Las traducciones a español:

  • aplaudir   

Oraciones de ejemplo con "picar de mans", memoria de traducción

add example
ca Els farratges destinats a deshidratació han d ' entrar a la planta de transformació picats , no empacats , amb un contingut d ' humitat superior al 25 % , de manera que la humitat mitjana ponderada durant els períodes mensuals compresos entre els dies 1 al 10 , 11 al 20 i 21 a l ' últim del mes sigui almenys del 30 % , i han de procedir de parcel · les situades a una distància màxima de 100 km de la planta de transformació , llevat que es justifiqui la utilització d ' un transport adequat .
es Los forrajes destinados a deshidratación deben entrar en la planta de transformación picados , no empacados , con un contenido de humedad superior al 25 % , de manera que la humedad media ponderada durante los períodos mensuales comprendidos entre los días 1 al 10 , 11 al 20 y 21 al último del mes sea al menos del 30 % , y deben proceder de parcelas situadas a una distancia máxima de 100 km de la planta de transformación , a menos que se justifique la utilización de un transporte adecuado .
ca 4858 , de 10.4.2007 ) que aprova les bases reguladores dels ajuts per als membres de la Xarxa de Punts d ' Innovació CIDEM ( PIC ) per al desenvolupament de projectes de reforçament del teixit empresarial , que queda redactat de la següent manera :
es 4858 , de 10.4.2007 ) que aprueba las bases reguladoras de las ayudas para los miembros de la Red de Puntos de Innovación CIDEM ( PIC ) para el desarrollo de proyectos de reforzamiento del tejido empresarial , que queda redactado de la siguiente manera :
ca Es modifica l ' article 3.1 de l ' Ordre TRI / 114 / 2006 , de 28 de març ( DOGC núm . 4610 , de 7.4.2006 ) , que aprova les bases reguladores d ' ajuts als membres de la Xarxa de Punts d ' Innovació CIDEM ( PIC ) per al desenvolupament de projectes de reforçament del teixit empresarial , que queda redactat de la manera següent :
es Se modifica el artículo 3.1 de la Orden TRI/ 114/ 2006 , de 28 de marzo ( DOGC núm . 4610 , de 7.4.2006 ) , que aprueba las bases reguladoras de ayudas a los miembros de la Red de Puntos de Innovación CIDEM ( PIC ) para el desarrollo de proyectos de refuerzo del tejido empresarial , que queda redactado de la siguiente manera :
ca Els farratges destinats a dessecar han d ' entrar a la planta de transformació picats , no empacats , amb un contingut d ' humitat superior al 25 % , de manera que la humitat mitjana ponderada durant els períodes mensuals compresos entre els dies 1 al 10 , 11 al 20 i 21 a l ' últim del mes sigui almenys del 30 % , i han de procedir de parcel · les situades a una distància màxima de 100 km de la planta de transformació , llevat que es justifiqui la utilització d ' un transport adequat .
es Los forrajes destinados a desecar deben entrar en la planta de transformación picados , no empacados , con un contenido de humedad superior al 25 % , de manera que la humedad media ponderada durante los períodos mensuales comprendidos entre los días 1 al 10 , 11 al 20 y 21 al último del mes sea al menos del 30 % , y deben proceder de parcelas situadas a una distancia máxima de 100 km de la planta de transformación , a menos que se justifique la utilización de un transporte adecuado .
ca 1 Pica per rentar les mans .
es 1 Porta planchetas de hojas clínicas
ca Llista de tots els pics
es Lista de todos los picos
ca En aquest context , el CIDEM ha creat la Xarxa de Punts d ' Innovació CIDEM ( PIC ) amb l ' objectiu de desenvolupar , de forma descentralitzada i coordinada amb els agents del territori , la política d ' innovació de Catalunya .
es En este contexto , el CIDEM ha creado la Red de Puntos de Innovación CIDEM ( PIC ) con el objetivo de desarrollar , de forma descentralizada y coordinada con los agentes del territorio , la política de innovación de Cataluña .
