Las traducciones a español:

  • Estados Unidos   
    (Proper noun  m)

Frases similares en el diccionario de catalán español. (29)

Bandera dels Estats Units
Bandera de los Estados Unidos
Congrés dels Estats Units
Congreso de los Estados Unidos
Constitució dels Estats Units
Constitución de los Estados Unidos de América
Cort Suprema dels Estats Units
Corte Suprema de los Estados Unidos
Cos de Marines dels Estats Units d’Amèrica
Cuerpo de Marines de los Estados Unidos
Declaració d’Independència dels Estats Units d’Amèrica
Declaración de Independencia de los Estados Unidos
Economia dels Estats Units
Economía de los Estados Unidos
El somni d’una nit d’estiu
A Midsummer Night’s Dream
Estats Units d'Amèrica
EEUU; Estados Unidos; Estados Unidos de América; EE. UU.; E.E.U.U.
Estats Units d’Amèrica
Estados Unidos; Estados Unidos de América; EEUU
Estats Units d’Europa
Estados Unidos de Europa
Exèrcit dels Estats Units d’Amèrica
Ejército de los Estados Unidos
Força Aèria dels Estats Units d’Amèrica
Fuerza aérea de los Estados Unidos
Gran Premi de l’est dels Estats Units
Gran Premio del este de los Estados Unidos
Gran Premi dels Estats Units
Gran Premio de los Estados Unidos
Gran Segell dels Estats Units
Sello de Estados Unidos
Guerra civil dels Estats Units
Guerra Civil Estadounidense
Història dels Estats Units
Historia de los Estados Unidos
Inicia una sessió en estat...
Iniciar sesión como
Llista de presidents dels Estats Units
Presidente de los Estados Unidos
Open dels Estats Units de tennis
Abierto de los Estados Unidos
partit demòcrata dels estats units
partido demócrata de los estados unidos
Política dels Estats Units
Política de los Estados Unidos
President de la Cambra de Representants dels Estats Units
Presidente de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos
President dels Estats Units
Presidente de los Estados Unidos
Senat dels Estats Units
Senado de los Estados Unidos
una orenella no fa estiu, ni dues primavera
ni un dedo hace mano, ni una golondrina verano; una golondrina no hace verano
Vicepresident dels Estats Units
Vicepresidente de los Estados Unidos

Oraciones de ejemplo con "Estats Units", memoria de traducción

add example
ca 12.4 Els establiments que hagin dut a terme un canvi substancial o estiguin pendents d ' adequació i no disposin encara dels permisos ambientals corresponents , d ' acord amb la Llei 3 / 1998 , de 27 de febrer , hauran de lliurar , juntament amb una còpia de la sol · licitud del permís , un compromís signat per la persona beneficiària en el qual reconegui estar informat que es procedirà a la revocació de l ' ajut si no obté el permís ambiental en un termini de tres anys comptat des de la data de certificació de l ' ajut .
es 12.4 Los establecimientos que hayan llevado a cabo un cambio sustancial o estén pendientes de adecuación y no dispongan todavía de los permisos ambiental es correspondientes , de acuerdo con la Ley 3/ 1998 , de 27 de febrero , deberán entregar , junto con una copia de la solicitud del permiso , un compromiso firmado por la persona beneficiaria en el que reconozca estar informado de que se procederá a la revocación de la ayuda si no obtiene el permiso ambiental en un plazo de tres años contado desde la fecha de certificación de la ayuda .
ca L ' admissió en un centre d ' aspirants que hagin superat la prova específica d ' accés en un altre centre de Catalunya o de la resta de l ' Estat s ' efectuarà d ' acord amb el que preveu la disposició per la qual s ' aproven les normes de preinscripció i matriculació .
es La admisión en un centro de aspirantes que hayan superado la prueba específica de acceso en otro centro de Cataluña o del resto del Estado se efectuará de acuerdo con lo previsto por la disposición por la que se aprueban las normas de preinscripción y matriculación .
ca RESOLUCIÓ IRP / 3091 / 2009 , de 16 d ' octubre , per la qual es fa públic un acord de la Subcomissió de Seguiment Normatiu , Prevenció i Solució de Conflictes de la Comissió Bilateral Generalitat-Estat .
