pronunciación:  

Las traducciones a vasco:

  • arratsalde on 
    (Noun  )

Otros significados:

 
Saludo que se emplea al llegar o partir durante la tarde.
 
Saludo empleado durante la tarde.

Frases similares en el diccionario de español vasco. (1)

nunca es tarde si la dicha es buenahobe da berandu sekula baino

Oraciones de ejemplo con "buenas tardes", memoria de traducción

add example
Los guardiaciviles dicen que no es por nada, pero que por si acaso les gustaría ver los papeles del recién llegado, y Onofre, con buenas maneras, que en Inglaterra nadie lleva consigo la documentación en un pueblo como aquel, pero que bueno, que la tiene en casa, y que si no les importa, por la tarde estarán allí echando la partida y que se acerquen, que entonces les enseñará el pasaporte de su amigo.Ez dela ezergatik, baina badaezpada ere etorri berriaren paperak ikusi gurako lituzketela txapelokerrek, eta Onofrek, modu onean, Ingalaterran inork ez darabilela paperik aldean halako herri txikietan baina, tira, etxean dituela, eta eragozpenik ez badute arratsaldean kartetan egongo direla leku berean eta bertara etortzeko, erakutsiko diela lagunaren pasaoortea.
Nunca buenos días, buenas tardes, buen año. Nunca gracias. Nunca una palabra. Nunca la necesidad de pronunciar una palabra. Todo permanece, mudo, lejano. Es una familia pétrea, petrificada en una espesura sin acceso alguno.Sekula ez egun onik, arratsalde onik, urteberri onik. Sekula ez eskerrik askorik. Sekula ez hitzik. Sekula ez hitzen bat esan beharrik. Halaxe dago dena, mutu, urrun. Harrizko familia bat da, inolako sarbiderik ez duen halako lausotasun batean harri bihurtua.
la función social de la educación es la de preparar al individuo para el buen desempeño de la tarea que más tarde le tocará realizar en la sociedad, esto es, moldear su carácter de manera tal que se aproxime al carácter social; que sus deseos coincidan con las necesidades propias de su función.hezkuntzaren funtzio soziala, gizabanakoa gero gizartean burutu beharko duen egitekoa ongi betetzeko prestatzea da, hau da, haren karakterea karaktere sozialera hurbiltzeko moduan moldatzea, haren desirak bat etor daitezen duen eginkizun sozialaren beharrizanekin.
Ą Qué buenas jornadas de sol habían tenido!, Ą qué tardes más buenas, solos, a la sombra, al fondo del jardín! El leía en voz alta, descubierto, sentado en un taburete de palos secos; el viento fresco de la pradera hacía temblar las páginas del libro y las capuchinas del cenador...Zeinen eguzki ederrak izan zituzten! Zeinen arratsalde ederrak, bakarrik, gerizpean, jardineko zokoan! Hark ozenki irakurtzen zuen, buru hutsik, makilamutur lehorrezko aulki batean jarrita; belazetiko haize freskoak dardara eragiten zien liburuaren orriei eta pendizeko amatxiloreei...
Buenas tardes, doctor - pues el farmacéutico se complacía en pronunciar esta palabra < doctor >, como si, dirigiéndose a otro, hubiese hecho recaer sobre sí mismo algo de la pompa que encontraba en ello - ...Arratsaldeon, doktore (zeren botikarioak atsegin handia baitzuen doktore hitz hau ahoskatzen, hartan aurkitzen zuen bonbaziatik zertxobait, beste norbaiti zuzentzean ere, berarengana jalgiarazi izan balu bezala)...
- Ą Emma! - dijo él. - ¿ Qué? - Bueno, he pasado esta tarde por casa del señor Alexandre; tiene una vieja potranca todavía muy buena, con una pequeña herida en la rodilla solamente, y que nos dejarían, estoy seguro, por unos cien escudos...— Emma! esan zion. — Zer? — Ba, gaur arratsaldean monsieur Alexandreren etxetik pasatu naiz; aspaldiko behor bat dauka, oraindik oso ederra, belaunean apur bat zauritua besterik ez, eta, ziur naiz, ehunen bat ezkututan eskura daitekeela...
