Las traducciones a español:

  • torrent   
  • torrente   

Frases similares en el diccionario de catalán español. (17)

Álvaro Figueroa y Torres MendietaConde de Romanones
Cuatro Torres Business AreaCuatro Torres Business Area
Estret de TorresEstrecho de Torres
Feliu Formosa i TorresFeliu Formosa
Francesc Vicent Garcia i TorresFrancesc Vicent Garcia i Torres
Illencs de l’estret de TorresIsleños del estrecho de Torres
Juan Francisco TorresJuan Francisco Torres
Manuel Montt TorresManuel Montt
Miguel TorresMiguel Torres Gómez
torradacarne asada; pan tostado; tostada
torradoratostadora
torrartostar; asar
Torres BessonesTorres Gemelas; World Trade Center
Torres de BolonyaTorres de Bolonia
Torres de HanoiTorres de Hanoi
Torres PetronasTorres Petronas
torróturrón

Oraciones de ejemplo con "torrent", memoria de traducción

add example
Fita 1 : se situa al punt d ' intersecció entre el torrent de Ferreres i el Pont d ' en Nadal .Mojón 1 : se sitúa en el punto de intersección entre el torrente de Ferreres y El Pont d ' en Nadal .
Camprodon : deserta en concurs precedent , el senyor Rafael Delgado Torres , notari d ' oposició .Camprodon : desierta en concurso precedente , el señor Rafael Delgado Torres , notaria de oposición .
CEIP Pere Torrent ( Lloret de Mar ) , codi : 17002107 , a l ' IES Lloret de Mar ( Lloret de Mar ) , codi : 17008811 .CEIP Pere Torrent ( Lloret de Mar ) , código : 17002107 , al IES Lloret de Mar ( Lloret de Mar ) , código : 17008811.
Cal dibuixar en un plànol independent tots els torrents o rius afectats per l ' actuació , amb el espai de protecció fluvial corresponent , així com presentar els estudis hidrològics i hidràulics respectius ( en règim gradualment variat ) , per a estimacions de les afeccions de les avingudes de 10 , 100 i 500 anys de període de retorn , presentant els perfils transversals en els punts més crítics , amb indicació de l ' alçada assolida per la làmina d ' aigua .Es necesario dibujar en un plano independiente todos los torrentes o ríos afectados por la actuación , con el correspondiente espacio de protección fluvial , así como presentar los respectivo s estudios hidrológicos e hidráulicos ( en régimen gradualmente variado ) , para estimaciones de las afectaciones de las avenidas de 10 , 100 y 500 años de periodo de retorno , presentando los perfiles transversales en los puntos más críticos , indicando la altura alcanzada por la lámina de agua .
Fita 7 : se situa al Bac del Regué , a uns dos-cents seixanta metres al sud del torrent de Palou .Mojón 7 : se sitúa en el Bac del Regué , a unos doscientos sesenta metros al sur del torrente de Palou .
Aquesta revisió de la delimitació de l ' entorn en el sector del Puig d ' en Torró és una reducció respecte l ' àmbit inclòs a la delimitació de 1975 , però queda justificada pel fet que la seva topogra fia , que s ' enfila ràpidament respecte el pla , i el planejament urbanístic , que el considera zona rústega , no el fan viable per edificar , especialment tenim en compte els amplis espais plans d ' expansió que es troben a llevant i migdia del nucli .Esta revisión de la delimitación del entorno en el sector del Puig d ' en Torró es una reducción respecto al ámbito incluido en la delimitación de 1975 , pero queda justificada por el hecho de que su topografía , que se eleva rápidamente desde la planicie , y el planeamiento urbanístico , que lo considera zona rústica , no lo hacen viable para edificar , especialmente teniendo en cuenta los amplios espacios planos de expansión que se encuentran a levante y a mediodía del núcleo .
.1 Aprovar definitivament la Modificació puntual del Pla general d ' ordenació urbana en l ' àmbit del solar situat a l ' avinguda Torrent Malet-Carrer Enric Borràs , de Premià de Mar , promoguda i tramesa per l ' Ajuntament ..1 Aprobar definitivamente la Modificación puntual del Plan general de ordenación urbana en el ámbito del solar situado en la avenida Torrent Malet-Calle Enric Borràs , de Premià de Mar , prom ovida y remitida por el Ayuntamiento .
