pronunciación: IPA: /ˈʎuk/ , SAMPA: /"Luk/

Las traducciones a español:

  • Lucas   
    (Proper noun  )

Frases similares en el diccionario de catalán español. (8)

Evangeli segons Lluc
Evangelio de Lucas
lluç
merluza
llucià
luciano de samosata
Llúcia
Lucía
llucifer
lucifer
Llucifer
Lucifer
Santa Llúcia
Lucía de Siracusa

Oraciones de ejemplo con "Lluc", memoria de traducción

add example
ca Des d ’ aquest punt s ’ estableix una línia recta , direcció nord , fins a la Torre Lluc , al terme municipal de Balaguer .
es Desde el
ca Títol : Abastament d ' aigua potable al municipi , fase 2 : bombament de Santa Llúcia Miravet .
es Título : Abastecimiento de agua potable al municipio , fase 2 : bombeo de Santa Llúcia Miravet .
ca c . Sant Lluc , 105-107 ( Ap .
es correos 589 )
ca Fita 19 : Se situa a la serra de Llinars , en el límit de les propietats de Vall de Lluc , en terme de Fígols i Alinyà , i del comunal de Cambrils , en terme d ' Odèn . La línia de terme reconeguda entre les fites divuitena i dinovena és la recta compresa entre totes dues .
es Mojón 19 : Se sitúa en La Serra de Llinars , en el límite de las propiedades de Vall de Lluc , en término de Fígols i Alinyà , y comunal de Cambrils , en término de Odèn . La línea de término reconocida entre los mojones décimo octavo y décimo noveno es la recta que los une .
ca Fita 9 : Se situa en el pla de la Llaguna , en el límit de les propietats de Vall de Lluc , en terme de Fígols i Alinyà , i del comunal de Cambrils , en terme d ' Odèn . La línia de terme reconeguda entre les fites vuitena i novena és la recta compresa entre totes dues .
es Mojón 9 : Se sitúa en El Pla de la Llaguna , en el límite de las propiedades de Vall de Lluc , en término de Fígols i Alinyà , y comunal de Cambrils , en término de Odèn . La línea de término reconocida entre los mojones octavo y noveno es la recta que los une .
ca Nom : Cercle Artístic de Sant Lluc
es Nombre :
ca Des de la Torre Lluc s ’ estableix una línia recta , direcció nord-est , fins al Castell de la Ràpita , al terme municipal de Vallfogona de Balaguer .
es Desde la
ca " Per a la il · luminació i ventilació d ' aquesta planta a la golfa podran utilitzar-se finestres inclinades en el mateix pla de la coberta o bé la típica llucana .
es " Para la iluminación y ventilación de esta planta en el desván podrán utilizarse ventanas inclinadas en el mismo plano de cubierta o la típica buhardilla .
ca Finalitat de la subvenció : organització de la 56a Nit de les Lletres Catalanes ( Nit de Santa Llúcia ) .
es Finalidad de la subvención : organización de la 56a Noche de las Letras Catalanas ( Noche de Santa Llúcia ) .
ca Aquest Pla parcial entrarà en vigor a partir de la publicació de la seva aprovació definitiva en el DOGC , i la seva vigència serà indefinida d ' acord amb el que disposa l ' article 92 de la LLUC .
es Este Plan parcial entrará en vigor a partir de la publicación de su aprobación definitiva en el DOGC , y su vigencia será indefinida de acuerdo con lo que dispone el artículo 92 de la LLUC .
ca .1 Aprovar definitivament la modificació puntual del Pla general d ' ordenació municipal del polígon 1 de la Unitat d ' actuació 7 , del sector Racó de Santa Llúcia , de Vilanova i la Geltrú , promoguda i tramesa per l ' Ajuntament .
es .1 Aprobar definitivamente la modificación puntual del Plan general de ordenación municipal del polígono 1 de la Unidad de actuación 7 , del sector Racó de Santa Llúcia , de Vilanova i la Geltrú , promovida y enviada por el Ayuntamiento .
ca .1 Aprovar definitivament el Pla especial d ' assignació d ' ús d ' equipament públic a les plantes 4 i 5 i dret de vol de l ' edifici situat al carrer Guifré cantonada Sant Lluc , de Badalona , promogut i tramès per l ' Ajuntament , amb el benentès que es manté l ' ús industrial de la parcel · la i els paràmetres del planejament en allò que no ha estat específicament modificat per aquest document ( alçada planta quarta i cinquena i llur destí ) .
