Las traducciones a español:

  • columna vertebral   
  • raquis   

Oraciones de ejemplo con "columna vertebral", memoria de traducción

add example
ca 1.2 Caldrà preveure la plantació d ' arbrat a la mitjana central , de dos metres d ' ampla , del vial previst com eix vertebrador de l ' ordenació , per tal de facilitar la integració paisatgística de l ' actuació i per millorar les condicions de privacitat entre els habitatges enfrontats a banda i banda del vial .
es 1.2 Deberá preverse la plantación de arbolado a la mediana central , de dos metros de anchura , del vial previsto como eje vertebrador de la ordenación , para facilitar la integración paisajística de la actuación y para mejorar las condiciones de privacidad entre las viviendas enfrentadas a banda y banda del vial .
ca Projectes transversals per a la recuperació de la memòria democràtica , que conjuminin activitats pertanyents als diferents àmbits d ' actuació recollits en aquesta convocatòria , les quals hauran d ' estar vertebrades per un eix temàtic comú .
es Proyectos transversales para la recuperación de la memoria democrática , que aúnen actividades pertenecientes a los diferentes ámbitos de actuación recogidos en esta convocatoria , las cuales tendrán que estar vertebradas por un eje temático común .
ca Considerades les característiques de la Federació es cre u convenient destinar una de les línie s d ' ajut a fomentar les actuacions que desenvolupi aquesta entitat com a eix vertebrador del teixit agrari cooperatiu .
es Consideradas las características de la Federación se cree conveniente destinar una de las líneas de ayuda a fomentar las actuaciones que desarrolle esta entidad como eje vertebrador del tejido agrario cooperativo .
ca El riu Llobregat i el seu espai fluvial forma part del Parc Agrari en tant que estructura i vertebra una xarxa de canals , sèquies , filloles , corredors , torrents , rieres , pluvials , conduccions i altres elements que integren els sistemes de reg i drenatge del Parc Agrari .
es El río Llobregat y su espacio fluvial forma parte del Parque Agrario en tanto que estructura y articula una red de canales , acequias , ramales , corredores , torrentes , rieras , pluviales , conducciones y otros elementos que integran los sistemas de riego y drenaje del Parque Agrario .
ca Des del primer dia , quan es denominava Punt Diari , ha apostat decididament per la informació de proximitat , pel foment de l ' ús social de la llengua catalana i ha contribuït a la vertebració del territori .
es Desde el prime r día , cuando se denominaba Punt Diari , ha apostado decididamente por la información de proximi dad , por el fomento del uso social de la lengua catalana y ha contribuido a la vertebración del territorio .
ca c ) Quatre persones designades per la presidència del Consell en representació d ' entitats que destaquin pel seu prestigi , el seu significatiu treball i la seva incidència i experiència en la vertebració territorial del sector .
es c ) Cuatro personas designadas por la presidencia del Consejo en representación de entidades que desta quen por su prestigio , su significativo trabajo y su incidencia y experiencia en la vertebración territorial del sector .
ca L ' Estratègia queda vertebrada en 16 línies estratègiques i estableix 101 objectius estratègics — 49 dels quals quantificats — , que garanteixen , a nivell operatiu , la concreció i la viabilitat del model 2026 .
es La Estrategia queda vertebrada en 16 líneas estratégicas y establece 101 objetivos estratégicos 49 de los cuales cuantificados , que garantizan , a nivel operativo , la concreción y la viabilidad del modelo 2026.
ca Malalties osteoarticulars ( hèrnia discal , pinçaments vertebrals , meniscopaties , periartritis escàpulohumeral , lumbàlgies , cervicàlgies , etc . ) .
es 43.3 El centro dispondrá de aquel material higiénico-sanitario adecuado en función de la población atendida ( guantes , máscaras , etc. ) .
ca D ' una banda el riu Llobregat i el seu espai fluvial són l ' eix vertebrador del conjunt de la comarca del Baix Llobregat .
es Por una parte el río Llobregat y su espacio fluvial son el eje vertebrador del conjunto de la comarca de El Baix Llobregat .
ca " b ) Consolidar la llengua catalana com a llengua vehicular de l ' ensenyament i de comunicació als centres educatius i com a eix vertebrador del projecte educatiu plurilingüe .
es " b ) Consolidar la lengua catalana como lengua vehicular de la enseñanza y de comunicación en los centros educativos y como eje vertebrador del proyecto educativo plurilingüe .
ca 1.1.5 Recomanar que , dona t el nou caràcter d ' eix urbà vertebrador de la vila , que pren l ' antiga carretera N-II , actual carrer Fran cesc Macià , es faci la previsió d ' un pla especial que permeti avaluar i precisar un tractament urbanístic adequat a la seva nova funció urbana .
