Las traducciones a español:

  • columna vertebral   
  • raquis   

Oraciones de ejemplo con "columna vertebral", memoria de traducción

add example
ca Premi de 18.000,00 euros , en l ' àmbit de la conservació de la biodiversitat , al Grup de Recerca de Grans Vertebrats Marins , per tres dècades d ' investigació aplicada a la conservació dels cetacis , pinnípedes , quelonis marins i selacis .
es Premio de
ca f ) El tr actament conjunt de la llera actual , la nova llera , les zones d ' inundació i la xarxa de rieres associades , preservant la naturalitat d ' aquests espais i millorant la seva funcionalitat ecològica , haurà de garantir aquest paper d ' eix vertebrador de la vall baixa i el delta del Llobregat
es f ) El tratamiento conjunto del cauce actual , el nuevo cauce , las zonas de inundación y la red de rieras asociadas , preservando la naturalidad de estos espacios y mejorando su funcionalidad ecológica , deberá garantizar este papel de eje vertebrador del valle bajo y el delta del Llobregat
ca Quant a la hidrologia , la finca presenta un barranc que ha de vertebrar de manera significativa la zona , el barranc de Morlandes , que travessa de nord-est a sud-oest la finca i que és subsidiari del riu de Cortiella .
es En la finca
ca Des del primer dia , quan es denominava Punt Diari , ha apostat decididament per la informació de proximitat , pel foment de l ' ús social de la llengua catalana i ha contribuït a la vertebració del territori .
es Desde el prime r día , cuando se denominaba Punt Diari , ha apostado decididamente por la información de proximi dad , por el fomento del uso social de la lengua catalana y ha contribuido a la vertebración del territorio .
ca Projectes transversals per a la recuperació de la memòria democràtica , que conjuminin activitats pertanyents als diferents àmbits d ' actuació recollits en aquesta convocatòria , les quals hauran d ' estar vertebrades per un eix temàtic comú .
es Proyectos transversales para la recuperación de la memoria democrática , que aúnen actividades pertenecientes a los diferentes ámbitos de actuación recogidos en esta convocatoria , las cuales tendrán que estar vertebradas por un eje temático común .
ca Amb aquesta transformació , vertebrada en successives fases , es dóna solució a les condicions climàtiques poc favorables de la comarca de la Terra Alta , contribuint d ' aquesta manera a resoldre els problemes econòmics i socials de la zona , amb xifres de renda , desenvolupament i demografia molt baixos respecte la resta de Catalunya .
es Con esta transformación , vertebrada en sucesivas fases , se da solución a las condiciones climáticas poco favorables de la comarca de La Terra Alta , contribuyendo de esta manera a resolver los problemas económicos y sociales de la zona , con cifras de renta , desarrollo y demografía muy bajos respecto al resto de Cataluña .
ca El Govern de la Generalitat de Catalunya , d ' acord amb el que estableix el Pla de Govern 2007-2010 , en el qual es fa constar la voluntat d ' afavorir la vertebració del territori , compensar les desigualtats , i potenciar el desenvolupament de les zones amb menys dinamisme econòmic o especialment despoblades del territori català , va aprovar , per l ' Acord de 22 de gener de 2008 , el Pla d ' Iniciatives de Dinamització Comarcal ( IDC ) per a les quatre comarques de Catalunya amb més necessitat de reactivació econòmica : l ' Anoia , el Pallars Jussà , el Ripollès i la Terra Alta .
es El Gobierno de la Generalidad de Cataluña , de acuerdo con lo que establece el Plan de Gobierno 2007-2010 , en el que se hace constar la voluntad de favorecer la vertebración del territorio , compensar las desigualdades , y potenciar el desarrollo de las zonas con menos dinamismo económico o especialmente despobladas del territorio catalán , aprobó , por el Acuerdo de 22 de enero de 2008 , el Plan de Iniciativas de Dinamización Comarcal ( IDC ) para las cuatro comarcas de Cataluña con más necesidad de reactivación económica : L ' Anoia , El Pallars Jussà , El Ripollès y La Terra Alta .
ca 1.1 Aquestes bases tenen per objecte la concessió de subvencions a l ' edició i comercialització de publicacions periòdiques en català o en aranès , per tal de contribuir a l ' ampliació i consolidació de les empreses periodístiques editores de premsa en aquestes llengües , a la vertebració d ' un espai de comunicació social i a l ' enriquiment del patrimoni cultural del país .
es 1.1 Estas bases tienen por objeto la concesión de subvenciones a la edición y comercialización de publicaciones periódicas en catalán o en aranés , con el fin de contribuir a la ampliación y consolidación de las empresas periodísticas editoras de prensa en estas lenguas , a la vertebración de un espacio de comunicación social y al enriquecimiento del patrimonio cultural del país .
