Las traducciones a español:

  • contaminación de forraje   
     
    Introducción de sustancias peligrosas o venenosas como el arsénico o el plomo en, o sobre, el forraje para los animales.

Oraciones de ejemplo con "bazkaren kontaminazio", memoria de traducción

add example
Hautatu hau zure disketeak bolumenaren etiketa bat izatea nahi baduzu. Kontuan izan Minix-ek ez duela etiketarik onartzen. Volume label, maximal ‧ charactersMarque esto si desea poner una etiqueta de volumen a su disquete. Por favor, tenga en cuenta que Minix no soporta este tipo de etiquetas. Volume label, maximal ‧ characters
Hark ere izango zuen beharbada neskatxa zuriaren berri. Sadec-eko bertako neskameak zituen, gertatutakoa jakin bazekitenak, eta haiexek kontatuko zioten. Jabetuta egongo zen bestearen penaz. Adin beretsukoak izango ziren, hamasei urtekoak.Quizá conocía la existencia de la muchachita blanca. Tenía sirvientas nativas de Sadec que conocían la historia y que debieron hablar. No debía de ignorar su pena. Deberían ser de la misma edad, dieciséis años.
Erabili eremu hau mahaigain partekatze zerbitzuari ataka zenbaki estatiko bat ezartzeko. Kontuan izan ataka dagoeneko erabilitzen ari badira, mahaigain partekatzeak ez duele funtzionatuko ataka hau aske gelditzen den arte. Gomendagarriena ataka automatikoki esleitzea da. VNC bezero gehienek pantaila zenbaki bat erabiltzen dute ataka zenbakiaren ordez. Pantaila zenbaki hau ‧ atakatik gora dagoen ataken arteko diferentzia da, beraz, ‧ atakak ‧ pantaila zenbakia du. NAME OF TRANSLATORSUse este campo para fijar un puerto estático para el servicio de compartición de escritorio. Dese cuenta de que si este puerto ya está en uso el el servicio de compartición de escritorio no estará accesible hasta que lo libere. Es recomendable que asigne el puerto automáticamente a no ser que sepa lo que está haciendo. La mayoría de los clientes VNC usan un número de pantalla en vez del puerto actual. Este número de pantalla es un incremento del puerto ‧ así que el puerto ‧ tiene la pantalla número ‧. NAME OF TRANSLATORS
Kontuan izanik ezinbestekoa dela giza eskubideak zuzenbidezko erregimen batek babestea, gizakia-tirania eta zapalkuntzaren aurkako azken irtenbidea den matxinadara jo beharrean aurkitu ez dadin;Considerando esencial que los derechos humanos sean protegidos por un régimen de Derecho, a fin de que el hombre no se vea compelido al supremo recurso de la rebelión contra la tiranía y la opresión,
Datu-baseko proiektu batekin konektatzeko erabiliko den datu-basearen kontrolatzailea (SQLite lehenespenez). Ez ikusia laster-bide bat sartzen badaControlador de bases de datos que se va a usar para conectarse con un proyecto de base de datos (por omisión SQLite). Se ignora si se proporciona un nombre de archivo como acceso rápido
Kontu Auzitegiak eta estatu kideetako kontrol-erakundeek elkarrenganako konfiantzaz kooperatuko dute, eta batak bestearen independentzia errespetatuko dute.El Tribunal de Cuentas y las instituciones nacionales de control de los Estados miembros cooperarán con espíritu de confianza y respetando su independencia.
Neba gaztearenganakoak direnean bai, baina nire maitalearenganakoak direnean, aldiz, ez dut nire buruaren kontra deus egiterik.Puedo cuando se trata de mi hermano menor. Cuando se trata de mi amante nada puedo contra mí misma.
Aukera hau hautatzen bada zuzeneko erreproduzkzio digitala erabiltzen saiatuko da KsCD. Aukera hau baliagarria da CD-ROM-a konputagailuko soinu irteerara zuzenean konektaturik ez badago. Kontuan izan erreprodukzio digitalak ohizko erreprodukzioak baina baliabide gehiago erabiltzen dituelaCuando esta opción está seleccionada, KsCD intenta reproducir el CD utilizando la salida digital directa. Esta opción es útil si la unidad de CD-ROM no está conectada directamente a la salida de sonido del ordenador. Nota: esta opción es más lenta que el método normal de reproducción
Kontu berriaren aukerakOpciones para cuentas nuevas
% ‧-(e) ra konektatzenConectando a %
Baina estatu kideen tradizioen eta sistema judizialen arteko aldeak ere kontuan izan beharko dituzte gutxieneko arau horiek. Hona hemen arau horien gaiak: estatu kideen artean, frogen elkar-onartzea;Estas normas mínimas tendrán en cuenta las diferencias entre las tradiciones y los sistemas jurídicos de los Estados miembros. Estas normas se referirán a: la admisibilidad mutua de pruebas entre los Estados miembros;
