Las traducciones a español:

  • llueve a cántaros   

Oraciones de ejemplo con "plou a bots i barrals", memoria de traducción

add example
Una altra manera de moure una barra d' eines és situant el punter del ratolí sobre les dues barres verticals a l' esquerra de cada barra d' eines i mantenint premut el & BER; mentre arrossegueu la barra d' eines a la posició desitjada. Quan arrossegueu la barra d' eines d' aquesta manera podeu deixar anar el botó del ratolí una vegada esteu a alguna distància de qualsevol dels costats de la finestra de & kspread;, i llavores obtindreu una barra d' eines flotant, la qual no estarà ancorada a cap part de la finestra de & kspread; i de fet es pot moure fora de la finestra. Per a tornar-la a posar en una de les posicions tradicionals, feu clic dret sobre la seva barra de títol per a fer aparèixer el Menú de la barra d' eines i després seleccioneu una de les opcions en el submenú OrientacióOtra forma de mover una barra de herramientas es posicionando el puntero del ratón sobre las dos barras verticales a la izquierda de cada barra de herramientas y manteniendo pulsado el botón izquierdo del ratón mientras arrastra la barra de herramientas a la posición deseada. Cuando arrastre la barra de herramientas de esta manera puede soltar el botón del ratón cuando esté a alguna distancia de cualquiera de los lados de la ventana de & kspread;, y entonces tendrá una barra de herramientas flotante, que no está fijada por ninguna parte a la ventana de & kspread; y de hecho se puede mover fuera de la ventana. Para volver a poner en una de las posiciones tradicionales una barra de herramientas flotante, clic derecho sobre su barra de título para hacer surgir el Menú de la barra de herramientas y luego seleccione una de las opciones del submenú Orientación
Plou a bots i barralsLlueve a cántaros
Per a usar aquesta caixa de diàleg Configura barres d' eines, seleccioneu primer una barra d' eines des de la llista desplegable Barra d' eines:. A la dreta de la finestra Accions actuals: se us mostraran els botons presents actualment sobre la barra d' eines. Podeu esborrar un botó seleccionant-lo en aquesta finestra i després prement el botó de la fletxa esquerra, o moveu-lo amunt o avall prement els botons de fletxa amunt i avall. Per afegir un botó nou a la barra d' eines, seleccioneu-lo en la llista Accions disponibles: i després premeu el botó de fletxa dretaPara usar este cuadro de diálogo Configurar barras de herramientas, seleccione primero una barra de herramientas de la lista desplegable Barra de herramientas:. A la derecha de la ventana Acciones actuales: se le mostrarán los botones presentes actualmente sobre la barra de herramientas. Puede borrar un botón seleccionándolo en esta ventana y pulsando luego el botón de la flecha izquierda, o muévalo arriba o abajo presoonando los botones de flecha arriba y abajo. Para añadir un botón nuevo a la barra de herramientas, selecciónelo en la lista Acciones disponibles: y presione luego el botón de flecha a la derecha
Per a comprovar el vostre formulari, canvieu a la seva vista de dades. Es mostrarà una única fila de base de dades (registre) de dades i s' arranjarà un cursor de text en el primer camp de dades. Podeu moure-us entre camps clicant-t' hi o amb les tecles Tabulació i Majúscules Tabulació. Mentre editeu, hi haurà una icona de llapis visible a prop del navegador de registres. Després d' introduir les dades de la fila (registre), podeu pressionar Majúscules Intro o cliqueu el botó Bé de la barra d' eines per a acceptar els canvis fets a la fila actual. Clicant el botó Cancel· la de la barra d' eines descarta els canvis fets a la fila actual i restaura els continguts dels camps de dades. Podeu usar el botó de navegador de registres per a moure-us a una nova fila. Totes les funcions del navegador estan també disponibles de manera similar a com estan a la vista de dades de la taulaPara comprobar su formulario, cambie a la vista de datos. Se mostrará una fila (registro) de la base de datos y un cursor de texto se posicionará en el primer campo de datos. Puede moverse entre los campos utilizando el & LMB; o las teclas Tab y Mayúsculas Tab. Mientras esté editando, se hará visible el icono de un lápiz cerca del navegador del registro. Después de introducir los datos de la fila (registro) puede pulsar las teclas Mayúsculas Entrar o el botón Aceptar de la barra de herramientas para aceptar los cambios hechos en la fila actual. Pulsar el botón Cancelar deshará los cambios de la fila actual y restaurará el contenido de los campos de datos. Puede utilizar el botón del navegador de registros para moverse al siguiente registro. Todas las funciones del navegador estarán disponibles de forma similar que en la tabla de vista
