Las traducciones a español:

  • llueve a cántaros   

Oraciones de ejemplo con "plou a bots i barrals", memoria de traducción

add example
ca Plou a bots i barrals
es Llueve a cántaros
ca Premeu el botó Aplica i veureu afegida l' acció a la(es) barra(es) d' eines que heu seleccionat
es Pulse el botón Aplicar y se añadirá la acción a la barra de herramientas que haya seleccionado
ca Si accediu sovint a màquines remotes, o sempre executeu un conjunt similar d' aplicacions de terminal, podeu usar la característica sessions de & konsole; que us permetrà administrar les sessions de & kde; per a automatitzar-ne una gran quantitat. Deixi' ns mostrar-vos el següent exemple: Suposem que necessiteu obrir amb certa freqüència una sessió ssh a la màquina administració de manera que pugueu realitzar tasques genèriques d' administració. Com potser sabeu el botó Sessió nova situat en la barra de pestanyes de & konsole; conté un menú que es mostra si hi feu clic i manteniu premut el botó, de manera que es pugui seleccionar un nou tipus de sessió. Afegirem noves entrades al menú
es Si accede con frecuencia a máquinas remotas, o siempre ejecuta un conjunto similar de aplicaciones de terminal, puede utilizar la característica « sesiones » de & konsole; que le permite la administración de las sesiones de & kde; para automatizar una gran cantidad de ellas. Déjenos mostrarle el siguiente ejemplo: Supongamos que necesita abrir con cierta frecuencia una sesión ssh a la máquina administrador de forma que pueda hacer tareas genéricas de administración. Como sabe el botón Nueva sesión situado en la barra de pestañas de & konsole; contiene un menú que se mostrará si mantiene pulsado el botón, de forma que podrá seleccionar un nuevo tipo de sesión. Añadiremos nuevas entradas al menú
ca Dos entorns fan que & klettres; s' us adapti. Pels nens, la barra de menú i el botó de l' idioma no son visibles, ja que un nen, en principi, no serà qui esculli l' idioma. Un aplicatiu desplegable permet escollir entre diferents nivells. Per a un usuari adult hi ha un altre fons de treball i la barra de menú és present en á presente en l' aspecte adult. Hi ha ‧ fons de treball (aula, àrtic i desert) i es poden configurar les fonts de treball
es Dos modos diferentes le permiten adaptar & klettres; a sus necesidades y tener el habitual interfaz completo o un interfaz reducido. Para un niño, la barra de menús no estará visible. Asumimos que un niño no va a cambiar el idioma por sí mismo. Un desplegable le permite elegir entre los diferentes niveles. Para un usuario adulto, el fondo no es tan infantil y la barra de menús está presente. Existen tres temas diferentes (Infantil, Desierto y Savana) que establecen el fondo y los diferentes tipos de letra
ca Totes les nostres seccions tenen una alçada predefinida-‧mm. Canviem-la. Per a fer-ho, dretcliqueu a la secció Capçalera d' informe o cliqueu el botó Edita les propietats a la Barra d' eines Edita i llavors escolliu una secció. S' hauria de mostrar la finestra de Propietats
es Todas nuestras secciones tienen una altura predefinida-‧mm. Cambiémosla. Para ello, haga clic & RMB; sobre la sección de encabezado del informe o haga clic en el botón Editar propiedades de la barra de herramientas de edición y luego elija una sección. Se debe mostrar la ventana de propiedades
ca Per a afegir un ítem d' informe, cliqueu el botó de l' ítem corresponent de la Barra d' eines d' ítems i emplaceu-lo (clic) a la secció. L' ítem escollit s' emplaçarà a la secció seleccionada amb la cantonada superior esquerra a les coordenades donades. Altres propietats s' arrangen als valors per omissió i es poden canviar amb el diàleg Opcions d' ítem d' informe (la mateixa manera que vam fer servir per a canviar l' alçada de la secció
es Para añadir un elemento del informe, haga clic sobre el botón del elemento correspondiente en la barra de herramientas Elementos y póngalo (clic) en la sección. Los elementos elegidos se ponen en la sección seleccionada con la esquina superior izquierda en las coordenadas dadas. Otras propiedades se fijan a los valores predeterminados y se pueden cambiar con el diálogo Opciones del elemento del informe (de la misma forma que solíamos cambiar el alto de la sección
