Las traducciones a español:

  • Estados Unidos   
    (Proper noun  m)

Frases similares en el diccionario de catalán español. (29)

Bandera dels Estats Units
Bandera de los Estados Unidos
Congrés dels Estats Units
Congreso de los Estados Unidos
Constitució dels Estats Units
Constitución de los Estados Unidos de América
Cort Suprema dels Estats Units
Corte Suprema de los Estados Unidos
Cos de Marines dels Estats Units d’Amèrica
Cuerpo de Marines de los Estados Unidos
Declaració d’Independència dels Estats Units d’Amèrica
Declaración de Independencia de los Estados Unidos
Economia dels Estats Units
Economía de los Estados Unidos
El somni d’una nit d’estiu
A Midsummer Night’s Dream
Estats Units d'Amèrica
EEUU; Estados Unidos; Estados Unidos de América; EE. UU.; E.E.U.U.
Estats Units d’Amèrica
Estados Unidos; Estados Unidos de América; EEUU
Estats Units d’Europa
Estados Unidos de Europa
Exèrcit dels Estats Units d’Amèrica
Ejército de los Estados Unidos
Força Aèria dels Estats Units d’Amèrica
Fuerza aérea de los Estados Unidos
Gran Premi de l’est dels Estats Units
Gran Premio del este de los Estados Unidos
Gran Premi dels Estats Units
Gran Premio de los Estados Unidos
Gran Segell dels Estats Units
Sello de Estados Unidos
Guerra civil dels Estats Units
Guerra Civil Estadounidense
Història dels Estats Units
Historia de los Estados Unidos
Inicia una sessió en estat...
Iniciar sesión como
Llista de presidents dels Estats Units
Presidente de los Estados Unidos
Open dels Estats Units de tennis
Abierto de los Estados Unidos
partit demòcrata dels estats units
partido demócrata de los estados unidos
Política dels Estats Units
Política de los Estados Unidos
President de la Cambra de Representants dels Estats Units
Presidente de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos
President dels Estats Units
Presidente de los Estados Unidos
Senat dels Estats Units
Senado de los Estados Unidos
una orenella no fa estiu, ni dues primavera
ni un dedo hace mano, ni una golondrina verano; una golondrina no hace verano
Vicepresident dels Estats Units
Vicepresidente de los Estados Unidos

Oraciones de ejemplo con "Estats Units", memoria de traducción

add example
ca La gratificació extraordinària d ' estiu , Nadal i beneficis equivalen respectivament a la suma de salari base , plus nocturn , plus activitat , plus de feina penosa , plus conveni / distribució jornada , plus complement festiu i antiguitat segons imports de taules i una quantitat equivalent al 100 % del plus transport segons taules .
es Incremento de un 1 % respecto al salario base del plus penoso ( 25 % ) .
ca El recurs contenciós administratiu no es podrà interposar si s ' ha inter posat recurs de reposició fins que aquest hagi estat resolt expressament o se n ' hagi produït la desestimació p resumpta perquè hagi transcorregut el termini d ' un mes , de conformitat amb els articles 116.2 i 117.2 de la Llei 4 / 1999 esmentada .
es El recurso contencioso administrativo no se podrá interponer si se ha interpuesto recurso de reposición hasta que éste haya sido resuelto expresamente o se haya producido su desestimación presunta porque haya transcurrido el plazo de un mes , de conformidad con los artículos 116.2 y 117.2 de la mencionada Ley 4/ 1999.
ca L' entrada per a filtres us permetrà introduir un filtre per als fitxers mostrats en la vista de carpeta. El filtre usarà els englobadors estàndard, els patrons hauran d' estar separats per espais. Exemple: *. cpp *. h *. moc
es La entrada para filtros permite introducir filtros para los archivos a mostrar en la vista de directorios. El filtro utiliza comodines estándar, los patrones deben estar separados por un espacio en blanco. Ejemplo: *. cpp *. h *. moc
ca Un rectangle es pot etiquetar amb els diversos atributs del corresponent fitxer o carpeta. Per a un atribut, podreu escollir si s' haurà de mostrar totalment, si només estarà disponible l' espai, o si l' espai haurà de ser agafat dels fills (introduint d' aquesta manera errors a les representacions pures del mapa en arbre). Addicionalment, podeu escollir la localització relativa de l' etiqueta en el rectangle
es Un rectángulo puede ser etiquetado con los distintos atributos del correspondiente archivo o carpeta. Para un atributo dado, podrá escoger si debe mostrarse totalmente, si únicamente está disponible el espacio, o si el espacio debe ser tomado de los hijos (introduciendo de este modo errores a la representaciones de árboles puras). Además, podrá elegir, la posición relativa de la etiqueta en el rectángulo
ca Instal · lació d ’ una estació base de telefonia mòbil a la parcel · la 52 , polígon 1 , d ’ Almatret .
