Las traducciones a español:

 • ceder   
  (Verb  )
 • abandonar   
 • abdicar   
 • aplazar   
 • dejar caer   
 • desistir   
 • diferir   
 • dimitir   
 • quitar   
 • rendir   
  (Verb  )
 • renunciar   
 • retroceder   

Frases similares en el diccionario de catalán español. (1)

CEDA
Confederación Española de Derechas Autónomas

Oraciones de ejemplo con "cedir", memoria de traducción

add example
ca e ) No tenir ante cedents penals que inhabilitin per exercir l ' advocacia d ' acord amb la normativa aplicable respectiva .
es e ) No tener antecedentes penales que inhabiliten para ejercer la abogacía de acuerdo con la respectiva normativa aplicable .
ca al terreny , i l ' ens cedent disposarà per analogia i convencionalment de
es analogía y convencionalmente de la opción que señala el
ca Afegeix , a més , que els drets del cedent resten salvaguardats també pel fet que consti que aquest disposa del projecte d ' obres i la memòria de qualitats i per l ' obligació que assumeix la cessionària de proporcionar a la cedent còpia simple de l ' escriptura d ' obra nova i constitució del règim de propietat horitzontal .
es Añade , además , que los derechos del cedente quedan salvaguardados también por el hecho de que conste que éste dispone del proyecto de obras y la memoria de calidades y por la obligación que asume la cesionaria de proporcionar a la cedente copia simple de la escritura de obra nueva y constitución del régimen de propiedad horizontal .
ca L ' altre progenitor pot seguir fent ús del període de suspensió per maternitat inicialment cedit , encara que en el moment previst per a la reincorporació de la mare al treball aquesta es trobi en situació d ' incapacitat temporal .
es Sin perjuicio de las seis semanas inmediatamente posteriores al parte de descanso obligatorio para la madre , en caso de que ambos progenitores trabajen , a la madre , en iniciarse el periodo de descanso por maternidad , puede optar para que el otro progenitor disfrute de forma determinada e ininterrumpida del periodo de descanso posterior al parto , bien de forma simultánea o sucesiva con el de la madre .
ca Per aquest motiu , al projecte li és d ’ aplicació el pro cediment que pre veu l ’ article 16 de l ’ esmentat Reial decret legislatiu 1 / 2008 , i cal que el Departament de Medi Ambient i Habitatge es pronunciï sobre la necessitat o no que el projecte se sotmeti a avaluació d ’ impacte ambiental , d ’ acord amb els criteris de l ’ Annex III .
es Por este motivo , al proyecto le es de aplicación el procedimiento que prevé el artículo 16 del mencionado Real decreto legislativo 1/ 2008 , y hace falta que el Departamento de Medio Ambiente y Vivienda se pronuncie sobre la necesidad o no que el proyecto se someta a evaluación de impacto ambiental , de acuerdo con los c riterios del Anexo III .
ca Que es doni publicitat a l ' acceptació de la cessió gratuïta de domini d ' una finca de 8.397 m2 formada per dues parcel · les no colindants , de 5.987 i 2.410 m2 de superfície , respecivament , situades al terme municipal de Gelida , valorades en conjunt en 619.042,47 euros , cedides per l ' Ajuntament del mateix municipi , amb destinació a un Institut d ' Educació Secundària , que es va atorgar mitjançant escriptura de segregació i cessió autoritzada pel notari de Barcelona senyor Eladi Crehuet Serra , en data 4 de maig de 2005 , núm . 746 del seu protocol que , segons aquest document públic , consta inscrita la major finca de la qual se segrega la finca objecte de cessió al Registre de la pro pietat de Martorell núm . 1 , al tom 2571 , llibre 95 de Gelida , foli 170 , finca 5.300 .
