Las traducciones a español:

  • pereza   
    (Noun  f)
  • desidia   
    (Noun  f)

Frases similares en el diccionario de catalán español. (8)

mandrejar
gandulear; haraganear; holgazanear
Mandri
Mandri
mandril
mandril; mandrillus sphinx; papio
Mandril
Mandrillus sphinx
Mandriva Linux
Mandriva Linux
mandrós
haragán; perezoso; locho; vago; gandul; holgazán; flojo
mandrosa
haragán; perezosa
mandrosament
perezosamente

    Mostrar declinación

Oraciones de ejemplo con "mandra", memoria de traducción

add example
ca En compliment del que disposa l ' article 59.5 de la Llei 30 / 1992 , de 26 de novembre , de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú , per aquest Edicte es notifi ca a l ' empresa Mansoler , SA , propietària de finques incloses dins l ' àmbit del Pla parcial d ' ordenació del Camí del Cementiri , del terme municipal de l ' Ametlla del Vallès , amb últim domicili al carrer Mandri , 3 , 5è , de Barcelona , i actualment en domicili desconegut , que la Comissió Territorial d ' Urbanisme de Barcelona , en les sessions de 12 de febrer de 2003 i 19 de gener de 2005 , va adoptar uns acords que l ' afecten i que es van publicar al DOGC núm . 4357 , de 6.4.2005 .
es En cumplimiento de lo que dispone el artículo 59.4 de la Ley 30/ 1992 , de 26 de noviembre , de régimen jurídico de las administraciones públicas y del procedimiento administrativo común , modificada por la Ley 4/ 1999 , de 13 de enero , por este Edicto se notifica a la empresa Mansoler , SA , propieta ria de fincas incluidas dentro del ámbito del Plan parcial de ordenación del Camí del Cementiri , del término municipal de L ' Ametlla del Vallès , con último domicilio en la calle Mandri , 3 , 5o , de Barcelona , y actualmente en domicilio desconocido , que la Comisión Territorial de Urbanismo de Barcelona , en las sesiones de 12 de febrero de 2003 y 19 de enero de 2005 , adoptó unos acuerdos que le afectan y que han sido publicados en el DOGC núm . 4357 , de 6.4.2005 .
ca En la pestanya conveniència podreu configurar algunes opcions per a facilitar-li la vida als mandrosos, com ara l' accés automàtic o deshabilitació de les contrasenyes
es En la ficha comodidad puede configurar algunas opciones para facilitar la vida a los perezosos, como acceso automático o desactivación de contraseñas
ca Perceptor : Comunitat de Propietaris c . Mandri , 3-9 .
es Perceptor : Comunidad de Propietarios c. Mandri , 3-9 .
ca Després de prémer Alt+Ctrl+H, se simularà l' entrada de ' Hola ' com si l' haguéssiu teclejat. És especialment útil si sou mandrós per teclejar coses com ' unsigned '. Cada pulsació de tecla se separa amb dos punts ': '. Tingueu en compte que realment no esteu teclejant res al teclat. A la taula de sota, la columna de l' esquerra mostra l' entrada i la columna de la dreta mostra el que teclegeu. \ \ " entrada " (p. ex. línia nova) Entrada o Retorn \ a (p. ex. a minúscula) A \ A (p. ex. a majúscula) Maj+A \: (dos punts) Maj+. \ ' ' (espai) EspaiName
es Tras pulsar Alt+Ctrl+H se simulará la entrada de 'Hola ' como si lo hubiera tecleado. Es especialmente útil si es perezoso para escribir cosas como 'unsigned '. Todas las pulsaciones en la entrada se separan por dos puntos ': '. Dese cuenta de que pulsaciones significa realmente pulsaciones, por lo que debe escribir lo que realmente quiere pulsar en el teclado. En la tabla de abajo, la columna de la izquierda muestra la entrada y la de la derecha qué escribir. \ \ " enter " (ej. nueva línea) Intro o Enter\ a (ej. a pequeña) A\ A (ej. A mayúscula) Shift+A\: (dos puntos) Shift+; \ ' ' (espacio) EspacioName
Mostrando página 1. 4 encontrado frases búsqueda de una frase mandra.Se encuentra en 0,273 ms.Las memorias de traducción son creados por humanos, pero alineado por computadora, que puede provocar errores. Ellos vienen de muchas fuentes y no se registran. Te lo advierto.