Las traducciones a español:

 • Mosa   
  (Proper noun  ) []
   
  Departamento del nordeste de Francia, cuyo nombre es el del río Mosa.
   
  Gran río europeo, que nace en Francia y fluye por Bélgica y los Países Bajos antes de desembocar en el Mar de Norte. Tiene una longitud total de 925 km.
 • Río Mosa   

Frases similares en el diccionario de catalán español. (3)

mosbocado
mosarío mosa
mossegarmorder

Oraciones de ejemplo con "Mosa", memoria de traducción

add example
Oficial mosaistaOficial mosaico
Perceptor : Comunitat de propietaris C . Mosen Jacinto Verdaguer , 21 ( Santa Coloma de Gramenet ) .Importe : 8.661,95 euros .
Entitat : Fundació Mossen Miquel Costa , Hospital de Palamós .Entidad : Fundació Mossen Miquel Costa , Hospital de Palamós .
Perceptor : Comunitat de propietaris C . Mosen Camilo Rosell , 8 ( Santa Coloma de Gramenet ) .Importe : 21.185,93 euros .
EDICTE de 29 de maig de 2007 , pel qual es publiquen les normes urbanístiques del Pla parcial d ' ordenació de la Mossota , al terme municipal de Sant Joan Despí .EDICTO de 29 de mayo de 2007 , por el que se publican las normas urbanísticas del Plan parcial de ordenación de La Mossota , en el término municipal de Sant Joan Despí .
Als efectes del que disposa l ' article 11.9 , segon paràgraf , de l ' Ordre MAB / 91 / 2003 , es consideren esquers artificials les culleretes , les nimfes , mosques , peixos o animals imitats o simulats i qualsevol altre de naturalesa sembl ant .A los efectos de lo que dispone el artículo 11.9 , segundo párrafo , de la Orden MAB/ 91/ 2003 , se consideran cebos artificiales las cucharillas , las ninfas , moscas , peces o animales imitados o simulados y cualquier otro de similar naturaleza .
Copyright del programa ‧ Matej MossDerechos de autor del programa. ‧. Matej Moss
En compliment de la disposició transitòria vuitena del Text refós de la Llei d ' urbanisme , aprovat pel Decret legislatiu 1 / 2005 , de 26 de juliol , mitjançant aquest Edicte es pub liquen les normes urbanístiques corresponents a la Modificació del Pla general metropolità al sector de la Mossota , autopista A-2 i barri de Torreblanca , de Sant Joan Despí , aprovada definitivament per resolució del conseller de Política Territorial i Obres Públiques en data 24 d ' octubre de 1995 i publicada en el DOGC núm .En cumplimiento de la disposición transitoria octava del Texto refundido de la Ley de urbanismo , aprobado por el Decreto legislativo 1/ 2005 , de 26 de julio , mediante este Edicto se publican las normas urbanísticas correspondientes a la Modificación del Plan general metropolitano en el sector de La Mossota , autopista A-2 y barrio de Torreblanca , de Sant Joan Despí , aprobada definitivamente por resolución del consejero de Política Territorial y Obras Públicas en fecha 24 de octubre de 1995 y publicada en el DOGC núm .
Des del Mas de Mosseta s ’ estableix una línia recta en direcció sud-oest fins al Mas de Sou , al terme municipal d ’ Aitona .Desde el Mas de n
Oficial mosaistaOficial mosaísta
En compliment de la disposició transitòria vuitena del Text refós de la Llei d ' urbanisme , aprovat pel Decret legislatiu 1 / 2005 , de 26 de juliol , mitjançant aquest Edicte es publiquen les normes urbanístiques corresponents al Pla parcial d ' ordenació de la Mossota , de Sant Joan Despí , aprovat definitivament supeditant-ne l ' executivitat als requeriments establerts en data 25 d ' octubre de 1995 i acordada l ' executivitat en data 24 d ' abril de 1996 per la Comissió d ' Urbanisme de Barcelona , amb tots dos acords publicats en el DOGC núm .En cumplimiento de la disposición transitoria octava del Texto refundido de la Ley de urbanismo , aprobado por el Decreto legisl ativo 1/ 2005 , de 26 de julio , mediante este Edicto se publican las normas urbanísticas correspondientes al Plan parcial de ordenación de La Mossota , de Sant Joan Despí , aprobado definitivamente supeditando la ejecutividad a los requerimientos establecidos en fecha 25 de octubre de 1995 y acordada la ejecutividad en fecha 24 de abril de 1996 por la Comisión de Urbanismo de Barcelona , con ambos acuerdos publicados en el DOGC núm .