ca Cliqueu el botó de la barra d' eines Caixa de text un altre cop i cliqueu a la superfície del formulari per a inserir un altre estri. Repetiu aquesta acció un altre cop fins que obteniu tres caixes de text inserides al vostre formulari. Per a més simplicitat, ens limitarem a tres dades de camps
es Pulse nuevamente el botón Casilla de texto de la barra de herramientas y pulse en la superficie del formulario para insertar otro widget. Repita esta acción nuevamente hasta que haya insertado tres casillas de texto en su formulario. Por el bien de la simplicidad nos limitaremos a estos tres campos de datos
ca Això no modifica el comportament del botó Inici a la barra d' eines del & konqueror;, aquest continuarà portant-vos a la & URI; definida en el mòdul de configuració del & konqueror;. Podeu usar aquest mòdul a través de Localització Configura Konqueror Comportament. Per omissió aquest està establert a ~, la qual és la vostra carpeta d' Inici. Podeu establir-hi qualsevol & URI;, sigui aquesta local o remota, i prémer la icona Inici a la barra d' eines per a que se us mostri
es Ésto no cambiará el comportamiento del botón Directorio personal en la barra de herramientas de & konqueror;, que continuará tomando la & URI; definida en el módulo de configuración de & konqueror;. Puede llegar a este módulo en & konqueror;, a través de Preferencias Configurar Konqueror Comportamiento. De forma predefinida su valor es ~, que es su carpeta personal. Puede asignar cualquier & URI;, ya sea local o remota, de forma que pulsando el icono Carpeta personal en la barra de herramientas se muestre ésta
ca Cliqueu el botó Canvia a Vista de dades a la barra d' eines i introduïu el títol Telèfons per a la taula. Quant a la taula prèvia, permeteu al & kexi; de crear automàticament una clau primària
es Pulse en el botón Pasar a Vista de datos de la barra de herramientas e introduzca el título Teléfonos para la tabla. Como en la tabla anterior, permita que & kexi; cree automáticamente la clave primaria
ca Per a usar aquesta caixa de diàleg Configura barres d' eines, seleccioneu primer una barra d' eines des de la llista desplegable Barra d' eines:. A la dreta de la finestra Accions actuals: se us mostraran els botons presents actualment sobre la barra d' eines. Podeu esborrar un botó seleccionant-lo en aquesta finestra i després prement el botó de la fletxa esquerra, o moveu-lo amunt o avall prement els botons de fletxa amunt i avall. Per afegir un botó nou a la barra d' eines, seleccioneu-lo en la llista Accions disponibles: i després premeu el botó de fletxa dreta
es Para usar este cuadro de diálogo Configurar barras de herramientas, seleccione primero una barra de herramientas de la lista desplegable Barra de herramientas:. A la derecha de la ventana Acciones actuales: se le mostrarán los botones presentes actualmente sobre la barra de herramientas. Puede borrar un botón seleccionándolo en esta ventana y pulsando luego el botón de la flecha izquierda, o muévalo arriba o abajo presoonando los botones de flecha arriba y abajo. Para añadir un botón nuevo a la barra de herramientas, selecciónelo en la lista Acciones disponibles: y presione luego el botón de flecha a la derecha
ca Inicieu & kopete; des del menú (normalment es trobarà en la carpeta Internet). Quan s' iniciï hauríeu de veure una finestra amb & kopete; a la part superior, menús i una barra d' eines a sota, i a continuació els vostres contactes. Podreu afegir alguns contactes fent clic sobre el menú Arranjament i seleccionant l' opció Configura Kopete. Seleccionant l' opció Comptes hauríeu de veure una llista amb els vostres comptes (inicialment buida) i les opcions per afegir, modificar o eliminar els comptes existents. Fent clic sobre el botó Nou..., podreu afegir un compte nou usant l' assistent. Quan hageu afegit un compte, us hi podreu connectar fent clic sobre la icona de la part superior de la finestra principal de & kopete;. Això farà que els vostres contactes apareguin en la finestra de contactes
