Las traducciones a vasco:

  • eskerrik asko 
    (Interjection, Phrase  )
  • anitz esker 
    (Phrase  )
  • mila esker 
    (Phrase  )

Oraciones de ejemplo con "muchas gracias", memoria de traducción

add example
Buenos días, ?‧ todo bien? Ahora muerta desde hace mucho tiempo. Desde hace treinta años quizá. Recuerdo su gracia, ahora es demasiado tarde para olvidarla, nada alcanza aún la perfección, nada alcanzará la perfección, ni las circunstancias, ni la época, ni el frío, ni el hambre, ni la derrota alemana, ni la evidencia del Crimen.Egun on, zer moduz, ongi? Aspalditik hila orain. Hogeitamar urte izango dira beharbada. Gogoan dut haren grazia, beranduegi da orain ahazteko, oraindik ez da deus perfekziora iristen, deus ez da perfekziora iritsiko, ez zertzeladak, ez garaia, ez hotza, ez negua, ez gosetea, ez alemanen porrota, ez eta Krimenaren ebidentzia.
En un Estado bien gobernado, hay pocos castigos, no porque se concedan muchas gracias, sino porque hay pocos criminales. La multitud de crímenes acusa impunidad cuando el Estado se debilita o perece. En los tiempos de la república romana, jamás el Senado ni los Cónsules intentaron hacer gracia; el pueblo mismo no lo hacía, aunque revocara a veces su propio juicio.Ongi gobernatua den Estatuan gaztigu guti ohi da, ez maiz barkatzen delakotz, baina krimen egile guti delakotz. Estatua ahultzen delarik krimen aniztasunak gaztigurik eza dakar. Erromako Errepublikaren denboran, ez Senatua, ez Kontsulak, ez dira sekula barkatzera entseiatu; populua bera ere ez, nahiz zenbaitetan bere jujamendua ezababatzen zuen.
Bienvenido a KMail %‧Kmail es el cliente de correo electrónico del entorno de escritorio KDE. Está diseñado para ser completamente compatible con los estándares de correo de Internet, incluidos MIME, SMTP, POP‧ e IMAP. KMail tiene muchas características poderosas, descritas en la documentación La página web de KMail ofrece información acerca de las nuevas versiones de KMail %‧ %‧ %‧ Esperamos que disfrute de KMail. Gracias, nbsp; & nbsp; El equipo de KMailOngi etorri KMail % ‧ bertsioraKMail K Mahaingaineko Ingurunearen (KDE) posta-bezeroa da. Interneteko posta estandarrekin bateragarria izateko diseinatua: adibidez, MIME, SMTP, POP‧ eta IMAP. KMail-en gaitasunak dokumentazioan azaltzen dira KMail-en orri nagusiak KMail-en bertsioei buruzko informazioa eskeintzen dute % ‧ KMail-en bertsio honen ezaugarri berri batzuk (KMail % ‧ bertsioarekin konparatuta, KDE % ‧ bertsioko kidea): % ‧ % ‧ KMail atseginekoa izango duzulakoan, Eskerrik asko, nbsp; & nbsp; KMail-en taldea
¡Muchas gracias!Esker mila!
Esta mañana el periódico insinuaba algo de esto. Sería muy importante para nuestro distrito. Pero ya hablaremos de esto. Muchas gracias, ya veo; Justino tiene el farol.Gaur goizean, egunkariak ere zertxobait ukitzen zuen. Biziki garrantzi handikoa litzateke, gure eskualde-barrutirako! Baina gero mintzatuko gara horretaz. Ikusten dut, eskerrik asko; Justinek badu argimutila.
¡Muchas gracias!Esker aunitz!
Martins, con el pañuelo sobre la boca, dijo con voz oscura:< Sí. ¿ Sí? > < ¿ Me permite que le diga, señor Dexter, que me siento emocionado de conocerle? > < Muchas gracias. >Martinsek sudurzapia ahoaren kontra estutu eta ahots lausoz esan zuen: – Bai, bai. – Lehenengo eta behin esan Mr. Dexter, bihotzondoko zoragarria ematen didala zu ezagutzeak. – Milesker.