Títol : Connexió dels dipòsits de 500 m 3 de Torrades i el s Sants Metges .Título : Conexión de los depósitos de 500 m3 de Torrades y Els Sants Metges .
Fita 18 : se situa als Emprius , a uns vint-i-cinc metres del torrent del Collet de Pujarnol .Mojón 18 : se sitúa en Els Emprius , a unos veinticinco metros del torrente del Collet de Pujarnol .
1.1 Es manté una separació entre les torres i l ' avinguda del Maresme ( carretera N-II ) d ' un mínim de 10 m des de la línia de la calçada , tal com es proposa en la resta del sector , excepte que s ' autoritzi la reducció pel titular de la carretera .1.1 Se mantiene una separación entre las torres y la avenida del Maresme ( carretera N-II ) de un mínimo de 10 m desde la línea de la calzada , tal y como se propone en el resto del sector , excepto que se autorice la reducción por el titular de la carretera .
Hi ha hagut un error mentre es carregava el torrent % ‧.. El torrent probablement és corrupte o no és un fitxer torrentUn error ocurrió mientras la carga del torrent %‧. El torrent está probablemente corrupto o no es un archivo de torrent
.1 Aprovar definitivament la modificació del Pla parcial Torrent de Llops relativa a l ' admissió de l ' ús sanitarioassistencial en l ' illa qualificada amb clau 15 , limitada pels carrers Josep Servat , Josep Tarradellas , avinguda Francesc Riera i carrer Josep Irla , de Martorell , promoguda pel senyor Manel Ramírez Tejero , en representació de l ' entitat mercantil Proinver 77 , SL , i tramesa per l ' Ajuntament ..1 Aprobar definitivamente la modificación del Plan parcial Torrent de Llops relativa a la admisión del uso sanitario-asistencial en la manzana calificada con clave 15 , limitada por la s calles Josep Servat , Josep Tarradellas , avenida Francesc Riera y calle Josep Irla , de Martorell , promovida por don Manel Ramírez Tejero , en representación de la entidad mercantil Pronver , 77 , SL , y enviada por el Ayuntamiento .
Fita 6 : se situa a la Masia , a uns dos-cents metres al nord-est del torrent Fondo i a uns dos-cents seixanta metres al sud-est de la Masia .Mojón 6 : se sitúa en La Masia , a unos doscientos metros al noreste del torrente Fondo y a unos doscientos sesenta metros al sureste de La Masia .
Escola Sant Esteve de Guialbes ( V ilademuls ) , codi : 17004153 a Institut Pere Alsius i Torrent ( Banyoles ) , codi : 17000305 .Escuela
Es corregeix el plànol 3B , incorporant al sòl no urbanitzable les zones verdes del torrent del Bugarai , d ' acord amb la MPOUM de l ' equipament educatiu a l ' àmbit del Tint , així com corregint l ' àmbit tramat situat al nord-est de Torre Marimon , d ' acord amb la MPOUM de la finca Torre Marimon .Se corrige el plano 3B , incorporando al suelo no urbanizable las zonas verdes del torrente de El Bugarai , de acu erdo con la MPOUM del equipamiento educativo en el ámbito de El Tint , así como corrigiendo el ámbito tramado situado al noreste de Torre Marimon , de acuerdo con la MPOUM de la finca Torre Marimon .
Fita 8 : se situa als Plans , a un setanta-cinc metres a l ' oest d ' un torrent de nom desconegut per a les persones presents .Mojón 8 : se sitúa en Els Plans , a un os setenta y cinco metros al oeste de un torrente de nombre desconocido para las personas presentes .
Modificació puntual del Pla general d ' ordenació , que comporta també la de l ' estudi de detall , de l ' illa delimitada per la carretera de Vilassar de Dalt , el torrent Fontsanta i el carrer d ' Enric Granados ( can Farrerons ) , al terme municipal de Premià de MarModificación puntual del Plan general de ordenación , que comp orta también la del estudio de detalle , de la manzana delimitada por la carretera de Vilassar de Dalt , el torrente Fontsanta y la calle de Enric Granados ( Can Farrerons ) , en el término municipal de Premià de Mar
