Las traducciones a español:

  • eso es harina de otro costal   
    (Noun  )

Frases similares en el diccionario de catalán español. (1)

Oraciones de ejemplo con "Això són figues d'un altre paner", memoria de traducción

add example
ca a Bellaterra , amb una alternativa sostenible als mòduls prefabricats convencional s , ja que han utilitzat uns panells de fusta contralaminada que tenen un baix impacte ambiental , són fàcilment transportables , de molt ràpida execució i reutilitzables en un altre emplaçament .
es en Bellaterra , con una alternativa sostenible a los módulos prefabricados convencionales , ya que han utilizado unos paneles de madera contralaminada que tienen un bajo impacto ambiental , son fácilmente transportables , de muy rápida ejecución y reutilizables en otro emplazamiento .
ca El procediment excepcional que preveu l ' article 52 de la Llei d ' expropiació forçosa està jus tificat pel fet que les actuacions de referència són imprescindibles per escometre amb urgència els plans de descontaminació de les aigües residuals tant domèstiques com industrials assimilades a urbanes generades als municipis de Bellmunt del Priorat , la Figuera , Garcia , Gratallops , la Morera de Montsant , Paüls , Porrera , Tivenys , la Torre de l ' Espanyol , Vilalba dels Arcs , la Vilella Baixa , Vinebre , Xerta i Tortosa a les comarques del Baix Ebre , el Priorat , la Ribera d ' Ebre i la Terra Alta , ja que actualment s ' aboquen al medi sense tractament o amb un tractament insuficient .
es El procedimiento excepcional previsto en el artículo 52 de la Ley de expropiación forzosa está justificado por el hecho de que las actuaciones de referencia son imprescindibles para acometer con urgencia los planes de descontaminación de las aguas residuales tanto domésticas co mo industriales asimiladas a urbanas generadas en los municipios de Bellmunt del Priorat , La Figuera , Garcia , Gratallops , La Morera de Montsant , Paüls , Porrera , Tivenys , La Torre de l ' Espanyol , Vilalba dels Arcs , La Vilella Baixa , Vinebre , Xerta y Tortosa en las comarcas de El Baix Ebre , El Priorat , La Ribera d ' Ebre y La Terra Alta , ya que actualmente se vierten al medio sin tratamiento o con un tratamiento insuficiente .
ca Atès que la vaga afecta essencialment el desplaçament d ' usuaris entre municipis diferents , fonamentalment per motius de treball , comercials i d ' altra mena , dintre de la comarca d ' Osona i el seu centre de Vic , així com el desplaçament pels mateixos motius entre aquests centres de la comarca i la ciutat de Barcelona ; que malgrat l ' existència d ' un altre mitjà de transport públic com són els ferrocarrils de la Renfe , certs pobles queden allunyats del servei de ferrocarril , i per això es fa necessari el manteniment d ' uns serveis per a aquests , així com valorar la incidència del transport alternatiu , en la línia de Barcelona a Puigcerdà , quant al nombre de trens i la seva distribució durant el dia ;
es Considerando que la
ca Voleu saber si un píxel està seleccionat? Això és fàcil usant el mètode isSelected. Però selectedness no és una propietat binària d' un píxel, un píxel pot estar mig seleccionat, poc seleccionat o quasi completament seleccionada. Aquest valor també el podeu obtenir des de l' iterator. Les seleccions són de fet un dispositiu de dibuix de màscara amb un rang d' entre ‧ i ‧, on ‧ és completament deseleccionat i ‧ completament seleccionat. L' iterator té dos mètodes: isSelected () i selectedNess (). Els primer retorna true si hi ha un píxel seleccionat en qualsevol extensió (és a dir, els valor de màscara és més gran que ‧), l' altre returna el valor de màscara
