Las traducciones a español:

  • Genetta genetta   

Frases similares en el diccionario de catalán español. (21)

gen
gen; gene
gendre
hijastro; yerno
gener
enero
Gener
Enero
gènere
clase; sexo; tipo; género; suerte; forma
gènere de contraban
contrabando; mercancía de contrabando
gènere neutre
género neutro
generen
diccionario de sinónimos
genet
jinete
geneta
genetta
geni
genia; elfo; duende; trasgo; genio
genista
genista
genital
genital
genitiva
genitivo; genitiva
genius
genio
geniva
encía
gens
cero
Gens Calpúrnia
Gens Calpurnia
Sant Genís d’Arle
Ginés de Arlés
transferència horitzontal de gens
transferencia horizontal; transferencia genética horizontal

Oraciones de ejemplo con "Geneta", memoria de traducción

add example
ca Contra aquesta Resolució , que no exhaureix la via administrativa , es pot interposar recurs d ' alçada davant el conseller de Treball i Indústria ( c . Provença , núm . 339 , 2n , 08037 Barcelona ) , en el termini d ' un mes comptat des de l ' endemà de la seva publicació , d ' acord amb el que disposa l ' article 114 de la Llei 30 / 1992 , de 26 de novembre , i segons la redacció que en fa la Llei 4 / 1999 , de 13 de gener .
es Contra la presente Resolución , que no agota la vía administrativa , se puede interponer recurso de alzada ante el consejero de Trabajo e Industria ( c. Provença , núm . 339 , 2o , 08037 Barcelona ) , en el plazo de un mes contado desde el día siguiente al de su publicación , de acuerdo con lo que dispone el artículo 114 de la Ley 30/ 1992 , de 26 de noviembre , y según la redacción dada por la Ley 4/ 1999 , de 13 de enero .
ca RESOLUCIÓ ECF / 514 / 2006 , de 21 de febrer , per la qual es dóna publicitat a la part dispositiva de la Resolució de 23 de gener de 2006 , per la qual s ' aprova i s ' inscriu l ' extinció de l ' entitat Montepío del Clero de Barcelona de Previsió Social , en liquidació , al Registre de mutualitats de previsió social de Catalunya .
es RESOLUCIÓN ECF/ 514/ 2006 , de 21 de febrero , por la que se da publicidad a la parte dispositiva de la Resolución de 23 de enero de 2006 , por la que se aprueba y se inscribe la extinción de la entidad Montepío del Clero de Barcelona de Previsió Social , en liquidación , en el Registro de mutualidades de previsión social de Cataluña .
ca Subvenció gener / juny 2006 : 0,00 euros .
es Subvención enero/ junio 2006 : 0,00 euros .
ca L ' Ordre de 24 de gener de 1983 , per la qual s ' estableix la normativa per a la sol · licitud d ' atorga ment d ' autorització administrativa per a la creació , la modificació , el trasllat o el tancament de centres , serveis o establiments d ' assistència hospitalària ( DOGC núm .
es La Orden de 24 de enero de 1983 , por la que se establece la normativa para la solicitud de otorgamiento de autorización administrativa para la creación , la modificación , el traslado o el cierre de centros , servicios o establecimientos de asistencia hospitalaria ( DOGC núm .
ca No obstant això , els seus efectes econòmics es retrotrauen al dia 1 de gener de 2008 .
es No obstante sus efectos económicos se retrotraerán al día 1 de enero de 2008.
ca Vist el text de l ' Acord de revisió de l ' IPC real per a l ' any 2004 del Conveni col · lectiu de treball del sector de les indústries de confecció d ' ant , napa i doble faç , subscrit per les parts negociadores els di es 26 de gener i 1 de març de 2005 , i d ' acord amb el que disposen l ' article 90.2 i 3 del Reial decret legislatiu 1 / 1995 , de 24 de març , pe l qual s ' aprova el Text refós de la Llei de l ' Estatut dels treballadors ; l ' article 2.b ) del Reial decret 1040 / 1981 , de 22 de maig , sobre registre i dipòsit de convenis col · lectius de treball ; l ' article 11.2 de l ' Estatut d ' autonomia de Catalunya , i altres normes d ' aplicació ,
es Visto el texto del Acuerdo de revisión del IPC real para el año 2004 del Convenio colectivo de trabajo del sector de las industrias de confección de ante , napa y doble faz , suscrito por las partes negociadoras los días 26 de enero y 1 de marzo de 2005 , y de conformidad con lo que disponen el artículo 90.2 y 3 del Real decreto legislativo 1 / 1995 , de 24 de marzo , por el que se aprueba el Texto refundido de la ley del Estatuto de los trabajadores ; el artículo 2.b ) del Real decreto 1040/ 1981 , de 22 de mayo , sobre registro y depósito de convenios colectivos de trabajo ; el artículo 11.2 del Estatuto de autonomía de Cataluña , y otras normas de aplicación ,
ca 2002 / 2912 ) aprovada definitivament per acord de la Comissió Territorial d ' Urbanisme de Barcelona en sessió de 16 d ' octubre de 2002 , publicat al DOGC núm . 3804 , de 21 de gener de 2003 .
