Las traducciones a español:

 • ojalá   
  (Phrase  )
 • si tan siquiera   
  (Phrase  )
 • si tan solo   
  (Phrase  )
 •    
  (Phrase  )
 • si   

Oraciones de ejemplo con "tant de bo", memoria de traducción

add example
Serie' m negligents de no dir que & quantaplus; està sent construït per voluntaris. Molta gent sent que no pot col· laborar al codi obert per algun motiu o altra. Probablement el sentiment general sigui que no tenen les habilitats. & quantaplus; s' ha desenvolupat de manera que permet tant a no programadors com a programadors el poder ajudar a estendre & quantaplus;. També està l' assumpte de la documentació. El programari, ja sigui propietari o lliure/de codi obert, tan sols és bo si també ho és la seva documentació. Estem segurs de que hi ha algun lloc en & quantaplus; en el que el vostre temps serà molt benèficSería un descuido por nuestra parte no decir que & quantaplus; está siendo desarrollado por volumntarios. Mucha gente siente que no puede colaborar al código abierto por algún motivo u otro. Probablemente el sentir general sea que no tienen las habilidades suficientes. & quantaplus; se ha desarrollado de forma que permita que tanto no programadores como programadores puedan ayudar a extender & quantaplus;. También está el asunto de la documentación. El software, ya sea propietario o libre/de código abierto, sólo es bueno si también lo es la documentación. Estamos seguros de que hay algún lugar en & quantaplus; en el que su tiempo será muy beneficioso
Tant de bo paressin de pegar- meOjalá dejaran de pegarme
Vols dir que tant de bo estiguessis mort?¿ Quieres decir que ojalá estuvieses muerto?
Tant de bo sabés cantarOjalá supiera cantar
Tant de bo em creguésOjalá me creyera
Tant de bo se n' anés a casa amb la restaOjalá se hubiese ido a casa con los otros
Tant de bo es podreixin al fastigós infern d' on vénenOjalá se pudran en ese apestoso infierno del que proceden
Tant de bo estigués amb la meva mamàOjalá estuviese con mi mamá
Tant de bo s' enfonsi!A ver si se hunde
Tant de bo sabés com s' acabarà aixòOjalá supiera cómo acabará esto
Tant de bo ja competísOjalá ya compitiese
Tant de bo hagués estat pescadorOjala hubiera sido pescador
Les imatges de mapa de bits es composen de punts individuals. Aquest tipus de fitxer és molt bo per a fotografies i dibuixos complexos. L' inconvenient d' usar imatges de mapes de bits és que quan canvieu la mida de la imatge en la pàgina, hi ha una pèrdua de detall menor. Els noms de fitxer d' aquestes imatges solen acabar en jpeg, png o gifLas imágenes de bits mapeados se componen de puntos individuales. Este tipo de archivo es muy bueno para fotografías y dibujos complejos. El inconveniente de usar imágenes de mapas de bits es que cuando cambia el tamaño de la imagen en la página, hay una pérdida de detalle. Los nombres de archivo de tales imágenes suelen acabar en jpeg, png o gif
Un exemple: toqueu en un grup i, de tant en tant, doneu concerts en directe. Per a notificar als/les vostres fans els concerts, podeu tenir una llista de correu. Si useu & korganizer; per a organitzar les dates, podeu simplement escollir l' opció Planifica Publica informació de l' ítem..., posar l' adreça de la llista de correu i l' esdeveniment serà enviat. Els subscriptors de la llista de correu que usin & korganizer; tindran inserida automàticament la data del concert en els seus calendarisUn ejemplo: toca en un grupo y, de vez en cuando, hace conciertos en directo. Para notificar a sus seguidores sobre los conciertos, puede tener una lista de correo. Si usa & korganizer; para organizar las fechas de sus conciertos, puede simplemente seleccionar la opción Planificar Publicar información del elemento..., poner la dirección de la lista de correo y el evento se enviará. Los suscriptores de la lista de correo que usen & korganizer; tendrán insertada automáticamente la fecha del concierto en sus calendarios
