Las traducciones a vasco:

  • agur 
    (Interjection  )

Oraciones de ejemplo con "hasta pronto", memoria de traducción

add example
¡Hasta pronto!Gero arte.
Además, efectuándose la enajenación sin reservas, la unión resulta tan perfecta como puede serlo, sin que ningún asociado tenga nada que reclamar, porque si quedasen algunos derechos a los particulares, como no habría ningún superior común que pudiese sentenciar entre ellos y el público, cada cual siendo hasta cierto punto su propio juez, pretendería pronto serlo en todo; en consecuencia, el estarlo natural subsistiría y la asociación convertiríase necesariamente en tiránica o inútil.Bestalde, alienakuntza erabatekoa izanik, batasuna ezin tinkoago da, eta ezein elkarkidek ez du gehiago deus eskatzeko; ezen, nola, gizabanakoei zenbait eskubide geldi balekie, ez bailitzateke goragoko ezer komunik gizabanakoen eta publikoaren artean erabaki lezakeenik, halatan, bakoitza pundu bateraino bere buruaren juje izanki, beste guztietan ere hala izan nahi litzateke, eta orduan naturalezako egoerak balirauke, eta elkartea nahitaez edo tiraniko edo bano litzateke.
Qué pronto se da uno cuenta del silencio, hasta en una ciudad tan silenciosa como Viena, mientras la nieve cae sin descanso.Berehalakoan erreparatzen du batek isiltasuna, baita elurra atergabe ari duen Viena bezalako hiri isil batean ere.
Contó chistes. Carlos hasta llegó a reír; pero al recordar de pronto a su mujer se entristeció. Sirvieron el café; y ya no volvió a pensar en ella.Zenbait istorio kontatu zuen. Charlesek barrez kausitu zuen bere burua. Baina bere emaztearen oroipenak, Bat-batean bereganaturik, goibeldu egin zuen. Kafea atera zuten; eta ez zuen hartaz gehiago pentsatu.
Muy pronto esta reacción es desaprobada: y no pasará mucho tiempo antes de que el niño alcance la < madurez > del adulto medio y pierda la capacidad de discriminar entre una persona decente y un hombre ruin, hasta tanto este último no haya cometido algún acto manifiesto.Handik oso lasterrera erreakzio horrek gaitzespena jasotzen du: eta denbora luzerik ez da igaroko, haurrak helduen batez-bestekoaren < heldutasuna > hartu eta pertsona onestu eta doilor baten arteko bereizpena egiteko gaitasuna galdu arte, pertsona horrek nabarmenkeriaren bat jauki ez badu bederen.
Así, en la participación del poder ejecutivo, existe siempre una graduación del mayor al menor número, con la diferencia de que tan pronto el mayor depende del menor, como tan pronto éste de aquél.Horrela potentzia exekutiboaren partekamoldean, kopuru handitik tipiagora doan mailakatze bat bada, diferentzia honekin hala ere: zenbaitetan kopuru handia tipiaren peko da, eta beste zenbaitetan, berriz, kopuru tipia handiaren.
Pero nuestros políticos, no pudiendo dividir la soberanía en principio, la dividen en sus fines y objeto fuerza y voluntad, en poder legislativo y en poder ejecutivo, en derecho de impuesto, de justicia y de guerra; en administración interior y en poder de contratar con el extranjero, confundiendo tan pronto estas partes corno tan pronto separándolas. Hacen del soberano un ser fantástico formado de piezas relacionadas, como si compusiesen un hombre con miembros de diferentes cuerpos, tomando los ojos de uno, los brazos de otro y las piernas de otro.Baina gure politikariek subirotasuna bere printzipioan ezin zatika baitezakete, objektuan egiten dute; hartan partekatzen dituzte indarra eta nahimena, ahalmen legezkoa eta ahalmen exekutiboa, zerga, justizia, eta gerlako zuzenbideak, barneko kudeakuntza eta arrotzarekin hitz hartzeko ahala; batzuetan parte horiek guztiak nahasten dituzte, eta beste batzuetan elkarretarik bereizten dituzte; kanpotik ekarririko osagaiez moldatua den izaki fantastikoa egiten dute subiranoa, gizona gorputz desberdin batzuen partez osa balezate bezala: gorputz batetik begiak hartuz, beste batetik besoak, eta hirugarren batetik oinak.
