pronunciación: IPA: /a'dits̻/

Las traducciones a español:

  • verbo   
    (Noun  m)

Frases similares en el diccionario de vasco español. (8)

adibidemolde; ejemplar; ejemplo
adibide-datuen morroiaAsistente para datos de ejemplo
adimenmente; inteligencia; entendimiento
adimen artifizialavida artificial
adizio kimikoadición
adizio-polimeropolímero adicional
sistema aditusistema experto
Trentino-Adige GaraiaTrentino-Alto Adigio

    Mostrar declinación

Oraciones de ejemplo con "aditz", memoria de traducción

add example
Baita ere ikusi zuen desirok nortasunaren eremu guztietan zehar sartzen direla, sexu, hunkipen eta adimen-bizitzan, eta iharduera guztiak koloreztatzen dituztela.También vio que tales deseos penetran todas las esferas de la personalidad, en la vida sexual, emocional e intelectual, y que colorean todas las actividades.
Aditz-denboraren deskribapenaDescripción del tiempo
Bestalde, hunkipenak erabat ezabatu ezin direnez, nortasunaren adimen-alderditik erabat aldenduriko existentzian iraun beharra dute; emozio-gose diren milioika bezerori zineak eta herri-musikak eskaintzen dion sentimendu merke eta zintasunik gabekoa, guzti honen ondorio besterik ez da azken batean.Por otra parte, como las emociones no pueden ser por entero eliminadas, ellas han de mantener una existencia completamente separada del aspecto intelectual de la personalidad; el sentimiento barato e insincero que el cine y la música popular ofrecen a millones de sus clientes, hambrientos de emociones, resultan ser la consecuencia de todo esto.
– Oraintxe dator hori – esan nion – . Lasai egon eta aditu. Limeren espedientea ireki eta irakurtzeari ekin nion. Hasieran aieru hutsetan oinarritutako frogak ziren, eta Martins urduritzen ari zen.< Ahora llegaremos a eso >, le dije. < Tranquilícese y escuche. > Abrí el fichero de Lime y comencé a leer. Al principio las pruebas se basaban únicamente en indicios y Martins comenzó a ponerse nervioso.
Bide batean zehar abiatuz, < askatasun positiborantz > aurrera jo ahal izango du; berez jarri ahal da munduarekin harremanetan maitasunean eta lanean, bere hunkipen, zentzu eta adimen-ahalmenen zinezko adierazpenean; era honetan berriz batuko da gizadiarekin, naturarekin eta bere buruarekin, bere ni indibidualaren osotasun eta independentzia bertan behera utzi gabe.Siguiendo uno de ellos, estará en condiciones de progresar hacia la < libertad positiva >; puede establecer espontáneamente su conexión con el mundo en el amor y el trabajo, en la expresión genuina de sus facultades emocionales, sensitivas e intelectuales: de este modo volverá a unirse con la humanidad, con la naturaleza y consigo mismo, sin despojarse de la integridad e independencia de su yo individual.
Pozak xoratzen jartzen da ama seme-alabez hitz egitean eta are xarmangarriago bihurtzen da orduan. Barnetegiko begirale gazteak adi-adi daude jarrita amari entzuten.Cuando habla de sus hijos la madre está ebria de alegría y, entonces, su encanto es aún mayor. Las jóvenes vigilantas del pensionado escuchan apasionadamente a la madre.
Eztabaida honek, aldi berean, lege eta mekanismo psikologikotzat ulertzen dugunaren adibide bat eskainiko du.Esta discusión ofrecerá, al mismo tiempo, un ejemplo de lo que entendemos por leyes y mecanismos psicológicos.
Oinarrizko egoera beraren beste ondorio garrantzitsu bat biziaren zapuzketa deitu dudana da. Gizabanako isolatu eta indargeak butxatuta ikusten du bere zentzu-, hunkipen – eta adimen – potentzialtasunen bidea.Otra consecuencia importante de la misma situación básica está representada por lo que he llamado la frustración de la vida. El individuo aislado e impotente ve obstruido el camino de la realización de sus potencialidades sensoriales, emocionales e intelectuales.
