Las traducciones a español:

  • barracuda   

Picture dictionary

barracuda
barracuda

Frases similares en el diccionario de catalán español. (1)

barraca
cabina; barracón; casilla; garita

Oraciones de ejemplo con "barracuda", memoria de traducción

add example
ca Aprovar definitivament el Pla Especial urbanístic .Barraca de l ' Ametllé .
es Aprobar definitivamente el Plan Especial urbanístico .Barraca de L ' Ametllé .
ca Objecte : recuperació i millora de la barraca de Sangonelles .
es Objeto : recuperación y mejora de la barraca de Sangonelles .
ca La barraca de les eines ( fitxa 11 ) , s ' ha d ' excloure del catàleg , atès que com molt bé es determina en la fitxa el seu ús no es correspon al de masia o casa rural .
es La barraca de las he rramientas ( fichas 11 ) , debe excluirse del catálogo , dado que como muy bien se determina en la ficha su uso no se corresponde al de masía o casa rural .
ca Títol : Enllumenat públic al nucli del Coll de la Barraca .
es Título : Alumbrado público en el núcleo del Coll de la Barraca .
ca Fita 7 : se situa al Pla de la Barraca , enmig d ' un camp de conreu propietat de la Barraca .
es Mojón 7 : se sitúa en el Pla de la Barraca , en medio de un campo de cultivo propiedad de La barraca .
ca Objecte : Concert i maqueta " La Barraca "
es Objeto : Concert i maqueta "
ca Fita 6 : se situa sobre una carena del bac de can Barraca .
es Mojón 6 : se sitúa sobre una cresta en la umbría de Can Barraca .
ca Fita 15 : se situa a Can Ballestar , a uns noranta metres al nord del rec de Can Barraca i a uns cent setanta-cinc metres al nord-oest de Can Ballestar .
es Mojón 15 : se sitúa en Can Ballestar , a unos noventa metros al norte del arroyo de Can Barraca y a unos ciento setenta y cinco metros al noroeste de Can Ballestar .
ca Existeix la fita de pedra de forma irregular situada a l ' aresta sud-oest de la barraca de la Viuda de Prat , sobresortint de l ' esmentada aresta vint centímetres cap a l ' oest i amb unes dimensions de cinquanta-cinc per dinou centímetres de costat a la base i trenta-cinc centímetres d ' alçada .
es Hay el mojón de piedra en forma irregular situado en la aris ta suroeste de la barraca de la Viuda de Prat , sobresaliendo de la mencionada arista veinte centímetros hacia el oeste y con unas dimensiones de cincuenta y cinco por diecinueve centímetros de lado en la base y t reinta y cinco centímetros de altura .
ca La proposta d ' escut assumida per l ' Entitat Municipal Descentralitzada dels Muntells consisteix en un fons d ' atzur amb una barraca d ' argent tancada de sable , una espiga d ' arròs d ' argent , dues faixes ondades d ' argent i quatre muntells d ' or .
es La propuesta de escudo asumida por la Entidad Municipal Descentralizada de Els Muntells consiste en un fondo de azur con una barraca de plata cerrada de sable , una espiga de arroz de plata , dos fajas ondadas de plata y cuatro dunas de oro .
ca Denominació de la finca : LA BARRACA .
es Denominación de la finca : LA BARRACA .
ca Fita 16 : se situa a Can Barraca , a uns quaranta metres al nord-oest de l rec de Can Barraca .
es Mojón 16 : se sitúa en Can Barraca , a unos cuarenta metros al noroeste del arroyo de Can Barraca .
ca Fita 4 : se situa al Fondo de Monells al marge est d ' un camp de conreu a uns dos-cents trenta-quatre metres al nord-est de la Barraca del Ramonet i uns cent cinquanta metres al sud-oest de la línia de Ferrocarril de Barcelona a Lleida , i en el límit de propietats de Sr .
es Mojón 4 : se sitúa en el Fondo de Monells , en la margen este de un campo de labor a unos doscientos treinta y cuatro metros al noreste de la Barraca del Ramonet y unos ciento cincuenta metros al suroeste de la línea de Ferrocarril de Barcelona a Lleida , y en el límite de propiedades de Sr .
ca .1 Donar conformitat a la documentació aportada per l ' Ajuntament d ' Argelaguer en compliment de l ' acord de la Comissió Territorial d ' Urbanisme de Girona d ' 1 d ' abril de 2009 , referent a la modificació del Pla especial del catàleg de masies en l ' àmbit de la Barraca d ' en Serrat , promoguda i tramesa per l ' Ajuntament d ' Argelaguer .
es .1 Dar conformidad a la documentación aportada por el Ayuntamiento de Argelaguer en cumplimiento del acuerdo de la Comisión Territorial de Urbanismo de Girona de 1 de abril de 2009 , referente a la modificación del Plan especial del catálogo de masías en el ámbito de la Barraca d ' en Serrat , promovida y remitida por e .Ayuntamiento de Argelaguer .
