Las traducciones a español:

 • ceder   
  (Verb  )
 • abandonar   
 • abdicar   
 • aplazar   
 • dejar caer   
 • desistir   
 • diferir   
 • dimitir   
 • quitar   
 • rendir   
  (Verb  )
 • renunciar   
 • retroceder   

Frases similares en el diccionario de catalán español. (1)

CEDA
Confederación Española de Derechas Autónomas

Oraciones de ejemplo con "cedir", memoria de traducción

add example
ca L ' Ajuntament de Terrassa , per acord de Ple de 30 de gener de 2003 , modificat el 23 de febrer de 2006 , va cedir gratuïtament al Departament de Benestar i Família un terreny emplaç at a la confluència de la Rambla Francesc Macià i l ' avinguda Vallès per a la construcció , posada en funcionament i manteniment d ' un casal de gent gran i la creació d ' una ludoteca .
es El Ayuntamiento de Terrassa , por acuerdo de Pleno de 30 de enero de 2003 , modificado el 23 de febrero de 2006 , cedió gratuitamente al Departamento de Bienestar y Familia un terreno emplazado en la confluencia de la Rambla Francesc Macià y la avenida Vallès para la construcción , puesta en funcionamiento y mantenimiento de una residencia de personas mayores y la creación de una ludoteca .
ca El terreny on s ' instal · larà està cedit a Endesa Distribución Eléctrica , SLU .
es El terreno donde se instalará está cedido a Endesa Distribución Eléctrica , SLU .
ca RESOLUCIÓ ECF / 2781 / 2004 , de 27 de setembre , per la qual es dóna publicitat a l ' acceptació de la cessió gratuïta de domini d ' una finca cedida per l ' Ajuntament de Lleida .
es RESOLUCIÓN ECF/ 2781/ 2004 , de 27 de septiembre , por la que se da publicidad a la aceptación de la cesión gratuita de dominio de una finca cedida por el Ayuntamiento de Lleida .
ca En el cas d ' un immoble cedit o arrendat cal presentar una fotocòpia compulsada del contracte d ' arrendament i l ' autorització del propietari per a realitzar les obres .
es En el caso de un inmueble cedido o arrendado hay que presentar una fotocopia compulsada del contrato de arrendamiento y la autorización del propietario para realizar las obras .
ca 2009922639 i data de 1 de setembre de 2009 , el qual indica que es compleix la Llei 34 / 1998 , de 7 d ' octubre , del sector dels hidrocarburs , modificada per la Llei 12 / 2007 , de 2 de juliol ( BOE de 3.7.2007 ) , així com les obligacions i els drets que estableixen els articles 74 i 75 de la mateixa Llei , desplegada reglamentàriament pel Reial decret 1434 / 2002 , de 27 de desembre , per la qual es regulen les activitats de transport , distribució , comercialització , subministrament i pro cediments d ' autorització d ' instal · lacions de gas natural ( BOE de 31.12.2002 ) , que és aplicable a l ' activitat de distribució de GLP canalitzat .
es 2009922639 y fecha de 1 de septiembre de 2009 , el cual indica que se cumple la Ley 34/ 1998 , de 7 de octubre , del sector de los hidrocarburos , modificada por la Ley 12/ 2007 , de 2 de julio ( BOE de 3.7.2007 ) , así como con las obligaciones y los derechos estableci dos en los artículos 74 y 75 de la misma Ley , desarrollada reglamentariamente por el Real decreto 1434/ 2002 , de 27 de diciembre , por la que se regulan las actividades de transporte , distribución , comercialización , suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de gas natural ( BOE de 31.12.2002 ) , resultando de aplicación a la actividad de distribución de GLP canalizado .
ca RESOLUCIÓ ECF / 2367 / 2005 , de 12 de juliol , per la qual es dóna publicitat a l ' acceptació de la cessió gratuïta de domini d ' una finca cedida per l ' Ajuntament de Gelida .
