Oraciones de ejemplo con "cambio semántico", memoria de traducción

add example
Grazas ao conceito de acción de & Qt; e & kde;, pode personalizar á súa vontade as barras de menú e ferramentas de & koffice;. Por desgraza, neste momento, non hai diálogos de uso cómodo para facer isto. & koffice; guarda a configuración da & GUI; en ficheiros & XML; que ha ter que editar. Gostaríanos que esta situación cambie no futuro; por agora, ha precisar algúns coñecimentos básicos de como traballa un documento & XML; (ou HTML, que é un subconxunto de & XML;). [ O conceito de acción precisa de ser afondado nel--kt. ]Gracias al concepto de acción de & Qt; y & kde;, puede personalizar libremente las barras de menú y de herramientas de & koffice;. Desafortunadamente, por el momento no hay diálogos fáciles para hacer esto. & koffice; guarda la configuración de su & GUI; en archivos & XML; y tendrá que editarlos. Con suerte, esta situación cambiará en el futuro; por ahora, tendrá algunos conocimientos básicos de cómo funciona un documento & XML; (o HTML, que es un subconjunto de & XML;). [ El concepto de acción necesita discutirse en más detalle--kt. ]
Agora prema no documento de & kword;, fora da táboa. As barras de menú e ferramentas deberan voltar a ser as de & kword;, os elementos da vista de & kspread; deberían ter desaparecido. A táboa segue no sitio e reflicte os cambios que fixese nelaAhora haga clic en cualquier lugar de su documento de & kword; fuera del área de la tabla. Las barras de menú y herramientas deberían volver a ser las de & kword;, los elementos de la vista de & kspread; deberían desaparecer. Su tabla permanece y refleja todos los cambios que ha realizado en ella
O ficheiro " % ‧ " xa existe. Se non desexa sobrescrebelo, cambie o nome do ficheiro de modeloEl archivo « %‧ » ya existe; si no lo quiere sobrescribir, cambie el nombre del archivo de la plantilla
split‧po é unha ferramenta para a liña de comandos que toma os dous ficheiros XML DocBook e xera un ficheiro de mensaxes gettext que representa os cambios entre eles. O ficheiro PO resultante é enviado para a saída estándarsplit‧po es un comando de consola que toma dos archvos DocBook XML y produce un archivo gettext (PO) con los cambios entre ellos. El archivo resultando se envía a la salida estándar
Corrixir cambiosCorregir los cambios
Este botón sai do programa sen gardar os seus cambiosEste botón sale del programa sin guardar los cambios
Mediante o comando cvs annotate, & CVS; fornece a posibilidade de ollar-para cada liña do ficheiro-quen foi a última persoa en modificar a liña. Esta vista pode ser útil para adiviñar que introduciu unha modificación no comportamento do programa ou a quen se lle debe perguntar acerca dalgún cambio ou erro no códigoCon el comando cvs annotate, & CVS; le permite saber para cada línea modificada quien ha sido el último en hacerlo. Esto puede resultar útil para saber quién ha sido el que ha introducido un determinado cambio para contactar con él acerca de cualquier incidencia en esa parte del código
indique o tempo en segundos após o cal ocorre un cambio aleatorio de perspectivaespecifica el tiempo en segundos entre cambios aleatorios de perspectiva
Se preme nestes botón ignorará todos os cambios por guardar feitos no obxecto " % ‧ "Al presionar este botón se ignoran todos los cambios recientes hechos al objeto « %‧ » y que no se hayan guardado
O intervalo de columnas repetidas non é válido; os cambios van ser ignorados. Debería estar no formato columna: columna (p. ex. B: CRango equivocado de columnas repetidas, se ignoran los cambios. Deben estar en formato columna: columna (ej. B: C
O seguinte enderezo cambiou tanto no PC como no dispositivo móbil. Non foi posíbel fusionar automaticamente os cambios; por favor, resolva este conflito por si mesmoSe cambió la dirección de la siguiente entrada tanto en la agenda electrónica como en el PC. Los cambios no se pudieron combinar automáticamente, así que haga el favor de resolver el conflicto
Se desfai unha acción e decide que non era un erro, escolla Editar Refacer para restaurar os cambios. & kivio; guarda várias accións para poder desfacer/refacer varias acciónsSi deshace una acción y decide que se equivocó, seleccione Editar Rehacer para recuperar el cambio. & kivio; almacena múltiples acciones para deshacer/rehacer varios cambios
Se prevé desenvolver un proxecto complexo, é boa idea usar as funcionalidade do & CVS;, mesmo se é o único desenvolvente. Pode facer todas as modificacións na copia de traballo, e usar & cervisia; (ou outra ferramenta de & CVS;) para actualizar e entregar. Deste xeito, terá a capacidade de coñecer que mudanza causou un erro, reverter cambios evitar perdas acidentais de informacio, & etc;. Se usa & cervisia;, criar un repositorio local é sinxeloSi piensa desarrollar un proyecto complejo, el uso de & CVS; es siempre una buena idea aunque usted sea el único miembro. Puede realizar los cambios que desee en su copia local y usar & cervisia; (o cualquier otra herramienta de administración de & CVS;) para realizar envíos y actualizaciones. Así, podrá rastrear los cambios que causaron problemas y deshacerlos, evitar pérdidas accidentales de información, & etc;. Verá que es muy sencillo crear un repositorio local con & cervisia