Estatu bakoitzean kanpoko kontrol-erakundeetan parte hartzen ari diren edo aritu izan diren, zein eginkizun horretarako berariazko moduz prestatutako pertsonen artean hautatuko dira Kontu Auzitegiko kideak. Independentzia-berme osoa agertu behar dute pertsona horiek.Los miembros del Tribunal de Cuentas serán elegidos de entre personalidades que pertenezcan o hayan pertenecido en sus respectivos Estados a las instituciones de control externo o que estén especialmente cualificadas para esta función. Deberán ofrecer plenas garantías de independencia.
Kapitulu hau ez doa estatu kideek ordena publikoa zaindu eta barne-segurtasuna babesteko dauzkaten erantzukizunak gauzatzearen kontra.El presente Capítulo se entenderá sin perjuicio del ejercicio de las responsabilidades que incumben a los Estados miembros en cuanto al mantenimiento del orden público y la salvaguardia de la seguridad interior.
Konnotazio hau ez duen alderik bururatzeko ere ez da gauza.Es incapaz de pensar una diferencia que no posea esta connotación.
Hamabost urte t’erdi. Berehala zabaldu zen kontua Sadec-eko postuan. Janzkerak berak dakar desohorea, besterik gabe. Amak ez du deusetarako zentzunik, ezta neska txiki bat hezteko moduari dagokionez ere.Quince años y medio. El asunto se sabe rápidamente en el puesto de Sadec. Tan sólo esa vestimenta implica ya la deshonra. La madre no tiene sentido de nada, ni el de la manera de educar a una niña. La pobre.
kontu guztietatikde todas las cuentas
Kalkulatu kontagailua erabilizCalcular usando el contador
Jantzia prest izan zenean, Charlesek monsieur Boulangeri idatzi zion, emaztea bere peskizan zeukala, eta bere oniritziarekin kontatzen zuela.Cuando tuvo el traje, Carlos escribió al señor Boulanger diciéndole que su mujer estaba dispuesta, y que contaban con su complacencia.
Konkista galaktikoaConquista galáctica
Kontsumorako erabili beharrean kapitala metatzearen printzipio hau gure sistema industrialaren konkista handiosoen premisa da.Este principio de la acumulación de capital en lugar de su uso para el consumo, constituye la premisa de las grandiosas conquistas de nuestro moderno sistema industrial.
Gonbidatuaren kontuaCuenta de invitado
Badakigu, honez gain, bere pentsamenduan diren zenbait kotraesan harmoniara ekartzen ere saia daitekeela, eraiketa ideologiko baten bidez, edo baita ideia bat estaltzen ere, berak kontrakoa adierazten duen arrazonamenduz erreprimitzen duena.Sabemos, además, que puede intentar armonizar ciertas contradicciones existentes en sus propios pensamientos, por medio de una construcción ideológica, o bien encubrir una idea reprimida con una racionalización que exprese lo contrario.
Honek gizabanakoak Erdi Aroan zuen egoera ulertzeko funtsezko den kontu batera garamatza: < ekonomi iharduerei > buruzko < eritzi etikoei > dagokiena, eurok adierazten ziren bezala ez bakarrik Eliza katolikoaren doktrinetan, lege sekularretan ere baizik.Esto nos conduce a un asunto esencial para la comprensión de la posición del individuo en la sociedad medieval: el que se refiere a las < opiniones éticas > concernientes a las < actividades económicas, > tales como ellas se expresaban no solamente en las doctrinas de la Iglesia católica, sino también en las leyes seculares.
Irteera e-postaz bidali ezarritako konturaEnviar la salida a la cuenta de correo electrónico especificada
Martins besaulkian jezarri zen eta handik luzarora kontatu zidan (izan ere maitaleek zehatz-mehatz kontatzen baitute, nork entzungo aurkitzen badute behintzat) orduantxe begiratu ziola benetan bigarren aldiz.Se dejó caer en el diván y mucho tiempo después me contó (porque los amantes reconstruyen los más mínimos detalles si encuentran a alguien que los escuche) que fue entonces cuando realmente la miró por segunda vez.
Mostrando página 1. 996 encontrado frases búsqueda de una frase bazkaren kontaminazio.Se encuentra en 0,805 ms.Las memorias de traducción son creados por humanos, pero alineado por computadora, que puede provocar errores. Ellos vienen de muchas fuentes y no se registran. Te lo advierto.