es 2002 / 2912 ) aprobada definitivamente por acuerdo de la Comisión Territorial de Urbanismo de Barcelona en sesión de 16 de octubre de 2002 , publicado en el DOGC núm . 3804 , de 21 de enero de 2003.
ca La nova estructura organitzativa del Departament d ' Interior , d ' acord amb el Decret 68 / 2004 , de 20 de gener , d ' estructuració i de reestructuració de diversos departaments de l ' Administració de la Generalitat , ha definit les funcions que corresponen a la Secretaria General i , més específicament , a la Secretaria de Seguretat Pública de la qual depèn la Direcció General d ' Emergències i Seguretat Civil .
es La nueva estructura organizativa del Departamento de Interior , de acuerdo con el Decreto 68/ 2004 , de 20 de enero , de estructuración y de reestructuración de varios departamentos de la Administración de la Generalidad , ha definido las funciones que corresponden a la Secretaría General y , más específicamente , a la Secretaría de Seguridad Pública de la que depende la Dirección General de Emergencias y Seguridad Civil .
ca Contra els acords anteriors , que no posen fi a la via administrativa , es pot interposar recurs d ' alçada , de conformitat amb el que preveuen els articles 107.1 , 114 i 115 de la Llei 30 / 1992 , de 26 de novembre , de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú , modificada per la Llei 4 / 1999 , de 13 de gener , davant el conseller de Política Territorial i Obres Públiques , en el termini d ' un mes a comptar des de l ' endemà de la publicació d ' aquest Edicte al DOGC .
es Contr a los anteriores acuerdos , que no ponen fin a la vía administrativa , se puede interponer recurso de alzada , de conformidad con lo que prevén los artículos 107.1 , 114 y 115 de la Ley 30/ 1992 , de 26 de noviembre , de régimen jurídico de las administraciones públicas y del procedimiento administrativo común , modificada por la Ley 4/ 1999 , de 13 de enero , ante el consejero de Política Territorial y Obras Públicas , en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente de la publicación de este Edicto en el DOGC .
ca .1 Aprovar definitivament , de conformitat amb l ' article 48 del Text refós de la Llei d ' urbanisme , el projecte en sòl no urbanitzable per a l ' extracció d ' àrids al paratge del Torrent , de les Masies de Roda , formulat per Àrids Manlleu , SA i tramès per l ' Ajuntament , amb el benentès que l ' Ajuntament vetllarà per l ' estricte compliment de les condicions previstes en l ' informe i plànol adjunt de la Direcció General de Carreteres de 16 de gener de 2009 , en l ' informe de la Direcció General d ' Arquitectura i Paisatge de 21 de maig de 2008 , en l ' informe del Departament de Medi Ambient i Habitatge de 8 d ' agost de 2005 , en l ' informe del Departament d ' Agricultura , Alimentació i Acció Rural de 27 de juliol de 2005 i en l ' informe de l ' Agència Catalana de l ' Aigua de 3 de febrer de 2006 .
es .1 Aprobar definitivamente , de conformidad al artículo 48 del Texto refundido de la Ley de urbanismo , el proyecto en suelo no urbanizable para la extracción de áridos al paraje de El Torrent , de Les Masies de Roda , formulado por Áridos Manlleu , SA y enviado por el Ayuntamiento , con la condición de que el Ayuntamiento velará por el estricto cumplimiento de las condiciones previstas en el informe y plano adjunto de la Dirección General de Carreteras de 16 de enero de 2009 , en el informe de la Dirección General de Arquitectura y Paisaje de 21 de mayo de 2008 , en el informe del Departamento de Medio Ambiente y Vivienda de 8 de agosto de 2005 , en el informe del Departamento de Agricultura , Alimentación y Acción Rural de 27 de julio de 2005 y en el informe de la Agencia Catalana del Agua de 3 de febrero de 2006.