Uno de los mejores trabajos de Mike Oldfield, Amarok, inspiró el nombre del reproductor de audio que está usando. ¡Gracias por elegir Amarok! Mark Kretschmann Max Howell Chris Muehlhaeuser Y muchos otros que han ayudado a hacer de Amarok lo que es track by artist on albumUnean erabiltzen ari zaren audio-erreproduktore honen izena Mike Oldfield artistaren lanik hoberenean oinarrituta: Amarok. Mila esker Amarok hautatzeagatik Mark Kretschmann Max Howell Chris Muehlhaeuser Egungo Amarok den bezala sortzen lagundu duten beste hainbat kide
Así fue honrado con justicia como libertador de Roma, y justamente castigado como infractor de las leyes. Por lisonjero que fuese su llamamiento a la patria, es evidente que fue una gracia.Halatan Erromaren libratzaile gisa bidezki ohoratu zuten, bai eta legeen urratzaile gisa ere bidezki kondenatu. Haren arradeitzea nahi bezain ospatsu izanik ere, ez da dudarik barkamenez gertatu zela.
Ella reflexionó unos instantes y acabó dando las gracias al señor Lheureux, quien replicó sin inmutarse:Emmak hausnartu zuen unetxo batzuez, eta Lheureux jaunari berriro ere eskerrak emanez bukatu zuen, honek artegatu gabe erantzun zuelarik:
Sobre el libre albedrío Santo Tomás dice que sería contradictorio con la esencia de Dios y la naturaleza del hombre suponer que éste no sea libre de decidir y hasta de rehusar la gracia que Dios le ofrece.Aukeramenari buruz Aquinotarrak dio Jainkoaren esentziarekin eta gizakumearen izaerarekin kontraesankorra litzatekeela gizakumea ez dela erabakitzeko aske eta gizakumeak Jainkoak eskainitako grazia errefusatzeko ere askatasuna baduela onartzea.
Creo que sí. En ese valor de la especie, absurdo, reconozco la gracia profunda.Baietz uste dut. Espeziearen balore horretan, balore absurdu horretan, antzematen diot grazia sakonari.
Tú también puedes dejar aquí tu propia opinión acerca de este tema o, por otra parte, comentarnos que te ha parecido el museo así como sugerirnos aquello que consideres adecuado. Agradecemos de antemano tu colaboración. Gracias.Zeuk ere gai horri buruz duzun iritzia utz dezakezu hemen, edo, beste alde batetik, museoa zer iruditu zaizun komentatu edo egoki deritzozun guztia iradoki. Zeure laguntza eskertzen dizugu aldez aurretik. Eskerrik asko.
Podían dar referencias de él en los < Trois Fr?res >, en < La Barbe d’Or > o en el < Grand Sauvage >; Ą todos estos señores le conocían como a sus propios bolsillos! Hoy venía a enseñar a la señora, de paso, varios artículos de que disponía gracias a una ocasión excepcional,Berari buruz hitz egin zitekeen Trois Freres, Barbe d’or edo Grand Sauvage-en; jaun horiek guztiek beren patrikak bezalaxe ezagutzen zuten! Gaur, beraz, aukera bitxienetariko bati esker eskuartean edukitzea kausitu zitzaion zenbait jenero, Madameri bidenabar erakustera zetorren.
Tenían la tez de la riqueza, esa tez blanca realzada por la palidez de las porcelanas, los reflejos del raso, el barniz de los bellos muebles, y que se mantiene lozano gracias a un régimen discreto de alimentos exquisitos.Aberastasunaren larrantza zeukaten, portzelanen xuailtasunak, satenaren leinuruak, haltzari ederren bernizak nabarmenagotzen duten larrantz zuri hori, eta elikadura gozoren erregimen zogi batek osasuntsu mantentzen duena.
Rollo Martins se sacudió el polvo. Dijo: < Gracias por las copas. > – < No hay de qué. > < Me alegro de no tener que agradecérselo. Supongo que las apuntará en la cuenta de gastos, ¿ no? >Rollo Martinsek arropak txukundu zituen. – Milesker edanagatik – esan zuen. – Ez horregatik. – Pozten naiz eskerroneko agertzeko beharrik ez izateaz. Gastutarako kontuan sartuko dituzu, ez da hala? – Bai.
