Oraciones de ejemplo con "cambio semántico", memoria de traducción

add example
Informa a KDE acerca dun cambio no nome da máquinaInforma a KDE sobre el cambio de nombre del servidor
Mediante o comando cvs annotate, & CVS; fornece a posibilidade de ollar-para cada liña do ficheiro-quen foi a última persoa en modificar a liña. Esta vista pode ser útil para adiviñar que introduciu unha modificación no comportamento do programa ou a quen se lle debe perguntar acerca dalgún cambio ou erro no códigoCon el comando cvs annotate, & CVS; le permite saber para cada línea modificada quien ha sido el último en hacerlo. Esto puede resultar útil para saber quién ha sido el que ha introducido un determinado cambio para contactar con él acerca de cualquier incidencia en esa parte del código
Cambios de Perspectiva [ s ]Cambios de perspectiva
O formulario " % ‧ " foi modificado. Desexa guardar os seus cambios ou ignoralos?Se ha modificado el formulario « %‧ ». ¿Quiere guardar los cambios o descartarlos?
Diagramas de actividade mostra actividades e os cambios dunha activade para outra cos eventos que acontecen nalgunha parte do sistemaDiagrama de actividad que muestra actividades, así como los cambios de una a otra actividad junto con los eventos que ocurren en ciertas partes del sistema
Se preme nestes botón anulará todos os cambios recentes feitos no obxecto " % ‧ "Al presionar este botón se descartan todos los cambios recientes hechos al objeto « %‧ »
Debe reiniciar KDE para que estes cambios surxan efectoKDE debe ser reiniciado para que estos cambios tengan efecto
Cambio da identificación do navegadorCommentCambiar agente de usuarioComment
O campo de impresión non é válido, ignoraranse os cambiosImprimir rango equivocado, se ignoran los cambios
Se sinala esta opción, precargarase unha sesión de Konqueror despois da secuencia de inicio do KDE. Isto fará que a primeira fiestra de Konqueror abra máis rápido, a cambio dun maior tempo de inicio do KDE (pero poderá traballar durante a carga, polo que apenas notará a diferenzaSi esta opción esta activada, se precargará una sesión de Konqueror después de la secuencia de inicio de KDE. Esto hará que la primera ventana de Konqueror se abra más rápido, a cambio de un mayor tiempo de inicio de KDE (pero podrá trabajar durante la carga, por lo que apenas notará la diferencia
Guarda os cambios ao obxecto da fiestra agora escollidaGuarda los cambios al objeto de la ventana seleccionada actualmente
Se sinala esta opción, permite o rexisto automático das ordes de arranque como valores por omisión para os arranques seguintes. Desta maneira, lilo " quédase " cunha escolla até que a cambie á mao. Iso activa a opción lock en lilo. confSeleccionando esta casilla se activa el registro automático de la línea de órdenes de arranque predeterminada para los arranques siguientes. Así, lilo « bloquea » una opción hasta que sea de-seleccionada manualmente. Esto activa la opción lock en lilo. conf
Cambiou a componente predeterminada da súa escolla, desexa gardar o cambio agora?Usted ha cambiado el componente predefinido de su elección. ¿Desea guardar ese cambio ahora?
& Ignorar as celas en branco ao procurar os cambios& Ignorar las celdas vacías al buscar los cambios
Pode corrixir os datos nesta fila ou utilizar a función " Cancelar cambios na fila "Puede corregir los datos de esta fila o usar la función « Cancelar los cambios de la fila »
O documento " % ‧ " foi modificado. Desexa gardar os cambios ou descartalos?El documento « %‧ » ha sido modificado ¿Desea guardar los cambios o descartarlos?
Guardar todos os cambios feitos aos datos desta conexónGuarda todos los cambios realizados a la información de esta conexión
É necesario guardar os cambios no deseño da táboa existenteAhora se necesita guardar los cambios en el diseño de la tabla existente
O rango de ringleiras repetidas non é válido; os cámbios van ser ignorados. Debería estar no formato ringleira: ringleira (p. exRango equivocado de filas repetidas, se ignoran los cambios. Deben estar en formato fila: fila (ej
Se preme nestes botón ignorará todos os cambios por guardar feitos no obxecto " % ‧ "Al presionar este botón se ignoran todos los cambios recientes hechos al objeto « %‧ » y que no se hayan guardado
Desexa realmente anular todos os cambios sen gardar?¿Desea realmente perder todos los cambios sin guardar?
Fixo cambios no(s) ficheiro(s) de destino. Desexa guardalos?Has hecho cambios a el/los archivo(s) de destino. ¿Quiere guardarlo(s)?
Cargar de novo o documento mostrado Isto podería, por exemplo, ser preciso para anovar páxinas web que fosen modificadas desde que se cargasen, de xeito que os cambios sexan visíbeisRecargar el documento mostrado actualmente. Esto puede ser, por ejemplo, necesario para refrescar páginas web que hayan sido modificadas desde que fueron cargadas, para poder visualizar los cambios
Aplicar os cambiosAplicar cambios
Guardar os cambiosGuardar los cambios
Mostrando página 2. 149 encontrado frases búsqueda de una frase cambio semántico.Se encuentra en 1,168 ms.Las memorias de traducción son creados por humanos, pero alineado por computadora, que puede provocar errores. Ellos vienen de muchas fuentes y no se registran. Te lo advierto.