Las traducciones a español:

  • aplaudir   

Oraciones de ejemplo con "picar de mans", memoria de traducción

add example
ca Els farratges destinats a deshidratació han d ' entrar a la planta de transformació picats , no empacats , amb un contingut d ' humitat superior al 25 % , de manera que la humitat mitjana ponderada durant els períodes mensuals compresos entre els dies 1 al 10 , 11 al 20 i 21 a l ' últim del mes sigui almenys del 30 % , i han de procedir de parcel · les situades a una distància màxima de 100 km de la planta de transformació , llevat que es justifiqui la utilització d ' un transport adequat .
es Los forrajes destinados a deshidratación deben entrar en la planta de transformación picados , no empacados , con un contenido de humedad superior al 25 % , de manera que la humedad media ponderada durante los períodos mensuales comprendidos entre los días 1 al 10 , 11 al 20 y 21 al último del mes sea al menos del 30 % , y deben proceder de parcelas situadas a una distancia máxima de 100 km de la planta de transformación , a menos que se justifique la utilización de un transporte adecuado .
ca 4858 , de 10.4.2007 ) que aprova les bases reguladores dels ajuts per als membres de la Xarxa de Punts d ' Innovació CIDEM ( PIC ) per al desenvolupament de projectes de reforçament del teixit empresarial , que queda redactat de la següent manera :
es 4858 , de 10.4.2007 ) que aprueba las bases reguladoras de las ayudas para los miembros de la Red de Puntos de Innovación CIDEM ( PIC ) para el desarrollo de proyectos de reforzamiento del tejido empresarial , que queda redactado de la siguiente manera :
ca Els farratges destinats a dessecar han d ' entrar a la planta de transformació picats , no empacats , amb un contingut d ' humitat superior al 25 % , de manera que la humitat mitjana ponderada durant els períodes mensuals compresos entre els dies 1 al 10 , 11 al 20 i 21 a l ' últim del mes sigui almenys del 30 % , i han de procedir de parcel · les situades a una distància màxima de 100 km de la planta de transformació , llevat que es justifiqui la utilització d ' un transport adequat .
es Los forrajes destinados a desecar deben entrar en la planta de transformación picados , no empacados , con un contenido de humedad superior al 25 % , de manera que la humedad media ponderada durante los períodos mensuales comprendidos entre los días 1 al 10 , 11 al 20 y 21 al último del mes sea al menos del 30 % , y deben proceder de parcelas situadas a una distancia máxima de 100 km de la planta de transformación , a menos que se justifique la utilización de un transporte adecuado .
ca Es modifica l ' article 3.1 de l ' Ordre TRI / 114 / 2006 , de 28 de març ( DOGC núm . 4610 , de 7.4.2006 ) , que aprova les bases reguladores d ' ajuts als membres de la Xarxa de Punts d ' Innovació CIDEM ( PIC ) per al desenvolupament de projectes de reforçament del teixit empresarial , que queda redactat de la manera següent :
es Se modifica el artículo 3.1 de la Orden TRI/ 114/ 2006 , de 28 de marzo ( DOGC núm . 4610 , de 7.4.2006 ) , que aprueba las bases reguladoras de ayudas a los miembros de la Red de Puntos de Innovación CIDEM ( PIC ) para el desarrollo de proyectos de refuerzo del tejido empresarial , que queda redactado de la siguiente manera :
ca 1 Pica per rentar les mans .
es 1 Porta planchetas de hojas clínicas
ca Resolució de 20 de febrer de 2008 , de la Direcció General de Dret i d ' Entitats Jurídiques , dictada en el recurs governatiu interposat pel notari senyor Luís Picho Romaní contra la qualificació del registrador de la propietat de Granollers , titular del registre número 2 , que suspèn la inscripció d ' una escriptura de cessió de finca per edificació futura .
es Resolución de 20 de febrero de 2008 , de la Dirección General de Derecho y de Entidades Jurídicas , dictada en el recurso gubernativo interpuesto por el notario señor Luís Picho Romaní contra la calificación del registrador de la propiedad de Granollers , titular del registro número 2 , que suspende la inscripción de una escritura de cesión de finca para edificación futura .
ca El CIDEM ofereix recolzament a les iniciatives dels seus membres dirigides a consolidar les seves capacitats internes i , sobretot , a incrementar la competitivitat dels clústers industrials de Catalunya , i de les PIMES i els emprenedors del territori i / o dels sectors on operen , valorant positivament la interrelació amb els agents socioeconòmics rellevants en l ' àmbit de l ' actuació del PIC .