El & krita; ho pot fer per vosaltres: en el & krita;, un color no és (pràcticament) mi un conjunt de números, un per a cada canal de color; és un conjunt de números amb una informació adjuntada. I aquesta informació extra està continguda en un perfil, el vostre escàner té un perfil, la vostra càmara ha de tenir un perfil i la vostra pantalla té un perfil. Quan es passa informació de la imatge a la pantalla, es comproven els perfils i es computa el color correcte. Això pot causar una mica de lentitud, de tant en tant, però el resultat és que podeu treballar amb colors, per comptes dels tripleits RGB quasi sense sentit& krita; puede hacer esto por usted: en & krita;, un color nunca (o casi nunca) es simplemente una serie de números, uno para cada canal de colores. Es una serie de números con información codificada. Y la información extra está contenida en un perfil: su imagen tiene un perfil, su escáner tiene un perfil, su cámara debería tener un perfil y su pantalla tiene un perfil. Cuando pasa información de su imagen a su pantalla, se comprueban los perfiles y se tiene en cuenta el color adecuado. Esto puede provocar cierta ralentización, ahora y más tarde, pero el resultado es que puede trabajar con colores en lugar de con tripletes RGB casi sin significado
Aquest plafó conté una llista de les carpetes de missatges (d' altres programes de correu les anomenen bústies). Per a seleccionar una carpeta, simplement feu clic a sobre seu. Els missatges continguts en la carpeta apareixeran en el plafó de capçaleres. La llista de carpetes pot mostrar-se tant en mode de vista curta, ocupant una petita porció del costat esquerra de la pantalla, i en vista llarga, que ocupa tota la part esquerra de la pantalla però que és capaç de mostrar més bústies. Podeu canviar entre aquests modes de vista en Aparença/Format en el diàleg Arranjament Configura & kmail;.... Per a més informació a sobre com utilitzar-les mireu en la secció de carpetesEste panel contiene una lista de las carpetas de mensajes (otros programas de correo las denominan buzones). Para seleccionar una carpeta, pinche sobre ella. Los mensajes contenidos en la carpeta aparecerán en el panel de encabezados. El número de mensajes no leidos y el número total de mensajes en la carpeta seleccionada aparecen ahora en la barra de estado. Las carpetas se pueden mostrar tanto en modo de vista corta, ocupando una pequeña porción del lado izquierdo de la pantalla, y en vista larga, que ocupa toda la parte izquierda de la pantalla pero es capaz de mostrar más buzones. Puede cambiar entre estos modos de vista en Aspecto/Formato en el cuadro de diálogo Preferencias Configurar & kmail;.... Vea también la sección de carpetas para más información sobre como utilizarlas
El filtre Mapa de bonys agafa dues capes i usa una d' elles per a convertir l' altra de manera que doni la impressió de profunditat. La capa objecte (la capa a transformar) és la capa que ha de rebre l' aspecte tridimensional. La capa de mapa de bonys és una capa d' escala de grisos, que es llegeix i s' usa per a determinar l' alçada per a cada punt de la capa objecte. Alternativament, la mateixa capa es pot usar tant per a capa objecte com per a capa de mapa de bonysEl filtro Mapa de colisiones recibe dos capas y usa una de ellas para convertir la otra para proporcionar una ilusión de profundidad. La capa objeto (la capa que se va a transformar) es la capa real que debe recibir el aspecto tridimensional. La capa de mapa de colisiones es una capa en escala de grises, que se interpreta para determinar la altura de cada punto de la capa objeto. También se puede usar la misma capa tanto como capa de objeto como para capa del mapa de colisiones
Especifica com hauria d' afectar a la propietat de finestra: No afecta: La propietat de finestra no es veurà afectada i, per tant, s' usarà la seva gestió per omissió. En triar aquesta opció s' evitarà que s' apliquin valors de finestra més genèrics. Aplica inicialment: Només s' assignarà el valor a la propietat de finestra després de crear la finestra. No s' efectuarà cap més canvi. Recorda: Es recordarà el valor de la propietat de finestra i, cada cop que es creï la finestra, s' aplicarà el darrer valor recordat. Força: Sempre es forçarà la propietat de finestra al valor donat. Aplica ara: La propietat de finestra s' establirà al valor donat immediatament i no s' efectuarà més tard (després s' esborrarà aquesta acció). Força temporalment: La propietat de finestra es forçarà al valor donat fins que s' oculti (aquesta acció s' esborrarà després que la finestra s' ocultiEspecificar como debería afectarle la propiedad de la ventana: No le afecta: La