es ¿Quiere saber si un píxel está seleccionado? Pues es muy fácil. Utilice el método isSelected. Pero la selección no es una propiedad binaria del píxel, porque un píxel puede estar medio seleccionado, poco seleccionado o seleccionado casi por completo. Ese valor lo puede obtener del iterador. Las selecciones son realmente una máscara del dispositivo de pintura con un rango entre ‧ y ‧, siendo ‧ completamente deseleccionado y ‧ completamente seleccionado. El iterador tiene dos métodos: isSelected() y selectedNess(). El primero devuelve cierto si un píxel está seleccionado en algún grado (esto es, si el valor de la máscar es mayor que ‧), el otro devuelve el valor de la máscara
ca Si està marcada, & kmail; podrà carregar imatges externes, fulls d' estil, & etc; des d' Internet quan estigui mostrant un missatge & html;. És altament recomanable el deixar aquesta opció desactivada (encara que això no tindrà efecte si tan sols veieu els missatges en text pla). Afegint referències externes als seus missatges, la gent pot enviar correu brossa (Spam) que podria detectar que esteu mirant el seu missatge. Tingueu present que aquesta opció no afectarà al & Java;, Javascript i als connectors-aquests sempre estan deshabilitats i no són permesos de cap manera
es Si está marcado, & kmail; puede cargar imágenes, hojas de estilo externas, & etc; desde Internet cuando está viendo un mensaje & html;. Le recomendamos encarecidamente que deja esta opción sin activar (aunque no tenga efecto si sólo ve mensajes de texto). Al añadir referencias externas en su mensaje, la gente que le envíe spam (correo electrónico no deseado) puede detectar qué y cuándo ha visto cada cosa de su mensaje. Tenga en cuenta que esta opción no tiene efecto sobre & Java;, JavaScript y plugins-están completamente desactivados y no se pueden activar de ningún modo
ca Els panells Línia exterior i Visualització prèvia donen una vista general de la presentració sencera. El panell Visualització prèvia té miniatures de cada diapositiva, i permet arrossegar-les per a canviar-ne l' ordre. El panell Línia exterior té un arbre jeràrquic de cada diapositiva, i dels objectes de dins de les diapositives. Igual que a la visualització prèvia, això permet seleccionar els objectes fàcilment, que poden estar coberts per d' altres o ser difícils d' agafar directament a la diapostiva
es Las zonas Esbozo y Vista preliminar le dan una idea del aspecto de su presentación al completo. La zona Vista preliminar proporciona miniaturas de cada diapositiva y le permite arrastrarlas y soltarlas para cambiar el orden. La zona Esbozo proporciona un árbol jerárquico de cada diapositiva y también de los objetos de cada diapositiva. Al igual que en la vista general, esto le permite seleccionar fácilmente objetos que puedan estar cubiertos por otros o que presenten dificultades para elegirlos directamente de la diapositiva
ca Bandera apaïsada , de proporcions dos d ' alt per tres de llarg , groga amb una fulla de figuera verda nervada del camp , de proporcions 7 / 9 parts de l ' alt del drap , situada al centre .
es Bandera apaisada , de proporciones dos de alto por tres de largo , amarilla con una hoja de higuera verde nervada del campo , de proporciones 7/ 9 partes de la largura del paño , situada en el centro .
ca Es crea per a cadascuna de les àrees bàsiques policials de Gironès-Pla de l ' Estany , Garrotxa , Selva Interior , Baix Empordà-La Bisbal , Baix Empordà-Sant Feliu , Selva Litoral , Alt Empordà-Figueres i Alt Empordà-Roses , de la Regió Policial Girona , un Negociat de Coordinació Administrativa .
es Se crea para cada una de las áreas básicas policiales de Gironès-Pla de l ' Estany , Garrotxa , Selva Interior , Baix Empordà-La Bisbal , Baix Empordà-Sant Feliu , Selva Litoral , Alt Empordà-Figueres y Alt Empordà-Roses , de la Región Policial Girona , un Negociado de Coordinación Administrativa .