Decoració del gestor de finestres Aquest mòdul permet escollir la decoració de les vores de les finestres així com la posició dels botons de la barra de títol i opcions de decoració a mida. Per a escollir un tema per a la decoració de les finestres cliqueu al seu nom i apliqueu l' elecció prement el botó " Aplica ". Si no voleu aplicar la vostra elecció podeu clicar al botó " Inicialitza " per a descartar els canvis. Podeu configurar cada tema a la pestanya " Configura [... ] ". Hi ha diferents opcions específiques per a cada tema. A les " Opcions generals (si està disponible) " podeu activar la pestanya " Botons " marcant l' opció " Usa posicions de la barra de títol a mida ". A la pestanya " Botons " podeu canviar la posició dels botons al vostre gustDecoración del gestor de ventanas Este módulo le permite elegir las decoraciones del borde de las ventanas, así como la posición de los botones en la barra de título y otras opciones de decoración personalizadas. Para elegir un tema para la decoración de las ventanas, pulse sobre su nombre y active la selección pulsando el botón « Aplicar » que se encuentra más abajo. Si no desea aplicar la selección, puede pulsar el botón « Reiniciar » para descartar los cambios. Puede configurar cada tema utilizando la solapa « Configurar [... ] ». Tiene diferentes opciones específicas para cada tema. En « Opciones generales » (si está disponible) puede activar la solapa « Botones » utilizando la opción « Utilizar posiciones personalizadas de botón de la barra de título ». En la solapa « Botones » puede colocar las posiciones de los botones a su gusto
Un simple clic del & BER; en el botó de la barra de tasques us oferirà una llista de les finestres obertes per a dita aplicació i podreu escollir-hi la finestra que desitgeu usar. Escolliu una d' aquestes entrades amb el botó esquerra per a seleccionar immediatament a la finestra. Feu clic a sobre de la barra de tasques amb el botó dret i hi veureu un menú de context, el qual us permetrà operar a sobre de totes les finestres agrupades sota aquesta icona o individualment sobre cadascunaUna pulsación en la barra de tareas con el & LMB; hará aparecer una lista de las ventanas abiertas para esta aplicación y podrá seleccionar la ventana que desee utilizar. Seleccionando una de estas entradas con el botón izquierdo saltará inmediatamente a la ventana seleccionada. Pulse en una entrada de la barra de tareas con el botón derecho y verá un menú que le permitirá operar sobre todas las ventanas agrupadas bajo este icono, o sobre cada una de las ventanas individualmente
Podeu escollir el veure totes les finestres en tots els escriptoris en la barra de tasques, independentment de l' escriptori en el que estigueu o només veure les icones per a l' escriptori en el que estigueu. També podeu escollir desagrupar les de manera que cada finestra oberta tingui la seva pròpia icona a la barra de tasques. Aquesta i moltes altres opcions estan disponibles simplement fent clic del botó dret a sobre de la nansa de la barra de tasques (la petita barra amb textura que hi ha a la vora esquerra) i escollint Configura la barra de tasquesPuede decidir si quiere ver todas las ventanas en todos los escritorios en su barra de herramientas, sin importar el escritorio en el que se encuentra, o si solamente quiere ver aquellas del escritorio en el que está. También podrá elegir desagrupar los iconos, de forma que cada ventana abierta tenga su propio icono en la barra de tareas. Éstas y algunas opciones más están disponibles con solo pulsar con el botón izquierdo en el manejador de la barra de tareas (la pequeña barra con textura situada a la izquierda) y seleccionando Configurar barra de tareas
