Las traducciones a español:

 • aunque   
  (Conjunction  )
 • no obstante   
  (Conjunction  )
 • pero   
  (Conjunction  )
 • si bien   
  (Conjunction  )

Oraciones de ejemplo con "encara que", memoria de traducción

add example
ca & Escriure comentaris de documentació encara que estiguin buits
es & Escribir comentarios de documentación incluso si está vacía
ca El personal que no tingui 1 any d ' antiguitat a l ' empresa gaudeix de vacances per un període proporcional al de la seva perman ència a l ' empresa .
es El personal que no tenga 1 año de antigüedad en la empresa disfrutará de vacaciones por un período proporcional al de su permanencia en la misma .
ca En data 11 de març de 2004 , l ' Ajuntament d ' Alins ha interposat recurs de reposició contra l ' esmentat Acord , en el qual s ' al · lega que existeixen circumstàncies excepcionals i urgents que fan necessària la declaració d ' ocupació urgent , ja que en cas que fos necessari l ' accés al nucli urbà d ' Araós d ' ambulàncies , bombers o altres vehicles d ' emerg ència seria impossible , atès l ' estat dels accessos , que són estrets i no permeten el pas de vehicles grans .
es En fecha 11 de marzo de 2004 , el Ayuntamiento de Alins ha interpuesto recurso de reposición contra el mencionado Acuerdo , en el que se alega que existen circunstancias excepcionales y urgentes que hacen necesaria la declaración de ocupación urgente , puesto que en caso de que fuera necesario el acceso al casco urbano de Araós de ambulancias , bomberos u otros vehículos de emergencia sería imposible , dado el estado de los accesos , que son estrechos y no permiten el paso de vehículos grandes .
ca Adjudicar tres beques de col · laboració en funcions pròpies del Memorial Democràtic per a persones que disposin del títol de llicenciat / da o estiguin en possessió d ' un títol de grau superior equivalent en història o altres disciplines afins ( filosofia , humanitats , ciències polítiques , sociologia , etc . ) , per tal que l ' experi ència que assoleixin complementi llur formació acadèmica , les prepari per a l ' exercici de la seva professió i , alhora , els proporcioni un coneixement pràctic del funcionament de l ' Administració .
es Adjudicar tres becas de colaboración en funciones propias del Memorial Democrático para personas que dispongan del título de licenciado/ a o estén en posesión de un título de grado superior equivalente en historia u otras disciplinas afines ( filosofía , humanidades , ciencias políticas , sociología , etc. ) , a fin de que la experiencia que alcancen complemente su formación académica , las prepare para el ejercicio de su profesión y , al mismo tiempo , les proporcione un conocimiento práctico del funcionamiento de la Administración .
ca L ' altre progenitor pot seguir fent ús del període de suspensió per maternitat inicialment cedit , encara que en el moment previst per a la reincorporació de la mare al treball aquesta es trobi en situació d ' incapacitat temporal .
es Sin perjuicio de las seis semanas inmediatamente posteriores al parte de descanso obligatorio para la madre , en caso de que ambos progenitores trabajen , a la madre , en iniciarse el periodo de descanso por maternidad , puede optar para que el otro progenitor disfrute de forma determinada e ininterrumpida del periodo de descanso posterior al parto , bien de forma simultánea o sucesiva con el de la madre .
ca La formal ització d ' aquestes actes en instrument públic serà realitzada pel secretari o vicesecretari del Consell d ' Administració encara que no siguin membres d ' aquest .
es La formalización de estas actas en instrumento público será realizada por el secretario o vicesecretario del Consejo de Administración aunque no sean miembros de éste .
ca Contra aquesta resolució , que posa fi a la via administrativa , es pot interposar recurs cont enciós administratiu , de conformitat amb el que preveuen l ' article 116 de la Llei 30 / 1992 , de 26 de novembre , de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú , modificada per la Llei 4 / 1999 , i l ' article 25 de la Llei 29 / 1998 , de 13 de juliol , reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa , davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Jus tícia de Catalunya , en el termini de dos mesos a comptar des de l ' endemà de rebre la notificació , sens perjudici que es pugui interposar qualsevol altre recurs que es consideri procede nt .
es Contra esta resolución , que pone fin a la vía administrativa , se puede interponer recurso contencioso administrativo , de conformidad con lo que prevén el artículo 116 de la Ley 30/ 1992 , de 26 de noviembre , de régimen jurídico de las administraciones públicas y del procedimiento administrativo común , modificada por la Ley 4/ 1999 , y el artículo 25 de la Ley 29/ 1998 , de 13 de julio , reguladora de la jurisdicción contenciosa administrativa , ante la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña , en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente de recibir la notificación sin perjuicio de que se pueda interponer cualquier otro recurso que se considere procedente .
ca 1.2.2 El plànol 3 , .Nova ordenació . , encara manté els quadres anteriors , que contradiuen el límit màxim del sostre fixat en 2.584,43 m .
