Las traducciones a español:

  • contaminación de forraje   
     
    Introducción de sustancias peligrosas o venenosas como el arsénico o el plomo en, o sobre, el forraje para los animales.

Oraciones de ejemplo con "bazkaren kontaminazio", memoria de traducción

add example
Hain dago gertu, hain hurbil, hiriko zarata, non zurezko pertsianaren kontra igurtzitzen sumatzen baitugu. Gelaren erditik pasatuko balira bezala entzuten da. Gorputza ferekatzen diot zarata haren erdian, joan-etorri haren erdian.El ruido de la ciudad resulta tan próximo, tan cercano, que se oye su roce contra la madera de las persianas. Se oye como si atravesaran la habitación. Acaricio su cuerpo en ese ruido, en ese paso.
Irteera e-postaz bidali ezarritako konturaEnviar la salida a la cuenta de correo electrónico especificada
Zati honetan jasotako politika eta jardunak zehaztu eta burutzerakoan, sexua, arraza edo jatorria, erlijioa edo uste sendoak, ezgaitasuna, adina edo joera sexuala arrazoi dituen bereizkeria ororen kontra borrokatzen ahaleginduko da Batasuna.En la definición y ejecución de las políticas y acciones contempladas en la presente Parte, la Unión tratará de luchar contra toda discriminación por razón de sexo, raza u origen étnico, religión o convicciones, discapacidad, edad u orientación sexual.
Europako legea edo esparru-legea onartu aurrez aholkua eskatuko zaio Kontu Auzitegiari.La ley o ley marco se adoptará previa consulta al Tribunal de Cuentas.
Uneko konexioaLerro honek CUPS zerbitzaria (ordenagailua konektatuta dagoena) erakusten du. Beste CUPS zerbitzari batetara aldatzeko, egin klik " Sistemaren aukerak " botoian, hautatu " Cups zerbitzaria " eta sartu beharrezko informazioaConexión actual Esta línea muestra a qué servidor CUPS está conectado su PC actualmente para imprimir y recuperar información de la impresora. Para cambiar a un servidor CUPS diferente, pulse « Opciones del sistema », seleccione « Servidor cups » y rellene la información que se le solicita
Barruko merkatuaren ezartzea edo funtzionamendua delarik esparrua, eta ingurumena zaindu eta hobetzeko betebeharra daukagula kontuan izanik, Batasunaren energia-politikak helburu hau izango du:En el marco del establecimiento o del funcionamiento del mercado interior y habida cuenta de la exigencia de conservar y mejorar el medio ambiente, la política energética de la Unión tendrá por objetivo:
– Ez kezkatu horregatik – esan eta tabernaria deitu nuen – . Gonbidatuko nauzu Londonen baimenaz joaten naizenean. Limeren ezaguera nola egin zenuen kontatu behar zenidan ezta?< No se preocupe por eso >, dije, y llamé al camarero. < Ya me invitará usted a mí cuando vaya a Londres de permiso. ¿ No me iba a contar cómo conoció a Lime? >
Errepidean gora kilometro erdi egindakoan, ortuetara aldendu dira lagun biak. Han, beherantz egin dute. — Kontuz trajea zikindu barik, ez litzatekek normala izango hi Ingalaterratik etorri eta ipurdian basea ekartaa.Tras recorrer medio kilómetro carretera arriba, los dos amigos se alejan hacia las huertas. Allí empiezan a descender. - Cuidado, no te ensucies el traje, no sería normal que llegaras de Inglaterra y trajeras barro en el trasero.
Konektatzeko atakaPuerto al que conectarse
Hori guztia usaiako usteen kontra doala iduri lukeen arren, eman bekit neure ideien aurkezteko astia.Esto parecerá contrario a las ideas de la generalidad, pero es preciso dejarme el tiempo de exponer las mías.
Hizketan jarraitu du. Entzuten jarri naiz berriro. Askotan etortzen omen zaio gogora Paris. Neska paristarrengandik oso bestelakoa ikusten omen nau, askoz ere adeitasun gutxiagokoa. Konpartimentuen kontu horrek, esan diot ez duela hain errentagarri izan behar. Ez dit erantzun.Lo hace. Vuelvo a escucharle. Dice que piensa mucho en París. Considera que soy muy distinta de las parisinas, mucho menos amable. Le digo que este asunto de los compartimentos no debe de ser tan rentable. Ya no me responde.