Modif icació puntual de les Normes subsidiàries de planejament a l ' àmbit del Pla especial de millora urbana 1 Torrent de Mitjavila , al terme municipal de Sant Hipòlit de VoltregàModificación puntual de las Normas subsidiarias de planeamiento en el ámbito del Plan especial de mejora urbana 1 Torrent de Mitjavila , en el término mun icipal de Sant Hipòlit de Voltregà
Fita 11 : se situa a l ' eix de les aigües corrents del torrent d ' Aigua de Llinars , a uns trenta-tres metres a l ' oest de la carretera de Llinars i a uns setanta-cinc metres a l ' est de la Caseta .Mojón 11 : se sitúa en el eje de las aguas corrientes del torrente de Aigua de Llinars , a unos treinta y tres metros al oeste del la carretera de Llinars y a unos setenta y cinco metros al este de La Caseta .
Adreça : c . Sant Pere Claver , 12-18 , i passatge Torras i Bages , s / n .Dirección : c. Sant Pere Claver , 12-18 , y pasaje Torras i Bages , s/ n.
a ) Les instal · lacions s ' han de realitzar segons el projecte subscrit pel senyor Alfredo Mas Torres , enginyer industrial , col · legiat núm .a ) La instalación deberá ejecutarse de acuerdo con el proyecto suscrito por el señor Alfredo Mas Torres , ingeniero industrial , colegiado núm .
La línia de terme reconeguda entre les fites quarta i cinquena és l ' eix de les aigües corrents del torrent tributari del riu Ter fins a la seva intersecció amb l ' eix de les aigües corrents del riu esmentat , per on continua per aquest últim eix fins al punt d ' intersecció amb l ' eix de les aigües corrents del torrent de l ' Illa .La línea de término reconocida entre los mojones cuarto y quinto es el eje de las aguas corrientes del torrente tributario del río Ter hasta su intersección con el eje de las aguas corrientes del río mencionado , por donde continua por este último eje hasta el punto de intersección con el eje de las aguas corriente del torrente de L ' Illa .
g ) Establir una zona de protecció de 3 m respecte al perímetre de les torres elèctriques que es troben a la zona afectada .g ) Establecer una zona de protección de 3 m con respecto al perímetro de las torres eléctricas que se encuentran en la zona afectada .
Modificacions constructives a l ' encreuament del riu Anoia i el torrent de can Bargalló , nou traçat de la canalització al seu pas pel barri de Sant Salvador , al terme municipal de Gelida , entre els vèrtexs V-65 i V-70 , per adaptar-lo al nou pla urbanístic , canvi d ' ubicació de l ' armari de regulació per al subministrament a Gelida , d ' acord amb les manifestacions efectuades per l ' ajuntament i el particular afectat , modificacions de la zona d ' ocupació temporal de les obres de construcció de la conducció per respectar les infraestructures existents , i depuració de la relació de propietaris afectats .Modificaciones constructivas en el cruce del río Anoia y el torrente de Can Bargalló , nuevo trazado de la canalización a su paso por el barrio de Sant Salvador , en el término municipal de Gelida , entre los vértices V-65 y V-70 , para adaptarlo al nuevo plan urbanístico , cambio de ubicación del armario de regulación para el suministro a Gelida , de acuerdo con las manifestaciones efectuadas por el ayuntamiento y el particular afectado , modificaciones de la zona de ocupación temporal de las obras de construcción de la conducción para respetar las infraestructuras existentes , y depuración de la relación de propietarios afectados .
Fita 8 : se situa als boscos de Can Roure , al marge est d ' un petit torrent .Mojón 8 : se sitúa en los bosques de Can Roure , en el margen este de un pequeño torrente .
Mostrando página 1. 2123 encontrado frases búsqueda de una frase torrent.Se encuentra en 0,748 ms.Las memorias de traducción son creados por humanos, pero alineado por computadora, que puede provocar errores. Ellos vienen de muchas fuentes y no se registran. Te lo advierto.