es 1.2.2 El plano 3 , .Nueva ordenación . , aun mantiene los cuadros anteriores , que contradicen el límite máximo del techo fijado en 2.584,43 m2 .
ca h ) Exercir qualsevol altra funció que se li enco mani en relació amb les anteriors .
es h ) Ejercer cualquier otra función que se le encomiende en relación con las anteriores .
ca Si com a conseqüència de qualsevol falta de puntualitat , o de l ' abandonament del servei sense causa justificada , encara que sigui per poc temps , es causés perjudici a l ' empresa o fos causa d ' accident .
es Si como consecuencia de cualquier falta de puntualidad , o del abandono del servicio sin causa justificada , aunque sea por poco tiempo , se causara perjuicio a la empresa o fuera causa de accidente .
ca Cal tenir en compte , a més , l ' ampliació del cabal abocat per Enagas , SA , autoritzat pel DMAH amb data de juny de 2004 , fet que augmenta encara més la dilució de l ' abocament de Gas Natural SDG , SA .
es Hay que tener en cuenta , además , la ampliación del caudal vertido por Enagas , SA , autorizado por el DMAV con fecha de junio de 2004 , hecho que aumenta todavía más la dilución del vertido de Gas Natural SDG , SA .
ca Encara que el & kde; pot ser executat des de la carpeta personal d' un usuari, hi ha alguns programes que requereixen executar-lo com a suid root, & pex;, els programes del paquet kdeadmin. Però atès que des d' un primer moment aquests programes no estan pensats per a ser executats pels usuaris normals, no és res del que preocupar-se
es Aunque & kde; pueda ejecutarse desde la carpeta de un usuario, existen algunos problemas con los programas que precisan ejecutarse como root, & eg;, los programas del paquete kdeadmin. Pero cómo no van a ser ejecutados por usuarios en un primer momento, no es algo de lo que deba preocuparse
ca Als efectes de garantir una homogeneïtat i coherència de conjunt , la Unitat d ' Edificació dibuixada s ' haurà projectar de manera unitària , encara que es puguin construir per etapes .
es Promociones unitarias
ca Les vacances corresponents a l ' any del naixement del fill , sempre que no se n ' hagi pogut gaudir anteriorment a causa del descans maternal , se ' n pot gaudir encara que hagi acabat l ' any natural a què corresponguin .
es Las vacaciones correspondientes al año del nacimiento del hijo , siempre que no se hubieran podido disfrutar con anterioridad por causa del descanso maternal , podrán disfrutarse aunque haya terminado el año natural al que correspondan .
ca & kstars; és un entorn gràfic de planetari per a KDE. Ofereix una acurada simulació del cel nocturn, incloguen les estrelles, constel· lacions, cúmuls d' estrelles, nebuloses, galàxies, tots els planetes, el Sol, la Lluna, cometes i asteroides. Podeu veure l' aspecte del cel en qualsevol data des de qualsevol localització de la Terra. L' interfície d' usuari és intuïtiva i flexible. La imatge pot desplaçar-se i apropar amb el ratolí, podeu identificar als objectes fàcilment i seguir el seu moviment a través del cel. & kstars; inclou característiques molt potents, mentre que la interfície encara es manté clara i simple, el necessari per a un ús agradable
es & kstars; es un planetario gráfico para KDE. Ofrece una simulación precisa del cielo nocturno, incluyendo estrellas, constelaciones, cúmulos de estrellas, nebulosas, galaxias, todos los planetas, el Sol, la Luna, cometas y asteroides. Puede ver el aspecto del cielo en cualquier fecha desde cualquier lugar de la Tierra. El interfaz de usuario es intuitivo y flexible. La imagen se puede desplazar y ampliar con el ratón, y resulta sencillo identificar y seguir el movimiento de los objetos en el cielo. & kstars; incluye características muy potentes mientras mantiene su funcionamiento sencillo y agradable
ca Vista la proposta de la Pon ència Tècnica i d ' acord amb els fonaments que s ' hi exposen , aquesta Subcomissió d ' Urbanisme del municipi de Barcelona acorda :
es Vista la propuesta de la Ponencia Técnica y de acuerdo con los fundamentos que en ella se exponen , esta Subcomisión de Urbanismo del municipio de Barcelona acuerda :
ca Dins encara d ' aquest grup , el creixement més intens correspondrà al grup de més edat , 80 anys i més , que augmentarà el 12 % en només tres anys .
es Dentro todavía de este grupo , el crecimiento más intenso corresponderá al grupo de más edad , 80 años y más , que aumentará el 12 % en sólo tres años .
ca 6.3 Els justificants que han de presentar els beneficiaris , cal que es refereixin a la totalitat de la despesa de l ' activitat subvencionada , encara que la quantitat atorgada com a subvenció sigui inferior a aquella .
es 6.3 Los justificantes que deberán presentar los beneficiarios , deben referirse a la totalidad de los gastos de la actividad subvencionada , aunque la cantidad otorgada como subvención sea inferior a aquella .
