Las traducciones a finés:

  • pörssiromahdus   
     
    Repentina y dramática caída de los precios de acciones en el mercado de bursátil.

Oraciones de ejemplo con "crash bursátil", memoria de traducción

add example
Estaba en una lavandería en Adams Morgan, y Natasha estaba leyendo " Snow Crash "... mientras esperaba su coladaOlin pesulassa Adam Morganilla ja Natasha oli lukemassa Snow Crashia pyykkiänsä odotellessa
Comprendido.‧- CRASHSelvä, ‧- CRASH- ‧, heti siellä
Contra la discriminación » y en loscines donde se proyectaba la película se montaron stands donde « crash test dummies»repartían información sobre la campaña .Ja elokuvateattereihin pystytettiin kojuja , joissa näytettiinelokuvaa ja joissa klooninuket jakoivat tietoakampanjasta .
Los « crash test dummies » también protagonizan un anuncio publicitario realizado para latelevisión .Samaiset nuket esiintyvät myös erityisesti televisiot a varten tehdyssä lyhytelokuvassa .
Celebro la conferencia del Comisario Nielson del 28 de septiembre de 2000 y espero que ella nos lleve a un crash programme para afrontar estos problemas aún más enérgicamente en el futuro.Pidän myönteisenä komission jäsen Nielsonin järjestämää 28. syyskuuta 2000 pidettävää konferenssia ja toivon, että siellä saadaan aikaan jonkinlainen crash programme (teho-ohjelma), jotta näihin asioihin puututtaisiin tulevaisuudessa entistä voimakkaammin.
Y, uh, siéntete libre de jugar un poco de Crash BandicootJa pelatkaa vapaasti " Crash Bandicootia "
Esto equivale a un crash económico global.Se merkitsee koko talouden romahdusta.
No debe producirse un "credit crash » que sería desastroso para estas regiones y muy en especial para Rusia.Luottamusta ei saa missään tapauksessa päästää romahtamaan, se olisi tuhoisaa näille alueille ja aivan erityisesti Venäjälle.
Trabajé en CRASH durante cinco años.Cumplí. Me ascendieron a JuvenilesTyöskentelin CRASH: issä ‧ vuotta suoritin tehtäväni
No serán los índices bursátiles los que darán estos impulsos , a lo sumo , hincha n desmesuradamente la burbuja financiera que se cierne como una pesadilla sobre las economías reales .Pörssi-indeksit eivät näitä sysäyksiä tule antamaan , pikemminkin ne ehkä paisuttavat muodottomaksi talouskuplaa , joka uhkaa reaalitaloutta painajaisen tavoin .
A falta de detalles y de hechos concluyentes que permitan a la Comisión realizar las investigaciones necesarias sobre un eventual incumplimiento del Derecho comunitario bursátil, o del Derecho comunitario de la competencia, la Comisión lamenta no poder responder por el momento a la primera y la tercera preguntasKoska käytettävissä ei ole tarkempia tietoja ja toteen näytettyjä seikkoja, joiden perusteella komissio voisi tehdä tarpeelliset tutkimukset siitä, ovatko nämä seikat mahdollisesti ristiriidassa pörssitoimintaa tai kilpailua koskevan yhteisön oikeuden kanssa, komissio ei valitettavasti voi nyt vastata ensimmäiseen ja kolmanteen kysymykseen
Ganancias bursátiles virtuales se han transformado en pérdidas reales.Odotetut pörssivoitot ovat realisoituneet tappioina.
La negociación interna es una alternativa de pleno derecho al monopolio de los mercados bursátiles, monopolio que me provoca cada vez mayor ansiedad, sobre todo si trasciende las fronteras nacionales y obstaculiza la supervisión nacional.Sisäinen täsmäyttäminen on täysipainoinen vaihtoehto pörssien monopolille, joka tuntuu yhä arveluttavammalta, varsinkin jos se leviää yli kansallisten rajojen ja haittaa kansallista valvontaa.
El reembolso de algunos empréstitos va ligado a ciertos índic es bursátiles ( valor histórico : 1580 milllones de EUR ) .Joidenkin lainojen takaisinmaksut on sidottu pörssi-indekseihin ( hankintameno : 1 580 miljoonaa ) .
En efecto, actualmente existen en Europa 32 plazas bursátiles y 23 mercados de futuros, mientras que en Estados Unidos sólo existen 8 bolsas de acciones y 14 bolsas de futuros.Euroopassa on tällä hetkellä 32 pörssiä ja 23 futuuripörssiä, mutta USA: ssa vain 8 osakepörssiä ja vain 14 futuuripörssiä.
Probará su conocimiento de valores bursátilesSe testaa perustietonne osakkeista ja obligaatioista
