Las traducciones a español:

  • organismo   
     
    Individuo constituido para llevar a cabo todas las funciones de la vida.
  • ser vivo   

Frases similares en el diccionario de vasco español. (13)

gobernuaren organismo aholku-emaileorganismo consultivo del Estado
helburu ez den organismoorganismo de no objetivo
itsas organismoorganismo marino
lurzoruko organismoorganismo de suelo
organismo genetikoki eraldatuorganismos modificados genéticamente; organismo genéticamente modificado
organismo mesedegarriorganismo beneficioso
organismo onuragarriorganismo beneficioso
organismo patogenoorganismos patógenos
organismo urtarorganismo acuático
test-organismoorganismo de prueba
test-organismo; saiakuntza-organismoorganismo de prueba
ur gezako organismoorganismo de agua dulce
uretako organismoorganismo acuático

Oraciones de ejemplo con "organismo", memoria de traducción

add example
Ondoren, Arartekoak txosten bat igorriko dio Europako Parlamentuari eta dena delako erakunde, organo edo organismo horri. Kexa agertu duen pertsonari ikerketa horien emaitzaren berri emango zaio.Éste remitirá a continuación un informe al Parlamento Europeo y a la institución, órgano u organismo de que se trate. La persona de quien emane la queja será informada del resultado de estas investigaciones.
III-365. artikuluko 6. paragrafoan aurreikusitako epea amaituta egon arren, Batasuneko erakunde, organo edo organismo batek onartutako irispide orokorreko egintzaren bat auzitan jartzen duen auziren batean parte den edonork jo dezake Europako Batasuneko Justizia Auzitegira, III-365. artikuluko 2. paragrafoan aurreikusitako arrazoiak direla-eta egintza hori aplika ezinekoa dela alegatuz.Aunque haya expirado el plazo previsto en el apartado 6 del artículo III-365, cualquiera de las partes de un litigio en el que se cuestione un acto de alcance general adoptado por una institución, órgano u organismo de la Unión podrá recurrir al Tribunal de Justicia de la Unión Europea alegando la inaplicabilidad de dicho acto por los motivos previstos en el apartado 2 del artículo III-365.
Batasuneko herritar orok zein estatu kideetakoren batean bizilekua zein sozietatearen egoitza daukan pertsona fisiko nahiz juridiko orok, III. Zatian ezarritako baldintzak errespetatuta, Batasuneko erakunde, organo eta organismoetako agirietara iristeko eskubidea izango du, agirien euskarria edozein dela ere.Todo ciudadano de la Unión y toda persona física o jurídica que resida o tenga su domicilio social en un Estado miembro tendrá derecho, en las condiciones establecidas en la Parte III, a acceder a los documentos de las instituciones, órganos y organismos de la Unión, cualquiera que sea su soporte.
Beren eginkizunak betetzerakoan, Batasuneko erakunde, organo eta organismoek Europaren administrazio ireki, eraginkor eta independentearen sostengua izango dute.En el cumplimiento de sus funciones, las instituciones, órganos y organismos de la Unión se apoyarán en una administración europea abierta, eficaz e independiente.
Honi gehitu zion, heriotz instintua organismo orori datxekion karakteristika biologiko batean errotua dagoela, biziaren elementu beharrezko eta aldaezin izanik, beraz.Agregó que el instinto de muerte se halla arraigado en una característica biológica inherente a todo organismo viviente y que constituye, por lo tanto, un elemento necesario e inalterable de la vida.
Orobat, Batasunak sortzen duen organo eta organismo guztien sarrera eta gastu guztien kontuak ere aztertuko ditu, salbu eta organo edo organismo hori sortzeko egintzan azterketa alde batera uzten bada.Examinará también las cuentas de la totalidad de los ingresos y los gastos de cualquier órgano u organismo creado por la Unión en la medida en que el acto por el que se cree ese órgano u organismo no excluya dicho examen.
Batasuneko erakunde, organo eta organismoek beren lanen gardentasuna bermatuko dute eta beren barne-erregelamenduetan jasoko dituzte, I-50. artikulua aplikatuz, jendeak haien agirietara jotzeko moduari buruzko xedapen bereziak.Las instituciones, órganos y organismos de la Unión garantizarán la transparencia de sus trabajos y adoptarán en sus reglamentos internos, en aplicación del artículo I-50, las disposiciones particulares relativas al acceso del público a sus documentos.
Kontabilitateko agirietan oinarrituta egingo da kontrola; eta, beharrezkoa bada, beste erakundeen bulegoetan, edo Batasunaren izenean sarrerak edo gastuak kudeatzen dituen edozein organo edo organismoren bulegoetan, eta estatu kideetan, Aurrekontuko funtsak jasotzen dituen edozein pertsona fisiko zein juridikoren bulegoak barne hartuta.El control se llevará a cabo sobre la documentación contable y, en caso necesario, en las dependencias correspondientes de las otras instituciones, así como en las dependencias de cualquier órgano u organismo que gestione ingresos o gastos en nombre de la Unión y en los Estados miembros, incluidas las dependencias de cualquier persona física o jurídica que perciba fondos del Presupuesto.
