Las traducciones a checo:

  • válcový graf   

Oraciones de ejemplo con "gráfico cilíndrico", memoria de traducción

add example
El salami es de forma cilíndrica alargada, de diámetro uniforme, y la extremidad por la que se cuelga está atada, mientras que la otra es redondeadaSalám má podlouhlý rovnoměrný tvaru válce; konec na zavěšení je zúžený, druhý zakulacený
manga: la sección cilíndrica, compuesta por uno o más paños, situada entre el cuerpo de la red y el coporozšířenou částí část bez nástavce zhotovená z jednoho nebo více panelů, mezi břichem vlečné sítě a její kapsou
El Tekovský salámový syr es un queso graso curado de pasta semidura, ahumado o sin ahumar, de forma cilíndrica y unos ‧-‧ cm de longitud y ‧-‧,‧ cm de diámetroTekovský salámový syr je přírodní polotvrdý zrající plnotučný sýr, uzený nebo neuzený, ve tvaru válce o délce ‧–‧ cm a průměru ‧–‧,‧ cm
La subpartida ‧ se aplica solamente a los rodamientos con rodillos cilíndricos de un diámetro constante inferior o igual a ‧ mm y cuya longitud sea superior o igual a tres veces el diámetro del rodilloDo položky ‧ patří pouze jehlová ložiska s válečky s jednotným průměrem nepřesahujícím ‧ mm a o délce, která je nejméně trojnásobkem průměru
tubérculo cilíndrico, de ‧-‧ cm de longitud y, como mínimo, ‧,‧ cm de diámetro; raíces fibrosas y escasas; integumento de color marrón oscuro, motas violáceas en el integumento de color claro; pulpa de textura fibrosa, sección transversal blanca y abundante contenido en fécula; sabor deliciosamente dulce después de la cocción; contenido de agua del ‧-‧ % (tres meses después de la cosechahlíza válcovitého tvaru, délka ‧–‧ cm, průměr nejméně ‧,‧ cm; řídké vláknité kořeny; tmavěhnědá slupka, fialové skvrny na světle zbarvené slupce; vláknitá textura dužiny, bílý příčný řez, vysoký obsah škrobu; příjemně sladká chuť po uvaření; obsah vody ‧–‧ % (tři měsíce po sklizni
tubérculo cilíndrico, de ‧-‧ cm de longitud y, como mínimo, ‧,‧ cm de diámetro; raíces fibrosas y finas; integumento fino de color avellana; pulpa harinosa y blanda; sabor deliciosamente dulce después de la cocción; contenido de agua del ‧-‧ % (tres meses después de la cosechahlíza válcovitého tvaru, délka ‧–‧ cm, průměr nejméně ‧,‧ cm; tenké vláknité kořeny; tenká, ořechově hnědá slupka; měkká, moučnatá dužina; příjemně sladká chuť po uvaření; obsah vody ‧–‧ % (tři měsíce po sklizni
El oscurecimiento se extenderá como mínimo hasta el ángulo γ‧ y también como mínimo hasta la parte cilíndrica de la ampolla sobre la totalidad de la circunferencia superior de la mismaZakrytí musí pokrývat alespoň úhel γ‧ a musí dosahovat alespoň k válcové části baňky po celém obvodu horní části baňky
Sección cilíndricaNezúžená část
El queso debe sus características organolépticas a la propia forma cilíndrica del producto, que recuerda a la del salami (de hecho, el nombre con el que se le conoce comúnmente, salámový syr, significa queso con forma de salamiCharakteristické organoleptické vlastnosti jsou dané samým tvarem válce, který připomíná tvar salámu
Se pueden utilizar envases de dimensiones distintas pero las arbanelle cilíndricas de vidrio transparente deben contener anchoas saladas cuyo peso neto total oscile entre los ‧ y los ‧ gramosSlané ančovičky mohou být baleny i do nádob jiných velikostí, ale oválné arbanelle z čirého skla musí obsahovat produkt o čisté hmotnosti mezi ‧ g a ‧ g
En el lejano ‧, el coronel Interdonato, héroe de la epopeya garibaldina, seleccionó este cultivar particular cuyo frutos destacaban por una maduración precoz, gran tamaño, forma alargada y cilíndrica, discreto contenido de zumo y piel muy lisaHrdina garibaldiovské epopeje, plukovník Interdonato, vyšlechtil v roce ‧ tuto zvláštní odrůdu, jejíž plody se vyznačovaly obdobím raného dozrávání, velikostí, protáhlým válcovým tvarem, nepříliš kyselou šťávou a velmi hladkou kůrou
