pronunciación:  

Las traducciones a vasco:

  • arratsalde on 
    (Noun  )

Otros significados:

 
Saludo que se emplea al llegar o partir durante la tarde.
 
Saludo empleado durante la tarde.

Frases similares en el diccionario de español vasco. (1)

nunca es tarde si la dicha es buenahobe da berandu sekula baino

Oraciones de ejemplo con "buenas tardes", memoria de traducción

add example
Buenos días, ?‧ todo bien? Ahora muerta desde hace mucho tiempo. Desde hace treinta años quizá. Recuerdo su gracia, ahora es demasiado tarde para olvidarla, nada alcanza aún la perfección, nada alcanzará la perfección, ni las circunstancias, ni la época, ni el frío, ni el hambre, ni la derrota alemana, ni la evidencia del Crimen.Egun on, zer moduz, ongi? Aspalditik hila orain. Hogeitamar urte izango dira beharbada. Gogoan dut haren grazia, beranduegi da orain ahazteko, oraindik ez da deus perfekziora iristen, deus ez da perfekziora iritsiko, ez zertzeladak, ez garaia, ez hotza, ez negua, ez gosetea, ez alemanen porrota, ez eta Krimenaren ebidentzia.
Buenas tardes, doctor - pues el farmacéutico se complacía en pronunciar esta palabra < doctor >, como si, dirigiéndose a otro, hubiese hecho recaer sobre sí mismo algo de la pompa que encontraba en ello - ...Arratsaldeon, doktore (zeren botikarioak atsegin handia baitzuen doktore hitz hau ahoskatzen, hartan aurkitzen zuen bonbaziatik zertxobait, beste norbaiti zuzentzean ere, berarengana jalgiarazi izan balu bezala)...
Después de esta aclaración, dijo: < Buenas tardes, señor >, y se marchó. Probablemente estaba un poco avergonzado por el labio ensangrentado de Martins.Hori argitu ondoren hauxe gaineratu zuen: – Gabon, jauna. Eta alde egin zuen. Lotsatu samarturik zegoen apika Martinsen ezpain odolduagatik.
Ą Qué buenas jornadas de sol habían tenido!, Ą qué tardes más buenas, solos, a la sombra, al fondo del jardín! El leía en voz alta, descubierto, sentado en un taburete de palos secos; el viento fresco de la pradera hacía temblar las páginas del libro y las capuchinas del cenador...Zeinen eguzki ederrak izan zituzten! Zeinen arratsalde ederrak, bakarrik, gerizpean, jardineko zokoan! Hark ozenki irakurtzen zuen, buru hutsik, makilamutur lehorrezko aulki batean jarrita; belazetiko haize freskoak dardara eragiten zien liburuaren orriei eta pendizeko amatxiloreei...
- Buenas tardes, respondió el señor Guillaumin. Ą Afloje las riendas! Arrancaron y Homais se volvió. Madame Bovary había abierto la ventana que daba al jardín, y miraba las nubes.— Gabon, erantzun zuen Guillaumin jaunak. Jaregin dena! Abiatu ziren, eta Homais itzuli egin zen. Madame Bovaryk irekia zuen jardin aldeko leihoa, eta hodeietara begira zegoen.
Buenas tardesArratsalde on
- Ą Emma! - dijo él. - ¿ Qué? - Bueno, he pasado esta tarde por casa del señor Alexandre; tiene una vieja potranca todavía muy buena, con una pequeña herida en la rodilla solamente, y que nos dejarían, estoy seguro, por unos cien escudos...— Emma! esan zion. — Zer? — Ba, gaur arratsaldean monsieur Alexandreren etxetik pasatu naiz; aspaldiko behor bat dauka, oraindik oso ederra, belaunean apur bat zauritua besterik ez, eta, ziur naiz, ehunen bat ezkututan eskura daitekeela...
Nunca buenos días, buenas tardes, buen año. Nunca gracias. Nunca una palabra. Nunca la necesidad de pronunciar una palabra. Todo permanece, mudo, lejano. Es una familia pétrea, petrificada en una espesura sin acceso alguno.Sekula ez egun onik, arratsalde onik, urteberri onik. Sekula ez eskerrik askorik. Sekula ez hitzik. Sekula ez hitzen bat esan beharrik. Halaxe dago dena, mutu, urrun. Harrizko familia bat da, inolako sarbiderik ez duen halako lausotasun batean harri bihurtua.