ca Fita 7 : se situa al Bosc de Jovans al marge d ' unes finques de cultiu , a uns dos-cents quaranta-nou metres al nord d ' una cabana anomenada la Barraca .
es Mojón 7 : se sitúa en el Bosque de Jovans en el margen de unas fincas de cultivo a unos doscientos cuarenta y nueve metros al norte de una cabaña nombrada la Barraca .
ca Normes urbanístiques de Pla especial urbanístic Barraca de l ' Ametllé , al terme municipal d ' Amposta
es Normas urbanísticas de Plan especial urbanístico Barraca de l ' Ametllé , en el término municipal de Amposta
ca Denominació de la finca : Mas La Torre , Barraca i Padró Vell .
es Denominación de la finca : Mas La Torre , Barraca y Padró Vell .
ca Fita 6 : se situa al capdamunt del puig de Plana Ferri ola , al límit de les propietats de la Tolosa , al terme de Vallfogona de Ripollès , i de Montorro , de la Barraca de les Tenes i de Castellpalom , al terme de Ripoll .
es Mojón 6 : se sitúa en lo más alto de El Puig de Plana Ferriola , en el límite de las propiedades de La Tolosa , en el término de Vallfogona de Ripollès , y de Montorro , de La Barraca de les Tenes y de Castellpalom , en el término de Ripoll .
ca Fita 8 : se situa al bac de can Barraca .
es Mojón 8 : se sitúa en la umbría de Can Barraca .
ca Fita 10 : se situa en el marge sud-est del camí de la Bruguera , en el punt on conflueix el camí de Fares a la Barraca , a l ' extrem nord d ' u n camp de conreu , i a uns cent cinquanta metres al nord-oest de Can Fumerola .
es Mojón 10 : se sitúa en la margen sureste del camino de La Bruguera , en el punto donde confluye el camino de Fares a la Barraca , al extremo norte de un campo de cultivo , y a unos ciento cincuenta metros al noroeste de Can Fumerola .
ca Modificació del Pla especial del catàleg de masies en l ' àmbit de la Barraca d ' en Serrat , al terme municipal de Argelaguer
es Modificación del Plan especial del catalogo de masías en el ámbito de la Barraca d ' en Serrat , en el término municipal de Argelaguer
ca Fita 2 : se situa a la Vinya Gran al capdamunt d ' un talús , a uns cent vint-i-cinc metres a l ' est de la Barraca del Postilló , i en el límit de propietats de , Vicenç Escrit , en terme de Ribera d ' Ondara .
es Mojón 2 : se sitúa en La Vinya Gran en lo más alto de un talud , a unos ciento veinticinco metros al este de la Barraca del Postilló , y en el límite de propiedades de Vicenç Escrit , en término de Ribera d ' Ondara .
ca Sol · licitud per a la construcció d ' un habitatge al costat de can Viella , paratge can Barraca , al terme municipal de Ordis , promoguda per Jordi Viella Suñer .
es Solicitud para la construcción de una vivienda al lado de can Viella , paraje can Barraca , en el término municipal de Ordis , promovida por Jordi Viella Suñer .
ca Fita 9 : se situa al bac de can Barraca , a uns vint metres al nord-est del camí que duu a can Ventura .
es Mojón 9 : se sitúa en la umbría de Can Barraca , a unos veinte metros al noreste del c amino que lleva a Can Ventura .
ca .1 Aprovar definitivament la modificació del Pla especial del catàleg de masies en l ' àmbit de la Barraca d ' en Serrat , promoguda i tramesa per l ' Ajuntament d ' Argelaguer , supeditant-ne la publicació en el DOGC i consegüent executivitat a l ' aportació dels informes de la Direcció General d ' Arquitectura i Paisatge , Servei Geològic de Catalunya i Servei de Prevenció i Extinció d ' Incendis , i a la incorporació de les seves prescripcions , si escau .
es .1 Aprobar definitivamente la modificación del Plan especial del catálogo de masías en el ámbito de la Barraca d ' en Serrat , promovida y remitida por el Ayuntamiento de Argelaguer , supeditando la publicación en el DOGC y consiguiente ejecutividad a la aportación de los informes de la Dirección General d ' Arquitectura i Paisatge , Servei Geològic de Catalunya i Servei de Prevenció i Extinció d ' Incendis , y a la incorporación de sus prescripciones , si es necesario .
Mostrando página 1. 42 encontrado frases búsqueda de una frase barracuda.Se encuentra en 0,427 ms.Las memorias de traducción son creados por humanos, pero alineado por computadora, que puede provocar errores. Ellos vienen de muchas fuentes y no se registran. Te lo advierto.