pronunciación: IPA: /ˈʎuk/ , SAMPA: /"Luk/

Las traducciones a español:

  • Lucas   
    (Proper noun  )

Frases similares en el diccionario de catalán español. (8)

Evangeli segons Lluc
Evangelio de Lucas
lluç
merluza
llucià
luciano de samosata
Llúcia
Lucía
llucifer
lucifer
Llucifer
Lucifer
Santa Llúcia
Lucía de Siracusa

Oraciones de ejemplo con "Lluc", memoria de traducción

add example
ca Normes urbanístiques del Pla especial d ' assignació d ' ús d ' equipament públic a les plantes 4 i 5 i dret de vol de l ' edifici situat al carrer Guifré cantonada Sant Lluc , de Badalona
es Normas urbanísticas del Plan especial de asignación de uso de equipamiento público en las plantas 4 y 5 y derecho de vuelo del edificio situado en la calle Guifré esquina Sant Lluc , de Badalona
ca .2 Aprovar definitivament , a l ' efecte de l ' article 48.2 de la Llei 2 / 2002 , de 14 de març , la sol · licitud d ' autorització en sòl no urbanitzable per a la instal · lació d ' una galeria d ' art a la capella de Santa Llúcia al terme municipal de Beuda .
es .2 Aprobar definitivamente , al efecto del artículo 48.2 de la Ley 2/ 2002 , de 14 de marzo , la solicitud de autorización en suelo no urbanizable para la instalación de una galería de arte en la capilla de Santa Llúcia , en el término municipal de Beuda
ca de 7 de febrer de 2007 , per la qual s ' atorga l ' autorització ambiental a l ' establiment Granja La Llucitana de l ' empresa Marjogen , SL , per a una activitat d ' explotació porcina i bovina d ' engreix amb adreça a la Granja La Llucitana , al terme municipal de Santa Maria de Merlès ( exp .
es de 7 de febrero de 2007 , por la que se otorga la autorización ambiental al establecimiento Granja La Llucitana de la empresa Marjogen , SL , para una actividad de explotación porcina y vacuna de engorde con dirección en la Granja La Llucitana , en el término municipal de Santa Maria de Merlès ( exp .
ca Instal · lació d ' una planta de reciclatge de runes per a la construcció a l ' antiga pedrera de can Llucià , al terme municipal de Castellolí , promoguda per Contenidors Vilà Vila , SL .
es Instalación de una planta de reciclaje de escombros para la construcción en la antigua cantera de Can Llucià , en el término municipal de Castellolí , promovida por Contenidors Vilà Vila , SL .
ca Fita 26 : Se situa a la serra de Llinars , en el límit de les propietats de Vall de Lluc , en terme de Fígols i Alinyà , i del comunal de Cambrils , en terme d ' Odèn . La línia de terme reconeguda entre les fites vint-i-cinquena i vint-i-sisena és la recta compresa entre totes dues .
es Mojón 26 : Se sitúa en La Serra de Llinars , en el límite de las propiedades de Vall de Lluc , en término de Fígols i Alinyà , y comunal de Cambrils , en término de Odèn . La línea de término reconocida entre los mojones vigésimo quinto y vigésimo sexto es la recta que los une .
ca Perceptor : Comunitat de propietaris c . Santa Llúcia , 38 ( Capellades ) .
es Perceptor : Comunidad de propietarios c. Santa Llúcia , 38 ( Capellades ) .
ca L ' Ajuntament de Fígols i Alinyà va iniciar , mitjançant acord del Ple de 25 de febrer de 2004 , un expedient de delimitació del seu terme municipal amb el d ' Odèn com a conseqüència de la sentència dictada per l ' Audiència Provincial de Lleida el 21 de març de 2003 relativa a la declaració de propietat de les parcel · les anomenades de Tilló , Mar gall i Cancedoll , que integren la finca de Vall de Lluc i que afectaria part de la delimitació entre els termes municipals de Fígols i Alinyà i d ' Odèn , i va nomenar la seva comissió de delimitació municipal .
