pronunciación: IPA: espeˈranθa    

Las traducciones a griego:

  • ελπίδα   
    (Noun  f)

Otros significados:

 
Creencia en que un deseo se realizará en el futuro.
 
Estado de esperar algo.

Frases similares en el diccionario de español griego. (3)

cabo de buena esperanzaακρωτήριο της καλής ελπίδος
EsperanzaΕλπίδα
esperanza de vidaπροσδόκιμο επιβίωσης

    Mostrar declinación

Oraciones de ejemplo con "esperanza", memoria de traducción

add example
Wałęsa tampoco pudo recoger su Premio Nobel de la Paz en persona, pero, aún así, ese premio representó la esperanza de libertad de los polacos.Ούτε ο Wałęsa είχε καταφέρει να παραλάβει αυτοπροσώπως το βραβείο Νόμπελ Ειρήνης, ωστόσο το βραβείο εκείνο αποτέλεσε για εμάς τους Πολωνούς ελπίδα για την ελευθερία.
Otro grupo lingüístico , el cómico , utiliza una lengua que no se habló durante siglos , hasta su reactivación reciente . Es significativo que ocho de los quince casos se encuentren en Italia meridional y en Grecia , zonas contiguas de la periferia europea A pesar del número sustancial de grupos lingüísticos existentes en estas zonas , ninguno muestra fuerza suficiente para infun dir esperanzas de cara al futuro .Ωστόσο , υπάρχει μία κάποια στατικότητα στην προσέγγιση αυτή και πρέπει να ξεπεράσουμε τα όρια αυτών τοον πρώτοον ευρημάτων , ώστε να εξ ετάσουμε τη σημασία της διαδικασίας και τοον κλιμάκοον .
Estas directivas no han respondido más que parcialmente a las esperanzas que habían suscitado .Οι οδηγίες αυτές ανταποκρίνονται εν μέρα μόνο στις ελπίδες που είχαν γέννησα .
Es por eso que voy a seguir pendiente de esta cuestión, con la esperanza de alcanzar la consolidación presupuestaria y legislativa de este mecanismo.Ως εκ τούτου, θα εξακολουθήσω να παρακολουθώ το ζήτημα αυτό ελπίζοντας ότι θα επιτευχθεί η δημοσιονομική και νομοθετική εδραίωση αυτού του μηχανισμού.
Creemos , por tanto , que la gravedad de la ' situación que des cribimos exige un mayor esfuerzo aún de la Comunidad Europea para avalar y garantizar el pro ceso electoral nicaragüense , única esperanza cierta , a corto plazo , de estabilidad en Centroamérica . Europa tiene que evitar , con una actitud firme en Nicaragua , que la tentación panameña , avalada desgraciadamente aun con muchos matices por la mayoría de los Gobiernos europeos , sea interpretada como cheque en blanco por Estado s Unidos para la resolución de esa forma « tan personal » de los problemas que aquejan a Centroamérica y a América del Sur .Η ερώτηση συνίσταται στο εάν οι Υπουργοί Εξωτερικών που συνέρχονται στα πλαίσια της Πολι τικής Συνεργασίας πρόκειται να συμφωνήσουν με αυτή την απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και τι μέτρα έχει πάρει , ή πρόκειται να πάρει , η ιρλανδι κή Προεδρία προκειμένου να αρθεί αυτή η υπο στήριξη στους εκπροσώπους του Πολ Ποτ να αντιπρο σωπεύουν την Καμπότζη στον OHE .
Por tanto, debemos tener en cuenta las esperanzas que se han despertado en los ciudadanos europeos.Πρέπει να λάβουμε υπόψη και τις προσδοκίες που έχουν δημιουργηθεί στους Ευρωπαίους πολίτες.
Estamos trabajando concretamente y continuaremos ha ciéndolo , con la esperanza de que respecto a este punto exista el necesario consenso de los socios . En todo caso , la Presidencia tiene en debida cuenta la exigencia fundamental de que el Parlamento Europeo participe lo más estrechamente posible en los trabajos de la Conferencia .Κύριε Πρόεδρε , κκ. βουλε υτές , με τον προσδιορισμό των στρατηγικών προτεραιοτήτων του εξαμήνου της Προεδρίας μας , παρακινη θήκαμε από τη σκέψη ότι κανένα σχέδιο πολιτικού περιεχομένου - και ας είναι αυτό το πιο ευγενές και εμπνευσμένο - δεν μπορεί , να έχει επιτυχία χωρίς την άμεση συμμετοχή των πολιτών .