ca i ) Impacte del projecte sobre la vertebració econòmica i social del territori , sobre el teixit empresarial , especialment en l ' àmbit de la formació , la recerca tecnològica , la millora mediambiental i l ' eficiència energètica , i sobre la creació d ' empreses i de llocs de treball especialment en el sector de components de l ' energia eòlica .
es i ) Impacto del proyecto sobre la vertebración económica y social del territorio , sobre el tejido empresarial , especialmente en el ámbito de la formación , la investigación tecnológica , la mejora medioambiental y la eficiencia energética , y sobre la creación de empresas y de puestos de trabajo especialmente en el sector de componentes de la energía eólica .
ca Aquesta nova carretera que comunicarà Vic i Olot és un important eix viari previst al Pla d ' infraestructures de transport de Catalunya-infraestructures terrestres : xarxa viària , ferroviària i logística , que vertebra la comunicació entre les comarques d ' Osona i la Garrotxa .
es Esta nueva carretera que comunicará Vic y Olot es un importante eje viario previsto en el Plan de infraestructuras de transporte de Cataluña-infraestructuras terrestres : red viaria , ferroviaria y logística , que vertebra la comunicación entre las comarcas de Osona y La Garrotxa .
ca Projectes de millora social i de l ' entorn que tinguin com a eix vertebrador el comerç :
es b ) Implementación proyectos .
ca Considerades les característiques de la Federació , es creu convenient destinar una de les línies d ' ajut a fomentar les actuacions que desenvolupi aquesta entitat com a eix vertebrador del teixit agrari cooperatiu .
es Consideradas las características de la Federación , se cree conveniente destinar una de las líneas de ayuda a fomentar las actuaciones que desarrolle esta entidad como eje vertebrador del tejido agrario cooperativo .
ca " Col · laboració en la sensibilització , promoció i consolidació de la llengua catalana com a eix vertebrador d ' un projecte plurilingüe .
es " Colaboración en la sensibilización , promoción y consolidación de la lengua catalana como eje vertebrador de un proyecto plurilingüe .
ca Valor afegit transfronterer ( 35 punts ) : es valoraran els projectes de cooperació estratègics per a la vertebració de l ' Espai Català Transfronterer , territori de l ' Eurodistricte , i els projectes unilaterals però amb una projecció transfronterera comprovada i eficient .
es Valor añadido transfronterizo ( 35 puntos ) : se valorarán los proyectos de cooperación estratégicos para la vertebración del Espacio Catalán Transfronterizo , territorio del Eurodistrito , y los proyectos unilaterales pero con una proyección transfronteriza comprobada y eficiente .
ca c ) Quatre persones designades per la presidència del Consell en representació d ' entitats que destaquin pel seu prestigi , el seu significatiu treball i la seva incidència i experiència en la vertebració territorial del sector .
es c ) Cuatro personas designadas por la presidencia del Consejo en representación de entidades que desta quen por su prestigio , su significativo trabajo y su incidencia y experiencia en la vertebración territorial del sector .
ca Per això , es troba convenient dotar el sector pesquer i el sector d ' activitats marítimes de Catalunya d ' uns instruments d ' interlocució i relació amb l ' Administració pesquera catalana que vertebrin de manera més eficaç la representació dels diferents agents socials i econòmics d ' ambdós sectors , d ' acord amb els interessos que cadascun representin .
es Por ello , se considera conveniente dotar al sector pesquero y al sector de actividades marítimas de Cataluña de unos instrumentos de interlocución y relación con la Administración pesquera catalana que vertebren de manera más eficaz la representación de los diferentes agentes sociales y económicos de ambos sectores , de acuerdo con los intereses que cada uno representen .
ca En aquesta mateixa vessant de vertebració del Pla a la realitat assistencial , al Servei Català de la Salut , com a ens responsable de la contractació de serveis de salut , li correspon garantir que les entitats proveïdores de serveis assumeixin els objectius del Pla i executin actuacions assistencials concretes per fer-lo efectiu .
es En este mismo sentido de vertebración del Plan a la realidad asistencial , al Servicio Catalán de la Salud , como ente responsable de la contratación de servicios de salud , le corresponde garantizar que las entidades proveedoras de servicios asuman los objetivos del Plan y ejecuten actuaciones asistenciales concretas por hacerlo efectivo .
ca El Departament d ' Educació de la Generalitat de Catalunya té com una de les prioritats l ' elaboració d ' un Projecte lingüístic plurilingüe i multicultural , amb el català com a eix vertebrador , en què les altres llengües són portes i finestres al món .
es El Departamento de Educación de la Generalidad de Cataluña tiene como una de las prioridades la elaboración de un Proyecto lingüístico plurilingüe y multicultural , con el catalán como eje vertebrador , en que las otras lenguas son puertas y ventanas al mundo .
