Las traducciones a español:

 • Estados Unidos   
  (ProperNoun, Proper noun, Noun  m)
 • Estados Unidos de América   
 • E.E.U.U.   
  (Noun  )
 • EE. UU.   
 • EEUU   
  (Noun  )
 • Gobierno de EEUU   
  (Noun  )
 • Gobierno de los Estados Unidos   
  (Noun  )

Frases similares en el diccionario de catalán español. (46)

Acadèmia de la Força Aèria dels Estats Units
Academia de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos
Acadèmia Militar dels Estats Units
Academia Militar de los Estados Unidos
Acadèmia Naval dels Estats Units
Academia Naval de los Estados Unidos
Agència de Protecció Ambiental dels Estats Units
Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos
Bandera dels Estats Units
Bandera de los Estados Unidos
congrés dels Estats Units
Congreso; Congreso de EEUU; Congreso de Estados Unidos; congreso
Congrés dels Estats Units
Congreso de los Estados Unidos
Constitució dels Estats Units
Constitución de los Estados Unidos de América
Cort Suprema dels Estats Units
Corte Suprema de los Estados Unidos
Cos de Marines dels Estats Units d’Amèrica
Cuerpo de Marines de los Estados Unidos; Cuerpo de Infantería de Marina de los Estados Unidos; Cuerpo de Marines; Cuerpo de Marines de EEUU; USMC
Costa Oest dels Estats Units
Costa Oeste de los Estados Unidos
Declaració d’Independència dels Estats Units d’Amèrica
Declaración de Independencia de los Estados Unidos
Economia dels Estats Units
Economía de los Estados Unidos
El somni d’una nit d’estiu
A Midsummer Night’s Dream
els Estats Units
los Estados Unidos
Estats Units d'Amèrica
EEUU; Estados Unidos; Estados Unidos de América; EE. UU.; E.E.U.U.
Estats Units d’Amèrica
Estados Unidos; Estados Unidos de América; EEUU
Estats Units d’Europa
Estados Unidos de Europa
Exèrcit dels Estats Units
Ejército de los Estados Unidos
Exèrcit dels Estats Units d’Amèrica
Ejército de los Estados Unidos
Força Aèria dels Estats Units
Fuerza Aérea de los Estados Unidos
Força Aèria dels Estats Units d’Amèrica
Fuerza aérea de los Estados Unidos
Govern dels Estats Units
E.E.U.U.; EEUU; Estados Unidos; Gobierno de EEUU; Gobierno de los Estados Unidos
Gran Premi de l’est dels Estats Units
Gran Premio del este de los Estados Unidos
Gran Premi dels Estats Units
Gran Premio de los Estados Unidos
Gran Segell dels Estats Units
Sello de Estados Unidos
Guerra civil dels Estats Units
Guerra Civil Estadounidense
Història dels Estats Units
Historia de los Estados Unidos
Inicia una sessió en estat...
Iniciar sesión como
Llista de presidents dels Estats Units
Presidente de los Estados Unidos
Marina dels Estats Units
Marina de los Estados Unidos
Open dels Estats Units de tennis
Abierto de los Estados Unidos
partit demòcrata dels estats units
partido demócrata de los estados unidos
Política dels Estats Units
Política de los Estados Unidos
President de la Cambra de Representants dels Estats Units
Presidente de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos
President dels Estats Units
Presidente de los Estados Unidos
Senat dels Estats Units
Senado de los Estados Unidos
Servei Secret dels Estats Units
Servicio Secreto de los Estados Unidos
una orenella no fa estiu, ni dues primavera
ni un dedo hace mano, ni una golondrina verano; una golondrina no hace verano
Vicepresident dels Estats Units
Vicepresidente de los Estados Unidos
WWE Campionat dels Estats Units
WWE United States Championship

Oraciones de ejemplo con "Estats Units", memoria de traducción

add example
ca Sempre que es tracti de faltes molt greus , relacionades amb l ' assetjament en qualsevol dels seus vessants , l ' empresa pot adoptar la suspensió de sou i feina , com a mesura prèvia i cautelar , pel temps est rictament necessari per a l ' aclariment dels fets , amb un límit d ' 1 mes , sense perjudici de la sanció que s ' hagi d ' imposar .
es Siempre que se trate de faltas muy graves , relacionadas con el acoso en cualquiera de sus vertientes , la empresa podrá adoptar la suspensión de empleo y sueldo , como medida previa y cautelar , por el tiempo estrictamente necesario para el esclarecimiento de los hechos , con un límite de 1 mes , sin perjuicio de la sanción que deba imponerse .
