Las traducciones a español:

  • mini   
    [automóvil]

Frases similares en el diccionario de checo español. (13)

boj proti minámacción antiminas
ho či minhồ chí minh
Ho Či MinHo Chi Minh
minamina
Minami TorišimaMinami Torishima
minusmenos
NHL Plus/Minus AwardNHL Plus/Minus Award
pozemní minamina terrestre
Pozemní minaMina terrestre
Provincie MinoProvincia de Mino
ťiang ce-minjiang zemin
žen-min ž'-paodiario del pueblo
Žen-min ž’-paoDiario del Pueblo

Oraciones de ejemplo con "mini", memoria de traducción

add example
U pacientů s clearance kreatininu < ‧ ml/min existuje zvýšené riziko krvácení a VTE a léčba by měla být podávána s opatrností (viz body ‧. ‧, ‧. ‧ aLos pacientes con niveles de aclaramiento de creatinina < ‧ ml/min deben tratarse con precaución ya que presentan un incremento del riesgo de sangrado y ETV (ver secciones ‧, ‧ y
Bez urážky doktore, ale tenhle váš mini-alcatraz...... nezmění ani jednu zatracenou věcSin ofender, Doc, pero este mini Alcatraz que tiene usted aquí no cambiará ni una maldita cosa
souhrnnou částku dosud vynaložených nákladů a vykázaných zisků (minus vykázané ztráty) k datula cantidad acumulada de costes incurridos y de ganancias reconocidas (menos las correspondientes pérdidas reconocidas) hasta la fecha
JA zúčastnilo letošní mini-koalice mango mango volby pobočky výboru Tomigusuku Okinawa Association.JA participó en la mini de este año-mango de la coalición de mango elecciones rama Comité Tomigusuku Okinawa Asociación.
Aplikujte zkušební zatížení rychlostí nepřevyšující ‧ mm/min, až je dosaženo požadovaného zatíženíAplicar la carga de ensayo a una velocidad que no sea mayor de ‧ mm/min hasta que se alcance la carga precisa
Nedostatečnost ledvin/hemodialýza Terapie přípravkem VISTIDE nesmí být zahájena u pacientů s clearance kreatininu ≤ ‧ ml/min nebo proteinurií ‧+ a vyšší (≥ ‧ mg/dl), protože nejsou známy optimální zahajovací a udržovací dávky u pacientů se středně těžkým až těžkým poškozením ledvinInsuficiencia renal/Hemodiálisis El tratamiento con VISTIDE no debe iniciarse en pacientes con valores del aclaramiento de creatinina ‧ ml/min o proteinuria ‧+ (‧ mg/dl), ya que no se conocen las dosis óptimas de inducción y mantenimiento en pacientes con insuficiencia renal moderada o grave
čisté svalové bílkoviny min. ‧ % hmotnostníchContenido de proteína muscular neto de al menos ‧ % en peso
Proto je Rasilez HCT kontraindikován u pacientů se závažnou poruchou funkce ledvin (GFR < ‧ ml/min/‧, ‧ m‧) (viz bodPor ello, Rasilez HCT esta contraindicado en pacientes con insuficiencia renal grave (TFGF < ‧ ml/min/‧ m‧) (ver sección
Kim Min June!¡ KIM Min- jun!
Při použití této tabulky dávkování je nutno stanovit pacientovu clearance kreatininu (CLcr) v ml/minPara utilizar esta tabla de dosificación se necesita una estimación del aclaramiento de creatinina (CLcr), en ml/min, del paciente
z německé pevné sítě; mobilní telefon v Německu maximálně 0,42 €/min.desde la red fija alemana; red móvil en Alemania máximo 0,42 €/min.
U pacientů s těžkou poruchou funkce ledvin (clearance kreatininu < ‧ ml/min) je léčba přípravkem Pradaxa kontraindikována (viz bodEl tratamiento con Pradaxa en pacientes con insuficiencia renal grave (aclaramiento de creatinina < ‧ ml/min) está contraindicado (ver sección
Ve studii s diabetiky ‧. typu s chronickou renální nedostate ností (clearance kreatininu < ‧ ml/min) byla hodnocena bezpe nost a snášenlivost snížené dávky sitagliptinu, které byly celkov podobné jako u placebaEn un ensayo en pacientes con diabetes tipo ‧ e insuficiencia renal crónica (aclaramiento de creatinina < ‧ ml/min), se investigaron la seguridad y la tolerabilidad de dosis reducidas de sitagliptina y fueron en general similares a las del placebo
