Las traducciones a español:

  • mini   
    [automóvil]

Frases similares en el diccionario de checo español. (13)

boj proti minámacción antiminas
ho či minhồ chí minh
Ho Či MinHo Chi Minh
minamina
Minami TorišimaMinami Torishima
minusmenos
NHL Plus/Minus AwardNHL Plus/Minus Award
pozemní minamina terrestre
Pozemní minaMina terrestre
Provincie MinoProvincia de Mino
ťiang ce-minjiang zemin
žen-min ž'-paodiario del pueblo
Žen-min ž’-paoDiario del Pueblo

Oraciones de ejemplo con "mini", memoria de traducción

add example
Proto se při hodnotě clearance kreatininu < ‧ ml/min. doporučuje snížit denní udržovací dávku o ‧ %Por lo tanto, se recomienda una reducción del ‧ % de la dosis de mantenimiento diario cuando el aclaramiento de creatinina es < ‧ ml/min
Těžká porucha funkce ledvin (clearance kreatininu < ‧ ml/min) (viz bodInsuficiencia renal grave (aclaramiento de creatinina < ‧ ml/min) (ver sección
Když se posledně čínský prezident Ťiang Ce-min zúčastnil globálního fóra časopisu Fortune v Hongkongu, dostal od výkonného ředitele vydavatelské společnosti Time-Warner Geralda Levina cenu pojmenovanou podle Abrahama Lincolna.Cuando el presidente de China, Jiang Zemin, fue al Foro Global de Fortune en Hong Kong, el presidente ejecutivo de la Time-Warner, Gerald Levin, le dió un premio nombrado en honor de Abraham Lincoln.
Doba pro přechod do konečného klidového režimu představuje dobu, která uplyne od zahájení poslední úlohy do vstupu zařízení do režimu s nejnižší spotřebou (automatické vypnutí pro kopírky, digitální kopírky a multifunkční zařízení bez funkce tisku; resp. klidový režim pro tiskárny, digitální kopírky a multifunkční zařízení s funkcí tisku a pro faxy) minus ‧ minut doby trvání úlohyEl tiempo final es el período de tiempo desde el inicio del último trabajo hasta el comienzo del modo de consumo mínimo (desactivación automática para fotocopiadoras, multicopistas digitales y equipos multifuncionales sin capacidad de impresión; y modo de espera para impresoras, multicopistas digitales y equipos multifuncionales con capacidad de impresión, y faxes) menos el intervalo de ‧ minutos del trabajo
U pacientů s clearence kreatininu < ‧ ml/min se uvádí vzestup eliminačního poločasu hydrochlorothiazidu na ‧ hodinEn pacientes con una aclaramiento de creatinina < ‧ ml/min, se ha observado que la semivida de eliminación de hidroclorotiazida aumenta a ‧ horas
Výše srážky za chybějící likviditu se určuje podle metody WestLB na základě čistých nákladů na refinancování (hrubé náklady na refinancování minus použitelná daň z podnikáníEl importe de la deducción por este concepto se determina, conforme al método del asunto WestLB, en función de los costes netos de refinanciación (costes brutos de refinanciación menos impuestos
Doporučené dávkování perorálního topotekanu u pacientů s Clcr méně než ‧ ml/min nebylo stanoveno (viz bodNo se han establecido recomendaciones de dosis de topotecan oral para pacientes con un Clcr menor de ‧ ml/min (ver sección
Minus ty dva týdny na samotce, co dostane za tohleMenos las dos semanas que pasará incomunicado por esto
