Las traducciones a español:

  • Genetta genetta   

Did you mean: geneta

Frases similares en el diccionario de catalán español. (38)

gen.
ene.
Gene Hackman
Gene Hackman
Genesis
Genesis
geneta
gineta; genetta; jineta
geni
elfo; diestro; crack; estrella; talento; espíritu; mala leche; as; trasgo; duende; virutoso; brillantez; mal humor; cerebro; mal genio; genio; hacha; genia; ducho
gens
cero; ni un ápice; ninguno; no; ningún; nada; gens
genus aix
género Aix; Aix
genus amphisbaena
género Amphisbaena; género amphisbaenia; Amphisbaenia; Amphisbaena
genus antilope
género Antilope; Antilope
genus apteryx
género Apteryx
genus arctictis
género Arctictis; Arctictis
genus argonauta
Argonauta; género Argonauta
genus armadillidium
Armadillidium; género Armadillidium
genus brassica
género brassica; brassica
genus caiman
género Caiman
genus cancer
Cancer; género Cancer
genus capella
Capella; género Capella; género Gallinago; Gallinago
genus caprella
Caprella; género Caprella
genus capsella
género capsella; silícula; capsella
genus caranx
Caranx; género Caranx
genus castor
género Castor; Castor
genus chaenomeles
chaenomeles; género chaenomeles
genus chelydra
Chelydra; género Chelydra
genus citellus
Spermophilus; género Citellus; Citellus; género Spermophilus
genus diodon
género Diodon; Diodon
genus gobiesox
Gobiesox; género Gobiesox
genus gomphotherium
género Gomphotherium; Gomphotherium
genus haliotis
Haliotis; género Haliotis
genus hydrobates
Hydrobates; género Hydrobates
genus hyperoodon
género Hyperoodon; Hyperoodon
genus hypopachus
género Hypopachus; Hypopachus
genus impatiens
género impatiens
genus lampris
Lampris; género Lampris
genus larix
alerce; lárix
genus larus
género Larus; Larus
genus lemur
género Lemur
genus leontocebus
género Leontocebus; género Leontideus; Leontocebus

Oraciones de ejemplo con "Geneta", memoria de traducción

add example
ca Subvenció gener / agost 2003 : 12.288,00 euros .
es Subvención
ca Contra l ' acord anterior , que no posa fi a la via administrativa , es pot interposar recurs d ' alçada , de conform itat amb el que preveuen els articles 107.1 , 114 i 115 de la Llei 30 / 1992 , de 26 de novembre , de règim jurídic de les administra cions públiques i del procediment administratiu comú , modificada per la Llei 4 / 1999 , de 13 de gener , davant el conseller de Política Territorial i Obres Públiques , en el termini d ' un mes a comptar des de l ' endemà de la publicació d ' aquest Edicte al DOGC .
es Contra el anterior acuerdo , que no pone fin a la vía administrativa , se puede interponer recurso de alzada , de conformidad con lo que prevén los artículos 107.1 , 114 y 115 de la Ley 30/ 1992 , de 26 de noviembre , de régimen jurídico de las administraciones públicas y del procedimiento administrativo común , modificada por la Ley 4/ 1999 , de 13 de enero , ante el consejero de Política Territorial y Obras Públicas , en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente de la publicación de este Edicto en el DOGC .
ca Subvenció gener / agost 2006 : 18.081,00 euros .
es Subvención enero/ agosto 2006 : 18.081, 00 euros .
ca En aquest sentit , cal destacar la conveniència d ' incorporar al model organitzatiu els actuals plantejaments que busquen una major transparència del procés pressupostari , tenint en compte la definició d ' objectius i l ' avaluació de resultats , així com els nous enfocaments que introdueixen , entre d ' altres , la perspectiva de gènere o el procés partic ipatiu en l ' elaboració pressupostària .
es En este sentido , cabe destacar la conveniencia de incorporar al modelo organizativo los actuales planteamientos que buscan una mayor transparencia del proceso presupuestario , teniendo en cuenta la definición de objetivos y la evaluación de resultados , así como los nuevos enfoques que introducen , entre otros , la perspectiva de género o el proceso participativo en la elaboración presupuestaria .
