Las traducciones a español:

 • aunque   
  (Conjunction  )
 • no obstante   
  (Conjunction  )
 • pero   
  (Conjunction  )
 • si bien   
  (Conjunction  )
 • a pesar de   
 • malgrado   
 • pese a   

Oraciones de ejemplo con "encara que", memoria de traducción

add example
ca El refresc dels certificats X. ‧ implica la baixa de les CRL per a tots els certificats, inclús encara que puguin ser vàlids. Això pot provocar una congestió de la connexió de la xarxa (també la d' altres persones), i pot trigar fins a una hora en acabar, en funció de la vostra connexió de xarxa i el nombre de certificats a verificar. Esteu segur que voleu continuar?
es Actualizar los certificados X.‧ implica descargar CRLs para todos los certificados, incluyendo aquellos que aún sean válidos. Esto puede aumentar severamente la carga tanto de su red como la de otras personas y puede tomar hasta una hora para completarse, dependiendo de su conexión de red y el número de certificados a verificar. ¿Está seguro de que desea continuar?
ca .4 Supeditar , també , la publicació d ' aquest acord i de les normes urbanístiques al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya a la presentació per part de l ' Ajuntament d ' un nou CD degudament dilig enciat on s ' incorpori la totalitat dels documents en format PDF i a que el capítol de compromisos estigui degudament signat pel promotor .
es .4 Supeditar , también , la publicación de este acuerdo y de las normas urbanísticas al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya a la presentación por parte del Ayuntamiento de un nuevo CD debidamente diligenciado donde se incorpore la totalidad de los documentos en formato PDF y a que el capítulo de compromisos esté debidamente firmado por el promotor .
ca h ) Apropiar-se , encara que sigui per un temps breu , de documents de l ' empresa o dels clients .
es h ) Apropiarse , aunque sea por un tiempo breve , de documentos de la empresa o de los clientes .
ca .b ) Les persones agricultores joves que hagin realitzat la seva primera instal · lació en l ' àmbit d ' un programa de desenvolupament rural establert sobre la base del Reglament 1698 / 2005 , del Consell , de 20 de setembre , relatiu a l ' ajut al desenvolupament rural a través del Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural ( FEADER ) , amb inici d ' activitat en algun dels sectors ja incorporats al règim de pagament únic i que no hagin rebut encara drets de pagament únic de la reserva nacional , amb excepció del cas que la incorporació del nou agricultor / a s ' hagi efectuat en diverses fases , tal i com estableix el Programa de desenvolupament rural ..
es .b ) Las personas agricultoras jóvenes que hayan realizado su primera instalación en el ámbito de un programa de desarrollo rural establecido sobre la base del Reglamento 1698/ 2005 , del Consejo , de 20 de septiembre , relativo a la ayuda al desarrollo rural a través del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural ( FEADER ) , con inicio de actividad en alguno de los sectores ya incorporados en el régimen de pago único y que no hayan recibido todavía derechos de pago único de la reserva nacional , con excepción del caso en el que l a incorporación del nuevo agricultor/ a se haya efectuado en varias fases , tal como establece el Programa de desarrollo rural. .
ca La part superior de la pestanya de política conté una caixa de selecció etiquetada amb Habilita les galetes. Si no la seleccioneu, haureu deshabilitat totalment l' ús de galetes. Encara que, això pot resultar-vos molt incòmode, especialment amb aquells llocs web que requereixen l' ús de fullejadors amb les galetes habilitades
es La parte superior de la ficha de política contiene una casilla etiquetada como Activar cookies. Si no la selecciona, habrá desactivado totalmente el uso de cookies. Sin embargo, esto puede resultar muy incómodo, especialmente con aquellos servidores web que requieren el uso de navegadores con las cookies activadas
ca Prendràs les pastilles encara que els tinguis tots
es Tomarás las pastillas aunque los tengas todos
ca f ) No es podran aixecar edificacions o construccions de cap tipus , encara que tinguin caràcter provisional o temporal , ni variar la cota del terreny , ni efectuar cap acte que pugui danyar o pertorbar el bon funcionament , la vigilància , la conservació , les reparacions i les substitucions necessàries , si s ' escau , de la xarxa de distribució i dels elements annexos a una distància inferior a 1,5 m de l ' eix del traçat de la canalització , a ambdós costats .
es f ) No se podrán levantar edificaciones o construcciones de ningún tipo , aunque tengan carácter provisional o temporal , ni variar la cota del terreno , ni efectuar ningún acto que pueda dañar o perturbar el buen funcionamiento , la vigilancia , la conservación , las reparaciones y sustituciones necesarias , en su caso , de la red de distribución y de los elementos anexos a una distancia inferior a 1,5 m del eje del trazado de la canalización , a ambos lados .
ca Aquest projecte es troba encara pendent de diversos tràmits , que poden perllongar-se en el temps , els quals tenen per objecte assegurar l ' encert , l ' oportunitat i la legalitat de la disposició projectada .
es Este proyecto se encuentra todavía pendiente de varios trámites , que pueden prolongarse en el tiempo , los cuales tienen por objeto asegurar el acierto , la oportunidad y la legalidad de la disposición proyectada .
