pronunciación: IPA: /ˈʎuk/ , SAMPA: /"Luk/

Las traducciones a español:

  • Lucas   
    (Proper noun  )

Did you mean: lluc

Frases similares en el diccionario de catalán español. (15)

Evangeli segons Lluc
Evangelio de Lucas
lluc
rebrote; brote
lluç
merluza; lucio
llucana
lucerna
llucet
pescadilla
Lluci
Lucio
Lluci Valeri Flac
Lucio Valerio Flaco
llucià
luciano de samosata
llúcia
erísimo
Llúcia
Lucía; Llúcia
Lluciana
Luciana
llucifer
lucifer
Llucifer
Lucifer; demonio; diablo
Santa Llúcia
Lucía de Siracusa; Santa Lucía

Oraciones de ejemplo con "Lluc", memoria de traducción

add example
ca El projecte o projectes d ' urbanització que es redactin en complementació d ' aquest Pla parcial hauran d ' ajustar-se al que disposa l ' article 87.7 i 87.8 de la LLUC i a altres condicions que li siguin d ' aplicació .
es El proyecto o proyectos de urbanización que se redacten en complementació n de este Plan parcial tendrán que ajustarse a lo que dispone el artículo 87.7 y 87.8 de la LLUC y a otras condiciones que le sean de aplicación .
ca .1 Aprovar definitivament el Pla especial urbanístic del Patronat Parroquial , de Vilassar de Mar , promogut per l ' Empar de Santa Llúcia , SL , i tramès per l ' Ajuntament .
es .1 Aprobar definitivamente el Plan especial urbanístico del Patronato Parroquial , de Vilassar de Mar , promovido por L ' Empar de Santa Llúcia , SL , y remitido por el Ayuntamiento .
ca Finalitat de la subvenció : 55a edició de la Nit de Santa Llúcia .
es Finalidad de la subvención : 55a edición de la Nit de Santa Llúcia .
ca Fita 8 : Se situa a la serra del Tilló , en el límit de les propietats de Vall de Lluc , en terme de Fígols i Alinyà , i del comunal de Cambrils , en terme d ' Odèn . La línia de terme reconeguda entre les fites setena i vuitena és la recta compresa entre totes dues .
es Mojón 8 : Se sitúa en La Serra del Tilló , en el límite de las propiedades de Vall de Lluc , en término de Fígols i Alinyà , y comunal de Cambrils , en término de Odèn . La línea de término reconocida entre los mojones séptimo y octavo es la recta que los une .
ca RESOLUCIÓ MAH / 683 / 2009 , de 27 de febrer , per la qual es fa pública la Resolució d ' atorgament de l ' autorització ambiental a l ' establiment Granja La Llucitana de l ' empresa Marjogen , SL , per a una activitat d ' explotació porcina i bovina d ' engreix , al terme municipal de Santa Maria de Merlès ( exp .
es RESOLUCIÓN MAH/ 683/ 2009 , de 27 de febrero , por la que se hace pública la Resolución de otorgamiento de la autoriz ación ambiental al establecimiento Granja La Llucitana de la empresa Marjogen , SL , para una actividad de explotación porcina y vacuna de engorde , en el término municipal de Santa Maria de Merlès ( exp .
ca Vist que el conseller de Medi Ambient i Habitatge va aprovar la Resolució de 7 de febrer de 2007 , per la qual s ' atorga l ' autorització ambiental a l ' establiment Granja La Llucitana de l ' empresa Marjogen , SL , per a una activitat d ' explotació porcina i bovina d ' engreix amb adreça a la Granja La Llucitana , al terme municipal de Santa Maria de Merlès ( exp .
es Visto que el consejero de Medio Ambiente y Vivienda aprobó la Resolución de 7 de febrero de 2007 , por la que se otorga la autorización ambiental al establecimiento Granja La Llucitana de la empresa Marjogen , SL , para una actividad de explotación porcina y vacuna de engorde con dirección en la Granja La Llucitana , en el término municipal de Santa Maria de Merlès ( exp .
ca Fita 14 : Se situa a la serra de Llinars , en el límit de les propietats de Vall de Lluc , en terme de Fígols i Alinyà , i del comunal de Cambrils , en terme d ' Odèn . La línia de terme reconeguda entre les fites tretzena i catorzena és la recta compresa entre totes dues .