ca Canvia els marges, flux de text, vores, pics, numeració, etc, del paràgraf
es Cambiar los márgenes del párrafo, flujo del texto, bordes, topos, numeración, etc
ca I . Resolució del conseller de Política Territorial i Obres Publiques de 17 de setembre de 1986 , que estima en part el recurs de reposició interposat pel senyor Isidro Forga Rufiandis en nom i representació de l ' Ajuntament de Fontanals , contra la resolució d ' aprovació definitiva del PIC .
es I. Resolución del consejero de Política Territorial y Obras Publicas de 17 de septiembre de 1986 , que estima en parte el recurso de reposición interpuesto por el señor Isidro Forga Rufiandis en nombre y representación del Ayuntamiento de Fontanals , contra la resolución de aprobación definitiva del PIC .
ca No es considera que l ' execució de l ' obra en aquest punt , si s ' executa en l ' època adequada per no interferir en els processos de reproducció , pugui afectar negativament l ' espècie , tenint també en compte la presència d ' altres formacions forestals susceptibles d ' acollir poblacions de picot garser petit ( alberedes , freixenedes i pollancredes ) en un radi d ' 1 km al voltant del punt d ' afectació .
es No se considera que la ejecución de la obra en este punto , si se ejecuta en la época adecuada para no interferir en los procesos de reproducción , pueda afectar negativamente a la especie , teniendo también en cuenta la presencia de otras formaciones forestales susceptibles de acoger poblaciones de pico menor ( alamedas , fresnedas y choperas ) en un radio de 1 km alrededor del punto de afectación .
ca Objecte : col · laborar en el finançament de les despeses derivades de la construcció i el manteniment del centre cientificotecnològic Port d ' Informació Científica ( PIC ) per a l ' any 2005 .
es Objeto : colaborar en la financiación de los gastos derivados de la construcción y el mantenimiento del centro científico-tecnológico Puerto de Información Cientí fica ( PIC ) para el año 2005.
ca Quan està seleccionat, el & kpresenter; cercarà les línies que comencin per-i, automàticament, convertirà l' estil del paràgraf a una llista de pics. El pic se selecciona amb el botó esquerra de sota d' aquesta opció
es Cuando está seleccionado, & kpresenter; busca líneas que comiencen con-y convierte automáticamente el estilo del párrafo en una lista con viñetas. La viñeta se selecciona con el botón izquierdo que hay junto a esta opción
ca Presa del llac de la font Picant / nucli urbà de Sant Hilari Sacalm .
es Presa del lago de la fuente Picant/ núcleo urbano de Sant Hilari Sacalm .
ca Modificació puntual del Pla general de la finc a Font Picant ( exp .
es Modificación puntual del Plan general de la finca Font Picant ( exp .
ca 1.1 És obligació dels titulars d ' explotacions de mandariners de les demarcacions territorials de Tarragona i les Terres de l ' Ebre , la retirada o la destrucció , per aixafat o picat , dels fruits abandonats a l ' arbre i dels que hi hagi a terra .
es 1.1 Es obligación de los titulares de explotaciones de mandarineros de las demarcaciones territoriales de Tarragona y Les Terres de l ' Ebre , la retirada o la destrucción , por chafado o picad o , de los frutos abandonados en el árbol y de los que estén en el suelo .
ca 4610 , de 7.4.2006 ) , que aprova les bases reguladores d ' ajuts als membres de la Xarxa de Punts d ' Innovació CIDEM ( PIC ) per al desenvolupament de projectes de reforçament del teixit empresarial i obre la convocatòria per a l ' any 2006 .
es 4610 , de 7.4.2006 ) , que aprueba las bases reguladoras de ayudas a los miembros de la Red de Puntos de Innovación CIDEM ( PIC ) para el desarrollo de proyectos de refuerzo del tejido empresarial y abre la convocatoria para el año 2006.
ca Aquestes actuacions hauran d ' incorporar la imatge gràfica de la xarxa PIC .
es Dichas actuaciones tendrán que incorporar la imagen gráfica de la red PIC .
ca DECRET 99 / 2005 , de 31 de maig , de supressió de les loteries denominades Pica 3 i Pica 5 , organitzades per l ' Entitat Autònoma de Jocs i Apostes de la Generalitat .
es DECRETO 99/ 2005 , de 31 de mayo , de supresión de las loterías denominadas Pica 3 y Pica 5 , organizadas por la Entidad Autónoma de Juegos y Apuestas de la Generalidad .
