Las traducciones a español:

 • ojalá   
  (Phrase  )
 • si tan siquiera   
  (Phrase  )
 • si tan solo   
  (Phrase  )
 •    
  (Phrase  )
 • si   

Oraciones de ejemplo con "tant de bo", memoria de traducción

add example
Tant de bo em creguésOjalá me creyera
Tant de bo ja competísOjalá ya compitiese
Tant de bo s' enfonsi!A ver si se hunde
Tant de bo sabés cantarOjalá supiera cantar
Tant de bo sabés com s' acabarà aixòOjalá supiera cómo acabará esto
Tant de bo hagués estat pescadorOjala hubiera sido pescador
Serie' m negligents de no dir que & quantaplus; està sent construït per voluntaris. Molta gent sent que no pot col· laborar al codi obert per algun motiu o altra. Probablement el sentiment general sigui que no tenen les habilitats. & quantaplus; s' ha desenvolupat de manera que permet tant a no programadors com a programadors el poder ajudar a estendre & quantaplus;. També està l' assumpte de la documentació. El programari, ja sigui propietari o lliure/de codi obert, tan sols és bo si també ho és la seva documentació. Estem segurs de que hi ha algun lloc en & quantaplus; en el que el vostre temps serà molt benèficSería un descuido por nuestra parte no decir que & quantaplus; está siendo desarrollado por volumntarios. Mucha gente siente que no puede colaborar al código abierto por algún motivo u otro. Probablemente el sentir general sea que no tienen las habilidades suficientes. & quantaplus; se ha desarrollado de forma que permita que tanto no programadores como programadores puedan ayudar a extender & quantaplus;. También está el asunto de la documentación. El software, ya sea propietario o libre/de código abierto, sólo es bueno si también lo es la documentación. Estamos seguros de que hay algún lugar en & quantaplus; en el que su tiempo será muy beneficioso
La tramitació de l ' expedient s ' ha realitzat d ' acord amb el que disposen la Llei 23 / 1984 , de 25 de juny , de cultius marins ( BO E núm . 153 , de 27.6.1984 ) ; la Llei 1 / 1986 , de 25 de febrer , de pesca marítima de Catalunya ( DOGC núm . 658 , de 7.3.1986 ) , i el Decret 9 / 1987 , de 15 de gener , sobre cria i recollida de marisc ( DOGC núm . 798 , de 2.2.1987 ) .La tramitación del expediente se ha realizado de acuerdo con lo que disponen la Ley 23/ 1984 , de 25 de junio , de cultivos marinos ( BOE núm . 153 , de 27.6.1984 ) ; la Ley 1/ 1986 , de 25 de febrero , de pesca marítima de Cataluña ( DOGC núm . 658 , de 7.3.1986 ) , y el Decreto 9/ 1987 , de 15 de enero , sobre cría y recogida de marisco ( DOGC núm . 798 , de 2.2.1987 ) .
En els casos de maternit at cal atenir-se a allò que es disposa a l ' article 38 de la Llei 42 / 1994 , de 30 de desembre , de mesures fiscals , administratives i socials ( BO E de 31 de desembre de 1994 ) .En el supuesto de que dicha Ley fuese derogada , la empresa satisfará el complemento necesario para alcanzar el 100 % desde el primer día .
ACORD GOV / 177 / 2010 , d ' 11 d ' octubre , pel qual es declara com a element festiu patrimonial d ' interès nacional el Ball del Bo-bo de Monistrol de Montserrat .ACUERDO GOV/ 177/ 2010 , de 11 de octubre , por el que se declara como elemento festivo patrimonial de interés nacional el Baile del Bo-bo de Monistrol de Monts errat .
.1 Posar en circulació nous valors negociables del bo cupó 3 % amb venciment 17 de setembre de 2010 , per import de 75 milions d ' euros , previstos al Decret 47 / 2001 , de 6 de febrer , de les característiques següents :.1 Poner en circulación nuevos valores negociables del bono cupón 3 % con vencimiento 17 de septiembre de 2010 , por importe de 75 millones de euros , previstos en el Decreto 47/ 2001 , de 6 de febrero , de las siguientes características :
Resten exclosos d ' aquest Conveni els treballadors que , bo i pertanyent a la plantilla de les empreses afectades , es regeixen per l ' Ordenança nacional de confecció de peces de pelleteria o per qualsevol altra que afecti també un determinat sector de personal no mercantil .Quedan excluidos de este Convenio los trabajadores que , perteneciendo a la plantilla de las empresas afectadas , se regían por la Ordenanza nacional de confección de prendas de peletería o cualquier otra que afecte asimismo a un determinado sector de personal no mercantil .
.1 Iniciar negociacions per resoldre les discrepàncies competencials suscitades en relació amb l ' article 4 i les disposicions transitòries quarta i cinquena del Reial decret llei 6 / 2009 , de 30 d ' abril , pel qual s ' adopten determinades mesures en el sector energètic i s ' aprova el bo social ..1 Iniciar negociaciones para resolver las discrepancias competenciales suscitadas en relación con el artículo 4 y las disposiciones transitorias cuarta y quinta del Real decreto ley 6/ 2009 , de 30 de abril , por el que se adoptan determinadas medidas en el sector energético y se aprueba el bono social .