Esto era to que nunca se querría reconocer, al contrario, se iban a reír, a chillar. Los comentarios llegarían hasta Forges, Ą hasta Neufchätel!, Ą hasta Rouen!, Ą a todas partes!Horra hor sekulan sinetsi nahi izango ez zuketena! aitzitik barre egingo zuten, marmarrean jardun! Hau Forgesaino zabalduko zatekeen! Neufchâtelaino! Rouenaino! alde guztietara!
Descargar el medio tan pronto como esté disponibleDeskargatu multimedia erabilgarri jartzen den bezain laster
Otro había hecho cincuenta leguas en línea recta y pasado cuatro ríos a nado; y su propio padre había tenido un perro de aguas que, después de doce años de ausencia, le había saltado de pronto en la espalda, en la calle, cuando iba a cenar fuera de casa.Beste batek berrogeitamar legoa egin omen zituen zuzen-zuzenean eta lau ibai iragan igerika; eta bere aitak berak ere izan omen zuen txalin-txakur bat, zeinak, hamabi urte kanpoan pasa ondoren, Bat-batean bizkarrera jauzi egin baitzion, arrats batez, kalean, kanpoan afaltzera zihoan batean.
En tal caso los desórdenes pueden destruirlos, sin que las revoluciones sean capaces de restablecerlos, cayendo dispersos y sin vitalidad tan pronto como rompen sus cadenas:Orduan nahasmenduek suntsi ahal dezakete, baina iraulmenduek berriz indarrean ezin jar dezakete, eta estekan daukaten burdinak hautsiak diren bezain laster, puskaka erortzen da eta desagertzen.
Un día, Emma sintió de pronto el deseo de ver a su niñita, que habían dado a criar a la mujer del carpintero; y, sin mirar en el almanaque si habían pasado las seis semanas de la Virgen, se encaminó hacia la casa de Rolet, que se encontraba al extremo del pueblo, bajando la cuesta, entre la carretera principal y las praderas.Egun batez, Emmari Bat-batean beharra sortu zitzaion bere alabatxoa ikusteko, zeina zurginaren emaztearen baitan inudetua baitzegoen, eta, Amabirjinaren sei asteek oraindik irauten ote zuten egutegian begiratu gabe, han abiatu zen herriaren azken muturrean, aldaparen behealdean, errepidearen eta belazeen artean aurkitzen zen Rolleten etxerantz.
- Ą Pronto llega una desgracia! Ą Tenga cuidado! Ą Sus caballos quizás son fogosos!— Hain azkar heltzen dira ezbeharrak! Kontuz ibili! Zure zaldiak fuxosak dira agian!
- ¿ Cómo está su pequeña? - preguntó de pronto la señora Homais. - Ą Silencio! - exclamó su marido, que estaba anotando unas cifras en el cuaderno borrador.— Zer moduz doa zuen gaztetxoa? galdetu zuen hitzetik hortzera Madame Homaisek. — Isilik! egin zuen deiadar bere senarrak, zifra batzuk idazten ari baitzen zirriborro-koadernoan.
Pronto llegará la primavera; iremos a tirar a los conejos para que se distraiga un poco.Laster dugu udaberria; untxiren bat bota araziko dizugu geure basoan, apur bat olga zaitezen.
Dad dinero y pronto estaréis entre cadenas. La palabra finance, es palabra de esclavos; los ciudadanos la desconocen. En un país verdaderamente libre, éstos hacen todo de por sí,Dirua emazu eta laster burdinak izanen dituzu. Finantza hitza esklabo hitza da; zibitatean ez da ezaguna. Egiaz libro den Estatu batean hiritarrek dena eskuz egiten dute, deus ere ez diruz.
