Las traducciones a español:

  • aplaudir   

Oraciones de ejemplo con "picar de mans", memoria de traducción

add example
ca Els farratges destinats a dessecar han d ' entrar a la planta de transformació picats , no empacats , amb un contingut d ' humitat superior al 25 % , de manera que la humitat mitjana ponderada durant els períodes mensuals compresos entre els dies 1 al 10 , 11 al 20 i 21 a l ' últim del mes sigui almenys del 30 % , i han de procedir de parcel · les situades a una distància màxima de 100 km de la planta de transformació , llevat que es justifiqui la utilització d ' un transport adequat .
es Los forrajes destinados a desecar deben entrar en la planta de transformación picados , no empacados , con un contenido de humedad superior al 25 % , de manera que la humedad media ponderada durante los períodos mensuales comprendidos entre los días 1 al 10 , 11 al 20 y 21 al último del mes sea al menos del 30 % , y deben proceder de parcelas situadas a una distancia máxima de 100 km de la planta de transformación , a menos que se justifique la utilización de un transporte adecuado .
ca Els farratges destinats a deshidratació han d ' entrar a la planta de transformació picats , no empacats , amb un contingut d ' humitat superior al 25 % , de manera que la humitat mitjana ponderada durant els períodes mensuals compresos entre els dies 1 al 10 , 11 al 20 i 21 a l ' últim del mes sigui almenys del 30 % , i han de procedir de parcel · les situades a una distància màxima de 100 km de la planta de transformació , llevat que es justifiqui la utilització d ' un transport adequat .
es Los forrajes destinados a deshidratación deben entrar en la planta de transformación picados , no empacados , con un contenido de humedad superior al 25 % , de manera que la humedad media ponderada durante los períodos mensuales comprendidos entre los días 1 al 10 , 11 al 20 y 21 al último del mes sea al menos del 30 % , y deben proceder de parcelas situadas a una distancia máxima de 100 km de la planta de transformación , a menos que se justifique la utilización de un transporte adecuado .
ca Es modifica l ' article 3.1 de l ' Ordre TRI / 114 / 2006 , de 28 de març ( DOGC núm . 4610 , de 7.4.2006 ) , que aprova les bases reguladores d ' ajuts als membres de la Xarxa de Punts d ' Innovació CIDEM ( PIC ) per al desenvolupament de projectes de reforçament del teixit empresarial , que queda redactat de la manera següent :
es Se modifica el artículo 3.1 de la Orden TRI/ 114/ 2006 , de 28 de marzo ( DOGC núm . 4610 , de 7.4.2006 ) , que aprueba las bases reguladoras de ayudas a los miembros de la Red de Puntos de Innovación CIDEM ( PIC ) para el desarrollo de proyectos de refuerzo del tejido empresarial , que queda redactado de la siguiente manera :
ca 4858 , de 10.4.2007 ) que aprova les bases reguladores dels ajuts per als membres de la Xarxa de Punts d ' Innovació CIDEM ( PIC ) per al desenvolupament de projectes de reforçament del teixit empresarial , que queda redactat de la següent manera :
es 4858 , de 10.4.2007 ) que aprueba las bases reguladoras de las ayudas para los miembros de la Red de Puntos de Innovación CIDEM ( PIC ) para el desarrollo de proyectos de reforzamiento del tejido empresarial , que queda redactado de la siguiente manera :
ca 1 Pica per rentar les mans .
es 1 Porta planchetas de hojas clínicas
ca La Xarxa PIC està constituïda per organismes sense ànim de lucre , que actuen com a pols d ' innovació liderant projectes d ' alt impacte , com , per exemple , plans d ' innovació d ' àmbit local , dinamització de clústers o projectes pilot amb tecnologies emergents .
es La Red PIC está constitu ida por organismos sin ánimo de lucro , que actúan como polos de innovación liderando proyectos de alto impacto , como , por ejemplo , planes de innovación de ámbito local , dinamización de clusters o proyectos piloto con tecnologías emergentes .
ca Des del Castell s ’ estableix una línia recta , direcció sud-est , fins al pic Serrat de Sant Valentí , al terme municipal de Tona .
es Desde El Castell se establece una línea recta , dirección sureste , hasta el pico Serrat de Sant Valentí , en el término municipal de Tona .
ca Modificació del Pla intermunicipal de la Cerdanya referent a suspensió d ' usos recreatius en sòl urbà residencial i per a l ' ampliació d ' usos dels sectors urbanitzables programats 24 , 25 i 26 , i de les zones de sòl urbà industrial clau 11 , amb l ' ús recreatiu definit pels articles 50.1 de les normes urbanístiques del PIC , aprovat definitivament per la Comissió territorial d ' Urbanisme de Girona en la sessió de 4 de desembre de 2002 i publicat l ' acord i les normes urbanístiques al DOGC de 21.3.2003 .