ca .8 D ' acord amb la base 12.2 de l ' annex de l ' Ordre CMC / 45 / 2008 , el Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació ha de comprovar d ' ofici si les persones beneficiàries que no siguin entitats públiques estan al corrent de les obligacions amb la Seguretat Social prèviament als pagaments i , consegüentment , les persones beneficiàries no han d ' aportar un certificat al respecte .
es .8 De acuerdo con la base 12.2 del anexo de la Orden CMC/ 45/ 2008 , el Departamento de Cultura y Medios de Comunicación debe comprobar de oficio si las personas beneficiarias que no sean entidades públicas están al corriente de las obligaciones con la Seguridad Social previamente a los pagos y , consecuentemente , las personas beneficiarias no han de aportar un certificado al respecto .
ca Fita 11 : se situa a la Garriga de la Venta , a uns dos-cents trenta metres a l ' est-nord-est de la granja del Servitja .
es Mojón 11 : se sitúa en La Garriga de la Venta , a unos doscientos treinta metros al este-noreste de la granja del Servitja .
ca RESOLUCIÓ SLT / 3094 / 2007 , de 26 de setembre , per la qual es fa públic un acord de pròrroga i actualització per a l ' any 2007 del Conveni de col · laboració signat el 17 de gener de 2003 entre el Servei Català de la Salut , l ' Institut Català de la Salut , la Mutualitat General de Funcionaris Civils de l ' Estat , l ' Institut Social de les Forces Armades i la Mutualitat General Judicial .
es RESOLUCIÓN SLT/ 3094/ 2007 , de 26 de septiembre , por la que se hace público un acuerdo de prórroga y actualización para el año 2007 del Convenio de colaboración firmado el 17 de enero de 2003 entre el Servicio Catalán de la Salud , el Instituto Catalán de la Salud , la Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado , el Instituto Social de las Fuerzas Armadas y la Mutualidad General Judicial .
ca Aquesta última torre estarà situada sota la traça existent i a partir d ' aquest punt i formant un angle de 5o 56 ' es reprendrà el traçat actual .
es Esta última torre estará situada bajo el trazado existente y a partir d e este punto y formando un ángulo de 5o 56 ' se reprenderá el trazado actual .
ca Un cop emesa l ' opinió raonada dels re presentants del personal , la corporació estarà obligada a motivar per escrit les seves raons , en cas de no assumir l ' opinió expressada .
es c ) Ser consultados , previamente , cuando se quiera introducir nuevas tecnologías , modificar procesos productivos o locales de trabajo y adquirir nuevos equipos y , en general , sobre todas aquellas medidas que puedan afectar la salud y la seguridad de manera inmediata o transcurrido un periodo de tiempo .
ca 10.1 L ' avaluació de les sol · licituds serà realitzada pel CIDEM per mitjà d ' una comissió de valoració constituïda a aquest efecte , que estarà integrada per el / la director / a de l ' Agència Catalana d ' Inversions del CIDEM , que actuarà com a president , per dos representants de la Secretaria d ' Indústria i Empresa i per dos representants del CIDEM .
es 10.1 La evaluación de las solicitudes será realizada por el CIDEM por medio de una comisión de valoración constituida a este efecto , que estará integrada por el/ la director/ a de la Agencia Catalana de Inversiones del CIDEM , que actuará como presidente , por dos representantes de la Secretaría de Industria y Empresa y por dos representantes del CIDEM .
ca En aquest sentit , i un cop el text ha estat sotmès al procediment de comunicació a la Comissió Europea d ' acord amb la Directiva 98 / 34 / CE , de 22 de juny , i el Reial decret 1337 / 1999 , de 31 de juliol , la present norma estableix els requisits mediambientals necessaris per poder valoritzar les escòries siderúrgiques , així com el procediment administratiu per dur a terme aquesta valorització , tot ga rantint la protecció de la salut de les persones i del medi ambient .
es En este sentido , y una vez el texto ha sido sometido al procedimiento de comunicación a la Comisión Europea de acuerdo con la Directiva 98/ 34/ CE , de 22 de junio , y el Real decreto 1337/ 1999 , de 31 de julio , la presente norma establece los requisitos medioambientales necesarios para poder valorar las escorias siderúrgicas , así como el procedimiento administrativo para llevar a cabo esta valorización , garantizando la protección de la salud de las personas y del medio ambiente .
ca La proximitat física del castell i les torres provoca i explica que le s parcel · les adjacents i confrontants a cada element formin , per si mateixes , un entorn gairebé continu fruit de l ' aplicació del criteri d ' incloure aque lles parcel · les que hi estan en contacte o al davant .
