Las traducciones a español:

  • llueve a cántaros   

Oraciones de ejemplo con "plou a bots i barrals", memoria de traducción

add example
Plou a bots i barralsLlueve a cántaros
Manteniu premuda & Alt; i el & BER; quan el cursor del ratolí estigui sobre la finestra que voleu moure. El cursor del ratolí canvia a un compàs i movent el ratolí podreu desplaçar la finestra. Deixeu anar el botó del ratolí per a fixar la finestra. Aquest mètode és particularment útil si la barra de títol de la finestra s' ha mogut fora dels límits de la pantalla, de manera que no és possible usar els altres mètodesMantenga pulsada & Alt; y el & LMB; del ratón cuando el cursor del ratón esté sobre la ventana que desee mover. El cursor del ratón cambia a una brújula y moviendo el ratón podrá desplazar la ventana. Suelte el botón del ratón para fijar la ventana. Este método es muy práctico si la barra de título de la ventana se ha movido fuera de los límites de la pantalla, de forma que no es posible utilizar los otros métodos
Podeu accedir a aquest mòdul de dues maneres: des de la barra de títol de l' aplicació que desitgeu configurar o des del & kcontrol;. Si comenceu des del & kcontrol; podeu usar el botó Nou... per a crear un nou perfil de finestra, i el botó Detecta per omplir parcialment la informació requerida per l' aplicació que desitgeu configurarPuede acceder a este módulo de dos formas: desde la barra de título de la aplicación que desee configurar, o desde & kcontrol;. Si lo inicia desde & kcontrol; puede utilizar Nuevo... para crear un perfil de la ventana, y el botón Detectar en el diálogo resultante para rellenar parcialmente la información requerida por la aplicación que desea configurar
Si accediu sovint a màquines remotes, o sempre executeu un conjunt similar d' aplicacions de terminal, podeu usar la característica sessions de & konsole; que us permetrà administrar les sessions de & kde; per a automatitzar-ne una gran quantitat. Deixi' ns mostrar-vos el següent exemple: Suposem que necessiteu obrir amb certa freqüència una sessió ssh a la màquina administració de manera que pugueu realitzar tasques genèriques d' administració. Com potser sabeu el botó Sessió nova situat en la barra de pestanyes de & konsole; conté un menú que es mostra si hi feu clic i manteniu premut el botó, de manera que es pugui seleccionar un nou tipus de sessió. Afegirem noves entrades al menúSi accede con frecuencia a máquinas remotas, o siempre ejecuta un conjunto similar de aplicaciones de terminal, puede utilizar la característica « sesiones » de & konsole; que le permite la administración de las sesiones de & kde; para automatizar una gran cantidad de ellas. Déjenos mostrarle el siguiente ejemplo: Supongamos que necesita abrir con cierta frecuencia una sesión ssh a la máquina administrador de forma que pueda hacer tareas genéricas de administración. Como sabe el botón Nueva sesión situado en la barra de pestañas de & konsole; contiene un menú que se mostrará si mantiene pulsado el botón, de forma que podrá seleccionar un nuevo tipo de sesión. Añadiremos nuevas entradas al menú
Per a seleccionar una àrea de cel· les contigues arrossegueu el cursor del ratolí a través de l' àrea que voleu amb el botó esquerra premut, o introduïu les referències de cel· la superior l' esquerra i la inferior dreta separades per dos punts en el quadre de fórmula de la barra d' eines (per exemple B‧: C‧) i premeu & Intro;, o introduïu aquestes referències de cel· la en un format similar dintre del quadre de diàleg que s' obté amb Visualitza Vés a la cel· laPara seleccionar un área de celdas contiguas, arrastre el cursor del ratón a través del área que desee con el botón izquierdo pulsado, o introduzca las referencias de las celdas de la izquierda y de abajo separadas por dos puntos en la caja de referencia de celdas de la barra de herramientas de fórmulas (por ejemplo, B‧: C‧) y presione Enter, o introduzca las referencias a estas celdas con un formato similar en el cuadro de diálogo que se obtiene con Ver Ir a celda