es Modificación del Plan intermunicipal de La Cerdanya referente a suspensión de usos recreativos en suelo urbano residencial y para la ampliación de usos de los sectores urbanizables programados 24 , 25 y 26 , y de las zonas de suelo urbano industrial clave 11 , con el uso recreativo definido por los artículos 50.1 de las normas urbanísticas del PIC , aprobado definitivamente por la Comisión territorial de Urbanismo de Girona en la sesión de 4 de diciembre de 2002 y publicado el acuerdo y las normas urbanísti cas en el DOGC de 21.3.2003 .
ca Pic de Montagut
es Querol
ca Canvia els marges, flux de text, vores, pics, numeració, etc, del paràgraf
es Cambiar los márgenes del párrafo, flujo del texto, bordes, topos, numeración, etc
ca Que per poder fer front a les comprovacions documentals derivades de l ' esmentat Decret es permetrà que el personal de la Cambra que presta serveis de l ' OGE tingui l ' accés als productes disponibles al Catàleg de dades i documents electrònics a través dels mitjans que siguin disponibles ( ja sigui a través de Via oberta del consorci AOC o a través de la PICA ) i , concretament , a la verificació o consulta de les dades d ' identitat i a la consulta de les dades del Padró .
es Que para poder hacer frente a las comprobaciones documentales derivadas de dicho Decreto se permitirá que el personal de la Cámara que presta servicios de la OGE tenga el acceso a los productos disponibles en el Catálogo de datos y documentos electrónicos a través de los medios que estén disponibles ( ya sea a través de Vía abierta del consorcio AOC o a través de la PICA ) y , concretamente , a la verificación o consulta de los datos de identidad y a la consulta de los datos del Padrón .
ca Construcció d ' una granja de bovins al polígon 1 , parcel · la 164 , al terme municipal de Prats i Sansor , promoguda per Jordi Picas Pons .
es Construcción de una granja bovina en el polígono 1 , parcela 164 , en el término municipal de Prats i Sansor , promovida por Jordi Picas Pons .
ca Cada usuari en el sistema podrà ser representat per una imatge. La imatge de l' usuari es desarà en un fitxer anomenat $ KDEDIR/share/apps/kdm/pics/users/$ USER. xpm. Si l' usuari no té dit fitxer s' usarà en el seu lloc el fitxer $ KDEDIR/share/apps/kdm/pics/users/default. xpm
es Cada usuario en el sistema puede ser representado por una imagen. La imagen del usuario se guarda en un archivo denominado $ KDEDIR/share/apps/kdm/pics/users/$ USER. xpm. Si el usuario no tiene dicho archivo se utilizará en su lugar el archivo $ KDEDIR/share/apps/kdm/pics/users/default. xpm
ca Pels decrets 281 / 1998 i 282 / 1998 , de 3 de novembre , es van aprovar , respectivament , els reglaments de les loteries denominades Pica 3 i Pica 5 , organitzades per l ' esmentada Entitat Autònoma .
es Por los decretos 281/ 1998 y 282/ 1998 , de 3 de noviembre , se aprobaron , respectivamente , los reglamentos de las loterías denominadas Pica 3 y Pica 5 , organizadas por la citada Entidad Autónoma .
ca En compliment de la disposició transitòria vuitena del Text refós de la Llei d ' urbanisme , aprovat pel Decret legislatiu 1 / 2005 , de 26 de juliol , mitjançant aquest Edicte es publiquen les normes urbanístiques corresponents a la Modificació puntual del Pla general metropolità al sector la Verneda-can Picas , de Sant Adrià de Besòs , aprovada definitivament en data 5 de maig de 1998 i acordada l ' executivitat per resolució del conseller de Política Territorial i Obres Públiques en data 23 de juny de 1998 .
es En cumplimiento de la disposición transitoria octava del Texto refundido de la Ley de urbanismo , aprobado por el Decreto legislativo 1/ 2005 , de 26 de julio , mediante este Edicto se publican las normas urbanísticas correspondientes a la Modificación puntual del Plan general metropolitano en el sector La Verneda-Can Picas , de Sant Adrià de Besòs , aprobada definitivamente en fecha 5 de mayo de 1998 y acordada la ejecutividad por resolución del consejero de Política Territorial y Obras Públicas en fecha 23 de junio de 1998.