es Instalación de una estación base de telefonía móvil en la parcela 52 , polígono 1 , de Almatret .
ca No poden optar als ajuts l ' alumnat o els / les postgraduats / ades que hagin estat beneficiaris d ' un ajut de l ' INEFC de la mateixa modalitat durant dos cursos acadèmics .
es No pueden optar a las ayudas alumnado o postgraduados/ as que hayan sido beneficiarios de una ayuda del INEFC de la misma modalidad durante dos cursos académicos .
ca Fita 8 : se situa als boscos de Can Roure , al marge est d ' un petit torrent .
es Mojón 8 : se sitúa en los bosques de Can Roure , en el margen este de un pequeño torrente .
ca D ' acord amb la Llei 54 / 1997 , de 27 de novembre , de regulació del sector elèctric , modificada per la Llei 17 / 2007 , de 4 de juliol ; el Reial decret 1955 / 2000 , d ' 1 de desembre , pel qual es regulen les activitat s de transport , distribució , comercialització , subministrament i procediment administratiu d ' autorització de les instal · lacions d ' energia elèctrica ; el Decret 351 / 1987 , de 23 de novembre , pel qual es determinen els procediments administratius aplicables a les instal · lacions elèctriques , així com els reglaments tècnics específics , la sol · licitud esmentada ha estat sotmesa a un període d ' informació pública mitjançant l ' Anunci publicat al DOGC núm .
es De acuerdo con la Ley 54/ 1997 , de 27 de noviembre , de regulación del sector eléctrico , modificada por la Ley 17/ 2007 , de 4 de julio ; el Real decreto 1955/ 2000 , de 1 de diciembre , por el que se regulan las actividades de transporte , distribución , comercialización , suministro y procedimiento administrativo de autorización de las instalaciones de energía eléctrica ; el Decreto 351/ 1987 , de 23 de noviembre , por el que se determina n los procedimientos administrativos aplicables a las instalaciones eléctricas , así como los reglamentos técnicos específicos , la solicitud mencionada ha sido sometida a un período de información pública mediante el Anuncio publicado en el DOGC núm .
ca Vista la proposta de la Direcció General d ' Urbanisme i d ' acord amb els fonaments que s ' hi exposen , he resolt esti mar el recurs d ' alçada interposat per l ' Ajuntament de Talarn contra l ' acord de la Comissió Territorial d ' Urbanisme de Lleida , adoptat en sessió de 2 d ' abril de 2007 pel qual es va denegar l ' aprovació del projecte d ' una instal · lació per a emmagatzematge i distribució de gas propà ( GLP ) a la parcel · la 215 del polígon 5 i , en conseqüència , anul · lar l ' acord impugnat i substituir-lo pel següent :
es Vista la propuesta de la Dirección General de Urbanismo y de acuerdo con los fundamentos que en ella se exponen , he resuelto estimar el recurso de alzada interpuesto por el Ayuntamiento de Talarn , contra el acuerdo de la Comisión Territorial de Urbanismo de Lérida adoptado en sesión de 2 de abril de 2007 , por el cual se denegó la aprobación del proyecto de una solicitud de instalación para almacenaje y distribución de gas propano ( GLP ) en la parcel·la 215 del polígon 5 y , en consecuencia , anular el acuerdo impugnado y substituirlo por el siguiente :
ca Atès que els serveis de telecomunicacions són imprescindibles per tal de poder comunicar emergències , urgències mèdiques i necessitats vitals , i que les empreses que cobreixen els números telefònics que atenen serveis d ' avaries i urgències del sector d ' ordre públic , bombers , policia , protecció civil , salvament marítim , serveis sanitaris i altres d ' anàlegs s ' han de considerar serveis essencials per a la comunitat , perquè la seva interrupció afectaria drets i béns constitucionalment protegits , ja que mitjançant la comunicació s ' atenen aquests serveis , que estan centralitzats en molts casos per mitjà d ' uns números de telèfon bàsics que són els que serveixen , en part , les empreses de telemàrqueting ;
es Considerando que los servicios de telecomunicaciones son imprescindibles para poder comunicar emergencias , urgencias médicas y necesidades vitales , y que las empresas que cubren los números telefónicos que atienden servicios de averías y urgencias del sector de orden público , bomberos , policía , protección civil , salvamento marítimo , servicios sanitarios y otros análogos han de considerarse servicios esenciales para la comunidad , puesto que su interrupción afectaría derechos y bienes constitucionalmente protegidos , ya que mediante la comunicación se atienden estos servicios , que están centralizados en muchos casos por medio de unos números telefónicos básicos que son los que sirven , en parte , las empresas de telemárketing ;
ca Fita 8 : se situa a Los Guixars , al marge est del camí del Mas Rossic , a uns quatre-cents quaranta-dos metres al nord dels F orns del Carulla , i en el límit de propietats de Felip Cisteró Jovell , en terme de Ribera d ' Ondara .