la función social de la educación es la de preparar al individuo para el buen desempeño de la tarea que más tarde le tocará realizar en la sociedad, esto es, moldear su carácter de manera tal que se aproxime al carácter social; que sus deseos coincidan con las necesidades propias de su función.hezkuntzaren funtzio soziala, gizabanakoa gero gizartean burutu beharko duen egitekoa ongi betetzeko prestatzea da, hau da, haren karakterea karaktere sozialera hurbiltzeko moduan moldatzea, haren desirak bat etor daitezen duen eginkizun sozialaren beharrizanekin.
Los guardiaciviles dicen que no es por nada, pero que por si acaso les gustaría ver los papeles del recién llegado, y Onofre, con buenas maneras, que en Inglaterra nadie lleva consigo la documentación en un pueblo como aquel, pero que bueno, que la tiene en casa, y que si no les importa, por la tarde estarán allí echando la partida y que se acerquen, que entonces les enseñará el pasaporte de su amigo.Ez dela ezergatik, baina badaezpada ere etorri berriaren paperak ikusi gurako lituzketela txapelokerrek, eta Onofrek, modu onean, Ingalaterran inork ez darabilela paperik aldean halako herri txikietan baina, tira, etxean dituela, eta eragozpenik ez badute arratsaldean kartetan egongo direla leku berean eta bertara etortzeko, erakutsiko diela lagunaren pasaoortea.
Quería que le enseñase su casa; deseaba conocerla, y como Madame Bovary no vio ningún inconveniente, se estaban levantando los dos cuando entró Carlos. - Buenas tardes, doctor - le dijo Rodolfo.Etxea bisitatzea zen; gizonak ezagutu egin nahi zuen; eta madame Bovaryk ez zuen hartan inolako eragozpenik hautematen, biak zutitzen ari ziren, Charles sartu zenean. — Egunon, doktore, esan zion Rodolphek.
Como más tarde la eternidad del hermano pequeño a través de la muerte.Berdin gertatuko baitzitzaion geroago neba gaztearekin, haren heriotzaren bitartez ohartu baitzen haren betierekotasunaz.
Descargar correo más & tardeDeskargatu posta & geroago
Puede habilitar las acciones de URL más tarde pulsando con el botón derecho sobre el icono de Klipper y seleccionando « Habilitar las acciones »URL ekintzak beranduago gaitzeko aukera daukazu Kliper ikonoan eskumano botoiaz klik eginez eta ' Gaitu ekintzak ' hautatuz
Se rindió sin protesta: estaba seguro de que tarde o temprano, harían preguntas; el optimismo que había mostrado : ante Anna Schmidt era fingido.Protestatu gabe etsi zuen; goiz edo berandu, ziur zegoen, galdeketa egingo zioten; Anna Schmidten aurrean bakarrik agertzen zuen itxurazko baikortasuna.
Creo poder establecer como principio, que cuando las funciones del gobierno están divididas entre muchos tribunales, los menos numerosos adquieren tarde o temprano la mayor autoridad, aun cuando no sea más que por razón de facilidad para despachar los negocios.Alabaina printzipio gisa aitzina dezaket, gobernamenduaren eginkizunak auzitegi batzuen artean partekatuak direlarik, kopuru tipienekoek izaten dutela goiz edo berant aginpide handiena, arazoen konpontzeko duten erraztasunagatik beragatik ere gertatzen baita horrela.
Mi madre, eso le da de repente, hacia última hora de la tarde, sobre todo durante las estaciones de sequía, hace lavar la casa de arriba abajo, para limpiar, dice, para sanear, para refrescar.Nire amak, hala ematen dio bat-batean, arratsaldearen azken aldera, idorte-sasoietan batez ere, goitik behera ikuzarazten du etxea, garbitzearren, dio, osasungarri gisa, freskatzearren.