es Mojón 14 : Se sitúa en La Serra de Llinars , en el límite de las propiedades de Vall de Lluc , en término de Fígols i Alinyà , y comunal de Cambrils , en término de Odèn . La línea de término reconocida entre los mojones décimo tercero y décimo cuarto es la recta que los une .
ca Normes urbanístiques de la modificació de les Normes subsidiàries del planejament a l ' àmbit del sector industrial partida de Santa Llúcia , al terme municipal de Solsona
es Normas urbanísticas de la modificación de las Normas subsidiarias del planeamiento en el ámbito del sector industrial partida de Santa Llúcia , en el término municipal de Solsona
ca Entitat : Col · lectiu de Dones Amigues del Parc Riuclar Santa Llúcia .
es Entidad : Dones de
ca Modificació puntual del Pla general d ' ordenació municipal del polígon 1 de la Unitat d ' actuació 7 , del sector Racó de Santa Llúcia , al terme municipal de Vilanova i la Geltrú
es Modificación puntual del Plan general de ordenación municipal del polígono 1 de la Unidad de actuación 7 , del sector Racó de Santa Llúcia , en el término municipal de Vilanova i la Geltrú
ca Fita 6 : Se situa a la serra del Tilló , en el límit de les propietats de Vall de Lluc , en terme de Fígols i Alinyà , i del comunal de Cambrils , en terme d ' Odèn . La línia de terme reconeguda entre les fites cinquena i sisena és la recta compresa entre totes dues .
es Mojón 6 : Se sitúa en La Serra del Tilló , en el límite de las propiedades de Vall de Lluc , en término de Fígols i Alinyà , y comunal de Cambrils , en término de Odèn . La línea de término reconocida entre los mojones quinto y sexto es la recta que los une .
ca Sol · licitud d ' autorització per a la instal · lació d ' una galeria d ' art a la capella de Santa Llúcia , al ter me municipal de Beuda
es Solicitud de autorización para la instalación de una galería de arte en la capilla de Santa Llúcia , en el término municipal de Beuda
ca Fita 27 : Se situa a la serra de Llinars , en el límit de les propietats de Vall de Lluc , en terme de Fígols i Alinyà , i del comunal de Cambrils , en terme d ' Odèn . La línia de terme reconeguda entre les fites vint-i-sisena i vint-i-setena és la recta compresa entre totes dues .
es Mojón 27 : Se sitúa en La Serra de Llinars , en el límite de las propiedades de Vall de Lluc , en término de Fígols i Alinyà , y comunal de Cambrils , en término de Odèn . La línea de término reconocida entre los mojones vigésimo sexto y vigésimo séptimo es la recta que los une .
ca Fita 19 : se situa a Santa Llúcia , a 3 metres del marge nord del camí de Maià de Montcal a Santa Magdalena i uns 85 metres al sud-oest de la casa de Santa Llúcia .
es Mojón 19 : se sitúa en Santa Llúcia , a 3 metros de la margen norte del camino de Maià de Montcal a Santa Magdalena y unos 85 metros al suroeste de la casa de Santa Llúcia .
ca Objecte : condicionament de l ' àrea de lleure de Santa Llúcia .
es Objeto : acondicionamiento del área de ocio de Santa Llúcia .
ca Fita 7 : Se situa a la serra del Tilló , en el límit de les propietats de Vall de Lluc , en terme de Fígols i Alinyà , i del comunal de Cambrils , en terme d ' Odèn . La línia de terme reconeguda entre les fites sisena i setena és la recta compresa entre totes dues .
es Mojón 7 : Se sitúa en La Serra del Tilló , en el límite de las propiedades de Vall de Lluc , en término de Fígols i Alinyà , y comunal de Cambrils , en término de Odèn . La línea de término reconocida entre los mojones sexto y séptimo es la recta que los une .
ca .1 Atorgar l ' autorització ambiental a l ' establiment Granja La Llucitana de l ' empresa Marjogen , SL , per a l ' activitat d ' explotació porcina i bovina d ' engreix , amb adreça a la Granja La Llucitana del terme municipal de Santa Maria de Merlès .
es .1 Otorgar la autorización ambiental al establecimiento Granja La Llucitana de la empresa Marjogen , SL , para la actividad de explotación porcina y vacuna de engorde , con dirección en la Granja La Llucitana del término municipal de Santa Maria de Merlès .
