Las traducciones a español:

 • tomillo   
  (Noun  m)
   
  (Thymus) Planta perenne con diminutas hojas gris-verdosas y pequeñas flores violáceas, utilizada como condimento culinario.
   
  Planta perenne con diminutas hojas gris-verdosas y pequeñas flores violáceas, utilizada como condimento culinario.
 • thymus   
  (Noun  )

Picture dictionary

tomillo
tomillo

Oraciones de ejemplo con "farigola", memoria de traducción

add example
ca Pla de millora urbana d ' una parcel · la situada al c . Farigola , núm . 7 , d ' Alcanar-Platja , al terme municipal d ' Alcanar
es Plan de mejora urbana de una parcela situada en la c. Farigola , núm . 7 , de Alcanar-Playa , en el término municipal de Alcanar
ca Fita 6 : se situa al punt d ' intersecció dels eixos de les aigües corrents del torrent de Can Vellana i de la vessant del Sot de Can Farigola .
es Mojón 6 : se sitúa en el punto de intersección de los ejes de las aguas corrientes del torrente de Can Vellana y de la vertiente del Sot de Can Farigola .
ca Modificació puntual del Pla general d ' ordenació a l ' illa del carrer Farigola , avinguda cal Rubió , Catalunya i plaça Fluvial ( exp .
es Modificación puntual del Plan general de ordenación en la manzana de la calle Tomillo , avenida Cal Rubió , Catalunya y plaza Fluvial ( exp .
ca .1 Aprovar definitivament el Pla de millora urbana d ' una parcel · la situada al c . Farigola , núm . 7 , d ' Alcanar-Platja , d ' Alcanar , promogut per Atenàgoras Navarro Cortés i Magdalena Monllaó Plana i tramès per l ' Ajuntament , amb el benentès que s ' hauran d ' esmenar d ' ofici les mancances assenyalades en l ' informe del tècnic municipal de data 6 de juny de 2005 .
es .1 Aprobar definitivamente el Plan de mejora urbana de una parcela situada en la c. Farigola , núm . 7 , de Alcanar-Playa , de Alcanar , promovido por Atenàgoras Navarro Cortés y Magdalena Monllaó Plana y tramitado por el Ayuntamiento , con la condición de que tendrán que corregirse de oficio las faltas señaladas en el informe del técnico municipal de fecha 6 de junio de 2005.
ca Pla especial urbanístic de modificació d ' alineacions al carrer Farigola i a l ' avinguda de Ramon Berenguer IV , al terme municipal de Santa Coloma de Gramenet
es Plan especial urbanístico de modificación de alineaciones en la calle Farigola y en la avenida de Ramon Berenguer IV , en el término municipal de Santa Coloma de Gramenet
ca Fita 4 : se situa a Can Farigola , a uns cent vint metres al nord-est del camí de Crespià a Santa Magdalena .
es Mojón 4 : se sitúa en Can Farigola , a unos ciento veinte metros al noreste del camino de Crespià a Santa Magdalena .
ca 1.2 Es completa la fitxa del PAU-10 Farigola , tot incorporant la condició següent :
es 1.2 Se completa la ficha del PAU-10 Farigola , incorporando la siguiente condición :
ca .1.1 Cal que la prolongació de Farigola entre Roger de Flor i Ramon Berenguer IV resolgui la continuïtat viària i millori la de limitació de l ' illa .
es .1.1 Es necesario que la prolongación de Farigola entre Roger de Flor y Ramon Berenguer IV resuelva la continuidad viaria y mejore la delimitación de la manzana .
ca Fita 4 : se situa al Collet de les Farigoles o de la Creu , a l ' origen del barranc de Pous , uns 10 metres al nord d ' un camí veïnal .
es Mojón 4 : se sitúa en el Collet de les Farigoles o de la Creu , en el origen del barranco de Pous , a unos 10 metros al norte de un camino vecinal .
ca ED Farigola-Viola aprovat definitivament el 22.1.1998 .
es ED Farigola-Viola aprobado definitivamente el 22.1.1998 .
ca Normes urbanístiques de modificació de les Normes subsidiàries al carrer de la Farigola , de Vilablareix
es Normas urbanísticas de modificación de las Normas subsidiarias en la calle de la Farigola , de Vilablareix
ca .1 Aprovar definitivament la modificació de les Normes subsidiàries de planejament al carrer Farigola , promoguda i tramesa per l ' Ajuntament de Vilablareix , i suspendre la publicació en el DOGC i consegüent executivitat fins que mitjançant un text refós que es presentarà per duplicat , verificat per l ' òrgan que ha atorgat l ' aprovació provisional de l ' expedient i diligenciat , s ' incorporin les prescripcions següents :
es .1 Aprobar definitivamente la modificación de las Normas subsidiarias de planeamiento en la calle Farigola , promovida y enviada por el Ayuntamiento de Vilablareix , y suspender la publicación en el DOGC y consiguiente ejecutividad hasta que mediante un texto refundido que se presentará por duplicado , verificado por el órgano que ha otorgado la aprobación provisional del expediente y diligenciado , se incorporen las prescripciones siguientes :
