pronunciación: IPA: /a'dits̻/

Las traducciones a español:

  • verbo   
    (Noun  m)

Frases similares en el diccionario de vasco español. (8)

adibidemolde; ejemplar; ejemplo
adibide-datuen morroiaAsistente para datos de ejemplo
adimenmente; inteligencia; entendimiento
adimen artifizialavida artificial
adizio kimikoadición
adizio-polimeropolímero adicional
sistema aditusistema experto
Trentino-Adige GaraiaTrentino-Alto Adigio

    Mostrar declinación

Oraciones de ejemplo con "aditz", memoria de traducción

add example
Uneko aditz-denbora % ‧ daEl tiempo actual es %
Zati honetan jasotako politika eta jardunak zehaztu eta burutzerakoan, sexua, arraza edo jatorria, erlijioa edo uste sendoak, ezgaitasuna, adina edo joera sexuala arrazoi dituen bereizkeria ororen kontra borrokatzen ahaleginduko da Batasuna.En la definición y ejecución de las políticas y acciones contempladas en la presente Parte, la Unión tratará de luchar contra toda discriminación por razón de sexo, raza u origen étnico, religión o convicciones, discapacidad, edad u orientación sexual.
Ikuskariaren ideia hau berehala erne zen Bovaryren buruan; zeren segituan eman baitzion aditzera bere emazteari, zeinak hasiera batean uko egin zuelarik, nekea, deserosotasuna, gastua alegatuz; baina, ohi ez bezala, Charlesek ez zuen amore eman, hain iruditzen zitzaion laketaldi hura onurakor izan behar zitzaiola emazteari.Esta idea del espectáculo germinó pronto en la cabeza de Bovary, pues inmediatamente se lo comunicó a su mujer, quien al principio la rechazó alegando el cansancio, el trastorno, el gasto; pero, excepcionalmente, Carlos no cedió pensando en que esta diversión iba a serle tan provechosa.
Bestalde, hunkipenak erabat ezabatu ezin direnez, nortasunaren adimen-alderditik erabat aldenduriko existentzian iraun beharra dute; emozio-gose diren milioika bezerori zineak eta herri-musikak eskaintzen dion sentimendu merke eta zintasunik gabekoa, guzti honen ondorio besterik ez da azken batean.Por otra parte, como las emociones no pueden ser por entero eliminadas, ellas han de mantener una existencia completamente separada del aspecto intelectual de la personalidad; el sentimiento barato e insincero que el cine y la música popular ofrecen a millones de sus clientes, hambrientos de emociones, resultan ser la consecuencia de todo esto.
Hitlerren idazkietan buruera berberonen adibide gehiago aurkituko dugu.En los escritos de Hitler hallaremos otros ejemplos de esta misma mentalidad.
Baina nola aditzera eman, ordea, lainoak bezala itxuraz aldatzen den, haizea bezala zurrunbilotzen den ondoez atxikiezin bat? Eta hitzak falta zitzaizkion, eta aukera, eta ausardia.Pero, ¿ cómo explicar un vago malestar que cambia de aspecto como las nubes, que se arremolina como el viento? Le faltaban las palabras, la ocasión, Ą el valor!
Erdiko klase europarraren ezaugarri tipikoa den karaktere anala, adibidez, kaka egitearekin loturiko zenbait esperientzia goiztiarrek sortua dela suposatzen segitzen dugun heinean, ez dugu behar adina daturik izango, klase batek karaktere sozial anala nahitaez zergatik izan behar duen jakiteko.En tanto sigamos suponiendo, por ejemplo, que el carácter anal, típico de la clase media europea, es originado por ciertas experiencias tempranas relacionadas con la defecación, careceremos de datos suficientes para comprender por qué una clase determinada debe poseer el carácter social anal.
Tiro hotsak durundi egin zuen luzaroan: azken oihartzuna iraungi zenean txistukada bat aditu zuten beren aurrean eta Martinsen lagunak erantzuna jo zion.Durante un largo rato siguió reverberando el sonido: cuando se extinguió el último eco sonó un silbato delante de ellos y el compañero de Martins silbó una respuesta.
Begiak itsutu zizkion ilunpetik atera eta argitasunak jotzerakoan; aditu zuen, baina nekez ikus zezakeen, Crabbin beregana zetorrela.Los ojos de Martins se deslumhraron con las luces que había dentro; oyó, sin verle apenas, a Crabbin, que avanzaba hacia él.