Muchas personas consideran que el resultado de la Conferencia sobre el Cambio Climático de Cancún, que finalizó la semana pasada, ha sido un éxito y que ha supuesto un enorme adelanto y una vuelta a la esperanza.Πολλοί θεωρούν ότι τα αποτελέσματα της Διάσκεψης του Κανκούν σχετικά με την αλλαγή του κλίματος, η οποία ολοκληρώθηκε την προηγούμενη εβδομάδα, αποτέλεσαν επιτυχία, σημαντική εξέλιξη, την επιστροφή της ελπίδας.
Apoyo la propuesta conjunta de aplazar la votación sobre la solicitud de aprobación del Parlamento con la esperanza de que con un poco más de tiempo las negociaciones puedan satisfacer las inquietudes que el Parlamento ha manifestado siempre.Στηρίζω την κοινή πρόταση για αναβολή της ψηφοφορίας για την έγκριση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, με την ελπίδα ότι με λίγο περισσότερο χρόνο οι διαπραγματεύσεις ενδέχεται να ανταποκριθούν στις ανησυχίες που ανέκαθεν εξέφραζε το Κοινοβούλιο.
Para Josef Riegler , el libro constituye el intento de volver a dar a Europa un poco de esperanza tras el annus horribilis 2005.Για τον Joseph Riegler , το βιβλίο είναι ια piροσpiάθεια να ανακτήσει η Ευρώpiη λίγε ελpiίδε , ετά το « annus horribilis » 2005 .
Ésa es la gran esperanza nacida en Bonn: es posible encontrar soluciones comunes para problemas mundiales.Αυτή είναι η μεγάλη ελπίδα που γεννήθηκε στη Βόννη: είναι δυνατό να εξευρεθούν κοινές λύσεις για παγκόσμια προβλήματα.
Muchos de nosotros alimentamos la esperanza de que hay pequeños "brotes verdes" en su intervención, en las promesas que hizo ante nuestro Grupo, en la intervención del Comisario László Andor, en el compromiso institucional que tenemos de someter a impacto ambiental las futuras normas europeas.Πολλοί από εμάς έχουμε την ελπίδα ότι υπάρχουν ορισμένα μικρά "πράσινα βλαστάρια" στην ομιλία σας, στις υποσχέσεις που δώσατε στην Ομάδα μας, στην ομιλία του Επιτρόπου Andor και στη θεσμική συμφωνία ότι πρέπει να υποβάλουμε τη μελλοντική ευρωπαϊκή νομοθεσία για εκτίμηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων.
Ahora se calcula que la contaminación por las PM2,5 reduce nuestra esperanza de vida en unos ocho meses.Εκτιμάται ότι η μόλυνση που προκαλείται από τα ΑΣ2,5 ευθύνεται για τη μείωση του προσδόκιμου ζωής κατά οκτώ περίπου μήνες.
Al igual que sus señorías , la Comisión tiene depositadas grandes esperanzas en que los esfuerzos del secretario general de las Naciones Unidas puedan desembocar rápidamente en una solución negociada del conflicto en el Sáhara Occidental y en la celebración , bajo los auspicios de las Naciones Unidas , de un referéndum sobre la autodeterminación .Πρώτο , στην ανάγκη να επιμείνουμε ότι η σύγκρουση αυτή πρέ πει να επιλυθεί με άμεσες διαπραγματεύσεις μεταξύ των μερών , που είναι το Βασίλειο του Μαρόκου και το Μέτωπο Πολισάριο .
ERASMUS , si no crece , decae ; y mueren , haciendo nacer el resentimiento , las esperanzas que provocó .Σε περίπτωση που δεν αναπτυχθεί , το Erasmus θα παρακμάσει .
Francisco no tiene grandes esperanzas en el futuro de esa actividad en Alvor , ciudad que fue uno de los centros principales de la pesca costera del Algarve .Ο Francisco δεν τρέφει μεγάλες ελπίδες για το μέλλον της δραστηριότητας αυτής στο Alvor , μια πόλη που κάποτε υπήρξε ένα από τα κυριότερα κέντρα της παράκτιας αλιείας στην Algarve .
Vine a disculparme, EsperanzaΘα μείνεις για δείπνο φυσικά
