Oraciones de ejemplo con "cambio semántico", memoria de traducción

add example
Cambiou a componente predeterminada da súa escolla, desexa gardar o cambio agora?Usted ha cambiado el componente predefinido de su elección. ¿Desea guardar ese cambio ahora?
Grazas ao conceito de acción de & Qt; e & kde;, pode personalizar á súa vontade as barras de menú e ferramentas de & koffice;. Por desgraza, neste momento, non hai diálogos de uso cómodo para facer isto. & koffice; guarda a configuración da & GUI; en ficheiros & XML; que ha ter que editar. Gostaríanos que esta situación cambie no futuro; por agora, ha precisar algúns coñecimentos básicos de como traballa un documento & XML; (ou HTML, que é un subconxunto de & XML;). [ O conceito de acción precisa de ser afondado nel--kt. ]Gracias al concepto de acción de & Qt; y & kde;, puede personalizar libremente las barras de menú y de herramientas de & koffice;. Desafortunadamente, por el momento no hay diálogos fáciles para hacer esto. & koffice; guarda la configuración de su & GUI; en archivos & XML; y tendrá que editarlos. Con suerte, esta situación cambiará en el futuro; por ahora, tendrá algunos conocimientos básicos de cómo funciona un documento & XML; (o HTML, que es un subconjunto de & XML;). [ El concepto de acción necesita discutirse en más detalle--kt. ]
split‧po é unha ferramenta para a liña de comandos que toma os dous ficheiros XML DocBook e xera un ficheiro de mensaxes gettext que representa os cambios entre eles. O ficheiro PO resultante é enviado para a saída estándarsplit‧po es un comando de consola que toma dos archvos DocBook XML y produce un archivo gettext (PO) con los cambios entre ellos. El archivo resultando se envía a la salida estándar
Especifica como debería afectar á propriedade da fiestra: Non lle afecta: A propriedade da fiestra non se verá afectada e polo tanto utilizarase o modo predeterminado de manexo. Se especifica isto as preferencias mais xenéricas da fiestra bloquearanse. Aplicar inicialmente: A propriedade da fiestra só cambiará ao valor dado despois de crearse. Non se aplicará nengún cambio posterior. Lembrar: Recordarase o valor da propriedade da fiestra e cada vez que a fiestra se cree aplicarase o último valor utilizado.. Forzar: A propriedade da fiestra será forzada para que tome o valor fixado. Forzar temporalmente: A propriedade da fiestra fixarase co valor dado até que se oculte (esta acción eliminarase cando a fiestra se oculteEspecificar como debería afectarle la propiedad de la ventana: No le afecta: La propiedad de la ventana no se verá afectada y por tanto se utilizará el modo predeterminado de manejo. Al especificar esto las preferencias más genéricas de la ventana se bloquearán. Aplicar inicialmente: La propiedad de la ventana sólo cambiará al valor dado después de crearse. No se aplicará ningún cambio posterior. Recordar: Se recordará el valor de la propiedad de la ventana y cada vez que la ventana se cree se aplicará el último valor utilizado.. Forzar: La propiedad de la ventana se forzará a que tome el valor fijado. Forzar temporalmente: La propiedad de la ventana se fijará al valor dado hasta que se oculte (esta acción se eliminará cuando la ventana se oculte
Active isto se quere que se garde a configuración do documento, coma por exemplo os marcadores. Esta configuración restaurarase cando se volte abrir o documento e non teña sufirod cambiosActive esta opción si desea que los elementos de la configuración del documento, como los marcadores, se guarden entre sesiones del editor. La configuración se restaurará si el documento no ha cambiado cuando se vuelva a abrir
Desexa guardar os cambios antes de criar a antevisión da impresión?¿Quiere guardar los cambios antes de mostrar la vista previa?
Aplicar os cambiosAplicar cambios
Hai cambios sen gardar. Está seguro de que quere sair?Hay cambios sin guardar. ¿Está seguro de que quiere salir?
Notificador de KDED para cambios na lista de montaxes GVFS remotasDDescriptionDescription
Fixo cambios no menú. Desexa gardalos ou esquecelos?Ha realizado cambios en el menú. ¿Desea guardarlos o descartarlos?