ca Contra l ' acord anterior , que no posa fi a la via administrativa , es pot interposar recurs d ' alçada , de conformitat amb el que preveuen els articles 107.1 , 114 i 115 de la Llei 30 / 1992 , de 26 de novembre , de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú , modificada per la Llei 4 / 1999 , de 13 de gener , dava nt el conseller de Política Territorial i Obres Públiques , en el termini d ' un mes a comptar des de l ' endemà de la publicació d ' aquest Edicte al DOGC .
es Contra el acuerdo anterior , que no pone fin a la vía administrativa , se puede interponer recurso de alzada , de conformidad con lo que prevén los artículos 107.1 , 114 y 115 de la Ley 30/ 1992 , de 26 de noviembre , de régimen jurídico de las administraciones públicas y del procedimiento administrativo común , modificada por la Ley 4/ 1999 , de 13 de enero , ante el consejero de Política Territorial y Obras Públicas , en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente de la publicación de este Edicto en el DOGC .
ca RESOLUCIÓ PTO / 494 / 2006 , de 22 de febrer , per la qual es dóna publicitat a l ' Acord de Govern de 10 de gener de 2006 en matèria d ' expropiació ( projecte MB-02072A1 ) .
es RESOLUCIÓN PTO/ 494/ 2006 , de 22 de febrero , por la que se da publicidad al Acuerdo de Gobierno de 10 de enero de 2006 en materia de expropiación ( proyecto MB-02072A1 ) .
ca Atès que la durada de la vaga és de quatre dies consecutius just abans del període nadalenc i de set dies durant el mes de gener de 2008 , amb una durada de 24 hores i que afecta el transport de viatgers de la zona geogràfica de la Catalunya central , essencialment de la província de Barcelona , en les seves relacions interiors i entre elles i amb la ciutat de Barcelona ;
es Considerando que la duración de la huelga es de cuatro días consecutivos justo antes del periodo navideño y de siete días durante el mes de enero de 2008 , con una duración de 24 horas y que afecta el transporte de viajeros de la zona geográfica de la Cataluña central , especialmente de la provincia de Barcelona , en sus relaciones interiores y entre ellas y con la ciudad de Barcelona ;
ca Tot el que no preveu aquesta convocatòria es regirà per la Resolució UNI / 84 / 2003 , de 14 de gener , per la qual es publiquen les bases generals de l ' AGAUR , prorrogades per la Resolució UNI / 256 / 2004 , d ' 11 de febrer , i per la resta de normativa aplicable .
es Todo aquello no previsto en est a convocatoria se regirá por la Resolución UNI/ 84/ 2003 , de 14 de enero , por la que se publican las bases generales de la AGAUR , prorrogadas por la Resolución UNI/ 256/ 2004 , de 11 de febrero , y por el resto de normativa aplicable .
ca 4.2 El lliurament de les subvencions aprovades pel PUOSC resta condicionat al compliment per part dels ens beneficiaris de les obligacions legals que estableixen les disposicions normatives en matèria de subvencions , com també el compliment del que estableix la Llei 1 / 1998 , de 7 de gener , de política lingüística , i la resta de normativa lingüística , i de la Llei 16 / 1990 , de 13 de juliol , sobre el règim especial d ' Era Val d ' Aran .
es 4.2 La entrega de las subvenciones aprobadas por el PUOSC queda condicionada al cumplimento por parte de los entes beneficiarios de las obligaciones legales que establecen las disposiciones normativas en materia de subvenciones , como también al cumplimento de lo que establece la Ley 1/ 1998 , de 7 de enero , de política lingüística , y el resto de normativa lingüística , y de la Ley 16/ 1990 , de 13 de julio , sobre el régimen especial de Era Val d ' Aran .
ca Queda expressament derogat l ' article 2 del Decret 152 / 2004 , de 27 de gene r , de modificació del Decret 296 / 2003 , de 20 de desembre , de creació , denominació i determinació de l ' àmbit de competències dels departaments de l ' Administració de la Generalitat de Catalunya .
es Queda expresamente derogado el artículo 2 del Decreto 152/ 2004 , de 27 de enero , de modificación del Decreto 296/ 2003 , de 20 de diciembre , de creación , denominación y determinación del ámbito de competencias de los departamentos de la Administración de la Generalidad de Cataluña .
ca d ) Complir els requisits que estableixen els articles 32.1 , 32.3 i 36.4 de la Llei 1 / 1998 , de 7 de gener , de política lingüística .