es La proximidad física del castillo y las torres provoca y explica que las parcelas adyacentes y confrontantes a cada elemento formen , por sí mismas , un entorno casi continuo fruto de la apli cación del criterio de incluir aquellas parcelas que están en contacto con los elementos o que están enfrente de los mismos .
ca 5.6 Les anàlisis de les mostres han d ' estar a disposició de l ' Agència de Residus de Catalunya durant un període mínim de cinc an ys .
es 5.6 Los análisis de las muestras han de estar a disposición de la Agencia de Residuos de Cataluña durante un periodo mínimo de cinco años .
ca Actualment , els dos vestíbuls de l ' estació de l ' Arc del Triomf de la línia 1 del Metro de Barcelona , per on passen diàriament unes 16.000 persones , són est rets , petits ( de 80 m2 el situat al passeig de Sant Joan i de 370 m2 el de la plaça d ' André Malraux ) , amb diversos trams d ' escales fixes i mecàniques i amb un recorregut complicat , que dificulta el pas als usuaris i impedeix l ' accés a les persones que van amb cotxes o cadires de rodes .
es Actualmente , los dos vestíbulos de la estación del Arc del Triomf de la línea 1 del Metro de Barcelona , por donde pasan diariamente unas 16.000 personas , son estrechos , pequeños ( de 80 m2 el situado en el paseo de Sant Joan y de 370 m2 el de la plaza de André Malraux ) , con diversos tramos de escaleras fijas y mecánicas y con un recorrido complicado que dificulta el paso a los usuarios e impide el acceso a las personas que van con coches o sillas de ruedas .
ca Fita 7 : se situa a cal Ferrers , a uns cinquanta metres al nord-est de la fita anterior .
es Mojón 7 : se sitúa en Cal Ferrers , a unos cincuenta metros al noreste del mojón anterior .
ca Normalment, podeu usar & Tab; i Maj; Tab; per a moure el focus des d' un estri cap al següent en qualsevol aplicació. De tota manera, quan el focus està en el document principal de & kpresenter;, al prémer & Tab; no es mou el focus; En comptes d' això insereix una tabulació en el document. Podeu establir el focus a qualsevol estri que pugui rebre el focus prement Alt; F‧. Apareixerà una petita caixa amb una lletra sobre cada estri de la pantalla que pugui rebre el focus
es Habitualmente, puede usar & Tab; y Shift; Tab; para mover el foco de un widget al siguiente en cualquier aplicación. Sin embargo, cuando el foco está en el panel de diapositivas de & kpresenter;, al presionar & Tab; no se mueve el foco. Puede establecer el foco como cualquiera de los widgets que puedan recibir el foco presionando Alt; F‧. Aparece una pequeña casilla con una letra sobre cada widget de la pantalla que pueda recibir el foco
ca Acceptar la devolució de la Creu de Sant Jordi per part del senyor Enric Marco Batlle , motivada pel reconeixement públic del fet que mai va estar ingressat en un camp de concentració nazi , admetent així la improcedència de la concessió de la distinció per falta dels mèrits necessaris per al seu atorgament .
es Aceptar la devolución de la Creu de Sant Jordi por parte del señor Enric Marco Batlle , motivada por el reconocimiento público del hecho de que nunca estuvo ingresado en un campo de concentración nazi , admitiendo así la improcedencia de la concesión de la distinción por falta de los méritos necesarios para su otorgamiento .
ca Correcció d ' una errada material del Pla general d ' ordenació urbana , referent a l ' al · lineació del carrer Pare Romanyà de l ' extrem est , costat nord , al terme municipal de Roquetes
es Corrección de un error material del Plan general de ordenación urbana , referente a la alineación de la calle Pare Romanyà del extremo este , lado norte , en el término municipal de Roquetes
ca Seleccioneu Marcs Estil del marc des de la barra de menú. Apareixerà un submenú llistant tots els estils de marc definits actualment. Seleccioneu el nom de l' estil de marc que voleu i tots els marcs seleccionats seran formatats usant les opcions d' aquest estil de marc
es Seleccione Marcos Estilo de marco desde la barra de menú. Aparecerá un submenú, listando todos los estilos de marcos definidos actualmente. Seleccione el nombre del estilo de marco que quiera y todos los marcos seleccionados se formatearán usando las opciones de ese estilo de marco
ca Els acords de la Comissió Paritària es prendran per majoria simple i , perquè els mateixos siguin vàlids , aquesta haurà d ' estar composta per un mínim de 4 membres , sempre amb caràcter paritari .
es Los acuerdos de la Comisión Paritaria se tomarán por mayoría simple y , para que los mismos sean válidos , esta deberá estar compuesta por un mínimo de 4 miembros , siempre con carácter paritario .