es RESOLUCIÓN ECF/ 2367/ 2005 , de 12 de julio , por la que se da publicidad a la aceptación de la cesión grat uita de dominio de una finca cedida por el Ayuntamiento de Gelida .
ca En especial , s ' abstindrà de cedir a tercers aquestes dades o els arxius que les contenen , i guardarà confidencialitat estricta sobre aquestes .
es En especial , se abstendrá de ceder a terceros estos datos o los archivos que los contienen , y guardará confidencialidad estricta sobre las mismas .
ca Igualment s ' ha de cedir a l ' Ajuntament , per part dels propietaris , el sòl edificable corresponent al 10 % de l ' aprofitament urbanístic de l ' àmbit .
es Igualmente se debe ceder al Ayuntamiento , po r parte de los propietarios , el suelo edificable correspondiente al 10 % de l aprovechamiento urbanístico del ámbito .
ca Que es doni publicitat a l ' acceptació de la cessió gratuïta de domini d ' una finca de 3.475 m2 de superfície situada a Vilach , del terme municipal de Vielha-Mijaran , valorada en 175.837 euros , cedida per l ' Ajuntament del mateix municipi , amb destin ació a comissaria de la policia de la Generalitat-mossos d ' esquadra , que es va atorgar mitjançant escriptura de cessió autoritzada pel senyor Eladi Crehuet Serra , notari de Barcelona , amb data 1 de febrer de 2005 , núm . 118 del seu protocol que , segons aquest document públic , consta inscrita al Registre de la propietat de Vielha , al tom 556 , llibre 17 de Vielha-Mijaran , foli 124 , finca 1.144 , i que li correspon el núm . 05237 d ' ens immobiliari a l ' Inventari general de béns i drets de la Generalitat de Catalunya .
es Que se dé publicidad a la aceptación de la cesión gratuita de dominio de una finca de 3.475 m2 de superficie situada en Vilach , del término municipal de Vielha-Mijaran , valorada en 175.837 euros , cedida por el Ayuntamiento del mismo municipio , con destino a comisaría de la policía de la Generalidad-mozos de escuadra , que se otorgó mediante escritura de cesión autorizada por el señor Eladi Crehuet Serra , notario de Barcelona , con fecha 1 de febrero de 2005 , núm . 118 de su protocolo que , según este documento público , consta inscrita en el Registro de la propiedad de Vielha , en el tomo 556 , libro 17 de Vielha-Mijaran , folio 124 , finca 1.144 , y que le corresponde el núm . 05237 de ente inmobiliario en el Inventario general de bienes y derechos de la Generalidad de Cataluña .
ca " .3 Revocar l ' autorització administrativa per efectuar previsió social a l ' Entitat cedent , Montepio de Conductors de Vic i Comarca , Mutualitat de Previsió Social .
es " .3 Revocar la autorización administrativa para efectuar previsión social a la Entidad cedente , Montepio de Conductors de Vic i Comarca , Mutualitat de Previsión Social .
ca Cedir a l ' Ajuntament el sòl reservat per a sistemes generals inclosos dins l ' àmbit d ' actuació en que siguin compresos .
es Ceder al Ayuntamiento el suelo reservado para sistemas generales incluidos dentro el ámbito de actuación en el que estén comprendidos .
ca En especial , s ' abstindrà de cedir a tercers aquestes dades o els arxius que les contenen , i guardarà confidencialitat estricta sobre aquestes .
es En especial , se abstendrá de ceder a terceros estos datos o los archivos que las contienen , y guardará confidencialidad estricta sobre las mismas .
ca Les entitats cedents s ' adhereixen a aquest Conveni amb l ' objecte de precisar els requisits que han de reunir els drets de crèdit susceptibles de cessió als fons de titulització d ' actius que es constitueixin com a con seqüència dels convenis signats a l ' empara de l ' article 35.1.c ) de la Llei 16 / 2007 , del 21 de desembre , de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2008 .