El botó de mantenir sempre a sobre també es pot usar per a moure una finestra des d' un escriptori virtual a un altre: Premeu el botó mantenir sempre a sobre que hi ha a la finestra, canvieu entre els diferents escriptoris i premeu el botó altra vegada. Podreu obtenir el mateix resultat usant el menú de context emergent que hi ha en la barra de tasques (ítem del menú A l' escriptori actual) o l' opció A l' escriptori sobre el menú d' operacions de la finestraEl botón pegajoso también puede ser utilizado para mover una ventana a otro escritorio virtual: pulse el botón pegajoso elevado en la ventana, cambie a un escritorio diferente, y libere la chincheta pulsando sobre él. Puede obtener el mismo resultado utilizando el menú contextual de la entrada de la ventana de la barra de herramientas (elemento del menú Al escritorio actual) o la opción Al escritorio del menú de las operaciones de ventana
Aquesta pestanya us ofereix dos arranjaments. Amb la caixa de creixement/decreixement, la barra de desplaçament, i el botó ‧: ‧ de baix, podeu arranjar el nivell d' apropament/allunyament per al document. La barra de desplaçament Exposició i la caixa de text es poden usar per a escollir el nivell d' exposició per a les imatges OpenEXR. A més, les etiquetes X i Y indiquen la posició actual del punter, sent (‧, ‧) la cantonada de dalt a l' esquerra del llençEsta pestaña le ofrece dos opciones. Con la casilla de selección numérica, el deslizador y el botón ‧ de la zona inferior, puede definir el nivel de ampliación para el documento. El deslizador y la casilla de texto Exposición: se pueden utilizar para elegir el nivel de exposición para las imágenes OpenEXR. Además, las etiquetas X e Y indican la posición actual del puntero, siendo la esquina superior izquierda del lienzo
Dos entorns fan que & klettres; s' us adapti. Pels nens, la barra de menú i el botó de l' idioma no son visibles, ja que un nen, en principi, no serà qui esculli l' idioma. Un aplicatiu desplegable permet escollir entre diferents nivells. Per a un usuari adult hi ha un altre fons de treball i la barra de menú és present en á presente en l' aspecte adult. Hi ha ‧ fons de treball (aula, àrtic i desert) i es poden configurar les fonts de treballDos modos diferentes le permiten adaptar & klettres; a sus necesidades y tener el habitual interfaz completo o un interfaz reducido. Para un niño, la barra de menús no estará visible. Asumimos que un niño no va a cambiar el idioma por sí mismo. Un desplegable le permite elegir entre los diferentes niveles. Para un usuario adulto, el fondo no es tan infantil y la barra de menús está presente. Existen tres temas diferentes (Infantil, Desierto y Savana) que establecen el fondo y los diferentes tipos de letra
Cerqueu a través de la llista fins trobar l' acció que voleu afegir o per a la que voleu canviar la drecera de teclat i seleccioneu-la fent clic esquerra sobre el nom. Si introduïu el nom de l' acció en la barra de recerca de a sobre, podreu trobar l' acció desitjada més ràpidament. Llavores podreu canviar a drecera seleccionant el botó de ràdio Cap, Omissió o A mida, o fent clic sobre el botó gran en l' àrea Drecera per a l' acció seleccionadaBusque a través de la lista de selección múltiple hasta encontrar la acción que quiera añadir o para la que quiera cambiar el atajo de teclado y selecciónela haciendo clic izquierdo sobre el nombre. Si introduce el nombre de la acción en la barra de búsqueda de arriba, puede encontrar rápidamente la acción deseada. Entonces podrá cambiar el acceso rápido seleccionando el botón de radio Ninguno, Predeterminado o Personalizado o haciendo clic sobre el botón grande del área Atajo para la acción seleccionada
Això no modifica el comportament del botó Inici a la barra d' eines del & konqueror;, aquest continuarà portant-vos a la & URI; definida en el mòdul de configuració del & konqueror;. Podeu usar aquest mòdul a través de Localització Configura Konqueror Comportament. Per omissió aquest està establert a ~, la qual és la vostra carpeta d' Inici. Podeu establir-hi qualsevol & URI;, sigui aquesta local o remota, i prémer la icona Inici a la barra d' eines per a que se us mostriÉsto no cambiará el comportamiento del botón Directorio personal en la barra de herramientas de & konqueror;, que continuará tomando la & URI; definida en el módulo de configuración de & konqueror;. Puede llegar a este módulo en & konqueror;, a través de Preferencias Configurar Konqueror Comportamiento. De forma predefinida su valor es ~, que es su carpeta personal. Puede asignar cualquier & URI;, ya sea local o remota, de forma que pulsando el icono Carpeta personal en la barra de herramientas se muestre ésta