ca El refresc dels certificats X. ‧ implica la baixa de les CRL per a tots els certificats, inclús encara que puguin ser vàlids. Això pot provocar una congestió de la connexió de la xarxa (també la d' altres persones), i pot trigar fins a una hora en acabar, en funció de la vostra connexió de xarxa i el nombre de certificats a verificar. Esteu segur que voleu continuar?
es Actualizar los certificados X.‧ implica descargar CRLs para todos los certificados, incluyendo aquellos que aún sean válidos. Esto puede aumentar severamente la carga tanto de su red como la de otras personas y puede tomar hasta una hora para completarse, dependiendo de su conexión de red y el número de certificados a verificar. ¿Está seguro de que desea continuar?
ca Els assumptes urgents que es presen tin entre dues reunions i per als quals calgui una solució immediata , els resoldrà la Comissió Executiva de la Junta de Govern , que estarà composta pel degà , un vicedegà , el secretari , el vicesecretari i el tresorer .
es Los asuntos urgentes que se presenten entre dos reuniones y para los cuales haga falta una solución inmediata , los resolverá la Comisión Ejecutiva de la Junta de Gobierno , que estará compuesta por el decano , un vicedecano , el secretario , el vicesecretario y el tesorero .
ca Una declaració responsable conforme es troben al corrent en el compliment de les seves obligacions tributàries i de la Seguretat Social i conforme no estan incursos en cap causa d ' incompatibilitat ni prohibició prevista a l ' article 13 de la Llei 38 / 2003 , de 17 de novembre , general de subvencions .
es Una declaración responsable conforme se encuentra al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y de la Seguridad Social y conforme no incurren en ninguna causa de incompatibilidad ni prohibición prevista en el artículo 13 de la Ley 38/ 2003 , de 17 de noviembre , general de subvenciones .
ca Des de la introducció dels diagrames de Gantt, aquests han esdevingut un estàndard industrial i una eina clau de gestió de projectes per a representar les fases, les tasques i les activitats que estan programades com a part d' un projecte d' estructura d' interrupció de la feina o la línia de temps de les tasques
es Desde la introducción inicial de las gráficas de Gantt, se han convertido en un estándar de la industria, clave en las herramientas de gestión de proyectos para representar las fases, tareas y actividades que se planifican como parte de la estructura de desglose de trabajo (WBS) o la línea temporal de las tareas
ca Codi 5 : ajuts per a l ' estudi en l ' àmbit del rendiment , fent el seguiment de la formació integral dels / de les esportistes que estan , en un règim intern , a les residències esportives .
es Código 5 : ayudas para el estudio en el ámbito del rendimiento , haciendo el seguimiento de la formación integral de los/ las deportistas que están , en un régimen interno , en las residencias deportivas .
ca Haver estat sancionat per la resolució d ' un expedient disciplinari .
es Haber sido sancionado por la resolución de un expediente disciplinario .
ca En compliment dels tràmits que estableixen l ' article 6 del Decret 351 / 1987 , de 23 de novembre , pel qual es determinen els procediments administratius aplicables a les instal · lacions elèctriques , i el títol 7 del Reial decret 1955 / 2000 , d ' 1 de desembre , pel qual es regulen les activitats de transport , distribució , comercialització , subministrament i procediments d ' autorització d ' instal · lacions d ' energia elèctrica , la sol · licitud esmentada ha estat sotmesa a un període d ' informació pública mitjançant l ' Anunci publicat al DOGC nú m . 4274 , de 3.12.2004 .
es En cumplimiento de los trámites que establecen el artículo 6 del Decreto 351/ 1987 , de 23 de noviembre , por el que se determinan los procedimientos administrativos aplicables a las instalaciones eléctricas , y el título 7 del Real decreto 1955/ 2000 , de 1 de diciembre , por el que se regulan las actividades de transporte , distribución , comercialización , suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica , la mencio nada solicitud ha sido sometida a un período de información pública mediante el Anuncio publicado en el DOGC núm . 4274 , de 3.12.2004 .
ca Fita 14 : se situa a l ' est de la partida del bosc de ca l ' Adroer , en el marge esquerra de la riera de la Benaula , i a uns quatre-cents metres al nord-est de ca l ' Adroer .
es Mojón 14 : se sitúa al este de la partida del bosque de Ca l ' Adroer , en el margen izquierdo del arroyo de La Benaula , y a unos cuatrocientos metros al noreste de Ca l ' Adroer .
Mostrando página 1. 150657 encontrado frases búsqueda de una frase Estats Units.Se encuentra en 9,454 ms.Las memorias de traducción son creados por humanos, pero alineado por computadora, que puede provocar errores. Ellos vienen de muchas fuentes y no se registran. Te lo advierto.