ca Atès que la Llei orgànica 4 / 2007 , de 12 d ' abril , per la qual es modifica la Llei orgànica 6 / 2001 , de 21 de desembre , d ' universitats , deixa sense contingut l ' article 51 , que re gulava la figura de professorat col · laborador i atès que el Govern encara no ha dictat la normativa que regularà la contractació excepcional de professorat col · laborador per part de les universitats , tal com preveu la disposició transitòria segona de la Llei orgànica 4 / 2007 , de 12 d ' abril , la Comissió de Professorat Lector i Professorat Col · laborador considera adequat no admetre a tràmit les sol · licituds per a l ' emissió de l ' informe previ a la selecció per a la contractació del professorat col · laborador fins que no es desplegui aquesta regulació .
es Dado que la Ley orgánica 4/ 2007 , de 12 de abril , por la que se modifica la Ley orgánica 6/ 2001 , de 21 de diciembre , de universidades , deja sin contenido el artículo 51 , que regulaba la figura de profesorado colaborador y dado que el Gobierno todavía no ha dictado la normativa que re gulará la contratación excepcional de profesorado colaborador por parte de las universidades , tal como prevé la disposición transitoria segunda de la Ley orgánica 4/ 2007 , de 12 de abril , la Comisión de Profesorado Lector y Profesorado Colaborador considera adecuado no admitir a trámite las solicitudes para la emisión del informe previo a la selección para la contratación del profesorado colaborador hasta que no se desarrolle esta regulación .
ca El servidor no sembla permetre números de missatge únics, que és un requisit per deixar els missatges al servidor, per tant aquesta opció s' ha desactivat Ja que alguns servidors no anuncien correctament les seves capacitats encara teniu la possibilitat de deixar activada l' opció de deixar els missatges recuperats al servidor
es El servidor no parece admitir números de mensaje únicos, pero es un requisito para dejar los mensajes en el servidor. Por tanto, se ha desactivado esta opción. Ya que algunos servidores no anuncian correctamente sus capacidades, aún puede tener la posibilidad de permitir dejar los mensajes en el servidor
ca Veure- la a I' escenari, encara que estigués quieta, et feia sentir una mena de... calfred que travessava I' escenari, directe cap al públic
es Verla en el escenario, aunque fuera quieta, te hacía sentir una especie de... escalofrío, cruzando el escenario, directo hacia la audiencia
ca Amb la finalitat de facilitar el necessari relleu generacional , la jubilació del personal afectat pel present Conveni serà forçosa en complir els 65 anys d ' edat , llevat que encara no s ' acrediti el dret a pensió contributiva de jubilació en el sistema de la Seguretat Social , en aquest darrer cas la relació laboral podrà continuar exclusivament fins el moment en què es donin els requisits mínims exigits per tenir dret a l ' esmentada jubilació .
es Principios generales
ca La baixa en el Col · legi no extingeix la responsabilitat disciplinària contreta durant el període d ' alta , encara que determina la impossibilitat d ' executar la sanció que s ' acordi , llevat dels supòsits de sanció econòmica , que podrà ser executada amb independència de la situació del sancionat .
es En el primero de los casos , se concluirá el procedimiento disciplinario mediante la resolución que sea procedente .
ca 1.3 Si quan el Departament de Treball i Indústria hagi d ' adoptar la resolució esmentada en l ' apartat 1.2 d ' aquest article , hagués estat aprovada una normativa de la Generalitat de Catalunya reguladora d ' aquesta matèria , l ' efectivitat plena de la qual requerís un desplegament normatiu que encara no s ' hagués produït , s ' ampliarà a sis meso s el termini d ' un any establert a l ' apartat 1 d ' aquest article .
es 1.3 Si cuando el Departamento de Trabajo e Industria tenga que adoptar la resolución referida en el apartado 1.2 de este artículo , hubiera sido aprobada una normativa de la Generali dad de Cataluña reguladora de esta materia , cuya efectividad llena requiriera un despliegue normativo que aún no se hubiera producido , se ampliará en seis meses el plazo de un año establecido al apartado 1 de este artículo .
ca Segona : que les autoritzacions i les llic ències del sector de la producció elèctrica segueixin consideracions basades en criteris estrictes de sostenibilitat , de qualitat ambiental , d ' equilibri territorial i d ' aprofitament de recursos .
es Segunda : que las autorizaciones y las licencias del sector de la pro ducción eléctrica sigan consideraciones basadas en criterios estrictos de sostenibilidad , calidad ambiental , equilibrio territorial y aprovechamiento de recursos .
Mostrando página 1. 183072 encontrado frases búsqueda de una frase encara que.Se encuentra en 31,863 ms.Las memorias de traducción son creados por humanos, pero alineado por computadora, que puede provocar errores. Ellos vienen de muchas fuentes y no se registran. Te lo advierto.