Vzhledem k možnému vlivu bisfosfonátů, včetně Zomety, na funkci ledvin se pro nedostatek klinických údajů o bezpečnosti podávání u pacientů se závažným poškozením funkce ledvin již před zahájením léčby (v klinických studiích definovaných hladinou kreatininu v séru ≥ ‧ μmol/l nebo ≥ ‧, ‧ mg/dl u pacientů s TIH a ≥ ‧ μmol/l nebo ≥ ‧, ‧ mg/dl u pacientů s karcinomem a kostními metastázami) a pouze omezenému množství farmakokinetických údajů u těchto pacientů (clearance kreatininu < ‧ ml/min) se podávání Zomety pacientům se závažným poškozením funkce ledvin nedoporučujeEn vista del impacto potencial de los bisfosfonatos incluyendo Zometa sobre la función renal, la ausencia de datos clínicos de seguridad en pacientes con insuficiencia renal grave (definida en los ensayos clínicos como creatinina sérica ‧ μmol/l o ‧ mg/dl para pacientes con HIT y ‧ mol/l o ‧ mg/dl para pacientes con cáncer y metástasis óseas, respectivamente) a nivel basal y los limitados datos de farmacocinética en pacientes con insuficiencia renal grave a nivel basal (aclaramiento de creatinina < ‧ ml/min), no se recomienda el uso de Zometa en pacientes con insuficiencia renal grave
Jejich argumentace byla stejná jako v případě nášlapných min. Jakkoli užitečná může být tato zbraň z krátkodobého hlediska, na základě vojenské logiky je skutečnost způsobení nerozlišující škody z dlouhodobého hlediska postačující, aby opravňovala zastavení jejího používání zodpovědnými ozbrojenými silami.El argumento es el mismo que el que se presentaba en el caso de las minas antipersonales: por muy útil que pueda ser un arma a corto plazo, en la lógica militar, el hecho de causar efectos indiscriminados a largo plazo es suficiente para justificar la suspensión de su utilización por parte de unas fuerzas armadas responsables.
U dětských pacientů může být dávka snížena o ‧ mg/kg, pokud stanovená clearance kreatininu klesne pod spodní limit normálního rozmezí (< ‧ ml/min) a/nebo se hladina sérového kreatininu zvýší nad horní hranici normální v daném věku při dvou po sobě jdoucích návštěváchEn los pacientes pediátricos se puede reducir la dosis en ‧ mg/kg si el aclaramiento de creatinina estimado disminuye por debajo del límite inferior de la normalidad (< ‧ ml/min) y/o los niveles de creatinina sérica aumentan por encima del límite superior normal para la edad en dos visitas consecutivas
Po opakovaných denních dávkách ‧ mg klopidogrelu byly plazmatické koncentrace hlavního cirkulujícího metabolitu nižší u jedinců s těžkou poruchou renálních funkcí (clearance kreatininu ‧ ml/min) ve srovnání s jedinci s poškozením středního stupně (clearance kreatininu ‧ ml/min) a zdravými dobrovolníky sledovanými v jiných studiíchTras la administración de dosis repetidas de ‧ mg/día de clopidogrel, los niveles plasmáticos del metabolito circulante principal fueron menores en pacientes con insuficiencia renal grave (aclaramiento de creatinina entre ‧ y ‧ ml/min) en relación a pacientes con insuficiencia renal moderada (aclaramiento de creatinina entre ‧ y ‧ ml/min) y a los niveles observados en otros ensayos realizados en voluntarios sanos
Nominální úrokové míry – uváděné v dolarech, eurech, žen-min-pi atd. – se těžko interpretují, poněvadž reálné výpůjční náklady za těchto měr závisí na budoucím vývoji inflace, který je vždy neznámý.Es difícil interpretar las tasas de interés nominales —expresadas en dólares, euros, renminbi, etc.—puesto que el costo real de los créditos a estas tasas depende del curso que siga la inflación en el futuro, que siempre es desconocido.