ca Autorització de llicència d ' acord amb l ' article 44 del Reglament general urbanístic : construcció d ' un taller i d ' un magatzem d ' arts plàstiques a la finca de Santa Llúcia , al terme municipal de Beuda , promoguda per Heidi Marie Kapp .
es Autorización de licencia de acuerdo con el artículo 44 del Reglamento general urbanístico : construcción de un taller y de un almacén de artes plásticas en la finca de Santa Llúcia , en el término municipal de Beuda , promovida por Heidi Marie Kapp .
ca Entitat beneficiària : Cercle Artístic de Sant Lluc
es Entidad beneficiaria : Cercle Artístic de Sant Lluc
ca .1 Aprovar definitivament la modificació puntual del Pla general d ' ordenació municipal del polígon 1 de la Unitat d ' actuació 7 , del sector Racó de Santa Llúcia , de Vilanova i la Geltrú , promoguda i tramesa per l ' Ajuntament .
es .1 Aprobar definitivamente la modificación puntual del Plan general de ordenación municipal del polígono 1 de la Unidad de actuación 7 , del sector Racó de Santa Llúcia , de Vilanova i la Geltrú , promovida y enviada por el Ayuntamiento .
ca Fita 16 : Se situa a la serra de Llinars , en el límit de les propietats de Vall de Lluc , en terme de Fígols i Alinyà , i del comunal de Cambrils , en terme d ' Odèn . La línia de terme reconeguda entre les fites quinzena i setzena és la recta compresa entre totes dues .
es Mojón 16 : Se sitúa en La Serra de Llinars , en el límite de las propiedades de Vall de Lluc , en término de Fígols i Alinyà , y comunal de Cambrils , en término de Odèn . La línea de término reconocida entre los monjones décimo quinto y décimo sexto es la recta que los une .
ca Adreça del centre organitzador : CEE Escola Llev ant-Maregassa c . Sant Lluc , 105-107 ( Ap .
es Dirección del c entro organizador : CEE Escola Llevant-Maregassa c. Sant Lluc , 105 -107 ( Ap .
ca -1 Aprovar definitivament la modificació puntual del Pla general per al canvi de qualificació urbanística de l ' illa compresa entre l ' avinguda Priorat , els carrers d ' Andreu Suriol i Sebastià Altet i el límit amb el sector residencial de Santa Llúcia , de l ' Arboç , promoguda i tramesa per l ' Ajuntament , supeditant-ne però la publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i consegüent executivitat , a la presen-tació d ' un text refós , per triplicat , verificat per l ' òrgan que ha atorgat l ' aprovació provisional de l ' expedient i degudament diligenciat , que incorpori les prescripcions següents :
es -1 Aprobar definitivamente la modificación puntual del Plan general para el cambio de calificación urbanística de la manzana comprendida entre la avenida Priorat , las calles de Andreu Suriol i Sebastià Altet y el límite con el sector residencial de Santa Llúcia , de l ' Arboç , promovida y remitida por el Ayuntamiento , supeditando su publicación al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya y consiguiente ejecutividad , a la presentación- de un texto refundido , por triplicado , verificado por el órgano que ha otorgado la aprobación provisional del expediente y debidamente diligenciado , que incorpore las prescripciones siguientes :
ca Denominació de la finca : Lluc .
es Denominación de la finca : Lluc .
ca Fita 8 : se situa al Fondo de Santa Llúcia al marge nord d ' un camp de conreu i a 2 metres del marge sud de la carretera del Far a Comabella .
es Mojón 8 : se sitúa en El Fondo de Santa Llúcia en el margen norte de un campo de cultivo y a dos metros del margen sur de la carretera de El Far a Comabella .
Mostrando página 1. 105 encontrado frases búsqueda de una frase Lluc.Se encuentra en 0,333 ms.Las memorias de traducción son creados por humanos, pero alineado por computadora, que puede provocar errores. Ellos vienen de muchas fuentes y no se registran. Te lo advierto.