pronunciación: IPA: [ˈmi.ka]

Las traducciones a español:

  • Miqueas   
    (Proper noun  )

Frases similares en el diccionario de rumano español. (37)

Antilele MiciPequeñas Antillas
Aralul MicMar de Aral Norte
arbore micpalo de trinquete
Calul MicEquuleus
Câinele MicCan Menor; Canis Minor
Cel mai micMás pequeño
chiscar miclamprea de arroyo
deget micdedo meñique; meñique
diferenţiere litere mari şi micidistinguir mayúsculas de minúsculas
imagine micăminiatura
industrii ale întreprinderilor mici și mijlociipequeña y mediana industria
interfaţă de sistem pentru computere miciinterfaz estándar de equipos pequeños
întreprinderi micipequeña empresa
întreprinderi mici și mijlociipequeña y mediana empresa
Leul MicLeo Minor
litere miciminúscula
Mai micPequeño
micniño; minúscula; joven; chico; pequeño
mic comerciantpequeño comercio
mic dejundesayuno; desayunar
Mica AntantăEntente de los Balcanes
Mica eră glaciarăPequeña Edad de Hielo
mica industriepequeña industria
micăniño; chico; pequeño; joven; mica
mică proprietatepequeña explotación
miciminúsculas; pequeño
micul dejundesayuno
modul de memorie dual inline de mici dimensiunimódulo de memoria SO-DIMM
oraș micciudad pequeña
partide mici care pot influența balanța puteriipartido bisagra
Rusia MicăMalarrosiya
salariu micsalario bajo
ursa micăosa menor
Ursa MicăOsa Menor
venit micrenta baja
voievodatul Mica Polonievoivodato de Pequeña Polonia
Voievodatul Polonia MicăPequeña Polonia