Per a cercar un certificat en un directori LDAP, aneu al menú desplegable de la barra de recerca des de Als certificats locals cap a Als certificats externs, introduïu quelcom del text (pex;, el nom de la persona per a la que voleu el certificat) en la línia d' edició, i feu clic sobre la icona Cerca. Els resultats es mostraran en la llista de claus de a sota de la barra de recerca, a on podeu seleccionar els certificats, cercar-los amb Visualitza Detalls del certificat... o descarregar-los amb Certificats Descarrega en la caixa de claus local. Tingueu en compte que també podeu descarregar el certificat des de la caixa de diàleg de detalls, usant el botó Importa a localPara buscar un certificado en un directorio LDAP, vaya al menú desplegable de la barra de búsqueda de en certificados locales a en certificados externos, introduzca algo del texto (eg; el nombre de la persona para la que quiere el certificado) en la línea de edición, y haga clic sobre el icono Encontrar. Los resultados se mostrarán en la lista de claves de debajo de la barra de búsqueda, en la que puede seleccionar los certificados, buscarlos con View Detalles del certificado... o descargarlos con Certificados Descargar en la caja de claves local. Tenga en cuenta que también puede descargar el certificado desde el cuadro de diálogo de detalles, usando el botón Importar como local
Tot i que no tothom hi està d' acord respecte a quines accions s' usen més sovint (Jo no uso mai el botó de la barra d' eines de botons Missatge nou o l' ítem de menú, uso la drecera Ctrl; N). Per assegurar-vos que la pantalla no s' omple amb coses que realment no us calen, cada barra d' eines es pot personalitzar. A més, podreu personalitzar d' una forma pràctica quines barres d' eines es mostraran, i comSin embargo no todos están de acuerdo respecto a qué acciones se utilizan más habitualmente (Yo nunca utilizo el botón de la barra de herramientas de botones Nuevo mensaje o el elemento del menú, utilizo el acceso rápido Ctrl; N). Para asegurarse de que su pantalla no se llene con cosas que realmente no necesita, cada barra de herramientas se puede personalizar. Además, podrá personalizar de una forma práctica qué barras de herramientas se mostrarán y cómo
Inicieu & kopete; des del menú (normalment es trobarà en la carpeta Internet). Quan s' iniciï hauríeu de veure una finestra amb & kopete; a la part superior, menús i una barra d' eines a sota, i a continuació els vostres contactes. Podreu afegir alguns contactes fent clic sobre el menú Arranjament i seleccionant l' opció Configura Kopete. Seleccionant l' opció Comptes hauríeu de veure una llista amb els vostres comptes (inicialment buida) i les opcions per afegir, modificar o eliminar els comptes existents. Fent clic sobre el botó Nou..., podreu afegir un compte nou usant l' assistent. Quan hageu afegit un compte, us hi podreu connectar fent clic sobre la icona de la part superior de la finestra principal de & kopete;. Això farà que els vostres contactes apareguin en la finestra de contactesInicie & kopete; desde el menú (normalmente se encontrará en la carpeta Internet). Cuando se inicie debería ver una ventana con & kopete; en la parte superior, menús y una barra de herramientas debajo, y a continuación sus contactos. Podrá añadir algunos contactos pulsando sobre el menú Preferencias y seleccionando la opción Configurar Kopete. Seleccionando la opción Cuentas debería ver una lista con sus cuentas (inicialmente vacía) y las opciones para añadir, modificar o eliminar las cuentas existentes. Pulsando sobre el botón Nuevo..., podrá añadir una cuenta nueva utilizando el asistente. Cuando haya añadido una cuenta, podrá conectarse a ella pulsando sobre el icono de la parte superior de la ventana principal de & kopete;. Esto hará que sus contactos aparezcan en la ventana de contactos