Maximální netto výkon ... kW při ... min–‧ (hodnota uváděná výrobcemMáxima potencia neta: ... kW a ... min-‧ (valor declarado por el fabricante
Iniciální dominantní poločas trvá ‧, ‧ min (průměr +/-SD), což je ‧x déle než u přirozeného t-PALa vida media dominante inicial es de ‧ ± ‧ (media ± DE) min, la cual es cinco veces más prolongada que la del t-PA natural
Renální clearance levetiracetamu je ‧, ‧ ml/min/kg, pro ucb L‧, ‧ ml/min/kg, což ukazuje, že levetiracetam se vylučuje glomerulární filtrací s následnou tubulární reabsorpcí a že primární metabolit se kromě glomerulární filtrace vylučuje i aktivní tubulární sekrecíEl aclaramiento renal de levetiracetam y de ucb L‧ es de ‧ y de ‧ ml/min/kg respectivamente, lo que indica que levetiracetam se excreta por filtración glomerular con subsiguiente reabsorción tubular y que el metabolito primario se excreta también por secreción tubular activa en adición a la filtración glomerular
Těžká porucha funkce ledvin (clearance kreatininu < ‧ ml/min) (viz bodInsuficiencia renal grave (aclaramiento de creatinina < ‧ ml/min) (ver sección
U pacientů (n=‧) s CLcrea mezi ‧ ml/min byl průměrný CL/F redukován o ‧ % v porovnání s pacienty s normálními renálními funkcemiEn ‧ pacientes con CLcrea entre ‧ y ‧ ml/min, el CL/F medio se redujo un ‧ % comparado con el de pacientes con función renal normal
pohyb vozidla: vozidlo se musí pohybovat poháněno vlastním motorem přímou jízdou po rovině rychlostí ‧ plus nebo minus ‧ km/hmovimiento del vehículo: éste deberá desplazarse, movido por su propio motor, en línea recta, por una superficie plana a una velocidad de ‧ ± ‧ km/h
Rezervace bude omezena mini mango dodání dokončena do začátku srpna, prosím, ještě chvíli počkat.Mini Mango libro tendrá un tope de entrega terminada a principios de agosto, tendrá que esperar un tiempo más.
Dabigatran je vylučován zejména v nezměněné formě močí rychlostí přibližně ‧ ml/min, což odpovídá rychlosti glomerulární filtraceEl dabigatrán se elimina principalmente en forma inalterada por la orina, a una tasa de aproximadamente ‧ ml/min que se corresponde con la tasa de filtración glomerular
Farmakokinetické výsledky ukazují, že eliminační poločas je u dětí kratší (‧, ‧ hodiny) než u dospělých (‧, ‧ hodiny), a že zdánlivá tělesná clearance je u dětí rychlejší (‧, ‧ ml/min/kg) než u dospělých (‧, ‧ ml/min/kgLos resultados farmacocinéticos indicaron que la vida media era inferior (‧ horas) que para adultos (‧ horas) y el aclaramiento aparente era más rápido (‧ ml/min/kg) que para adultos (‧ ml/min/kg
Hořlavý plyn: ‧ ml/min H‧, ‧ ml/min syntetického vzduchuGas de combustión: ‧ ml/min H‧, ‧ ml/min de aire sintético. Debido a lo elevado del flujo de gas portador, la boquilla de la llama debe ser particularmente ancha
důlní elektroinženýr (mine electrical engineeringeniero eléctrico de minas (mine electrical engineer
Pronájem a půjčování automobilovýh dopraníh prostředků, Přepravy osobní autmobilovou dopravou, Přepravy pasažérů, Přepravy autobusové mezimestské, Přepravy autobusové místní, Služby přepravy nákladů a pasažérů mini autobusem, Přepravy autobusové turistické, Dopravy dětských kolektivů, skupin, Přepravy pasažérů mezinárodnímy linky.Alquilo de vehiculos, Transporte de pasajeros en coches, Transporte de pasajeros, Transporte en autobus a larga distancia, Transporte local en autobus, Transporte de pasajeros y mercancias en camioneta, Transporte turistico en autobus, [no translation], Transporte de pasajeros en lineas internacionales.
Mostrando página 1. 3241 encontrado frases búsqueda de una frase mini.Se encuentra en 1,287 ms.Las memorias de traducción son creados por humanos, pero alineado por computadora, que puede provocar errores. Ellos vienen de muchas fuentes y no se registran. Te lo advierto.