la pestanya " Configura [... ] ". Hi ha diferents opcions específiques per a cada tema. A les " Opcions generals (si està disponible) " podeu activar la pestanya " Botons " marcant l' opció " Usa posicions de la barra de títol a mida ". A la pestanya " Botons " podeu canviar la posició dels botons al vostre gust
es Decoración del gestor de ventanas Este módulo le permite elegir las decoraciones del borde de las ventanas, así como la posición de los botones en la barra de título y otras opciones de decoración personalizadas. Para elegir un tema para la decoración de las ventanas, pulse sobre su nombre y active la selección pulsando el botón « Aplicar » que se encuentra más abajo. Si no desea aplicar la selección, puede pulsar el botón « Reiniciar » para descartar los cambios. Puede configurar cada tema utilizando la solapa « Configurar [... ] ». Tiene diferentes opciones específicas para cada tema. En « Opciones generales » (si está disponible) puede activar la solapa « Botones » utilizando la opción « Utilizar posiciones personalizadas de botón de la barra de título ». En la solapa « Botones » puede colocar las posiciones de los botones a su gusto
ca Escolliu l' ítem Edita Cerca del menú, premeu el botó Cerca en la barra d' eines, o premeu la drecera Ctrl; f per a cercar ítems (esdeveniments, tasques pendents o entrades de diari) segons el títol, descripció i/o categories. L' acció de recerca tan sols cercarà els camps especificats
es Elija la opción Editar Buscar del menú, presione el botón Buscar en la barra de herramientas, o presione el acceso rápido Ctrl; f para buscar elementos (eventos, tareas pendientes o entradas del diario) según su título, su descripción y/o sus categorías. La acción de búsqueda sólo trabajará con los campos que indique
ca Podeu escollir el veure totes les finestres en tots els escriptoris en la barra de tasques, independentment de l' escriptori en el que estigueu o només veure les icones per a l' escriptori en el que estigueu. També podeu escollir desagrupar les de manera que cada finestra oberta tingui la seva pròpia icona a la barra de tasques. Aquesta i moltes altres opcions estan disponibles simplement fent clic del botó dret a sobre de la nansa de la barra de tasques (la petita barra amb textura que hi ha a la vora esquerra) i escollint Configura la barra de tasques
es Puede decidir si quiere ver todas las ventanas en todos los escritorios en su barra de herramientas, sin importar el escritorio en el que se encuentra, o si solamente quiere ver aquellas del escritorio en el que está. También podrá elegir desagrupar los iconos, de forma que cada ventana abierta tenga su propio icono en la barra de tareas. Éstas y algunas opciones más están disponibles con solo pulsar con el botón izquierdo en el manejador de la barra de tareas (la pequeña barra con textura situada a la izquierda) y seleccionando Configurar barra de tareas
ca Tot i que no tothom hi està d' acord respecte a quines accions s' usen més sovint (Jo no uso mai el botó de la barra d' eines de botons Missatge nou o l' ítem de menú, uso la drecera Ctrl; N). Per assegurar-vos que la pantalla no s' omple amb coses que realment no us calen, cada barra d' eines es pot personalitzar. A més, podreu personalitzar d' una forma pràctica quines barres d' eines es mostraran, i com
es Sin embargo no todos están de acuerdo respecto a qué acciones se utilizan más habitualmente (Yo nunca utilizo el botón de la barra de herramientas de botones Nuevo mensaje o el elemento del menú, utilizo el acceso rápido Ctrl; N). Para asegurarse de que su pantalla no se llene con cosas que realmente no necesita, cada barra de herramientas se puede personalizar. Además, podrá personalizar de una forma práctica qué barras de herramientas se mostrarán y cómo
ca Cliqueu el botó Canvia a Vista de dades a la barra d' eines i introduïu el títol Telèfons per a la taula. Quant a la taula prèvia, permeteu al & kexi; de crear automàticament una clau primària
es Pulse en el botón Pasar a Vista de datos de la barra de herramientas e introduzca el título Teléfonos para la tabla. Como en la tabla anterior, permita que & kexi; cree automáticamente la clave primaria
ca Useu el botó que es troba sobre la part esquerra de la barra de títol per a mostrar el menú. Escolliu l' entrada Dimensiona, i el punter del ratolí es convertirà en una fletxa amb doble cap. Moveu el cursor per a dimensionar-la, i feu clic del & BER; quan haveu finalitzat per a fixar la finestra
es Utilice el botón que se encuentra en la parte izquierda de la barra de título para mostrar el menú. Seleccione la entrada Redimensionar, y el puntero del ratón se convertirá en una flecha con doble cabeza. Mueva el cursor para redimensionarla, y pulse el & LMB; del ratón cuando haya finalizado para fijar la ventana
ca Totes les nostres seccions tenen una alçada predefinida-‧mm. Canviem-la. Per a fer-ho, dretcliqueu a la secció Capçalera d' informe o cliqueu el botó Edita les propietats a la Barra d' eines Edita i llavors escolliu una secció. S' hauria de mostrar la finestra de Propietats
es Todas nuestras secciones tienen una altura predefinida-‧mm. Cambiémosla. Para ello, haga clic & RMB; sobre la sección de encabezado del informe o haga clic en el botón Editar propiedades de la barra de herramientas de edición y luego elija una sección. Se debe mostrar la ventana de propiedades
Mostrando página 1. 407162 encontrado frases búsqueda de una frase plou a bots i barrals.Se encuentra en 108,587 ms.Las memorias de traducción son creados por humanos, pero alineado por computadora, que puede provocar errores. Ellos vienen de muchas fuentes y no se registran. Te lo advierto.