es Que se dé publicidad a la aceptación de la cesión gratuita de dominio de una finca de 8.397 m2 formada por dos parcelas no colindantes , de 5.987 i 2.410 m2 de superficie respectivament , situadas en el término municipal de Gelida , valoradas en conjunto en 619.042,47 euros , cedidas por el Ayuntamiento del mismo municipio , con destino a un Instituto de Educación Secundaria , y que se otorgó mediante es critura de segregación y cesión autorizada por el notario de Barcelona señor Eladi Crehuet Serra , con fecha 4 de mayo de 2005 , núm . 746 de su protocolo que , según este documento público , consta inscrita la mayor finca de la que se segrega la finca objeto de cesión en el Registro de la propiedad de Martorell núm . 1 , en el tomo 2571 , libro 95 de Gelida , folio 170 , finca 5.300 .
ca Les entitats cedents s ' adhereixen a aquest Conveni amb l ' objecte de precisar els requisits que han de reunir els drets de crèdit susceptibles de cessió als fons de titulització d ' actius que es constitueixin com a conseqüència dels convenis signats a l ' empara de l ' article 29 , apartat 14 , de la Llei 11 / 2004 , de 27 de desembre , de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2005 .
es Las entidades cedentes se adhieren al presente Convenio con el objeto de precisar los requisitos que deben reunir los derechos de crédito susceptibles de cesión a los fondos de titulización de activos que se constituyan como consecuencia de los convenios celebrados al amparo del artículo 29 , apartado 14 , de la Ley 11/ 2004 , de 27 de diciembre , de presupuestos de la Generalidad de Cataluña para el 2005.
ca RESOLUCIÓ ECF / 821 / 2005 , de 3 de març , per la qual es dóna publicitat a l ' acceptació de la cessió gratuïta de domini d ' una finca cedida per l ' Ajuntament de Vielha-Mijaran .
es RESOLUCIÓN ECF/ 821/ 2005 , de 3 de marzo , por la que se da publicidad a la aceptación de la cesión gratuita de dominio de una finca cedida por el Ayuntamiento de Vielha-Mijaran .
ca RESOLUCIÓ ECF / 2575 / 2004 , de 6 de setembre , per la qual es dóna publicitat a l ' acceptació de la cessió gratuïta de domini d ' una finca cedida per l ' Ajuntament de l ' Hospitalet de Llobregat .
es RESOLUCIÓN ECF/ 2575/ 2004 , de 6 de septiembre , por la que se da publicidad a la aceptación de la cesión gratuita de dominio de una finca cedida por el Ayuntamiento de L ' Hospitalet de Llobregat .
ca Aquesta falta de sobreample a la plataforma provoca que difícilment es puguin creuar dos vehicles pesants sense que un cedeixi el pas a l ' altre i genera elevats riscos per a la circulació .
es Esta falta de sobreancho en la plataforma provoca que difícilmente se puedan cruzar dos vehículos pesados sin que uno ceda el paso al otro , y genera elevados riesgos para la circulación .
ca Contra l ' acord anterior , que posa fi a la via administrativa , es pot interposar potestativament recurs de reposició , de conformitat amb el que preveuen els articles 107.1 , 116 i 117 de la Llei 30 / 199 2 , de 26 de novembre , de règim jurídic de les administracions públiques i del pro cediment administratiu comú , modificada per la Llei 4 / 1999 , de 13 de gener , davant la Subcomissió d ' Urbanisme del municipi de Barcelona , en el termini d ' un mes a comptar des de l ' endemà de la publicació d ' aquest Edicte al DOGC .
es Contra el anterior acuerdo , que pone fin a la vía administrativa , se puede interponer potestativamente recurso de reposición , de conformidad con lo que prevén los artículos 107.1 , 116 y 117 de la Ley 30/ 1992 , de 26 de noviembre , de régimen jurídico de las administraciones públicas y del procedimiento administrativo común , modificada por la Ley 4/ 1999 , de 13 de enero , ante la Subcomisión de Urbanismo del municipio de Barcelona , en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente de la publicación de este Edicto en el DOGC .
ca 19.1 En cas de cessió de drets especials d ' ajut , l ' exempció de l ' obligació d ' establir el nombre d ' hectàrees admissibles equivalent al nombre de drets d ' ajut establerta a l ' article 13 d ' aquesta Ordre només es mantindrà si se cedeixen tots els drets d ' ajut objecte de l ' exempció , i es considerarà una cessió de drets d ' ajut amb terres .