ca .1 La contribució a la solució definitiva dels problemes ambientals existents actualment a la zona a causa de l ' existència d ' una bassa de llots àcids que provenen del reciclatge d ' olis minerals realitzat en el passat i que encara persisteix .
es .1 La contribución a la solución definitiva de los problemas ambientales existentes a ctualmente en la zona debido a la existencia de una balsa de lodos ácidos que provienen del reciclaje de aceites minerales realizado en el pasado y que todavía persiste .
ca 38.4 En el cas que hi hagi dos treballadors o treballadores que coincideixin a voler fer les seves vacances en el mateix període de dies , tindrà prefer ència el que tingui més antiguitat a l ' empresa .
es Si estos trabajadores disponen de la misma antigüedad , tendrá preferencia el de más edad .
ca Aquesta festa de fort caràcter tradicional ha estat marcada també per unes institucions originades al seu voltant , primerament religioses i després cíviques , i que actualment encara hi prenen part : la Confraria del Claustre ( 1500 ) , els Administradors ( 1654 ) , la Vint-i-quatrena del Claustre ( 1689 ) i els Priors dels Quatre Castells ( s . XVII ) .
es Esta fiesta de eminente carácter tradicional ha venido marcada desde sus inicios por unas instituciones , en un inicio religiosas y posteriormente cívicas , y que en la actualidad siguen vigentes : la Cofradía del Claustro ( 1500 ) , los Administradores ( 1654 ) , la Vint-i-quatrena del Claustro ( 1689 ) y los Priores de los Cuatro Castillos ( s. XVII ) .
ca La Llei 9 / 2005 , de 7 de juliol , ha suposat un canvi significatiu en la regulació del Jurat d ' Expropiació de Catalunya , cosa que implica la necessària adap tació de la normativa reglamentària al nou marc legal , que ha de permetre igualment millorar el funcionament ordinari d ' aquest òrgan , per adaptar-la a l ' experi ència pràctica assolida per aquest òrgan col · legiat per manent de la Generalitat de Catalunya que actua amb independència jeràrquica i de criteri .
es La Ley 9/ 2005 , de 7 de julio , ha supuesto un cambio significativo en la regulación del Jurado de Expropiación de Cataluña , lo que implica la necesaria adaptación de la normativa reglamentaria en el nuevo marco legal , lo que tiene que permitir igualmente mejorar el funcionamiento ordinario de este órgano , adaptándola a la experiencia práctica alcanzada por este órgano colegiado permanente de la Generalidad de Cataluña que actúa con independencia jerárquica y de criterio .
ca Encara que el & koffice; pot gestionar automàticament totes les fonts X‧ a la pantalla, la impressió pot ser un problema: En la majoria de sistemes, la impressió es fa via ghostscript. Ara, mentre el & koffice; coneix els noms de les fonts usades per X Windows, normament no coneix els noms de les fonts usades per ghostscript. El & koffice; intenta esbrinar aquests noms, cosa que malauradament no sempre funciona
es Aunque & koffice; puede manipular automáticamente todas las tipografías de X‧ en pantalla, la impresión puede ser problemática: en la mayoría de los sistemas, la impresión se realiza vía ghostscript. Ahora, mientras que & koffice; conoce los nombres de tipografías usados por X Windows, normalmente no conoce los nombres de las tipografías usadas por ghostscript. & koffice; intenta adivinar esos nombres, lo que desafortunadamente no funciona siempre
ca La mobilitat funcional s ' ha d ' efectuar sense menyscapte de la dignitat del treballador / a ; aquest té dret a la retribució corresponent a les funcions que efectivament realitzi , excepte en els casos d ' enc àrrec de funcions inferiors , en què s ' ha de mantenir la retribució d ' origen , tot això d ' acord amb el que preveu l ' article 39 de l ' Estatut dels treballadors .
es La movilidad funcional se efectuará sin menoscabo de la dignidad del trabajador , teniendo derecho a la retribución correspondiente a las funciones que éste efectivamente realice , salvo en los casos de encomienda de funciones inferiores , en los que mantendrá la retribución de origen , todo ello de acuerdo con lo previsto en el artículo 39 del Estatuto de los trabajadores .
ca Encara que, & kstars; és quelcom més que un simple simulador del cel nocturn. La pantalla proporciona una completa interfície per a un nombre d' eines que us permetran aprendre una mica més sobre astronomia i el cel nocturn. Hi ha un menú emergent personalitzable adjuntat a cada objecte mostrat, el qual presenta informació i accions específiques de l' objecte. Els centenars d' objectes inclouen enllaços a pàgines web amb informació i maravelloses imatges obtingudes pel telescopi espacial Hubble i d' altres observatoris
es Sin embargo, & kstars; es algo más que un simple simulador del cielo nocturno. Proporciona un completo interfaz con herramientas que le permitirán aprender más sobre astronomía y el cielo nocturno. Hay un menú emergente personalizado conectado con cada objeto mostrado, que presenta información y acciones específicas del objeto, incluyendo enlaces a páginas web con información y bellas imágenes del objeto obtenidas por el telescopio espacial Hubble y otro telescopios de todo el mundo
ca Encara que sóc marbre, digueu- me pedra
es " Aunque soy mármol, llámame piedra. "
ca Una vegada realitzat aquest càlcul , l ' òrgan competent , si correspon emetrà l ' ordre / proposta de pagament , amb independència de l ' import que en pugui resultar d ' una posterior revisió com a conseqü ència de l ' aportació de nova documentació per part de l ' entitat .