propiedad de la ventana no se verá afectada y por tanto se utilizará el modo predeterminado de manejo. Al especificar esto las preferencias más genéricas de la ventana se bloquearán. Aplicar inicialmente: La propiedad de la ventana sólo cambiará al valor dado después de crearse. No se aplicará ningún cambio posterior. Recordar: Se recordará el valor de la propiedad de la ventana y cada vez que la ventana se cree se aplicará el último valor utilizado.. Forzar: La propiedad de la ventana se forzará a que tome el valor fijado. Forzar temporalmente: La propiedad de la ventana se fijará al valor dado hasta que se oculte (esta acción se eliminará cuando la ventana se oculte
El plegat de codi us permet ocultar parts d' un document en l' editor, facilitant la visió de documents llargs. En & kate; les regions plegables es calculen usant regles definides en les definicions de ressaltat de sintaxi, i per tant només està disponible en alguns formats (típicament codi font de programes, tals com el de marques XML i similars). La majoria de les definicions de ressaltat suporten plegat de codi i també us permeten definir manualment regions plegables, generalment usant les paraules clau BEGIN i ENDEl plegado de código le permite ocultar partes de un documento en el editor, haciendo sencilla la visión general de los documentos. En & kate; las regiones plegables se calculan utilizando reglas definidas en las definiciones de resaltado de sintaxis, y por tanto solo está disponible en algunos formatos (suelen ser código fuente de programas, tales como XML). La mayor parte de las definiciones de resaltado soportan plegado de código y también le permiten definir manualmente regiones plegables, generalmente utilizando las palabras clave BEGIN y END
p, li { white-space: pre-wrap; } Planificació batch (des del Linux ‧. ‧. ‧.) Aquesta política és similar a la normal, excepte que aquesta política provocarà que el planificador sempre assumeixi que el procés és intensiu d' UCP. Per tant, el planificador aplicarà una petita penalització de planiicació, de manera que aquest procés serà lleugerament desfavorable en els decisions de planificació. Aquesta política és útil per càrregues de treball no interactives i que no voldreu baixar els seu valor de " nice ", i per a càrregues de treball que necessiten una política de planificació determinista sense interactivitat que causi preemptivitat extra (entre les càrregues de treball de les tasquesp, li { white-space: pre-wrap; } Planificación por lotes (Desde Linux ‧.‧.) Esta política es similar a la Normal, excepto que ésta hará que el planificador asuma que el proceso es intensivo de CPU. Consecuentemente el planificador aplicará una pequeña penalización de forma que el proceso esté un poco desfavorecido en las decisiones de planificación. Esta política es útil para cargas de trabajo no interactivas, pero para las que no quiere bajar su prioridad y para cargas para las que quiere una política de planificación determinista sin interactividad que cause cambios de contexto extras (entre tareas
Aquesta opció defineix quins usuaris que comparteixen aquesta carpeta han de tenir períodes " ocupat " a les seves llistes d' ocupació i han de veure les alarmes per als esdeveniments o tasques d' aquesta carpeta. Aquest valor s' aplica només a les carpetes Calendari i Tasques. (Per a les tasques només s' usa per a les alarmes). Exemple de casos d' ús: si el patró comparteix una carpeta amb la seva secretaria, només el patró s' ha de marcar com a ocupat durant les seves reunions, per tant hauria de seleccionar " Admins ", ja que la secretaria no té drets d' administració a la carpeta. D' altra banda, si un grup de treball comparteix un calendari per a les seves reunions, tots els lectors de les carpetes s' han de marcar com a ocupats durant les reunions. Una carpeta de tota l' empresa, amb esdeveniments opcionals ha d' usar " Ningú " ja que no se sap qui anirà als esdevenimentsEsta opción define qué usuarios de los que comparten esta carpeta debieran tener periodos en la lista de ocios y ocupaciones y debieran ver las alarmas para las tareas de esta carpeta. Esta opción se aplica sólo a las carpetas « Calendario » y « Tareas » (para las tareas, esta opción sólo se emplea para las alarmas). Ejemplos de utilización: si el jefe comparte una carpeta con su secretaria, sólo el jefe debería poder marcar como ocupado el tiempo para sus reuniones, por lo que debería seleccionar « Admins », mientras que la secretaria no debería tener permisos de administración sobre la carpeta. Por otra parte, si un grupo de trabajo comparte un calendario de reuniones, todos los lectores de las carpetas se deberían marcar como ocupados en las reuniones. Una carpeta de la compañía con eventos opcionales debería usar « Cualquiera », ya que no se sabe quién irá a esos eventos