es Inicie & kopete; desde el menú (normalmente se encontrará en la carpeta Internet). Cuando se inicie debería ver una ventana con & kopete; en la parte superior, menús y una barra de herramientas debajo, y a continuación sus contactos. Podrá añadir algunos contactos pulsando sobre el menú Preferencias y seleccionando la opción Configurar Kopete. Seleccionando la opción Cuentas debería ver una lista con sus cuentas (inicialmente vacía) y las opciones para añadir, modificar o eliminar las cuentas existentes. Pulsando sobre el botón Nuevo..., podrá añadir una cuenta nueva utilizando el asistente. Cuando haya añadido una cuenta, podrá conectarse a ella pulsando sobre el icono de la parte superior de la ventana principal de & kopete;. Esto hará que sus contactos aparezcan en la ventana de contactos
ca Feu clic sobre el botó Escull..., i apareixerà un nou diàleg. Useu-lo per escollir la font per omissió. Aquesta preferència determina la font per omissió usada per & kword; fins que formateu més endavant. Podeu tornar qualsevol text a aquest format per omissió seleccionant Format Format per omissió des de la barra de menú
es Clic sobre el botón Seleccionar..., y aparecerá un nuevo diálogo. Use este diálogo para elegir la tipografía predeterminada. Esta preferencia determina la tipografía predeterminada usada por & kword; hasta que se formatee más adelante. Puede volver cualquier texto a este formato predeterminado seleccionando Formato Formato predeterminado desde la barra de menú
ca Àrea de dibuix d' icona L' àrea d' icona és l' àrea a on dibuixeu les icones. Podeu apropar i allunyar utilitzant les lupes de la barra d' eines. (Consell: Feu clic al botó de la lupa durant uns segons per a fer zoom amb una escala predefinida
es Rejilla de dibujo de iconos La rejilla de dibujo de iconos es el área donde usted dibuja los iconos. Puede aumentar o disminuir el campo utilizando las lupas de la barra de herramientas. (Consejo: mantenga pulsado el botón de la lupa durante unos segundos para usar una escala predefinida
ca Manteniu premuda & Alt; i el & BER; quan el cursor del ratolí estigui sobre la finestra que voleu moure. El cursor del ratolí canvia a un compàs i movent el ratolí podreu desplaçar la finestra. Deixeu anar el botó del ratolí per a fixar la finestra. Aquest mètode és particularment útil si la barra de títol de la finestra s' ha mogut fora dels límits de la pantalla, de manera que no és possible usar els altres mètodes
es Mantenga pulsada & Alt; y el & LMB; del ratón cuando el cursor del ratón esté sobre la ventana que desee mover. El cursor del ratón cambia a una brújula y moviendo el ratón podrá desplazar la ventana. Suelte el botón del ratón para fijar la ventana. Este método es muy práctico si la barra de título de la ventana se ha movido fuera de los límites de la pantalla, de forma que no es posible utilizar los otros métodos
ca Una altra manera de moure una barra d' eines és situant el punter del ratolí sobre les dues barres verticals a l' esquerra de cada barra d' eines i mantenint premut el & BER; mentre arrossegueu la barra d' eines a la posició desitjada. Quan arrossegueu la barra d' eines d' aquesta manera podeu deixar anar el botó del ratolí una vegada esteu a alguna distància de qualsevol dels costats de la finestra de & kspread;, i llavores obtindreu una barra d' eines flotant, la qual no estarà ancorada a cap part de la finestra de & kspread; i de fet es pot moure fora de la finestra. Per a tornar-la a posar en una de les posicions tradicionals, feu clic dret sobre la seva barra de títol per a fer aparèixer el Menú de la barra d' eines i després seleccioneu una de les opcions en el submenú Orientació
es Otra forma de mover una barra de herramientas es posicionando el puntero del ratón sobre las dos barras verticales a la izquierda de cada barra de herramientas y manteniendo pulsado el botón izquierdo del ratón mientras arrastra la barra de herramientas a la posición deseada. Cuando arrastre la barra de herramientas de esta manera puede soltar el botón del ratón cuando esté a alguna distancia de cualquiera de los lados de la ventana de & kspread;, y entonces tendrá una barra de herramientas flotante, que no está fijada por ninguna parte a la ventana de & kspread; y de hecho se puede mover fuera de la ventana. Para volver a poner en una de las posiciones tradicionales una barra de herramientas flotante, clic derecho sobre su barra de título para hacer surgir el Menú de la barra de herramientas y luego seleccione una de las opciones del submenú Orientación
