Las traducciones a checo:

  • válcový graf   

Oraciones de ejemplo con "gráfico cilíndrico", memoria de traducción

add example
El producto acabado tiene forma cilíndrica, un peso de ‧ kg a ‧ kg, y un color rojo vivo entreverado por el blanco puro de las partes grasasVýsledný produkt má válcový tvar, hmotnost od ‧ kg do ‧ kg, výraznou červenou barvu prostřídanou jasně bílými tukovými částmi
Uno de los acelerómetros deberá tener su eje sensible perpendicular a la cara de montaje A (figura ‧), y su masa sísmica deberá colocarse dentro de un campo de tolerancia cilíndrico de ‧ mm de radio y ‧ mm de longitudJeden z akcelerometrů musí mít osu citlivosti kolmou k montážnímu čelu A (obrázek ‧) a jeho seismická hmota musí být umístěna ve válcovém tolerančním poli o poloměru ‧ mm a délce ‧ mm
la relación entre la longitud del cuerpo abombado y el cuello cilíndrico de la botella equivale aproximadamente apoměr mezi výškou klenutého těla láhve a délkou válcovitého hrdla láhve = přibližně
Implante Implante cilíndrico de color blanco a amarillo pálidoImplantát Bílý až světle žlutý válcovitý implantát
manga: sección de la red de arrastre con forma cilíndrica, es decir, la misma circunferencia que el copo en un extremo y en otro, fijada a éste o que constituye su prolongaciónnástavcem oddělená část vlečné sítě válcovitého tvaru, tj. stejného obvodu jako kapsa, umístěná mezi ústím a koncem kapsy
A fin de agrupar los motores que presentan distintos números de cilindros y diferente configuración cilíndrica pero que poseen las mismas especificaciones técnicas y la misma instalación para los sistemas de postratamiento de gases de escape en la misma familia de motores-sistemas de postratamiento, el fabricante facilitará al organismo competente en materia de homologación datos que acrediten que las emisiones de dichos motores son similaresK zařazení motorů s různým počtem válců a různým uspořádáním válců, avšak se stejnými technickými specifikacemi a systémem následného zpracování výfukových plynů, do stejné rodiny motorů se stejným systémem následného zpracování výfukových plynů poskytne výrobce schvalovacímu orgánů údaje, které prokazují, že emise těchto motorů jsou obdobné
características: botella de vidrio de cuello corto, con capacidad para ‧,‧ l, formada por un cuerpo cilíndrico y unos hombros anchos que le confieren apariencia maciza y cuyas proporciones son aproximadamentetyp: skleněná láhev s krátkým hrdlem o obsahu ‧,‧ litru, válcovitou částí se širokoramenným nasazením, které dodává láhvi zavalitý vzhled, přibližně těchto rozměrů
El producto acabado tiene forma cilíndrica, ligeramente más fino en un extremo, de consistencia compacta, no elástica; al corte, la loncha presenta un aspecto homogéneo, de color rojo, entreverado de blanco rosado en las partes veteadasHotový produkt má válcový tvar mírně zúžený na koncích, má kompaktní, ne elastickou konzistenci; při odkrojení je plátek homogenní, červené barvy, jež je v žilkovaných partiích proložena narůžovělou bílou barvou
Rodamientos de rodillos cilíndricosOstatní válečková ložiska
No obstante, cuando la parte cilíndrica del recipiente comprenda una o varias soldaduras longitudinales realizadas mediante procedimiento no automático, el espesor calculado según las modalidades especificadas en el párrafo primero deberá multiplicarse por el coeficienteMá-li válcová část nádoby jeden nebo více podélných svarů provedených jinak než strojně, musí se tloušťka vypočtená způsobem uvedeným v prvním odstavci vynásobit koeficientem
El oscurecimiento se extenderá por la totalidad de la parte superior de la ampolla, lo que incluye la parte cilíndrica de la ampolla hasta la intersección con γZakrytí musí pokrývat celý vršek baňky včetně její válcové části až k průsečíku s úhlem γ
la relación entre la longitud del cuerpo abombado y el cuello cilíndrico de la botella equivale apoměr mezi výškou klenutého těla láhve a délkou válcovitého hrdla láhve = přibližně
