Las traducciones a español:

 • columna vertebral   
  (Noun  )
 • raquis   
 • espina dorsal   
 • espalda     
  (Noun  )
 • rosario   
  (Noun  )

Oraciones de ejemplo con "columna vertebral", memoria de traducción

add example
ca En aquests moments , un cop vertebrat el nucli urbà del municipi i integrades les urbanitzacions , la proliferació de segones residències durant les èpoques estivals i el creixement de la població resident , com a conseqüència dels preus de l ' habitatge a les grans poblacions properes , han fet augmentar les necessitats d ' aigua potable i del volum de residus no tractables de manera tradicional .
es En estos momentos , una vez vertebrado el núcleo urbano del municipio e integradas las urbanizaciones , la proliferación de segundas residencias durante las épocas estivales y el crecimiento de la población residente , como consecuencia de los precios de la vi vienda en las grandes poblaciones próximas , han hecho aumentar las necesidades de agua potable y del volumen de residuos no tra tables de forma tradicional .
ca El Departament d ' Educació de la Generalitat de Catalunya té com una de les prioritats l ' elaboració d ' un Projecte lingüístic plurilingüe i multicultural , amb el català com a eix vertebrador , en què les altres llengües són portes i finestres al món .
es El Departamento de Educación de la Generalidad de Cataluña tiene como una de las prioridades la elaboración de un Proyecto lingüístico plurilingüe y multicultural , con el catalán como eje vertebrador , en que las otras lenguas son puertas y ventanas al mundo .
ca f ) El tr actament conjunt de la llera actual , la nova llera , les zones d ' inundació i la xarxa de rieres associades , preservant la naturalitat d ' aquests espais i millorant la seva funcionalitat ecològica , haurà de garantir aquest paper d ' eix vertebrador de la vall baixa i el delta del Llobregat
es f ) El tratamiento conjunto del cauce actual , el nuevo cauce , las zonas de inundación y la red de rieras asociadas , preservando la naturalidad de estos espacios y mejorando su funcionalidad ecológica , deberá garantizar este papel de eje vertebrador del valle bajo y el delta del Llobregat
ca Aquest sector de planejament forma part dels sectors previstos com de sòl urbanitzable programat al llarg de la carretera N-340 de Barcelona a València i que actua com a eix vertebrador .
es La más adecuada y considerada oportuna como consecuencia del estudio del plan parcial .
ca La voluntat de crear l ' Institut Internacional per la Pau , i , amb aquest objecte , la dotació del Programa per a la seva creació en el si del Departament d ' Interior , Relacions Institucionals i Participació , van respondre a la necessitat expressad a moltes vegades pel mateix moviment per la pau de dotar-se d ' un instrument institucional que impulsés , potenciés i ajudés a vertebrar el conjunt de grups , persones , entitats i institucions que donen força al moviment per la pau .
es La voluntad de crear el Instituto Internacional por la Paz , y , con este objeto , la dotación del Programa para su creación en el seno del Departamento de Interior , Relaciones Institucionales y Participación , respondieron a la necesidad expresada muchas veces por el mismo movimiento por la paz de dotarse de un instrumento institucional que impulsara , potenciara y ayudara a vertebrar el conjunto de grupos , personas , entidades e instituciones que dan fuerza al movimiento por la paz .
ca El sector equí és un dels sectors ramaders que més importància històrica ha tingut al nostre país . A Europa , la ramaderia equina pot arribar a ser generadora d ' una important activitat econòmica , a part de contribuir , dins de les seves possibilitats , en la vertebració del món rural , i significa un exemple més de la mutifuncionalitat de la ramaderia .
es El sector equino es uno de los sectores ganaderos que más importancia histórica ha tenido en nuestr o país . En Europa , la ganadería equina puede llegar a ser generadora de una importante actividad económica , aparte de contribuir , dentro de sus posibilidades , a la vertebración del mundo rural , y significa un ejemplo más de la multifuncionalidad de la ganadería .
ca Claus A.5 : és aquella formada pels camins que tenen com a funció principal la vertebració del territori no urbanitzat i la seva comunicació amb el teixit urbà .
es La red de caminos rurales .
ca e ) Altres animals vertebrats i animals de sang freda .
es e ) Otros animales vertebrados y animales de sangre fría .