Los factores que deben considearse en esta evaluación son el tipo de tumor y su estadio, el grado de anemia, la esperanza de vida, el entorno en el que el paciente está siendo tratado y la preferencia del paciente (ver secciónΟι παράγοντες που πρέπει να εξετάζονται σε αυτήν την αξιολόγηση πρέπει να περιλαμβάνουν τον τύπο του όγκου και το στάδιό του, το βαθμό της αναιμίας, το προσδόκιμο ζωής, το περιβάλλον στο οποίο ο ασθενής υποβάλλεται σε θεραπεία, καθώς και την προτίμηση του ασθενούς (βλ. παράγραφο
Lo que nos une a todos es precisamente el sentimiento de pertenencia a Europa, como un patrimonio común de valores e ideas, de tradiciones y de esperanzas, y como el prototipo de una nueva entidad política e institucional que pueda hacer frente a los retos de la época en la que vivimos y del futuro previsible.Αυτό που μας ενώνει όλους είναι ακριβώς το αίσθημα συμμετοχής στην Ευρώπη, ως κοινής κληρονομιάς αξιών και ιδεών, παραδόσεων και ελπίδων, και ως προτύπου οικοδόμησης μιας νέας πολιτικής και θεσμικής οντότητας που θα μπορεί να αντιμετωπίσει τις προκλήσεις της σημερινής εποχής και του ορατού μέλλοντος.
El pueblo de Haití ha de ver en esa posibilidad de integrarse en la comunidad de los pueblos de ACP , también una luz de esperanza que nadie pueda apagar y que es nuestro deber mantener y defender en la próxima Asamblea de Madrid .Από αυτό συνε πά γεται ότι η εξαγωγή τμημάτων και παραγώγων του εν λόγω είδους σε τρίτες χώρες υπόκει ται σε άδεια εξαγωγής , η οποία εδκίδεται μόνο εφόσον αυτά θα χρησιμοποιηθούν για μη εμπορικούς σκοπούς .
Pero , por favor , no demos falsas esperanzas a estas poblaciones , como lo hemos hecho al lanzar un plan Marshall destinado a los países del Este .Είναι κάτι πιο εύκολο από τη συμφιλίωση Ισραηλινών και Παλαιστινίων .
Solo con esta actitud y con personas que tengan sólidas cualificaciones podremos, después de la crisis, mirar hacia el futuro con esperanza otra vez.Μόνο με αυτήν τη στάση και με ανθρώπους που έχουν ισχυρά προσόντα θα μπορέσουμε, μετά από την κρίση, να ατενίσουμε και πάλι το μέλλον.
" Este Acuerdo supone también un mensaje de esperanza a una región que está atravesando en estos momentos una situación dificü " , añadió .Πρέπει επίσης να διασφαλισθεί ότι πολίτες από τρίτες χώρες που είναι παντρεμένοι με κοινοτικούς υπηκόους θα μπορούν να ακολουθήσουν τους συζύγους τους .
Torres Couto ( PSE ) , por escrito . ( PT ) El informe de la Comisión temporal sobre el empleo acerca de « Una estrategia de empleo coherente para la Unión Europea » constituía una esperanza auténtica ; se trataba de un intento , una contribución valiosa podríamos decir incluso , del Parlamento Europeo a la lucha contra el desempleo , que afecta a 20 millones de ciudadanos europeos y amenaza a muchos más .Πρόεδρος . — Η ημερήσια διάταξη προβλέπει τώρα τη συζήτηση επί της έκθεσης της κ. af Ugglas , εξ ονόματος της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθ έσεων , Ασφάλειας και Αμυντικής Πολιτικής ( Α4-0158 / 95 ) , σχετικά με την ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Συμβούλιο για τους προσανατ ολισμούς όσον αφορά την προσέγγιση της περιφέρειας της Βαλτικής Θάλασσας από την Ένωση ( SEC ( 94 ) 1747 - C4-0011895 ) .
Mostrando página 1. 7081 encontrado frases búsqueda de una frase esperanza.Se encuentra en 2,391 ms.Las memorias de traducción son creados por humanos, pero alineado por computadora, que puede provocar errores. Ellos vienen de muchas fuentes y no se registran. Te lo advierto.