Las traducciones a español:

  • organismo   
     
    Individuo constituido para llevar a cabo todas las funciones de la vida.
  • ser vivo   

Frases similares en el diccionario de vasco español. (13)

gobernuaren organismo aholku-emaileorganismo consultivo del Estado
helburu ez den organismoorganismo de no objetivo
itsas organismoorganismo marino
lurzoruko organismoorganismo de suelo
organismo genetikoki eraldatuorganismos modificados genéticamente; organismo genéticamente modificado
organismo mesedegarriorganismo beneficioso
organismo onuragarriorganismo beneficioso
organismo patogenoorganismos patógenos
organismo urtarorganismo acuático
test-organismoorganismo de prueba
test-organismo; saiakuntza-organismoorganismo de prueba
ur gezako organismoorganismo de agua dulce
uretako organismoorganismo acuático

Oraciones de ejemplo con "organismo", memoria de traducción

add example
Neurriok disuasiokoak izan behar dira eta babes eraginkorra eskaini behar dute estatu kideetan eta Batasuneko erakunde, organo eta organismoetan.que deberán ser disuasorias y ofrecer una protección eficaz en los Estados miembros y en las instituciones, órganos y organismos de la Unión.
Batasuneko erakunde, organo nahiz organismoek eta baita estatu kideetako gobernuek ere errespetatu egin behar dute independentzia hori.Las instituciones, órganos y organismos de la Unión y los Gobiernos de los Estados miembros respetarán esta independencia.
Batasuneko erakunde, organo eta organismoek, eta estatu kideetako gobernuek, printzipio hori errespetatzeko konpromisoaz batera, beren eginkizunak betetzerakoan, Europako Banku Zentraleko eta estatuetako banku zentraletako organo artezkarietako kideengan eraginik ez sortzeko konpromisoa ere hartzen dute.Las instituciones, órganos u organismos de la Unión, así como los Gobiernos de los Estados miembros, se comprometen a respetar este principio y a no tratar de influir en los miembros de los órganos rectores del Banco Central Europeo y de los bancos centrales nacionales en el desempeño de sus funciones.
Kontu Auzitegiak eskatuta, bere eginbeharrak betetzeko beharrezko dituen agiri edo informazio guztiak emango dizkiote auzitegi horri beste erakundeek, Batasunaren izenean sarrerak eta gastuak kudeatzen dituzten organo edo organismo guztiek, aurrekontuko funtsak jasotzen dituzten pertsona fisiko zein juridiko guztiek, eta estatuko kontrol-erakundeek, edo, erakunde horiek beharrezko eskumenik ez badaukate, estatuan eskumenak dauzkaten zerbitzuek.Las demás instituciones, cualquier órgano u organismo que gestione ingresos o gastos en nombre de la Unión, cualquier persona física o jurídica que perciba fondos del Presupuesto y las instituciones nacionales de control o, si éstas no poseen las competencias necesarias, los servicios nacionales competentes, comunicarán al Tribunal de Cuentas, a instancia de éste, cualquier documento o información necesario para el cumplimiento de su función.
Europako Parlamentuak Europako Arartekoa aukeratuko du. Europako Arartekoak, I-10. artikuluaren 2. paragrafoaren d) idatz-zatiarekin eta I-49. artikuluarekin bat etorriz, ahalmena izango du Europar Batasuneko edozein herritarren kexak jasotzeko, edo estatu kide batean bizi den edozein pertsona fisikorenak edo sozietatearen egoitza bertan duen edozein pertsona juridikorenak; kexa horiek Batasuneko erakundeen, organoen edo organismoen jardueran administrazio txarra izan den kasuengatik aurkez daitezke, ez ordea Europar Batasuneko Justizia Auzitegiaren eginkizun jurisdikzionalari dagokion jardueragatik.El Parlamento Europeo elegirá al Defensor del Pueblo Europeo. Éste, de conformidad con la letra d) del apartado 2 del artículo I-10 y con el artículo I-49, estará facultado para recibir las quejas de todo ciudadano de la Unión, o de toda persona física o jurídica que resida o tenga su domicilio social en un Estado miembro, relativas a casos de mala administración en la actuación de las instituciones, órganos u organismos de la Unión, con exclusión del Tribunal de Justicia de la Unión Europea en el ejercicio de sus funciones jurisdiccionales.
Errekerimendu horren ondoren bi hilabeteko epea igarota, erakunde, organo edo organismoak bere jarrera zehaztu ez badu, beste bi hilabeteko epean aurkeztu ahal izango da errekurtsoa.Si, transcurrido un plazo de dos meses a partir de dicho requerimiento, la institución, órgano u organismo no ha definido su posición, el recurso podrá ser interpuesto dentro de un nuevo plazo de dos meses.
Nortasunaren oinarri indibidual hau pertsona bakoitzarengan beste guztienaren ezberdina da, organismoak bata bestearen ezberdinak diren bezala, ez baitago bi organismo berdin-berdinik.Esta base individual de la personalidad es tan distinta en cada persona como lo es su constitución física; no hay dos organismos idénticos.