ca Premi de 18.000,00 euros , en l ' àmbit de la conservació de la biodiversitat , al Grup de Recerca de Grans Vertebrats Marins , per tres dècades d ' investigació aplicada a la conservació dels cetacis , pinnípedes , quelonis marins i selacis .
es Premio de
ca Alhora , constitueixen un vehicle privilegiat de difusió cultural , contribueixen a la vertebració d ' un espai de comunicació social i enriqueixen el patrimoni cultural del país .
es Al mismo tiempo , constituyen un vehículo privilegiado de difusión cultural , contribuyen a la vertebración de un espacio de comunicación social y enriquecen el patrimonio cultural del país .
ca Per aquest motiu , i considerant la funció que desenvolupen aquests mitjans per afav orir la cohesió social i territorial i l ' enriquiment del patrimoni cultural del país , cal tenir present la seva viabilitat en la vertebració de l ' espai català de comunicació , tot això sense oblidar la realitat empresarial del sector .
es Por este motivo , y considerando la función que desarrollan estos medios para favorecer la cohesión social y territorial y el enriquecimiento del patrimonio cultural del país , es necesario tener presente su viabilidad en la vertebración del espacio catalán de comunicación , todo ello sin olvidar la realidad empresarial del sector .
ca Valor afegit transfronterer ( 35 punts ) : es valoraran els projectes de cooperació estratègics per a la vertebració de l ' Espai Català Transfronterer , territori de l ' Eurodistricte , i els projectes unilaterals però amb una projecció transfronterera comprovada i eficient .
es Valor añadido transfronterizo ( 35 puntos ) : se valorarán los proyectos de cooperación estratégicos para la vertebración del Espacio Catalán Transfronterizo , territorio del Eurodistrito , y los proyectos unilaterales pero con una proyección transfronteriza comprobada y eficiente .
ca Projectes transversals per a la recuperació de la memòria democràtica , que conjuminin activitats pertanyents als diferents àmbits d ' actuació recollits en aquesta convocatòria , les quals hauran d ' estar vertebrades per un eix temàtic comú .
es Proyectos transversales para la recuperación de la memoria democrática , que aúnen actividades pertenecientes a los diferentes ámbitos de actuación recogidos en esta convocatoria , las cuales tendrán que estar vertebradas por un eje temático común .
ca b ) Quant als ens beneficiaris s ' ha de donar prioritat als municipis de menys de 10.000 habitants i , entre aquests , els que són capitals de comarca i vertebren socialment i econòmicament el territori .
es b ) En cuanto a los entes beneficiarios , se dará prioridad a los municipios de menos de 10.000 habitantes , y entre estos , aquellos que son capitales de comarca y vertebran social y económicamente el territorio .
ca Les accions incloses al Pla d ' acció incideixen especialment en les febleses que estan dificultant el desenvolupament del sector , és a dir , integrar plenament les actuacions dirigi des a potenciar aquest sector dins de l ' acció política del Govern , reforçar la presència de la PAE dins de l ' estructura dels departaments afectats , fomentar actuacions en l ' àmbit de la recerca i el desenvolupament , activar les eines necessàries per al foment del consum i , en definitiva , millorar les condicions de la producció agrària ecològica , la vertebració del sector per tal d ' enfortir la qualitat , el mercat dels productes ecològics i millorar-ne la imatge .
es Las acciones incluidas en el Plan de acción inciden especialmente en las debilidades que están dificultando el desarrollo del sector , es decir , integrar plenamente las actuaciones dirigidas a potenciar este sector dentro de la acción política del Gobierno , reforzar la presencia de la PAE dentro de la estructura de los departamentos afectados , fomentar actuaciones en el ámbito de la investigación y el desarrollo , activar las herramientas necesarias para el fomento del consumo y , en definitiva , mejorar las condiciones de la producción agraria ecológica , la vertebración del sector con el fin de fortalecer la calidad , el mercado de los productos ecológicos y mejorar su imagen .
ca El Decret 303 / 2004 , de 25 de maig , de modificació de la denominació del Departament de Sanitat i Seguretat Social per la de Departament de Salut , va suposar no només un canvi etimo lògic sinó l ' orientació cap a la creació d ' un nou model basat en la promoció de la salut i la prevenció de la malaltia en la sanitat catalana , vertebrat en tres eixos : la salut pública , l ' atenció sanitària i l ' atenció a la dependència , que va comportar la delimitació d ' uns òrgans i unes funcions per assolir els objectius d ' aquest nou concepte de salut , recollits en el Decret 219 / 2005 , d ' 11 d ' octubre .