es El Ayuntamiento de Fígols i Aliny à inició , mediante acuerdo plenario de 25 de febrero de 2004 , un expediente de delimitación de su término municipal con e l de Odèn como consecuencia de la sentencia dictada por la Audiencia Provincial de Lleida el 21 de marzo de 2003 relativa a la declaración de propiedad de las parcelas denominadas de Tilló , Margall y Cancedoll , que integran la finca de Vall de Lluc y que afectaría parte de su delimitación entre los términos municipales de Fígols i Alinyà y de Odèn , y nombró su comisión de delimitación municipal .
ca Ana Ruiz Fernández , Sr . Marc Mascareñas i Sardà , Sr . Pius Sans i Pugés , Sr . Lluc Orpella i Bernat i Sr . Sebastian Alegre Gracia .
es Ana Ruiz Fernández , Sr . Marc Mascareñas i Sardà , Sr . Pius Sans i Pugés , Sr . Lluc Orpella i Bernat y Sr . Sebastian Alegre Gracia .
ca 2007 / 232 , titulada Col · lector d ' aigües pluvials al camí del Clot del Lluci , inclosa en el Pla únic d ' obres i serveis de Catalunya , any 2007 ;
es 2007/ 232 , titulada Colector de aguas pluviales en el camino de El Clot del Lluci , incluida en el Plan único de obras y servicios de Cataluña , año 2007 ;
ca Entitat : Associació Lluc 4 .
es Entidad : Associació Lluc 4.
ca .1 Aprovar definitivament el Pla especial d ' assignació d ' ús d ' equipament públic a les plantes 4 i 5 i dret de vol de l ' edifici situat al carrer Guifré cantonada Sant Lluc , de Badalona , promogut i tramès per l ' Ajuntament , amb el benentès que es manté l ' ús industrial de la parcel · la i els paràmetres del planejament en allò que no ha estat específicament modificat per aquest document ( alçada planta quarta i cinquena i llur destí ) .
es .1 Aprobar definitivamente el Plan especial de asignación de uso de equipamiento público en las plantas 4 y 5 y derecho de vuelo del edificio situado en la calle Guifré esquina Sant Lluc , de Badalona , promovido y enviado por el Ayuntamiento , con la condición de que se mantiene el uso industrial de la parcela y los parámetros del planeamiento en lo que no ha sido específicamente modificado por este documento ( altura planta cuarta y quina y su destino ) .
ca RESOLUCIÓ MAH / 683 / 2009 , de 27 de febrer , per la qual es fa pública la Resolució d ' atorgament de l ' autorització ambiental a l ' establiment Granja La Llucitana de l ' empresa Marjogen , SL , per a una activitat d ' explotació porcina i bovina d ' engreix , al terme municipal de Santa Maria de Merlès ( exp .
es RESOLUCIÓN MAH/ 683/ 2009 , de 27 de febrero , por la que se hace pública la Resolución de otorgamiento de la autorización ambiental al establecimiento Granja La Llucitana de la empresa Marjogen , SL , para una actividad de explotación porcina y vacuna de engorde , en el término municipal de Santa Maria de Merlès ( exp .
ca c . Sant Lluc , 105-107 ( Ap .
es correos 589 )
ca " Per a la il · luminació i ventilació d ' aquesta planta a la golfa podran utilitzar-se finestres inclinades en el mateix pla de la coberta o bé la típica llucana .
es " Para la iluminación y ventilación de esta planta en el desván podrán utilizarse ventanas inclinadas en el mismo plano de cubierta o la típica buhardilla .
ca Fita 8 : se situa al Fondo de Santa Llúcia al marge nord d ' un camp de conreu i a 2 metres del marge sud de la carretera del Far a Comabella .
es Mojón 8 : se sitúa en El Fondo de Santa Llúcia en el margen norte de un campo de cultivo y a dos metros del margen sur de la carretera de El Far a Comabella .
ca Fita 19 : se situa a Santa Llúcia , a 3 metres del marge nord del camí de Maià de Montcal a Santa Magdalena i uns 85 metres al sud-oest de la casa de Santa Llúcia .