Orduan fin zihoztatzen zituen bere bi xamalko patsetan izerdituak, baina zabukadei kontu egin gabe, han-hemenka bazterrak ferekatuz, arretarik gabe, desmoralizaturik, eta ia negarretan egarriz, nekez eta tristuraz.Entonces fustigaba con más fuerza a sus dos rocines bañados en sudor, pero sin fijarse en los baches, tropezando acá y allá, sin preocuparse de nada, desmoralizado y casi llorando de sed, de cansancio y de tristeza.
KPPP-k segundu kopuru hori itxarongo. du ea ppp konexioa ezarri den ikusteko Denbora tarte horretan konektatu ezean, KPPP-k etsi eta pppd hil egingo duKppp esperará este número de segundos para comprobar si hay establecida una conexión PPP. Si no se hace una conexión en esta franja de tiempo, Kppp abandonará y matará el PPPD
IMAP kontuaCuenta IMAP
Konstituzioaren eremuan garraioaren prezioei eta baldintzei buruz hartutako neurri guztiek garraiolarien ekonomiaren egoera eduki behar dute kontuan.Toda medida en materia de precios y condiciones de transporte que se adopte en el marco de la Constitución deberá tener en cuenta la situación económica de los transportistas.
Baina, psikoanalisiak eskainitako somabide berrien bitartez, kontura gaitezke jokabide razionala deritzona karaktere-egiturak erabakita dagoela zati handi batean.Sin embargo, por medio de los nuevos instrumentos de observación, ofrecidos por el psicoanálisis, podemos darnos cuenta de que el llamado comportamiento racional está determinado en gran parte por la estructura del carácter.
kultura sustatu eta ondarea zaintzeko laguntzak, Batasuneko trukaketetarako eta lehiarako baldintzak interes orokorraren kontra jartzen ez badira;las ayudas destinadas a promover la cultura y la conservación del patrimonio, cuando no alteren las condiciones de los intercambios y de la competencia en la Unión en contra del interés común;
— Norbait dator! esan zuen Emmak. Gizonak argiari putz egin zion. — Zure pistolak hemen dituzu? — Zergatik! — Ba... zeure burua defendatzeko, esan zion Emmak. — Zure senarraren kontra? Ah! mutil gizajoa!- Alguien viene - dijo ella. Rodolfo apagó la luz. - ¿ Tienes tus pistolas? - ¿ Para qué? - Pues... para defenderte - replicó Emma. - ¿ De tu marido? Ą Ah!, Ą pobre chico!
Eta, berehala, Emmaren edertasuna azaldu zitzaion berriro, amodio haren plazer guztiekin batera. Hasieran hunkitu egin zen, gero asaldatu Emmaren kontra.Y súbitamente se le reapareció la belleza de Emma, con todos los placeres de aquel amor. Primeramente se enterneció, después se rebeló contra ella.
Gehitu kontu bat ezarpenen sareko atalean postak jasotzekoNecesita añadir una cuenta en las opciones de red para poder recibir correo
Kontu kudeatzaile pertsonalaNameHerramienta de contabilidad personalName
Konektatu & baino lehen& Antes de conectarse
& Zerrendatu konektatzean& Listar al conectar
Kontuan izanik munduko askatasuna, justizia eta bakea giza familiako kide guztien berezko duintasunean eta eskubide berdin eta ukaezinetan oinarritzen direla;Considerando que la libertad, la justicia y la paz en el mundo tienen por base el reconocimiento de la dignidad intrínseca y de los derechos iguales e inalienables de todos los miembros de la familia humana,
Nola beste munduko gora-beheretan eskurik ez baitu Estatuak, ez da haren egitekoa, haren menekoak bizitze honetan hiritar behar bezalakoak diren ber, etorkizun duten bizitzean zer eginen diren kontu edukitzea.porque no es de su competencia la suerte de los súbditos en la otra vida, con tal de que sean buenos ciudadanos en ésta.
Mostrando página 1. 996 encontrado frases búsqueda de una frase bazkaren kontaminazio.Se encuentra en 0,491 ms.Las memorias de traducción son creados por humanos, pero alineado por computadora, que puede provocar errores. Ellos vienen de muchas fuentes y no se registran. Te lo advierto.