ca Vistos el Projecte i l ' Estudi d ' impacte ambiental de la línia a 132 kV , entre la futura subestació Alt Empordà ( Figueres sud ) i la subestació Els Límits , i atesa la capacitat del medi , no es preveuen efectes negatius notables , irreversibles ni permanents sobre cap factor ambiental d ' alta sens ibilitat que puguin derivar en un impacte crític , i a proposta de la Direcció General de Polítiques Ambientals i Sostenibilitat , la Ponència Ambiental formula la de claració d ' impacte ambiental amb caràcter favorable condicionat al compliment de les mesures establertes a l ' Estudi d ' impacte ambiental , especialment les que fan referè ncia a la distribució dels suports i al disseny dels accessos , i les condicions addicionals que es fixen en aquest Acord .
es Vistos el Proyecto y el Estudio de impacto ambiental de la línea a 132 kV , entre la futura subestación Alt Empordà ( Figueres sur ) y la subestación Els Límits , y considerando la capacidad del medio , no se prevén efectos negativos notables , irreversibles ni permanentes sobre ningún factor ambiental de alta sensibilidad que puedan derivar en un impacto crítico , y a propuesta de la Dirección General de Políticas Ambientales y Sostenibilidad , la Ponencia Ambiental formula la declaración de impacto ambiental con carácter favorable condicionado al cumplimiento de las medidas establecidas en el Estudio de impacto ambiental , especialmente las que se refieren a la distribución de los soportes y al diseño de los accesos , y las condiciones adicionales que se fijan en el presente Acuerdo .
ca Sol · licitud per a la instal · lació d ' una estació de bombament en alta per a l ' abastament d ' aigua a Figueres , al terme municipal de Figueres , promoguda per Agència Catalana de l ' Aigua .
es Solicitud para la instalación de una estación de bombeo en alta para el abastecimiento de agua en Figueres , en el término municipal de Figueres , promovida por Agència Catalana de l ' Aigua .
ca Bandera apaïsada , de proporcions dos d ' alt per tres de llarg , de color verd fosc en els dos pri mers terços verticals , amb una fulla de figuera blanca , d ' alçària 13 / 15 de la del drap i amplària 5 / 9 de la llargària del mateix drap al centre , i blanca en l ' últim terç , amb la creu plena patent i curvilínia vermella de l ' escut , de gruix 1 / 6 de l ' alçària del drap als extrems i 1 / 10 al centre .
es Bandera apaisada , de proporciones dos de alto por tres de largo , de color verde oscuro en los dos primeros tercios verticales , con una hoja de higuera blanca , de altura 13/ 15 de la del paño y anchura 5/ 9 de la largura del mismo paño en el centro , y blanca en el último tercio , con la cruz llena patada y curvilínea roja del escudo , de grueso 1/ 6 de la altura del paño en los extremos y 1/ 10 en el centro .
ca .1 Donar conformitat al text refós del Pla especial per a l ' abastament d ' aigua en alta des de Figueres al centre penitenciari Puig de la Basses , en el terme municipal de Figueres , en compl iment de l ' acord d ' aprovació definitiva de data 19 de desembre de 2007 , amb el benentès que d ' acord amb l ' informe del Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació de data 15 de febrer de 2008 , l ' execució de les obres s ' hauran de fer sota control ar queològic , ja que el traçat transcorre en una zona d ' alta expectativa arqueològica .
es .1 Dar conformidad al texto refundido del Plan especial para el abastecimiento de agua en alta desde Figueres al centro penitenciario Puig de la Basses , en el término municipal de Figueres , en cumplimiento del acuerdo de aprobación definitiva de fecha 19 de diciembre de 2007 , con la condición que de acuerdo con el informe del Departamento de Cultura y Medios de Comunicación de fecha 15 de febrero de 2008 , la ejecución de las obras deberán hacerse bajo control arqueológico , ya que el trazado transcurre en una zona de alta espectativa arqueológica .