ca Contra els acords anteriors , que no posen fi a la via administrativa , es pot interposar recurs d ' alçada , de conformitat amb el que preveuen els articles 107.1 , 114 i 115 de la Llei 30 / 1992 , de 26 de novembre , de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu co mú , modificada per la Llei 4 / 1999 , de 13 de gener , davant el conseller de Política Territorial i Obres Públiques , en el termini d ' un mes a comptar des de l ' endemà de la publicació d ' aquest Edicte al DOGC .
es Contra los anteriores acuerdos , que no ponen fin a la vía administrativa , se puede interponer recurso de alzada , de conformidad con lo que prevén los artículos 107.1 , 114 y 115 de la Ley 30/ 1992 , de 26 de noviembre , de régimen jurídico de las administraciones públicas y del procedimiento administrativo común , modificada por la Ley 4/ 1999 , de 13 de enero , ante el consejero de Política Territorial y Obras Públicas , en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente de la publicación de este Edicto en el DOGC .
ca Igualment , seguint la pauta iniciada en anteriors convocatòries , es primaran les actuacions de restitució de la memòria democràtica que tinguin com a protagonistes les dones , especialment la d ' aquelles accions relatives a la temàtica de gènere .
es Igualmente , siguiendo la pauta iniciada en anteriores convocatorias , se primarán las actuaciones de restitución de la memoria democrática que tengan como protagonistas las mujeres , especialmente la de aquéllas que su trayectoria sea menos conocida , o que prevean acciones relativas a la temática de género .
ca Els manaments de pagament expedits a partir del primer dia hàbil del mes de gener de 2011 per obligacions pendents de pagaments a 31 de desembre de 2010 compreses en la relació de creditors esmentada a l ' article 6 s ' han de comptabilitzar en el compte de pressupostos tancats .
es Los mandamientos de pago expedidos en su
ca Pel cas que l ' IPC real de l ' Estat registrat per l ' Institut Nacional d ' Estadística , a 31 de desembre del 2009 i 2010 , sigui superior a l ' IPC previst pel Govern de l ' Estat més un 0,5 % , per totes les categories professionals , excepte el venedor / a i el netejador / a , s ' efectuarà una revisió salarial del diferencial , amb efectes des de l ' 1 de gener del 2009 i 2010 respectivament .
es Para el caso que el IPC real del Estado registrado por el Instituto Nacional de Estadística , a 31 de diciembre del 2009 y 2010 , sea superior al IPC previsto por el Gobierno del Estado más un 0,5 % , para todas las categorías profesionales , excepto el vendedor/ a y el limpiador/ a , se efectuará una revisión salarial del diferencial , con efectos desde el 1 de enero del 2009 y 2010 respectivamente .
ca ORDRE TRI / 395 / 2004 , de 13 d ' octubre , de modificació de l ' Ordre de 28 de gener de 2003 , per la qual s ' obre la convocatòria i s ' aproven les bases per a l ' atorgament d ' incentius a la inversió industrial ( DOGC núm .
es ORDEN TRI/ 395/ 2004 , de 13 de octubre , de modificación de la Orden de 28 de enero de 2003 , por la que se abre la convocatoria y se aprueban las bases para el otorgamiento de incentivos a la inversión industrial ( DOGC núm .
ca Atès que l ' article 4 de la Resolució UNI / 84 / 2003 , de 14 de gener , per la qual s ' aproven les bases generals que han de regir la concessió d ' ajuts per a l ' any 2003 , prorrogada per la Resolució UNI 256 / 2004 , d ' 11 de febrer , estableix que el termini per a la presentació de sol · licituds es pot prorrogar quan el Consell de Direcció de l ' Agència de Gestió d ' Ajuts Universitaris i de Recerca apreciï la concurrència de circumstàncies excepcionals que ho facin aconsellable ;
es Dado que el artículo 4 de la Resolución UNI/ 84/ 2003 , de 14 de enero , por la que se aprueban las bases generales que tienen que regir la concesión de ayudas para el año 2003 , prorrogada por la Resolución UNI 256/ 2004 , de 11 de febrero , establece que el plazo para la presentación de solicitudes se puede prorrogar cuando el Consejo de Dirección de la Agencia de Gestión de Ayudas Universitarias y de Investigación aprecie la concurrencia de circunstancias excepcionales que lo hagan aconsejable ;
ca Ampliar en 190.367 euros l ' import global destinat a aquesta convocatòria de beques per a estades per a la recerca fora de Catalunya , oberta per la Resolució UNI / 131 / 2005 , de 26 de gener , fixat a la base 8 , que queda establert en 1.390.367 euros , a càrrec de la partida pressupostària 480.0001 , dels quals 1.020.000 euros aniran a càrrec del pressupost de l ' Agència per a l ' any 2005 , i 370.367 euros , a càrrec del pressupost de l ' Agència per a l ' any 2006 .