Europako Arartekoa Europako Parlamentuak hautatuko du; Konstituzioan ezarritako baldintzak errespetatuta, Batasuneko erakunde, organo eta organismoen jardunean izandako administrazio txarreko kasuei buruzko kexak jasoko ditu. Kexa horiei buruz instrukzioa egin eta informatu egingo du.El Parlamento Europeo elegirá a un Defensor del Pueblo Europeo, que recibirá las quejas relativas a casos de mala administración en la actuación de las instituciones, órganos u organismos de la Unión en las condiciones establecidas en la Constitución.
Itun hau sartzen den eguna baino lehen hasitako administrazio- eta jurisdikzio-prozeduren jarraitutasuna bermatu egiten da, Konstituzioa betez. Prozedura horien ardura duten erakunde, organo eta organismoek aurrekoa lortzeko beharrezkoak diren neurri guztiak onartuko dituzte.La continuidad de los procedimientos administrativos y jurisdiccionales iniciados antes de la fecha de entrada en vigor del presente Tratado se garantiza dentro del respeto a la Constitución. Las instituciones, órganos y organismos responsables de estos procedimientos adoptarán todas las medidas adecuadas a tal efecto.
Europako Batasuneko Justizia Auzitegiak eskumena dauka epaiketa aurretik erabakitzeko: Konstituzioaren interpretazioaz; Batasuneko erakunde, organo edo organismoek burututako egintzen balioaz eta interpretazioaz.El Tribunal de Justicia de la Unión Europea será competente para pronunciarse, con carácter prejudicial, sobre: la interpretación de la Constitución; la validez e interpretación de los actos adoptados por las instituciones, órganos u organismos de la Unión.
Gutun honetako xedapenak, printzipioak jasotzen dituztenean, Batasuneko erakunde, organo eta organismoetan erabakitako legegintzako eta exekuzioko egintzen bidez aplikatu ahal izango dira, baita estatu kideek emandako egintzen bidez ere, bakoitza bere eskumenak betetzen ari dela, Batasuneko Zuzenbidea aplikatzen dutenean.Las disposiciones de la presente Carta que contengan principios podrán aplicarse mediante actos legislativos y ejecutivos adoptados por las instituciones, órganos y organismos de la Unión, y por actos de los Estados miembros cuando apliquen el Derecho de la Unión, en el ejercicio de sus competencias respectivas.
Legeak ezarriko ditu Giza Asegurantzan eta organismo publikoen ekintzan interesaturik parte hartze erak, hauen eginbeharrak bizitza kalitate edo ongitasun orokorrari zuzenki ikusten (ikutzen) baitio.La ley establecerá las formas de participación de los interesados en la Seguridad Social y en la actividad de los organismos públicos cuya función afecte directamente a la calidad de la vida o al bienestar general.
Europako legeak edo esparru-legeak pertsona fisikoak babesteko arauak finkatuko ditu Batasuneko erakunde, organo eta organismoek nahiz estatu kideek ere Batasuneko Zuzenbidea aplikatu beharreko eremuetan burutzen dituzten jardunetan, pertsona bakoitzaren datuak nola tratatu behar dituzten ezartzeko; datu horiek hara-hona askatasunez erabiltzeko arauak ere emango ditu.La ley o ley marco europea establecerá las normas sobre protección de las personas físicas respecto del tratamiento de datos de carácter personal por las instituciones, órganos y organismos de la Unión, así como por los Estados miembros en el ejercicio de las actividades comprendidas en el ámbito de aplicación del Derecho de la Unión, y sobre la libre circulación de estos datos.
Erakunde, organo eta organismoetako bakoitzak barne-erregelamenduan ezarriko ditu bere agirietara iristeko berariazko xedapenak, betiere, 3. paragrafoan adierazitako Europako legearekin bat etorrita.Cada institución, órgano u organismo establecerá en su Reglamento Interno disposiciones específicas sobre el acceso a sus documentos, de conformidad con la ley europea contemplada en el apartado 3.
IV-439. artikuluaren kalterik gabe, Itun hau indarrean sartzen den egunean existitzen diren erakunde, organo eta organismoek, egun horretan bertan daukaten osaerarekin, Itun honetan ezartzen den moduan beteko dituzte beren eskumenak, Itun hau aplikatuz xedapen berriak onartu arte, edo beren agintaldiaren amaierara arte.Sin perjuicio del artículo IV-439, las instituciones, órganos y organismos existentes en la fecha de entrada en vigor del presente Tratado, en su composición en esa fecha, ejercerán sus atribuciones en el sentido del presente Tratado, en tanto no se hayan adoptado las nuevas disposiciones en aplicación de éste, o hasta el final de su mandato.