Tiene forma de herradura, sección cilíndrica de unos ‧ cm de diámetro y color no homogéneo, que varía del amarillo al amarronadoProdukt má tvar válce zformovaného do podkovy, o průměru asi ‧ cm a nestejnorodé, žluté až nahnědlé barvy
Moldeado: Se realizará en moldes de forma cilíndrica y de dimensiones tales que permitan conseguir quesos con las dimensiones y pesos que se indican en el apartadoTvarování: Probíhá v cylindrických formách, jejichž rozměry jsou takové, že sýry získají míry a váhy uvedené v odstavci
Una cubierta de refuerzo es una pieza de red de forma cilíndrica que rodea completamente al copo del arte de arrastre y su extensiónZpevňovací kapsa je kus síťoviny cylindrického tvaru, který plně obklopuje kapsu vlečné sítě a nástavec
Embudo de plástico, preferentemente con un reborde superior vertical cilíndrico, de unos ‧ mm de diámetroNálevka z plastické hmoty nejlépe s válcovou stěnou na horním konci, o průměru přibližně ‧ mm
El Piave es un queso de forma cilíndrica, pasta cocida, duro y madurado, hecho con leche de vacaProdukt Piave je tvrdý a uzrálý sýr válcovitého tvaru s dohřívanou sýřeninou získaný z kravského mléka
Los higos secos pueden envasarse al natural, en envases de formas diferentes (cilíndricos, en corona, esféricos, en bolsitas) cuyo peso esté comprendido entre ‧ g y ‧ kgSušené fíky mohou být baleny neošetřené do různých typů balení (válcovité balení, věnečky, kruhové balení, sáčky) o hmotnosti od ‧ gramů do ‧ kilogramu
Los acoplamientos que tengan un pivote cilíndrico y que puedan girar verticalmente en el anillo de enganche montado mediante una junta especial quedarán autorizados únicamente cuando se demuestre su necesidad técnicaSpojovací zařízení s válcovým čepem, u nichž se zvláštním kloubem dosahuje pohyblivosti připojeného oka oje ve svislé rovině, jsou přípustné pouze v případech, kdy lze prokázat jejich technickou nezbytnost
la relación entre la longitud del cuerpo abombado y el cuello cilíndrico de la botella equivale apoměr mezi výškou klenutého těla láhve a délkou válcovitého hrdla láhve = přibližně
El producto acabado tiene forma cilíndrica, un peso de ‧ kg a ‧ kg, y un color rojo vivo entreverado por el blanco puro de las partes grasasVýsledný produkt má válcový tvar, hmotnost od ‧ kg do ‧ kg, výraznou červenou barvu prostřídanou jasně bílými tukovými částmi
Uno de los acelerómetros tendrá su eje sensible perpendicular a la cara de montaje A (figura ‧) y su masa sísmica se posicionará dentro de un campo de tolerancia cilíndrico de un radio de ‧ mm y una longitud de ‧ mmJeden z akcelerometrů má osu citlivosti kolmou k montážnímu čelu A (obrázek ‧) a jeho seismická hmota se umístí do válcového tolerančního pole o poloměru ‧ mm a délce ‧ mm
rotograbado: proceso de impresión que utiliza un portador cilíndrico de imagen donde el área de impresión está por debajo del área de no impresión, utilizando tintas líquidas que se secan por evaporaciónhlubotisk- tištění pomocí válcové tiskové formy, jejíž tisková plocha je níže než plocha netisková, přičemž se používají kapalné barvy, které schnou vypařováním
Cuando se trate de asientos orientados en dirección contraria a la marcha, la parte delantera del calibrador cilíndrico deberá llegar al menos hasta el plano vertical transversal, tangencial a la cara del cojín de la fila o del asiento más adelantado (anexo ‧, figurau sedadel směrovaných dozadu musí přední část válcového měřicího zařízení dosáhnout alespoň příčné svislé roviny tečné k přední části sedáků přední řady nebo sedadla (obr. ‧ přílohy
El alambrón de cobre es un trozo de cobre fino, largo y cilíndrico, producido sobre todo en diámetros de ‧ mmMěděná tyč je tenký, dlouhý kulatý kus mědi, většinou o průměru ‧ mm
Mostrando página 1. 2261 encontrado frases búsqueda de una frase gráfico cilíndrico.Se encuentra en 1,757 ms.Las memorias de traducción son creados por humanos, pero alineado por computadora, que puede provocar errores. Ellos vienen de muchas fuentes y no se registran. Te lo advierto.