ca Fita 7 : se situa a la Figuera , enmig d ' una zona boscosa anomenada Pedrafita , a noranta-tres metres al nord d ' una línia d ' alta tensió , i al límit de propietats de Celia Prat Pavia , al terme de Biosca .
es Mojón 7 : se sitúa en La Figuera , en medio de una zona boscosa llamada Pedrafita , a noventa y tres metros al norte de una línea de alta tensión , y en el límite de propiedades de Celia Prat Pavia , en el término de Biosca .
ca Fita 8 : se situa a la Figuera , enmig d ' una zona boscosa anomenada Pedrafita , a cent metres al nord d ' una línia d ' alta tensió , i al límit de propietats de Celia Prat Pavia , al terme de Biosca .
es Mojón 8 : se sitúa en La Figuera , en medio de una zona boscosa llamada Pedrafita , a cien metros al norte de una línea de alta tensión , y en el límite de propiedades de Celia Prat Pavia , en el término de Biosca .
ca L ' Agència Catalana de l ' Aigua , en data 13 de setembre de 2007 , ha dictat una Resolució que aprova l ' expedient d ' informació pú blica i tècnica i definitivament el Projecte constructiu de transvasament del rec Susanna al Manol , als termes municipals de Figueres i el Far d ' Empordà ( Alt Empordà ) , i la relació de béns i drets afectats per l ' execució d ' aquestes obres .
es La Agencia Catalana del Agua , fecha 13 de septiembre de 2007 , ha dictado una Resolución que aprueba el expediente de información pública y técnica y definitivamente el Proyecto constructivo de trasvase de la acequia Susanna al Manol , en los términos municipales de Figueres y El Far d ' Empordà ( Alt Empordà ) , y la relación de bienes y derechos afectados por la ejecución de estas obras .
ca .1 Aprovar definitivament el Pla especial per a l ' abastament d ' aigua en alta des de Figueres al centre penitenciari Puig de les Basses , en el terme municipal de Figueres , promogut i tramès per l ' Ajuntament de Figueres , supeditant-ne la publicació en el DOGC i consegüent executivitat a la presentació d ' un text refós , per duplicat , verificat per l ' òrgan que ha atorgat l ' aprovació provisional de l ' expedient i degudament diligenciat , que incorpori les prescripcions següents :
es .1 Aprobar definitivamente el Plan especial para el abastecimiento de agua en alta desde Figueres al centre penitenciario Puig de les Basses , en el término municipal de Figueres , promovido y remitido por el Ayuntamiento de Figueres , supeditando la publicación en el DOGC y consiguiente ejecutividad a la presentación de un texto refundido , por duplicado , verificado por el órgano que ha otorgado la aprobación provisional del expediente y debidamente diligenciado , que incorpore les siguientes prescripciones :
ca La posició de la Lluna és probablement la més dificultosa de predir a alta precisió. Això es deu a que el seu moviment està força pertorbat per la Terra. També, atès que està molt propera, fins i tot els efectes més mínims que serien indetectables en cossos més distants són perfectament notables en la Lluna
es La posición de la Luna es probablemente la más difícil de predecir con gran precisión. Esto se debe a que su movimiento está bastante perturbado por la Tierra. Además, al estar tan cerca, incluso efectos mínimos que serían indetectables en cuerpos más distantes, son perfectamente notables en la Luna
ca Tracta totes les galetes com a galetes de sessió. Les galetes de sessió són petites porcions de dades que es desen temporalment a la memòria de l' ordinador fins que sortiu o tanqueu totes les aplicacions que les usen. (p. ex. el navegador). Ben al contrari que les galetes normals, les galetes de sessió, mai no es desen al disc dur o cap altre suport d' emmagatzemament. NOTA: Si marqueu aquesta opció amb l' anterior s' anul· laran les polítiques de galetes per omissió i específiques de lloc. En canvi, això també incrementa la privacitat, ja que totes les galetes s' esborraran en finalitzar la sessió actual
es Considerar todas las cookies como cookies de sesión. Las cookies de sesión son pequeñas partes de información que se almacenan temporalmente en la memoria del equipo hasta que se cierran todas las aplicaciones (p. e. el navegador de Internet) que las utilizando
ca .1 Aprovar definitivament el Pla especial urbanístic per implantar un Centre d ' Hipoteràpia al Mas Alegret , polígon 6 , parcel · la 5 , d ' Aiguamúrcia , promogut per la senyora Sòn ia Romera Figuerla i tramès per l ' Ajuntament .