es Mojón 8 : se sitúa en Los Guixars , en el margen este del camino de El Mas Rossic , a unos cuatrocientos cuarenta y dos metros al norte de Els Forns del Carulla , y en el límite de propiedades de Felip Cisteró Jovell , en término de Ribera d ' Ondara .
ca No podrà destinar-se la caseta de terrat a cap altre ús que no sigui el de complementar els usos emplaçats a les plantes inferiors , estarà vinculada registralment a les plantes inferiors i no podrà en cap cas constitu ir unitat registral independent .
es Desarrollo del volumen edificable
ca La suspensió del contracte finalitza el dia que s ' inicia la suspensió del contracte per maternitat biològica o quan el lactant compleix nou mesos , respectivament , o , en ambdós casos , quan desapareix la impossibilitat de la treballadora de reincorporar-se al seu lloc anterior o a un altre de compatible amb el seu estat .
es Despido :
ca Si un treballador té un accident de treball que disminueix les seves facultats sense assolir la incapacitat total , l ' empresa està obligada a buscar-li un lloc adequat a les seves possibilitat s en la mateixa empresa .
es Artículo 29
ca La Junta Electoral la formen un president , un secretari i tres vocals nomenats per la Junta de Govern entre aquells membres de la pròpia Junta que no es presentin a la reelecció , o si escau , per col · legiats i col · legiades que hagin estat membres d ' anteriors Juntes de Govern .
es La Junta Electoral la forman un presidente , un secretario y tres vocales nombrados por la Junta de Gobierno entre aquellos miembros de la propia Junta que no se presenten a la reelección , o si procede , por colegiados y colegiadas que hayan sido miembros de anteriores Juntas de Gobierno .
ca Sol · licitud per a la instal · lació d ' una estació base de telefonia mòbil al paratge la Central , al terme municipal de Llívia , promoguda per Retevisión Móvil , SA ( Amena ) .
es Solicitud para la instalación de una estación base de telefonía móvil en el paraje La Central , en el término municipal de Llívia , promovida por Retevisión Móvil , SA ( Amena ) .
ca L ' església , d ' estil gòtic , consta d ' una sola nau capçada amb un absis poligonal de cinc cares .
es La iglesia , de estilo gótico , consta de una sola nave encabezada con un ábside poligonal de cinco caras .
ca Per a que & kpackage; funcioni correctament amb els paquets RPM la base de dades RPM haurà d' estar inicialitzada. Si en escriure en una consola rpm-qa es produeix un error que diu unable to open... (no es pot obrir...) intenteu executar rpm--rebuilddb
es Para que & kpackage; funcione correctamente con paquetes RPM la base de datos RPM debe estar inicializada. Si al introducir en una consola rpm-qa se produce un error que diga no se puede abrir... intente ejecutar rpm--rebuilddb
ca 8.4 El pagament de la subvenció es realitzarà amb una certificació prèvia dels serveis competents del DAR segons la qual l ' activitat i la despesa realitzades estan degudament justificades .
es 8.4 El pago de la subvención se realizará con una certificación previa de los servicios competentes del DAR conforme la actividad y el gasto realizados están debidamente justificados .
ca Des d ’ aquest punt s ’ estableix una línia recta , direcció nord-est , fins a la Torre del Perxes en el terme municipal de Bellvís .
