Las traducciones a español:

 • ceder   
  (Verb, Verbal  )
 • diferir   
 • aplazar   
 • rendir   
  (Verb  )
 • retroceder   
 • abandonar   
 • abdicar   
 • acceder   
  (Verbal  )
 • apartar   
  (Verbal  )
 • ceder el paso   
 • claudicar   
  (Verbal  )
 • conceder   
  (Verbal  )
 • consentir   
  (Verbal  )
 • dar     
  (Verbal  )
 • dejar caer   
 • desistir   
 • dimitir   
 • doblegarse   
  (Verbal  )
 • entregar   
  (Verbal  )
 • librar   
  (Verbal  )
 • otorgar   
  (Verbal  )
 • pasar   
  (Verbal  )
 • quitar   
 • renunciar   
 • retirar   
  (Verbal  )
 • traspasar   
  (Verbal  )

Frases similares en el diccionario de catalán español. (3)

CEDA
Confederación Española de Derechas Autónomas
Cedar Rapids
Cedar Rapids
cedent
cedente

Oraciones de ejemplo con "cedir", memoria de traducción

add example
ca Atès que tant la mutualitat cedent de la cartera d ' assegurances com la mutualitat cessionària han donat compliment al que estableixen els articles 13.1 del Decret 279 / 2003 , de 4 de novembre , i 70.1 del ROSSP , esdevé necessari adoptar resolució acordant , de conformitat amb el que es preveu a l ' article 86 de la Llei 30 / 1992 , de 26 de novembre , l ' obertura del període d ' informació pública a què es refereixen els preceptes reglamentaris esmentats en el seu respectiu apartat núm . 2 , si bé tenint present el fet que la mutualitat cedent únicament consta inscrita en el Registre de Mutualitats de Previsió Social de Catalunya .
es Considerando que tanto la mutualidad cedente de la cartera de seguros como la mutualidad cesionaria han dado cumplimiento a lo que establecen los artículos 13.1 del Decreto 279/ 2003 , de 4 de noviembre , y 70.1 del ROSSP , resulta necesario adoptar resolución acordando , conforme a lo previsto en el artículo 86 de la Ley 30/ 1992 , de 26 de noviembre , la apertura del período de información pública a que se refieren los preceptos reglamentarios citados en su respectivo apartado núm . 2 , si bien teniendo presente el hecho que la mutualidad cedente únicamente consta inscrita en el Registro de Mutualidades de Previsión Social de Cataluña .
ca RE SOLUCIÓ ECF / 3023 / 2005 , de 30 de setembre , per la qual es dóna publicitat a l ' acceptació de la cessió gratuïta de domini d ' una finca cedida per l ' Ajuntament de Navàs .
es RESOLUCIÓN ECF/ 3023/ 2005 , de 30 de septiembre , por la que se da publicidad a la aceptación de la cesión gratuita de dominio de una finca cedida por el Ayuntamiento de Navàs .
ca El requisit que hauran de reunir els esmentats drets de crèdit cedits per les entitats adherides a aquest Conveni seran els següents :
es Los requisitos que deberán reunir los citados derechos de crédito concedidos por las entidades adheridas al presente Convenio serán los siguientes :
ca a ) Cedir a l ' Administració de la Generalitat de Catalunya , sense contraprestació pecuniària a canvi , les successives versions que realitzi durant la vigència del present Conveni en l ' aplicació objecte de cessió tant per a la seva adaptació lingüística com per a les millores tècniques o evolutives que la utilització de l ' aplicació demani quant a instrument d ' ordenació de l ' acció de Govern .
es a ) Ceder a la Administración de la Generalidad de Cataluña , sin contraprestación pecuniaria a cambio , las sucesivas versiones que realice durante la vigencia del presente Convenio en la aplicación objeto de cesión tanto para su adaptación lingüística como para las mejoras técnicas o evolutivas que la utilización de la aplicación demande en cuanto instrumento de ordenación de la acción de Gobierno .
ca 5.3 Les dades que consten als registres , podran ser cedides a altres departaments de la Generalitat de Catalunya , entitats públiques que en depenen , i a altres administracions públiques que tinguin competències relacionades amb les dades objecte d ' aquests registres .
es 5.3 Los datos que constan en los registros , podrán ser cedidos a otros departamentos de la Generalidad de Cataluña , entidades públicas que dependen de ella , y a otras administraciones públicas que tengan competencias relacionadas con los datos objeto de estos registros .