es d ) Cumplir los requisitos establecidos en los artículos 32.1 , 32.3 y 36.4 de la Ley 1/ 1998 , de 7 d e enero , de política lingüístic a .
ca Vist el que preveu l ' article 13 de la Llei 30 / 1992 , de 26 de novembre , de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú , modificada per la Llei 4 / 1999 , de 13 de gener de 1999 ,
es Visto lo que prevé el artículo 13 de la Ley 30/ 1992 , de 26 de noviembre , de régimen jurídico de las administraciones públicas y del procedimiento administrativo común , modificada por la Ley 4/ 1999 , de 13 de enero de 1999 ,
ca Gener Cordero
es González Bayo
ca Contra la resolució anterior , que posa fi a la via administrativa , es pot interposar potestativament recurs de reposició , de conformitat amb el que preveuen els articles 107.1 , 116 i 117 de la Llei 30 / 1992 , de 26 de novembre , de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú , modificada per la Llei 4 / 1999 , de 13 de gener , davant el conseller de Política Territorial i Obres Públiques , en el termini d ' un mes a comptar des de l ' endemà de la publicació d ' aquest Edicte al DOGC .
es Contra la anterior resolución , qu e pone fin a la vía administrativa , se puede interponer potestativamente recurso de reposición , de conformidad con lo que prevén los artículos 107.1 , 116 y 117 de la Ley 30/ 1992 , de 26 de noviembre , de régimen jurídico de las administraciones públicas y del procedimiento administrativo común , modificada por la Ley 4/ 1999 , de 13 de enero , ante el consejero de Política Territorial y Obras Públicas , en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente de la publicación de este Edicto en el DOG C .
ca Alforja , 21 de gener i 29 de setembre
es Alforja , 21 de enero y 29 de septiembre
ca La Comissió Territorial d ' Urbanisme de les Terres de l ' Ebre , en les sessions de 6 d ' octubre de 2005 i 19 de gener de 2006 , va adoptar els següents acords :
es La Comisión Territorial de Urbanismo de Les Terres de l ' Ebre , en las sesiones de 6 de octubre de 2005 y 19 de enero de 2006 , adoptó los acuerdos siguientes :
ca Atesa la Resolució del conseller de Cultura i Mitjans de Comunicació , de 19 de gener de 2009 , per la qual s ' incoa expedient per a la reclassificació com a festa patrimonial d ' interès nacional de la Patum de Berga i com a elements festius patrimonials d ' interès nacional de diferents actes o expressions d ' aquesta festa ;
es Dada la Resolució n del consejero de Cultura y Medios de Comunicación , de 19 de enero de 2009 , por la que se incoa expediente para la reclasificación como fiesta patrimonial de interés nacional de la Patum de Berga y como elementos festivos patrimoniales de interés nacional de diferentes actos o expresiones de dicha fiesta ;
ca Aquest programa té per objecte donar suport a les necessitats derivades dels programes i activitats esportives de promoció de les diferents modalitats , especialitats i / o disciplines , en les categories masculines i femenines , de les federacions esportives catalanes i unions esportives de clubs , adreçades a l ' increment de les llicències esportives mitjançant el desenvolupament territorial equilibrat , la promoció d ' activitats organitzades per a menors de 16 anys , el suport a campanyes i programes d ' esport a l ' escola , i a campanyes de difusió en els mitjans de comunicació , així com a actuacions d ' iniciatives de gènere en l ' esport .
es Este programa tiene por objeto dar apoyo a las necesidades derivadas de los programas y actividades deportivas de promoción de las diferentes modalidades , especialidades y/ o disciplinas , en las categorías masculinas y femeninas , de las federaciones deportivas catalanas y uniones deportivas de clubes , dirigidas al incremento de las licencias deportivas mediante el desarrollo territorial equilibrado , la promoción de actividades organizadas para me nores de 16 años , el apoyo a campañas y programas de deporte en la escuela , y a campañas de difusión en los medios de comunicación , así como a actuaciones de iniciativas de promoción de género en el deporte .
ca b ) Complir els requisits que estableixen els articles 32.1 , 32.3 i 36.4 de la Lle i 1 / 1998 , de 7 de gener , de política lingüística .
es b ) Cumplir los requisitos que establecen los artículos 32.1 , 32.3 y 36.4 de la Ley 1/ 1998 , de 7 de enero , de política lingüística .
