Las traducciones a español:

  • barracuda   
  • sphyraena   
    (Noun  )

Picture dictionary

barracuda
barracuda

Frases similares en el diccionario de catalán español. (3)

barraca
cabina; barracón; casilla; garita; chabola; choza; barraca; galpón; cobertizo
barracó
barracón
barracot
barracón

Oraciones de ejemplo con "barracuda", memoria de traducción

add example
ca Denominació de la finca : Can Barraca .
es Denominación de la finca : Can Barraca .
ca Fita 7 : se situa al Bosc de Jovans al marge d ' unes finques de cultiu , a uns dos-cents quaranta-nou metres al nord d ' una cabana anomenada la Barraca .
es Mojón 7 : se sitúa en el Bosque de Jovans en el margen de unas fincas de cultivo a unos doscientos cuarenta y nueve metros al norte de una cabaña nombrada la Barraca .
ca Pla especial urbanístic .Barraca de l ' Ametllé . , al terme municipal d ' Amposta
es Plan especial urbanístico .Barraca de L ' Ametllé . , en el término municipal de Amposta
ca Fita 4 : se situa al Fondo de Monells al marge est d ' un camp de conreu a uns dos-cents trenta-quatre metres al nord-est de la Barraca del Ramonet i uns cent cinquanta metres al sud-oest de la línia de Ferrocarril de Barcelona a Lleida , i en el límit de propietats de Sr .
es Mojón 4 : se sitúa en el Fondo de Monells , en la margen este de un campo de labor a unos doscientos treinta y cuatro metros al noreste de la Barraca del Ramonet y unos ciento cincuenta metros al suroeste de la línea de Ferrocarril de Barcelona a Lleida , y en el límite de propiedades de Sr .
ca Fita 7 : se situa al Pla de la Barraca , enmig d ' un camp de conreu propietat de la Barraca .
es Mojón 7 : se sitúa en el Pla de la Barraca , en medio de un campo de cultivo propiedad de La barraca .
ca Fita 5 : se situa al Tros de la Casanova , uns 170 metres al nord d ' aquesta casa i a uns 3 metres d ' una barraca .
es Mojón 5 : se sitúa en El Tros de la Casanova , a unos 170 metros al norte de esta casa y a unos 3 metros de una barraca .
ca Pel que fa a les Mesures de seguiment i supervisió en el planejament derivat , s ' afegeix l ' apartat següent : “ c ) El Pla parcial inclourà les modificacions necessàries per a la conservació de la barraca de pedra seca que s ' ha identificat a l ' àmbit . ”
es En cuanto a las Med idas de seguimiento y supervisión en el planeamiento derivado , se añade el apartado siguiente : c ) El Plan parcial incluirá las modificaciones necesarias para la conservación de la barraca de piedra seca que se ha identificado al ámbito .
ca Aprovar definitivament el Pla Especial urbanístic .Barraca de l ' Ametllé .
es Aprobar definitivamente el Plan Especial urbanístico .Barraca de L ' Ametllé .
ca Fita 3 : se situa als boscos de la Barraca , a uns cent metres al nord-oest del camí de Vilafreser i a uns cent metres a l ' est del rec de Vallbona de Dalt .
es Mojón 3 : se sitúa en los bosques de La Barraca , a unos cien metros al noroeste del camino de Vilafreser y a unos cien metros al este de la acequia de Vallbona de Dalt .
ca Denominació de la finca : Mas La Torre , Barraca i Padró Vell .
es Denominación de la finca : Mas La Torre , Barraca y Padró Vell .
ca Fita 15 : se situa a Can Ballestar , a uns noranta metres al nord del rec de Can Barraca i a uns cent setanta-cinc metres al nord-oest de Can Ballestar .
es Mojón 15 : se sitúa en Can Ballestar , a unos noventa metros al norte del arroyo de Can Barraca y a unos ciento setenta y cinco metros al noroeste de Can Ballestar .
ca Fita 2 : se situa a la Vinya Gran al capdamunt d ' un talús , a uns cent vint-i-cinc metres a l ' est de la Barraca del Postilló , i en el límit de propietats de , Vicenç Escrit , en terme de Ribera d ' Ondara .
es Mojón 2 : se sitúa en La Vinya Gran en lo más alto de un talud , a unos ciento veinticinco metros al este de la Barraca del Postilló , y en el límite de propiedades de Vicenç Escrit , en término de Ribera d ' Ondara .
ca .1 Donar conformitat a la documentació aportada per l ' Ajuntament d ' Argelaguer en compliment de l ' acord de la Comissió Territorial d ' Urbanisme de Girona d ' 1 d ' abril de 2009 , referent a la modificació del Pla especial del catàleg de masies en l ' àmbit de la Barraca d ' en Serrat , promoguda i tramesa per l ' Ajuntament d ' Argelaguer .
es .1 Dar conformidad a la documentación aportada por el Ayuntamiento de Argelaguer en cumplimiento del acuerdo de la Comisión Territorial de Urbanismo de Girona de 1 de abril de 2009 , referente a la modificación del Plan especial del catálogo de masías en el ámbito de la Barraca d ' en Serrat , promovida y remitida por e .Ayuntamiento de Argelaguer .