es Las entidades cedentes se adhieren al presente Convenio con el objeto de precisar los requisitos que deben reunir los derechos de crédito susceptibles de cesión a los fondos de titulización de activos que se constituyan como consecuencia de los convenios celebrados al amparo del artículo 35.1.c ) de la Ley 16/ 2007 , de 21 de diciembre , de presupuestos de la Generalidad de Cataluña para el 2008.
ca e ) Document que acrediti que la corporació local és propietària del solar i l ' immoble , o bé que en té cedit l ' ús durant un mínim de 15 anys .
es e ) Documento que acredite que la corporación local es propietaria del solar o inmueble , o bien que tiene cedido su uso durante un mínimo de 15 años .
ca En el marc del nou sistema de finançament , la Generalitat de Catalunya té assumides competències en l ' àmbit de la gestió i la liquidació de tributs cedits , entre les quals cal incloure la relativa a l ' aprovació dels models d ' autoliquidació de l ' impost sobre transmissions patrimonials i actes jurídics documentats .
es ORDEN ECF/ 109/ 2005 , de 18 de marzo , por el que se aprueban los modelos 600 , 610 , 611 , 615.
ca De la mateixa manera es comprometen a no cedir a tercer les dades esmen tades o els arxius que les contenen , així com a guardar estricta confidencialitat sobre les mateixes d ' acord amb la Llei 15 / 1999 , de 13 de desembre , de protecció de dades .
es De la misma manera se comprometen a no ceder a tercero los datos mencionados o los archivos que las contienen , así como a guardar estricta confidencialidad sobre las mismas de acuerdo con la Ley 15/ 1999 , de 13 de diciembre , de protección de datos .
ca Cessió o comunic acions de dades : no se cedeix cap tipus d ' informació .
es Cesión o comunicaciones de datos : no se cede ningún tipo de información .
ca Les entitats cedents s ' adhereixen a aquest Conveni amb l ' objecte de precisar els requisits que han de reunir els drets de crèdit susceptibles de cessió als fons de titulització d ' actius que es constitueixin com a conseqüència dels convenis signats a l ' empara de l ' article 35.1.c ) de la Llei 4 / 2007 , del 4 de juliol , de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2007 .
es Las entidades cedentes se adhieren al presente Convenio con el objeto de precisar los requisitos que deben reunir los derechos de crédito susceptibles de cesión a los fondos de titulización de activos que se constituyan como consecuencia de los convenios celebrados al amparo del artículo 35.1.c ) de la Ley 4/ 2007 , de 4 de julio , de presupuestos de la Generalidad de Cataluña para el 2007.
ca -1.2 Cal delimitar un polígon d ' actuació urbanística establint tots els paràmetres per tal de garantir la urbanització de la vialitat i dels espais lliures així com també la seva urbanització , i establint normativament tots els seus paràmetres així com també l ' obligació de cedir el 10 % de l ' aprofitament urbanístic de l ' àmbit .
es -1.2 Debe delimitarse un polígono de actuación urbanística estableciendo todos los parámetros para garantizar la urbanización de la vialidad y de los espacios libres , así como también su urbanización , y estableciendo normativamente todos los parámetros , así como también la obligación de ceder el 10 % del aprovechamiento urbanístico del ámbito .
ca g ) Cedir a l ' Administració actuant gratuïtament , dins el sector de sòl urbanitzable en que siguin compresos els terrenys , el sòl necessari per a edificar el sostre corresponent al 10 % de l ' aprofitament urbanístic del sector ( l ' emplaçament d ' aquest sòl s ' haurà de concretar en el procés de reparcel · lació , o bé , si aquesta és innecessària , per acord entre l ' Administració actuant i els propietaris afectats ) .
es i ) Costear y , si procede , ejecutar las infraestructuras de conexión con los sistemas urbanísticos generales exteriores a la actuación urbanística , y también las obras para la ampliación o refuerzo de estos sistemas que sean necesarias como consecuencia de la magnitud de la propia actuación , de acuerdo con las previsiones del planeamiento general .
