Oraciones de ejemplo con "cambio semántico", memoria de traducción

add example
& Cancelar Cambios á Fila& Cancelar los cambios de la fila
Se non é cero, esta opción permite manter o número indicado de sesións de Konqueror en memoria unha vez que se pechen todas as súas fiestras. Cando sexa necesaria unha nova sesión de Konqueror, reutilizarase unha destas sesións anteriores, mellorando o nível de resposta a cambio dun maior consumo de memoria para a precarga de sesiónsSi no es cero, esta opción permite mantener el número indicado de sesiones de Konqueror en memoria una vez que se han cerrado sus ventanas. Cuando se abra una nueva sesión de Konqueror, se reutilizará una de estas sesiones anteriores, mejorando el nivel de respuesta a cambio de un mayor consumo de memoria para la precarga de sesiones
Agora prema no documento de & kword;, fora da táboa. As barras de menú e ferramentas deberan voltar a ser as de & kword;, os elementos da vista de & kspread; deberían ter desaparecido. A táboa segue no sitio e reflicte os cambios que fixese nelaAhora haga clic en cualquier lugar de su documento de & kword; fuera del área de la tabla. Las barras de menú y herramientas deberían volver a ser las de & kword;, los elementos de la vista de & kspread; deberían desaparecer. Su tabla permanece y refleja todos los cambios que ha realizado en ella
Cargar de novo todos os documentos mostrados nas páxinas Isto podería, por exemplo, ser preciso para anovar páxinas web que foron modificadas desde que se cargasen, de xeito que os cambios sexan visíbeisRecargar todos los documentos que se muestran actualmente en las pestañas. Esto se puede utilizar, por ejemplo, para refrescar las páginas web que han sido modificadas desde que se cargaron, para que los cambios sean visibles
Extensión para o cambio a maiúsculasNameComplemento para cambiar mayúsculas/minúsculasName
Para cada cambio enEn cada cambio de
Grazas ao conceito de acción de & Qt; e & kde;, pode personalizar á súa vontade as barras de menú e ferramentas de & koffice;. Por desgraza, neste momento, non hai diálogos de uso cómodo para facer isto. & koffice; guarda a configuración da & GUI; en ficheiros & XML; que ha ter que editar. Gostaríanos que esta situación cambie no futuro; por agora, ha precisar algúns coñecimentos básicos de como traballa un documento & XML; (ou HTML, que é un subconxunto de & XML;). [ O conceito de acción precisa de ser afondado nel--kt. ]Gracias al concepto de acción de & Qt; y & kde;, puede personalizar libremente las barras de menú y de herramientas de & koffice;. Desafortunadamente, por el momento no hay diálogos fáciles para hacer esto. & koffice; guarda la configuración de su & GUI; en archivos & XML; y tendrá que editarlos. Con suerte, esta situación cambiará en el futuro; por ahora, tendrá algunos conocimientos básicos de cómo funciona un documento & XML; (o HTML, que es un subconjunto de & XML;). [ El concepto de acción necesita discutirse en más detalle--kt. ]
Cambios actuaisCambios actuales
Desexa guardar os cambios antes de mostrar a configuración da páxina?¿Quiere guardar los cambios antes de mostrar la configuración de la página?
Se sinala esta opción, precargarase unha sesión de Konqueror despois da secuencia de inicio do KDE. Isto fará que a primeira fiestra de Konqueror abra máis rápido, a cambio dun maior tempo de inicio do KDE (pero poderá traballar durante a carga, polo que apenas notará a diferenzaSi esta opción esta activada, se precargará una sesión de Konqueror después de la secuencia de inicio de KDE. Esto hará que la primera ventana de Konqueror se abra más rápido, a cambio de un mayor tiempo de inicio de KDE (pero podrá trabajar durante la carga, por lo que apenas notará la diferencia
Grava os cambios feitos na fila actualGuarda los cambios realizados en la fila actual
No exemplo anterior, simplesmente insira unha componente & kspread; no seu documento & kword;. Logo, sempre que edite a súa táboa, & kspread; tomará o control silandeiramente. O control ha voltar para & kword; canto termine de traballar na táboa e volte para o texto. O único cambio que debera notar é que as barras de ferramentas e os menús, ao traballar coa táboa, reflicten as funcionalidades de & kspread; no canto de as de & kword;. Esta habilidade de incluir a funcionalidade dunha aplicación noutra é denominada encaixamentoEn el ejemplo mencionado arriba, simplemente podía insertar una parte de & kspread; dentro de su documento & kword;. Entonces, si quiere editar su tabla, & kspread; tomaría el control en segundo plano. El control se devolvería a & kword; cuando terminara de trabajar sobre la tabla y empezara a trabajar en el texto de nuevo. El único cambio que percibiría es que las barras de herramientas y los menús, mientras editara la tabla, reflejarían la funcionalidad de & kspread; en lugar de & kword;. Esta capacidad para incluir la funcionalidad de una aplicación en otra se llama empotramiento
Esta é a extensión FSView, un modo de navegación gráfico que mostra a utilización do sistema de ficheiros, usando unha visualización en árbore. Repare en que con este modo, intencionalmente, a actualización automática en caso de cambios no sistema de ficheiros non é feita. Para máis detalles sobre o uso e as opcións disponíbeis, consulte a axuda online no menú " Axuda/Manual de FSView "Éste es el complemento FSView, un modo de navegación gráfico que muestra la utilización del sistema de archivos por medio de un mapa de visualización en forma de árbol. Fíjese que en este modo, intencionadamente, no se realiza ninguna actualización automática en los cambios del sistema de archivos. Para más detalles sobre su uso y las opciones disponibles, consulte la ayuda en línea del menú « Ayuda/Manual FSView »
O formulario " % ‧ " foi modificado. Desexa guardar os seus cambios ou ignoralos?Se ha modificado el formulario « %‧ ». ¿Quiere guardar los cambios o descartarlos?