es .1 Aprobar definitivamente el Plan especial urbanístico para implantar un Centro de Hipoterápia al Mas Alegret , polígono 6 , parcela 5 , de Aiguamúrcia , promovido por la señora Sònia Romera Figuerla y remitido por el Ayuntamiento .
ca Això és estàndard per al & koffice;: podeu crear un nou document, escolliu un document d' entre els vostres fitxers o seleccioneu un document que ja heu obert en una sessió prèvia. Tenim un grapat de plantilles aquí, ordenades per model de color. El & krita; és una aplicació molt flexible i pot manegar molts tipus diferents d' imatges: CMYK imatges per a impressores, RGB imatges per al web, RGB imatges amb profunditats altes de canal per a fotògrafs, imatges d' aquarel· la per a pintors i més. Per ara, escolliu Document personalitzat. Això us permetrà veure la caixa de diàleg Nova imatge
es Es un cuadro estándar para & koffice;: puede crear un documento nuevo, seleccionar un documento de entre sus archivos o seleccione un documento que haya abierto en una sesión anterior. Aquí dispone de muchas plantillas, ordenadas por modelo de color. & krita; es una aplicación muy flexible y puede gestionar muchos tipos distintos de imágenes. Imágenes CMYK para impresión, RGB para la web, RGB para fotógrafos con grandes profundidades de canales, acuarelas para los pintores y muchos más. Por ahora, puede seleccionar Documento personalizado. Con ello, conseguiremos ver el diálogo Imagen nueva
ca El diagrama de corba té un fons tipus histograma que us mostra l' abundància de diversos nivells de brillantor. La corba mateixa (inicialment una línia diagonal des de la part baixa a l' esquerra a la part alta a la dreta) determina a quin nou nivell de brillantor (a l' axis vertical) s' han de mapejar els píxels amb un cert nivell original (a l' axis horitzontal). Per exemple, la línia diagonal per defecte arranja cada píxel original al seu propi valor de brillantor, això vol dir que no canvia res. Una línia horitzontal vol dir que tots els píxels tindran la mateixa brillantor. Això vol dir mínim contrast, la brillantor mateixa s' indica amb l' alçada a la que hi és la línia
es El diagrama de la curva tiene un fondo parecido a un histograma que muestra la abundancia de varios niveles de brillo. La propia curva (inicialmente es una línea diagonal de la esquina inferior izquierda a la superior derecha) determina a qué nivel de brillo nuevo (sobre el eje vertical) se mapean los píxeles con ese valor original (en el eje horizontal). Por ejemplo, la línea diagonal predefinida de la esquina inferior izquierda a la esquina superior derecha define cada píxel original a su propio valor de brillo, lo que significa que no se realizan cambios. Una línea horizontal significa que todos los píxeles siguen con el mismo valor de brillo. Esto significa un contraste mínimo, el brillo propio se indica mediante la altura a la que se ubica la línea
ca S' ha detectat un conflicte. Això probablement significa que algú altre ha editat la mateixa entrada al servidor mentre la canviaveu localment. NOTA: Heu de comprovar el correu un altre cop per aplicar els vostres canvis al servidor
es Se detectó un conflicto. Probablemente signifique que alguien ha editado la misma entrada del servidor mientras usted la estaba cambiando localmente. AVISO: Tiene que volver a verificar el correo para aplicar sus cambios en el servidor