Buenas tardesArratsalde on
Quería que le enseñase su casa; deseaba conocerla, y como Madame Bovary no vio ningún inconveniente, se estaban levantando los dos cuando entró Carlos. - Buenas tardes, doctor - le dijo Rodolfo.Etxea bisitatzea zen; gizonak ezagutu egin nahi zuen; eta madame Bovaryk ez zuen hartan inolako eragozpenik hautematen, biak zutitzen ari ziren, Charles sartu zenean. — Egunon, doktore, esan zion Rodolphek.
Buenos días, ?‧ todo bien? Ahora muerta desde hace mucho tiempo. Desde hace treinta años quizá. Recuerdo su gracia, ahora es demasiado tarde para olvidarla, nada alcanza aún la perfección, nada alcanzará la perfección, ni las circunstancias, ni la época, ni el frío, ni el hambre, ni la derrota alemana, ni la evidencia del Crimen.Egun on, zer moduz, ongi? Aspalditik hila orain. Hogeitamar urte izango dira beharbada. Gogoan dut haren grazia, beranduegi da orain ahazteko, oraindik ez da deus perfekziora iristen, deus ez da perfekziora iritsiko, ez zertzeladak, ez garaia, ez hotza, ez negua, ez gosetea, ez alemanen porrota, ez eta Krimenaren ebidentzia.
- Buenas tardes, respondió el señor Guillaumin. Ą Afloje las riendas! Arrancaron y Homais se volvió. Madame Bovary había abierto la ventana que daba al jardín, y miraba las nubes.— Gabon, erantzun zuen Guillaumin jaunak. Jaregin dena! Abiatu ziren, eta Homais itzuli egin zen. Madame Bovaryk irekia zuen jardin aldeko leihoa, eta hodeietara begira zegoen.
Después de esta aclaración, dijo: < Buenas tardes, señor >, y se marchó. Probablemente estaba un poco avergonzado por el labio ensangrentado de Martins.Hori argitu ondoren hauxe gaineratu zuen: – Gabon, jauna. Eta alde egin zuen. Lotsatu samarturik zegoen apika Martinsen ezpain odolduagatik.
Reflexionó, luego añadió: < No la olvidaré, puede estar segura, y siempre le profesaré un profundo afecto; pero un dia, tarde o temprano, este ardor, tal es el destino de las cosas humanas, habría disminuido, sin duda.Gogoetan aritu zen, gero erantsi zuen: < Nik ez zaitut ahaztuko, hori sinetsita izan, eta zureganako beti ere atxikimendu sakona izango dut; baina, egun batez noizbait, lehentxeago edo geroxeago, sugar hau (horixe da giza-gauzen zoria) urritu egingo litzateke, zalantzarik gabe!
Favor de actualizar más tardeMesedez eguneratu beranduago
Es por la tarde, pronto. Ha escapado al paseo obligatorio de las chicas del pensionado.Arratsaldeko lehen orduak. Ihes egin du nesken paseo derrigorrezkotik.
Por la tarde, en el estudio, sacó sus manguitos del pupitre, puso en orden sus cosas, rayó cuidadosamente el papel.Gauean, Estudioan, bere pupitretik mahuka-muturrak atera zituen, bere gauzatxoak ordenatu zituen, bere papera arreta handiz marratu zuen.
La tarde en que los esposos Bovary debían llegar a Yonville, la señora viuda Lefrançois, la dueña de esta posada, estaba tan atareada que sudaba la gota gorda revolviendo sus cacerolas. Al día siguiente era mercado en el pueblo.Bovary senar-emazteek Yonvillera iritsi behar zuten egunean, Lefrançois andere alarguntsa, ostatu honetako etxekoandrea, hain zebilen lanpeturik non izerdi patsetan ari baitzen bere eltzeei eragiten. Merkatu eguna zen, biharamunean, herrian.
Entonces, tal como ocurrió más tarde, la clase media expresó su hostilidad principalmente ocultándola bajo la forma de indignación moral, sentimiento que racionalizaba su intensa envidia hacia quienes disponían de los medios de gozar de la vida.Orduan, geroago ere gertatu zen bezalaxe, erdiko klaseak haserre moralaren itxurapean estaliz adierazi zuen bere etsaitasuna, sentimendu honek biziaz gozatzeko bitartekoak zeuzkatenei zien inbidia arrazionaltzen zuelarik.