Cerqueu a través de la llista fins trobar l' acció que voleu afegir o per a la que voleu canviar la drecera de teclat i seleccioneu-la fent clic esquerra sobre el nom. Si introduïu el nom de l' acció en la barra de recerca de a sobre, podreu trobar l' acció desitjada més ràpidament. Llavores podreu canviar a drecera seleccionant el botó de ràdio Cap, Omissió o A mida, o fent clic sobre el botó gran en l' àrea Drecera per a l' acció seleccionadaBusque a través de la lista de selección múltiple hasta encontrar la acción que quiera añadir o para la que quiera cambiar el atajo de teclado y selecciónela haciendo clic izquierdo sobre el nombre. Si introduce el nombre de la acción en la barra de búsqueda de arriba, puede encontrar rápidamente la acción deseada. Entonces podrá cambiar el acceso rápido seleccionando el botón de radio Ninguno, Predeterminado o Personalizado o haciendo clic sobre el botón grande del área Atajo para la acción seleccionada
Aquesta pestanya us ofereix dos arranjaments. Amb la caixa de creixement/decreixement, la barra de desplaçament, i el botó ‧: ‧ de baix, podeu arranjar el nivell d' apropament/allunyament per al document. La barra de desplaçament Exposició i la caixa de text es poden usar per a escollir el nivell d' exposició per a les imatges OpenEXR. A més, les etiquetes X i Y indiquen la posició actual del punter, sent (‧, ‧) la cantonada de dalt a l' esquerra del llençEsta pestaña le ofrece dos opciones. Con la casilla de selección numérica, el deslizador y el botón ‧ de la zona inferior, puede definir el nivel de ampliación para el documento. El deslizador y la casilla de texto Exposición: se pueden utilizar para elegir el nivel de exposición para las imágenes OpenEXR. Además, las etiquetas X e Y indican la posición actual del puntero, siendo la esquina superior izquierda del lienzo
Cliqueu el botó de la barra d' eines Caixa de text un altre cop i cliqueu a la superfície del formulari per a inserir un altre estri. Repetiu aquesta acció un altre cop fins que obteniu tres caixes de text inserides al vostre formulari. Per a més simplicitat, ens limitarem a tres dades de campsPulse nuevamente el botón Casilla de texto de la barra de herramientas y pulse en la superficie del formulario para insertar otro widget. Repita esta acción nuevamente hasta que haya insertado tres casillas de texto en su formulario. Por el bien de la simplicidad nos limitaremos a estos tres campos de datos
Cliqueu el botó Canvia a Vista de dades a la barra d' eines i introduïu el títol Telèfons per a la taula. Quant a la taula prèvia, permeteu al & kexi; de crear automàticament una clau primàriaPulse en el botón Pasar a Vista de datos de la barra de herramientas e introduzca el título Teléfonos para la tabla. Como en la tabla anterior, permita que & kexi; cree automáticamente la clave primaria
Tot i que no tothom hi està d' acord respecte a quines accions s' usen més sovint (Jo no uso mai el botó de la barra d' eines de botons Missatge nou o l' ítem de menú, uso la drecera Ctrl; N). Per assegurar-vos que la pantalla no s' omple amb coses que realment no us calen, cada barra d' eines es pot personalitzar. A més, podreu personalitzar d' una forma pràctica quines barres d' eines es mostraran, i comSin embargo no todos están de acuerdo respecto a qué acciones se utilizan más habitualmente (Yo nunca utilizo el botón de la barra de herramientas de botones Nuevo mensaje o el elemento del menú, utilizo el acceso rápido Ctrl; N). Para asegurarse de que su pantalla no se llene con cosas que realmente no necesita, cada barra de herramientas se puede personalizar. Además, podrá personalizar de una forma práctica qué barras de herramientas se mostrarán y cómo
El gruix de les vores d' una plantilla es pot ajustar seleccionant Format Plantilles i Connectors. L' ample de la línia es pot introduir en centímetres o incrementar/disminuir usant les fletxes de la caixa. O useu el botó Ample de línia de la barra d' eines Format. Seleccioneu un ample des de la caixa desplegable o seleccioneu Personalitza... per a introduir l' amplada a la caixa d' increment/decrementSe puede ajustar el ancho del borde de un patrón seleccionando Formato Patrones y conectores. La anchura de la línea se puede introducir en centímetros o aumentar o reducir usando las flechas de la casilla de selección numérica. O use el botón Anchura de línea en la barra de herramientas Formato. Seleccione una anchura de la casilla desplegable o seleccione Personalizado... para introducir una anchura cualquiera en la casilla de selección numérica
