Las traducciones a español:

  • barracuda   

Picture dictionary

barracuda
barracuda

Frases similares en el diccionario de catalán español. (1)

barracacabina; barracón; casilla; garita

Oraciones de ejemplo con "barracuda", memoria de traducción

add example
Sol · licitud per a la construcció d ' un habitatge al costat de can Viella , paratge can Barraca , al terme municipal de Ordis , promoguda per Jordi Viella Suñer .Solicitud para la construcción de una vivienda al lado de can Viella , paraje can Barraca , en el término municipal de Ordis , promovida por Jordi Viella Suñer .
Títol : Enllumenat públic al nucli del Coll de la Barraca .Título : Alumbrado público en el núcleo del Coll de la Barraca .
Fita 15 : se situa a Can Ballestar , a uns noranta metres al nord del rec de Can Barraca i a uns cent setanta-cinc metres al nord-oest de Can Ballestar .Mojón 15 : se sitúa en Can Ballestar , a unos noventa metros al norte del arroyo de Can Barraca y a unos ciento setenta y cinco metros al noroeste de Can Ballestar .
Fita 2 : se situa a l ' Obaga del Miqueló , uns 415 metres al sud-est de la Barraca de la Carraca .Mojón 2 : se sitúa en la Obaga del Miqueló , a unos 415 metros al sureste de la Barraca de la Carraca .
Fita 9 : se situa al bac de can Barraca , a uns vint metres al nord-est del camí que duu a can Ventura .Mojón 9 : se sitúa en la umbría de Can Barraca , a unos veinte metros al noreste del c amino que lleva a Can Ventura .
La proposta d ' escut assumida per l ' Entitat Municipal Descentralitzada dels Muntells consisteix en un fons d ' atzur amb una barraca d ' argent tancada de sable , una espiga d ' arròs d ' argent , dues faixes ondades d ' argent i quatre muntells d ' or .La propuesta de escudo asumida por la Entidad Municipal Descentralizada de Els Muntells consiste en un fondo de azur con una barraca de plata cerrada de sable , una espiga de arroz de plata , dos fajas ondadas de plata y cuatro dunas de oro .
Pla especial urbanístic .Barraca de l ' Ametllé . , al terme municipal d ' AmpostaPlan especial urbanístico .Barraca de L ' Ametllé . , en el término municipal de Amposta
Barracó per al filatCobijo barraca de piedra en seco
Denominació de la finca : LA BARRACA .Denominación de la finca : LA BARRACA .
Denominació de la finca : Mas La Torre , Barraca i Padró Vell .Denominación de la finca : Mas La Torre , Barraca y Padró Vell .
Fita 16 : se situa a Can Barraca , a uns quaranta metres al nord-oest de l rec de Can Barraca .Mojón 16 : se sitúa en Can Barraca , a unos cuarenta metros al noroeste del arroyo de Can Barraca .
Existeix la fita de pedra de forma irregular situada a l ' aresta sud-oest de la barraca de la Viuda de Prat , sobresortint de l ' esmentada aresta vint centímetres cap a l ' oest i amb unes dimensions de cinquanta-cinc per dinou centímetres de costat a la base i trenta-cinc centímetres d ' alçada .Hay el mojón de piedra en forma irregular situado en la aris ta suroeste de la barraca de la Viuda de Prat , sobresaliendo de la mencionada arista veinte centímetros hacia el oeste y con unas dimensiones de cincuenta y cinco por diecinueve centímetros de lado en la base y t reinta y cinco centímetros de altura .
Objecte : recuperació i millora de la barraca de Sangonelles .Objeto : recuperación y mejora de la barraca de Sangonelles .
Fita 6 : se situa sobre una carena del bac de can Barraca .Mojón 6 : se sitúa sobre una cresta en la umbría de Can Barraca .
Objecte : Concert i maqueta " La Barraca "Objeto : Concert i maqueta "
Fita 17 : se situa a Can Barraca , a uns quaranta me tres al nord del rec de Can Barraca .Mojón 17 : se sitúa en Can Barraca , a unos cuarenta metros al norte del arroyo de Can Barraca .
Pel que fa a les Mesures de seguiment i supervisió en el planejament derivat , s ' afegeix l ' apartat següent : “ c ) El Pla parcial inclourà les modificacions necessàries per a la conservació de la barraca de pedra seca que s ' ha identificat a l ' àmbit . ”En cuanto a las Med idas de seguimiento y supervisión en el planeamiento derivado , se añade el apartado siguiente : c ) El Plan parcial incluirá las modificaciones necesarias para la conservación de la barraca de piedra seca que se ha identificado al ámbito .
Fita 2 : se situa a l ' Obac de Can Barraca , a l ' eix de les aigües del torrent de Botàs .Mojón 2 : se sitúa en el Obac de Can Barraca , en el eje de las aguas del torrente de Botàs .
Fita 8 : se situa al bac de can Barraca .Mojón 8 : se sitúa en la umbría de Can Barraca .
Modificació del Pla especial del catàleg de masies en l ' àmbit de la Barraca d ' en Serrat , al terme municipal de ArgelaguerModificación del Plan especial del catalogo de masías en el ámbito de la Barraca d ' en Serrat , en el término municipal de Argelaguer
Aprovar definitivament el Pla Especial urbanístic .Barraca de l ' Ametllé .Aprobar definitivamente el Plan Especial urbanístico .Barraca de L ' Ametllé .
La barraca de les eines ( fitxa 11 ) , s ' ha d ' excloure del catàleg , atès que com molt bé es determina en la fitxa el seu ús no es correspon al de masia o casa rural .La barraca de las he rramientas ( fichas 11 ) , debe excluirse del catálogo , dado que como muy bien se determina en la ficha su uso no se corresponde al de masía o casa rural .
Denominació de la finca : Can Barraca .Denominación de la finca : Can Barraca .
Fita 7 : se situa al Bosc de Jovans al marge d ' unes finques de cultiu , a uns dos-cents quaranta-nou metres al nord d ' una cabana anomenada la Barraca .Mojón 7 : se sitúa en el Bosque de Jovans en el margen de unas fincas de cultivo a unos doscientos cuarenta y nueve metros al norte de una cabaña nombrada la Barraca .
Fita 2 : se situa a la Vinya Gran al capdamunt d ' un talús , a uns cent vint-i-cinc metres a l ' est de la Barraca del Postilló , i en el límit de propietats de , Vicenç Escrit , en terme de Ribera d ' Ondara .Mojón 2 : se sitúa en La Vinya Gran en lo más alto de un talud , a unos ciento veinticinco metros al este de la Barraca del Postilló , y en el límite de propiedades de Vicenç Escrit , en término de Ribera d ' Ondara .
Mostrando página 1. 42 encontrado frases búsqueda de una frase barracuda.Se encuentra en 0,362 ms.Las memorias de traducción son creados por humanos, pero alineado por computadora, que puede provocar errores. Ellos vienen de muchas fuentes y no se registran. Te lo advierto.