es RESOLUCIÓN IRP/ 3091/ 2009 , de 16 de octubre , por la que se da publicidad a un acuerdo de la Subco misión de Seguimiento Normativo , Prevención y Solución de Conflictos de la Comisión Bilateral Generalidad-Estado .
ca 7.3 En el cas que algun d ' aquests documents ja hagi estat presentat en convocatòries anteriors del CIDEM , no caldrà la seva presentació en aquesta convocatòria sempre que el sol · licitant presenti una declaració en la qual s ' hi especifiq uin aquests documents , la data en la qual es van presentar al CIDEM i s ' hi faci constar que continuen sent vigents .
es 7.3 En el caso de que alguno de estos documentos ya haya sido presentado en convocatorias anteriores del CIDEM , no será necesario presentarlo en esta convocatoria , siempre y cuando el solicitante presente una declaración en la que se especifiquen estos documentos , la fecha en la que se presentaron al CIDEM y se haga constar que continúan estando vigentes .
ca RESOLUCIÓ TRI / 528 / 2004 , de 9 de març , per la qual s ' atorga a l ' empresa Gas Natural , SDG , SA , l ' autorització administrativa , l ' aprovació del projecte d ' execu ció i la declaració d ' utilitat pública per al relligament tècnic entre les xarxes Manresa-Súria i Subirats-Òdena-Manresa en APB-49,5 la construcció d ' una estació de regulació i mes ura APB / APA i les conduccions necessàries de gas natural al terme municipal de Manresa .
es RESOLUCIÓN TRI/ 528/ 2004 , de 9 de marzo , por la que se otorga a la empresa Gas Natural , SDG , SA , la autorización administrativa , la aprobación del proyecto de ejecución y la declaración de utilidad pública para el religamiento técnico entre las redes Manresa-Súria y Subirats-Òdena-Manresa en APB-49,5 , la construcción de una estación de regulación y medida APB/ APA y las conducciones necesarias de gas natural en el término municipal de Manresa .
ca b ) Tenir una vinculació efectiva amb els partits polítics que tenen representació al Parlament de Catalunya , acreditada mitjançant un certificat del representant legal del partit polític al qual està vinculada , que la designi com a tal a l ' efecte d ' aquestes subvencions .
es b ) Te ner una vinculación efectiva con los partidos políticos que tienen representación en el Parlamento de Cataluña , acreditada mediante un certificado del representante legal del partido político al que está vi nculada , designándola como tal a los efectos de las presentes subvenciones .
ca L' auxiliar d' importació de bases de dades està a punt d' importar el fitxer " % ‧ " de tipus " % ‧ " en una base de dades de Kexi
es El asistente de importación de la base de datos va a importar el archivo « %‧ » del tipo « %‧ » en una base de datos de Kexi
ca La durada de cada una de les estades és de nou mesos .
es La duración de cada una de las estancias será de nueve meses .
ca Atès que , d ' acord amb l ' article 3.2.n ) del Text únic de la Llei de l ' esport , aprovat pel Decret legislatiu 1 / 2000 , de 31 de juliol , un dels principis rectors de la política esportiva de la Generalitat de Catalunya és planificar i programar una xarxa equilibrada d ' instal · lacions esportives amb els equipaments necessaris arreu del territori català , que reculli tant com sigui possible tota mena d ' in iciatives , per mirar d ' aconseguir una utilització òptima de les instal · lacions , els equipaments i els materials destinats a la pràctica esportiva ; i que d ' acord amb l ' article 35 d ' aquesta norma , correspon a l ' Administració esportiva de la Generalitat la coordinació amb l ' Administració esportiva de l ' Estat i de les entitats locals ;
es Dado que , de acuerdo con el artículo 3.2.n ) del Texto único de la Ley del deporte , aprobado por el Decreto legislativo 1/ 2000 , de 31 de julio , uno de los principios rectores de la política deportiva de la Generalidad de Cataluña es planificar y programar una red equilibrada de instalaciones deportivas con los equipamientos necesarios por todo el territorio catalán , que recoja tanto como sea posible todo tipo de iniciativas , para tratar de conseguir una utilización óptima de las instalaciones , los equipamientos y los materiales destinados a la práctica deportiva ; y que de acuerdo con el artículo 35 de esta norma , corresponde a la Administración deportiva de la Generalidad la coordinación con la Administración deportiva del Estado y de las entidades locales ;
ca Es reconeix com a fita de terme una fita de forest pública de pedra en forma de tronc de piràmide de base quadrada , de vint centímetres de costats a la part s uperior , trenta centímetres de costats a la base , i setanta centímetres d ' alçària , amb les inscripcions MP 57 a la cara est .
