Las traducciones a español:

  • casi   
    (Adverb, Preposition  )
     
    Que se está muy cerca de ser algo, o cerca de recordar algo.

Oraciones de ejemplo con "gairebé", memoria de traducción

add example
ca La proximitat física del castell i les torres provoca i explica que le s parcel · les adjacents i confrontants a cada element formin , per si mateixes , un entorn gairebé continu fruit de l ' aplicació del criteri d ' incloure aque lles parcel · les que hi estan en contacte o al davant .
es La proximidad física del castillo y las torres provoca y explica que las parcelas adyacentes y confrontantes a cada elemento formen , por sí mismas , un entorno casi continuo fruto de la apli cación del criterio de incluir aquellas parcelas que están en contacto con los elementos o que están enfrente de los mismos .
ca Tingueu present que tots aquests components es poden integrar perfectament entre si. Per tant, un full de càlcul pot contenir gràfics de presentacions, informes i fins i tot documents de text. Tan mateix gairebé qualsevol component pot contenir qualsevol altra
es Tenga en cuenta que todos estos componentes se pueden integrar perfectamente entre sí. Por tanto, una hoja de cálculo puede contener gráficos de presentaciones, informes e incluso documentos de texto. Asimismo casi cualquier componente puede contener casi cualquier otro
ca P: Quan he actualitzat el & kde; des de la versió ‧. ‧. ‧ a la ‧. ‧. ‧ sobre la meva Slackware & Linux; emprant les fonts, he notat un fort alentiment-algunes aplicacions triguen gairebé ‧ segons en iniciar-se-. Estic emprant la mateixa configuració d' usuari i he provat amb un usuari nou però el problema continua. No trobo res que faci referència a aquest problema a les diverses llistes de correu o cercant al google. Pot algú ajudar-me indicant informació que em sigui d' utilitat?
es P: Desde que actualicé & kde; en Slackware & Linux;, de la versión ‧.‧ a la ‧.‧ utilizando las fuentes, se ha vuelto muy lento-algunas veces las aplicaciones tardan más de ‧ segundos en cargarse-. Estoy utilizando la misma configuración de usuario que tenía en la versión anterior, y he intentado crear un usuario nuevo. No he podido encontrar nada sobre esto en las listas de correo o buscando en google ¿Puede alguien darme algún tipo de información que pueda ayudarme?
ca Gairebé tots els usuaris desitjaran tenir aquesta opció seleccionada, perquè facilita significativament la navegació per documents amb les tecles de les fletxes
es Casi todos los usuarios querrán mantener esta opción seleccionada, porque facilita signficativamente la nevagación por documentos con las teclas de las flechas
ca L' escala moderna de magnituds no està basada en l' ull humà, està basada en plaques fotogràfiques i fotòmetres fotoelèctrics. Gràcies als telescopis podem veure objectes molt més febles dels que podia veure Hipparchus a simple vista, així que l' escala de magnituds s' ha anat estenent més enllà de la sexta magnitud. De fet, el telescopi espacial Hubble pot captar estrelles gairebé tan febles com les de magnitud ‧, que són un bilió de vegades més febles que Vega!
es La escala moderna de magnitudes no está basada en el ojo humano, está basada en placas fotográficas y fotómetros fotoeléctricos. Gracias a los telescopios podemos ver objetos mucho más débiles de los que veía Hiparco a simple vista, así que la escala de magnitudes se ha extendido más allá de la sexta magnitud. De hecho, el telescopio espacial Hubble puede captar estrellas casi tan débiles como las de magnitud ‧, que son un billón de veces más débiles que Vega
ca gairebé de creu grega a causa de la longitud del transsepte que creua la
es que cruza la única nave .