Systém pro kapalinovou chromatografii sestávající z čerpadla (s průtokem ‧,‧ ml/min), nástřikového zařízení (automatického nebo manuálního, objem nástřiku ‧ μl) a UV detektoru (fungujícího při ‧ nm, ‧,‧ Å rozsahu stupnice), zapisovače nebo integrátoru a termostatu kolony fungujícího při ‧ °CCromatógrafo de líquidos provisto de una bomba (flujo de ‧,‧ ml/min), un inyector (inyección automática o manual de ‧ μl), un detector de UV [regulado a ‧ nm, escala completa de ‧,‧ UA (unidades de absorbancia)], un registrador o integrador y un termostato de columna regulado a ‧ °C
Skutečnost, že výše odpisů není omezena na vybíraný poplatek za pronájem minus další poplatky související s pronajatým majetkem, totiž umožňuje v počátečních účetních obdobích, která jsou ztrátová, odpisy zvýšitEn efecto, el hecho de que el importe de la amortización no se limite al importe del alquiler percibido menos los gastos correspondientes al bien arrendado, permite aumentar el importe de la amortización en los primeros ejercicios deficitarios
Atripla se nedoporučuje pro pacienty se středně závažnou až závažnou poruchou ledvin (clearance kreatininu < ‧ ml/minAtripla no está recomendado para pacientes con insuficiencia renal moderada o grave (aclaramiento de creatinina < ‧ ml/min
Čas je T minusEstamos en T menos
U dobrovolníků s mírným až středním poškozením ledvin (clearance kreatininu = ‧ ml/min) nebyla farmakokinetika sildenafilu po podání jednotlivé ‧ mg dávky změněnaEn voluntarios con insuficiencia renal leve a moderada (aclaramiento de creatinina = ‧ ml/min), no se alteró la farmacocinética de sildenafilo después de recibir una única dosis oral de ‧ mg
Renální insuficience u pacientů (creatininová clearance < ‧ ml/min) ve srovnání se zdravými nezpůsobovala významný rozdíl poločasu eliminace (‧, ‧ versus ‧, ‧ h) nebo clearance (‧, ‧ versus ‧, ‧ l/hEn pacientes con deterioro renal (aclaramiento de creatinina < ‧ ml/min) comparados con pacientes sanos, no hubo diferencia significativa ni en la semivida de eliminación media (‧ frente a ‧ horas) ni en el aclaramiento (‧ frente a ‧ litros/hora
S.C. WEST CONSTRUCT MINA SOCEA- Valea Socea- okres MaramureşS.C. WEST CONSTRUCT MINA SOCEA- Valea Socea- distrito de Maramureş
V podskupině pacientů s úvodní GFR > ‧ ml/min. a normálním vylučováním proteinů močí bylo vypočítané GFR po ‧ a ‧ letech vyšší v podskupině pacientů po konverzi na Rapamune než v odpovídající podskupině pokračující v léčbě inhibitory kalcineurinuEn el subgrupo de pacientes del estudio con una TFG > ‧ mL/min y una excreción de proteínas urinaria normal, la TFG calculada fue más alta a los ‧ y ‧ años en pacientes convertidos a Rapamune que en el subgrupo correspondiente de pacientes que continuaron con los inhibidores de la calcineurina
regulátorů průtoku (N) pro zajištění konstantního rovnoměrného průtoku vzorků plynu odebíraných v průběhu zkoušky sondami S‧ a S‧; průtok vzorků plynu musí být takový, aby na konci každé zkoušky bylo množství vzorků dostatečné pro provedení analýzy (přibližně ‧ l/minReguladores del flujo (N) para garantizar un flujo uniforme y constante de las muestras de gases tomadas en el transcurso del ensayo a partir de las sondas de muestreo S‧ y S‧; el flujo de las muestras de gas será tal que, al término de cada ensayo, la cantidad será suficiente para el análisis (unos diez litros por minuto
Mostrando página 1. 3241 encontrado frases búsqueda de una frase mini.Se encuentra en 1,2 ms.Las memorias de traducción son creados por humanos, pero alineado por computadora, que puede provocar errores. Ellos vienen de muchas fuentes y no se registran. Te lo advierto.