ca Hi ha dues classes de tipus de lletra: Tipus de lletra personals i globals. Els tipus de lletra personals són tan sols accessibles al vostre usuari, mentre que els tipus de lletra globals són accessibles per a tothom. Quan obriu l ' Instal· lador de fonts, estareu en el mode personal (el podeu veure en la barra de Localització). Quan feu clic en el botó Mode administrador, i introduïu la contrasenya de root, podreu accedir al mode global, en el qual podreu canviar els tipus de lletra per a cada usuari en aquest ordinador
es Existen dos clases de tipos de letra: Tipos de letra personales y globales. Los tipos de letra personales son únicamente accesibles a su usuario, mientras que los tipos de letras globales son accesibles para todos. Cuando abre el Instalador de fuentes, estará en el modo personal (puede verlo en la barra de dirección). Cuando pulse en el botón Modo administración, e introduzca la contraseña de root, podrá acceder al modo global, en el que podrá cambiar los tipos de letra para cada usuario en este ordenador
ca Per a seleccionar una àrea de cel· les contigues arrossegueu el cursor del ratolí a través de l' àrea que voleu amb el botó esquerra premut, o introduïu les referències de cel· la superior l' esquerra i la inferior dreta separades per dos punts en el quadre de fórmula de la barra d' eines (per exemple B‧: C‧) i premeu & Intro;, o introduïu aquestes referències de cel· la en un format similar dintre del quadre de diàleg que s' obté amb Visualitza Vés a la cel· la
es Para seleccionar un área de celdas contiguas, arrastre el cursor del ratón a través del área que desee con el botón izquierdo pulsado, o introduzca las referencias de las celdas de la izquierda y de abajo separadas por dos puntos en la caja de referencia de celdas de la barra de herramientas de fórmulas (por ejemplo, B‧: C‧) y presione Enter, o introduzca las referencias a estas celdas con un formato similar en el cuadro de diálogo que se obtiene con Ver Ir a celda
ca El gruix de les vores d' una plantilla es pot ajustar seleccionant Format Plantilles i Connectors. L' ample de la línia es pot introduir en centímetres o incrementar/disminuir usant les fletxes de la caixa. O useu el botó Ample de línia de la barra d' eines Format. Seleccioneu un ample des de la caixa desplegable o seleccioneu Personalitza... per a introduir l' amplada a la caixa d' increment/decrement
es Se puede ajustar el ancho del borde de un patrón seleccionando Formato Patrones y conectores. La anchura de la línea se puede introducir en centímetros o aumentar o reducir usando las flechas de la casilla de selección numérica. O use el botón Anchura de línea en la barra de herramientas Formato. Seleccione una anchura de la casilla desplegable o seleccione Personalizado... para introducir una anchura cualquiera en la casilla de selección numérica
ca El botó de mantenir sempre a sobre també es pot usar per a moure una finestra des d' un escriptori virtual a un altre: Premeu el botó mantenir sempre a sobre que hi ha a la finestra, canvieu entre els diferents escriptoris i premeu el botó altra vegada. Podreu obtenir el mateix resultat usant el menú de context emergent que hi ha en la barra de tasques (ítem del menú A l' escriptori actual) o l' opció A l' escriptori sobre el menú d' operacions de la finestra
es El botón pegajoso también puede ser utilizado para mover una ventana a otro escritorio virtual: pulse el botón pegajoso elevado en la ventana, cambie a un escritorio diferente, y libere la chincheta pulsando sobre él. Puede obtener el mismo resultado utilizando el menú contextual de la entrada de la ventana de la barra de herramientas (elemento del menú Al escritorio actual) o la opción Al escritorio del menú de las operaciones de ventana
ca El fer clic al botó de maximitzar en la barra de títol (en la decoració per omissió és el requadre al costat de la X) per a fer que la finestra ocupi tota la pantalla o si la finestra ja està maximitzada, reduir-la a la seva mida original. Fent clic amb el & BMR; es maximitzarà verticalment la finestra i horitzontalment amb el & BDR
es Pulse el botón maximizar en la barra de título (en la decoración predeterminada es un cuadrado situado al lado de la X) para hacer que la ventana ocupe toda la pantalla, o si la ventana ya está maximizada, para devolverla a su tamaño original. Pulsando con el & MMB; maximiza la ventana verticalmente, y con el & RMB; horizontalmente