ca Projecte : ampliació instal · lacions taller ocupacional i llar residència per a disminuïts psíquics mitjançant construcció nou edifici en solar cedit per l ' Ajuntament contigu a l ' actual taller .
es Proyecto : ampliación instalaciones taller ocupacional y hogar residencia para disminuidos psíquicos mediante construcción nuevo edificio en solar cedido por el Ayuntamiento contiguo al actual taller .
ca 2.2 Caldrà que s ' acrediti la titularitat a favor de l ' Ajuntament , mitjançant escriptura pública , dels terrenys qualificats com a sistemes públics , és a dir , la zona verda i el tram de vial que se cedeixen , així com la garantia del 100 dels costos d ' urbanització de la zona verda .
es 2.2 Será necesario que se acredite la titularidad a favor del Ayuntamiento , mediante escritura pública , de los terrenos calificados como sistemas públicos , es decir , la zona verde y el tramo de vial que se ceden , así como la garantía del 100 de los costes de urbanización de la zona verde .
ca Les activitats de comercialització i transformació de productes agrícoles podran acollir-se sempre i quan l ' ajut no s ' estableixi sobre la base del preu o la quantitat de productes d ' aquest tipus adquirits pels productors primaris o comercialitzats per les empreses afectades , o si la concessió de l ' ajut està condicionada a l ' obligació de cedir-la totalment o parcialment a productors primaris .
es Las actividades de comercialización y transformación de productos agrícolas podrán acogerse siempre y cuando la ayuda no se establezca en base al precio o la cantidad de productos de este tipo adquiridos por los productores primarios o comercializados por las empresas afectadas , o si la concesión de la ayuda está condicionada a la obligación de cederla total o parcialmente a productores primarios .
ca .1 Aprovar definitivament el Pla especial de rectificació d ' alineacions i ajust de volums de la finca situada al carrer Mestre Joan Corrales , 86-88 , d ' Esplugues de Llobregat , promogut pel senyor Andreu Bosch Planas , en representació de l ' entitat mercantil Inversiones Almenar , SL , i tramès per l ' Ajuntament , amb el benentès que les obres d ' urbanització dels terrenys que se cedeixen han de ser a càrrec del propietari que cedeixi .
es .1 Aprobar definitivamente el Plan especial de rectificación de alineaciones y ajuste de volúmenes de la finca situada en la calle Mestre Joan Corrales , 86-88 , de Esplugues de Llobregat , promovido por el señor Andreu Bosch Planas , en representación de la entidad mercantil Inversiones Almenar , SL , y enviado por el Ayuntamiento , con la condición de que las obras de urbanización de los terrenos que se ceden deben ser a cargo del propietario que ceda .
ca Contra l ' acord anterior , que posa fi a la via administrativa , es pot interposar potestativament recurs de reposició , de conformitat amb el que preveuen els articles 107.1 , 116 i 117 de la Llei 30 / 199 2 , de 26 de novembre , de règim jurídic de les administracions públiques i del pro cediment administratiu comú , modificada per la Llei 4 / 1999 , de 13 de gener , davant la Subcomissió d ' Urbanisme del municipi de Barcelona , en el termini d ' un mes a comptar des de l ' endemà de la publicació d ' aquest Edicte al DOGC .
es Contra el anterior acuerdo , que pone fin a la vía administrativa , se puede interponer potestativamente recurso de reposición , de conformidad con lo que prevén los artículos 107.1 , 116 y 117 de la Ley 30/ 1992 , de 26 de noviembre , de régimen jurídico de las administraciones públicas y del procedimiento administrativo común , modificada por la Ley 4/ 1999 , de 13 de enero , ante la Subcomisión de Urbanismo del municipio de Barcelona , en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente de la publicación de este Edicto en el DOGC .
Mostrando página 1. 730 encontrado frases búsqueda de una frase cedir.Se encuentra en 0,561 ms.Las memorias de traducción son creados por humanos, pero alineado por computadora, que puede provocar errores. Ellos vienen de muchas fuentes y no se registran. Te lo advierto.