Las traducciones a español:

  • mini   
    [automóvil]

Frases similares en el diccionario de checo español. (13)

boj proti minámacción antiminas
ho či minhồ chí minh
Ho Či MinHo Chi Minh
minamina
Minami TorišimaMinami Torishima
minusmenos
NHL Plus/Minus AwardNHL Plus/Minus Award
pozemní minamina terrestre
Pozemní minaMina terrestre
Provincie MinoProvincia de Mino
ťiang ce-minjiang zemin
žen-min ž'-paodiario del pueblo
Žen-min ž’-paoDiario del Pueblo

Oraciones de ejemplo con "mini", memoria de traducción

add example
Pro motory se zdvihovým objemem menším než ‧,‧ dm‧ na válec a s otáčkami při jmenovitém výkonu vyššími než ‧ minPara motores con una cilindrada unitaria inferior a ‧,‧ dm‧ y un régimen de potencia nominal superior a ‧ min
Čína se však na rozdíl od Japonska nepodvolí výzvám ke strmé jednorázové revalvaci žen-min-pi.Sin embargo, a diferencia de Japón, China no va a acceder a las peticiones de un drástica y única revaluación del yuan.
Nejvyšší otáčky bez zatížení: ... minRégimen máximo sin carga: ... min
otáčky na konci intervalu ............ ot/minrégimen al final del margen: ............ min
proteiny celkem: min. ‧,‧ %Proteínas totales: mín. ‧,‧ %
Řekl, že mne bude kontrolovat co ‧ minDijo que vendrá a verme cada ‧ minutos
V typické studii na pacientech s průměrnou clearance kreatininu ‧ ml/min byl eliminační poločas hydrochlorothiazidu prodlouženEn un estudio típico realizado en pacientes con un aclaramiento medio de creatinina de ‧ ml/min la semivida de eliminación de hidroclorotiazida estaba aumentada
Jejich hlavní poselství pro nové členské státy spočívalo v tom , že Leader je tím , co se z něj udělá ! To bylo úvodem k mini plenárním zasedáním o „ budování institucí “ .Su mensaje principal a los nuevos Estados miembros fue que Leader es todo lo que se quiera que sea .
U pacientů s clearance kreatininu ≥ ‧ ml/min není úprava dávkování nutnáNo es necesario realizar ajuste de dosis en pacientes con insuficiencia renal cuyo aclaramiento de creatinina sea ‧ ml/min
Vrcholem oslav byly ohňostroje, dračí tance a návštěva prezidenta Ťiang Ce-mina.Los fuegos artificiales, las danzas del dragón y la visita del presidente Jiang Zemin marcaron las celebraciones.
Netto výkon a maximální ‧minutový výkon pro elektrická hnací ústrojí udávaný výrobcem pro typ hnacího ústrojí může být přijat, pokud se neliší o více než ±‧ % pro maximální výkon a o více než ±‧ % pro ostatní body měření na křivce s tolerancí otáček ±‧ % nebo v intervalu otáček (X‧/min-‧ + ‧ %) až (X‧/min-‧ – ‧ %) (kde X‧ < X‧) od hodnot naměřených technickou zkušebnou na hnacím ústrojí dodaném ke zkouškámLa potencia neta y la potencia máxima durante ‧ minutos de grupos motopropulsores indicadas por el fabricante para el tipo de grupo motopropulsor se aceptarán si no difieren en más de ± ‧ % de la potencia máxima ni en más de ± ‧ % en los demás puntos de medición de la curva, con una tolerancia de ± ‧ % para el régimen del motor, o con un régimen de motor comprendido entre (X‧ min-‧ + ‧ %) y (X‧ min-‧- ‧ %) (X‧ < X‧), respecto a los valores medidos por el servicio técnico en el grupo motopropulsor sometido a ensayo
Rozpusťte složky, zkontrolujte pH a sterilizujte v autoklávu při ‧ °C po dobu ‧ minDisolver los ingredientes, verificar el pH y esterilizar en autoclave a ‧ °C durante ‧ minutos
Doba trvání poslední fáze musí být ‧ minDuración del último tramo escalonado: ‧ mn
Věc T-450 / 05 , Automobiles Peugeot a Peugeot Nederland versus Komise.Věc COMP / 38.771 , Europäischer BMW- und Mini Partnerverband e.V. / BMW AG.Věc COMP / 38.864 , PO / General Motors – Opel dohody o prodeji a věc COMP / 38.901 , Verband Deutscher Opel-Händler / Adam Opel.Co se týče ostatních otázek vznesených jedním sdružením obchodníků , diskuse stále probíhají.Nařízení Komise ( ES ) č . 1400 / 2002 o použití čl .( servicio de venta y de postventa de vehículos automóviles . Este reglamento ha sido sustituido posteriormente por el Reglamento ( CE ) no 1400/ 2002 de la Comisión ( DO L 203 de 1.8.2002).Asunto T-450/ 05 , Automobiles Peugeot y Peugeot Nederland/ Comisión . Asunto COMP/ 38.771 , Europäischer BMW- und Mini Partnerverband e.V./ BMW AG . Asunto COMP/ 38.864 , PO/ General Motors .