Pero una ráfaga de viento hizo doblegarse a los álamos, y de pronto empezó a llover; las gotas crepitaban sobre las hojas verdes.Baina haize bolada batek makur arazi zituen zumarzuriak, eta Bat-batean euria hasi zuen; hosto berdeen gainean zirtakatzen zuen.
Muy pronto en mi vida fue demasiado tarde. A los dieciocho años ya era demasiado tarde. Entre los dieciocho y los veinticinco años mi rostro emprendió un camino imprevisto.Oso goiz izan zen beranduegi nire bizian. Hemezortzi urterekin beranduegi zen jada. Hemezortzi urtetik hogeita bosterako tarte horretan, ezusteko joera bat hartu zuen nire aurpegiak.
Sonríe. Dice: tanto si se ama como si no se ama, siempre es terrible. Dice que pasará con la noche, tan pronto como llegue la noche.Irribarre egin eta dio: bai maite bada, baita maite ez bada ere, ikaragarria izaten da beti. Gauean pasatuko omen da, gaua heldu bezain pronto.
Muy pronto ya no se dará cuenta de la insinceridad de la madre o de su infidelidad. Perderá su capacidad de pensamiento crítico, puesto que se trata de algo aparentemente inútil y peligroso.Handik lasterrera ez da ohartuko amaren toleskeriaz edo infideltasunaz. Pentsamendu kritikoa izateko ahalmena galduko du, itxuraz baliogabea eta arriskutsua dela eta.
Pero pronto, dándose cuenta de la situación, sacudió en un esfuerzo aquella neblina de sus recuerdos y empezó a balbucear frases rápidas:Baina, segituan, egoeraren moduzkotasunaz oharturik, bere oroitzapenen zurrundura hura eginahaleko batean astindu zuen eta esaldi arin batzuk zezelkatzen hasi zen.
De pronto ella se echó a reír. Le dijo: < Eres de lo más cómico. Apareces aquí a las tres de la mañana – un extraño – y me dices que me quieres. Luego te enfadas y buscas pelea. ¿ Qué esperas que haga o que diga? >Bat-batean neskak barre egin zuen. Esan zion: – Hain zara barregarria. Goizaldeko hiruretan etortzen zara, arrotz bat, eta esaten didazu maite nauzula. Gero haserretu egiten zara eta errieta egiten didazu. Zer nahi duzu egitea edo esatea?
Una mañana que regresaba de esta manera, creyó distinguir de pronto el largo cañón de una carabina que parecía apuntarle. Sobresalía oblicuamente de un pequeño tonel, medio hundido entre la hierba a orilla de una cuneta.Goiz batez, horrelaxe etxerantz zetorrela, enkaraturik zeukala zirudien karabina baten kainoi luzea nabaritu uste izan zuen bat-batean. Trabeska gainditzen zuen belar artean erdi estalitako upela txiki baten ertza, lubaki baten bazter gainean.
En donde quiera que la intolerancia teológica es admitida, es imposible que deje de surtir efectos civiles,y tan pronto como los surte, el soberano deja de serlo, aun en lo temporal: los sacerdotes conviértense en los dueños; los reyes no son más que sus funcionarios.Intolerantzia teologikoa onartua den toki guztietan, ondorio zibilak ere baditu, ezinezkoa da bestela gertatzea; eta horrelako ondorioak agertzen hasten direnean, subiranoa ez da gehiago subirano, ez lur honetako arazoetan ere. Ordutik aitzina, apaizak dira egiazko nagusiak; erregeak haien mandatariak dira.
Pronto tendré un diamante en el dedo de pedida. Entonces las vigilantas dejarán de hacerme observaciones.Laster izango dut emaztegai -diamante bat hatzean. Handik aurrera begiraleek ez didate gehiago atentziorik deituko.
Mostrando página 1. 574 encontrado frases búsqueda de una frase hasta pronto.Se encuentra en 24,568 ms.Las memorias de traducción son creados por humanos, pero alineado por computadora, que puede provocar errores. Ellos vienen de muchas fuentes y no se registran. Te lo advierto.