es Ampliar en 190.367 euros el importe global destinado a la presente convocatoria de becas para estancias de investigación fuera de Cataluña , abierta por la Resolución UNI/ 131/ 2005 , de 26 de enero , fijado en la base 8 , que queda estable cido en 1.390.367 euros , a cargo de la partida presupuestaria 480.0001 , de los cuales 1.020.000 euros irán a cargo del presupuesto de la Agencia para el año 2005 , y 370.367 euros , a cargo del presupuesto de la Agencia para el año 2006.
ca RESOLUCIÓ GAP / 10 / 2006 , de 2 de gener , d ' inclusió d ' actuacions en el Pla únic d ' obres i serveis de Catalunya , any 2005 ( núm .
es RESOLUCIÓN GAP/ 10/ 2006 , de 2 de enero , de inclusión de actuaciones en el Plan único de obras y servicios de Cataluña , año 2005 ( núm .
ca b ) Les taules amb codis 38 i 39 , aprovades per l ' Ordre de 30 de gener de 1995 ( DOGC núm .
es b ) Las tablas con código 38 y 39 , aprobadas por la Orden de 30 de enero de 1995 ( DOGC núm .
ca b ) Per a les subvencions per a serveis d ' informació juvenil ( annex 5 de l ' Ordre PRE / 36 / 2003 , de 27 de gener , d ' aprovació de les bases per a actuacions relacionades amb el món juvenil de Catalunya modificada per l ' Ordre PRE / 152 / 2004 , de 5 de maig ) , el termini serà de 20 dies naturals a comp tar des de l ' endemà de la data de publicació d ' aquesta Resolució de convocatòria .
es .4 Los plazos de presentación de las solicitudes son los siguientes :
ca Aquestes gratificacions es meritaran en proporció als dies treballats , no descomptant-se en les absències degudes a baixes d ' accident de treball i es computaran la d ' estiu del 1 de gener al 30 de juny , la de Nadal del 1 de juliol al 31 de desembre i la de beneficis del 1 de gener al 31 de desembre .
es La paga de Navidad se percibirá el 15 de diciem bre .
ca El Pla de gestió de les dejeccions ramaderes ( P07623 ) , regulat segons el que s ' indica en el Decret 220 / 2001 , d ' 1 d ' agost , ha estat informat pel Departament d ' Agricultura , Ramaderia i Pesca amb data 23 de gener de 2006 .
es El Plan de gestión de las deyecciones ganaderas ( P07623 ) , regulado según lo indicado en el Decreto 220/ 2001 , de 1 de agosto , ha sido informado por el Departamento de Agricultura , Ganadería y Pes ca con fecha de 23 de enero de 2006.
ca d ) Les dones víctimes de la violència de gènere , per a fer efectiva llur protecció o llur dret a l ' assistència social íntegra .
es c ) Porque tienen a cargo un familiar , hasta el segundo grado de consanguinidad o afinidad , con una incapacidad o disminución reconocida igual o superior al 65 % o con un grado de dependencia que le impide ser autónomo , o que requiere dedicación o atención especial .
ca El present Conveni tindrà una vigència de 3 anys , comprenent des de l ’ 1 de gener de 1998 al 31 de desembre del 2000 , i es prorrogarà fins que no s ’ arribi a un acord a mb els representants dels treballadors .
es El presente Convenio entrará en vigor desde la fecha de su aprobación por el Pleno Municipal , y será publicado una vez registrado por el Departamento de Trabajo de la Generalidad de Cataluña , de acuerdo con la legislación vigente .
ca Subvenció gener / agost 2011 : 21.048,20 euros .
es Subvención enero/ agosto 2011 : 21.048,20 euros .
Mostrando página 1. 17819 encontrado frases búsqueda de una frase Geneta.Se encuentra en 2,792 ms.Las memorias de traducción son creados por humanos, pero alineado por computadora, que puede provocar errores. Ellos vienen de muchas fuentes y no se registran. Te lo advierto.