ca Bandera apaïsada , de proporcions dos d ' alt per tres de llarg , blanca , amb el cor verm ell acompanyat de dues branques verd fosc posades en aspa a baix i somades cadascuna d ' un corb negre picant el cor de l ' escut , i amb la mateixa disposició que a l ' escut , tot el conjunt d ' alçària 7 / 9 de la del drap i amplària 2 / 3 de la llargària del m ateix drap , al centre .
es Bandera apaisada , de proporciones dos de alto por tres de largo , blanca , con el corazón rojo acompañado de dos ramas verde oscuro puestas en aspa abajo y sumadas cada una de un cuervo negro picando el corazón del escudo , y con la misma disposición que en el escudo , todo el conjunto de altura 7/ 9 de la del paño y anchura 2/ 3 de la largura del mismo paño , en el centro .
ca En data 20 de febrer de 2008 , la Direcció General de Dret i d ' Entitats Jurídi ques ha adoptat la Resolució en el recurs governatiu interposat pel notari Luís Picho Romaní , contra la qualificació del registrador de la propietat de Granollers titular del registre número 2 , que suspèn la inscripció d ' una escriptura de cessió de finca per edificació futura .
es En fecha 20 de febrero de 2008 , la Dirección General de Derecho y de Entidades Jurídicas ha adoptado la Resolución en el recurso gubernativo interpuesto por el notario Luís Picho Romaní , contra la calificación del registrador de la propiedad de Granollers titular del registro número 2 , que suspende la inscripción de una escritura de cesión de finca para edificación futura .
ca Els certificats d ' estar al corrent de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social els obtindrà directament l ' òrgan gestor via telemàtica , mitjançant l ' aplicatiu PICA , amb el consentiment previ de l ' interessat .
es Los certificados de estar al corriente de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social los obtendrá directamente el órgano gestor vía telemática , mediante el aplicativo PICA , previo consentimiento del interesado .
ca Que , per poder respondre a les comprovacions documentals derivades del esmentat Decret , es permetrà que el personal de la Cambra que presta serveis de l ' OGE tingui l ' accés als productes disponibles al Catàleg de dades i documents electrònics a través dels mitjans que siguin disponibles ( ja sigui a través de via oberta del Consorci AOC o a través de la PICA ) i , concretament , a la verificació o consulta de les dades d ' identitat i a la consulta de les dades del padró .
es Que , para poder hacer frente a las comprobaciones documentales derivadas del mencionado Decreto , se permitirá que el personal de la Cámara que presta servicios de la OGE tenga el acceso a los productos disponibles en el Catálogo de datos y documentos electrónicos a través de los medios que estén disponibles ( ya sea a través de vía abierta del Consorcio AOC o a través de la PICA ) y , concretamente , a la verificación o consulta de los datos de identidad y a la consulta de los datos del padrón .
ca Modificació puntual del PIC pel que fa a la UA-34 , aprovada definitivament en la sessió de 2 de novembre de 1983 , tot i considerant que l ' àrea lliure privada grafiada al plànol núm . 3 de l ' expedient mantindrà el caràcter d ' inedificable a tots e ls efectes i així romandrà qualificada en el Pla general per aquest acord modificat .
es Modificación puntual del PIC en cuanto a la UA-34 , aprobada definitivamente en la sesión de 2 de noviembre de 1983 , a pesar de considerar que el área libre privada grafiada en el plano núm . 3 del expediente mantendrá el carácter de inedificable a todos los efectos y así permanecerá calificada en el Plan general por este acuerdo modificado .
ca Equipament d ' alberg , esco la de natura o activitats similars situat a la finca municipal de la Font Picant .
es Equipamiento de albergue , escuela de natura o actividades similares situado en la finca municipal de La Font Picant .
ca Objecte : Activitats de Sol Picó Cia de Dansa .
es Objeto : Actividades de Sol Picó Cia de Dansa .
Mostrando página 1. 506718 encontrado frases búsqueda de una frase picar de mans.Se encuentra en 32,019 ms.Las memorias de traducción son creados por humanos, pero alineado por computadora, que puede provocar errores. Ellos vienen de muchas fuentes y no se registran. Te lo advierto.