es 1.1.5 Recomendar que , dado el nuevo carácter de eje urbano vertebrador de la ciudad , que toma la antigua carretera N-II , actual calle Francesc Macià , se haga la previsión de un plan especial que permita evaluar y precisar un tratamiento urbanístico adecuado a su nueva función urbana .
ca Considerades les característiques de la Federació , es creu convenient destinar una de les línies d ' ajut a fomentar les actuacions que dugui a terme aquesta entitat com a eix vertebrador del teixit agrari cooperatiu .
es Consideradas las características de la Federación , se cree conveniente destinar una de las líneas de ayuda a fomentar las actuaciones que desarrolle esta entidad como eje vertebrador del tejido agrario cooperativo .
ca Atorgar la distinció Jaume Vicens Vives , com a premi col · lectiu , a l ' equip de professorat de la Facultat de Ciències de la Salut i de la Vida de la Universitat Pompeu Fabra , per l ' ús del cinema comercial com a eina de col · laboració i d ' innovació docent entre distintes matèries dels estudis de biologia , essent part de l ' assignatura , instrument d ' avaluació , subjecte de pràctiques o eix vertebrador dels objectius als itineraris professionals .
es Otorgar la distinción Jaume Vicens Vives , como premio colectivo , al equipo de profesorado de la Facultad de Ciencias de la Salud y de la Vida de la Universidad Pompeu Fabra , por el uso del cine comercial como herramienta de colaboración y de innovación docente entre distintas materias de los estudios de biología , siendo parte de la asignatura , instrumento de evaluación , sujeto de prácticas o eje vertebrador de los objetivos a los itinerarios profesionales .
ca Considerades les característiques de la Federació es creu convenient destinar una de les línies d ' ajut a fomentar les actuacions que desenvolupi aquesta entitat com a eix vertebrador del teixit agrari cooperatiu .
es Consideradas las características de la Federación se cree conveniente destinar una de las líneas de ayuda a fomentar las actuaciones que desarrolle esta entidad como eje vertebrador del tejido agrario cooperativo .
ca b ) Implementació de l ' aprenentatge de la llengua estrangera en el cicle inicial de l ' educació primària , amb una dedicació de 2 hores setmanals , amb sessions de grup o de mig grup , prenent la comprensió i l ' expressió oral com a eix vertebrador dels aprenentatges .
es b ) Implementación del aprendizaje de la lengua extranjera en el ciclo inicial de la educación primaria , con una dedicación de 2 horas semanales , con sesiones de grupo o de medio grupo , tomando la comprensión y la expresión oral como eje vertebrador de los aprendizajes .
ca Convert ir la carretera de Garcia en una avinguda urbana vertebradora de l ' actuació , que actuï com a nexe d ' unió del nucli urbà amb el nou sector residencial i la zona d ' equipaments .
es Convertir la carretera de García en una avenida urbana vertebrante de la actuación , que actúe como nexo de unión del núcleo urbano con el nuevo sector residencial y la zona de equipamientos .
ca Aquesta nova carretera que comunicarà Vic i Olot és un important eix viari previst al Pla d ' infraestructures de transport de Catalunya-infraestructures terrestres : xarxa viària , ferroviària i logística , que vertebra la comunicació entre les comarques d ' Osona i la Garrotxa .
es Esta nueva carretera que comunicará Vic y Olot es un importante eje viario previsto en el Plan de infraestructuras de transporte de Cataluña-infraestructuras terrestres : red viaria , ferroviaria y logística , que vertebra la comunicación entre las comarcas de Osona y La Garrotxa .
ca Alhora , constitueixen un vehicle privilegiat de difusió cultural , contribueixen a la vertebració d ' un espai de comunicació social i enriqueixen el patrimoni cultural del país .
es Al mismo tiempo , constituyen un vehículo privilegiado de difusión cultural , contribuyen a la vertebración de un espacio de comunicación social y enriquecen el patrimonio cultural del país .
ca " Col · laboració en la sensibilització , promoció i consolidació de la llengua catalana com a eix vertebrador d ' un projecte plurilingüe .
es " Colaboración en la sensibilización , promoción y consolidación de la lengua catalana como eje vertebrador de un proyecto plurilingüe .
ca Premi de 18.000,00 euros , en l ' àmbit de la conservació de la biodiversitat , al Grup de Recerca de Grans Vertebrats Marins , per tres dècades d ' investigació aplicada a la conservació dels cetacis , pinnípedes , quelonis marins i selacis .