es Se reconoce como mojón de término un mojón de monte público de piedra en forma de tronco de pirámide de base cuadrada , de veinte centímetros de lados en la parte superior , treinta centímetros de lados en la base , y setenta centímetros de altura , con las inscripciones MP 57 en la cara este .
ca Atès que la vaga , malgrat que està convocada sols pel personal de la província de Barcelona , com que es tracta d ’ un mitjà de comunicació , com un mitjà de relació , fa que la seva interrupció afecti no sols la pròpia província sinó que impedeix tota comunicació amb els altres punts de destinació i d ’ origen de trucades telefòniques i , per tant , en l ’ àmbit total de la comunicació ; que el personal afectat per la vaga és la totalitat de la plantilla de l ’ empresa a la província de Barcelona , i que malgrat el sistema automàtic de què pugui estar dotat Telefónica de España , SA , necessita la infraestructura humana adequada per al seu desenvolupament i manteniment ;
es Barcelona ,
ca — 2 L ' Estudi d ' impacte ambiental i el Programa de restauració analitzen , de manera prèvia a l ' execució del Projecte , l ' estat inicial dels factors ambientals i les alternatives d ' emplaçament , estableixen un programa de vigilància ambiental i defineixen el co st de les mesures atenuants de l ' impacte .
es 2 El Estudio de impacto ambiental y el Programa de restauración analizan , de forma previa a la ejecución del Proyecto , el estado inicial de los factores ambientales y las alternativas de emplazamiento , establecen un programa de vigilancia ambiental y definen el coste de las medidas atenuantes del impacto .
ca Les termes es situaven a l ' extrem sud-est de la ciutat flanquejades a l ' oest per un important carrer documentat arqueològicament , el qual s ' ha interpretat com un possible cardo de la ciutat .
es La s termas se situaban al extremo sureste de la ciudad flanqueadas al oeste por una importante calle documentada arqueológicamente , que se ha interpretado como un posible cardo de la ciudad .
ca En el cas de les unitats integrades en un centre hospitalari , l ' àrea de manteniment dels monitors pot estar en una àrea comuna de manteniment de l ' hospital .
es En el caso de las unidades integradas en un centro hospitalario , el área de mantenimiento de los monitores puede estar en un área común de mantenimiento del hospital .
ca S' està executant actualment un procés
es Un proceso está siendo ejecutado actualmente
ca En conseqüència , en el cas que ara s ' examina , correspon a l ' Estat la supervis ió d ' aquestes emissions d ' un servei de comunicació d ' àmbit estatal però destinades únicament a un territori autonòmic .
es En consecuencia , el
ca .1 Aprovar definitivament , de conformitat amb l ' article 48 del Text refós de la Llei d ' urbanisme , aprovat pel Decret legislatiu 1 / 2005 , de 26 de juliol , el projecte en sòl no urbanitzable per a una remodelació d ' una estació de servei situada al polígon 36 , parcel · la 25 , al barri Sisplau , de Sant Martí Sarroca , formulat per Talleres Zenitram , SL i tramès per l ' Ajuntament .
es .1 Aprobar definitivamente , de conformidad al artículo 48 del Texto refundido de la Ley de urbanismo , aprobado por el Decreto legislativo 1/ 2005 , de 26 de julio , el proyecto en suelo n o urbanizable para una remodelación de una estación de servicio situada en el polígono 36 , parcela 25 , en el barrio Sisplau , de Sant Martí Sarroca , formulado por Talleres Zenitram , SL y enviado por el Ayuntamiento .
ca " Esteu dient que no es creu que vaig matar a un lleó?
es " ¿ Está diciendo que no se cree que maté a un león?
