Las traducciones a vasco:

  • agur 
    (Interjection  )

Oraciones de ejemplo con "hasta pronto", memoria de traducción

add example
Qué pronto se da uno cuenta del silencio, hasta en una ciudad tan silenciosa como Viena, mientras la nieve cae sin descanso.Berehalakoan erreparatzen du batek isiltasuna, baita elurra atergabe ari duen Viena bezalako hiri isil batean ere.
¡Hasta pronto!Gero arte.
Contó chistes. Carlos hasta llegó a reír; pero al recordar de pronto a su mujer se entristeció. Sirvieron el café; y ya no volvió a pensar en ella.Zenbait istorio kontatu zuen. Charlesek barrez kausitu zuen bere burua. Baina bere emaztearen oroipenak, Bat-batean bereganaturik, goibeldu egin zuen. Kafea atera zuten; eta ez zuen hartaz gehiago pentsatu.
Muy pronto esta reacción es desaprobada: y no pasará mucho tiempo antes de que el niño alcance la < madurez > del adulto medio y pierda la capacidad de discriminar entre una persona decente y un hombre ruin, hasta tanto este último no haya cometido algún acto manifiesto.Handik oso lasterrera erreakzio horrek gaitzespena jasotzen du: eta denbora luzerik ez da igaroko, haurrak helduen batez-bestekoaren < heldutasuna > hartu eta pertsona onestu eta doilor baten arteko bereizpena egiteko gaitasuna galdu arte, pertsona horrek nabarmenkeriaren bat jauki ez badu bederen.
Además, efectuándose la enajenación sin reservas, la unión resulta tan perfecta como puede serlo, sin que ningún asociado tenga nada que reclamar, porque si quedasen algunos derechos a los particulares, como no habría ningún superior común que pudiese sentenciar entre ellos y el público, cada cual siendo hasta cierto punto su propio juez, pretendería pronto serlo en todo; en consecuencia, el estarlo natural subsistiría y la asociación convertiríase necesariamente en tiránica o inútil.Bestalde, alienakuntza erabatekoa izanik, batasuna ezin tinkoago da, eta ezein elkarkidek ez du gehiago deus eskatzeko; ezen, nola, gizabanakoei zenbait eskubide geldi balekie, ez bailitzateke goragoko ezer komunik gizabanakoen eta publikoaren artean erabaki lezakeenik, halatan, bakoitza pundu bateraino bere buruaren juje izanki, beste guztietan ere hala izan nahi litzateke, eta orduan naturalezako egoerak balirauke, eta elkartea nahitaez edo tiraniko edo bano litzateke.
Ą Tose tanto que sacude toda la casa y me temo mucho que pronto necesite más bien un gabán de abeto que una camisola de franela.Eztul egitean etxe osoa astintzen du, eta beldur naiz ez ote duen, oso laster, franelazko atorra ez hain pinuzko maripulisa behar izango!
El amor, creía ella, debía llegar de pronto, con grandes destellos y túlguraciones, huracán de los cielos que cae sobre la vida, la trastorna, arranca las voluntades como si fueran hojas y arrastra hacia el abismo el corazón entero.Maitasunak, berak hala uste, Bat-batean heldu behar zuen, distira eta leinuru handirekin, — zeruetako aldagoia, bizitzaren gainera erortzen dena, iharrosten duena, borondateak hostoak bailiren erauzten dituena eta bihotz osoa leizera daramana.
Una mañana que regresaba de esta manera, creyó distinguir de pronto el largo cañón de una carabina que parecía apuntarle. Sobresalía oblicuamente de un pequeño tonel, medio hundido entre la hierba a orilla de una cuneta.Goiz batez, horrelaxe etxerantz zetorrela, enkaraturik zeukala zirudien karabina baten kainoi luzea nabaritu uste izan zuen bat-batean. Trabeska gainditzen zuen belar artean erdi estalitako upela txiki baten ertza, lubaki baten bazter gainean.