ca Existeix la fita de pedra de forma irregular situada a l ' aresta sud-oest de la barraca de la Viuda de Prat , sobresortint de l ' esmentada aresta vint centímetres cap a l ' oest i amb unes dimensions de cinquanta-cinc per dinou centímetres de costat a la base i trenta-cinc centímetres d ' alçada .
es Hay el mojón de piedra en forma irregular situado en la aris ta suroeste de la barraca de la Viuda de Prat , sobresaliendo de la mencionada arista veinte centímetros hacia el oeste y con unas dimensiones de cincuenta y cinco por diecinueve centímetros de lado en la base y t reinta y cinco centímetros de altura .
ca Objecte : recuperació i millora de la barraca de Sangonelles .
es Objeto : recuperación y mejora de la barraca de Sangonelles .
ca Fita 8 : se situa al bac de can Barraca .
es Mojón 8 : se sitúa en la umbría de Can Barraca .
ca Normes urbanístiques de Pla especial urbanístic Barraca de l ' Ametllé , al terme municipal d ' Amposta
es Normas urbanísticas de Plan especial urbanístico Barraca de l ' Ametllé , en el término municipal de Amposta
ca Fita 10 : se situa en el marge sud-est del camí de la Bruguera , en el punt on conflueix el camí de Fares a la Barraca , a l ' extrem nord d ' u n camp de conreu , i a uns cent cinquanta metres al nord-oest de Can Fumerola .
es Mojón 10 : se sitúa en la margen sureste del camino de La Bruguera , en el punto donde confluye el camino de Fares a la Barraca , al extremo norte de un campo de cultivo , y a unos ciento cincuenta metros al noroeste de Can Fumerola .
ca La barraca simbolitza l ' hàbitat tradicional del Delta de l ' Ebre , l ' espiga d ' arròs fa referència al conreu d ' aquest producte a la zona , les faixes ondades representen el riu i els muntells figuren atès el topònim de l ' entitat municipal descentralitzada .
es La barraca simboliza el hábitat tradicional del Delta de l ' Ebre , la espiga de arroz hace referencia al cultivo de este producto en la zona , las fajas ondadas representan el río y las dunas figuran de acuerdo con el topónimo de la entidad municipal descentralizada .
ca .1 Aprovar definitivament la modificació del Pla especial del catàleg de masies en l ' àmbit de la Barraca d ' en Serrat , promoguda i tramesa per l ' Ajuntament d ' Argelaguer , supeditant-ne la publicació en el DOGC i consegüent executivitat a l ' aportació dels informes de la Direcció General d ' Arquitectura i Paisatge , Servei Geològic de Catalunya i Servei de Prevenció i Extinció d ' Incendis , i a la incorporació de les seves prescripcions , si escau .
es .1 Aprobar definitivamente la modificación del Plan especial del catálogo de masías en el ámbito de la Barraca d ' en Serrat , promovida y remitida por el Ayuntamiento de Argelaguer , supeditando la publicación en el DOGC y consiguiente ejecutividad a la aportación de los informes de la Dirección General d ' Arquitectura i Paisatge , Servei Geològic de Catalunya i Servei de Prevenció i Extinció d ' Incendis , y a la incorporación de sus prescripciones , si es necesario .
ca Fita 9 : se situa al bac de can Barraca , a uns vint metres al nord-est del camí que duu a can Ventura .
es Mojón 9 : se sitúa en la umbría de Can Barraca , a unos veinte metros al noreste del c amino que lleva a Can Ventura .
ca Fita 1 : se situa a la partida anomenada La Barraca de l ' Ignasi , al marge sud d ' un camí d ' accés a finques , a uns cinc-c ents quaranta metres a l ' est del vèrtex geodèsic de la Creu del Vent , i en el límit de propietats de Gabriel Termes i Joan Carreras , en terme d ' Argençola .
es Mojón 1 : se sitúa en la partida conocida como La Barraca de l ' Ignasi , en la margen sur de un camino de acceso a fincas , a unos quinientos cuarenta metros al este del vértice geodésico de la Creu del Vent , y en el límite de propiedades de Gabriel termes y Joan Carreras , en término de Argençola .
ca Fita 7 : se situa al bac de can Barraca .
es Mojón 7 : se sitúa en la umbría de Can Barraca .
ca Fita 4 : se situa als Prats , a uns cent quinze metres al sud-est d ' una barraca .
es Mojón 4 : se sitúa en Els Prats , a unos ciento quince metros al sureste de una barraca .
ca Sol · licitud per a la construcció d ' un habitatge al costat de can Viella , paratge can Barraca , al terme municipal de Ordis , promoguda per Jordi Viella Suñer .
es Solicitud para la construcción de una vivienda al lado de can Viella , paraje can Barraca , en el término municipal de Ordis , promovida por Jordi Viella Suñer .
Mostrando página 1. 42 encontrado frases búsqueda de una frase barracuda.Se encuentra en 0,292 ms.Las memorias de traducción son creados por humanos, pero alineado por computadora, que puede provocar errores. Ellos vienen de muchas fuentes y no se registran. Te lo advierto.