ca La finestra principal del & kivio; conté una vista del document actual. Es mostren les vores de la pàgina i els marges, així com una graella. Al voltant d' aquesta vista hi ha les regles horitzontal i vertical. Per omissió, s' emplaça una barra d' eines a la part esquerra i a sota de la vista del document hi ha un selector de pàgines. A sota d' aquest, hi ha la barra d' estat que mostra la posició actual del punter del ratolí com a localització a la pàgina
es La ventana principal de & kivio; tiene una vista del documento actual. Se muestra el diseño de la página y los márgenes, así como una cuadrícula. Rodeando esta vista están las reglas horizontal y vertical. De forma predeterminada, se coloca una barra de herramientas en el lado izquierdo de la vista y bajo la vista del documento hay un selector de páginas. Debajo la barra de estado que muestra la posición actual del puntero del ratón, así como una ubicación en la página
ca 7.5 La Comissió de Selecció és designada i nomenada pel president o la presidenta de la CEAR i director o directora general de Recerca , i ha d ' estar formada per un president o una presidenta , que serà el president o la presidenta de la CEAR o la persona en qui delegui , un màxim de quatre vocals , dos del quals seran designats pel Departament d ' Educació , i un secretari o una secretària , que serà el director executiu o la directora executiva de l ' AGAUR o la persona en qui delegui , amb veu però sense vot .
es 7.5 La Comisión de Selección la designará y nombrará el presidente o la presidenta de la CEAR y director o directora general de Investigación , y estará formada por un presidente o una presidenta , que será el director o la directora del CEAR o la persona en quien delegue , un máximo de cuatro vocales , dos de los cuales serán designados por el Departamento de Educación , y un secretario o una secretaria , que será el director ejecutivo o la directora ejecutiva de la AGAUR o la persona en quien delegue , con voz pero sin voto .
ca Fita 15 : se situa al puig de les Gitanes , en el marge est d ' un camí veïnal .
es Mojón 15 : se sitúa en el monte de Les Gitanes , en la margen este de un camino vecinal .
ca Si obriu un fitxer de codi font de C++, un fitxer font de & Java; i un fitxer HTML en & kate; podreu comprovar que tot i que els formats són diferents, i per tant les paraules que reben un tractament especial també són diferents, els colors usats són els mateixos. Això es deu a que & kate; te una llista per omissió d' estils per omissió, que s' empren en les definicions de sintaxi individuals
es Si abre un archivo de código fuente de C++, un archivo fuente de & Java; y un archivo HTML en & kate; podrá comprobar que aunque los formatos son diferentes, y por lo tanto las palabras que reciben un tratamiento especial también son diferentes, los colores utilizados son los mismos. Esto es debido a que & kate; tiene una lista predefinida de estilos predeterminados, que se emplean en las definiciones de sintaxis individuales
ca Amb independència dels ajuts que l ' Estat concedeixi als pares o tutors que tinguin el seu càrrec una persona amb una disminució superior a un 66 % .
es Con independencia de las ayudas que el Estado conceda a los padres o tutores que tengan a su cargo a una persona con una disminución superior a un 66 % .
ca Fita 1 : se situa a les Comes , a l ' est de la rasa de la Coma del Calbot , i a uns dos-cents cinquanta metres al nord-est del turó de Conills .
es Mojón 1 : se sitúa en Les Comes , al este de La Rasa de la Coma del Calbot , y a unos doscientos cincuenta metros al noreste del cerro de Conills .
ca Atès que les parts en conflicte han estat convocades a una mediació en tràmit d ' audiència , per tal que exposessin les seves posicions sobre la necessitat d ' establir serveis mínims , tal com consta a l ' acta d ' 1 d ' agost de 2008 ;
es Considerando que las partes en conflicto han sido convocadas a una mediación en trámite de audiencia , con el fin de que expusieran sus posici ones sobre la necesidad de establecer servicios mínimos , tal como consta en el acta de 1 de agosto de 2008 ;
Mostrando página 1. 150656 encontrado frases búsqueda de una frase Estats Units.Se encuentra en 23,467 ms.Las memorias de traducción son creados por humanos, pero alineado por computadora, que puede provocar errores. Ellos vienen de muchas fuentes y no se registran. Te lo advierto.