es El Decreto 303/ 2004 , de 25 de mayo , de modificación de la denominación del Departamento de Sanidad y Seguridad Social por la de Departamento de Salud , supuso no sólo un cambio etimológico sino la orientación hacia la creación de un nuevo modelo basado en la promoción de la salud y la prevención de la enfermedad en la sanidad catalana , vertebrado en tres ejes : la salud pública , la atención sanitaria y la atención a la dependencia , que comportó la delimitación de unos órganos y unas funciones para alcanzar los objetivos de este nuevo concepto de salud , recogidos en el Decreto 219/ 2005 , de 11 de octubre .
ca En reconeixement a la vàlua d ' aquesta tasca i la seva extensió a diferents sectors d ' activitat per tal de vertebrar el País Valencià des dels punts de vista nacional i social .
es En reconocimiento a la valía de esta tarea y su extensión en diferentes sectores de actividad con el fin de vertebrar el País Valenciano desde los puntos de vista nacional y social .
ca " Col · laboració en la sensibilització , promoció i consolidació de la llengua catalana com a eix vertebrador d ' un projecte plurilingüe .
es " Colaboración en la sensibilización , promoción y consolidación de la lengua catalana como eje vertebrador de un proyecto plurilingüe .
ca Considerades les característiques de la Federació es cre u convenient destinar una de les línie s d ' ajut a fomentar les actuacions que desenvolupi aquesta entitat com a eix vertebrador del teixit agrari cooperatiu .
es Consideradas las características de la Federación se cree conveniente destinar una de las líneas de ayuda a fomentar las actuaciones que desarrolle esta entidad como eje vertebrador del tejido agrario cooperativo .
ca d ) Designar el membre que ha d ' ocupar la Vicepresidència primera , a proposta de les nou persones en representació de les associacions que estructuren i vertebren el sector associatiu i de voluntariat de l ' article 2.5.b ) d ' aquest Decret .
es d ) Designar el miembro que tiene que ocupar la Vicepresidencia primera , a propuesta de las nueve personas en representación de las asociaciones que estructuran y vertebran el sector asociativo y de voluntariado del artículo 2.5.b ) de este Decreto .
ca Projectes de millora social i de l ' entorn que tinguin com a eix vertebrador el comerç :
es b ) Implementación proyectos .
ca D ' una banda el riu Llobregat i el seu espai fluvial són l ' eix vertebrador del conjunt de la comarca del Baix Llobregat .
es Por una parte el río Llobregat y su espacio fluvial son el eje vertebrador del conjunto de la comarca de El Baix Llobregat .
ca L ' Estratègia queda vertebrada en 16 línies estratègiques i estableix 101 objectius estratègics — 49 dels quals quantificats — , que garanteixen , a nivell operatiu , la concreció i la viabilitat del model 2026 .
es La Estrategia queda vertebrada en 16 líneas estratégicas y establece 101 objetivos estratégicos 49 de los cuales cuantificados , que garantizan , a nivel operativo , la concreción y la viabilidad del modelo 2026.
ca Considerades les característiques de la Federació , es creu convenient destinar una de les línies d ' ajut a fomentar les actuacions que desenvolupi aquesta entitat com a eix vertebrador del teixit agrari cooperatiu .
es Consideradas las características de la Federación , se cree conveniente destinar una de las líneas de ayuda a fomentar las actuaciones que desarrolle esta entidad como eje vertebrador del tejido agrario cooperativo .
ca Aquests dos àmbits d ' ampliació contenen comunitats vegetals terrestres , marines i espècies de la fauna vertebrada la conservació dels quals es considera necessari d ' assegurar , d ' acord amb les determinacions de la Llei 12 / 1985 , de 13 de juny , d ' espais naturals .
es Estos dos ámbitos de ampliación contienen comunid ades vegetales terrestres , marinas y especies de la fauna vertebrada cuya conservación se considera necesario asegurar , de ac uerdo con las determinaciones de la Ley 12/ 1985 , de 13 de junio , de espacios naturales .
Mostrando página 1. 641 encontrado frases búsqueda de una frase columna vertebral.Se encuentra en 0,497 ms.Las memorias de traducción son creados por humanos, pero alineado por computadora, que puede provocar errores. Ellos vienen de muchas fuentes y no se registran. Te lo advierto.