ca & kword; te un sistema de creació de llistes simple i flexible. Usant la mateixa interfície, & kword; pot crear llistes de marques o enumerades de gairebé qualsevol profunditat. Per a facilitar aquestes operacions, & kword; ofereix un botó de barra d' eines tant per a llistes enumerades com per a llistes de marques
es & kword; tiene un sistema de creación de listas simple y flexible. Usando el mismo interfaz, & kword; puede crear listas de viñetas o enumeradas de casi cualquier profundidad. Para listas más fáciles y sencillas, & kword; ofrece un botón de barra de herramientas tanto para listas enumeradas como para listas de viñetas
ca Ressalteu a l' objecte desitjat de la llista i premeu Bé. La imatge es centrarà a sobre de l' objecte i començarà a seguir-lo. Tingueu en compte que si l' objecte es troba per sota de l' horitzó, el programa us advertirà que podria ser que no es vegi res a excepció del terra (podeu tornar el terra invisible en la finestra Opcions de la vista o prement el botó Terra en la barra d' eines
es Puede buscar los objetos con nombre pulsando en el icono buscar en la barra de herramientas, o seleccionando Buscar objeto... en el menú Apuntar, o pulsando Ctrl; F. La ventana Buscar objeto muestra una lista de todos los objetos que aparecen en la base de datos de & kstars;. Muchos de los objetos están identificados sólo por su nombre en un catálogo (por ejemplo, NGC ‧), pero otros aparecen también ordenados por su nombre común (por ejemplo, Galaxia remolino). Se puede filtrar la lista por nombre o por tipo de objeto. Seleccione el objeto deseado de la lista y pulse Aceptar. La imagen se centrará en el objeto y comenzará a seguirlo. Tenga en cuenta que si el objeto se encuentra debajo del horizonte, el programa le advertirá que puede que no se vea nada salvo el suelo. (puede hacer el suelo invisible en la ventana Opciones de pantalla o pulsando sobre el botón Suelo en la barra de vistas
ca Aquesta pestanya us ofereix dos arranjaments. Amb la caixa de creixement/decreixement, la barra de desplaçament, i el botó ‧: ‧ de baix, podeu arranjar el nivell d' apropament/allunyament per al document. La barra de desplaçament Exposició i la caixa de text es poden usar per a escollir el nivell d' exposició per a les imatges OpenEXR. A més, les etiquetes X i Y indiquen la posició actual del punter, sent (‧, ‧) la cantonada de dalt a l' esquerra del llenç
es Esta pestaña le ofrece dos opciones. Con la casilla de selección numérica, el deslizador y el botón ‧ de la zona inferior, puede definir el nivel de ampliación para el documento. El deslizador y la casilla de texto Exposición: se pueden utilizar para elegir el nivel de exposición para las imágenes OpenEXR. Además, las etiquetas X e Y indican la posición actual del puntero, siendo la esquina superior izquierda del lienzo
ca Useu el botó que es troba sobre la part esquerra de la barra de títol per a mostrar el menú. Escolliu l' entrada Dimensiona, i el punter del ratolí es convertirà en una fletxa amb doble cap. Moveu el cursor per a dimensionar-la, i feu clic del & BER; quan haveu finalitzat per a fixar la finestra
es Utilice el botón que se encuentra en la parte izquierda de la barra de título para mostrar el menú. Seleccione la entrada Redimensionar, y el puntero del ratón se convertirá en una flecha con doble cabeza. Mueva el cursor para redimensionarla, y pulse el & LMB; del ratón cuando haya finalizado para fijar la ventana
ca Escolliu l' ítem Edita Cerca del menú, premeu el botó Cerca en la barra d' eines, o premeu la drecera Ctrl; f per a cercar ítems (esdeveniments, tasques pendents o entrades de diari) segons el títol, descripció i/o categories. L' acció de recerca tan sols cercarà els camps especificats
es Elija la opción Editar Buscar del menú, presione el botón Buscar en la barra de herramientas, o presione el acceso rápido Ctrl; f para buscar elementos (eventos, tareas pendientes o entradas del diario) según su título, su descripción y/o sus categorías. La acción de búsqueda sólo trabajará con los campos que indique
Mostrando página 1. 407161 encontrado frases búsqueda de una frase plou a bots i barrals.Se encuentra en 46,634 ms.Las memorias de traducción son creados por humanos, pero alineado por computadora, que puede provocar errores. Ellos vienen de muchas fuentes y no se registran. Te lo advierto.