Las traducciones a español:

  • casi   
    (Adverb  )
     
    Que se está muy cerca de ser algo, o cerca de recordar algo.

Oraciones de ejemplo con "gairebé", memoria de traducción

add example
ca Autenticació fallida. Gairebé segur que la contrasenya no és correcta. El servidor ha dit: %
es Autenticación fallida. Probablemente la contraseña no fuese correcta. El servidor dijo: %
ca Afortunadament, és possible construir un cos negre pràcticament perfecte. Es construeix una caixa amb algun material que sigui termoconductor, com ara el metall. La caixa haurà d' estar completament tancada per tots costats, de manera que l' interior formi una cavitat que no rebi llum des de l' exterior. Llavores es fa un petit forat en algun punt de la caixa. La llum que surti d' aquest forat tindrà un semblant gairebé perfecte al de la llum d' un cos negre ideal, a causa de la temperatura de l' aire a l' interior de la caixa
es Afortunadamente, es posible construir un cuerpo negro prácticamente perfecto. Se construye una caja con algún material que sea conductor térmico, como el metal. La caja debe estar completamente cerrada por todas sus caras, de forma que el interior forme una cavidad que no reciba luz del exterior. Entonces se hace un pequeño agujero en algún punto de la caja. La luz que salga de ese agujero tendrá un parecido casi exacto a la luz de un cuerpo negro ideal, a la temperatura del aire del interior de la caja
ca Tu gairebé perds el cap
es casi pierdes la cabeza
ca Gairebé tots els filtres del & krita; es poden usar a les capes d' ajustament-fins i tot filtres que baixarien la qualitat de la imatge. Per exemple, el filtre de gotes de pluja converteix a RGB de ‧ bits abans de fer la seva màgia. Si intentessiu usar aquest filtre directament en una capa L* a* b * de ‧ bits, el & krita; us avisaria de la conversió a RGB i la tornada que causaria aquest filtre. No és així amb les capes d' ajustament: les dades originals no es toquen, de manera que aplicar el filtre és segur
es Casi todos los filtros de & krita; se pueden utilizar en las capas de ajuste (aunque los filtros degraden la calidad de la imagen). Por ejemplo, el filtro gotas de lluvia convierte el RGB de ‧ bits antes de aplicar su magia. Si intenta usar este filtro directamente sobre una capa L*a*b* de ‧ bits, & krita; le advertirá sobre la conversión a RGB y los efectos que causaría una vuelta atrás del filtro. No ocurre esto con las capas de ajuste: los datos originales permanecen intactos, por lo que se puede aplicar el filtro con seguridad
ca & quantaplus; proveeix als desenvolupadors web d' una interfície de múltiples documents poderosa i intuitìva (MDI;). Podeu incrementar exponencialment la seva productivitat. Mitjançant l' ús d' accions personalitzades, scripts i barres d' eines, podeu automatitzar gairebé qualsevol tasca. Amb l' ús de Kommander, podeu estendre & quantaplus; d' una forma en la que mai més haureu de tornar a recordar la sintaxi dels scripts per als comandaments. (Podeu trobar més informació quant a això en
es & quantaplus; proporciona un interfaz de múltiples documentos (MDI;) poderoso e intuitivo para los desarrolladores web. Puede incrementar exponencialmente su productividad. A través del uso de acciones personalizadas, guiones y barras de herramientas, puede automatizar casi cada cualquier tarea. Con el uso de Kommander, puede extender & quantaplus; de una forma en la que nunca más tendrá que volver a recordar la sintaxis de los guiones para comandos. (Puede encontrar más sobre esto en
ca L ' escàs període de temps existent entre la data de la resolució d ' atorgament de les subvencions i la data de finalització del termini per a la realització de les activitats formatives objecte dels ajuts , fa que sigui gairebé impossible per als beneficiaris l ' acompliment d ' aquest termini .
es El escaso periodo de tiempo existente entre la fecha de la resolución de otorgamiento de las subvenciones y la fecha de finalización del plazo para la realización de las actividades formativas objeto de las ayudas hace que sea casi imposible para los beneficiarios el cumplimiento de este plazo .