- !‧ Oiga! - la protesta no tiene fuerza. Onofre les da las gracias por aceptar tan fácilmente su inocencia. No bien acaba de pensar < ahora las quisquillas y luego... > ve los ojos de Anita.— Oiga! — protestak ez du indarrik izan. Onofrek eskerrak eman dizkie bere errubakotasuna hain erraz ulertzeagatik. < Orain kixkirak eta gero.. > . pentsatzen amaitu orduko Anitaren begiak ikusi ditu.
Gracias por usar KDEEskerrik asko KDE erabiltzeagatik
El Tridentino afirma muy claramente que el libre albedrío coopera con la gracia de Dios, pero que también puede abstenerse de tal cooperación.Trentotarrak argi eta garbi baiezten du aukeramenak Jainkoaren graziarekin lankidetzan jokatzen duela, baina lankidetza hori burutu gabe ere gera daitekeela.
Pero siento que mi conciencia me acusa y detiene mi pluma: dejemos discutir estas cuestiones a los hombres justos que no hayan jamás delinquido ni necesitado de gracia.Baina bihotza marmarrean nabari dut, luma geldiarazi beharrez dabilkidalarik; utz diezazkiogun kontu horiek sekula huts egin ez duenari, eta barkamen beharretan inoiz gertatu ez dena mintza bedi haietaz.
Empieza a hablar de la carta. Traduce directamente del inglés al castellano y cuando dice < agradecer la acogida recibida en el pueblo > subraya las palabras, < Gracias por el trato recibido, > luego Onofre dice con decisión que está claro que John es un maestro inglés y que eso prueba su inocencia.Eskutitzaren berri emateari ekin dio. Ingelesetik zuzenean kasteilanora egin du eta < Herrian izandako tratuagatik eskerrak ematea > dioenean indartu egin ditu hitzak, < Gracias por el trato recibido > , gero Onofrek John hura ingeles maisua zela argi zegoela eta horrek errugabetasuna frogatzen duela, erabakitsu esan du.
Primero le ofrece un cigarrillo. Su mano tiembla. Existe la diferencia racial, no es blanco, debe superarla, por eso tiembla. Ella le dice que no fuma, no, gracias.Zigarro bat eskaintzen dio aurrenik. Dar-dar egiten dio eskuak. Hortxe dago arraza-desberdintasuna, ez da zuria, gainditu beharra dauka hori, horregatik ari da dardarka. Ez duela erretzen, hark erantzun, ezetz, eskerrik asko.
En cuanto al derecho de gracia o sea el de eximir a un culpado de la pena prevista por la ley y aplicada por el juez, diré que él no pertenece sino al que está por encima de aquélla y de éste, es decir, al poder soberano; y con todo, su derecho no es bien claro, siendo muy raros los casos en que se hace uso de él.Barkamenaren emateko edo legearen araberako gaztigua hobendunaren fagoretan kentzeko eskubidea, jujea eta legea baino gorago denak baizik ez du, erran nahi baitu, subiranoak bakarrik. Eta oraino: egiteko horietan honek duen eskubidea ez da hain garbia, eta haren erabiltzeko paradak arras bakanka baizik ez dira agertzen.
- Es lo que tenía el honor - dijo el farmacéutico - de explicar a su marido, a propósito de ese pobre Yanoda que se ha fugado; usted se encontrará disfrutando, gracias a las locuras que él hizo, de una de las casas más confortables de Yonville.— Ihes egin duen Yanoda gizarajo hori dela-eta, zioen botikarioak, zure senar jaunari azaltzea ohore izan dudan bezala; hark egin dituen erokeriei esker, Yonvilleko etxerik erosoenetariko batez gozatzeko aukera izango duzue.
< No le puedo ofrecer una copa. Sólo té. Queda algo del paquete. > < No, gracias >, dijo él, < ¿ estaba usted acaso leyendo ese guión? >– Ezin dizut edatekorik eskaini. Tea bakarrik. Zerbait geratzen da pakete horretatik. – Ez, eskerrikasko, lanpetuta zaude eta – esan zion antzerki testuari begiratuz.
Mostrando página 1. 471 encontrado frases búsqueda de una frase muchas gracias.Se encuentra en 10,524 ms.Las memorias de traducción son creados por humanos, pero alineado por computadora, que puede provocar errores. Ellos vienen de muchas fuentes y no se registran. Te lo advierto.