es Una vez realizado este cálculo , el órgano competente , si corresponde , emitirá la orden/ propuesta de pago , con independencia del importe que pueda resultar de una posterior revisión como consecuencia de la aportación de nueva documentación por parte de la entidad .
ca i ) La comissió en un trimestre de tres faltes lleus , encara que siguin de naturalesa diferent .
es i ) La comisión de tres faltas leves aunque sea de distinta naturaleza , dentro de un trimestre .
ca Encara que alguns d' aquests components es troben en fase de desenvolupament alfa, d' altres són extremadament potents. Per exemple, el & kpresenter;, l' aplicació de presentacions del & kde; s' ha emprat en el ‧é Congres Internacional del & Linux; a Colonia (Alemanya) per a mostrar una presentació del & kde
es Aunque algunos de estos componentes se encuentran en fase de desarrollo alfa, otros son extremadamente potentes. Por ejemplo, & kpresenter;, la aplicación de presentaciones de & kde; se utilizó en el ‧ Congreso Internacional de & Linux; en Colonia (Alemania) para mostrar una presentación de & kde
ca e ) Programa detallat amb els ponents i les ponències , encara que sigui el programa provisional si l ' activitat encara no s ' ha dut a terme ( màxim un full a una sola cara ) .
es e ) Programa detallado con los ponentes y las ponencias , aunque sea el programa provisional si la actividad todavía no se ha llevado a cabo ( máximo una hoja en una sola cara ) .
ca Encara em vaig espantar més quan vaig veure què hi havia a dins
es Y cuando vi lo que había adentro me asusté más
ca El recurs s ' entendrà desestimat si passen tres mesos sense que s ' hagi dictat i notificat la resolució expressa i quedarà aleshores oberta la via cont enciosa administrativa .
es El recurso se en tenderá desestimado si pasan tres meses sin que se haya dictado y notificado la resolución expresa y quedará entonces abierta la vía contenciosa administrativa .
ca Les tres disposicions transitòries estableixen el règim aplicable a les mediacions iniciades abans de l ' entrada en vigor d ' aquesta llei i regulen la situació de les persones mediadores que han superat els requis its de capacitació a l ' empara de la Llei 1 / 2001 i la dels educadors socials col · legiats , que , encara que no tinguin titulació universitària , poden ésser inclosos en els registres de mediadors si acrediten una formació específica homologada .
es Las tres disposiciones transitorias establecen el régimen aplicable a las mediaciones iniciadas antes de la entrada en vigor de la presente ley y regulan la situación de las personas mediadoras que han superado los requisitos de capacitación al amparo de la Ley 1/ 2001 y la de los educadores sociales colegiados , que , aunque carezcan de titulación universitaria , pueden ser incluidos en los registros de mediadores si acreditan una formación específica homologada .
ca Delegar en la persona titular de la Direcció de Serveis i en els diferents directors / es generals dependents de la Secretaria d ' Educació , l ' emissió de la proposta motivada de l ' impossibilitat de promoure la concurr ència en les concessions de subvencions directes , sobre les matèries que siguin de la seva competència .
es Delegar en la persona titular de la Dirección de Servicios y en los diferentes directores/ as generales dependientes de la Secretaría de Educación , la emisión de la propuesta motivada de la imposibilidad de promover la concurrencia en las concesiones de subvenciones directas , sobre las materias que sean de su competencia .
ca 12.4 Els establiments que hagin dut a terme un canvi substancial o estiguin pendents d ' adequació i no disposin encara dels permisos ambientals corresponents , d ' acord amb la Llei 3 / 1998 , de 27 de febrer , hauran de lliurar , juntament amb una còpia de la sol · licitud del permís , un compromís signat per la persona beneficiària en el qual reconegui estar informat que es procedirà a la revocació de l ' ajut si no obté el permís ambiental en un termini de tres anys comptat des de la data de certificació de l ' ajut .
es 12.4 Los establecimientos que hayan llevado a cabo un cambio sustancial o estén pendientes de adecuación y no dispongan todavía de los permisos ambiental es correspondientes , de acuerdo con la Ley 3/ 1998 , de 27 de febrero , deberán entregar , junto con una copia de la solicitud del permiso , un compromiso firmado por la persona beneficiaria en el que reconozca estar informado de que se procederá a la revocación de la ayuda si no obtiene el permiso ambiental en un plazo de tres años contado desde la fecha de certificación de la ayuda .
Mostrando página 1. 183072 encontrado frases búsqueda de una frase encara que.Se encuentra en 16,223 ms.Las memorias de traducción son creados por humanos, pero alineado por computadora, que puede provocar errores. Ellos vienen de muchas fuentes y no se registran. Te lo advierto.