Per a comprovar el vostre formulari, canvieu a la seva vista de dades. Es mostrarà una única fila de base de dades (registre) de dades i s' arranjarà un cursor de text en el primer camp de dades. Podeu moure-us entre camps clicant-t' hi o amb les tecles Tabulació i Majúscules Tabulació. Mentre editeu, hi haurà una icona de llapis visible a prop del navegador de registres. Després d' introduir les dades de la fila (registre), podeu pressionar Majúscules Intro o cliqueu el botó Bé de la barra d' eines per a acceptar els canvis fets a la fila actual. Clicant el botó Cancel· la de la barra d' eines descarta els canvis fets a la fila actual i restaura els continguts dels camps de dades. Podeu usar el botó de navegador de registres per a moure-us a una nova fila. Totes les funcions del navegador estan també disponibles de manera similar a com estan a la vista de dades de la taulaPara comprobar su formulario, cambie a la vista de datos. Se mostrará una fila (registro) de la base de datos y un cursor de texto se posicionará en el primer campo de datos. Puede moverse entre los campos utilizando el & LMB; o las teclas Tab y Mayúsculas Tab. Mientras esté editando, se hará visible el icono de un lápiz cerca del navegador del registro. Después de introducir los datos de la fila (registro) puede pulsar las teclas Mayúsculas Entrar o el botón Aceptar de la barra de herramientas para aceptar los cambios hechos en la fila actual. Pulsar el botón Cancelar deshará los cambios de la fila actual y restaurará el contenido de los campos de datos. Puede utilizar el botón del navegador de registros para moverse al siguiente registro. Todas las funciones del navegador estarán disponibles de forma similar que en la tabla de vista
Premeu aquest botó per a triar la font, estil i mida per a la barra de l' horaPresione este botón para escoger la tipografía, el estilo y el tamaño para la barra de tiempo
Per a cercar un certificat en un directori LDAP, aneu al menú desplegable de la barra de recerca des de Als certificats locals cap a Als certificats externs, introduïu quelcom del text (pex;, el nom de la persona per a la que voleu el certificat) en la línia d' edició, i feu clic sobre la icona Cerca. Els resultats es mostraran en la llista de claus de a sota de la barra de recerca, a on podeu seleccionar els certificats, cercar-los amb Visualitza Detalls del certificat... o descarregar-los amb Certificats Descarrega en la caixa de claus local. Tingueu en compte que també podeu descarregar el certificat des de la caixa de diàleg de detalls, usant el botó Importa a localPara buscar un certificado en un directorio LDAP, vaya al menú desplegable de la barra de búsqueda de en certificados locales a en certificados externos, introduzca algo del texto (eg; el nombre de la persona para la que quiere el certificado) en la línea de edición, y haga clic sobre el icono Encontrar. Los resultados se mostrarán en la lista de claves de debajo de la barra de búsqueda, en la que puede seleccionar los certificados, buscarlos con View Detalles del certificado... o descargarlos con Certificados Descargar en la caja de claves local. Tenga en cuenta que también puede descargar el certificado desde el cuadro de diálogo de detalles, usando el botón Importar como local
Dos entorns fan que & klettres; s' us adapti. Pels nens, la barra de menú i el botó de l' idioma no son visibles, ja que un nen, en principi, no serà qui esculli l' idioma. Un aplicatiu desplegable permet escollir entre diferents nivells. Per a un usuari adult hi ha un altre fons de treball i la barra de menú és present en á presente en l' aspecte adult. Hi ha ‧ fons de treball (aula, àrtic i desert) i es poden configurar les fonts de treballDos modos diferentes le permiten adaptar & klettres; a sus necesidades y tener el habitual interfaz completo o un interfaz reducido. Para un niño, la barra de menús no estará visible. Asumimos que un niño no va a cambiar el idioma por sí mismo. Un desplegable le permite elegir entre los diferentes niveles. Para un usuario adulto, el fondo no es tan infantil y la barra de menús está presente. Existen tres temas diferentes (Infantil, Desierto y Savana) que establecen el fondo y los diferentes tipos de letra