Oraciones de ejemplo con "mica", memoria de traducción

add example
Partea de suplimente din hrană este mai mică de ‧ % din rația totală, calculată pe materie uscatăLa parte de los complementos en la alimentación es inferior al ‧ % de la ración total, calculada sobre la materia seca
A se păstra la o temperatură mai mică de ‧° CConservar a temperatura inferior a ‧ oC
recomandă instituirea unor facilități de microcredite pentru micii fermieri care investesc în îmbunătățirea calității produselor și în siguranța alimentară localăpide que se establezcan facilidades de microcrédito para los pequeños campesinos y agricultores que invierten en el incremento de la producción de calidad y la seguridad alimentaria local
În cazul în care suprafața declarată pentru plată pentru grupa de culturi în cauză depășește suprafața determinată în conformitate cu articolul ‧ alineatul din Regulamentul (CE) nr. ‧/‧, ajutorul se calculează pe baza suprafeței determinate din care se scade dublul diferenței, în cazul în care această diferență depășește fie ‧ %, fie două hectare, dar este mai mică de ‧ % din suprafața determinatăSi la superficie declarada para el pago de ayuda en el grupo de cultivo en cuestión supera la superficie determinada con arreglo al artículo ‧, apartado ‧, del Reglamento (CE) no ‧/‧, la ayuda se calculará sobre la base de la superficie determinada sustrayendo el doble de la diferencia en exceso, si esta fuera superior al ‧ % o a dos hectáreas, pero inferior o igual al ‧ % de la superficie determinada
Propriul meu fiu, cel mai mic, e student aiciMi propio hijo...... el más joven, estudia aquí
Uniunea Europeană este una dintre economiile cele mai puternice din lume, al cărei motor este format din întreprinderi mici și mijlocii.La Unión Europea es una de las principales economías del mundo, cuyo motor lo componen las pequeñas y medianas empresas.
industria comunitară și-a menținut sau a încercat să-și îmbunătățească prezența pe segmentele de piață ale produsului de calitate superioară (produse speciale), care impun un preț unitar mai mare, însă care sunt produse și în cantități mai micila industria de la Comunidad mantuvo o intentó mejorar su presencia en los segmentos de mercado de los productos de calidad superior (productos especiales), que exigen un precio unitario más alto pero se producen en menor cantidad
dezvoltarea întreprinderilor private şi în special a întreprinderilor mici şi mijlociiel desarrollo de la empresa privada, en especial en el sector de las pequeñas y medianas empresas
cheltuielile privind securitatea fizică și materială a persoanelor și a bunurilor, în special contracte pentru paza clădirilor, contracte pentru întreținerea instalațiilor de securitate și achiziționarea de piese mici de echipament [în scopul raționalizării cheltuielilor, înainte de reînnoirea sau încheierea de contracte a căror valoare depășește ‧ ‧ EUR, Oficiul trebuie să consulte celelalte instituții cu privire la condițiile (preț, moneda aleasă, indexare, durată, alte clauze) obținute de fiecare dintre ele în parte pentru un contract similar]los gastos de la seguridad física y material de las personas y los bienes, concretamente de los contratos de vigilancia de edificios, de los contratos de mantenimiento de las instalaciones de seguridad y de compra de pequeño material [antes de prorrogar o de celebrar contratos mayores de ‧ EUR, para racionalizar los gastos, la Oficina debe consultar a las instituciones europeas sobre las condiciones obtenidas (precios, moneda elegida, indización, duración, otras cláusulas) por cada una de ellas en contratos similares]
Pacienţi cu vârsta mai mică de ‧ ani Siguranţa şi eficacitatea tratamentului cu Pegasys nu s-au stabilit încă pentru acest grup de populaţiePacientes menores de ‧ años No se ha establecido la seguridad y la eficacia de Pegasys en esta población
Comerțul echitabil și interesele pacienților cer ca importurile din țările cu venituri mici să fie rezultatul unor bune practici de fabricațieEl comercio justo y el interés de los pacientes exigen que las importaciones de países con rentas bajas han de estar efectivamente sometidas a buenas prácticas de fabricación
MINIMUM DE INFORMAŢII CARE TREBUIE SĂ APARĂ PE AMBALAJELE PRIMARE MICIINFORMACIÓN MÍNIMA QUE DEBE INCLUIRSE EN PEQUEÑOS ACONDICIONAMIENTOS PRIMARIOS ETIQUETA
ia act de decizia Comisiei de a înfiinţa o Alianţă europeană pentru responsabilitatea socială a întreprinderilor, în parteneriat cu mai multe reţele de întreprinderi (Alianţa); recomandă ca, însăşi Comisia, să constituie un punct unic de coordonare pentru a menţine un anumit grad de sensibilizare privind componenţa şi activităţile Alianţei, precum şi să convină obiective clare, calendare şi o viziune strategică care să îi ghideze activitatea Alianţei; încurajează întreprinderile europene şi din ţări terţe care funcţionează în Europa, mici şi mari, să adere la această iniţiativă şi doreşte ca Alianţa să se consolideze prin participarea altor părţi implicateToma nota de la decisión de la Comisión de crear una Alianza Europea (Alianza) para la Responsabilidad Social de las Empresas en asociación con diversas redes empresariales; recomienda que la propia Comisión asegure un punto único de coordinación para mantener una conciencia de pertenencia a la Alianza y de sus actividades, definiendo objetivos claros, calendarios y una visión estratégica para su actividad; incita al conjunto de las empresas europeas y a las empresas de terceros países que operan en Europa, grandes y pequeñas, a que suscriban esta iniciativa, y desea que la participación de otras partes interesadas refuerce la Alianza