es 19.1 En el caso de cesión de derechos especiales de ayuda , la exención de la obligación de establecer el número de hectáreas admisibles equivalente al número de derechos de ayuda establecida en el artículo 13 de esta Orden sólo se mantendrá si se ceden todos los derechos de ayuda objeto de la exención , y se considerar á una cesión de derechos de ayuda con tierras .
ca 1.3 Caldrà cedir el 10 % de l ' aprofitament corresponent a l ' edificabilitat addicional , tal com estableix per al sòl urbà no consolidat l ' article 43 de la Llei d ' urbanisme .
es 1.4 Deberán aportarse las características y el trazado de las obras de urbanización básicas , así como el informe medioambiental , tal como establecen los artículos 58.3.b ) y 59.1.f ) , respectivamente , de la Ley de urbanismo .
ca No obstant això , quan l ' import de les subvencions con cedides sigui igual o superior a 3.000,00 euros es publicaran al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya .
es No obstante , cuando el importe de las subvenciones concedidas sea igual o superior a 3.000,00 euros , se publicarán en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya .
ca El CIRE disposa de tallers de producció pròpia i de producció per encàrrec , amb mitjans propis o cedits o en tallers interns o externs , i compta amb els mitjans necessaris per efectuar aquest encàrrec de gestió .
es El CIRE dispone de talleres de producción propia y de producción por encargo , con medios propios o cedidos o en talleres internos o externos , y cuenta con los medios necesarios para efectuar este encargo de gestión .
ca Es cedirà un mínim per dotacions i zones verdes d ' un 16 % del sector .
es Se cedirá un mínimo para dotaciones y zonas verdes de un 16 % del sector .
ca 5.3 Les dades que consten als registres , podran ser cedides a altres departaments de la Generalitat de Catalunya , entitats públiques que en depenen , i a altres administracions públiques que tinguin competències relacionades amb les dades objecte d ' aquests registres .
es 5.3 Los datos que constan en los registros , podrán ser cedidos a otros departamentos de la Generalidad de Cataluña , entidades públicas que dependen de ella , y a otras administraciones públicas que tengan competencias relacionadas con los datos objeto de estos registros .
ca De la mateixa manera es comprometen a no cedir a tercer les dades esmentades o els arxius que les contenen , així com a guardar estricta confidencialitat sobre aquestes d ' acord amb la Llei 15 / 1999 , de 13 de desembre , de protecció de dades .
es De la misma manera se comprometen a no ceder a tercero los datos mencionados o los archivos que las contienen , así como a guardar estricta confidencialidad sobre las mismas de acuerdo con la Ley 15/ 1999 , de 13 de diciembre , de protección de datos .
ca RESOLUCIÓ ECF / 1827 / 2005 , de 23 de maig , per la qual es dóna publicitat a l ' acceptació de la cessió gratuïta de domini d ' una finca cedida per l ' Ajuntament de Reus .
es RESOLUCIÓN ECF/ 1827/ 2005 , de 23 de mayo , por la que se da publicidad a la aceptación de la cesión gratuita de dominio de una finca cedida por el Ayuntamiento de Reus .
ca Pel Reial decret 966 / 1990 , de 20 de juliol , sobre traspàs de funcions de l ' Administració de l ' Estat a la Generalitat de Catalunya , en matèria de provisió de mitjans materials i econòmics per a l funcionament de l ' Administració de justícia , es van traspassar les plantes 1a i 2a de l ' Edifici Xifré d ' Arenys de Mar , sobre la base que l ' edifici esmentat havia estat cedit per l ' Ajuntament d ' aquesta localitat al Ministeri de Justícia .
es Por el Real Decreto 966/ 1990 , de 20 de julio , sobre traspaso de funciones de la Administración del Estado a la Generalidad de Cataluña , en materia de provisión de medios materiales y económicos para el funcionamiento de la Administración de Justicia , tuvo lugar el traspaso de las plantas 1a y 2a del Edificio Xifré en Arenys de Mar , sobre la base de que dicho edificio había sido cedido por el ayuntamiento de dicha localidad al Ministerio de Justicia .
