Las traducciones a español:

 • aunque   
  (Conjunction  )
 • no obstante   
  (Conjunction  )
 • pero   
  (Conjunction  )
 • si bien   
  (Conjunction  )

Oraciones de ejemplo con "encara que", memoria de traducción

add example
ca 12.4 Els establiments que hagin dut a terme un canvi substancial o estiguin pendents d ' adequació i no disposin encara dels permisos ambientals corresponents , d ' acord amb la Llei 3 / 1998 , de 27 de febrer , hauran de lliurar , juntament amb una còpia de la sol · licitud del permís , un compromís signat per la persona beneficiària en el qual reconegui estar informat que es procedirà a la revocació de l ' ajut si no obté el permís ambiental en un termini de tres anys comptat des de la data de certificació de l ' ajut .
es 12.4 Los establecimientos que hayan llevado a cabo un cambio sustancial o estén pendientes de adecuación y no dispongan todavía de los permisos ambiental es correspondientes , de acuerdo con la Ley 3/ 1998 , de 27 de febrero , deberán entregar , junto con una copia de la solicitud del permiso , un compromiso firmado por la persona beneficiaria en el que reconozca estar informado de que se procederá a la revocación de la ayuda si no obtiene el permiso ambiental en un plazo de tres años contado desde la fecha de certificación de la ayuda .
ca 2 ) Malgrat l ' establert a l ' article anterior amb caràcter general , pel que fa als terrenys qualificats com a 20-b inclosos a l ' àmbit de refer ència , es crea una qualificació urbanística nova que es denominarà 20-b * que , partint dels paràmetres essencials de la qualificació 20-b , tipus I , introdueix , respecte a aquesta , certes modificacions puntuals que es reflecteixen a continuació .
es 2 ) Pese a lo establecido en el anterior artículo con carácter general , en lo referente a los terrenos calificados como 20-b incluidos en el ámbito de referencia , se crea una nueva calificación urbanística que se denominará 20-b* que , partiendo de los parámetros esenciales de la calificación 20-b , tipo I , introduce , respecto a ésta , ciertas modificaciones puntuales que se reflejan a continuación .
ca Aquest article té el tipus MIME & quot; message/partialquot;, que el KNode encara no pot gestionar. Mentrestant, podeu desar l' article com un fitxer de text i reensamblar-lo a ma
es Este artículo tiene el tipo MIME & quot; message/partialquot;, que KNode todavía no puede manipular. Mientras tanto puede guardar el artículo como un archivo de texto y reensamblarlo a mano
ca Que encara m' estima, que em reuneixi amb ell
es Que aún me quiere, que vaya con él.Mira
ca Quan està marcada, la cel· la encara serà visible. De tota manera, el seu contingut no apareixerà en la barra de Fórmula. Ocultar la fórmula tan sols funciona per a les cel· les que continguin fórmules, de manera que l' usuari no podrà veure la fórmula. I el full haurà d' estar protegit per a que funcioni
es Cuando está marcada, la celda es visible. Sin embargo, su contenido no aparece en la barra de Fórmula. Ocultar la fórmula sólo funciona para las celdas que contienen fórmulas, por lo que el usuario no puede ver la fórmula. Y la hoja debe estar protegida para que funcione
ca k ) La reincidència en faltes greus , encara que siguin de diferent naturalesa , sempre que hagin estat sancionades i siguin fermes .
es k ) La reincidencia en faltas graves , aunque sean de diferente naturaleza , siempre que haya sido sancionada y sea firme .
ca ORDRE TRI / 161 / 2004 , de 18 de maig , per la qual es garanteix el servei essencial que presta la Societat General d ' Aigües de Barcelona , SA , de subministrament d ' aigua a la ciutat de Barcelona i altres poblacions de la seva àrea d ' influ ència .
es ORDEN TRI/ 161/ 2004 , de 18 de mayo , por la que se garantiza el servicio esencial que presta la Societat General d ' Aigües de Barcelona , SA , de suministro de agua en la ciudad de Barcelona y otras poblaciones de su área de influencia .