Agricultorii și micii fermieri nu vor primi niciun fel de plată pentru oile reformă eliminate în cadrul acestui sistem de ajutor sau pentru costurile aferente transportului acestora la centrul de colectare, ceea ce va permite evitarea unei compensări excesive și a abatorizării unor animale pentru care se poate găsi o altă soluțieLos empresarios agrícolas y pequeños agricultores no recibirán ningún pago por las ovejas viejas eliminadas a través de este sistema o por los costes resultantes de su transporte al centro de colecta, para evitar cualquier problema de sobrecompensación, ni ninguna prima por el sacrificio de los animales para los cuales no puede encontrarse otra solución
Foarte micăMuy pequeño
Cușetele nu trebuie să fie amplasate la o distanță mai mică de ‧ m de podeaLas literas deberán estar dispuestas a una distancia de al menos ‧ metros del suelo
Cu toate acestea, ocuparea forței de muncă a scăzut drastic începând cu anul ‧, iar la sfârșitul PA era cu ‧ % mai mică decât înSin embargo, a partir de ‧ el empleo se redujo drásticamente y al final del período de investigación era un ‧ % inferior al de
Scăderile dozei pentru curele ulterioare se bazează pe cea mai mică valoare a NAN şi a numărului de trombocite şi pe toxicitatea non-hematologică maximă observate în ciclul precedent (vezi pctLas reducciones de dosis para ciclos posteriores se basan en el nadir de ANC, el recuento de plaquetas y la toxicidad máxima no hematológica observada en ciclos anteriores (ver sección
În al doilea rând, aș dori să facilităm accesul la contractele publice, în special în ceea ce privește participarea transfrontalieră a întreprinderilor mici și mijlocii.En segundo lugar, quisiera facilitar el acceso a los contratos públicos, en especial en términos de participación transfronteriza, por parte de las PYME.
Legea bugetului pe ‧ prevede cheltuieli chiar mai mici în cazul în care rezultatele sub așteptări la nivelul veniturilor la bugetul general consolidat ar scădea la o valoare care ar putea determina un deficit bugetarEl presupuesto para ‧ contempla incluso unos menores desembolsos cuando los malos resultados en materia de ingresos consolidados de las administraciones públicas sean tales que darían lugar a un déficit presupuestario
Cu toate acestea, la concentraţii foarte mari de AMFG (> ‧μg/ml), pot fi îndepărtate cantităţi mici de AMFGSin embargo, a concentraciones plasmáticas elevadas de MPAG (> ‧ g/ml), se eliminan pequeñas cantidades del mismo
Acesta repetă practic deciziile antipopulare ale summitului UE din octombrie, care creează un mecanism de faliment controlat, introduce condiții mai stricte în cadrul Pactului de stabilitate, aplicându-l în cele mai mici detalii și impunând sancțiuni pentru statele membre care nu reușesc să se conformeze acestor condiții.Básicamente, repite las decisiones antipopulares de la Cumbre de la UE de octubre para crear un mecanismo de quiebra controlada a fin de incorporar condiciones más estrictas en el Pacto de Estabilidad y aplicarlo al pie de la letra e imponer sanciones a los Estados miembros que no cumplan estos términos.
Suma celei de-a doua plăţi de prefinanţare efectuate de către Comisie nu depăşeşte ‧ % din suma totală alocată prin decizia de finanţare care aprobă programul anual şi, în orice caz, în cazul în care un stat membru a angajat la nivel naţional o sumă mai mică decât suma prevăzută în decizia de finanţare care aprobă programul anual, nu depăşeşte soldul fondurilor comunitare angajate efectiv de către statul membru pentru proiectele selecţionate în cadrul programului anual din care se scade prima plată de prefinanţareEl importe de la segunda prefinanciación desembolsada por la Comisión no excederá del ‧ % del importe total asignado en la decisión de financiación, por la que se aprueba el programa anual y, en todo caso, cuando un Estado miembro haya comprometido nacionalmente un importe inferior al indicado en la decisión de financiación por la que se apruebe el programa anual, del saldo entre el importe de los fondos comunitarios efectivamente comprometidos por el Estado miembro en beneficio de los proyectos seleccionados en el marco del programa anual y el importe de la primera prefinanciación desembolsada
Mostrando página 1. 33049 encontrado frases búsqueda de una frase mica.Se encuentra en 3,175 ms.Las memorias de traducción son creados por humanos, pero alineado por computadora, que puede provocar errores. Ellos vienen de muchas fuentes y no se registran. Te lo advierto.