Ignora os intentos dos scripts de cambiar o texto da barra de estado. A páxina web pensará que o texto se trocou pero ficará sen cambiosIgnorar los intentos de los guiones para cambiar el texto de la barra de estado. La página web creerá que cambió el texto, pero no será así
Os cambios de formato nas imaxes non están soportadosLos cambios de formato de imágenes no están soportados en este momento
Esta opción determina canto a miúdo ha verificar & kspread; que se producise un cambio no elemento baixo o rato ou un novo elemento focalizado. Debera deixar o valor predefinidoEsta opción determina la frecuencia con la que & kspread; debe comprobar si hay cambios en el widget que hay bajo el puntero del ratón o si el foco está en un widget nuevo. Debería dejar esta opción con el valor predefinido
Aquí pode ver o histograma da antevisión da imaxe, para a canle escollida. Este é calculado de novo en caso de cambio da misturaAquí puede ver el dibujo del histograma de la previsualización de la imagen del canal seleccionado. Éste es calculado de nuevo cada vez que cambian las opciones del mezclador
Este é o número de minutos que KJots agardará antes de gardar automaticamente os cambiosEste es el número de minutos que KJots esperará antes de guardar los cambios automáticamente
Cambios para KDECambios para KDE
indique o tempo en segundos após o cal ocorre un cambio aleatorio de perspectivaespecifica el tiempo en segundos entre cambios aleatorios de perspectiva
Na páxina Unidades, poderá escoller as unidades. Pode escoller se prefere kJ/mol ou eV. A Temperatura está en Kelvins por omisión pero pode cambiá-la a graus Centigrados ou FahrenheitEn la pestaña Unidades puede elegir las unidades que prefiera. Puede seleccionar si desea KJ/mol por omisión, pero también puede elegir eV. La temperatura está en Kelvin por omisión, pero la puede cambiar a grados Celsius o a grados Fahrenheit
Intencionalmente, FSView non soporta a actualización automática en caso de cambios nos ficheiros ou cartafoles visíbeis en FSView a partir do exterior. Para máis detalles, consulte " Axuda/Manual de FSView "Intencionadamente, FSView no soporta las actualizaciones automáticas cuando se realizan externamente cambios en archivos o directorios actualmente visibles en FSView. Para obtener más detalles, consulte « Ayuda/Manual de FSView »
Desexa gardar os cambios antes de saír?¿Quiere guardar sus cambios antes de salir?
Grava os cambios feitos na fila actualGuardar los cambios realizados en la fila actual
Ten que reiniciar o diálogo para que os cambios surxan efectoDebe reiniciar el diálogo para que los cambios surtan efecto
Se prevé desenvolver un proxecto complexo, é boa idea usar as funcionalidade do & CVS;, mesmo se é o único desenvolvente. Pode facer todas as modificacións na copia de traballo, e usar & cervisia; (ou outra ferramenta de & CVS;) para actualizar e entregar. Deste xeito, terá a capacidade de coñecer que mudanza causou un erro, reverter cambios evitar perdas acidentais de informacio, & etc;. Se usa & cervisia;, criar un repositorio local é sinxeloSi piensa desarrollar un proyecto complejo, el uso de & CVS; es siempre una buena idea aunque usted sea el único miembro. Puede realizar los cambios que desee en su copia local y usar & cervisia; (o cualquier otra herramienta de administración de & CVS;) para realizar envíos y actualizaciones. Así, podrá rastrear los cambios que causaron problemas y deshacerlos, evitar pérdidas accidentales de información, & etc;. Verá que es muy sencillo crear un repositorio local con & cervisia
Este botón garda todos os seus cambios e sai do programaEste botón guarda todos los cambios y sale del programa
Fallou o cambioCambio fallido
Mostrando página 2. 149 encontrado frases búsqueda de una frase cambio semántico.Se encuentra en 0,583 ms.Las memorias de traducción son creados por humanos, pero alineado por computadora, que puede provocar errores. Ellos vienen de muchas fuentes y no se registran. Te lo advierto.