Ní­vel de rexisto (LogLevel) Controla o número de mensaxes rexistadas no ficheiro ErrorLog e pode ser un dos seguintes: debug‧: Rexista todo. debug: Rexista case que todo. info: Rexista todos os pedidos e cambios de estado. warn: Rexista erros e avisos. error: Rexista só os erros. none: Non rexista nada. exemplo: info Do not translate the keyword between brackets (e. g. ServerName, ServerAdmin, etcNivel de registro (LogLevel) Controla el número de mensajes registrados en el archivo ErrorLog y puede ser uno de estos: debug‧: registra todo. debug: registra casi todo. info: registra todas las peticiones y cambios de estado. warn: registra avisos y errores. error: sólo registra errores. none: no registra nada. ej.: info Do not translate the keyword between brackets (e. g. ServerName, ServerAdmin, etc
Guarda os cambios feitos a esta conexón á base de datosGuarda los cambios hechos a esta conexión con la base de datos
Esta é a extensión FSView, un modo de navegación gráfico que mostra a utilización do sistema de ficheiros, usando unha visualización en árbore. Repare en que con este modo, intencionalmente, a actualización automática en caso de cambios no sistema de ficheiros non é feita. Para máis detalles sobre o uso e as opcións disponíbeis, consulte a axuda online no menú " Axuda/Manual de FSView "Éste es el complemento FSView, un modo de navegación gráfico que muestra la utilización del sistema de archivos por medio de un mapa de visualización en forma de árbol. Fíjese que en este modo, intencionadamente, no se realiza ninguna actualización automática en los cambios del sistema de archivos. Para más detalles sobre su uso y las opciones disponibles, consulte la ayuda en línea del menú « Ayuda/Manual FSView »
& Ignorar as celas en branco ao procurar os cambios& Ignorar las celdas vacías al buscar los cambios
O documento " % ‧ " foi modificado, pero non se gardou. Desexa gardar os cambios ou descartalos?El documento « %‧ » ha sido modificado, aunque no ha sido guardado. ¿Desea guardar los cambios, o descartarlos?
Ícones Este módulo permite escoller os ícones do seu escritorio. Para escoller un tema de ícones, prema no seu nome e aplique a súa escolla premendo no botón " Aplicar " de baixo. Se non quere aplicar a escolla, pode premer en " Restabelecer " para descartar todos os cambios. Premendo en " Instalar un tema novo " pode instalar o seu novo tema de ícones introducindo a súa localización na caixa ou explorando á localización. Prema o botón " Aceitar " para rematar coa instalación. O botón de " Borrar o tema " só estará activado se escolle un tema xa instalado mediante este módulo. Non poderá borrar os temas globais aquí instalados. Pode tamén especificar os efeitos que se lle aplicarán aos ícones. NAME OF TRANSLATORSIconos Este módulo le permite elegir los iconos de su escritorio. Para elegir un tema de iconos, pulse en su nombre y aplique el cambio pulsando sobre el botón " Aplicar ". Si no quiere aplicar su elección puede pulsar el botón " Restaurar " para deshacer los cambios. Pulsando sobre " Instalar nuevo tema " puede instalar su tema de iconos introduciendo la ubicación en el cuadro o navegando hasta su lugar. Pulse el botón " Aceptar " para terminar la instalación. El botón " Eliminar tema " sólo se activará si se selecciona un tema que haya instalado usando este módulo. No es posible eliminar un tema globalmente con esta opción. También puede especificar efectos que deban aplicarse a los iconos. NAME OF TRANSLATORS
O rango de ringleiras repetidas non é válido; os cámbios van ser ignorados. Debería estar no formato ringleira: ringleira (p. exRango equivocado de filas repetidas, se ignoran los cambios. Deben estar en formato fila: fila (ej
O repositorio contén os ficheiros do proxecto, e cada contribuínte mantén a súa propia copia local, chamada copia de traballo ou borrador de traballo; entón cada un pode engadir as súas propias modificacións ao repositorio principal (un proceso chamado & quot; entregaquot;) e/ou actualizar a súa propia copia para reflectir os cambios recentes feitos por outros contribuíntesEn el repositorio se guardan los archivos del proyecto mientras que cada miembro mantiene una copia local (en su disco duro) del mismo llamada copia local o copia de trabajo, nosotros podemos realizar modificaciones sobre ellos y enviarlas al repositorio principal al tiempo que actualizamos nuestra copia local para recibir los cambios hechos por los demás miembros
Ten que reiniciar o diálogo para que os cambios surxan efectoDebe reiniciar el diálogo para que los cambios surtan efecto
Rexisto de cambiosRegistro de cambios
O formulario " % ‧ " foi modificado. Desexa guardar os seus cambios ou ignoralos?Se ha modificado el formulario « %‧ ». ¿Quiere guardar los cambios o descartarlos?
Cambios Non GuardadosHabilitar las imágenes
Mostrando página 2. 149 encontrado frases búsqueda de una frase cambio semántico.Se encuentra en 0,214 ms.Las memorias de traducción son creados por humanos, pero alineado por computadora, que puede provocar errores. Ellos vienen de muchas fuentes y no se registran. Te lo advierto.