es Mojón 19 : se sitúa en Santa Llúcia , a 3 metros de la margen norte del camino de Maià de Montcal a Santa Magdalena y unos 85 metros al suroeste de la casa de Santa Llúcia .
ca Fita 7 : Se situa a la serra del Tilló , en el límit de les propietats de Vall de Lluc , en terme de Fígols i Alinyà , i del comunal de Cambrils , en terme d ' Odèn . La línia de terme reconeguda entre les fites sisena i setena és la recta compresa entre totes dues .
es Mojón 7 : Se sitúa en La Serra del Tilló , en el límite de las propiedades de Vall de Lluc , en término de Fígols i Alinyà , y comunal de Cambrils , en término de Odèn . La línea de término reconocida entre los mojones sexto y séptimo es la recta que los une .
ca Projecte en sòl no urbanitzable per a la construcció d ' una línia de mitja tensió , a 25kv , des de l ' estació depuradora d ' aigües residuals de Solsona fins a la connexió a la línia de mitja tensió de Santa Llúcia i per construir un centre de transformació , PT Mujal , per tal d ' evacuar l ' energia que generarà una nova instal · lació fotovoltàica , al terme municipal de Solsona
es Proyecto en suelo no urbanizable para la construcción de una línea de media tensión , a 25kv , desde la estación depuradora de aguas residuales de Solsona hasta la conexión a la línea de media tensión de Santa Llúcia y para construir un centro de transformación , PT Mujal , para evacuar la energía que generará una nueva instalación fotovoltaica , en el término municipal de Solsona
ca Finalitat de la subvenció : 55a edició de la Nit de Santa Llúcia .
es Finalidad de la subvención : 55a edición de la Nit de Santa Llúcia .
ca Reconstrucció i rehabilitació de la masia can Lluci , s ituada al camí de Vallmanya , al terme municipal de Tordera , promoguda per Marc Riffont .
es Reconstrucción y rehabilitación de la masía Can Lluci , situada en el camino de Vallmanya , en el término municipal de Tordera , promovida por Marc Rif font .
ca Fita 14 : Se situa a la serra de Llinars , en el límit de les propietats de Vall de Lluc , en terme de Fígols i Alinyà , i del comunal de Cambrils , en terme d ' Odèn . La línia de terme reconeguda entre les fites tretzena i catorzena és la recta compresa entre totes dues .
es Mojón 14 : Se sitúa en La Serra de Llinars , en el límite de las propiedades de Vall de Lluc , en término de Fígols i Alinyà , y comunal de Cambrils , en término de Odèn . La línea de término reconocida entre los mojones décimo tercero y décimo cuarto es la recta que los une .
ca Objecte : condicionament del camí de la Vall del Lluc .
es Objeto : acondicionamiento del camino del valle del Lluc .
ca Des de la Torre Lluc s ’ estableix una línia recta , direcció nord-est , fins al Castell de la Ràpita , al terme municipal de Vallfogona de Balaguer .
es Desde la
ca Fita 28 : Se situa a la Moixa , en el límit de les propietats de Vall de Lluc , en terme de Fígols i Alinyà , i del comunal de Cambrils , en terme d ' Odèn . La línia de terme reconeguda entre les fites vint-i-setena i vint-i-vuitena és la recta compresa entre totes dues .
es Mojón 28 : Se sitúa en La Moixa , en el límite de las propiedades de Vall de Lluc , en término de Fígols i Alinyà , y comunal de Cambrils , en té rmino de Odèn . La línea de término reconocida entre los mojones vigésimo séptimo y vigésimo octavo es la recta que los une .
ca Denominació de la finca : Lluc .
es Denominación de la finca : Lluc .
Mostrando página 1. 105 encontrado frases búsqueda de una frase Lluc.Se encuentra en 0,435 ms.Las memorias de traducción son creados por humanos, pero alineado por computadora, que puede provocar errores. Ellos vienen de muchas fuentes y no se registran. Te lo advierto.