Las traducciones a español:

  • Estados Unidos   
    (Proper noun  m)

Frases similares en el diccionario de catalán español. (29)

Bandera dels Estats Units
Bandera de los Estados Unidos
Congrés dels Estats Units
Congreso de los Estados Unidos
Constitució dels Estats Units
Constitución de los Estados Unidos de América
Cort Suprema dels Estats Units
Corte Suprema de los Estados Unidos
Cos de Marines dels Estats Units d’Amèrica
Cuerpo de Marines de los Estados Unidos
Declaració d’Independència dels Estats Units d’Amèrica
Declaración de Independencia de los Estados Unidos
Economia dels Estats Units
Economía de los Estados Unidos
El somni d’una nit d’estiu
A Midsummer Night’s Dream
Estats Units d'Amèrica
EEUU; Estados Unidos; Estados Unidos de América; EE. UU.; E.E.U.U.
Estats Units d’Amèrica
Estados Unidos; Estados Unidos de América; EEUU
Estats Units d’Europa
Estados Unidos de Europa
Exèrcit dels Estats Units d’Amèrica
Ejército de los Estados Unidos
Força Aèria dels Estats Units d’Amèrica
Fuerza aérea de los Estados Unidos
Gran Premi de l’est dels Estats Units
Gran Premio del este de los Estados Unidos
Gran Premi dels Estats Units
Gran Premio de los Estados Unidos
Gran Segell dels Estats Units
Sello de Estados Unidos
Guerra civil dels Estats Units
Guerra Civil Estadounidense
Història dels Estats Units
Historia de los Estados Unidos
Inicia una sessió en estat...
Iniciar sesión como
Llista de presidents dels Estats Units
Presidente de los Estados Unidos
Open dels Estats Units de tennis
Abierto de los Estados Unidos
partit demòcrata dels estats units
partido demócrata de los estados unidos
Política dels Estats Units
Política de los Estados Unidos
President de la Cambra de Representants dels Estats Units
Presidente de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos
President dels Estats Units
Presidente de los Estados Unidos
Senat dels Estats Units
Senado de los Estados Unidos
una orenella no fa estiu, ni dues primavera
ni un dedo hace mano, ni una golondrina verano; una golondrina no hace verano
Vicepresident dels Estats Units
Vicepresidente de los Estados Unidos

Oraciones de ejemplo con "Estats Units", memoria de traducción

add example
ca Un evaporador rotatiu consisteix en un matràs esfèric immergit en un bany d' aigua calenta i està dissenyat especialment per evaporar dissolvents. El flascó es fa girar i el dissolvent es recull per acció del buit en un condensador i degota en un flascó de recollida. D' aquesta forma es poden concentrar o purificar les dissolucions. Acoblant-hi una bomba de buit es pot fer disminuir la pressió de l' aire i en conseqüència també el punt d' ebullició
es Un evaporador rotatorio consiste en un matraz esférico en un baño de agua caliente, y está diseñado para evaporar disolventes. El matraz gira y el disolvente se recoge por la acción del vacío en un condensador, para caer en un vaso de recogida de condensados. De este modo se pueden purificar o concentrar las disoluciones. El punto de ebullición del líquido puede decrementarse mediante una válvula de vacío aneja
ca El parc de 25 kV interior estarà format per mòduls prefabricats sota un embolcall metàl · lic i aïllament SF6 , de doble barra , en 18 cel · les de sortida de línia , 2 cel · les transformador , 1 cel · la transformador de serveis auxiliars , dos bateries de condensadors de 6 MVAr , 1 cel · la d ' acoblament transversal de barres i 2 cel · les de col · lector de ba rres .
es El parque de 25 kV interior estará formado por módulos prefabricados ba jo un envolvente metálico y aislante SF6 , de doble barra , en 18 celdas de salida de línea , 2 celdas transformador , 1 celda transformador de servicios auxiliares , 2 baterías de condensadores de 6 MVAr , 1 celda de acoplamiento transversal de barras y 2 celdas de colector de barras .
ca e ) Durant les tasques d ' explotació i de restauració s ' han de mantenir en bon estat de conservació els camins que transcorren per l ' àrea d ' afecció , així com els emprats pels vehicles procedents de l ' àrea d ' explotació i , si cal , s ' ha d ' establir una zona de protecció d ' aquests camins .
es e ) Durante las tareas de explotación y restauración se mantendrán en buen estado de conservación los caminos que transcurren por el área de afección , así como los utilizados por los vehículo s procedentes del área de explotación y , si es preciso , se establecerá una zona de protección de estos caminos .
ca No obstant això , si a més l ' explotació ramadera està inclosa en un sistema de qualitat diferenciada agroalimentària , es podran incrementar fins a un 20 % les quanties anteriors .