ca Obre la caixa de diàleg de substitució. Aquest diàleg és gairebé idèntic al diàleg aprop mencionat anteriorment. Com a característiques addicionals te la secció Substitueix amb amb una llista desplegable/entrada de text. Usant aquest diàleg l' usuari pot especificar el text que s' ha de trobar i el text amb el que s' ha de substituir. L' opció Pregunta en substituir fa que & kwrite; demani confirmació a l' usuari abans de cada substitució
es Abre el cuadro de diálogo reemplazar. El diálogo reemplazar es prácticamente idéntico al diálogo buscar mencionado anteriormente. Como características adicionales tiene un cuadro de texto desplegable Reemplazar con. Utilizando este diálogo el usuario puede especificar el texto que se debe encontrar y el texto con el que se debe reemplazar. La opción Preguntar si reemplazar hace que & kwrite; le pida confirmación al usuario antes de cada reemplazo
ca Si no us agrada l' aspecte o el mode d' operar de quelcom a l' escriptori, fora molt probable que ho podeu modificar. El & kde; és altament configurable i gairebé podeu modificar qualsevol cosa que estigui relacionada amb l' aspecte i el comportament del vostre escriptori. Tot al contrari que els altres entorns d' escriptori & UNIX;, no haureu d' editar cap fitxer de configuració críptic (tot i que encara ho podeu fer!). Per a realitzar aquestes tasques s' usa el programa especial & kcontrol;, el qual us permetrà configurar el vostre escriptori
es Sino le gusta algo de su escritorio lo normal es que lo cambie. & kde; es muy configurable y podrá cambiar tanto su aspecto como su comportamiento. A diferencia de otros entornos de escritorio & UNIX;, no necesitará editar archivos de configuración misteriosos (¡aunque podrá hacerlo si así lo desea!). Utilice & kcontrol;, un programa especial para configurar su escritorio
ca La pestanya wordnet; proveeix una interfície d' usuari per a una instal· lació local de wordnet; ‧. ‧. & wordnet; és un sistema de referència lèxica en línia amb un disseny inspirat per les teories psicollingüístiques actuals sobre la memòria lèxica humana. La interfície d' usuari de & kthesaurus; ofereix gairebé totes les opcions que estan disponibles des de la línia de comandaments. Aquesta crida al binari wn, el qual haurà d' estar en la vostra PATH
es La pestaña de wordnet; proporciona un interfaz de usuario a una instalación local de wordnet; ‧. & wordnet; es un sistema de referencia léxica en línea cuyo diseño está inspirado por las teorías sicolingüísticas actuales sobre la memoria léxica humana. El interfaz de usuario de & kthesaurus; ofrece casi todas las opciones que están disponibles desde la línea de comandos. Llama al binario wn, que tiene que estar en su PATH
ca El mes de juny de 2004 , el Servei de Demarcacions Territorials de la Direcció General d ' Administració Local va informar sobre l ' expedient i va considerar que només es donava un compliment parcial dels requisits establerts en la legislació vigent , en la mesura que existeix continuïtat urbana entre els barris de Cal Nosa i Cal Rata i Navàs i existeixen consideracions d ' ordre geogràfic , econòmic i administratiu que poden justificar l ' agregació d ' aquests nuclis a Navàs , si bé no està acreditat en l ' expedient que es donin en la resta de la zona objecte de l ' expedient i que suposa gairebé la totalitat de l ' alteració de termes .
es El mes de junio de 2004 , el Servicio de Demarcaciones Territoriales de la Dirección General de Administración Local informó sobre el expediente y consideró que sólo se daba un cumplimiento parcial de los requi sitos establecidos en la legislación vigente , en la medida en que existe continuidad urbana entre los barrios de Cal Nosa y Cal Rata y Navàs y existen consideraciones de orden geográfico , económico y administrativo que pueden justificar la agregación de estos núcleos a Navàs , si bien no está acreditado en el expediente que se den en el resto de la zona objeto del expediente y que supone casi la totalidad de la alteración de términos .
ca El & kmenu; ara inclou una entrada nova. Gairebé al final del menú trobareu el submenú Commuta d' usuari. Conté els comandaments per a blocar l' actual i iniciar una sessió nova el que vol dir que al vostre escriptori s' iniciarà el salvapantalles i després d' uns segons hi podreu accedir amb KDM com sempre. L' entrada Inicia sessió nova es salta l' activació del salvapantalles
es El & kmenu; ahora incluye una entrada nueva. Casi al final del menú podrá encontrar el submenú Cambiar usuario. Contiene las órdenes para bloquear el actual e iniciar una nueva sesión lo que significa que en su escritorio se iniciará el salvapantallas y después de unos segundos podrá iniciar una sesión con KDM de la forma habitual. La entrada Iniciar nueva sesión se salta la activación del salvapantallas
ca Les taules han determinat els períodes de conservació de gairebé 600 sèries documentals de l ' Administració de la Generalitat de Catalunya , l ' Administració local i les universitats públiques .
es Las tablas han determinado los períodos de conservación de casi 600 series documentales de la Administración de la Generalidad de Cataluña , la Administración local y las universidades públicas .
ca Nivell de depuració (LogLevel) Controla el nombre de missatges registrats en el fitxer ErrorLog i pot ser un dels següents valors: debug‧: Ho registra tot. debug: Ho registra gairebé tot. info: Registra tots els requeriments i canvis d' estat. warn: Registra els avisos i errors. error: Registra només els errors. none: No registra res. p. ex.: info Do not translate the keyword between brackets (e. g. ServerName, ServerAdmin, etc
es Nivel de registro (LogLevel) Controla el número de mensajes registrados en el archivo ErrorLog y puede ser uno de estos: debug‧: registra todo. debug: registra casi todo. info: registra todas las peticiones y cambios de estado. warn: registra avisos y errores. error: sólo registra errores. none: no registra nada. ej.: info Do not translate the keyword between brackets (e. g. ServerName, ServerAdmin, etc
ca Pots deixar l' enemic on es troba. Vés gairebé fins a l' or de la part de baix a la dreta. No l' agafis encara, sinó que puja i agafa les dos llavors de la part superior a l' esquerra. Aleshores pots tornar on estaves i completar el nivell
es Puede dejar al enemigo donde esté. Vaya cerca del oro de la parte inferior derecha. No lo coja todavía, suba arriba y obtenga dos pepitas de oro de la parte superior izquierda. A continuación puede volver atrás y bajar al sitio donde estaba y completar el nivel
ca Gairebé tots els laboratoris usen campanes extractores. Aquestes filtren els gasos despresos per les reaccions químiques i bombegen l' aire net fora de l' edifici
es La mayoría de laboratorios utilizan campanas extractoras, donde se filtran los gases de las reacciones químicas y se expulsa el aire limpio al exterior del edificio
ca De qualsevol manera, & CUPS; s' està fent forat en el món i podria ser que triomfi. Em sento orgullós d' haver-lo recolzat i contribuït des de gairebé el començament
es De cualquier modo, & CUPS; está haciéndose hueco en el mundo y puede que triunfe. Me siento orgulloso de haber apoyado y contribuído a ello desde casi el comienzo
ca L ' anàlisi sensorial ho desmenteix ja que la pell és gairebé imperceptible i la textura del cotiledó és extremadament mantegosa .
