Las traducciones a español:

 • Mosa   
  (Proper noun  ) []
   
  Departamento del nordeste de Francia, cuyo nombre es el del río Mosa.
   
  Gran río europeo, que nace en Francia y fluye por Bélgica y los Países Bajos antes de desembocar en el Mar de Norte. Tiene una longitud total de 925 km.
   
  Mosa (departamento)
   
  Mosa (departament)
 • Río Mosa   

Did you mean: mosa

Frases similares en el diccionario de catalán español. (13)

Coloman Moser
Koloman Moser
Grandma Moses
Anna Mary Robertson Moses; Grandma Moses
John Moses Browning
John Moses Browning
little club moss
helecho arco iris
mos
bocado
mosa
río mosa
Moses
Moses
Mossad
Mossad
mossada
colación; refrigerio; tentempié; bocado
mossegar
morder
Mosset
Mosset
spike moss
helecho arco iris

Oraciones de ejemplo con "Mosa", memoria de traducción

add example
ca EDICTE de 29 de maig de 2007 , pel qual es publiquen les normes urbanístiques del Pla parcial d ' ordenació de la Mossota , al terme municipal de Sant Joan Despí .
es EDICTO de 29 de mayo de 2007 , por el que se publican las normas urbanísticas del Plan parcial de ordenación de La Mossota , en el término munic ipal de Sant Joan Despí .
ca Des del Mas de Mosseta s ’ estableix una línia recta , direcció sud-oest , fins al Mas de Sou , al terme municipal d ’ Aitona .
es Desde este
ca .1 Aprovar definitivament la modificació puntual del Pla general metropolità per canviar la qualificació del solar situat a l ' avinguda de la Generalitat , 20 , sector la Mossota , de Sant Joan Despí , promoguda i tramesa per l ' Ajuntament , amb el benentès que , en el moment de l ' atorgament de la llicència urbanística d ' obres , caldrà obtenir els informes de la Demarcació de Carreteres de l ' Estat a Catalunya i de l ' Adif , condicionant l ' executivitat i publicació de l ' aprovació definitiva al DOGC al compliment de la prescripció següent :
es .1 Aprobar definitivamente la modificación puntual del Plan general metropolitano para cambiar la calificación del solar situado en la avenida de la Generalitat , 20 , sector La Massota , de Sant Joan Despí , promovida y enviada por el Ayuntamiento , con la condición que , en el momento del otorgamiento de la licencia urbanística de obras , habrá que obtener los informes de la Demarcación de Carreteras del Estado en Cataluña y del Adif , condicionando la ejecutividad y publicación de la aprobación definitiva en el DOGC al cumplimiento de la siguiente prescripción :
ca Entitat : Fundació Mossen Miquel Costa , Hospital de Palamós .
es Entidad : Fundació Mossen Miquel Costa , Hospital de Palamós .
ca Des del Mas de Mosseta s ’ estableix una línia recta en direcció sud-oest fins al Mas de Sou , al terme municipal d ’ Aitona .
es Desde el Mas de n
ca Modificació puntual del Pla especial de reforma interior Santa Coloma Vella II a la cantonada dels carrers Mos sèn Camil Rossell i passeig Mossèn Jaume Gordi , al terme municipal de Santa Coloma de Gramenet
es Modificación puntual del Plan especial de reforma interior Santa Coloma Vella II en la esquina de las calles Mossèn Camil Rossell i passeig Mossèn Jaume Gordi , en el término municipal de Santa Coloma de Gramenet
ca Normes urbanístiques del Pla parcial d ' ordenació de la Mossota , de Sant Joan Despí
es Normas urbanísticas del Plan parcial de ordenación de La Mossota , de Sant Joan Despí
ca Normes urbanístiques de la Modificació del Pla general metropolità al sector de la Mossota , autopista A-2 i barri de Torreblanca , de Sant Joan Despí
es Normas urbanísticas de la Modificación del Plan general metropolitano en el sector de La Mossota , autopista A-2 y barrio de Torreblanca , de Sant Joan Despí