El Títol s' usa tant com a nom al fitxer d' índex, com a etiqueta de text al títol de la diapositiva. Noteu que aquest títol no afecta els títols de cap de les diapositives de la presentació normal-el títol de la diapositiva és visible usant l' arranjament del projector de Sony abans de començar la mostra de la presentació realEl Título se usa tanto para el nombre del archivo de índice como para la etiqueta de texto de la diapositiva del título. Tenga en cuenta que este título no afecta a los títulos de ninguna de las diapositivas normales de la presentación. La diapositiva del título se ve durante la configuración del proyector previa al comienzo de la visualización de la presentación real
Una vegada esteu segur de que és prou bo per a compartir-lo, envieu el fitxer docrc junt amb una descripció de qualsevol informació pertinent sobre quins documents heu usat al repositori de & quantaplus; per a que el pugui usar la comunitat de & quantaplus;. No us fareu ric, però us sentireu gran sabent que heu contribuït al desenvolupament de la millor plataforma de desenvolupament webUna vez que esté seguro de que es lo suficientemente bueno para ser compartido, envíe el archivo docrc junto con una descripción de cualquier información pertinente sobre qué documentos usó al repositorio de & quantaplus; para que lo pueda usar la comunidad de & quantaplus;. No se hará rico, pero se sentirá genial al saber que ha contribuido al desarrollo de la mejor plataforma de desarrollo web
& ksysguard; és el gestor de tasques del & kde; i el monitor de rendiment. Es caracteritza per una arquitectura client/servidor que permet la monitorització tant de màquines locals com de remotes. La interfície gràfica empra els anomenats sensors per obtenir la informació que mostra. Un sensor pot retornar valors simples o informació més complexa com taules. Per a cada tipus d' informació es proporcionen una o més pantalles. Les pantalles estan organitzades en fulls de treball que es poden desar i carregar independentment els uns dels altres. De manera que & ksysguard; no només és un simple gestor de tasques si no que també és una eina molt potent per a controlar grans granges de servidorsSe caracteriza por una arquitectura cliente-servidor que permite la monitorización de máquinas remotas y locales. El interfaz gráfico utiliza los llamados sensores para obtener la información que muestra. Un sensor puede devolver valores simples o información más compleja como tablas. Para cada tipo de información se proporcionan una o más pantallas. Las pantallas están organizadas en hojas de trabajo que pueden guardarse y cargarse independientemente unas de otras. De modo que & ksysguard; no es sólo un simple administrador de tareas sino también una herramienta muy poderosa para controlar grandes granjas de servidores
En usar l' encastat dels tipus de lletra podeu seleccionar directoris addicionals on KDE hauria de cercar fitxers de tipus de lletra encastables. Per omissió, s' usa el camí del servidor de tipus de lletra X, per tant no cal afegir aquests directoris. El camí de cerca per omissió hauria de ser suficient en la majoria dels casosAl usar tipos de letra embebidos puede seleccionar carpetas adicionales donde KDE debería buscar archivos de tipos de letra embebibles. Por omisión, se usa la ruta de tipos de letra del servidor X, de modo que no es necesaria la adición de carpetas. La ruta de búsqueda debería ser suficiente en la mayor parte de los casos
Mostrando página 1. 28641 encontrado frases búsqueda de una frase tant de bo.Se encuentra en 9,503 ms.Las memorias de traducción son creados por humanos, pero alineado por computadora, que puede provocar errores. Ellos vienen de muchas fuentes y no se registran. Te lo advierto.