pronunciación: IPA: espeˈranθa    

Las traducciones a griego:

  • ελπίδα   
    (Noun  f)

Otros significados:

 
Creencia en que un deseo se realizará en el futuro.
 
Estado de esperar algo.

Frases similares en el diccionario de español griego. (3)

cabo de buena esperanzaακρωτήριο της καλής ελπίδος
EsperanzaΕλπίδα
esperanza de vidaπροσδόκιμο επιβίωσης

    Mostrar declinación

Oraciones de ejemplo con "esperanza", memoria de traducción

add example
En la esperanza de que el acuerdo entre la Unión y la OLP contribuya al desarrollo económico de los territorios palestinos y suponga un estímulo para la administración palestina por lograr un acuerdo de paz seguro y definitivo con Israel, aprobamos el presente acuerdo.Εμείς μπορούμε να συμφωνήσουμε με την παρούσα συμφωνία μεταξύ της Ένωσης και της ΟΑΠ με την ελπίδα ότι θα συνεισφέρει στην οικονομική ανάπτυξη των παλαιστινιακών περιοχών και ότι θα αποτελέσει κίνητρο για την παλαιστινιακή διοίκηση προς επίτευξη ασφαλούς και οριστικού ειρηνικού διακανονισμού των διαφορών με το Ισραήλ.
Por consiguiente, le pido, a pesar del escaso margen de tiempo del que disponemos antes del Consejo del lunes, que haga un esfuerzo por simplificar y ser realista, para que esta señal política positiva no desemboque en una enorme desilusión del sector, que ha puesto en nosotros todas sus esperanzas.Ζητώ επομένως από εσάς, παρά το σύντομο χρονικό περιθώριο που έχουμε μέχρι το Συμβούλιο της Δευτέρας, να καταβάλουμε μια προσπάθεια απλούστευσης και να γίνουμε περισσότερο ρεαλιστές, έτσι ώστε το θετικό πολιτικό μήνυμα να μην μετατραπεί σε μια τεράστια απογοήτευση για τον κλάδο που στηρίζει μεγάλες ελπίδες σ' εμάς.
Con él nace la esperanza de que se inicie, por fin, la construcción de una Europa social.Γεννά μια ελπίδα, να ξεκινήσει επιτέλους η οικοδόμηση μιας κοινωνικής Ευρώπης.
Creo que existe un rayo de esperanza y es la propia Nigeria la que debe liderar un movimiento para encarrilar de nuevo al país.Πιστεύω ότι υπάρχει μια αχτίδα ελπίδας, και η ίδια η Νιγηρία είναι εκείνη που πρέπει να ηγηθεί κινήματος για να επαναφέρει τη χώρα στη σωστή τροχιά.
Pero la política turca destruye cada día nuestras esperanzas y esfuerzos de acercamiento.Η τουρκική πολιτική καταστρέφει καθημερινά τις ελπίδες μας και τις προσπάθειές μας να την πλησιάσουμε.
Simplemente deseamos abrir el debate de qué mecanismos pueden servirnos para solucionar este problema, por lo que la idea de la pregunta es comenzar un diálogo con la Comisión en la esperanza de que podamos cerrar esta laguna y encontrar una solución para un problema complicado, en especial para las personas que son víctimas de la insolvencia de las líneas aéreas.Το μόνο που επιθυμούμε είναι να αρχίσει ένας διάλογος σχετικά με τους μηχανισμούς που θα μπορούσαν να μας βοηθήσουν να επιλύσουμε με τον βέλτιστο δυνατό τρόπο αυτό το πρόβλημα, οπότε ο σκοπός της ερώτησής μου ήταν να ξεκινήσει ο διάλογος με την Επιτροπή, ελπίζοντας ότι θα βρεθεί τρόπος να καλυφθεί αυτό το νομικό κενό, ιδίως για τους επιβάτες που υφίστανται τις συνέπειες της αφερεγγυότητας μιας αεροπορικής εταιρείας.