.2 Condicionar l ' eficàcia d ' aquest acord i la consegüent executivitat a la acreditació de la publicació al DOGC o al BO P corresponent del Text refós complet de les Normes urbanístiques vigents , d ' acord amb la disposició transitòria quarta de la Llei 10 / 2004 , de 24 de desembre , de modificació de la Llei 2 / 2002 , de 14 de març , d ' urbanisme , per al foment de l ' habitatge assequible , de la sostenibilitat territorial i de l ' autonomia local , i facultar la secretària de la Comissió Territorial d ' Urbanisme de Barcelona per ta l que , un cop acreditada , ordeni la publicació d ' aquest acord per tal que esdevingui executiu ..2 Condicionar la eficacia de este acuerdo y la consiguiente ejecutividad a la acreditación de la publicación en el DOGC o en el BOP correspondiente del Texto refundido completo de las Normas urbanísticas vigentes , de acuerdo con la disposición transitoria cuarta de la Ley 10/ 2004 , de 24 de diciembre , de modificación de la Ley 2/ 2002 , de 14 de marzo , de urbanismo , para el fomento de la vivienda asequible , de la sostenibilidad territorial y de la autonomía local , y facultar a la secretaria de la Comisión Territorial de Urbanismo de Barcelona para que , una vez acreditada , ordene la publicación de este acuerdo para que sea ejecutivo .
Aquest ús comporta una raonable quantitat de tràfic en xarxa atès que s' envia una imatge del framebuffer, de manera que el Frame Buffer remot funciona millor sobre enllaços de banda ampla, això com una xarxa d' àrea local. Tot i això és possible usar & krdc; sobre d' altres enllaços, però el rendiment no serà tan boLleva una cantidad razonable de tráfico de red enviar una imagen del framebuffer, así Remote Frame Buffer funciona mejor sobre enlaces de banda ancha, como redes de área local. Aun así es posible usar & krdc; sobre otros enlaces, pero el rendimiento no será tan bueno
De manera que el recompte en & CUPS; tan sols és aproximat (en molts casos excel· lent o almenys bo, en d' altres una mica pobre). L' únic recompte fiable és el que fa internament la impressora (perquè és l' únic pel que pagueu). Algunes impressores, però poques, ofereixen dita informació usant SNMP (Simple Network Management Protocol). El qual vol dir, en una gran xarxa amb moltes impressores diferents és just que una eina de comptar pàgines no sigui fiable ni exacta!Por tanto el recuento en & CUPS; « sólo » es aproximada (en muchos casos excelente, o buena y en otros pobre). El única recuento fiable es la que hace internamente la impresora (porque es la única por la que usted paga). Algunas, pero pocas, impresoras ofrecen dicha información utilizando SNMP (Simple Network Management Protocol). Esto significa, en una red mayor con muchas impresoras diferentes, que no hay una herramienta fiable y exacta de contar páginas
ACORD GOV / 177 / 2010 , d ' 11 d ' octubre , pel qual es declara com a element festiu patrimonial d ' interès nacional el Ball del Bo-bo de Monistrol de Montserrat .ACUERDO GOV/ 177/ 2010 , de 11 de octubre , por el que se declara como elemento festivo patrimonial de interés nacional el Baile del Bo-bo de Monistrol de Montserrat .
El & krita; és part del paquet & koffice;. El & krita; és una aplicació per al retoc fotogràfic i l' edició d' imatges, però sobretot, és una aplicació de dibuix que us permet de creat art original en el vostre ordinador com si treballessiu amb brotxes, pinzells, llapis i tinta o, almenys, ho permetrà algun dia. Treballem contínuament el l' extensió del & krita; i fent-lo més bo en cada aspecte& krita; es parte del paquete & koffice;. & krita; es una aplicación de retoque fotográfico y edición de imágenes pero, sobre todo, una aplicación para pintar que le permitirá crear arte original en su computador como si estuviese trabajando con pintura y brochas, pinceles, pluma y tinta (o, al menos, algún día lo será). Estamos trabajando permanentemente para aumentar la funcionalidad de & krita; y para hacer que & krita; sea mejor en cada una de sus facetas
No en traurem res de bo de totes aquestes trucadesNo sacaremos nada de todas esas llamadas
1.1 S ' inclouran les prescripcions dels informes de la Direcció General d ' Aviació Civil del Ministeri de Foment i de la Direcció General de Bo scos i Biodiversitat del Departament de Medi Ambient .1.1 Se incluirán las prescripciones de los informes de la Dirección General de Aviación Civil del Ministerio de Fomento y de la Dirección General de Bosques y Biodiversidad del Departamento de Medio Ambiente .
Mostrando página 1. 508110 encontrado frases búsqueda de una frase tant de bo.Se encuentra en 33,715 ms.Las memorias de traducción son creados por humanos, pero alineado por computadora, que puede provocar errores. Ellos vienen de muchas fuentes y no se registran. Te lo advierto.