Neurriok disuasiokoak izan behar dira eta babes eraginkorra eskaini behar dute estatu kideetan eta Batasuneko erakunde, organo eta organismoetan.que deberán ser disuasorias y ofrecer una protección eficaz en los Estados miembros y en las instituciones, órganos y organismos de la Unión.
Batasuneko erakunde, organo eta organismoek, eta estatu kideetako gobernuek, printzipio hori errespetatzeko konpromisoaz batera, beren eginkizunak betetzerakoan, Europako Banku Zentraleko eta estatuetako banku zentraletako organo artezkarietako kideengan eraginik ez sortzeko konpromisoa ere hartzen dute.Las instituciones, órganos u organismos de la Unión, así como los Gobiernos de los Estados miembros, se comprometen a respetar este principio y a no tratar de influir en los miembros de los órganos rectores del Banco Central Europeo y de los bancos centrales nacionales en el desempeño de sus funciones.
Deuseztatutako egintza sortu duen erakunde, organo edo organismoak nahitaez hartu beharko ditu Europako Batasuneko Justizia Auzitegiaren epaia betetzeko beharrezko neurriak; erakunde, organo edo organismo horrek aipatu neurriok hartu behar ditu, halaber, berak erabakirik hartu ez izana Konstituzioaren kontrakoa dela aldarrikatu denean.La institución, órgano u organismo del que emane el acto anulado, o cuya abstención haya sido declarada contraria a la Constitución, estará obligado a adoptar las medidas necesarias para la ejecución de la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea.
Industri sistema eskerga baten irispidea duen horrelako ekonomia batek zentraltze-gradu handi bat behar du eta, ondorioz, burokrazia bat, organismo zentraldu hori administratzeko.Una economía de ese tipo que tenga los alcances de un vasto sistema industrial requiere un alto grado de centralización y, como consecuencia, una burocracia destinada a administrar ese organismo centralizado.
Pertsona fisiko edo juridiko orok kexa-errekurtsoa jar diezaioke Auzitegiari, lehen eta bigarren lerroaldeetan aipatutako baldintzetan, Batasuneko erakunde, organo edo organismoetako batek gomendioa edo irizpena ez den beste inolako egintzarik zuzendu ez diola-eta arrazoi hartuta.Toda persona física o jurídica podrá recurrir en queja al Tribunal, en las condiciones fijadas en los párrafos primero y segundo, por no haberle dirigido una de las instituciones, órganos u organismos de la Unión un acto distinto de una recomendación o de un dictamen.
Europako Parlamentuak Europako Arartekoa aukeratuko du. Europako Arartekoak, I-10. artikuluaren 2. paragrafoaren d) idatz-zatiarekin eta I-49. artikuluarekin bat etorriz, ahalmena izango du Europar Batasuneko edozein herritarren kexak jasotzeko, edo estatu kide batean bizi den edozein pertsona fisikorenak edo sozietatearen egoitza bertan duen edozein pertsona juridikorenak; kexa horiek Batasuneko erakundeen, organoen edo organismoen jardueran administrazio txarra izan den kasuengatik aurkez daitezke, ez ordea Europar Batasuneko Justizia Auzitegiaren eginkizun jurisdikzionalari dagokion jardueragatik.El Parlamento Europeo elegirá al Defensor del Pueblo Europeo. Éste, de conformidad con la letra d) del apartado 2 del artículo I-10 y con el artículo I-49, estará facultado para recibir las quejas de todo ciudadano de la Unión, o de toda persona física o jurídica que resida o tenga su domicilio social en un Estado miembro, relativas a casos de mala administración en la actuación de las instituciones, órganos u organismos de la Unión, con exclusión del Tribunal de Justicia de la Unión Europea en el ejercicio de sus funciones jurisdiccionales.
Batasuneko herritar orok zein estatu kideetakoren batean egoitza zein baltzu-egoitza daukan pertsona fisiko nahiz juridiko orok Batasuneko erakunde, organo eta organismoetako agirietara iristeko eskubidea du, agirien euskarria edozein dela ere.Todo ciudadano de la Unión y toda persona física o jurídica que resida o tenga su domicilio social en un Estado miembro tiene derecho a acceder a los documentos de las instituciones, órganos y organismos de la Unión, cualquiera que sea su soporte.
Batasuneko herritar orok zein estatu kideetakoren batean egoitza zein baltzu-egoitza daukan pertsona fisiko nahiz juridiko orok du eskubidea Batasuneko erakunde, organo eta organismoen jardunean izandako administrazio txarreko kasuak Europako Arartekoari aurkezteko, Europar Batasuneko Justizia Auzitegia, bere eginkizun jurisdikzionalak betetzen ari dela, alde batera utziz.Todo ciudadano de la Unión y toda persona física o jurídica que resida o tenga su domicilio social en un Estado miembro tiene derecho a someter al Defensor del Pueblo Europeo los casos de mala administración en la actuación de las instituciones, órganos u organismos de la Unión, con exclusión del Tribunal de Justicia de la Unión Europea en el ejercicio de sus funciones jurisdiccionales.