Una tarde en que volvía en coche a su casa, hicieron explotar una bomba contra un Patrol de la Guardia Civil que venía detrás de ella. Los guardias civiles salieron bien parados de aquella, pero Alicia quedó gravemente herida y murió en el hospital cinco horas más tarde.Arratsalde batez, bere autoan etxerako bidean zihoala, bonba bat lehertarazi zuten atzetik zetorren Guardia Zibilaren patrol baten aurka. Guardia zibilak onik atera ziren, baina Aliziak zauri larriak jaso zituen, eta ospitalean hil zen bost ordu geroago.
El invierno fue frío. Todas las mañanas los cristales estaban llenos de escarcha, y la luz, blanquecina a través de ellos, como a través de cristales esmerilados, a veces no variaba en todo el día. Desde las cuatro de la tarde había que encender la lámpara.Negua hotza izan zen. Kristalak, goizero, izotzez estalirik zeuden, eta argia, haietatik barrena zurizka, beira latzetan zehar bezala, batzuetan ez zen aldatzen egun osoan. Arratsaldeko laurak ezkero, lanpara piztu behar izaten zen.
De esta manera fue cómo primero y prorrogado después su poder por otro más, intentaron retenerlo a perpetuidad no permitiendo la reunión de los comicios. Por este fácil medio todos los gobiernos del mundo, una vez que poseen la fuerza pública usurpan tarde o temprano la autoridad soberana.Horrela entseiatu ziren hastean urte batentzat hautetsiak izan ziren, eta urte bat gehiago kargutan egon ziren decemvir delako haiek boterearen betikotz atxikitzera, komizioei gehiago biltzea debekatuz. Indar publikoaz jabetu ondoan, munduko gobernamendu guztiek bide erraz horretaz baliatuz usurpatzen dute goiz edo berant aginpide subiranoa.
Ahora podía ver que era Harry, por la ropa, por su actitud de niño dormido en el césped, junto al borde del campo de deportes en una calurosa tarde de verano.Orain esan zezakeen Harry zela, jazkeragatik, jarreragatik, belarretan lo zegoen haurra, kirol zelaiaren ertzean, udaparteko arratsalde kixkalgarri batean.
Todo eso provocada su deseo y le incitaba a tomarme. Me había convertido en su niña. Era con su niña con quien hacía el amor cada tarde.Desioa pizten zion horrek guztiak eta ni hartzera bultzatzen zuen. Haren neskato bihurtua nintzen. Bere neskatoarekin egiten zuen amodioa arratsaldero.
Creo poder establecer como principio, que cuando las funciones del gobierno están divididas entre muchos tribunales, los menos numerosos adquieren tarde o temprano la mayor autoridad, aun cuando no sea más que por razón de facilidad para despachar los negocios.Alabaina printzipio gisa aitzina dezaket, gobernamenduaren eginkizunak auzitegi batzuen artean partekatuak direlarik, kopuru tipienekoek izaten dutela goiz edo berant aginpide handiena, arazoen konpontzeko duten erraztasunagatik beragatik ere gertatzen baita horrela.
< Llegué demasiado tarde a la investigación. Harry me había invitado a venir para que le ayudara en algo. No sé exactamente en qué. No supe de su muerte hasta que llegué. > < Muy triste >, dijo el doctor Winkler.– Beranduegi ailegatu nintzen ikerketarako. Harryk zerbaitetan lagun niezaion gonbidatu ninduen hona etortzera. Ez dakit ondo zertan. Ailegatu arte ez nuen jakin bere heriotzaren berri. – Tamalgarria benetan – esan zuen Dr. Winklerrek.
La estación indica que necesita mantenimiento. Inténtelo más tardeEstazioak mantenua behar duela adierazten du Mesedez saiatu berriro beranduago
Mostrando página 1. 453 encontrado frases búsqueda de una frase buenas tardes.Se encuentra en 7,399 ms.Las memorias de traducción son creados por humanos, pero alineado por computadora, que puede provocar errores. Ellos vienen de muchas fuentes y no se registran. Te lo advierto.