Se pueden utilizar envases de dimensiones distintas pero las arbanelle cilíndricas de vidrio transparente deben contener anchoas saladas cuyo peso neto total oscile entre los ‧ y los ‧ gramosSlané ančovičky mohou být baleny i do nádob jiných velikostí, ale oválné arbanelle z čirého skla musí obsahovat produkt o čisté hmotnosti mezi ‧ g a ‧ g
Cuando se trate de asientos orientados a los laterales, la parte delantera de la figura cilíndrica deberá llegar al menos hasta el plano transversal que coincida con el plano vertical que atraviese el eje del asiento delantero (véase la figura ‧ del anexo IIImusí u sedadel směrovaných do strany dosáhnou přední okraj válcového kalibru nejméně k příčné svislé rovině, která se kryje se svislou rovinou procházející středem předního sedadla (viz přílohu ‧ obrázek
un recipiente especial distinto de las bombonas cilíndricas estándar. Véanse características dimensionales en el anexo ‧, apéndicezvláštní nádrž: jiné než standardní válcové nádrže. Rozměrové charakteristiky jsou uvedeny v dodatku ‧ přílohy
Aspecto externo: Forma cilíndrica, atado caracterizado por un cordel sin colorear, que puede ser elástico, colocado en sentido vertical, con una serie de anillos del mismo material, colocados transversalmente sobre los primeros, que recubren toda la longitud del embutidoVnější vzhled: Válcovitý tvar, vázání přírodním provázkem, který může být elastický, vedeným vertikálně (stažení) a v řadě horizontálních smyček z téhož materiálu přes vertikální stažení, které pokrývají celou délku produktu Soprèssa Vicentina
Para diseños del tipo GNC-‧ con punto sensible a la fatiga fuera de la parte cilíndrica, el defecto de LBB se introducirá en la superficie interna de la botella siguiendo la orientación sensible a la fatigaU konstrukcí typu CNG–‧, které mají místo citlivé na únavu materiálu mimo válcovou část, se vada pro zkoušku na únik před prasknutím provede na vnitřním povrchu tlakové láhve ve směru orientace citlivosti na únavu materiálu
Cilíndrico-discoidal irregular, con una cara grabada con motivos florales, geométricos, símbolos o nombres del elaboradornepravidelný cylindrický a kruhový tvar, na jedné straně vyryté květinové, geometrické motivy nebo symboly či název výrobce
cilíndrica aplastada típicaválcovitý typicky zploštělý
Se recomienda fijar la línea al buque mediante un destorcedor cilíndrico resistente a fin de evitar que ésta se enredeNejlépe je připevnit šňůru k plavidlu pomocí masivní otočné hlavice, aby se omezilo zamotávání šňůry
Los contenidos del generador de aerosoles se pulverizan en un recipiente de ensayo cilíndrico que contiene una vela encendidaObsah aerosolového rozprašovače je vystříknut do válcové zkušební nádoby obsahující hořící svíčku
La rotura podrá producirse en la zona cilíndrica o en la zona de la cúpula de la botellaK roztržení může dojít buď ve válcové oblasti, nebo v klenuté oblasti tlakové láhve
Forma: de hongo o gorro de cocinero, compuesto por dos partes: la base, cilíndrica, de diámetro variable y con una altura no superior a ‧ cm y el sombrero, que tendrá entre ‧ y ‧ cm más de diámetro que la base y su altura no será superior a ‧ cmTvar: hřibovitý nebo kuchařské čepice, složený z následujících částí: válcovitá základna různého průměru s maximální výškou ‧ cm a kloboukem, a s maximální výškou ‧ cm, který má o ‧ až ‧ centimetry větší průměr v porovnání se základnou
Estamos en el nivel ‧ de una estructura subterránea cilíndrica de cinco pisosJsme na ‧. poschodí v pětipatrové podzemní válcové budově, obklopené pevnou skálou
f) Diámetro (recipiente cilíndrico): mmf) Průměr (válcová nádrž): mm
Mostrando página 1. 2261 encontrado frases búsqueda de una frase gráfico cilíndrico.Se encuentra en 1,142 ms.Las memorias de traducción son creados por humanos, pero alineado por computadora, que puede provocar errores. Ellos vienen de muchas fuentes y no se registran. Te lo advierto.