Guardar todos os cambios feitos aos datos desta conexónGuarda todos los cambios realizados a la información de esta conexión
Ou cambio de casa ou busco outros ingresosTengo que cambiar de casa o buscar otros ingresos
Fallou o cambio de caducidade. Desexa tentar cambiar a data de caducidade no modo consola?El cambio de la caducidad ha fallado. ¿Desea intentar cambiar la caducidad de la clave en modo consola?
Este botón garda todos os seus cambios e sai do programaEste botón guarda todos los cambios y sale del programa
O repositorio contén os ficheiros do proxecto, e cada contribuínte mantén a súa propia copia local, chamada copia de traballo ou borrador de traballo; entón cada un pode engadir as súas propias modificacións ao repositorio principal (un proceso chamado & quot; entregaquot;) e/ou actualizar a súa propia copia para reflectir os cambios recentes feitos por outros contribuíntesEn el repositorio se guardan los archivos del proyecto mientras que cada miembro mantiene una copia local (en su disco duro) del mismo llamada copia local o copia de trabajo, nosotros podemos realizar modificaciones sobre ellos y enviarlas al repositorio principal al tiempo que actualizamos nuestra copia local para recibir los cambios hechos por los demás miembros
Guardar os cambiosGuardar los cambios
Está a piques de gardar os cambios realizados na sua configuración de inicio. Sexa consciente de que unha configuración incorrecta podería facer que o seu sistema non arrinque. Desexa continuar?Está a punto de guardar los cambios realizados a su configuración de inicio. Una configuración incorrecta podría hacer que su sistema no arranque. ¿Desea continuar?
Se preme nestes botón anulará todos os cambios recentes feitos no obxecto " % ‧ "Al presionar este botón se descartan todos los cambios recientes hechos al objeto « %‧ »
Fixo cambios no menú. Desexa gardalos ou esquecelos?Ha realizado cambios en el menú. ¿Desea guardarlos o descartarlos?
Desexa cancelar os cambios feitos a este texto SQL?¿Quiere cancelar los cambios realizados a este texto SQL?
Ícones Este módulo permite escoller os ícones do seu escritorio. Para escoller un tema de ícones, prema no seu nome e aplique a súa escolla premendo no botón " Aplicar " de baixo. Se non quere aplicar a escolla, pode premer en " Restabelecer " para descartar todos os cambios. Premendo en " Instalar un tema novo " pode instalar o seu novo tema de ícones introducindo a súa localización na caixa ou explorando á localización. Prema o botón " Aceitar " para rematar coa instalación. O botón de " Borrar o tema " só estará activado se escolle un tema xa instalado mediante este módulo. Non poderá borrar os temas globais aquí instalados. Pode tamén especificar os efeitos que se lle aplicarán aos ícones. NAME OF TRANSLATORSIconos Este módulo le permite elegir los iconos de su escritorio. Para elegir un tema de iconos, pulse en su nombre y aplique el cambio pulsando sobre el botón " Aplicar ". Si no quiere aplicar su elección puede pulsar el botón " Restaurar " para deshacer los cambios. Pulsando sobre " Instalar nuevo tema " puede instalar su tema de iconos introduciendo la ubicación en el cuadro o navegando hasta su lugar. Pulse el botón " Aceptar " para terminar la instalación. El botón " Eliminar tema " sólo se activará si se selecciona un tema que haya instalado usando este módulo. No es posible eliminar un tema globalmente con esta opción. También puede especificar efectos que deban aplicarse a los iconos. NAME OF TRANSLATORS
Mostrando página 2. 149 encontrado frases búsqueda de una frase cambio semántico.Se encuentra en 4,248 ms.Las memorias de traducción son creados por humanos, pero alineado por computadora, que puede provocar errores. Ellos vienen de muchas fuentes y no se registran. Te lo advierto.