Deseu el disseny de la consulta per a un ús posterior clicant el botó Desa de la barra d' eines. També podeu usar Fitxer Desa des de la barra de menú o teclejar Ctrl S. Com que el disseny de consulta no s' ha desat encara, se us demanarà d' especificar un nom per a això. Introduïu el text Contactes al camp títol i cliqueu el botóGuarde el diseño de la consulta para utilizarlo posteriormente pulsando el botón Guardar en la barra de herramientas. También puede utilizar Archivo Guardar en la barra de menús o pulsar las teclas Ctrl S. Como el diseño de la consulta no se había guardado todavía, se le pedirá un nombre para ella. Introduzca el texto Contactos en el campo Dirección y pulse el botón Aceptar
Per a afegir un ítem d' informe, cliqueu el botó de l' ítem corresponent de la Barra d' eines d' ítems i emplaceu-lo (clic) a la secció. L' ítem escollit s' emplaçarà a la secció seleccionada amb la cantonada superior esquerra a les coordenades donades. Altres propietats s' arrangen als valors per omissió i es poden canviar amb el diàleg Opcions d' ítem d' informe (la mateixa manera que vam fer servir per a canviar l' alçada de la seccióPara añadir un elemento del informe, haga clic sobre el botón del elemento correspondiente en la barra de herramientas Elementos y póngalo (clic) en la sección. Los elementos elegidos se ponen en la sección seleccionada con la esquina superior izquierda en las coordenadas dadas. Otras propiedades se fijan a los valores predeterminados y se pueden cambiar con el diálogo Opciones del elemento del informe (de la misma forma que solíamos cambiar el alto de la sección
Es proveeix una barra d' eines de ràpid accés per a algunes opcions. Podeu fer clic sobre un botó per a obtenir una nova partida (ead;, una nova paraula), o per a sortir del joc. El nivell i el tema es poden canviar amb facilitat mitjançant dues llistes desplegables a la barra d' einesSe proporciona una barra de herramientas para acceder rápidamente a algunas opciones de configuración. Puede hacer clic sobre un botón para obtener un nuevo juego (por ejemplo, una palabra nueva), para ver una pista o para salir del juego. El tema se puede cambiar fácilmente mediante una lista desplegable en la barra de herramientas
Hi ha disponibles dos espais diferents de portapapers: El portapapers s' omple en seleccionar alguna cosa i prémer Ctrl+C, o clicar " Copia " a una barra d' eines o barra de menú. La selecció està disponible immediatament després de seleccionar algun text. L' única manera d' accedir a la selecció és prémer el botó del mig del ratolí. Podeu configurar la relació entre el portapapers i la seleccióHay dos tipos de búfers disponibles en el portapapeles: El portapapeles se rellena seleccionando algo y pulsando CTRL-C o pulsando " Copiar " en una herramienta o en una barra de menú. La Selección está disponible inmediatamente después de seleccionar algún texto. El único modo de acceder a la selección es pulsar el botón central del ratón. Puede configurar la relación entre el Portapapeles y la Selección
Ressalteu a l' objecte desitjat de la llista i premeu Bé. La imatge es centrarà a sobre de l' objecte i començarà a seguir-lo. Tingueu en compte que si l' objecte es troba per sota de l' horitzó, el programa us advertirà que podria ser que no es vegi res a excepció del terra (podeu tornar el terra invisible en la finestra Opcions de la vista o prement el botó Terra en la barra d' einesPuede buscar los objetos con nombre pulsando en el icono buscar en la barra de herramientas, o seleccionando Buscar objeto... en el menú Apuntar, o pulsando Ctrl; F. La ventana Buscar objeto muestra una lista de todos los objetos que aparecen en la base de datos de & kstars;. Muchos de los objetos están identificados sólo por su nombre en un catálogo (por ejemplo, NGC ‧), pero otros aparecen también ordenados por su nombre común (por ejemplo, Galaxia remolino). Se puede filtrar la lista por nombre o por tipo de objeto. Seleccione el objeto deseado de la lista y pulse Aceptar. La imagen se centrará en el objeto y comenzará a seguirlo. Tenga en cuenta que si el objeto se encuentra debajo del horizonte, el programa le advertirá que puede que no se vea nada salvo el suelo. (puede hacer el suelo invisible en la ventana Opciones de pantalla o pulsando sobre el botón Suelo en la barra de vistas