es .1 Aprobar definitivamente el Plan especial de asignación de uso de equipamiento público en las plantas 4 y 5 y derecho de vuelo del edificio situado en la calle Guifré esquina Sant Lluc , de Badalona , promovido y enviado por el Ayuntamiento , con la condición de que se mantiene el uso industrial de la parcela y los parámetros del planeamiento en lo que no ha sido específicamente modificado por este documento ( altura planta cuarta y quina y su destino ) .
ca Entitat : Associació Lluc 4 .
es Entidad : Asociación Lluc 4.
ca Fita 22 : Se situa a la serra de Llinars , en el límit de les propietats de Vall de Lluc , en terme de Fígols i Alinyà , i del comunal de Cambrils , en terme d ' Odèn . La línia de terme reconeguda entre les fites vint-i-unena i vint-i-dosena és la recta compresa entre totes dues .
es Mojón 22 : Se sitúa en La Serra de Llinars , en el límite de las propiedades de Vall de Lluc , en término de Fígols i Alinyà , y comunal de Cambrils , en término de Odèn . La línea de término reconocida entre los mojones vigésimo primero y vigésimo segundo es la recta que los une .
ca Fita 3 : se situa a la Boïga del Llúcio , al marge oest d ' un camp de conreu , a uns tres-cents quaranta metres a l ' oest de Mas Llorenç .
es Mojón 3 : se sitúa en la Boïga del Llúcio , en el margen oeste de un campo de cultivo , a unos tres cientos cuarenta metros al oeste de Mas Llorenç .
ca Recurs d ' alçada interposat per la senyora Heide Marie Kapp , en relació amb la denegació de la sol · licitud d ' autorització per a la instal · lació d ' una galeria d ' art a la capella de Santa Llúcia , al terme municipal de Beuda
es Recurso de alzada interpuesto por la señora Heide Marie Kapp , en relación con la denegación de la solicitud de autorización para la instalación de una galería de arte en la capilla de Santa Llúcia , en el término municipal de Beuda
ca Objecte : condicionament del camí de la Vall del Lluc .
es Objeto : acondicionamiento del camino del valle del Lluc .
ca Nom : Cercle Artístic de Sant Lluc .
es Nombre : Cercle Artístic de Sant Lluc .
ca Fita 12 : Se situa a la serra de Llinars , en el límit de les propietats de Vall de Lluc , en terme de Fígols i Alinyà , i del comunal de Cambrils , en terme d ' Odèn . La línia de terme reconeguda entre les fites onzena i dotzena és la recta compresa entre totes dues .
es Mojón 12 : Se sitúa en La Serra de Llinars , en el límite de las propiedades de Vall de Lluc , en término de Fígols i Alinyà , y comunal de Cambrils , en término de Odèn . La línea de término reconocida entre los mojones undécimo y duodécimo reconocida es la recta que los une .
ca Fita 4 : Se situa a la serra del Tilló , en el límit de les propietats de Vall de Lluc , en terme de Fígols i Alinyà , i del comunal de Cambrils , en terme d ' Odèn . La línia de terme reconeguda entre les fites tercera i quarta és la recta compresa entre totes dues .
es Mojón 4 : Se sitúa en La Serra del Tilló , en el límite de las propiedades de Vall de Lluc , en término de Fígols i Alinyà , y comunal de Cambrils , en término de Odèn . La línea de término reconocida entre los mojones tercero y cuarto es la recta que los une .
ca Adreça del centre organitzador : CEE Escola Llevant-Maregassa , c . Sant Lluc , 105-107 ( Ap .
es Dirección del centro organizador : CEE Escola Llevant-Maregassa , c. Sant Lluc , 105-107 ( Ap .
ca Fita 20 : Se situa a la serra de Llinars , en el límit de les propietats de Vall de Lluc , en terme de Fígols i Alinyà , i del comunal de Cambrils , en terme d ' Odèn . La línia de terme reconeguda entre les fites dinovena i vintena és la recta compresa entre totes dues .
es Mojón 20 : Se sitúa en La Serra de Llinars , en el límite de las propiedades de Vall de Lluc , en término de Fígols i Alinyà , y comunal de Cambrils , en término de Odèn . La línea de término reconocida entre los mojones décimo noveno y vigés imo es la recta que los une .
ca Propietari : senyora Maria Llúcia Casaramona Grau .
es Propietario : señora Maria Llúcia Casaramona Grau .
ca Certamen : Fira de Santa Llúcia .
es Certamen : Feria de
ca Entitat : Associació Lluc 4 .
es Entidad : Associació Lluc 4.
Mostrando página 1. 105 encontrado frases búsqueda de una frase Lluc.Se encuentra en 0,41 ms.Las memorias de traducción son creados por humanos, pero alineado por computadora, que puede provocar errores. Ellos vienen de muchas fuentes y no se registran. Te lo advierto.