ca Que es doni publicitat a l ' acceptació de la constitució gratuïta d ' un dret real de superfície durant un termini de 75 anys sobre una finca de 8.989 m2 de superfície situada al terme municipal de Santa Coloma de Gramenet , cedida per l ' Ajuntament del mateix municipi , amb destinació a institut d ' educació secundària , que es va atorgar mitjançant escriptura de constitució d ' un dret real de superfície autoritzada pel senyor Mariano José Gimeno Valentín-Gamazo , notari de Barcelona , amb data 16 de juny de 2004 , núm . 1441 del seu protocol que , segons aquest document públic , consta inscrita al Registre de la propietat de Santa Coloma de Gramenet núm . 2 , al tom 1351 de l ' arxiu , llibre 296 de Santa Coloma de Gramenet , foli 54 , finca 11621 , i que li correspon el núm . 01976 d ' ens immobiliari a l ' Inventari general de béns i drets de la Generalitat de Catalunya .
es Que se dé publicidad a la aceptación de la constitución gratuita de un derecho real de superficie durante un plazo de 75 a ños sobre una finca de 8.989 m2 de superficie situada en el término municipal de Santa Coloma de Gramenet , cedida por el Ayuntamiento del mismo municipio , con destino a instituto de educación secundaria , que se otorgó mediante escritura de constitución de un derecho real de superficie autorizada por el señor Mariano José Gimeno Valentín-Gamazo , notario de Barcelona , con fecha 16 de junio de 2004 , núm . 1441 de su protocolo que , según este documento público , consta inscrita en el Registro de la propiedad de Santa Coloma de Gramenet núm . 2 , en el tomo 1351 del archivo , libro 296 de Santa Coloma de Gramenet , folio 54 , finca 11621 , y que le corresponde el núm . 01976 de ente inmobiliario en el Inventario general de bienes y derechos de la Generalidad de Cataluña .
ca 4.3 En cas de discrepància sobre el valor de les obres declarat per la Junta i el valor fixat en la sol · licitud , la Direcció General del Patrimoni Cultural ho ha de traslladar a l ' entitat cessionària , als efectes que aquesta i la persona cedent manifestin per escrit la conformitat amb el valor declarat per la Junta .
es 4.3 En caso de discrepancia sobre el valor de las obras declarado por la Junta y el valor fijado en la solicitud , la Dirección General del Patrimonio Cultural debe dar traslado a la entidad cesionaria , a los efectos de que ésta y la persona cedente manifiesten por escrito la conformidad con el valor declarado por la Junta .
ca Al personal pro cedent d ' AGBAR només se li restarà del Plus de Jornada Partida els 650 .
es Al personal procedente de AGBAR sólo se le restará del Plus de Jornada Partida los 650 .
ca Els ens beneficiaris de les subvencions han de cedir al Departament d ' Interior , Relacions Institucionals i Participació de la Generalitat de Catalunya els drets d ' explotació sobre l ' obra resultant del projecte subvencionat , especialment els de reproducció , distribució , comunicació pública i transformació , que podran exercir en concurrència amb el mateix ens beneficiari .
es Los entes beneficiarios de las subvenciones tienen que ceder al Departamento de Interior , Relaciones Institucionales y Participación de la Generalidad de Cataluña los derechos de explotación sobre la obra resultante del proyecto subvencionado , especialmente los de reproducción , distribución , comunicación pública y transformación , que podrán ejercer en concurrencia con el mismo ente beneficiario .
ca .5 La sol · licitud cal adreçar-la al servei territorial del qual depengui la persona interessada o , si escau , a la Subdirecció General de Gestió de Personal Docent , i es pot presentar als serveis territorials , a la seu central del Departament d ' Educació o per qualsevol dels mitjans previstos a l ' article 38 de la Llei 30 / 1992 , de 26 de novembre , de règim jurídic de les administracions públiques , i del pro cediment administratiu comú .
es .5 La solicitud se dirigirá al Servicio Territorial del cual dependa el interesado o , en su caso , a la Subdirección General de Gestión de Personal Docente , y se puede presentar en los Servicios Territoriales y en la sede central del Departamento de Educación o por cualquiera de los medios previstos en el artículo 38 de la Ley 30/ 1992 , de 26 de noviembre , de régimen jurídico de las administraciones públicas , y del procedimiento administrativo común .