ca Aquesta delimitació de polígons d ' actuació implica la consideració de les tres finques com a sòl urbà no consolidat , d ' acord amb el que preveu l ' article 30 de la Llei 2 / 2002 , de 14 de març , d ' urbanisme , per bé que s ' entén que no es genera dret de cessió d ' aprofitament a favor de l ' Ajuntament ni compromís de construcció d ' habitatge social , ja que la modificació no genera cap augment d ' aprofitament sobre el que preveu el planejament vigent tal com es justifica en apartats precedents .
es Esta delimitación de polígonos de actuación implica la consideración de las tres fincas como suelo urbano no consolidado , de acuerdo con lo que prevé el artículo 30 de la Ley 2/ 2002 , de 14 de marzo , de urbanismo , si bien se entiende que no se genera derecho de cesión de aprovechamiento a favor del Ayuntamiento ni compromiso de construcción de vivienda social , ya que la modificación no genera ningún aumento de aprovechamiento sobre lo que prevé el planeamiento vigente tal como se justifica en apartados precedentes .
ca 2.2 En el desenvolupament d ' aquestes funcions , la Secretaria de Famílies i d ' Infància ha d ' incorporar la perspectiv a de gènere , i la prioritat de la defensa dels drets dels infants i de l ' atenció a les famílies en situació d ' especial vulnerabilitat .
es 2.2 En el desarrollo de estas funciones , la Secretaría de Familias y de Infancia ha de incorporar la perspectiva de sexo y la prioridad de la defensa de los derechos de la infancia y de la atención a las familias en situación de especial vulnerabilidad .
ca Que es doni publicitat a l ' acceptació de la donació pura i simple de diverses finques situades als termes municipals de Ribes de Freser i Queralbs , valorades en conjunt en 165.086,45 euros , ofertes per la mercantil Ferrocarrils de Muntanya de Grans Pendents , SA , per tal de mantenir l ' explotació ferroviària i que es relacionaran a continuació , que es va atorgar mitjançant escriptura de donació autoritzada pel senyor Mariano José Gimeno Valentín-Gamazo , notari de Barcelona , amb data 20 de gener de 2005 , núm . 137 del seu protocol , i que segons aquest document públic consten inscrites al Registre de la propietat amb les dades següents :
es Que se dé publicidad a la aceptación de la donación pura y simple de varias fincas situadas en los términos municipales de Ribes de Freser y Queralbs , valoradas en conjunto en 165.086,45 euros , ofrecidas por la mercantil Ferrocarrils de Muntanya de Grans Pendents , SA , para mantener la explotación ferroviaria y que es relacionarán a continuación , que se otorgó mediante escritura de donación autorizada por el señor Mariano José Gimeno Valentín-Gamazo , notario de Barcelona , con fecha 20 de enero de 2005 , núm . 137 de su protocolo , y que según este documento público constan inscritas en el Registro de la propiedad con los siguientes datos :
ca Delegar en el cap de Servei de Formació Professional Ocupacional del Departament de Treball , en relació amb l ’ Ordre de 14 de gener de 2000 , per la qual s ’ aproven les bases reguladores que han de regir les subvencions relatives a les accions de formació ocupacional i afins de caràcter ocupacional que promou la Direcció General d ’ Ocupació ( DOGC núm . 3067 , de 31.1.2000 ) , la facultat de signar els convenis de col · laboració que es subscriguin per a la realització de pràctiques en empreses per part d ’ alumnes dels cursos de formació professional ocupacional que s ’ organitzin a l ’ empara de les accions següents :
es DOGC núm .
ca El 18 de gener de 2005 , la Secció Històrico-arqueològica de l ' Institut d ' Estudis Catalans va emetre dictamen favorable sobre l ' expedient .
es El 18 de enero de 2005 , la Sección Histórico-arqueológica del Institut d ' Estudis Catalans emitió dictamen favorable sobre el expediente .
ca Acord únic : establiment de les nove s taules salarials provisionals per al període de l ' 1 de gener al 31 del desembre de 2007 .
es Acuerdo único : establecimiento de las nuevas tablas salariales provisionales para el período comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre del año 2007.
Mostrando página 1. 17819 encontrado frases búsqueda de una frase Geneta.Se encuentra en 1,853 ms.Las memorias de traducción son creados por humanos, pero alineado por computadora, que puede provocar errores. Ellos vienen de muchas fuentes y no se registran. Te lo advierto.