ca 4.5.1 L ' organització d ' un esdeveniment puntual o d ' un conjunt d ' accions a realitzar al llarg de l ' any adreçades a reforçar la singularitat del municipi , sempre i quan s ' utilitzi com a eix vertebrador de l ' esdeveniment o conjunt d ' accions puntuals , el comerç .
es Ya sea un acontecimiento puntual o un conjunto de acciones repartidas en el tiempo , en ambos casos han de ir dirigidas a captar demanda esporádica , y por lo tanto deben generar por ellas mismas una atractividad e interés que supere el de la propia población residente .
ca El Govern de la Generalitat de Catalunya , d ' acord amb el que estableix el Pla de Govern 2007-2010 , en el qual es fa constar la voluntat d ' afavorir la vertebració del territori , compensar les desigualtats i potenciar el desenvolupament de les zones amb menys dinamisme econòmic o especialment despoblades del territori català , va aprovar , per l ' Acord de 22 de gener de 2008 , el Pla d ' iniciatives de dinamització comarcal ( IDC ) per a les quatre comarques de Catalunya amb més necessitat de reactivació econòmica : l ' Anoia , el Pallars Jussà , el Ripollès i la Terra Alta .
es El Gobierno de la Generalidad de Cataluña , de acuerdo con lo que establece el Plan de Gobierno 2007-2010 , en el que se hace constar la voluntad de favorecer la vertebración del territorio , compensar las desigualdades y potenciar el desarrollo de las zonas con menos dinamismo económico o especialmente despobladas del territorio catalán , aprobó , por el Acuerdo de 22 de enero de 2008 , el Plan de iniciativas de dinamización comarcal ( IDC ) para las cuatro comarcas de Cataluña con más necesidad de reactivación económica : L ' Anoia , El Pallars Jussà , El Ripollès y La Terra Alta .
ca L ' Estratègia queda vertebrada en 16 línies estratègiques i estableix 101 objectius estratègics — 49 dels quals quantificats — , que garanteixen , a nivell operatiu , la concreció i la viabilitat del model 2026 .
es La Estrategia queda vertebrada en 16 líneas estratégicas y establece 101 objetivos estratégicos 49 de los cuales cuantificados , que garantizan , a nivel operativo , la concreción y la viabilidad del modelo 2026.
ca En reconeixement a la vàlua d ' aquesta tasca i la seva extensió a diferents sectors d ' activitat per tal de vertebrar el País Valencià des dels punts de vista nacional i social .
es En reconocimiento a la valía de esta tarea y su extensión en diferentes sectores de actividad con el fin de vertebrar el País Valenciano desde los puntos de vista nacional y social .
ca Aquesta modificació puntual del planejament general vigent , actualitza aquell nombre d ' acord amb els nous paràmetres establerts amb el Decret 244 / 1997 , pel qual es desplega la Llei 1 / 1997 , de 24 de març , d ' equipaments comercials , resultant 390 unitats que s ' hauran de situar a l ' eix vertebrador qualificat com a sistema viari / aparcament ( clau 2IJ ) .
es Esta modificación puntual del vigente planeamiento general , actualiza aquel número de acuerdo con los nuevos parámetros establecidos con el Decreto 244/ 1997 , por el cual se despliega la Ley 1/ 1997 , de 24 de marzo , de equipamientos comerciales , resultando 390 unidades que deberán situarse en el eje vertebrador calificado como sistema viario/ aparcamiento ( clave 2IJ ) .
ca D ' una banda el riu Llobregat i el seu espai fluvial són l ' eix vertebrador del conjunt de la comarca del Baix Llobregat .
es Por una parte el río Llobregat y su espacio fluvial son el eje vertebrador del conjunto de la comarca de El Baix Llobregat .
ca b ) Nou persones designades per la presidència del Consell a proposta de les associacions que estructuren i vertebren el sector associatiu i de voluntariat de Catalunya a nivell sectorial i en representació dels següents àmbits : tres representants de l ' àmbit social , dos del cultural , dos del comunitari , un de l ' ambiental i un del internacional .
es b ) Nueve personas designadas por la presidencia del Consejo a propuesta de las asociaciones que estructuran y vertebran el sector asociativo y de voluntariado de Cataluña a nivel sectorial y en representación de los siguientes ámbitos : tres representantes del ámbito social , dos del cultural , dos del comunitario , uno del ambiental y uno del internacional .
Mostrando página 1. 641 encontrado frases búsqueda de una frase columna vertebral.Se encuentra en 0,4 ms.Las memorias de traducción son creados por humanos, pero alineado por computadora, que puede provocar errores. Ellos vienen de muchas fuentes y no se registran. Te lo advierto.