es El CIDEM ofrece apoyo a las iniciativas de sus miembros dirigidas a consolidar sus capacidades internas y , sobre todo , a incrementar la competitividad de los clusters industriales de Cataluña , de las PYMES y los emprendedores del territorio y/ o de los sectores donde operan , valorando positivamente la interrelación con los agentes socioeconómicos relevantes en el ámbito de la actuación del PIC .
ca c ) Utilitzar el PICEM ( Projecte d ' Indicadors de l ' Entorn Municipal ) com a sistema de seguiment i avaluació de l ' activitat o altre sistema que determini el departament competent en cultura .
es c ) Utilizar el PICEM ( Proyecto de Indicadores del Entorno Municipal ) como sistema de seguimiento y evaluación de la actividad u otro sistema que determine el departamento competente en cultura .
ca 4.1.3 La quantitat màxima destinada a la línia d ' ajuts per als membres de la Xarxa de Punts d ' Innovació CIDEM ( PIC ) per al desenvolupament de projectes de reforçament del teixit empresarial , és de 700.000 euros , aplicats a la partida pressupostària 19.6470.661.470.0001 .
es 4.1.3 La cantidad máxima destinada a la línea de ayudas para los miembros de la Red de Puntos de Innovación CIDEM ( PIC ) para el desarrollo de proyectos de fortalecimiento del tejido empresarial , es de 700.000 euros , aplicados a la partida presupuestaria 19.6470.661.470.0001 .
ca 5.1.3 Per a la línia d ' ajuts per als membres de la Xarxa de Punts d ' Innovació CIDEM ( PIC ) s ' estableixen dos períodes per a la presentació de sol · licituds .
es 5.1.3 Para la línea de ayudas para los miembros de la Red de Puntos de Innovación CIDEM ( PIC ) se establecen dos períodos para la presentación de solicitudes .
ca En compliment de la disposició transitòria vuitena del Text refós de la Llei d ' urbanisme , aprovat pel Decret legislatiu 1 / 2005 , de 26 de juliol , mitjançant aquest Edicte es publiquen les normes urbanístiques corresponents a la Modificació puntual del Pla general metropolità al sector la Verneda-can Picas , de Sant Adrià de Besòs , aprovada definitivament en data 5 de maig de 1998 i acordada l ' executivitat per resolució del conseller de Política Territorial i Obres Públiques en data 23 de juny de 1998 .
es En cumplimiento de la disposición transitoria octava del Texto refundido de la Ley de urbanismo , aprobado por el Decreto legislativo 1/ 2005 , de 26 de julio , mediante este Edicto se publican las normas urbanísticas correspondientes a la Modificación puntual del Plan general metropolitano en el sector La Verneda-Can Picas , de Sant Adrià de Besòs , aprobada definitivamente en fecha 5 de mayo de 1998 y acordada la ejecutividad por resolución del consejero de Política Territorial y Obras Públicas en fecha 23 de junio de 1998.
ca Resolució IUE / 973 / 2007 , de 28 de març , per la qual s ' aproven les bases reguladores dels ajuts per als membres de la Xarxa de Punts d ' Innovació CIDEM ( PIC ) per al desenvolupament de projectes de reforçament del teixit empresarial , i es fa pública la convocatòria per a l ' any 2007 ( DOGC núm .
es Resolución IUE/ 973/ 2007 , de 28 de marzo , por la que se aprueban las bases reguladoras de ayudas para los miembros de la Red de Puntos de Innovación CIDEM ( PIC ) para el desarrollo de proyectos de fortalecimiento del tejido empresarial , y se hace pública la convocatoria para el año 2007 ( DOGC núm .
ca I . Resolució del conseller de Política Territorial i Obres Públiques de 17 de setembre de 1986 , que estima en part el recurs de reposició interposat pel senyor Pere Arderiu i Ros en nom i representació de l ' Ajuntament de Das , contra la resolució d ' aprovació definitiva del PIC .
es I. Resolución del consejero de Política Territorial y Obras Públicas de 17 de septiembre de 1986 , que estima en parte el recurso de reposición interpuesto por el señor Pere Arderiu i Ros en nombre y representación del Ayuntamiento de Das , contra la resolución de aprobación definitiva del PIC .
ca Premi Nacional de Dansa : Sol Picó .
es Premio Nacional de Danza : Sol Picó .
ca Modificació del Pla general per excloure del catàleg els Xalets de la Font Picant ( exp .
es Modificación del Plan general para excluir del catálogo Els Xalets de la Font Picant ( exp .
ca Publicitat de fototècnica publicitària Pic , c . 1932 .
es Publicidad de fonotécnica publicitaria Pic , c. 1932.