es No obstante , si además la explotación ganadera está incluida en un sistema de calidad diferenciada agroalimentaria , se podrán incrementar hasta un 20 % las cuantías anteriores .
ca La composició del Consell Plenari estarà definida per tres membres de la Diputació de Barcelona , tres membres del Consell Comarcal del Baix Llobregat , tres membres de la Unió de Pagesos , tres membres de la Generalitat de Catalunya i un membre de cada ajuntament consorciat .
es La composición del Consejo Plenario estará definida por tres miembros de la Diputación de Barcelona , tres miembros del Consejo Comarcal de El Baix Llobregat , tres miembros de la Unió de Pagesos , tres miembros de la Generalidad de Cataluña y un miembro de cada ayuntamiento consorciado .
ca Per tot això , un cop fetes les proves i havent estat qualificades pel respectiu tribunal , es fa públic que ha obtingut premi extraordinari de batxillerat corresponent al curs 2005-2006 l ' alumnat següent :
es Por todo ello , una vez hechas las pruebas y habiendo sido calificadas por el respectivo tribunal , se hace público que ha obtenido premio extraordinario de bachillerato correspondiente al curso 2005-2006 el alumnado siguiente :
ca Fita 9 : se situa a la serra del Pinyol , 3 metres al nord del camí carener , uns 250 metres al nord-oest del camp dels Segarresos i uns 75 metres a l ' est d ' una bifurcació de camins .
es Mojón 9 : se sitúa en la sierra del Pinyol , a 3 metros al norte del camino cimero , a unos 250 metros al noroeste del campo de Els Segarresos y a unos 75 metros al este de una bifurcación de caminos .
ca En compliment dels tràmits que estableixen l ' article 6 del Decret 351 / 1987 , de 23 de novembre , pel qual es determinen els procediments administratius aplicables a les instal · lacions elèctriques , i el títol 7 del Reial decret 1955 / 2000 , d ' 1 de desembre , pel qual es regulen les ac tivitats de transport , distribució , comercialització , sub ministrament i procediments d ' autorització d ' instal · lacions d ' energia elèctrica , la sol · licitud esmentada ha estat sotmesa a un període d ' informació pública mitjançant l ' Anunci publicat al DOGC núm . 4359 , de 8.4.2005 .
es En cumplimiento de los trámites que establecen el artículo 6 del Decreto 351/ 1987 , de 23 de noviembre , por el que se determinan los procedimientos administrativos aplicables a las instalaciones eléctricas , y el título 7 del Real decreto 1955/ 2000 , de 1 de diciembre , por el que se regulan las actividades de transporte , distribución , comercialización , suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica , la mencionada solicitud ha sido sometida a un período de información pública mediante el Anuncio publicado en el DOGC núm . 4359 , de 8.4.2005 .
ca Pel cas que l ' IPC real de l ' Estat registrat per l ' Institut Nacional d ' Estadística , a 31 de desembre del 2009 i 2010 , sigui superior a l ' IPC previst pel Govern de l ' Estat més un 0,5 % , per totes les categories professionals , excepte el venedor / a i el netejador / a , s ' efectuarà una revisió salarial del diferencial , amb efectes des de l ' 1 de gener del 2009 i 2010 respectivament .
es Para el caso que el IPC real del Estado registrado por el Instituto Nacional de Estadística , a 31 de diciembre del 2009 y 2010 , sea superior al IPC previsto por el Gobierno del Estado más un 0,5 % , para todas las categorías profesionales , excepto el vendedor/ a y el limpiador/ a , se efectuará una revisión salarial del diferencial , con efectos desde el 1 de enero del 2009 y 2010 respectivamente .
ca Diversos havien estat els intents de racionalitzar el conjunt de mesures en matèria d ' acció social amb la finalitat de configurar un model de fons d ' acció social similar a la de la resta de col · lectius del sector públic català , sense concloure els processos de negociació de manera totalment satisfactòria .
es Diversos habían sido los intentos de racionalizar el conjunto de medidas en materia de acción social con la finalidad de configurar un modelo de fondo de acción social similar a la del resto de colectivos del sector público catalán , sin concluir los procesos de negociación de manera totalmente satisfactoria .
ca Ampliar en 190.367 euros l ' import global destinat a aquesta convocatòria de beques per a estades per a la recerca fora de Catalunya , oberta per la Resolució UNI / 131 / 2005 , de 26 de gener , fixat a la base 8 , que queda establert en 1.390.367 euros , a càrrec de la partida pressupostària 480.0001 , dels quals 1.020.000 euros aniran a càrrec del pressupost de l ' Agència per a l ' any 2005 , i 370.367 euros , a càrrec del pressupost de l ' Agència per a l ' any 2006 .