es Desde la Torre d el
ca Aquesta opció habilita algunes característiques convenients per a desar fitxers amb extensions: S' actualitzarà tota extensió especificada a l' àrea de text % ‧ si canvieu el tipus de fitxer a desar. Si no s' especifica cap extensió a l' àrea de text % ‧ en clicar Desa, s' afegirà % ‧ al final del nom de fitxer (si el fitxer encara no existeix). Aquesta extensió està basada en el tipus de fitxer que heu triat per a desar. Si no voleu que KDE proporcioni una extensió pel nom de fitxer, podeu deshabilitar aquesta opció o bé podeu suprimir-la afegint un punt (.) al final del nom de fitxer (al final el punt s' eliminarà automàticament). Si no esteu segur, deixeu l' opció habilitada, ja que fa més manejables els vostres fitxers
es Esta opción activa algunas propiedades adecuadas para guardar archivos con extensiones: Cualquier extensión especificada en el área de texto %‧ se actualizará si cambia el tipo de archivo a guardar. Si no se especifica una extensión en el área de texto %‧ cuando pulse Guardar, se añadirá %‧ al final del nombre del archivo (si el nombre no existe ya). Esta extensión está basada en el tipo de archivo que usted haya elegido para guardar. Si no desea que KDE proporcione una extensión de nombre de archivo, puede desactivar esta opción o puede suprimirla añadiendo un punto (.) al final del nombre del archivo (el punto será borrado automáticamente). Si no está seguro de cómo usar esta opción, manténgala habilitada para administrar los archivos más fácilmente
ca D ' acord amb el estableixen el Decret 351 / 1987 , de 23 de novembre , pel qual es determinen els procediments administratius aplicables a les instal · lacions elèctriques , i l ' article 125 del Reial decret 1955 / 2000 , d ' 1 de desembre , pel qual es regulen les activitats de trans port , distribució , comercialització , subministrament i procediments d ' autorització d ' instal · lació d ' energia elèctrica , la sol · licitud esmentada ha estat sotmesa a un període d ' informació pública mitjançant l ' Anunci publicat al DOGC núm .
es De acuerdo con lo que establec en el Decreto 351/ 1987 , de 23 de noviembre , por el que se determinan los procedimientos administrativos aplicables a las instalaciones eléctricas , y el artículo 125 del Real decreto 1955/ 2000 , de 1 de diciembre , por el que se regulan las actividades de transporte , distribución , comercialización , suministro y procedimientos de autorización de instalación de energía eléctrica , la presente solicitud ha estado sometida a un periodo de información pública mediante el Anuncio publicado en el DOGC núm .
ca e ) Per haver estat condemnat , mitjançant sentència ferma , per un delicte dolós .
es e ) Por haber sido condenado , mediante sentencia firme , por un delito doloso .
ca Aquests ajuts consisteixen en una estada de deu dies ( nou nits ) en un allotjament dins el territori català , en règim de pensió completa , durant la primera quinzena del mes de juliol , i suposen per a les persones beneficiàries , a més d ' uns dies de descans , la possibilitat de participar en activitats que permetin el desenvolupament de les seves habilitats socials i , en conseqüència , augmentar la seva autoestima .
es Estas ayudas consisten en una estancia de diez días ( nueve noches ) en un alojamiento dentro del territorio catalán , en régimen de pensión completa , durante la primera quincena del mes de julio , y su ponen para las personas beneficiarias , además de unos días de descanso , la posibilidad de participar en actividades que permitan el desarrollo de sus habilidades sociales y , en consecuencia , aumentar su autoestima .
ca b ) Estar equipats amb prestatgeries mòbils i adequades als diferents tipus de documents ; les prestatgeries han de tenir un angle d ' inclinació adequat que impedeixi la caiguda de ls documents en els desplaçaments .
es b ) Estar equipados con estantes móviles y adecuados a los diferentes tipos de documentos ; los estantes han de tener un ángulo de inclinación adecuado que impida la caída de los documentos en los desplazamientos .
Mostrando página 1. 150657 encontrado frases búsqueda de una frase Estats Units.Se encuentra en 10,831 ms.Las memorias de traducción son creados por humanos, pero alineado por computadora, que puede provocar errores. Ellos vienen de muchas fuentes y no se registran. Te lo advierto.