ca Tindran dret a pertànyer al Col · legi d ' Enginyers Tècnics d ' Obres Públiques de Catalunya les persones físiques que tinguin la titulació d ' enginyer tècnic d ' obres públiques requerida per a l ' exercici de les funcions de la professió en aquesta comunitat autònoma , hi visquin i reuneixin les condicions que es determinen en aquests Estatuts encara que no exerceixin la professió .
es Tendrán derecho a pertenecer al Colegio de Ingenieros Técnicos de Obras Públicas de Cataluña las personas físicas que tengan la titulación de ingeniero técnico de obras públicas requerida para el ejercicio de las funciones de la profesión en esta comunidad autónoma , vivan y reúnan las condiciones que se determinan en estos Estatutos aunque no ejerzan la profesión .
ca 14.3 En el cas que algun d ’ aquests documents ja s ’ ha gi presentat en convocatòries anteriors a l ’ AGAUR o a una Administració de la Generalitat de Catalunya , no caldrà presentar-los en aquesta convocatòria , sempre que l ’ entitat presenti una declaració en la qual s ’ especifiquin aquests documents , la data en què es van presentar i hi faci constar que encara són vigents .
es En caso de que se
ca El fet que amb anterioritat s ' hagués practicat la inscripció a favor de la senyora M . A . B . , a títol de prellegat de la meitat de la nua propietat , i de la senyora F . D. de l ' usdefruit també de la meitat indivisa de la finca núm . 5.810 no pot ser objecte de consideració en aquest recurs ni ha de condicionar tampoc el sentit de la resolució que aquí s ' adopti , menys encara si es té en compte que per aplicació del principi de rogació el registrador no podia inscriure altres drets que els especificats a l ' escriptura de 15 de desembre de 2006 , això és una meitat indivisa , i que pe r aplicació del principi de tracte successiu tampoc no hauria pogut inscriure cap dret a favor dels hereus del segon causant que no constés inscrit prèviament a favor d ' aquest .
es El hecho de que con anterioridad se hubiera practicado la inscripción a favor de la señora M. A. B. , a título de pre legado de la mitad de la nuda propiedad , y de la señora F. D. del usufructo también de la mitad indivisa de la finca no 5.810 no puede ser objeto de consideración en este recurso ni tiene que condicionar tampoco el sentido de la resolución que aquí se adopte , menos aún si se tiene en cuenta que por aplicación del principio de rogación el registrador no podía inscribir otros derechos que los relacionados en la escritura de 15 de diciembre de 2006 , eso es una mitad indivisa , y que por aplicación del principio de tracto sucesivo tampoco habría podido inscribir ningún derecho a favor de los herederos del segundo causante que no constara inscrito previamente a favor de éste .
ca Aquesta Resolució , que exhaureix la via administrativa , pot ser objecte de recurs potestatiu de reposició davant el president o la presidenta de la CEAU , en el termini d ' un mes a comptar de l ' endemà de la seva publicació al DOGC , d ' acord amb el que preveuen els articles 116 i 117 de la Llei 30 / 1992 , de 26 de novembre , de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú , modificada per la Llei 4 / 1999 , de 13 de gener ; o directament recurs cont enciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Barcelona , en el termini de dos mesos comptats des de l ' endemà de la seva publicació al DOGC , de conformitat amb els articles 8 , 14 i 46 de la Llei 29 / 1998 , de 13 de juliol , reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa .
es Esta Resolución , que agota la vía administrativa , puede ser objeto de recurso potestativo de reposición ante el presidente o la presidenta de la CEAU en el plazo de un mes , a partir del día siguiente al de su publicación en el DOGC , de acuerdo con lo que prevén los artículos 116 y 117 de la Ley 30/ 1992 , de 26 de noviembre , de régimen jurídico de las adminis-traciones públicas y del pro cedimiento adminis-trativo común , modificada por la Ley 4/ 1999 , de 13 de enero , o directamente recurso contencioso administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso Administrativo de Barcelona , en el plazo de dos meses a partir del día siguiente al de su publicación en el DOGC , de conformidad con los artículos 8 , 14 y 46 de la Ley 29/ 1998 , de 13 de julio , reguladora de la jurisdicción contencioso-administrativa .
ca Evidentment la vista prèvia del pigment no mostra altra cosa que un material negre, perquè encara cal refinar els paràmetres del pigment. En qualsevol cas, recordeu que sempre podeu fer una vista prèvia utilitzant el botó vista prèvia. Ara definireu els colors del pigment. Altra vegada apareixen diferents possibilitats, per ara escolliu la més simple
es Como es de suponer la previsualización del pigmento muestra únicamente un material negro mate, porque necesitamos ajustar los parámetros. De cualquier forma, tenga en cuenta que siempre puede comprobar el aspecto de los materiales usando el botón Previsualizar. Ahora definiremos los colores del pigmento. Nuevamente nos aguardan muchas posibilidades, pero, de momento, elegiremos las más rápidas
ca Hi ha missatges nous en aquesta carpeta % ‧, que encara no s' han pujat al servidor, però ara no sembla que tingueu suficients drets d' accés a la carpeta per a pujar-los. Tots els missatges afectats es mouran a % ‧ per evitar la pèrdua da dades
es Hay mensajes nuevos en esta carpeta %‧, que no se han cargado aún en el servidor, pero la carpeta ha sido borrada del servidor o no parece tener los permisos adecuados sobre la carpeta para efectuar la carga. Todos los mensajes afectados serán movidos a %‧ para evitar la pérdida de datos
ca d ) Establir mesures de foment per al sistema d ' assessorament adreçades tant a les entitats assessores sense afany de lucre que associin productors / productores amb prefer ència per a les organitzacions més representatives dels professionals agraris i del món cooperatiu , com als / a les productors / productores que utilitzin els serveis d ' assessorament
es d ) Establecer medidas de fomento para el sistema de asesoramiento dirigidas tanto a las entidades asesoras sin afán de lucro que asocien productores/ as con preferencia para las organizaciones más representativas de los profesionales agrarios y del mundo cooperativo , como a los/ las productores/ as que utilicen los servicios de asesoramiento .
ca La fórmula per calcular l ' absentisme és la següent : el percentatge que resulti de partir les hores d ' absència per les hores treballades a l ' any , sense comptar les possibles hores extres ni les hores corresponents al període de vacances , encara que el treballador estigui en actiu o en situació d ' IT .
es Artículo 24
ca 7.2 No caldrà la presentació de la documentació indicada a l ' apartat anterior quan es trobi en poder del Departament d ' Agricultura , Ramaderia i Pesca i encara sigui vigent , d ' acord amb el que estableix la Llei 30 / 1992 , de 26 de novembre .
es 7.2 No será necesaria la presentación de la documentación indicada en el apartado anterior cuando se e ncuentre en poder del Departamento de Agricultura , Ganadería y Pesca y aun sea vigente , de acuerdo con lo que establece la Ley 30/ 1992 , de 26 de noviembre .
ca Prou fer cara llarga, que encara te la trepitjaràs
es Sujeta esa lengua, Happy, que puedes envenenar
ca a ) Destinar la fruita i verdura subvencionada exclusivament a l ' alumnat d ' assistència regular que hagi estat seleccionat per l ' escola en la sol · licitud de participació en el Pla de consum de fruita , per al consum dins de les depend ències del centre escolar i en la forma establerta a la sol · licitud de participació .
es a ) Destinar la fruta y verdura subvencionada exclusivamente al alumnado de asistencia regular que haya sido seleccionado por la escuela en la solicitud de participación en el Plan de consumo de fruta , para el consumo dentro de las dependencias del centro escolar y en la forma establecida en la solicitud de participación .