No la había sentido, desde aquella tarde de primavera en la que llovía sobre las hojas verdes, cuando se dijeron adiós, de pie al borde de la ventana.Hosto berdeen gainera euria ari zuen udaberriko arrats harez gero sentitu gabe zuen, leihoaren ondoan zutik elkarri agur esan ziotenez gero.
Ahora podía ver que era Harry, por la ropa, por su actitud de niño dormido en el césped, junto al borde del campo de deportes en una calurosa tarde de verano.Orain esan zezakeen Harry zela, jazkeragatik, jarreragatik, belarretan lo zegoen haurra, kirol zelaiaren ertzean, udaparteko arratsalde kixkalgarri batean.
Por eso, cuando Martins llamó una hora más tarde ya sabía la causa de su nerviosismo; aquello le dio una inmerecida, aunque muy útil, confianza en mi eficacia.Horregatik Martinsek ordubete geroago hots egin zidanean banekien jakin zerk asaldatzen zuen; horrek nire eraginkortasunean konfiantza merezigabea baina oso baliagarria eman zion.
Siempre había tenido amigos, conservó los mismos durante largos años y siempre hizo nuevas amistades, a veces muy jóvenes, entre los recién llegados de los puestos de la selva, o más tarde entre la gente de la Turena, entre la que había jubilados de las colonias francesas.Lagun asko izan zituen beti, urte askoan eutsi izan zien lagunei eta beti izan zituen lagun berriak, oso gazteak batzuetan, oihaneko portuetatik iritsi berrien artekoak, edo baita geroago Turebako jendearen artekoak ere, horietako batzuk kolonia frantsesetako erretiratuak.
De esta manera fue cómo primero y prorrogado después su poder por otro más, intentaron retenerlo a perpetuidad no permitiendo la reunión de los comicios. Por este fácil medio todos los gobiernos del mundo, una vez que poseen la fuerza pública usurpan tarde o temprano la autoridad soberana.Horrela entseiatu ziren hastean urte batentzat hautetsiak izan ziren, eta urte bat gehiago kargutan egon ziren decemvir delako haiek boterearen betikotz atxikitzera, komizioei gehiago biltzea debekatuz. Indar publikoaz jabetu ondoan, munduko gobernamendu guztiek bide erraz horretaz baliatuz usurpatzen dute goiz edo berant aginpide subiranoa.
A mediodía, regresaba Carlos. Después salía; luego ella tomaba un caldo, y, hacia las cinco, a la caída de la tarde, los niños que volvían de clase, arrastrando sus zuecos por la acera, golpeaban todos con sus reglas la aldaba de los postigos, unos detrás de otros.Eguerdian, Charles etxera itzultzen zen; ondoren irten egiten zen; gero Emmak salda bat hartzen zuen, eta, bostak aldera, ilunkastean, eskolatik zetozen haurrek, beren eskalaproinak espaloian errestan, guztiek jotzen zuten beren erregelaz aterpeko teilatertza, batak bestearen ondoren.
Cancelar la alarma si es más de un « período » tarde de la activaciónEzeztatu alarma aktibazio-denbora baina denbora-epe bat baina beranduago aktibatuko bada
Ciertamente el papel del capital, del mercado y de la competencia individual no era tan importante en el siglo XVI como lo fue más tarde.Kapitalak, merkatuak eta lehia indibidualak XVI. mendean zuen papera ez zen, jakina, gero izango zuena bezain garrantzitsua.
Mostrando página 1. 453 encontrado frases búsqueda de una frase buenas tardes.Se encuentra en 22,454 ms.Las memorias de traducción son creados por humanos, pero alineado por computadora, que puede provocar errores. Ellos vienen de muchas fuentes y no se registran. Te lo advierto.