- Ą Pronto llega una desgracia! Ą Tenga cuidado! Ą Sus caballos quizás son fogosos!— Hain azkar heltzen dira ezbeharrak! Kontuz ibili! Zure zaldiak fuxosak dira agian!
Y recogiendo un catecismo todo hecho trizas que acababa de pisar: - Ą Ésos no respetan nada! Pero, tan pronto vio a Madame Bovary, dijo. - Perdón, no la reconocía.Eta, oztopatu berri zuen dotrina-liburu piltzartu bat jasoz: — Ez dute deus errespetatzen! Baina, madame Bovary hauteman zuen orduko: — Barka iezadazu, esan zuen, ez zintudan ikusten.
El cerebro puede paralizarse y la vida continuar, pero tan pronto como el corazón cesa en sus funciones, aquélla se extingue.Burua ezindurik eta paralisaturik gerta daiteke, giza banakoa oraino bizi izanik. Buruments gelditurik ere bizi da gizona: baina bihotzak bere egitekoan huts egin orduko, animalia hila da.
tan pronto como puede sacudir el yugo, y lo sacude, obra mejor aún, pues recobrando su libertad con el mismo derecho con que le fue arrebatada, prueba que fue creado para disfrutar de ella. De lo contrario, no fue jamás digno de arrebatársela. >oraino hobeki egiten du, uztarria gainetik egotz dezakeen bezain laster, egiten badu; ezen, kendua izan zitzaion eskubide ber-beraz hartzen duelarik berriz libertatea, edo bide osoz berriz hartzen du, edo bidegabeki kendua izan zitzaion.
Pero, no estando muy versado en estas materias, tan pronto como sobrepasaron cierta medida, escribió al señor Boulard, librero de Monseñor, para que le enviase algo muy selecto para una persona del sexo femenino, de mucho talento.Baina, gai hauetan oso trebea ez zenez, hauek halakoxe neurri bat gainditzen zuten heinean, monsieur Boulardi, Monsignorearen liburuzainari, idatzi zion hark bidal ziezaion zerbait bikaina sexuko pertsona batentzat, zeina gogamenez jantzia baitzen.
Ą Ah! Añadiré, para que no venga a reanimarme: < Estaré lejos cuando lea estas tristes líneas; pues he querido escaparme lo más pronto posible a fin de evitar la tentación de volver a verla.Ah! hau ere bai, berriro zirika eta mirika etor ez dadin: < Jada urrun izango naiz zuk lerro triste hauek irakurriko dituzunean; zeren lehenbailehen aldegin nahi izan baitut zu berriz ikusteko tentaziotik itzur egitearren.
Teniendo la guerra como fin de destrucción del Estado enemigo, hay derecho de matar a los defensores mientras están con las armas en la mano, pero tan pronto como las entregan y se rinden, dejan de ser enemigos 0 instrumentos del enemigo, recobran su condición de simples hombres y el derecho a la vida.Gerlaren helburua Estatu etsaiaren suntsitzea izanki, zilegi da armak eskutan dituzteno haren zaintzaileen hiltzea; baina armak utzi eta errendatu orduko, ez baitira gehiago etsai edo etsaiaren zerbitzuko, besterik gabe gizon dira berriz, eta haien biziaren gaineko eskubiderik ez da gehiago.
El archivo %‧ parece estar en formato KFR antiguo. Recuerde que pronto se abandonará el formato KFR antiguo. Puede convertir sus antiguos archivos de reglas simplemente guardándolos con KFileReplaceBadirudi % ‧ fitxategia ez dela kfr formatu berrian idatzi. Gogoratu kfr formatu zaharra laster ez dela gehiago onartuko. Zure fitxategi zaharrak formatu berria bihurtzeko, kfilereplace-ekin gorde itzazu
- Ą Pobre amigo! - dijo ella tendiéndole la mano. León muy pronto pegó en ella sus labios. Luego, después de haber respirado profundamente:— Lagun gaixoa! esan zuen Emmak hari eskua luzatuz. Leonek, laster asko, bertan itsatsi zituen bere ezpainak. Gero, zabal-zabal arnasa hartu ondoren:
Sin embargo, como Carlos en todas las comidas hablaba del chiquillo, pronto ella acabó por pensar en él de una manera más constante.Halere, Charlesek, otordu guztietan, umeaz hitz egiten zuenez, laster bera ere hartaz sarriago amesten hasi zen.