Neurosi oro mota honetako moldaketa dinamikoaren adibide bat da; neurosia, funtsean, kanpoko zenbait zirkunstantziatara moldatzean datza – lehen haurtzarokoetara batipat-, berez irrazionalak direlarik, eta gainera, jeneralean hitz eginda, haurraren hazkunde eta garapenaren aurkakoak.Toda neurosis es un ejemplo de este tipo de adaptación dinámica; ella consiste esencialmente en adaptarse a ciertas condiciones externas – especialmente las de la primera infancia – , que son en sí mismas irracionales y, además, hablando en términos generales, desfavorables al crecimiento y al desarrollo del niño.
Azpikari talde batek alderdi totalitario baten antzera lan egiten du. Horri bigarren aldia deitu izan diot. Hirugarren aldia hasi zen antolatzaileek etekinak nahi adinakoak ez zirela erabaki zutenean.Uña banda de delincuentes funciona como un partido totalitario. A esto le he llamado yo a veces la etapa número dos. La etapa número tres empezó cuando los organizadores decidieron que los beneficios no eran lo bastante grandes.
Orduan Homaisek azaltzen zion zenbateraino sentituko zuen ondoren bere burua lerdenago eta pizkorrago, eta aditzera eman ere egiten zion, hobeto kausituko zela emakumeei laket izateko, eta ikuilu-morroia toil-toil irribarrez hasten zen.Entonces, Homais le hacía ver cómo se encontraría después mejor mozo, y más ligero de piernas, a incluso llegó a darle a entender que se encontraría mejor para gustar a las mujeres, y el mozo de cuadra empezaba a reír torpemente.
Euskaldun huts askok legez ez daki ‘eferre’ egiten geltokiko fardelari herrenak. Txistu luzea aditu da geltokian. Gero, keezko hage iluna, lurrun puzkadak,frenakadak eragindako kirrinka eta geldi trena. Han atzean agertu du burua, ikaraturik, Juanek. Ordu honetan ez dago karabinerorik. Berak ez daki. Eta beldurra doan banatzen da.El maletero cojo de la estación, como muchos vascos, no sabe pronunciar < fre > . En la estación se oye un largo pitido. Después, una oscura columna de humo, nubes de vapor, el chirriar de los frenos, y el tren se detiene. Al fondo, tembloroso, Juan asoma la cabeza. A esas horas no hay carabineros. Él no lo sabe. Y el miedo es libre.
Ireki & adibideaAbrir un & ejemplo
Ez dut Vinhlong-eko argazkirik, alerik ere ez, ez lorategiarenik, ez ibaiarenik, ez eta frantsesen konkista garaiko tamarindoekiko etorbide zuzen haienik ere, bakarrik ere ez, ez etxearenik, ez babesetxeetakoen antzera karez zuritutako gure logelenik ere, gure logela haiek, burdinazko ohetzar beltz-doratu haiek, eskolako ikasgeletakoak bezalako argi gorri haiek, etorbideetako bonbilak iduri, leihatila haiek, txapa berdezko pantaila haiek, bat ere ez, irudi bat bera ere ez leku sinestezineko haienik, behin-behineko lekuak beti, itsusitasun oroz haraindikoak, ihes egiteko lekuak, hantxe egoten baitzen nire ama akanpaturik zain, berak zioenez, benetan noiz instalatuko zain, baina Frantzian, bizitza osoan zehar aipatu izan zituen eskualde haietan, bere umorea, adina, tristezia gorabehera, Pas de Calais eta Entre-deux-Mersen artean kokatzen ziren eskualdeetan.No tengo fotografías de Vinhlong, ninguna, ni del jardín, ni del río, ni de las rectas avenidas bordeadas de los tamarindos de la conquista francesa, ninguna, ni de la casa, ni de nuestras habitaciones de asilo blanqueadas con cal, con las grandes camas de hierro negras y doradas, iluminadas como las clases del colegio con las bombillas rojizas de las avenidas, los tragaluces, las pantallas de chapa verde, ninguna, ninguna imagen de los lugares increíbles, siempre provisionales, más allá de toda fealdad, para huir, en los que mi madre acampaba en espera, decía, de instalarse de verdad, pero en Francia, en esas regiones de las que habló durante toda su vida y que se situaban según su humor, su edad, su tristeza, entre el Paso de Calais y Entre-deux-Mers.
Ez dut horretaz guztiaz aditzera eman nahi, esklaboak izan behar direla, ez eta, alderantzizkoa frogatu dudanaz geroz, esklabotzako eskubidea legitimoa dela ere. Libro direla uste duten populu modernoek ordezkariak zergatik dituzten, eta populu zaharrek zergatik ez zituzten, horra zer adierazten dudan soil-soilik.No por esto presumo que deba haber esclavos ni que la esclavitud sea un derecho legítimo, puesto que he demostrado lo contrario. Expongo únicamente las razones por las cuales los pueblos modernos que se creen libres tienen representantes y por qué los antiguos no los tenían.