ca Des d ’ aquest punt s ’ estableix una línia recta en direcció sud-oest fins al Mas de Mosseta , al terme municipal de Sarroca de Lleida .
es Desde el
ca EDICTE de 29 de maig de 2007 , pel qual es publiquen les normes urbanístiques de la modificació del Pla general metropolità al sector de la Mossota , autopista A-2 i barri de Torreblanca , al terme municipal de Sant Joan Despí .
es EDICTO de 29 de mayo de 2007 , por el que se publican las normas urbanísticas de la modificación del Plan general metropolitano en el sector de La Mossota , autopista A-2 y barrio de Torreblanca , en el término municipal de Sant Joan Despí .
ca Copyright del programa ‧ Matej Moss
es Derechos de autor del programa. ‧. Matej Moss
ca 2006 / 1383 , titulada Arranjament dels serveis dels carrers del Dr . Sastre , Ra mos , Alfons i Rosa , inclosa en el Pla únic d ' obres i serveis de Catalunya , any 2006 ;
es 2006/ 1383 , titulada Reparación de los servicios de las calles del Dr . Sastre , Ramos , Alfons y Rosa , incluida en el Plan único de obras y servicios de Cataluña , año 2006 ;
ca Senyor Robert Sala i Ra mos
es Señor Robert Sala i Ramos
ca Perceptor : Comunitat de propietaris C . Mosen Jacinto Verdaguer , 192 ( Sant Boi de Llobregat ) .
es Importe : 6.189,65 euros .
ca Als efectes del que disposa l ' article 11.9 , segon paràgraf , de l ' Ordre MAB / 91 / 2003 , es consideren esquers artificials les culleretes , les nimfes , mosques , peixos o animals imitats o simulats i qualsevol altre de naturalesa sembl ant .
es A los efectos de lo que dispone el artículo 11.9 , segundo párrafo , de la Orden MAB/ 91/ 2003 , se consideran cebos artificiales las cucharillas , las ninfas , moscas , peces o animales imitados o simulados y cualquier otro de similar naturaleza .
ca Mos gentilhombres, els meus bells gentilhombres!
es ¡ Mis gentilhombres, mis hermosos gentilhombres!
ca A tall d ' exemple es mos tren alguns indicadors d ' innovació :
es A modo de ejemplo se muestran algunos indicadores de innovación :
ca Títol : Urbanització del carrer d ’ Espriu i la seva prolongació fins a l ’ avinguda de Moss èn Pons i Rabadà .
es Título :
ca Una dona anomenada Laura Moser
es Una mujer llamada Laura Moser
ca Mos gentilhombres, els meus amics, els meus germans!
es ¡ Mis gentilhombres, mis amigos, mis hermanos!
ca Oficial mosaista
es Oficial mosaísta
ca Mos so especialitzat
es Mozo especializado
ca En compliment de la disposició transitòria vuitena del Text refós de la Llei d ' urbanisme , aprovat pel Decret legislatiu 1 / 2005 , de 26 de juliol , mitjançant aquest Edicte es pub liquen les normes urbanístiques corresponents a la Modificació del Pla general metropolità al sector de la Mossota , autopista A-2 i barri de Torreblanca , de Sant Joan Despí , aprovada definitivament per resolució del conseller de Política Territorial i Obres Públiques en data 24 d ' octubre de 1995 i publicada en el DOGC núm .
es En cumplimiento de la disposición transitoria octava del Texto refundido de la Ley de urbanismo , aprobado por el Decreto legislativo 1/ 2005 , de 26 de julio , mediante este Edicto se publican las normas urbanísticas correspondientes a la Modificación del Plan general metropolitano en el sector de La Mossota , autopista A-2 y barrio de Torreblanca , de Sant Joan Despí , aprobada definitivamente por resolución del consejero de Política Territorial y Obras Públicas en fecha 24 de octubre de 1995 y publicada en el DOGC núm .
Mostrando página 1. 35 encontrado frases búsqueda de una frase Mosa.Se encuentra en 0,279 ms.Las memorias de traducción son creados por humanos, pero alineado por computadora, que puede provocar errores. Ellos vienen de muchas fuentes y no se registran. Te lo advierto.