Des del Mas de Mosseta s ’ estableix una línia recta , direcció sud-oest , fins al Mas de Sou , al terme municipal d ’ Aitona .Desde este
2006 / 1383 , titulada Arranjament dels serveis dels carrers del Dr . Sastre , Ra mos , Alfons i Rosa , inclosa en el Pla únic d ' obres i serveis de Catalunya , any 2006 ;2006/ 1383 , titulada Reparación de los servicios de las calles del Dr . Sastre , Ramos , Alfons y Rosa , incluida en el Plan único de obras y servicios de Cataluña , año 2006 ;
EDICTE de 29 de maig de 2007 , pel qual es publiquen les normes urbanístiques del Pla parcial d ' ordenació de la Mossota , al terme municipal de Sant Joan Despí .EDICTO de 29 de mayo de 2007 , por el que se publican las normas urbanísticas del Plan parcial de ordenación de La Mossota , en el término munic ipal de Sant Joan Despí .
Una dona anomenada Laura MoserUna mujer llamada Laura Moser
Mos gentilhombres, els meus bells gentilhombres!¡ Mis gentilhombres, mis hermosos gentilhombres!
Modificació puntual del Pla especial de reforma interior Santa Coloma Vella II a la cantonada dels carrers Mos sèn Camil Rossell i passeig Mossèn Jaume Gordi , al terme municipal de Santa Coloma de GramenetModificación puntual del Plan especial de reforma interior Santa Coloma Vella II en la esquina de las calles Mossèn Camil Rossell i passeig Mossèn Jaume Gordi , en el término municipal de Santa Coloma de Gramenet
Normes urbanístiques del Pla parcial d ' ordenació de la Mossota , de Sant Joan DespíNormas urbanísticas del Plan parcial de ordenación de La Mossota , de Sant Joan Despí
Als efectes del que disposa l ' article 11.9 , segon paràgraf , de l ' Ordre MAB / 91 / 2003 , es consider en esquers artificials les culleretes , les nimfes , mosques , peixos o animals imitats o simulats i qualsevol altre de similar naturalesa .A los efectos de lo que dispone el artículo 11.9 , segundo párrafo , de la Orden MAB/ 91/ 2003 , se consideran cebos artificiales las cucharilla s , las ninfas , moscas , peces o animales imitados o simulados y cualquier otro de similar naturaleza .
Mos gentilhombres, els meus amics, els meus germans!¡ Mis gentilhombres, mis amigos, mis hermanos!
Títol : Urbanització del carrer d ’ Espriu i la seva prolongació fins a l ’ avinguda de Moss èn Pons i Rabadà .Título :
EDICTE de 29 de maig de 2007 , pel qual es publiquen les normes urbanístiques de la modificació del Pla general metropolità al sector de la Mossota , autopista A-2 i barri de Torreblanca , al terme municipal de Sant Joan Despí .EDICTO de 29 de mayo de 2007 , por el que se publican las normas urbanísticas de la modificación del Plan general metropolitano en el sector de La Mossota , autopista A-2 y barrio de Torreblanca , en el término municipal de Sant Joan Despí .
Senyor Robert Sala i Ra mosSeñor Robert Sala i Ramos
A tall d ' exemple es mos tren alguns indicadors d ' innovació :A modo de ejemplo se muestran algunos indicadores de innovación :
Mostrando página 1. 35 encontrado frases búsqueda de una frase Mosa.Se encuentra en 0,227 ms.Las memorias de traducción son creados por humanos, pero alineado por computadora, que puede provocar errores. Ellos vienen de muchas fuentes y no se registran. Te lo advierto.