Inicieu & kopete; des del menú (normalment es trobarà en la carpeta Internet). Quan s' iniciï hauríeu de veure una finestra amb & kopete; a la part superior, menús i una barra d' eines a sota, i a continuació els vostres contactes. Podreu afegir alguns contactes fent clic sobre el menú Arranjament i seleccionant l' opció Configura Kopete. Seleccionant l' opció Comptes hauríeu de veure una llista amb els vostres comptes (inicialment buida) i les opcions per afegir, modificar o eliminar els comptes existents. Fent clic sobre el botó Nou..., podreu afegir un compte nou usant l' assistent. Quan hageu afegit un compte, us hi podreu connectar fent clic sobre la icona de la part superior de la finestra principal de & kopete;. Això farà que els vostres contactes apareguin en la finestra de contactesInicie & kopete; desde el menú (normalmente se encontrará en la carpeta Internet). Cuando se inicie debería ver una ventana con & kopete; en la parte superior, menús y una barra de herramientas debajo, y a continuación sus contactos. Podrá añadir algunos contactos pulsando sobre el menú Preferencias y seleccionando la opción Configurar Kopete. Seleccionando la opción Cuentas debería ver una lista con sus cuentas (inicialmente vacía) y las opciones para añadir, modificar o eliminar las cuentas existentes. Pulsando sobre el botón Nuevo..., podrá añadir una cuenta nueva utilizando el asistente. Cuando haya añadido una cuenta, podrá conectarse a ella pulsando sobre el icono de la parte superior de la ventana principal de & kopete;. Esto hará que sus contactos aparezcan en la ventana de contactos
Deseu el disseny de la consulta per a un ús posterior clicant el botó Desa de la barra d' eines. També podeu usar Fitxer Desa des de la barra de menú o teclejar Ctrl S. Com que el disseny de consulta no s' ha desat encara, se us demanarà d' especificar un nom per a això. Introduïu el text Contactes al camp títol i cliqueu el botóGuarde el diseño de la consulta para utilizarlo posteriormente pulsando el botón Guardar en la barra de herramientas. También puede utilizar Archivo Guardar en la barra de menús o pulsar las teclas Ctrl S. Como el diseño de la consulta no se había guardado todavía, se le pedirá un nombre para ella. Introduzca el texto Contactos en el campo Dirección y pulse el botón Aceptar
El fer clic al botó de maximitzar en la barra de títol (en la decoració per omissió és el requadre al costat de la X) per a fer que la finestra ocupi tota la pantalla o si la finestra ja està maximitzada, reduir-la a la seva mida original. Fent clic amb el & BMR; es maximitzarà verticalment la finestra i horitzontalment amb el & BDRPulse el botón maximizar en la barra de título (en la decoración predeterminada es un cuadrado situado al lado de la X) para hacer que la ventana ocupe toda la pantalla, o si la ventana ya está maximizada, para devolverla a su tamaño original. Pulsando con el & MMB; maximiza la ventana verticalmente, y con el & RMB; horizontalmente
Useu el botó que es troba sobre la part esquerra de la barra de títol per a mostrar el menú. Escolliu l' entrada Dimensiona, i el punter del ratolí es convertirà en una fletxa amb doble cap. Moveu el cursor per a dimensionar-la, i feu clic del & BER; quan haveu finalitzat per a fixar la finestraUtilice el botón que se encuentra en la parte izquierda de la barra de título para mostrar el menú. Seleccione la entrada Redimensionar, y el puntero del ratón se convertirá en una flecha con doble cabeza. Mueva el cursor para redimensionarla, y pulse el & LMB; del ratón cuando haya finalizado para fijar la ventana
La taula de disseny Persones està llesta. Cliqueu al botó Canvia a vista de dades de la barra d' eines per a deixar el disseny i canviar a Vista de dades per a la taula. Això us permet d' introduir dades a la taulaEl diseño de la tabla Personas está listo. Pulse en el botón Pasar a vista de datos sobre la barra de herramientas para terminar el diseño y pasar a la Vista de datos de la tabla. Ésto le permite introducir datos en la tabla
Escolliu l' ítem Edita Cerca del menú, premeu el botó Cerca en la barra d' eines, o premeu la drecera Ctrl; f per a cercar ítems (esdeveniments, tasques pendents o entrades de diari) segons el títol, descripció i/o categories. L' acció de recerca tan sols cercarà els camps especificatsElija la opción Editar Buscar del menú, presione el botón Buscar en la barra de herramientas, o presione el acceso rápido Ctrl; f para buscar elementos (eventos, tareas pendientes o entradas del diario) según su título, su descripción y/o sus categorías. La acción de búsqueda sólo trabajará con los campos que indique