Seleccioneu un d' aquests estats i premeu en el botó Estableix efecte... per a configurar l' efecte de la icona corresponent. Si us plau, tingueu present que aquesta configuració només afectarà a les icones actualment seleccionades a la categoria Ús de la icona (veure més amunt): configurant un efecte per a les icones actives, mentre l' ús de les icones de la Barra d' eines estiga seleccionat, no afectarà a les icones actives emprades a d' altres llocsSeleccione uno de estos estados y pinche en el botón Fijar efecto para configurar el efecto de icono correspondiente. Por favor advierta que esta configuración sólo afectará a los iconos seleccionados actualmente en la categoría Uso de icono (ver más arriba): configurar un efecto para iconos activos, mientras el uso de iconos de Barra de herramientas esté seleccionado, no afectará los iconos activos utilizados en otros lugares
Si accediu sovint a màquines remotes, o sempre executeu un conjunt similar d' aplicacions de terminal, podeu usar la característica sessions de & konsole; que us permetrà administrar les sessions de & kde; per a automatitzar-ne una gran quantitat. Deixi' ns mostrar-vos el següent exemple: Suposem que necessiteu obrir amb certa freqüència una sessió ssh a la màquina administració de manera que pugueu realitzar tasques genèriques d' administració. Com potser sabeu el botó Sessió nova situat en la barra de pestanyes de & konsole; conté un menú que es mostra si hi feu clic i manteniu premut el botó, de manera que es pugui seleccionar un nou tipus de sessió. Afegirem noves entrades al menúSi accede con frecuencia a máquinas remotas, o siempre ejecuta un conjunto similar de aplicaciones de terminal, puede utilizar la característica « sesiones » de & konsole; que le permite la administración de las sesiones de & kde; para automatizar una gran cantidad de ellas. Déjenos mostrarle el siguiente ejemplo: Supongamos que necesita abrir con cierta frecuencia una sesión ssh a la máquina administrador de forma que pueda hacer tareas genéricas de administración. Como sabe el botón Nueva sesión situado en la barra de pestañas de & konsole; contiene un menú que se mostrará si mantiene pulsado el botón, de forma que podrá seleccionar un nuevo tipo de sesión. Añadiremos nuevas entradas al menú
La taula de disseny Persones està llesta. Cliqueu al botó Canvia a vista de dades de la barra d' eines per a deixar el disseny i canviar a Vista de dades per a la taula. Això us permet d' introduir dades a la taulaEl diseño de la tabla Personas está listo. Pulse en el botón Pasar a vista de datos sobre la barra de herramientas para terminar el diseño y pasar a la Vista de datos de la tabla. Ésto le permite introducir datos en la tabla
Per a seleccionar una àrea de cel· les contigues arrossegueu el cursor del ratolí a través de l' àrea que voleu amb el botó esquerra premut, o introduïu les referències de cel· la superior l' esquerra i la inferior dreta separades per dos punts en el quadre de fórmula de la barra d' eines (per exemple B‧: C‧) i premeu & Intro;, o introduïu aquestes referències de cel· la en un format similar dintre del quadre de diàleg que s' obté amb Visualitza Vés a la cel· laPara seleccionar un área de celdas contiguas, arrastre el cursor del ratón a través del área que desee con el botón izquierdo pulsado, o introduzca las referencias de las celdas de la izquierda y de abajo separadas por dos puntos en la caja de referencia de celdas de la barra de herramientas de fórmulas (por ejemplo, B‧: C‧) y presione Enter, o introduzca las referencias a estas celdas con un formato similar en el cuadro de diálogo que se obtiene con Ver Ir a celda
Useu el botó que es troba sobre la part esquerra de la barra de títol per a mostrar el menú. Escolliu l' entrada Dimensiona, i el punter del ratolí es convertirà en una fletxa amb doble cap. Moveu el cursor per a dimensionar-la, i feu clic del & BER; quan haveu finalitzat per a fixar la finestraUtilice el botón que se encuentra en la parte izquierda de la barra de título para mostrar el menú. Seleccione la entrada Redimensionar, y el puntero del ratón se convertirá en una flecha con doble cabeza. Mueva el cursor para redimensionarla, y pulse el & LMB; del ratón cuando haya finalizado para fijar la ventana
Mostrando página 1. 23975 encontrado frases búsqueda de una frase plou a bots i barrals.Se encuentra en 10,208 ms.Las memorias de traducción son creados por humanos, pero alineado por computadora, que puede provocar errores. Ellos vienen de muchas fuentes y no se registran. Te lo advierto.