La esperanza de vida de hombres y mujeres está por debajo de los cuarenta años, y los recientes acontecimientos han obligado a muchos a abandonar el país y a buscar refugio en los países africanos vecinos, lo que crea presiones sobre la estabilidad de toda la región.Το προσδόκιμο ζωής τόσο για τους άντρες όσο και για τις γυναίκες είναι κάτω από τα σαράντα και τα πρόσφατα γεγονότα έχουν ωθήσει πολλούς να εγκαταλείψουν τη χώρα και να αναζητήσουν καταφύγιο σε γειτονικά αφρικανικά κράτη, γεγονός που αποδεικνύεται ότι ασκεί πίεση στη σταθερότητα όλη της περιοχής.
Por un lado, el cambio demográfico implica, afortunadamente, una mayor esperanza de vida y que la población se mantiene física y mentalmente activa durante más tiempo.Από τη μία πλευρά, η δημογραφική αλλαγή σημαίνει ότι οι άνθρωποι έχουν ευτυχώς υψηλότερο προσδόκιμο ζωής και παραμένουν σωματικά και πνευματικά δραστήριοι για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα.
Hasta ahora, casi toda la ayuda financiera estaba destinada a las grandes empresas y organizaciones, y en muchas ocasiones, tal y como ha quedado subrayado hasta ahora, los ciudadanos ordinarios de la Unión Europea apenas albergaban esperanzas de obtener apoyo financiero.Έως σήμερα, το μεγαλύτερο μέρος της οικονομικής στήριξης δεσμευόταν για μεγάλες επιχειρήσεις και οργανισμούς, υπογραμμίστηκε δε επανειλημμένως ότι, μέχρι στιγμής, οι απλοί πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης είχαν ελάχιστες ή μηδαμινές ελπίδες χρηματοδοτικής στήριξης.
Considero sin embargo que si existen hoy en Israel y en Palestina hombres y mujeres que tienen la valentía de decir no a la guerra, es una luz de esperanza y una extraordinaria lección de valentía ante las cuales, a ningún precio, podemos permanecer en silencio.Πιστεύω, ωστόσο, ότι, αν σήμερα υπάρχουν στο Ισραήλ και στην Παλαιστίνη άντρες και γυναίκες που έχουν το θάρρος να πουν όχι στον πόλεμο, είναι μια ελάχιστη ελπίδα και ένα εξαιρετικό μάθημα θάρρους μπροστά στα οποία, για κανένα λόγο, δεν μπορούμε να σιωπούμε.
Es nuestra única esperanzaΕίναι η μόνη μας ελπίδα
No tienes esperanzas de poder escaparΔεν μπορείτε να φύγετε
Soy consciente del gran esfuerzo realizado por el Comisario, pero mantengo la esperanza de que en el presupuesto final para los próximos años podamos ver unas cifras más elevadas.Γνωρίζω πόσο σκληρά έχει εργαστεί ο Επίτροπος, αλλά συνεχίζω να ελπίζω ότι στον τελικό προϋπολογισμό για τα επόμενα χρόνια μπορεί να δούμε αυξημένα αριθμητικά στοιχεία.
Voy a votar así pues a favor del informe del Sr. Martin con la esperanza de que los viticultores de todas las regiones vinícolas queden a salvo en el futuro de más normas.Επομένως, θα υπερψηφίσω την έκθεση του κ. Martin ελπίζοντας ότι οι αμπελουργοί όλων των περιοχών θα γλυτώσουν στο μέλλον από περαιτέρω διατάξεις.
Expresa su esperanza de que en Costa de Marfil haya lo antes posible un gobierno capaz de rendir cuentas y elegido democráticamente; se felicita, por consiguiente, de todos los preparativos llevados a cabo por la Comisión Electoral Independiente, pero insta a dicha Comisión a que haga público sin demora un calendario nuevo y realista; opina que el apoyo del Parlamento a un AAE pleno con Costa de Marfil debería tener en cuenta si se han celebrado elecciones y si ocupa el poder un gobierno elegido democráticamente; pide que se le consulte lo antes posibleΕλπίζει ότι μια υπεύθυνη και δημοκρατικά εκλεγμένη κυβέρνηση θα εκλεγεί στην Ακτή του Ελεφαντοστού, το συντομότερο δυνατόν· χαιρετίζει, ως εκ τούτου, το προπαρασκευαστικό έργο που επιτέλεσε η ανεξάρτητη επιτροπή εκλογών, αλλά προτρέπει την τελευταία να δημοσιοποιήσει το συντομότερο δυνατό νέο και ρεαλιστικό εκλογικό χρονοδιάγραμμα· πιστεύει ότι η στήριξη του Κοινοβουλίου για πλήρη ΣΟΕΣ μεταξύ της ΕΕ και της Ακτής του Ελεφαντοστού θα πρέπει να εξεταστεί μόνον όταν διεξαχθούν εκλογές και αναλάβει την εξουσία υπεύθυνη και δημοκρατικά εκλεγμένη κυβέρνηση·