Él pretendió haber sido guiado hacia ella al azar, por un instinto. Ella empezó a sonreír, y pronto, para reparar aquella tontería, León contó que se había pasado la mañana buscando por todos los hoteles de la ciudad.Saiatu zen azaltzen halabeharrak gidatu zuela harengana, instintu batek. Emma irribarrez hasi zen, eta berehala, bere lelokeria konpontzeko, Leonek kontatu zuen, goiz osoa pasatu zuela bata bestearen ondoren hiriko hotel guztietan bila.
Lo que los paganos habían temido llegó al fin. Todo cambió entonces de aspecto; los humildes cristianos cambiaron de lenguaje, y pronto se vio que ese pretendido reino del otro mundo se convertía, bajo un jefe visible, en el más violento despotismo sobre la tierra.Zeren beldur izan baitziren paganoak, eta huraxe gertatu zen. Orduan, dena beste itxura batean agertu zen, giristino umilek beste mintzamolde bat hartu zuten, eta laster, beste mundukoa zelako erresuma hori, batere ezin ikusizkoa ez zen buruzagi baten pean, despotismo bortitzena izan zen mundu honetan berean.
que luego fue rodando en notas aisladas, y calmándose a duras penas, resurgiendo a veces de pronto en algún banco donde estallaba aisladamente, como un petardo mal apagado, alguna risa ahogada.gero nota bakanetan errestatu zen, nekez baretuz, eta tarteka berriro kolpean hasten zen eserlekuren bateko ilaran, edo han-hemenka lehertzen zen, gaizki itzalitako petardo baten gisa, barre itoren bat.
Al pie de la cuesta Rodolfo soltó las riendas; salieron juntos, de un solo salto; después, en lo alto, de pronto los caballos se pararon y el gran velo azul de Emma se cayó.Aldaparen oinean, Rodolphek hedeei jaregin zien: biak jauzi batean abiatu ziren batera; gero, gainean, sostean, zaldiak gelditu ziren eta bere belo handi urdina erori egin zen berriro.
Recordó menos, a medida que se iba acostumbrando a vivir solo. El nuevo atractivo de la independencia pronto le hizo la soledad más soportable.Are gutxiago pentsatu zuen hartaz, bakarrik bizitzen ohitzearen heinean. Independentziaren gozamen berriak laster bihurtu zion bakardadea jasankorrago.
De pronto, un tilburi azul pasó a trote ligero por la plaza. Emma lanzó un grito y cayó rígida al suelo, de espalda. En efecto, Rodolfo, después de muchas reflexiones, se había decidido a marcharse para Rouen.Halako batean, tilbury urdin bat iragan zen trosta handian plazan barrena. Emmak garrasi bat bota zuen eta ziplo erori zen lurrera, ahozgora. Eskierki, Rodolphek, gogoeta frankoren ondoren, Rouen aldera abiatzea erabakia zuen.
De pronto el rascacielos se derrumba y nuestro hombre se encuentra sepultado bajo las ruinas. Se da cuenta de que se están removiendo los escombros para rescatarlo y logra oir decir a alguien que él está gravemente herido y que el médico vendrá en seguida.Bapatean etxeorratza behera dator eta gure gizona hondakin artean ehortzita aurkitzen da. Bera erreskatatzeko zaborrei eragiten dabiltzala konturatzen da eta norbait larriki zauriturik dagoela eta medikua laster etorriko dela esaten entzuten du.
Mostrando página 1. 574 encontrado frases búsqueda de una frase hasta pronto.Se encuentra en 12,513 ms.Las memorias de traducción son creados por humanos, pero alineado por computadora, que puede provocar errores. Ellos vienen de muchas fuentes y no se registran. Te lo advierto.