Jada errana dut zer den libertate zibila; berdintasuna denaz bezainbatean, ez da hitz honetan aditu behar botere eta aberastasun mailak arras berdinak direla; haatik, bortxatzerik gabekoa izan bedi boterea, eta legearen eta karguaren bertutez bakarrik erabilia; eta, aberastasunari dagokionaz, ez bedi hiritarrik aski aberats izan beste baten erosteko, eta bihi bat ere ez aski pobre bere buruaren saltzera behartua izateko.Ya he dicho lo que entiendo por libertad civil. En cuanto a la igualdad, no debe entenderse por tal el que los grados de poder y de riqueza sean absolutamente los mismos, sino que el primero esté al abrigo de toda violencia y que, no se ejerza amas sino en virtud del rango y de acuerdo con las leyes; y en cuanto a la riqueza, que ningún ciudadano sea suficientemente opulento para poder comprar a otro, ni ninguno bastante pobre para ser obligado a venderse,
Monsieur Rodolphe Boulangerek hogeita hamalau urte zuen; tenperamenduz mutiria eta adimenez zorrotza zen, eta bestalde emaztetan sarri ibilia izaki, hauekikoa ongi ezagutzen zuen.El señor Rodolfo Boulanger tenía treinta y cuatro años; era de temperamento impetuoso y de inteligencia perspicaz; habiendo tratado mucho a las mujeres, conocía bien el paño.
Debekatuta dago bereizkeria oro, eta bereziki hauek: sexua, arraza, kolorea, herriko zein gizarteko jatorria, ezaugarri genetikoak, hizkuntza, erlijioa zein sinesteak, iritzi politikoak zein beste edozein iritzi, gutxiengo nazional batekoa izatea, ondarea, jaiotza, ezgaitasuna, adina nahiz joera sexuala direla-eta eragindako bereizkeriak.Se prohíbe toda discriminación, y en particular la ejercida por razón de sexo, raza, color, orígenes étnicos o sociales, características genéticas, lengua, religión o convicciones, opiniones políticas o de cualquier otro tipo, pertenencia a una minoría nacional, patrimonio, nacimiento, discapacidad, edad u orientación sexual.
Hello, hello, helloka urtu dira elkarren besoetan Onofre eta Juan, geltokian diren goiztiar apurren begirada durdituen aurrean. < Badakik, Tomas, honen maletak adi gero! Come on, John > . Izen berria jarri dio lagunari.Juan y Onofre se deshacen en un abrazo repitiendo una y otra vez hello, hello, ante la extrañada mirada de los escasos madrugadores que pueblan la estación. < Ya sabes eh, Tomás, !‧ atento al equipaje de éste! Come on, John > . Acaba de rebautizar a su amigo.
Hazbeteko karaktere kopurua Ezarpen honek karaktereen tamaina horizontala kontrolatzen du testu-fitxategi bat inprimatzean. Balio lehenetsia ‧ da, honek hazbete batean ‧ karaktere sartzeko letra-tipoa eskalatuko dela adierazten du. Argibidea erabiltzaile aurreratuentzat: KDEPrint-en GUI elementu hau CUPS komando-lerroko lanen aukeren parametro honekin dator bat:-o cpi=... ‧ adibidea: " ‧ " edo " ‧ "Caracteres por pulgada Esta opción controla el tamaño horizontal de los caracteres cuando se imprime un archivo de texto. El valor por omisión es ‧, indicando que el tipo de letra se escala de tal modo que se imprimen ‧ caracteres por pulgada. Consejo adicional para usuarios avanzados: Este elemento gráfico de la interfaz de KDEPrint coincide con la opción de parámetros de trabajos de la línea de órdenes de CUPS:-o cpi=... ‧ ejemplo: « ‧ » o « ‧ »
Hura buru-belarri egon zen entzuten, sermoian bezain adi, zangoak gurutzatzen ere ausartu gabe, ezta ukondoak tinkatzen ere, eta, ordubietan, kanpaiak jo zuenean, ikasketa-maisuak ohartarazi egin behar izan zion, ilaran gurekin batera jar zedin.El muchacho las escuchó con toda atención, como si estuviera en el sermón, sin ni siquiera atreverse a cruzar las piernas ni apoyarse en el codo, y a las dos, cuando sonó la campana, el prefecto de estudios tuvo que avisarle para que se pusiera con nosotros en la fila.