Orriaren etiketak CUPS-ek orrialdeko etiketak paper bakoitzaren goiko eta beheko aldeetan inprimatzen ditu. Lauki txiki batez inguratuta agertzen dira orrietan. Editatzeko eremuan idatzi duzuna erakusten dute. Argibidea erabiltzaile aurreratuentzat: KDEPrint-en GUI elementu hau CUPS komando-lerroko lanen aukeren parametro honekin dator bat:-o page-label= "... " ‧ adibidea: " Garrantzitsua "Etiquetas de páginas Las etiquetas de páginas son imprimidas por CUPS en la parte superior e inferior de cada página. Aparecen en las páginas en un pequeño recuadro. Contienen cualquier cadena que usted introduzca en el campo de entrada. Consejo adicional para usuarios avanzados: Este elemento de la interfaz gráfica de KDEPrint coincide con el parámetro de la opción de trabajos de la línea de órdenes de CUPS:-o page-label=... ‧ example: « Confidencial de la empresa »
Razionalizazio < razionalaren > adibide bat, ostera, honako hau dugu: diruz txarto dabilen pertsona batek, A-k, bere senide bati, B-ri, dirua mailegatzeko eskatzen dio.Tenemos, en cambio, un ejemplo de racionalización < racional > cuando una personal, que se halla en dificultades económicas, le pide a un pariente suyo, < B, > que le preste dinero.
Erabiltzaileak definitutako aditz-denbora hau ezin da ezabatu erabiltzen ari direlakoNo se puede eliminar este tiempo definido por el usuario porque se está utilizando
Guzti honez konturatzea zail bai zail egiten zaigu geure pentsamenduak kontutan hartzen ditugunean, zeren guztiok gara partaide pentsatzeko egintza, adimen hutsezkoa eta nortasunaren egitura psikologikotik apartekoa dela uste izatera dagoen joera tradizionalean.Darse cuenta de todo ello resulta harto difícil cuando se consideran nuestros propios pensamientos, pues todos nosotros participamos de la creencia tradicional en el carácter puramente intelectual del acto de pensar y en su independencia de la estructura psicológica de la personalidad.
Kontraste beronek perspektiba hobea eskaintzen digu gizarte-sistema modernoaren berezitasunak aditzeko, hau da, bertan bizi den jendearen karaktere-egitura nola taiutu duen eta nortasunaren eraldakuntza honetatik atera den izpiritu berria uler dezagun.Este mismo contraste nos proporciona una perspectiva mejor para la comprensión de las peculiaridades del sistema social moderno, de la manera según la cual se ha formado la estructura del carácter de la gente que vive en él, y del nuevo espíritu que ha resultado de esta transformación de la personalidad.
– Hogei urte, edo gehixeago. Eskolako lehenbiziko urtean ezagutu nuen. Orain ere tokia ikusten dut. Orain ere arbela ikusten dut eta bertan idatzita zegoena. Orain ere kanpai hotsa aditzen dut.< Hace veinte años, o un poco más. Le conocí durante mi primer año de colegio. Me parece estar viendo aquel lugar. Me parece estar viendo el tablón de anuncios y lo que había allí puesto. Me parece oír sonar la campanilla.
Antzera batean, fenomeno neurotikoekin konparagarri diren fenomeno soziopsikologikoek ( gero ikusiko dugu zergatik ez diegun deitu behar neurotikoak ) – hala nola bulkada suntsitzaile edo sadikoen presentzia talde sozialetan-, baldintza sozial irrazional eta gizakumeen garapenerako kaltegarrietara egokitzen den moldaketa dinamikoaren adibide bat eskaintzen dute.Análogamente, aquellos fenómenos sociopsicológicos, comparables a los fenómenos neuróticos ( el porqué no han de ser llamados neuróticos lo veremos luego ) , tales como la presencia de fuertes impulsos destructivos o sádicos en los grupos sociales, ofrecen un ejemplo de adaptación dinámica a condiciones sociales irracionales y dañinas para el desarrollo de los hombres.
Nire antzeko adina zeukak.Tiene aproximadamente la misma edad que yo.
Legeen objektua beti orokorra izaten dela diodalarik, aditzera ematen dut menekoak gorputz gisa kontsideratzen dituztela legeek, eta egintzak abstraktuki; sekula ere ez dute egintza partikularrik kontuan hartzen, ez eta gizonik ere gizabanako gisa.Cuando digo que el objeto de las leyes es siempre general, entiendo que aquéllas consideran los ciudadanos en cuerpo y las acciones en abstracto; jamás el hombre como a individuo ni la acción en particular.
Mostrando página 1. 214 encontrado frases búsqueda de una frase aditz.Se encuentra en 0,19 ms.Las memorias de traducción son creados por humanos, pero alineado por computadora, que puede provocar errores. Ellos vienen de muchas fuentes y no se registran. Te lo advierto.