Žadatelé jsou vyzváni, aby se řídili články ‧ a ‧.‧ horního zákoníku (code minier) a vyhláškou č. ‧-‧ ze dne ‧. června ‧ o důlních pracích, pracích podzemního skladování a o báňském úřadu a úřadu pro podzemní skladování (décret no ‧-‧ du ‧ juin ‧, relatif aux travaux miniers, aux travaux de stockage souterrain et à la police des mines et des stockages souterrains) (Úřední věstník Francouzské republiky ze dne ‧. červnaSe invita a los solicitantes a remitirse a los artículos ‧ y ‧.‧ del Código minero y al Decreto no ‧-‧, de ‧ de junio de ‧, relativo a los trabajos de minería, a los trabajos de almacenamiento subterráneo y a la policía de minas y de almacenamientos subterráneos (Journal officiel de la République française de ‧ de junio de
Hladina akustického tlaku stojícího vozidla je ‧ dB(A) při ‧ ot/minEl nivel sonoro del vehículo parado es de ‧ dB(A) a ‧ rev/min
Maximální výkon:...kW při... ot/minMáxima potencia neta:... kW a. min
Část této položky se využije na akce na kontrolu a odstraňování protipěchotních min (APL), zbytků vojenských výbušnin (ERW) a nezákonně držených ručních palných zbraní a lehkých zbraní (SALWUna parte de este crédito se utilizará para acciones de control y retirada de minas antipersona, de restos bélicos explosivos y de armas ligeras y de pequeño calibre ilegales
Mezi naše iniciativy patří podpora na obnovu a investiční nástroje na Balkáně v období po válce , humanitární pomoc a podpora obnovy v Afghánistánu , humanitární pomoc v Iráku , zákaz nášlapných min a konkrétní akce , jejichž cílem bylo zast avit odvádění dětí jako dětských vojáků v Africe .Hemos fomentando constantemente la estabilidad internacional a través de la solidaridad y presionando a favor del cambio en países con regímenes represivos , como fue el caso de Sudáfrica y el apartheid .
Užití u pacientů s vážným poškozením ledvin (clearance kreatininu < ‧ ml/min/‧, ‧ m‧) se nedoporučuje (viz bod ‧. ‧ aNo se recomienda el uso de Zavesca en pacientes con insuficiencia renal grave (aclaramiento de creatinina < ‧ ml/min/‧ m‧) (ver secciones ‧ y
Jestliže se Čína pokusí zvýšením úrokových sazeb snížit svou peněžní nabídku, vyvolá tak odpovídající nárůst poptávky po žen-min-pi, protože snahou zahraničního kapitálu bude využít vyšších úrokových sazeb u čínských aktiv.Si China intenta reducir su masa monetaria aumentando los tipos de interés, desencadenará un aumento correspondiente en la demanda de renminbi, pues el capital extranjero procura sacar ventaja de los tipos de interés más altos de los activos chinos.
Jestliže polovina součtu položek v čl. ‧ písm. l) až r) převyšuje součet položek v čl. ‧ písm. d) až h), odečte se tento rozdíl od součtu položek v čl. ‧ písm. a) až c) minus i) až kCuando la mitad del total de los elementos l) a r) supere el total de los elementos d) a h) del artículo ‧, se deducirá el excedente del total de los elementos a) a c) menos i) a k) del artículo
Pacienti s mírnou až střední renální insuficiencí (clearence kreatininu od ‧ do ‧ ml/min) by se měli vyvarovat současného užívání pemetrexedu s NSAIDs (např. ibuprofen) nebo s vyššími dávkami kyseliny acetylsalicylové ‧ dny před podáním pemetrexedu, v den jeho podání a nejméně ‧ dny po podání pemetrexedu (viz bodEn pacientes con insuficiencia renal leve a moderada (aclaramiento de creatinina de ‧ a ‧ ml/min), debe evitarse la administración concomitante de pemetrexed con AINEs (p. ej. ibuprofeno) o ácido acetilsalicílico a dosis elevadas durante ‧ días antes, el mismo día y dos días después de la administración de pemetrexed (ver sección
Mostrando página 1. 3374 encontrado frases búsqueda de una frase mini.Se encuentra en 0,667 ms.Las memorias de traducción son creados por humanos, pero alineado por computadora, que puede provocar errores. Ellos vienen de muchas fuentes y no se registran. Te lo advierto.