ca Finalitat : obres d ' adequació al col · legi d ' educació infantil i primària Farigola , de Seva .
es Finalidad : obras de adecuación en el colegio de educación infantil y primaria Farigola , de Seva .
ca .1 Aprovar definitivament el Pla especial urbanístic de modificació d ' alineacions al carrer Farigola i a l ' avinguda de Ramon Berenguer IV , de Santa Coloma de Gramenet , promogut i tramès per l ' Ajuntament , i supeditar-ne la publicació al DOGC i consegüent executivitat a la presentació d ' un text refós , per triplicat , verificat per l ' òrgan que ha atorgat l ' aprovació provisional de l ' expedient i degudament diligenciat , que incorpori les prescripcions següents :
es .1 Aprobar definitivamente el Plan especial urbanístico de modificación de alineaciones en la calle Farigola y en la avenida de Ramon Berenguer IV , de Santa Coloma de Gramenet , promovido y remitido por el Ayuntamiento , y supeditar la publicación en el DOGC y consiguiente ejecutividad a la presentación de un texto refundido , por triplicado , verificado por el órgano que ha otorgado la aprobación provisional del expediente y debidamente diligenciado , que incorpore las siguientes prescripci ones :
ca Centre : Llar d ' infants La Farigola .
es Centro : Llar d ' infants La Farigola .
ca 1.2.2 Cal aclarir la procedència dels sòls qualificats de sistema d ' equipaments i espais lliures en el Pla general de 1992 i que es transformen en usos residencials o industrials , en els polígons Fàbrica de Marbre i Farigola .
es 1.2.2 Es necesario aclarar la procedencia de los suelos calificados como sistema de equipamientos y espacios libres en el Plan general de 1992 y que se transforman en usos residenciales o industriales , en los polígonos Fàbrica de Marbre y Farigola .
ca Fita 17 : situa al punt d ' intersecció dels eixos de les aigües corrents del torrent de Can Vellana i de la vessant del Sot de Can Farigola .
es Mojón 17 : se sitúa en el punto de intersección de los ejes de las aguas corrientes del torrente de Can Vellana y de la vertiente del Sot de Can Farigola .
ca .1.2 Cal reajustar els límits entre la parcel · la del núm . 31 del carrer Farigola i la franja qualificada amb la clau R / a , tot tenint en compte l ' edificació desenvolupada en les parcel · les amb front al carrer Roger de Flor .
es .1.2 Es necesar io reajustar los límites entre la parcela del número 31 de la calle Farigola y la franja calificada con la clave R/ a , teniendo en cuenta la edificación desarrollada en las parcelas con frente a la calle Roger de Flor .
ca .1 Donar conformitat al text refós del Pla especial urbanístic de modificació d ' alineacions al carrer Farigola i a l ' avinguda de Ramon Berenguer IV , de Santa Coloma de Gramenet , promogut i tramès per l ' Ajuntament en compliment de l ' acord d ' aprovació definitiva de la Comissió Territorial d ' Urbanisme de Barcelona de data 28 de setembre de 2006 .
es .1 Dar conformidad al texto refundido del Plan especial urbanístico de modificación de alineaciones en la call e Farigola y en la avenida de Ramon Berenguer IV , de Santa Coloma de Gramenet , promovido y remitido por el Ayuntamiento en cumplimiento del acuerdo de aprobación definitiva de la Comisión Territorial de Urbanismo de Barcelona de fecha 28 de septiembre de 2006.
ca Beneficiari : CEIP La Farigola del Clot .
es Beneficiario : CEIP La Farigola del Clot .
ca Centre : CEIP La Farigola de Vallcarca ( Barcelona ) .
es Centro : CEIP
ca Centre : LLI pública La Farigola .
es Centro : LLI pública La Farigola .
ca Nom : CEIP La Farigola del Clot .
es Nombre : CEIP La Farigola del Clot .
ca .1 Donar conformitat al text refós de la modificació de les Normes subsidiàries de planejament al carrer Farigola , tramès per l ' Ajuntament de Vilablareix , en compliment de l ' acord d ' aprovació definitiva de 10 de novembre de 2004 .
es .1 Dar conformidad al texto refundido de la modificación de las Normas subsidiarias de planeamiento en la calle Farigola , enviado por el Ayuntamiento de Vilablareix , en cumplimiento del acuerdo de aprobación definitiva de 10 de noviembre de 2004.
ca Centre : CEIP La Farigola del Clot ( Barcelona ) .
es Centro : CEIP La Farigola del Clot ( Barcelona ) .
Mostrando página 1. 26 encontrado frases búsqueda de una frase farigola.Se encuentra en 0,193 ms.Las memorias de traducción son creados por humanos, pero alineado por computadora, que puede provocar errores. Ellos vienen de muchas fuentes y no se registran. Te lo advierto.