es Premio de
ca En aquests moments , un cop vertebrat el nucli urbà del municipi i integrades les urbanitzacions , la proliferació de segones residències durant les èpoques estivals i el creixement de la població resident , com a conseqüència dels preus de l ' habitatge a les grans poblacions properes , han fet augmentar les necessitats d ' aigua potable i del volum de residus no tractables de manera tradicional .
es En estos momentos , una vez vertebrado el núcleo urbano del municipio e integradas las urbanizaciones , la proliferación de segundas residencias durante las épocas estivales y el crecimiento de la población residente , como consecuencia de los precios de la vi vienda en las grandes poblaciones próximas , han hecho aumentar las necesidades de agua potable y del volumen de residuos no tra tables de forma tradicional .
ca La Secretaria de Mitjans de Comunicació fa una política de suport als projectes que tenen per objecte la viabilitat i consolidació de les empreses del sector dels mitjans de comunicació en català i en aranès , i la vertebració de l ' espai català de comunicació .
es La Secretaría de Medios de Comunicación realiza una política de apoyo a los proyectos que tienen por objeto la viabilidad y la consolidación de las empresas del sector de los medios de comunicación en catalán y en aranés , y la vertebración del espacio catalán de comunicación .
ca Les accions incloses al Pla d ' acció incideixen especialment en les febleses que estan dificultant el desenvolupament del sector , és a dir , integrar plenament les actuacions dirigi des a potenciar aquest sector dins de l ' acció política del Govern , reforçar la presència de la PAE dins de l ' estructura dels departaments afectats , fomentar actuacions en l ' àmbit de la recerca i el desenvolupament , activar les eines necessàries per al foment del consum i , en definitiva , millorar les condicions de la producció agrària ecològica , la vertebració del sector per tal d ' enfortir la qualitat , el mercat dels productes ecològics i millorar-ne la imatge .
es Las acciones incluidas en el Plan de acción inciden especialmente en las debilidades que están dificultando el desarrollo del sector , es decir , integrar plenamente las actuaciones dirigidas a potenciar este sector dentro de la acción política del Gobierno , reforzar la presencia de la PAE dentro de la estructura de los departamentos afectados , fomentar actuaciones en el ámbito de la investigación y el desarrollo , activar las herramientas necesarias para el fomento del consumo y , en definitiva , mejorar las condiciones de la producción agraria ecológica , la vertebración del sector con el fin de fortalecer la calidad , el mercado de los productos ecológicos y mejorar su imagen .
ca b ) Nou persones designades per la presidència del Consell a proposta de les associacions que estructuren i vertebren el sector associatiu i de voluntariat de Catalunya a nivell sectorial i en representació dels següents àmbits : tres representants de l ' àmbit social , dos del cultural , dos del comunitari , un de l ' ambiental i un del internacional .
es b ) Nueve personas designadas por la presidencia del Consejo a propuesta de las asociaciones que estructuran y vertebran el sector asociativo y de voluntariado de Cataluña a nivel sectorial y en representación de los siguientes ámbitos : tres representantes del ámbito social , dos del cultural , dos del comunitario , uno del ambiental y uno del internacional .
ca El Govern de la Generalitat de Catalunya , d ' acord amb el que estableix el Pla de Govern 2007-2010 , en el qual es fa constar la voluntat d ' afavorir la vertebració del territori , compensar les desigualtats , i potenciar el desenvolupament de les zones amb menys dinamisme econòmic o especialment despoblades del territori català , va aprovar , per l ' Acord de 22 de gener de 2008 , el Pla d ' Iniciatives de Dinamització Comarcal ( IDC ) per a les quatre comarques de Catalunya amb més necessitat de reactivació econòmica : l ' Anoia , el Pallars Jussà , el Ripollès i la Terra Alta .
es El Gobierno de la Generalidad de Cataluña , de acuerdo con lo que establece el Plan de Gobierno 2007-2010 , en el que se hace constar la voluntad de favorecer la vertebración del territorio , compensar las desigualdades , y potenciar el desarrollo de las zonas con menos dinamismo económico o especialmente despobladas del territorio catalán , aprobó , por el Acuerdo de 22 de enero de 2008 , el Plan de Iniciativas de Dinamización Comarcal ( IDC ) para las cuatro comarcas de Cataluña con más necesidad de reactivación económica : L ' Anoia , El Pallars Jussà , El Ripollès y La Terra Alta .
Mostrando página 1. 641 encontrado frases búsqueda de una frase columna vertebral.Se encuentra en 1,258 ms.Las memorias de traducción son creados por humanos, pero alineado por computadora, que puede provocar errores. Ellos vienen de muchas fuentes y no se registran. Te lo advierto.