ca Els adjudicataris estan obligats a prestar la seva col · laboració d ' acord amb les condicions que estableixen les bases d ' aquesta convocatòria , a justificar davant del Departament la realització de les tasques encomanades mitjançant la presentació d ' una memòria final , a cedir els drets d ' explotació dels estudis realitzats per al Departament , i a facilitar tota la informació que els sigui requerida pel Departament en relació amb l ' activitat prestada , així com a sotmetre ' s a les actuacions de comprovació i control que estableix l ' article 97 del Decret legislatiu 3 / 2002 , de 24 de desembre , pel qual s ' aprova el Text refós de la Llei de finances públiques .
es Los adjudicatarios están obligados a prestar su colaboración de acuerdo con las condiciones que establecen las bases de esta convocatoria , a justificar ante el Departamento la realización de las tareas encomendadas mediante la presentación de una memoria final , a ceder los derechos de explotación de los estudios realizados para el Departamento , y a facilitar toda la información que le sea requerida por el Departamento en relación con la actividad prestada , así como a someterse a las actuaciones de comprobación y control que establece el artículo 97 del Decreto legislativo 3/ 2002 , de 24 de diciembre , por el que se aprueba el Texto refundido de la Ley de finanzas públicas .
ca Atès que mitjançant escrit de data 29 de febrer de 2008 , l ’ Aju ntament de Xerta , amb motiu de necessitats sorgides posteriorment , va demanar poder compatibilitzar la destinació dels terrenys cedits per a dipòsit regulador d ’ aigua , amb la ubicació d ’ un dipòsit temporal de contenidors de deixalleria mòbil de recollida municipal ;
es Dado que en
ca En l ' escrit de sol · licitud constarà el vistiplau del president / a de la Junta Personal i especificarà la persona que les cedeix i qui les aprofita .
es En el escrito de solicitud constará el visto bueno del presidente/ ta de la Junta Personal y especificará la persona que las cede y quien las aprovecha .
ca 1.1 S ' inclourà en el sector de sòl urbanitzabl e delimitat C.S.1.1 les finques cedides anticipadament a l ' Ajuntament per a la localització dels sistemes que estaven incloses en el C.S.1.2.
es 1.1 Se incluirán en el sector de suelo urbanizable delimitado C.S.1.1 las fincas cedidas anticipadamente al Ayuntamiento para la localización de los sistemas que estaban incluidos en el C.S.1.2 .
ca També pot ser causa de reintegrament , total o parcial , dels ajuts concedits , la realització per part de l ' autor o l ' autora de qualsevol actuació que qüestioni , impedeixi o obstaculitzi l ' exercici dels drets d ' explotació cedits per l ' autor o l ' autora en virtut del que preveu la base 8 .
es También puede ser causa de reintegro , total o parcial , de las ayudas concedidas , la realización por parte del autor o autora de cualquier actuación que cuestione , impida o obstaculice el ejercicio de los derechos de explotación cedidos por el autor o la autora en virtud de lo previ sto en la base 8.
ca RESOLUCIÓ PRE / 4416 / 2006 , de 28 de novembre , per la qual es dóna publicitat a subvencions con cedides , per concurs públic , a associacions juven ils i entitats que ofereixen serveis a la joventut per a actuacions emmarcades en el Pla nacional de joventut de Catalunya per a inversions en béns immobles destinats a activitats juvenils , d ' import igual o superior a 3.000 euros , durant el tercer trimestre de 2006 , del Departament de la Presidència .
es RESOLUCIÓN PRE/ 4416/ 2006 , de 28 de noviembre , por la que se da publicidad a las subvenciones concedidas , por concurso público , a asociaciones juveniles y entidades que ofrecen servicios a la juventud para actuaciones enmarcadas en el Plan nacional de juventud de Cataluña para inversiones en bienes inmuebles destinados a actividades juveniles , de importe igual o superior a 3.000 euros , durante el tercer trimestre de 2006 , del Departamento de la Presidencia .
ca RESOLUCIÓ ECF / 1829 / 2005 , de 20 de maig , per la qual es dóna publicitat a l ' acceptació de la cessió gratuïta de domini d ' una finca cedida per l ' Ajuntament de Vilassar de Dalt .
es RESOLUCIÓN ECF/ 1829/ 2005 , de 20 de mayo , por la que se da publicidad a la aceptación de la cesión gratuita de dominio de una finca cedida por el Ayuntamiento de Vilassar de Dalt .
