Las traducciones a español:

  • Genetta genetta   

Did you mean: geneta

Frases similares en el diccionario de catalán español. (21)

gen
gen; gene
gendre
hijastro; yerno
gener
enero
Gener
Enero
gènere
clase; sexo; tipo; género; suerte; forma
gènere de contraban
contrabando; mercancía de contrabando
gènere neutre
género neutro
generen
diccionario de sinónimos
genet
jinete
geneta
genetta
geni
genia; elfo; duende; trasgo; genio
genista
genista
genital
genital
genitiva
genitivo; genitiva
genius
genio
geniva
encía
gens
cero
Gens Calpúrnia
Gens Calpurnia
Sant Genís d’Arle
Ginés de Arlés
transferència horitzontal de gens
transferencia horizontal; transferencia genética horizontal

Oraciones de ejemplo con "Geneta", memoria de traducción

add example
ca 1.1 La Secretaria d ' Habitatge , creada pel Decret 68 / 2004 , de 20 de gener , d ' estructuració i de reestructuració de diversos departaments de l ' Administració de la Generalitat , té les funcions següents :
es 1.1 La Secretaría de Vivienda , creada por el Decreto 68/ 2004 , de 20 de enero , de estructuración y de reestructuración de varios departamentos de la Administración de la Generalidad , tiene las siguientes funciones :
ca EDICTE de 15 de gener de 2009 , sobre un acord de la Comissió Territorial d ' Urbanisme de la Catalunya Central referent al municipi de Navarcles .
es EDICTO de 15 de enero de 2009 , sobre un acuerdo de la Comisión Territorial de Urbanismo de la Cataluña Central referente al municipio de Navarcles .
ca 1 gener a 31 desembre 2011 : 12,50 euros
es 1 enero en 31 diciembre 2011 : 12,50 euros
ca Vist l ' informe elaborat el dia 13 de gener de 2004 per la Comissió Tècnica de Seguiment , una vegada analitzades les sol · licituds de declaració d ' esportista d ' alt nivell presentades per les federacions esportives ;
es Visto el informe elaborado el día 13 de enero de 2004 por la Comisión Técnica de Seguimiento , una vez analizadas las solicitudes de declaración de deportista de alto nivel presentadas por las federaciones deportivas ;
ca RESOLUCIÓ de 31 de gener de 2000 , per la qual s ' autoritza l ' obertura del centre docent privat Centre Palas , de Girona .
es RESOLUCIÓN de
ca RESOLUCIÓ GAP / 210 / 2009 , de 22 de gener , per la qual es dóna publicitat a la delimitació entre els termes municipals de Dosrius i d ' Argentona .
es RESOLUCIÓN GAP/ 210/ 2009 , de 22 de enero , por la que se da publicidad al deslinde entre los términos municipales de Dosrius y de Argentona .
ca Contra la resolució anterior , que posa fi a la via adminis trativa , es pot interposar potestativament recurs de reposició , de conformitat amb el que preveuen els articles 107.1 , 116 i 117 de la Llei 30 / 1992 , de 26 de novembre , de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú , modifi cada per la Llei 4 / 1999 , de 13 de gener , davant el conseller de Política Territorial i Obres Públiques , en el termini d ' un mes a comptar des de l ' endemà de la publicació d ' aquest Edicte al DOGC .
es Contra la anterior resolución , que pone fin a la vía administrativa , se puede interponer potestativamente recurso de reposición , de conformidad con lo que prevén los artículos 107.1 , 116 y 117 de la Ley 30/ 1992 , de 26 de noviembre , de régimen jurídico de las administraciones públicas y del procedimiento administrativo común , modificada por la Ley 4/ 1999 , de 13 de enero , ante el consejero de Política Territorial y Obras Públicas , en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente de la publicación de este Edicto en el DOGC .
ca S ' ha d ' exigir una quota anual pel manteniment de la inscripció en els registres esmentats a l ' article 12.1 d ' aquest Reglament , que ha de ser exigible amb efecte de l ' 1 de gener de cada any .
es Se exigirá una cuota anual por el mantenimiento de la inscripción en los registros mencionados en el artículo 12.1 de este Reglamento , que será exigible con efectos del 1 de enero de cada año .
ca Contra l ' acord anterior , que no posa fi a la via administrativa , es pot interposar recurs d ' alçada , pel que fa a la refosa efectuada , de conformitat amb el que preveuen els articles 107.1 , 114 i 115 de la Llei 30 / 1992 , de 26 de novembre , de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú , modificada per la Llei 4 / 1999 , de 13 de gener , davant el conseller de Política Territorial i Obres Públiques , en el termini d ' un mes a comptar des de l ' endemà de la publicació d ' aquest Edicte al DOGC .
es Contra el anterior acuerdo , que no pone fin a la vía administrativa , se puede interponer recurso de alzada , respecto a la refundición efectua da , de conformidad con lo que prevén los artículos 107.1 , 114 y 115 de la Ley 30/ 1992 , de 26 de noviembre , de régimen jurídico de las administraciones públicas y del procedimiento administrativo común , modificada por la Ley 4/ 1999 , de 13 de enero , ante el consejero de Política Territorial y Obras Públicas , en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente de la publicación de este Edicto en el DOGC .