es El análisis sensorial lo desmiente ya que la piel es casi imperceptible y la textura del cotiledón es extremadamente mantecosa .
ca Un altre fenomen que va suggerir l' existència de la matèria obscura fou l' existència de les corbes rotacionals en les galàxies espirals. Les galàxies espirals contenen una gran població d' estrelles que orbiten al voltant del centre de la galàxia de forma gairebé circular, tal i com els planetes orbiten al voltant d' una estrella. A l' igual que les òrbites planetàries, les estrelles amb grans òrbites galàctiques s' espera que tinga' n una menor velocitat orbital (aquest és un dels punts de la tercera llei de Kepler). Actualment, la tercera llei de Kepler tan sols s' aplica a les estrelles més properes al perímetre d' una galàxia espiral, atès que s' assumeix que la massa envolcallada per la òrbita a de ser constant
es Otro fenómeno que sugirió la existencia de la materia oscura fué la existencia de las curvas rotacionales en las galaxias espirales. Las galaxis espirales contienen una gran población de estrellas que orbitan alrededor del centro de la galaxia de forma casi circular, tal y como los planetas orbitan alrededor de una estrella. Al igual que las órbitas planetarias, las estrellas con grandes órbitas galácticas se espera que tengan una menor velocidad orbital (este es uno de los puntos de la tercera ley de Kepler). En realidad, la tercera ley de Kepler sólo se aplica a las estrellas cercanas al perímetro de una galaxia espiral, ya que asume que la masa rodeada por la órbita es constante
ca Els valors científics i patrimonials d ' aquest conjunt arqueològic constaten la seva significació i singularitat en un context històric que abasta gairebé els tres darrers mil · lennis , amb una rica documentació , no solament l ' extreta del registre arqueològic sinó també l ' aportada per les fonts escrites .
es Los valores científicos y patrimoniales de este conjunto arqueológico constatan su significación y singularidad en un contexto histórico que abarca prácticamente los tres últimos milenios , con una rica documentación , no solamente la extraída del registro arqueológico sino también la aportada por las fuentes escritas .
ca Aquestes activitats representen gairebé el 25 % de la indústria catalana tant pel que fa a l ' ocupació com a la facturació .
es Estas actividades representan casi el 25 % de la industria catalana tanto en lo relativo a la ocupación como a la facturación .
ca Un dels resultats tangibles de l ' acció dels grups ha estat l ' elaboració de gairebé la meitat de les taules d ' avaluació documental vigents .
es Uno de los resultados tangibles de la acción de los grupos ha sido la elaboración de casi la mitad de las tablas de evaluación documental vigentes .
ca Useu la finestra Cerca l' objecte (Ctrl; F) per a localitzar a Polaris. Tingueu en compte que la seva declinació és gairebé (tot i que no exactament) de +‧ graus. Compareu la lectura de l' altitud quan es focalitzi sobre Polaris amb la latitud geogràfica de la vostra localització. Sempre estan a un grau l' una de l' altra. No estan exactament en el mateix lloc perquè Polaris no està exactament en el pol. (Podeu apuntar exactament al pol canviant a coordenades equatorials i prement la tecla del cursor amunt fins que el cel deixi de desplaçar-se
es Utilice la ventana Buscar objeto (Ctrl; F) para localizar la estrella Polar. Tenga en cuenta que su declinación es casi (pero no exactamente) +‧ grados. Compare la lectura de la elevación cuando se centre en la estrella Polar con la latitud geográfica de su localización. Siempre están separadas por un grado. No están exactamente en el mismo sitio porque la estrella Polar no está exactamente en el polo. (Es posible centrarse exactamente en el polo cambiando al sistema de coordenadas ecuatoriales, y pulsando la tecla del cursor arriba hasta que el cielo deje de desplazarse
Mostrando página 1. 110 encontrado frases búsqueda de una frase gairebé.Se encuentra en 0,28 ms.Las memorias de traducción son creados por humanos, pero alineado por computadora, que puede provocar errores. Ellos vienen de muchas fuentes y no se registran. Te lo advierto.