Entre los factores de convergencia cabe citar: el Acta Única Europea y la privatización de empresas públicas; las reformas fiscales en Alemania, en particular de las plusvalías bursátiles, que llevaron a los bancos a vender sus participaciones industriales; la obligación impuesta por el Ministerio de Trabajo de EE.UU. a los inversores institucionales de ejercer su derecho de voto (‧ y ‧); la vitalidad económica de los Estados Unidos durante los años noventa, que contrastaba con el relativo estancamiento de los países de Europa continental; la cotización de grandes empresas en varios mercados bursátiles; las nuevas normas contables internacionales, etcEsimerkkeinä lähentymiskehityksestä mainittakoon Euroopan yhtenäisasiakirja ja julkisten yritysten yksityistäminen, erityisesti pörssimarkkinoiden pääomavoittoja koskevat Saksan verouudistukset, joilla pankit on saatu myymään alan osuutensa, Yhdysvaltain työministeriön institutionaalisille sijoittajille (‧ ja ‧) asettamat velvoitteet käyttää äänioikeuttaan, Yhdysvaltain talouden elinvoimaisuus ‧-luvulla vastakohtana Manner-Euroopassa vallinneelle suhteelliselle pysähtyneisyydelle, suurimpien yritysten listautuminen useisiin pörsseihin, uudet kansainväliset tilinpäätösstandardit jne
El análisis del conjunto de medidas que un accionista prudente debe prever en una situación de gran endeudamiento indica que era adecuado establecer un plan de saneamiento, con recapitalización incluida, para un grupo cuyos activos eran sanos y cuyo valor intrínseco de empresa era superior a la suma de la capitalización bursátil y el endeudamiento netoAnalyysi toimenpiteistä, joita järkevästi toimivan osakkeenomistajan on toteutettava, jos se on raskaasti velkaantunut, osoittaa, että konsernin, jonka varallisuus oli kunnossa ja jonka todellinen arvo oli suurempi kuin sen markkina-arvo ja nettovelka yhteensä, oli järkevää laatia tervehdyttämissuunnitelma, johon kuului pääomarakenteen vahvistaminen
La promoción de la integración de los mercados bursátiles, no obstante, en ningún caso debe malinterpretarse como una incitación a concentrar los centros de negociación comercial o los centros de compensación y liquidación en una plataforma comercial paneuropeaPörssimarkkinoiden yhdentymisen edistämistä ei kuitenkaan saa ymmärtää niin, että kaikki kauppa- ja selvityspaikat haluttaisiin keskittää yhdelle ainoalle yleiseurooppalaiselle kaupalliselle järjestelmäalustalle
Incluso las PYME privadas pueden utilizar la cotización bursátil en las ampliaciones de capital que les permita la expansión empresarialJopa yksityiset pk-yritykset voivat käyttää pörssilistautumista, kun ne lisäävät pääomaansa rahoittaakseen yrityslaajentumista
Las posibilidades de financiación favorables, con intereses bajos y beneficios empresariales en aumento, permiten el mantenimiento de unas condiciones generales propicias a la inversión, pero más a la inversión financiera con un elevado beneficio bursátil que a la inversión productivaMatalien korkojen ja kasvavien yritysvoittojen mahdollistamat edulliset rahoitusmahdollisuudet tukevat edelleen investointeja, mutta kuitenkin enemmän erittäin tuottavia pörssisijoituksia kuin kiinteitä investointeja
se aplicará el mismo principio cuando una entidad mantenga posiciones opuestas en contratos sobre futuros basados en índices bursátiles cuyo vencimiento y/o composición no sean idénticossamoin on myös toimittava/sama pätee, kun laitoksella on osakeindeksifutuurien vastakkaisetumerkkisiä sijoituksia, joiden erääntymisaika ja/tai joiden koostumus ei ole yhtäläinen
sociedades públicas de participación, sociedades de capital riesgo, personas físicas o grupos de personas físicas que realicen una actividad regular de inversión en capital riesgo (inversores providenciales o business angels) e inviertan fondos propios en empresas sin cotización bursátil, siempre y cuando la inversión de dichos business angels en la misma empresa no supere ‧ eurosjulkiset sijoitusyhtiöt, riskipääomayhtiöt, riskipääomasijoituksia säännöllisesti tekevät luonnolliset henkilöt tai luonnollisten henkilöiden ryhmät
El mercado ha reaccionado con turbulencia bursátil y un endurecimiento de las condiciones financieras.Markkinoiden reagointi mullistuksiin näkyy osakkeiden hinnoissa ja rahoitusehtojen tiukkenemisessa.
Estas opciones no entrañan riesgo de crédito , salvo para algunas que están basades en índices bursátiles , para los que exista una garantía en forma de colateral que es objeto de una evaluación regular .Näihin optioihin ei yleensä liity luottotappioriskiä joitakin pörssiindeksiin perustuvia eriä lukuunottamatta , ¡ otka on kuitenkin turvattu va kuudella , joita seurataan säännöllisesti .
Mostrando página 1. 404 encontrado frases búsqueda de una frase crash bursátil.Se encuentra en 1,255 ms.Las memorias de traducción son creados por humanos, pero alineado por computadora, que puede provocar errores. Ellos vienen de muchas fuentes y no se registran. Te lo advierto.