ca L ' article 2 de la Llei 7 / 2007 , de 17 de juliol , de l ' Agència Tributària de Catalunya , estableix que corresponen a aquesta Agència les funcions de gestionar , liquidar , inspeccionar i recaptar els tributs propis de la Generalitat i els tributs estatals cedits totalment a la Generalitat , d ' acord amb el que disposa l ' article 204 de l ' Estatut d ' autonomia de Catalunya , així com gestionar la recaptació per la via executiva dels ingressos de dret públi c no tributaris de l ' Administració de la Generalitat i dels ens que conformen el sector públic de la Generalitat .
es El artículo 2 de la Ley 7/ 2007 , de 17 de julio , de la Agencia Tributaria de Cataluña , establece que corresponden a esta Agencia las funciones de gest ionar , liquidar , inspeccionar y recaudar los tributos propios de la Generalidad y los tributos estatales cedidos totalmente a la Generalidad , de acuerdo con lo que dispone el artículo 204 del Estatuto de autonomía de Cataluña , así como gestionar la recaudación por la vía ejecutiva de los ingresos de derecho público no tributarios de la Administración de la Generalidad y de los entes que conforman el sector público de la Generalidad .
ca Cedida a l ' Ajuntament PK 2,750
es Cedida al Ayuntamiento PK 2,750
ca Per al cas de la cessió gratuïta de béns , els béns cedits revesteixen a l ' administració cedent en els supòsits i condicions que determini l ' acord de cessió .
es Para el caso de la cesión gratuita de bienes , los bienes cedidos revisten a la administración cedente en los supuestos y condiciones que determine el acuerdo de cesión .
ca .4 Con cedir , simultàniament al tràmit d ' informació pública , en compliment de l ' article 83.7 del Text refós de la Llei d ' urbanisme , audiència als ajuntaments limítrofs de Santa Cecília de Voltregà , Sant Bartomeu del Grau , Sant Hipòlit de Voltregà , Manlleu , Santa Maria de Corcó , Tavertet , Vilanova de Sau , Tavèrnoles , Folgueroles , Calldetenes , Santa Eugènia de Berga , Malla , Muntanyola i Santa Eulàlia de Ri uprimer .
es .4 Conceder , simultáneamente al trámite de información pública , en cumplimiento del artículo 83.7 del Texto refundido de la Ley de urbanismo , audiencia a los ayuntamientos limítrofes de Santa Cecília de Voltregà , Sant Bartomeu del Grau , Sant Hipòlit de Voltregà , Manlleu , Santa Maria de Corcó , Tavertet , Vilanova de Sau , Tavèrnoles , Folgueroles , Calldetenes , Santa Eugènia de Berga , Malla , Muntanyola y Santa Eulàlia de Riuprimer .
ca --1 Cedir gratuïtament l ' ús a favor de l ' Ajuntament de
es en año y hasta un máximo de 30 años , de una finca de
ca de 28 de desembre de 2004 , pel qual es cedeix gratuïtament el domini d ' una finca propietat de la Generalitat de Catalunya situada en el terme municipal de Sant Adrià de Besos a favor del Consorci del Barri de la Mina
es de 28 de diciembre de 2004 , por el que se cede gratuitamente el dominio de una finca propiedad de la Generalidad de Cataluña situada en el término municipal de Sant Adrià de Besòs a favor del Consorcio Barrio de la Mina
ca En l ' execució de les determinacions urbanístiques s ' ha uran de cedir gratuïtament , com defineix l ' Art .
es En la ejecución de las determinaciones urbanísticas se tendrán que ceder gratuitamente , como define el Art .
ca .8 L ' incompliment dels compromisos de reinversió per part de les entitats cedents comportarà la impossibilitat de titulitzar en fons de titulització amb aval de la Generalitat de Catalunya fins al compliment i justificació dels compromisos esmentats .
es .8 El incumplimiento de los compromisos de reinversión por parte de las entidades ceden tes conllevará la imposibilidad de titulizar en fondos de titulización con aval de la Generalidad de Cataluña hasta el cumplimiento y justificación de dichos compromisos .
Mostrando página 1. 730 encontrado frases búsqueda de una frase cedir.Se encuentra en 0,288 ms.Las memorias de traducción son creados por humanos, pero alineado por computadora, que puede provocar errores. Ellos vienen de muchas fuentes y no se registran. Te lo advierto.