ca Un cop escrites totes les coses que heu de dir, considereu el temps disponible per a fer-ho. Deu minuts sembla una barbaritat quan comenceu, però és molt difícil explicar moltes coses en un temps tan curt. Agafeu el vostre paper i un rellotge. Practiqueu la vostra presentació un i un altre cop. Això té molts beneficis. Primer, aconseguiu el temps correcte. Si algú us diu que teniu deu minuts, no sobrepasseu mai el temps permès. Segon, quan ho feu davant de l' audiència, no serà el primer cop que feu la presentació. Tercer, teniu les paraules al vostre cap. Trobareu maneres de dir coses sobre el tema. Si us heu sentit diverses vegades donar la presentació, sabreu què heu de dir a continuació i com ho heu de dir
es Una vez que haya escrito todas las cosas que necesita decir, considere el tiempo disponible para hacerlo. Diez minutos parecen años cuando empieza, pero es muy difícil actualmente ir muy lejos en tan poco tiempo. Tome su hoja de papel y un reloj en la otra mano. Practique su presentación una y otra vez. Esto tiene muchos beneficios. En primer lugar, tendrá la temporización adecuada. Si alguien le dice que tiene diez minutos, nunca supere el tiempo permitido. En segundo lugar, cuando lo haga realmente, tendrá delante suyo una audiencia viva, no debe ser la primera vez que haya hecho la presentación. En tercer lugar, tenga las palabras adecuadas en su propia cabeza. Encontrará varias formas de decir las cosas sobre el tema. Si se ha escuchado a sí mismo hacer esta presentación varias veces, sabrá qué va a decir el próximo día y cómo lo va a decir
ca El sistema de coordenades geogràfiques normal assumeix que la Terra és una esfera perfecta. Això és una mitja veritat, encara que per a a la majoria de propòsits les coordenades geogràfiques estan molt bé. Si es requereix una precisió molt alta, després haurem tenir en compte la verdadera forma de la Terra. La Terra és un el· lipsoide; la distància al voltant de l' equador és almenys un ‧. ‧ % més llarg que un cercle major que passi a través dels pols. El sistema de coordenades geodèsiques té en compte aquesta forma el· lipsoïdal i expressa la posició sobre la superfície de la Terra en coordenades cartesianes (X, Y i Z
es El sistema de coordenadas geográficas asume que la Tierra es una esfera perfecta. Esto es casi cierto, de modo que en la mayor parte de los casos las coordenadas geográficas son adecuadas. Si se requiere mucha precisión es necesario tener en cuenta la verdadera forma de la Tierra. La Tierra es un elipsoide, la distancia alrededor del ecuador es aproximadamente un ‧ % mayor que la de un círculo mayor que pase por los polos. El sistema de coordenadas geodésicas tiene en cuenta este elipsoide y expresa la posición sobre la superficie de la Tierra en coordenadas cartesianas (X, Y, y Z
ca No obstant això anterior , i sense perjudici de les 6 setmanes immediatament posteriors al part de descans obligatori per a la mare , en el cas que ambdós progenitors treballin , la mare , en iniciar-se el període de descans per maternitat pot optar perquè l ' altre progenitor gaudeixi d ' una part determinada i ininterrompuda del període de descans posterior al part bé de forma alterna o successiva amb el de la mare , segons la normativa legal .
es No obstante lo anterior , y sin perjuicio de las 6 semanas inmediatamente posteriores al parto de descanso obligatorio para la madre , en el caso de que ambos progenitores trabajen , la madre , al iniciarse el periodo de descanso por maternidad podrá optar por que el otro progenitor disfrute de una parte determinada e ininterrumpida del periodo de descanso posterior al parto bien de forma simultánea o sucesiva con el de la madre , según la normativa legal .
Mostrando página 1. 151152 encontrado frases búsqueda de una frase Això són figues d'un altre paner.Se encuentra en 15,68 ms.Las memorias de traducción son creados por humanos, pero alineado por computadora, que puede provocar errores. Ellos vienen de muchas fuentes y no se registran. Te lo advierto.