ca La baixa en el Col · legi no extingeix la responsabilitat disciplinària contreta durant el període d ' alta , encara que determina la impossibilitat d ' executar la sanció que s ' acordi , llevat dels supòsits de sanció econòmica , que podrà ser executada amb independència de la situació del sancionat .
es En el primero de los casos , se concluirá el procedimiento disciplinario mediante la resolución que sea procedente .
ca En data 11 de març de 2004 , l ' Ajuntament d ' Alins ha interposat recurs de reposició contra l ' esmentat Acord , en el qual s ' al · lega que existeixen circumstàncies excepcionals i urgents que fan necessària la declaració d ' ocupació urgent , ja que en cas que fos necessari l ' accés al nucli urbà d ' Araós d ' ambulàncies , bombers o altres vehicles d ' emerg ència seria impossible , atès l ' estat dels accessos , que són estrets i no permeten el pas de vehicles grans .
es En fecha 11 de marzo de 2004 , el Ayuntamiento de Alins ha interpuesto recurso de reposición contra el mencionado Acuerdo , en el que se alega que existen circunstancias excepcionales y urgentes que hacen necesaria la declaración de ocupación urgente , puesto que en caso de que fuera necesario el acceso al casco urbano de Araós de ambulancias , bomberos u otros vehículos de emergencia sería imposible , dado el estado de los accesos , que son estrechos y no permiten el paso de vehículos grandes .
ca d ) Programa detallat amb els ponents i les ponències , encara que sigui el programa provisional si l ' activitat encara no s ' ha dut a terme ( màxim un full a una sola cara ) .
es d ) Programa detallado con los ponentes y las ponencias , aunque sea el programa provisional si la actividad todavía no se ha llevado a cabo ( máximo una hoja a una sola cara ) .
ca El fet que , en la data abans esmentada , la corporació no hagi adquirit encara el sistema de control horari no comportarà en cap cas que no s ' implanti el dit complement , i per tant els treballadors cobraran la part proporcional que els hi correspongui del primer període d ' aquest 2007 , el proper mes d ' agost .
es El hecho de que , en la fecha antes mencionada , la corporación no haya adquirido todavía el sistema de control horario no comportará en ningún caso que no se implante dicho complemento , y por lo tanto los trabajadores cobrarán la parte proporcional que les corresponda del primer periodo de este 2007 , el próximo mes de agosto .
ca Aquesta carretera , encara dins de la p oblació d ' Artesa de Segre , connecta amb l ' inici de la C-26 que es dirigeix cap a Balaguer i Lleida i també amb la L-512 direcció Tremp .
es Esta carretera , aún dentro de la población de Artesa de Segre , conecta con el inicio de la C-26 que se dirige hacia Balaguer y Lleida y también con la L-512 dirección Tremp .
ca Les mateixes inspeccions es poden realitzar encara que el consultori o clínica no estigui registrat en el Col · legi , quan es tingui la certesa que s ' hi estan prestant serveis d ' odontologia o estomatologia .
es Las mismas inspecciones se pueden realizar aunque el consultorio o clínica no esté registrado en el Colegio , cuando se tenga la certeza que se están prestando servicios de odontología o estomatología .
ca d.4 ) Protocol de comunicació en casos de risc de maltractament als infants usuaris de les ludoteques , d ' acord amb el que estableix la normativa vigent en matèria de protecció a la infància i viol ència masclista .
es d.4 ) Protocolo de comunicación en casos de riesgo de maltrato a los niños usuarios de las ludotecas , de acuerdo con lo que establece la normativa vigente en materia de protección a la infancia y violencia machista .
Mostrando página 1. 183071 encontrado frases búsqueda de una frase encara que.Se encuentra en 20,834 ms.Las memorias de traducción son creados por humanos, pero alineado por computadora, que puede provocar errores. Ellos vienen de muchas fuentes y no se registran. Te lo advierto.