Dichas regiones contemplan la expansión irlandesa con enorme esperanza.Αυτές οι περιφέρειες παρακολουθούν με ιδιαίτερο αίσθημα ελπίδας τη ραγδαία ανάπτυξη της Ιρλανδίας. "
Tanto más expreso nuestras esperanzas -y no puedo ocultar mi preocupación al respecto- de que pudiera volver a estudiarse detenidamente la Ley del idioma y la Ley de elecciones parlamentarias y municipales, que fueron aprobadas después de la publicación de nuestro último informe, ya que esas leyes, según una primera impresión nuestra, podrían entrar en conflicto con las normas internacionales en este ámbito.Ένας λόγος παραπάνω για να ελπίζουμε, και δεν κρύβω ότι τρέφω ορισμένες ανησυχίες, ότι θα εξεταστούν για άλλη μία φορά με ιδιαίτερη προσοχή οι νόμοι για τη γλώσσα και για τις κοινοβουλευτικές εκλογές και τις εκλογές για την ανάδειξη συμβουλίου, οι οποίοι εγκρίθηκαν μετά τη δημοσίευση της τελευταίας έκθεσής μας, επειδή οι νόμοι αυτοί, κατά τη γνώμη μας, αντίκεινται στα αντίστοιχα διεθνή πρότυπα.
Lo hice con la esperanza de que las acciones propuestas en el informe reduzcan las crecientes diferencias de desarrollo entre los Estados miembros y ralenticen la "fuga de cerebros", que el informe denomina -con demasiado recato en mi opinión- movilidad intelectual.Το έπραξα με την ελπίδα ότι η πορεία δράσης που προτείνεται στην έκθεση θα μειώσει τις αυξανόμενες δυσαναλογίες στην ανάπτυξη μεταξύ των διαφόρων κρατών μελών της ΕΕ και θα επιβραδύνει τη "διαρροή εγκεφάλων", την οποία η έκθεση αποκαλεί -υπερβολικά ευγενικά, κατά τη γνώμη μου- πνευματική κινητικότητα.
Mi única esperanza es que este abuso de democracia termine pronto.Μόνη μου ελπίδα είναι ότι αυτή η κατάχρηση της δημοκρατίας θα τερματιστεί σύντομα.
Estoy convencido de que sus Señorías comparten la esperanza de la Comisión de que las conversaciones en curso produzcan resultados concretos, que pudieran permitir a la Unión Europea considerar medidas positivas para apoyar el proceso.Είμαι πεπεισμένος ότι οι βουλευτές συμμερίζονται την ελπίδα της Επιτροπής ότι οι συνεχιζόμενες συνομιλίες θα οδηγήσουν σε συγκεκριμένα αποτελέσματα, τα οποία θα μπορούσαν να επιτρέψουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση να εξετάσει το ενδεχόμενο λήψης θετικών μέτρων για την υποστήριξη της διαδικασίας.
Señor Presidente, el anuncio de la Asociación Oriental ha hecho surgir nuevas esperanzas entre nuestros vecinos europeos.Κύριε Πρόεδρε, η ανακοίνωση της εταιρικής σχέσης με την Ανατολή έχει πυροδοτήσει νέες ελπίδες στους ευρωπαϊκους μας γείτονες.
Mostrando página 1. 4471 encontrado frases búsqueda de una frase esperanza.Se encuentra en 2,726 ms.Las memorias de traducción son creados por humanos, pero alineado por computadora, que puede provocar errores. Ellos vienen de muchas fuentes y no se registran. Te lo advierto.