ca Est : del pic de Tartera ( 2.311 m ) es dirigeix cap al sud-oest per la carena fins al pic Redó ( 2.051 m ) , on torça cap al sud pel cap de Conques ( 2.001 m ) i després es dirigeix a buscar el barranc d ' Esperan , a la cota 1.600 m aproximadament .
es Este : del pico de Tartera ( 2.311 m ) se dirige hacia el suroeste por la cresta hasta el pico Redó ( 2.051 m ) , donde tuerce hacia el sur por el cabo de Conques ( 2.001 m ) y después se dirige a buscar el barranco de Esperan en la cota 1.600 m aproximadamente .
ca Aquest espai natural és una zona declarada com a zona d ' especial protecció per a les aus ( ZEPA ) , per a la protecció sobretot de l ' àguila marcenca , l ' àguila daurada , el gall fer , el picot negre i el mussol pirinenc .
es Este espacio natural es una zona declarada como zona de especial protección para las aves ( ZEPA ) , para la protección , sobre todo , del águila culebrera , el águila real , el urogallo , el pito negro y la lechuza de Tengmalm .
ca Normes urbanístiques de la modificació puntual del Pla general metropolità d ' àmbit discontinu a la carretera de Sant Boi , 51-55 , plaça Narcís Lunes i part de la finca confrontant , avinguda Mas Picó , 76 , carrer Barbastre , 31-33 , carrer d ' Almeria , 11 i carrer Gatosar , 11 , de Sant Vicenç dels Horts
es Normas urbanísticas de la modificación puntual del Plan general metropolitano de ámbito discontinúo en la carretera de Sant Boi , 51-55 , plaza Narcís Lunes y parte de la finca colindante , avenida Mas Picó , 76 , calle Barbastre , 31-33 , calle de Almeria , 11 y calle Gatosar , 11 , de Sant Vicenç dels Horts
ca Modificació puntual del Pla general d ' ordenació de la finca de la Font Picant , al terme municipal d ' Argentona
es Modificación puntual del Plan general de ordenación de la finca de La Font Picant , en el término municipal de Argentona
ca Atès que l ' article 18 de Decret 56 / 2009 preveu que l ' Administració de la Generalitat i entitats de dret públic vinculades o dependents no demanin al ciutadà cap document electrònic que hagi estat incorporat al Catàleg de dades i documents electrònics de la Generalitat i tenint en compte el que preveu la normativa de protecció de dades , l ' accés dels departaments de la Generalitat a les dades i documents del Catàleg es fa mitjançant la plataforma PICA ( Plataforma d ' Integració i Col · laboració Administrativa ) ;
es Visto que el artículo 18 de Decreto 56/ 2009 prevé que la Administración de la Generalidad y entidades de derecho público vinculadas o dependientes no pidan al ciudadano ningún documento electrónico que haya sido incorpora do en el Catálogo de datos y documentos electrónicos de la Generalidad , y teniendo en cuenta lo que prevé la normativa de protección de datos , el acceso de los departamentos de la Generalidad a los datos y documentos del Catálogo se hace mediante la plataforma PICA ( plataforma de integración y colaboración administrativa ) ;
ca Doncs deixi de picar- los
es Pues deje de golpearlos
ca Pic de punta de fletxa cap a la dreta
es Punta de flecha a la derecha
ca Se suprimeixen les loteries denominades Pica 3 i Pica 5 , organitzades per l ' Entitat Autònoma de Jocs i Apostes de la Generalitat , amb efectes a partir del 30 de juny de 2005 .
es Se suprimen las loterías denominadas Pica 3 y Pica 5 , organizadas por la Entidad Autónoma de Juegos y Apuestas de la Generalidad , con e fectos a partir del 30 de junio de 2005.
ca 2.3.2 S ' estableixen com a períodes i dies hàbils per a la caça de les espècies guatlla ( Coturnix coturnix ) , tórtora ( Streptopelia turtur ) , tudó ( Columba palumbus ) , colom roquer ( Columba livia ) , garsa ( Pica pica ) , cornella ( Corvus corone ) i estornell vulgar ( Sturnus vulgaris ) els següents :
es 2.3.2 Se establecen como periodos y días hábiles para la caza de las especies codorniz ( Coturnix coturnix ) , tórtola común ( Streptopelia turtur ) , paloma torcaz ( Columba palumbus ) , paloma bravía ( Columba livia ) , urraca ( Pica pica ) , corneja ( Corvus corone ) y estornino pinto ( Sturnus vulgaris ) los siguientes :
Mostrando página 1. 506718 encontrado frases búsqueda de una frase picar de mans.Se encuentra en 46,301 ms.Las memorias de traducción son creados por humanos, pero alineado por computadora, que puede provocar errores. Ellos vienen de muchas fuentes y no se registran. Te lo advierto.