Neskarengandik bereizi aurretik Annak esan zion: – Kontuz ibili. Kochek ezer gutxi zekien eta hil egin dute. Zuk Kochek adina badakizu.Antes de separarse ella le dijo: < Ten cuidado. Koch sabía muy poco y le asesinaron. Tú sabes tanto como Koch. >
Honek testua idazteko testu-eremu bat txertatuko du. Idazten duzun testua literalki bat-egingo da. (adi. ez duzu karaketerik ihestu beharEsto insertará un campo en el que puede escribir texto. El texto que escriba se interpretará literalmente (es decir, no necesita incluir secuencias de escape para ningún carácter
Adinarekin, jokamolde oiesak hartzen ari zen; bazkalburuan, botila hutsen kortxoa ebakitzen zuen; jan ondoren, mihingaina pasatzen zuen hortzen gainean; zopa hartzerakoan, hurrupada bakoitzeko koroka egiten zuen, eta, gizentzen hasia zenez, bere begiek, berez ere txikiak, lokietara igotzen ari zirela ziruditen masailondoen hanturarengatik.Con la edad, Carlos iba adoptando unos hábitos groseros; en el postre cortaba el corcho de las botellas vacías; al terminar de comer pasaba la lengua sobre los dientes; al tragar la sopa hacía una especie de cloqueo y, como empezaba a engordar, sus ojos, ya pequeños, parecían subírsele hacia las sienes por la hinchazón de sus pómulos.
Adibidea:/mnt/ipodEjemplo:/mnt/ipod
Adimen-nahasmendu handia ekidin daiteke, benetan, kontzeptuon analisi psikologiko zuzena eginda, sailkapen logiko hutsa egiteko saialdi orok porrota baitu ondorio.Mucha confusión intelectual podría ser evitada, en efecto, si se hiciera un correcto análisis psicológico de tales conceptos, puesto que todo intento de clasificación meramente lógica está destinado necesariamente al fracaso.
Adi nago nola hitz egiten dien, nola tronpatzen den, nola maitatzen nauen, halako teatralitate jakineko bezain benetako batean.Atiendo a cómo habla, a cómo se equivoca, también a cómo me ama, en una especie de teatralidad a la vez consabida y sincera.
Ez dago aditzen deskonjugazioari buruzko informaziorik, beraz, deskonjugazioa ez da erabilikoNo se encuentra información sobre la desconjugación de verbos, así que no puede utilizarse
Orduan Homaisek azaltzen zion zenbateraino sentituko zuen ondoren bere burua lerdenago eta pizkorrago, eta aditzera eman ere egiten zion, hobeto kausituko zela emakumeei laket izateko, eta ikuilu-morroia toil-toil irribarrez hasten zen.Entonces, Homais le hacía ver cómo se encontraría después mejor mozo, y más ligero de piernas, a incluso llegó a darle a entender que se encontraría mejor para gustar a las mujeres, y el mozo de cuadra empezaba a reír torpemente.
Bere metxeroa atera zuen. Urrats hotsa entzun zuen eskaileran paretik pasatzen eta jaisten. Gurpiltxoari behin eta berriz eragin zion eta argirik etorri ez. Norbait lekuz aldatu zen ilunpetan eta zerbaiten hotsa aditu airearen erdian, kate hotsa bezala.Sacó su encendedor. Oyó unos pasos bajando la escalera. Hizo girar una y otra vez la ruedecilla, pero no se encendió. Alguien se cambió de posición en la oscuridad y algo resonó en el aire, como una cadena.
Aditz markoak (erabileraren adibideakMarcos de verbo (ejemplos de uso
Hirugarren whiski kargatuak Martinsen adimena lausotzen zuen eta Amsterdameko neskarekin oroitu zen eta Pariseko neskarekin; bakardadea bere aldamenetik zebilen espaloi jendetsuan barrena.El tercer whisky puro comenzó a calentar el cerebro de Martins y se acordó de la chica de Amsterdam, de la chica de París; la soledad caminaba a su lado por la acera llena de gente.
Mostrando página 1. 214 encontrado frases búsqueda de una frase aditz.Se encuentra en 0,323 ms.Las memorias de traducción son creados por humanos, pero alineado por computadora, que puede provocar errores. Ellos vienen de muchas fuentes y no se registran. Te lo advierto.