ca Atès que l ' article 18 de Decret 56 / 2009 preveu que l ' Administració de la Generalitat i entitats de dret públic vinculades o dependents no demanin al ciutadà cap document electrònic que hagi estat incorporat al Catàleg de dades i documents electrònics de la Generalitat i tenint en compte el que preveu la normativa de protecció de dades , l ' accés dels departaments de la Generalitat a les dades i documents del Catàleg es fa mitjançant la plataforma PICA ( Plataforma d ' Integració i Col · laboració Administrativa ) ;
es Visto que el artículo 18 de Decreto 56/ 2009 prevé que la Administración de la Generalidad y entidades de derecho público vinculadas o dependientes no pidan al ciudadano ningún documento electrónico que haya sido incorpora do en el Catálogo de datos y documentos electrónicos de la Generalidad , y teniendo en cuenta lo que prevé la normativa de protección de datos , el acceso de los departamentos de la Generalidad a los datos y documentos del Catálogo se hace mediante la plataforma PICA ( plataforma de integración y colaboración administrativa ) ;
ca 2.3.2 S ' estableixen com a períodes i dies hàbils per a la caça de les espècies guatlla ( Coturnix coturnix ) , tórtora ( Streptopelia turtur ) , tudó ( Columba palumbus ) , colom roquer ( Columba livia ) , garsa ( Pica pica ) , i estornell vulgar ( Sturnus vulgaris ) els següents :
es 2.3.2 Se establecen como periodos y días hábiles para la caza de las especies codorniz ( Coturnix coturnix ) , tórtola común ( Streptopelia turtur ) , paloma torcaz ( Columba palumbus ) , paloma bravía ( Columba livia ) , urraca ( Pica pica ) , y estornino pinto ( Sturnus vulgaris ) los siguientes :
ca El Gestor Electrònic d ' Expedients de Contractació ( GEEC ) utilitzarà la Plataforma d ' Interoperabilitat i Col · laboració Administrativa ( PICA ) per a la integració amb la resta de sistemes d ' informació sempre que sigui possible i a mesura que la PICA vagi publicant els serveis .
es El Gestor Ele ctrónico de Expedientes de Contratación ( GEEC ) utilizará la Plataforma de Interoperabilidad y Colaboración Administrativa ( PICA ) para la integración con el resto de sistemas de información siempre que sea posible y a medida que la PICA vaya publicando los servicios .
ca 3 Banys amb inodor , pica , mirall , dispensador de sabó i paper , més dos contenidors higiènics )
es 1 Extintor de incendio
ca Normes urbanístiques de la modificació puntual del Pla general d ' ordenació de la finca de la Font Picant , d ' Argentona
es Normas urbanísticas de la modificación puntual del Plan general de ordenación de la finca de La Font Picant , de Argentona
ca DECRET 99 / 2005 , de 31 de maig , de supressió de les loteries denominades Pica 3 i Pica 5 , organitzades per l ' Entitat Autònoma de Jocs i Apostes de la Generalitat .
es DECRETO 99/ 2005 , de 31 de mayo , de supresión de las loterías denominadas Pica 3 y Pica 5 , organizadas por la Entidad Autónoma de Juegos y Apuestas de la Generalidad .
ca I . Resolució del conseller de Política Territorial i Obres Públiques de 17 de setembre de 1986 , que estima en part el recurs de reposició interposat pel senyor Josep Taja i Alsina en nom i representació de l ' Ajuntament d ' Alp contra la resolució d ' aprovació definitiva del PIC .
es I. Resolución del consejero de Política Territorial y Obras Públicas de 17 de septiembre de 1986 , que estima en parte el recurso de reposición interpuesto por el señor Josep Taja i Alsina en nombre y representación del Ayuntamiento de Alp contra la resolución de aprobación definitiva del PIC .
ca Atès que el Consell d ' Administració de l ' Entitat Autònoma de Jocs i Apostes de la Generalitat ha proposat , per raons d ' interès comercial , la supressió de les loteries Pica 3 i Pica 5 a partir del 30 de juny de 2005 ;
es Visto que el Consejo de Administración de la Entidad Autónoma de Juegos y Apuestas de la Generalidad ha propuesto , por razones de interés comercial , la supresión de las loterías Pica 3 y Pica 5 a partir del 30 de junio de 2005 ;
ca b ) Organolèptiques : molt dolç , gens picant i amarg , fibrositat de gran a molt gran , consistència molt gran i lleugerament o mitjanament cruixent .
es b ) Organolépticas : muy dulce , nada picante y amargo , fibrosidad de grande a muy grande , consistencia muy grande y ligera o medianamente crujiente .
ca Aprovar definiti vament , als efectes de l ' article 95 del Decret legislatiu 1 / 2005 , de 26 de juliol , pel qual s ' aprova el Text refós de la Llei d ' urbanisme , la modificació puntual del Pla general metropolità d ' àmbit discontinu a la carretera de Sant Boi , 51-55 , plaça Narcís Lunes i part de la finca confrontant , avinguda Mas Picó , 76 , carrer Barbastre , 31-33 , carrer d ' Almeria , 11 i carrer Gatosar , 11 , de Sant Vicenç dels Horts , promoguda i tramesa per l ' Ajuntament .
es Aprobar definitivamente la Modificación puntual del Plan general metropolitano de ámbito discontinúo en la carretera de Sant Boi , 51-55 , plaza Narcís Lunes y parte de la finca colindante , avenida Mas Picó , 76 , calle Barbastre , 31-33 , calle de Almeria , 11 y calle Gatosar , 11 , de Sant Vicenç dels Horts , promovida y remitida por el Ayuntamiento .
Mostrando página 1. 506718 encontrado frases búsqueda de una frase picar de mans.Se encuentra en 34,403 ms.Las memorias de traducción son creados por humanos, pero alineado por computadora, que puede provocar errores. Ellos vienen de muchas fuentes y no se registran. Te lo advierto.