Batasuneko herritar orok zein estatu kideetakoren batean bizilekua zein sozietatearen egoitza daukan pertsona fisiko nahiz juridiko orok, III. Zatian ezarritako baldintzak errespetatuta, Batasuneko erakunde, organo eta organismoetako agirietara iristeko eskubidea izango du, agirien euskarria edozein dela ere.Todo ciudadano de la Unión y toda persona física o jurídica que resida o tenga su domicilio social en un Estado miembro tendrá derecho, en las condiciones establecidas en la Parte III, a acceder a los documentos de las instituciones, órganos y organismos de la Unión, cualquiera que sea su soporte.
IV-437. artikuluak indargabetutako itunetan eta egintzetan oinarrituta erakunde, organo eta organismoek onartu dituzten egintzek indarrean jarraitzen dute.Los actos de las instituciones, órganos y organismos, adoptados sobre la base de los Tratados y actos derogados por el artículo IV-437, continúan en vigor.
Beren eginkizunak betetzerakoan, Batasuneko erakunde, organo eta organismoek Europaren administrazio ireki, eraginkor eta independentearen sostengua izango dute.En el cumplimiento de sus funciones, las instituciones, órganos y organismos de la Unión se apoyarán en una administración europea abierta, eficaz e independiente.
Honi gehitu zion, heriotz instintua organismo orori datxekion karakteristika biologiko batean errotua dagoela, biziaren elementu beharrezko eta aldaezin izanik, beraz.Agregó que el instinto de muerte se halla arraigado en una característica biológica inherente a todo organismo viviente y que constituye, por lo tanto, un elemento necesario e inalterable de la vida.
Errekurtsoa onartua izateko, dena delako erakunde, organo edo organismoari jardun dezala eskatu behar zaio aurrez.Este recurso solamente será admisible si la institución, órgano u organismo de que se trate ha sido requerido previamente para que actúe.
Ondoren, Arartekoak txosten bat igorriko dio Europako Parlamentuari eta dena delako erakunde, organo edo organismo horri. Kexa agertu duen pertsonari ikerketa horien emaitzaren berri emango zaio.Éste remitirá a continuación un informe al Parlamento Europeo y a la institución, órgano u organismo de que se trate. La persona de quien emane la queja será informada del resultado de estas investigaciones.
Batasuneko herritar orok zein estatu kideetakoren batean egoitza zein baltzu-egoitza daukan pertsona fisiko nahiz juridiko orok Batasuneko erakunde, organo eta organismoetako agirietara iristeko eskubidea du, agirien euskarria edozein dela ere.Todo ciudadano de la Unión y toda persona física o jurídica que resida o tenga su domicilio social en un Estado miembro tiene derecho a acceder a los documentos de las instituciones, órganos y organismos de la Unión, cualquiera que sea su soporte.
Batasuneko herritar orok zein estatu kideetakoren batean egoitza zein baltzu-egoitza daukan pertsona fisiko nahiz juridiko orok du eskubidea Batasuneko erakunde, organo eta organismoen jardunean izandako administrazio txarreko kasuak Europako Arartekoari aurkezteko, Europar Batasuneko Justizia Auzitegia, bere eginkizun jurisdikzionalak betetzen ari dela, alde batera utziz.Todo ciudadano de la Unión y toda persona física o jurídica que resida o tenga su domicilio social en un Estado miembro tiene derecho a someter al Defensor del Pueblo Europeo los casos de mala administración en la actuación de las instituciones, órganos u organismos de la Unión, con exclusión del Tribunal de Justicia de la Unión Europea en el ejercicio de sus funciones jurisdiccionales.
Deuseztatutako egintza sortu duen erakunde, organo edo organismoak nahitaez hartu beharko ditu Europako Batasuneko Justizia Auzitegiaren epaia betetzeko beharrezko neurriak; erakunde, organo edo organismo horrek aipatu neurriok hartu behar ditu, halaber, berak erabakirik hartu ez izana Konstituzioaren kontrakoa dela aldarrikatu denean.La institución, órgano u organismo del que emane el acto anulado, o cuya abstención haya sido declarada contraria a la Constitución, estará obligado a adoptar las medidas necesarias para la ejecución de la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea.
Batasuneko erakunde, organo eta organismoek beren lanen gardentasuna bermatuko dute eta beren barne-erregelamenduetan jasoko dituzte, I-50. artikulua aplikatuz, jendeak haien agirietara jotzeko moduari buruzko xedapen bereziak.Las instituciones, órganos y organismos de la Unión garantizarán la transparencia de sus trabajos y adoptarán en sus reglamentos internos, en aplicación del artículo I-50, las disposiciones particulares relativas al acceso del público a sus documentos.
Mostrando página 1. 40 encontrado frases búsqueda de una frase organismo.Se encuentra en 0,164 ms.Las memorias de traducción son creados por humanos, pero alineado por computadora, que puede provocar errores. Ellos vienen de muchas fuentes y no se registran. Te lo advierto.