ca Calders , 22 de gener i 12 de setembre
es Calders , 22 de enero y 12 de septiembre
ca A proposta de l ' Institut Català del Consum i vistos els informes previs favorables de la Intervenció D elegada del Departament de Treball , Indústria , Comerç i Turisme i de les assessories jurídiques del Departament d ' Economia i Finances i del Departament de Treball , Indústria , Comerç i Turisme , així com l ' informe interdepartamental d ' impacte de gènere de l ' Institut Català de la Dona ;
es A propuesta del Instituto Catalán del Consumo y vistos los informes previos favorables de la Intervención Delegada del Departamento de Trabajo , Industria , Comercio y Turismo y de las asesorías jurídicas del Departamento de Economía y Finanzas y del Departamento de Trabajo , Industria , Comercio y Turismo , así como el informe interdepartamental de impacto de género del Instituto Catalán de la Mujer ;
ca Contra els acords anteriors , que no posen fi a la via administrativa , es pot interposar recurs d ' alçada , de conformitat amb el que preveuen els articles 107.1 , 114 i 115 de la Llei 30 / 1992 , de 26 de novembre , de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú , modificada per la Llei 4 / 1999 , de 13 de gener , davant el conseller de Política Territorial i Obres Públiques , en el termini d ' un mes a comptar des de l ' endemà de la publicació d ' aquest Edicte al DOGC .
es Contra los anteriores acuerdos , que no ponen fin a la vía administrativa , se puede interponer recurso de alzada , de conformidad con lo que prevén los artículos 107.1 , 114 y 115 de la Ley 30/ 1992 , de 26 de noviembre , de régimen jurídico de las administraciones públicas y del procedimiento administrativo común , modificada por la Ley 4/ 1999 , de 13 de enero , ante el consejero de Política Ter ritorial y Obras Públicas , en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente de la publicación de este Edicto en el DOGC .
ca Ampliar el termini de presentació de sol · licituds que estableix la Resolució IUE / 3381 / 2007 , de 31 d ' octubre , fins el dia 18 de gener de 2008 .
es Disposición final
ca -1.5.10 Cal excloure de l ' article 112 de la normativa urbanística el concepte d ' habitatge per par cel · la , atès que aquest no és propi d ' una zona forestal , i en tot cas reconduir-lo al concepte d ' unitat mínima forestal del Decret 35 / 1990 , de 23 de gener , pel qual es fixa la unitat mínima forestal .
es -1.5.10 Es necesario excluir del artículo 112 de la normativa urbanística el concepto de vivienda por parcela , dado que éste no es propio de una zona forestal , y en todo caso reconducirlo al concepto de unidad mínima forestal del Decreto 35/ 1990 , de 23 de enero , por el que se fija la unidad mínima forestal .
ca Contra l ' acord anterior , que no posa fi a la via administrativa , es pot interposar recurs d ' alçada , de conformitat amb el que preveuen els articles 107.1 , 114 i 115 de la Llei 30 / 1992 , de 26 de novembre , de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú , modificada per la Llei 4 / 199 9 , de 13 de gener , davant el conseller de Política Territorial i Obres Públiques , en el termini d ' un mes a comptar des de l ' endemà de la publicació d ' aquest Edicte al DOGC .
es Contra el anterior acuerdo , que no pone fin a la vía administrativa , se puede interponer recurso de alzada , d e conformidad con lo que prevén los artículos 107.1 , 114 y 115 de la Ley 30/ 1992 , de 26 de noviembre , de régimen jurídico de las administraciones públicas y del procedimiento administrativo común , modificada por la Ley 4/ 1999 , de 13 de enero , ante el consejero de Política Territorial y Obras Públicas , en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente de la publicación de este Edicto en el DOGC .
ca El conseller de Política Territorial i Obres Públiques , ha resolt , en data 12 de gener de 2009 , de conformitat amb el que disposa l ' article 77 del Decret leg islatiu 1 / 2005 , de 26 de juliol , pel qual s ' aprova el Text refós de la Llei d ' Urbanisme , l ' assumpte que s ' indica a continuació :
es El consejero de Política Territorial y Obras Públicas , ha resuelto , en fecha 12 de enero de 2009 , de conformidad con lo que dispone el artículo 77 del Decreto legislativo 1/ 2005 , de 26 de julio , por el cual se aprueba el Texto refundido de la Ley de Urbani smo , el asunto que se indica a continuación :
ca Atès que l ' empresa realitza el servei de recollida d ' escombraries ( fracció de rebuig ) a divuit municipis , i el servei de recollida selectiva a trenta municipis de la comarca de l ' Anoia , els quals són serveis essencials per a la comunitat ja que la seva interrupció afectaria béns i drets constitucionalment protegits , com són el dret a la salut i el medi ambient que assenyalen els articles 43 i 45 de la Constitució , i atès que una acumulació de residus a les vies públiques , i molt especialment la matèria orgànica susceptible de descomposició , afavoreixen , a part de les males olors , la proliferació d ' ins ectes i de rosegadors , els quals són vehicles de transmissió de malalties infectocontagioses que generen risc pels ciutadans ;