es Ampliar en 190.367 euros el importe global destinado a la presente convocatoria de becas para estancias de investigación fuera de Cataluña , abierta por la Resolución UNI/ 131/ 2005 , de 26 de enero , fijado en la base 8 , que queda estable cido en 1.390.367 euros , a cargo de la partida presupuestaria 480.0001 , de los cuales 1.020.000 euros irán a cargo del presupuesto de la Agencia para el año 2005 , y 370.367 euros , a cargo del presupuesto de la Agencia para el año 2006.
ca Aquest volum de trànsit actual es preveu que s ' ampliarà quan es posin en funcionament les noves i nstal · lacions municipals que s ' estan executant juntament amb l ' ampliació de la zona industrial que està prevista , fets que derivaran en un increment del risc en la seguretat viària .
es Este volumen de tráfico actual se prevé que se ampliará cuando se pongan en funcionamiento las nuevas instalaciones municipales que se están ejecutando junto con la ampliación de la zona industrial que está prevista , hechos que derivarán en un incremento del riesgo en la seguridad viaria .
ca El & kde; proveeix d' un complet entorn d' escriptori, incloguen un gestor de fitxers, un gestor de finestres, un sistema d' ajuda, un sistema de configuració, innumerables eines i utilitats, i un nombre cada vegada major d' aplicacions, incloguen clients de correu, de notícies, programes de dibuix, un visor de & PostScript; i un altre de & DVI; i coses per l' estil
es & kde; incluye un entorno completo de escritorio: navegador web, administrador de archivos, administrador de ventanas, sistema de ayuda, configurador del sistema, incontables herramientas y utilidades varias, y una creciente cantidad de aplicaciones como clientes de correo y noticias, programas de diseño gráfico, visor de & PostScript; y & DVI;, y muchas más cosas
ca Està incorporat en un grup de recerca i realitza tasques de formació durant un màxim de 2 anys , prorrogables extraordinàriament per 1 any més , sota les ordres del seu director de tesi .
es Está incorporado en un grupo de investigación y realiza tareas de formación durante un máximo de 2 años , prorrogables extraordinariamente por 1 año más , bajo las órdenes de su director de tesis .
ca El & krita; mateix està composat per tres biblioteques en capes i un directori amb algunes classes comunes de suport: kritacolor, kritaimage i kritaui. Dins del & krita;, els objectes es poden identificar per un KisID, que és la combinació d' una única cadena no traduïda (usada quan es desa, per exemple) i una cadena traduïda per a la IGU
es & krita; consta de tres bibliotecas en capas y un directorio con algunas clases que le dan soporte: kritacolor, kritaimage y kritaui. Los objetos de & krita; se pueden identificar con un KisID, que está compuesto de una cadena única no traducida (utilizada, por ejemplo, al guardar) y una cadena traducida para cuestiones de la GUI
ca Una obra orientada a entendre la gènesi del catalanisme i a fonamentar la idea d ' un Estat espanyol capaç d ' integrar la seva diversitat nacional , cultural i lingüística i presidida per una concepció federal de la Constitució de 1978 .
es Una obra orientada a entender la génesis del catalanismo y a fundamentar la idea de un Estado español capaz de integrar su diversidad nacional , cultural y lingüística y presidida por una concepción federal de la Constitución de 1978.
ca Un cop consultades les organitzacions professionals agràries del sector i valorades les circumstàncies anteriorment esmentades , a proposta de la Direcció General de Desenvolupament Rural i en ús de les atribucions que m ' han estat conferides pel Decret legislatiu 3 / 2002 , pel qual s ' aprova el Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya i per la Llei 13 / 1989 , de 14 de desembre , d ' organització , procediment i règim jurídic de l ' Administració de la Generalitat de Catalunya ,
es Una vez consultadas las organizaciones profesionales agrarias del sector y valoradas las circunstancias anteriormente mencionadas , a propuesta de la Dirección General de Desarrollo Rural y en uso de las atribuciones que me han sido conferidas por el Decreto legislativo 3/ 2002 , por el que se aprueba el Texto refundido de la Ley de finanzas públicas de Cataluña y por la Ley 13/ 1989 , de 14 de diciembre , de organización , procedimiento y régimen jurídico de la Administración de la Generalidad de Cataluña ,
ca A aquest efecte es considerarà com a deure inexcusable aquell que el seu incompliment pot fer incórrer en responsabilitat , no pot ésser portat a terme mitjançant representant i el seu compliment està determinat per una norma legal o decisió administrativa o judicial .
es A este efecto se considerará como deber inexcusable aquél que su incumplimiento puede hacer incurrir en responsabilidad , no puede ser llevado a cabo mediante representante y su cumplimiento está determinado por una norma legal o decisión administrativa o judicial .