ca A més de text, podeu incloure virtualment qualsevol cosa dintre d' un marc. Un marc pot contenir un full de càlcul, imatges, un formulari de base de dades, o gairebé qualsevol porció de dades. Ja que cada pàgina pot tenir qualsevol nombre de marcs, els documents poden aparèixer força sofisticats, tot i que segueixi sent fàcil editar-los
es Además de texto, puede incluir virtualmente cualquier cosa dentro de un marco. Un marco puede contener una hoja de cálculo, imágenes, un formulario de una base de datos, o casi cualquier porción de datos. Puesto que cada página puede tener cualquier número de marcos, los documentos pueden aparecer bastante sofisticados, aunque siga siendo fácil editarlos
ca A continuació se us mostrarà com crear barres d' eines per a un & DTEP;. Les barres d' eines són elements gràfics que són assignats a accions. Les accions, en & quantaplus;, són la base per a gairebé totes les extensions que te & quantaplus; i que obtindreu en el futur. El mateix mecanisme que defineix una acció en & quantaplus; també habilita l' autocompletat i els diàlegs de les etiquetes. Amb les accions, el límit del que voleu fer és virtualment il· limitat. A veure un exemple, usarem HTML; tidy en les nostres pàgines web
es A continuación se le mostrará cómo crear barras de herramientas para una & DTEP;. Las barras de herramientas son elementos gráficos que se asignan a acciones. Las acciones, en & quantaplus;, son la base para casi todas las extensiones que tiene & quantaplus; y que tendrá en el futuro. El mismo mecanismo que define una acción en & quantaplus; permite también la terminación automática y los cuadros de diálogo de las etiquetas. Con las acciones, el límite de lo que quiere hacer es virtualmente ilimitado. Por medio de un ejemplo, usaremos HTML; tidy en nuestras páginas web
ca Càrrega prèvia es refereix a la càrrega en memòria d' una instància de & konqueror; abans que un usuari intenti iniciar-lo. L' efecte positiu d' això és que quan un usuari demana a & kde; que carregui el & konqueror; la finestra apareixerà instantàniament atès que la major part de l' aplicació ja ha estat pre-carregada. L' efecte negatiu és que aquesta sessió de & konqueror; usa memòria que podria ser emprada per d' altres programes. Per omissió, quan un usuari tanca el & konqueror;, el & kde; no tanca la instància. Això vol dir que la propera vegada que un usuari desitgi carregar el & konqueror;, la càrrega serà gairebé instantània
es Precargar se refiere a la carga de un sesión de & konqueror; en memoria antes de que que un usuario intente iniciar & konqueror;. El efecto positivo de esto es que cuando un usuario pide a & kde; que cargue & konqueror; la ventana aparecerá instantáneamente puesto que la mayor parte de la aplicación ya ha sido precargada. El efecto negativo es que esta sesión de & konqueror; utiliza memoria que podría ser utilizada por otros programas. De forma predeterminada, cuando un usuario cierra & konqueror;, & kde; no cierra la sesión. Esto significa que la siguiente vez que un usuario desee cargar & konqueror;, la carga también será instantánea
ca Vist que a questa norma gairebé reprodueix el precepte 37 8 de l ' anterior
es Visto que esta norma casi reproduce el precepto 378 del anterior Reglamento
ca El mes de juny de 2004 , el Servei de Demarcacions Territorials de la Direcció General d ' Administració Local va informar sobre l ' expedient i va considerar que només es donava un compliment parcial dels requisits establerts en la legislació vigent , en la mesura que existeix continuïtat urbana entre els barris de Cal Nosa i Cal Rata i Navàs i existeixen consideracions d ' ordre geogràfic , econòmic i administratiu que poden justificar l ' agregació d ' aquests nuclis a Navàs , si bé no està acreditat en l ' expedient que es donin en la resta de la zona objecte de l ' expedient i que suposa gairebé la totalitat de l ' alteració de termes .
es El mes de junio de 2004 , el Servicio de Demarcaciones Territoriales de la Dirección General de Administración Local informó sobre el expediente y consideró que sólo se daba un cumplimiento parcial de los requi sitos establecidos en la legislación vigente , en la medida en que existe continuidad urbana entre los barrios de Cal Nosa y Cal Rata y Navàs y existen consideraciones de orden geográfico , económico y administrativo que pueden justificar la agregación de estos núcleos a Navàs , si bien no está acreditado en el expediente que se den en el resto de la zona objeto del expediente y que supone casi la totalidad de la alteración de términos .
ca Però gairebé és segur
es Pero es casi seguro
ca L ' estudi informatiu inclou l ' estudi de continuïtat del camí de la Bruguera , pel qual s ' han estudiat dues alternatives : A i B . Aquestes es combinen amb les dues alternatives 1 i 2 estudiades pel desdoblament de la C-66 i enllaç amb la C-850 , que són gairebé idèntiques , de tal manera que es presenta una anàlisi de 4 alternatives , de les quals a l ' EIA es recomana l ' alternativa 1A o 2A .