es Considerando que la empresa realiza el servicio de recogida de basura ( fracción de desecho ) en dieciocho municipios , y el servicio de recogida selectiva en treinta municipios de la comarca de L ' Anoia , que son servicios esenciales para la comunidad ya que su interrupción afectaría a bienes y derechos constitucionalmente protegidos , como son el derecho a la salud y al medio ambiente que señalan los artículos 43 y 45 de la Constitución , y considerando que una acumulación de residuos en las vías públicas , y muy especialmente la materia orgánica susceptible de descomposición , favorecen , a parte de los malos olores , la proliferación de insectos y roedores , los cuales son vehículos de transmisión de enfermedades infectocontagiosas que generan riesgos para los ciudadanos ;
ca Vilella Alta , la , 18 de gener i 13 de desembre
es Vilella Alta , La , 18 de enero y 13 de diciembre
ca — 2 Publicar aquest acord i les normes urbanístiques corresponents al Diari Oficial de la Gene ralitat de Catalunya a l ' efecte de la seva executivitat immediata , tal com indica l ' article 100 del Text refós de la Llei d ' urbanisme , aprovat pel Decret legi slatiu 1 / 2005 , de 26 de juliol .
es 2 Publicar este acuerdo y las normas urbanísticas correspondientes en el DOGC al efecto de su inmediata ejecutividad , tal y como indica el artículo 100 del Texto refundido de la Ley de urbanismo , aprobado por el Decreto legislativo 1/ 2005 , de 26 de julio .
ca Contra els acords anteriors , que no posen fi a la via administrativa , es pot interposar recurs d ' alçada , de conformitat amb el que preveuen els articles 107.1 , 114 i 115 de la Llei 30 / 1992 , de 26 de novembre , de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú , modificada per la Llei 4 / 1999 , de 13 de gener , davant el conseller de Política Territorial i Obres Públi ques , en el termini d ' un mes a comptar des de l ' endemà de la publicació d ' aquest Edicte al DOGC .
es Contra los anteriores acuerdos , que no ponen fin a la vía administrativa , se puede interponer recurso de alzada , de conformidad con lo que prevén los artículos 107.1 , 114 y 115 de la Ley 30/ 1992 , de 26 de noviembre , de régimen jurídico de las administraciones públicas y del procedimiento administrativo común , modificada por la Ley 4/ 1999 , de 13 de enero , ante del consejero de Política Territorial y Obras Públicas , en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente de la publicación de este Edicto en el DOGC .
ca Subvenció gener / agost 2006 : 29.547,00 euros .
es Subvención enero/ agosto 2006 : 29.547,00 euros .
ca 10.1 Les persones beneficiàries han de realitzar les actuacions objecte de l ' ajut i justificar-les fins al 31 de desembre de 2010 , per tal que com a màxim el dia 31 de gener de 2011 es pu gui procedir a la certificació i comprovació de l ' execució de les activitats previstes .
es 10.1 Las personas beneficiarias tienen que realizar las actuaciones objeto de la ayuda y justificarlas hasta el 31 de diciembre de 2010 , a fin de que como máximo el día 31 de enero de 2011 se pueda proceder a la certificaci ón y comprobación de la ejecución de las actividades previstas .
ca Subvenció gener / agost 2005 : 4.774,00 euros .
es Subvención enero/ agosto 2005 : 4.774,00 euros .
ca La persona responsable del Registre , en data 30 de gener de 2009 , ha inscrit la Junta de compensació provisional del PP4d Sínia de Cabeces , del terme municipal de Torredembarra , en el Llibre complementari del Registre d ' Entitats Urbanístiques Col · laboradores , amb el número d ' assentament 71 , del tom 1 .
es La persona responsable del Registro , en fecha 30 de enero de 2009 , ha inscrito la Junta de compensación provisional del PP4d Sínia de Cabeces , del término municipal de Torredembarra , en el Libro complementario del Registro de Entidades Urbanísticas Colaboradoras , con el número de asiento 71 , del tom 1.
ca ORDRE IRP / 91 / 2008 , de 4 de març , per la qual es crea el Programa per a l ' Equitat de Gènere del Departament d ' Interior , Relacions Institucionals i Participació .
es ORDEN IRP/ 91/ 2008 , de 4 de marzo , por la que se crea el Programa para la Equidad de Género del Departamento de Interior , Relaciones Institucionales y Participación .
Mostrando página 1. 17819 encontrado frases búsqueda de una frase Geneta.Se encuentra en 0,897 ms.Las memorias de traducción son creados por humanos, pero alineado por computadora, que puede provocar errores. Ellos vienen de muchas fuentes y no se registran. Te lo advierto.