ca Per a transformar el directori del codi font en el de compilació s' empra una expressió de sed. Per exemple, si el directori de les fonts és kdesdk/obj-i‧-linux, llavores OBJ_ REPLACEMENT hauria d' estar establert a s‧ kdesdk‧ kdesdk-obj
es Para transformar el directorio del código fuente en el de compilación se utiliza una expresión de sed. Por ejemplo si el directorio de los fuentes es kdesdk/obj-i‧-linux, entonces OBJ_REPLACEMENT debería valer s‧kdesdk‧kdesdk-obj
ca Fita 7 : se situa en el lloc conegut com La Mirona , a uns setanta-cinc metres a l ' est del torrent de Valldeneu i a uns cinquanta metres al sud del traçat del ferrocarril .
es Mojón 7 : se sitúa en el lugar conocido como La Mirona , a unos setenta y cinco metros al este del torrente de Valldeneu y a unos cincuenta metros al sur del trazado del ferrocarril .
ca Tasques consistents en l ' execució d ' operacions que , fins i tot quan es realitzin sota instruccions precises , requereixin coneixements professionals o aptituds pràctiques ; la seva responsabilitat està limitada per una supervisió sistemàtica .
es Tareas consistentes en la ejecución de operaciones que , incluso cuando se realicen bajo instrucciones precisas , requieran conocimientos profesionales o aptitudes prácticas ; su responsabilidad está limitada por una supervisión sistemática .
ca La Direcció General d ' Energia i Mines està fent una tasca d ' anàlisi de les mancances d ' electrificació rural i de gasificació en el territori i de les solucions tècniques per resoldre-les : electrificació tradicional , electrificació fotovolt aica per a consum propi i xarxes locals de gas canalitzat , amb l ' objectiu de fomentar l ' electrificació rural i la gasificació en aquells indrets que no disposin d ' aquest servei i de contribuir així a l ' equilibri territorial .
es La Dirección General de Energía y Minas está haciendo una tarea de análisis de las carencias de electrificación rural y de gasificación en el territorio y de las soluciones técnicas para resolverlas : electrificación tradicional , electrificación fotovoltaica para consumo propio y redes locales de gas canalizado , con el objetivo de fomentar la electrificación rural y la gasificación en aquellos lugares que no dispongan de este servicio y de contribuir así al equilibrio territorial .
ca Aquest compromís polític va interferir sovint en la seva activitat acadèmica , fins al punt d ' haver-se d ' exiliar entre els anys 1960 i 1965 , o de patir represàlies polítiques més endavant , amb detencions diverses i una estada a la presó amb motiu de l ' estat d ' excepció de 1969 .
es Este compromiso político interfirió a menudo en su actividad académica , hasta el punto de tenerse que exiliar entre los años 1960 y 1965 , o de sufrir represalia s políticas más adelante , con detenciones diversas y una permanencia en prisión con motivo del estado de excepción de 1969.
ca Atès que els treballadors de l ' empresa Multiservicios Aeroportuarios , SA , estan convocats a una vaga al centre de treball de l ' Aeroport de Barcelona , amb caràcter indefinit , des de les 6.00 hores del dia 16 d ' abril de 2010 ; que la vaga afecta la totalitat dels treballadors que realitzen les funcions de neteja d ' avions ; que la plantilla teòrica que realitza les funcions de neteja és habitualment de 96 persones treballadores ; que l ' activitat de l ' empresa és dur a terme el servei de neteja i garantir les condicions higienicosanitàries adequades per als avions que atén Groundforce com a agent de handlin g de rampa , per la qual cosa s ' ocupa de les funcions , entre d ' altres , de reposició d ' aigua potable , evacuació d ' aigües residuals i reposició de bactericides , retirada de residus , neteja interior dels avions i galleys ;
es Considerando que las
ca L ' Institut d ' Estud is Catalans va emetre informe desfavorable sobre el canvi de denominació sol · licitat per entendre que el nom proposat no s ' adequa a la normativa vigent de la llengua catalana i per suposar un empobriment del patrimoni cultural atesa la rellevància històrica del topònim .
es El Institut d ' Estudis Catalans emitió informe desfavorable sobre el cambio de denominación solicitado al considerar que el nombre propuesto no se adecua a la normativa vigente de la lengua catalana y por implicar un empobre cimiento del patrimonio cultural dada la relevancia histórica del topónimo .
Mostrando página 1. 150657 encontrado frases búsqueda de una frase Estats Units.Se encuentra en 31,106 ms.Las memorias de traducción son creados por humanos, pero alineado por computadora, que puede provocar errores. Ellos vienen de muchas fuentes y no se registran. Te lo advierto.