es El proyecto consiste en el desdoblamiento de un tramo de la actual carretera C-66 , entre los puntos kilométrico s 21+031 y 22+331 y la realización de un nuevo tramo correspondiente a 500 m de la carretera C-850 ( sin construir actualmente ) y su enlace con la carretera C-66 .
ca Feu clic sobre l' ítem Envia l' adreça d' enllaç... en la llista principal (està gairebé a dalt de tot en la secció Konqueror
es Pulse el elemento Enviar enlace... de la lista principal (está casi arriba del todo en la sección Konqueror
ca El sopar és gairebé a punt
es La cena está casi a punto
ca Els enemics d' Allende gairebé guanyaren la batalla
es Los enemigos de Allende casi ganaron la batalla
ca Les fitxes es poden desplaçar, però només pots connectar amb dues línies en comptes de ‧ Aquesta opció canvia les regles fins el punt que gairebé es converteix en un joc diferent. Si està activa, només podeu eliminar fitxes si poden ser connectades per una línia que tingui dos segments en comptes de les tres típiques. En contrapartida, podeu desplaçar les fitxes pel tauler, si la fila o columna tenen espais en blanc. Per fer un moviment amb desplaçament, heu de clicar a la fitxa que contingui la columna o fila que es pot desplaçar i després la fila que coincideixi. Si hi ha dos moviments amb desplaçament possibles, haureu de clicar a la connexió que preferiu
es Las fichas pueden deslizarse, pero puede conectar solo ‧ líneas en lugar de ‧ Esta opción cambia las reglas hasta el punto de convertirlo en un juego diferente. Cuando se activa, solo podrá eliminar fichas si puede conectarse con una línea de dos segmentos en un lugar de tres. Sin embargo, podrá deslizar las fichas en el tablero, si la fila o la columna donde están situadas tienen un espacio vacío. Para realizar un deslizamiento, debe pulsar en la ficha que contenga la columna o fila que pueda deslizarse, y a continuación en la ficha coincidente. Si es posible realizar dos deslizamientos, debe pulsar en una de las dos líneas de conexión para elegir el que desee
ca Aquesta és una codificació Unicode que es pot emprar per a gairebé qualsevol llengua, si el vostre sistema disposa de les fonts necessàries
es Esta es una codificación Unicode que se puede utilizar para casi cualquier idioma, si su sistema dispone de las fuentes necesarias
ca Gairebé tots els laboratoris usen campanes extractores. Aquestes filtren els gasos despresos per les reaccions químiques i bombegen l' aire net fora de l' edifici
es La mayoría de laboratorios utilizan campanas extractoras, donde se filtran los gases de las reacciones químicas y se expulsa el aire limpio al exterior del edificio
ca N' hi té gairebé tothom
es de cada ‧ lo cogen
ca Gairebé tots els usuaris desitjaran tenir aquesta opció seleccionada, perquè facilita significativament la navegació per documents amb les tecles de les fletxes
es Casi todos los usuarios querrán mantener esta opción seleccionada, porque facilita signficativamente la nevagación por documentos con las teclas de las flechas
ca De sobte, va començar a semblar gairebé agradable i càlid.
es De repente, empezó a parecer casi agradable y cálido.
ca Van trigar gairebé dos anys
es Les llevó casi dos años
ca Useu la finestra Cerca l' objecte (Ctrl; F) per a localitzar a Polaris. Tingueu en compte que la seva declinació és gairebé (tot i que no exactament) de +‧ graus. Compareu la lectura de l' altitud quan es focalitzi sobre Polaris amb la latitud geogràfica de la vostra localització. Sempre estan a un grau l' una de l' altra. No estan exactament en el mateix lloc perquè Polaris no està exactament en el pol. (Podeu apuntar exactament al pol canviant a coordenades equatorials i prement la tecla del cursor amunt fins que el cel deixi de desplaçar-se
es Utilice la ventana Buscar objeto (Ctrl; F) para localizar la estrella Polar. Tenga en cuenta que su declinación es casi (pero no exactamente) +‧ grados. Compare la lectura de la elevación cuando se centre en la estrella Polar con la latitud geográfica de su localización. Siempre están separadas por un grado. No están exactamente en el mismo sitio porque la estrella Polar no está exactamente en el polo. (Es posible centrarse exactamente en el polo cambiando al sistema de coordenadas ecuatoriales, y pulsando la tecla del cursor arriba hasta que el cielo deje de desplazarse
Mostrando página 1. 110 encontrado frases búsqueda de una frase gairebé.Se encuentra en 0,266 ms.Las memorias de traducción son creados por humanos, pero alineado por computadora, que puede provocar errores. Ellos vienen de muchas fuentes y no se registran. Te lo advierto.