ca Hem de cedir- li el teu seient
es Tenemos que cederle tu asiento
ca Podrà fer ús de les hores cedides a la borsa el personal municipal que les necessiti per qüestions relacionades amb la cura de fills , ascendents i / o discapacitats .
es Se recompensará al personal que haga servir el vehículo propio para llevar a cabo servicios del Ayuntamiento , con la cantidad 0,17 euros el km .
ca Per la naturalesa de l ' àmbit i la proporció d ' espais per a do tació que s ' obliguen a cedir , el Pla de millora urbana s ' acull al que disposa l ' article 64 de la Llei 2 / 2002 , de 14 de març , d ' urbanisme , en el sentit d ' acumular la totalitat possible de sòl per a equipament a l ' ús de parc urbà .
es Por la naturaleza del ámbito y la proporción de espacios para dotación que se obligan a cede r , el Plan de mejora urbana se acoge a lo que dispone el artículo 64 de la Ley 2/ 2002 , de 14 de marzo , de urbanismo , en el sentido de acumular la totalidad posible de suelo para equipamiento al uso de parque urbano .
ca 8.3 Els guanyadors dels tres premis del concurs per a cadascuna de les categories d ' edat que són objecte d ' aquesta convocatòria s ' obliguen a cedir a l ' ACC tots els drets d ' explotació derivats de la publicació dels treballs , de manera que aquest organisme pugui utilitzar , pel seu compte o a través de terceres persones , físiques o jurídiques , de la forma que estimi més convenient pels seus interessos , qualsevol de les imatges o elements que conformin l ' àlbum virtual .
es 8.3 Los ganadores de los tres premios del concurso para cada una de las categorías de edad que son objeto de esta convocatoria se obligan a ceder a la ACC todos los derechos de explotación derivados de la publicación de los trabajos , de modo que este organismo pueda utilizar , por su cuenta o a través terceras personas , físicas o jurídicas , de la forma que estime más conveniente por sus intereses , cualquiera de las imágenes o elementos que conformen el álbum virtual .
ca Que es doni publicitat a l ' acceptació de la cessió gratuïta de domini d ' una finca de 31.5 80,47 m2 de superfície situada a l ' avinguda de la Pau , núm . 120 , del terme municipal de Sabadell , valorada en 398.545,53 euro s , cedida en meitats indivises , pels ajuntaments de Sabadell i de Terrassa , amb destinació a Complex Central de la policia de la Generalitat-mossos d ' esquadra , que es va atorgar mitjançant escriptura de segregació i cessió autoritzada pel notari de Barcelona senyor José Javier Cuevas Castaño , en data 28 de juliol de 2005 , núm . 2835 del seu protocol que , segons aquest document públic , consta inscrita la major finca de la qual se segrega la finca objecte de cessió al Registre de la propietat de Sabadell núm . 1 , al tom 975 , llibre 119 de l ' Ajuntament de Sabadell , secció 2a , foli 144 , finca núm . 5.345 .
es Que se dé publicidad a la aceptación de la cesión gratuita de dominio de una finca de 31.580,47 m2 de superficie situada en la avenida de la Pau , núm . 120 , del término municipal de Sabadell , valorada en 398.545,53 euros , cedida en mitades indivisas , por los ayuntamientos de Sabadell y de Terrassa , con destino a Complejo Central de la policía de la Generalidad-mozos de escuadra , y que se otorgó mediante escritura de segregación y cesión autorizada por el notario de Barcelona señor José Javier Cuevas Castaño , con fecha 28 de julio de 2005 , núm . 2835 de su protocolo que , según este documento público , consta inscrita la mayor finca de la que se segrega la finca objeto de cesión en el Registro de la propiedad de Sabadell núm . 1 , en el tomo 975 , libro 119 del Ayuntamiento de Sabadell , sección 2a , folio 144 , finca núm . 5.345 .
Mostrando página 1. 730 encontrado frases búsqueda de una frase cedir.Se encuentra en 0,369 ms.Las memorias de traducción son creados por humanos, pero alineado por computadora, que puede provocar errores. Ellos vienen de muchas fuentes y no se registran. Te lo advierto.