Erakunde, organo eta organismoetako bakoitzak barne-erregelamenduan ezarriko ditu bere agirietara iristeko berariazko xedapenak, betiere, 3. paragrafoan adierazitako Europako legearekin bat etorrita.Cada institución, órgano u organismo establecerá en su Reglamento Interno disposiciones específicas sobre el acceso a sus documentos, de conformidad con la ley europea contemplada en el apartado 3.
Kontu Auzitegiko kideek, beren eginkizunak betetzerakoan, ezin dute eskatu ez onartu inongo gobernuren ez inongo organismoren jarraibiderik. Ihes egingo diote beren eginkizunak betetzearekin bateraezina den egintza orori.En el desempeño de sus funciones, los miembros del Tribunal de Cuentas no solicitarán ni aceptarán instrucciones de ningún Gobierno ni de ningún organismo. Se abstendrán de todo acto incompatible con sus funciones.
IV-437. artikuluak indargabetutako itunetan eta egintzetan oinarrituta erakunde, organo eta organismoek onartu dituzten egintzek indarrean jarraitzen dute.Los actos de las instituciones, órganos y organismos, adoptados sobre la base de los Tratados y actos derogados por el artículo IV-437, continúan en vigor.
IV-439. artikuluaren kalterik gabe, Itun hau indarrean sartzen den egunean existitzen diren erakunde, organo eta organismoek, egun horretan bertan daukaten osaerarekin, Itun honetan ezartzen den moduan beteko dituzte beren eskumenak, Itun hau aplikatuz xedapen berriak onartu arte, edo beren agintaldiaren amaierara arte.Sin perjuicio del artículo IV-439, las instituciones, órganos y organismos existentes en la fecha de entrada en vigor del presente Tratado, en su composición en esa fecha, ejercerán sus atribuciones en el sentido del presente Tratado, en tanto no se hayan adoptado las nuevas disposiciones en aplicación de éste, o hasta el final de su mandato.
Gutun honetako xedapenak, printzipioak jasotzen dituztenean, Batasuneko erakunde, organo eta organismoetan erabakitako legegintzako eta exekuzioko egintzen bidez aplikatu ahal izango dira, baita estatu kideek emandako egintzen bidez ere, bakoitza bere eskumenak betetzen ari dela, Batasuneko Zuzenbidea aplikatzen dutenean.Las disposiciones de la presente Carta que contengan principios podrán aplicarse mediante actos legislativos y ejecutivos adoptados por las instituciones, órganos y organismos de la Unión, y por actos de los Estados miembros cuando apliquen el Derecho de la Unión, en el ejercicio de sus competencias respectivas.
Eta sarritan egin ere ohi du esperientzia bere lagunen aurrean, Guillaume basoko bere landetxean. Sinestekoa al da, urtzintzeragile xinple batek lauhankako baten organismoan horrelako triskantzarik egin dezakeenik? Biziki bitxia da, ez al da egia? — Bai, esan zuen Charlesek, entzuten aritu gabe.Incluso hace la experiencia delante de sus amigos, en su pabellón del bosque Guillaume. ¿ Se podría creer que un simple estornutario pudiese ejercer tales efectos en el organismo de un cuadrúpedo? Es sumamente curioso, ¿ no es cierto? - Sí - dijo Carlos, que no escuchaba.
Organismoak lehen behin behineko erabakiak aitortzen dion eskubidea ihardun ez balu hiru urtetako epe barruan.Si el organismo no hubiera ejercido el derecho que le reconoce la disposición transitoria primera en el plazo de tres años.
Konstituzioak eta Banku Zentralen Europako Sistemaren eta Europako Banku Zentralaren estatutuek ematen dizkieten ahalmenez baliatzerakoan, eta esleitzen dizkieten eginkizunak eta betebeharrak betetzerakoan, ez Europako Banku Zentralak, ez estatuetako banku zentralek, ez organo artezkarietako kide batek ere, ezin izango dute eskatu ez eta onartu ere Batasuneko erakunde, organo eta organismoen jarraibiderik, ez estatu kideetako gobernuenik ez beste inolako organorenik ere.En el ejercicio de los poderes y en el desempeño de las funciones y obligaciones que les atribuyen la Constitución y los Estatutos del Sistema Europeo de Bancos Centrales y del Banco Central Europeo, ni el Banco Central Europeo, ni los bancos centrales nacionales, ni ninguno de los miembros de sus órganos rectores podrán solicitar o aceptar instrucciones de las instituciones, órganos u organismos de la Unión, ni de los Gobiernos de los Estados miembros, ni de ningún otro órgano.
Nortasunaren oinarri indibidual hau pertsona bakoitzarengan beste guztienaren ezberdina da, organismoak bata bestearen ezberdinak diren bezala, ez baitago bi organismo berdin-berdinik.Esta base individual de la personalidad es tan distinta en cada persona como lo es su constitución física; no hay dos organismos idénticos.
Mostrando página 1. 40 encontrado frases búsqueda de una frase organismo.Se encuentra en 0,292 ms.Las memorias de traducción son creados por humanos, pero alineado por computadora, que puede provocar errores. Ellos vienen de muchas fuentes y no se registran. Te lo advierto.