Feu clic sobre el botó Escull..., i apareixerà un nou diàleg. Useu-lo per escollir la font per omissió. Aquesta preferència determina la font per omissió usada per & kword; fins que formateu més endavant. Podeu tornar qualsevol text a aquest format per omissió seleccionant Format Format per omissió des de la barra de menúClic sobre el botón Seleccionar..., y aparecerá un nuevo diálogo. Use este diálogo para elegir la tipografía predeterminada. Esta preferencia determina la tipografía predeterminada usada por & kword; hasta que se formatee más adelante. Puede volver cualquier texto a este formato predeterminado seleccionando Formato Formato predeterminado desde la barra de menú
Per a afegir un ítem d' informe, cliqueu el botó de l' ítem corresponent de la Barra d' eines d' ítems i emplaceu-lo (clic) a la secció. L' ítem escollit s' emplaçarà a la secció seleccionada amb la cantonada superior esquerra a les coordenades donades. Altres propietats s' arrangen als valors per omissió i es poden canviar amb el diàleg Opcions d' ítem d' informe (la mateixa manera que vam fer servir per a canviar l' alçada de la seccióPara añadir un elemento del informe, haga clic sobre el botón del elemento correspondiente en la barra de herramientas Elementos y póngalo (clic) en la sección. Los elementos elegidos se ponen en la sección seleccionada con la esquina superior izquierda en las coordenadas dadas. Otras propiedades se fijan a los valores predeterminados y se pueden cambiar con el diálogo Opciones del elemento del informe (de la misma forma que solíamos cambiar el alto de la sección
Podeu escollir el veure totes les finestres en tots els escriptoris en la barra de tasques, independentment de l' escriptori en el que estigueu o només veure les icones per a l' escriptori en el que estigueu. També podeu escollir desagrupar les de manera que cada finestra oberta tingui la seva pròpia icona a la barra de tasques. Aquesta i moltes altres opcions estan disponibles simplement fent clic del botó dret a sobre de la nansa de la barra de tasques (la petita barra amb textura que hi ha a la vora esquerra) i escollint Configura la barra de tasquesPuede decidir si quiere ver todas las ventanas en todos los escritorios en su barra de herramientas, sin importar el escritorio en el que se encuentra, o si solamente quiere ver aquellas del escritorio en el que está. También podrá elegir desagrupar los iconos, de forma que cada ventana abierta tenga su propio icono en la barra de tareas. Éstas y algunas opciones más están disponibles con solo pulsar con el botón izquierdo en el manejador de la barra de tareas (la pequeña barra con textura situada a la izquierda) y seleccionando Configurar barra de tareas
Per a usar aquesta caixa de diàleg Configura barres d' eines, seleccioneu primer una barra d' eines des de la llista desplegable Barra d' eines:. A la dreta de la finestra Accions actuals: se us mostraran els botons presents actualment sobre la barra d' eines. Podeu esborrar un botó seleccionant-lo en aquesta finestra i després prement el botó de la fletxa esquerra, o moveu-lo amunt o avall prement els botons de fletxa amunt i avall. Per afegir un botó nou a la barra d' eines, seleccioneu-lo en la llista Accions disponibles: i després premeu el botó de fletxa dretaPara usar este cuadro de diálogo Configurar barras de herramientas, seleccione primero una barra de herramientas de la lista desplegable Barra de herramientas:. A la derecha de la ventana Acciones actuales: se le mostrarán los botones presentes actualmente sobre la barra de herramientas. Puede borrar un botón seleccionándolo en esta ventana y pulsando luego el botón de la flecha izquierda, o muévalo arriba o abajo presoonando los botones de flecha arriba y abajo. Para añadir un botón nuevo a la barra de herramientas, selecciónelo en la lista Acciones disponibles: y presione luego el botón de flecha a la derecha
Mostrando página 1. 408282 encontrado frases búsqueda de una frase plou a bots i barrals.Se encuentra en 40,366 ms.Las memorias de traducción son creados por humanos, pero alineado por computadora, que puede provocar errores. Ellos vienen de muchas fuentes y no se registran. Te lo advierto.