Las traducciones a español:

  • aplaudir   

Oraciones de ejemplo con "picar de mans", memoria de traducción

add example
Usa el format de llista per als paràgrafs amb picsUsar el formato de lista para los párrafos con viñetas
Doncs deixi de picar- losPues deje de golpearlos
Quan està seleccionat, el & kpresenter; cercarà les línies que comencin per-i, automàticament, convertirà l' estil del paràgraf a una llista de pics. El pic se selecciona amb el botó esquerra de sota d' aquesta opcióCuando está seleccionado, & kpresenter; busca líneas que comiencen con-y convierte automáticamente el estilo del párrafo en una lista con viñetas. La viñeta se selecciona con el botón izquierdo que hay junto a esta opción
Usa el formatatge de llista per als paràgrafs amb picsUsar formato de lista para los párrafos con topos
Abreviació de Pic ture El ement (element del paper pintat); aquest terme descriu la part més petita d' un quadre d' imatge tramat (o sigui tant si està imprès en un paper com si mostrat en un monitor mitjançant un tub de raigs catòdics o els elements d' un LCD). Com qualsevol gràfic o representació d' imatge en aquests tipus de dispositius d' eixida, és compost de píxels, els valors de " ppp " (píxel per polsada-" ppi " en anglès-) i & ppp; (punts per polsada-dpi en anglès-) són un paràmetre important per a la qualitat total i la resolució d' una imatgeAbreviatura de Pic ture El ement (elemento gráfico). Este término describe la parte más pequeña de un gráfico digitalizado (tanto si está impreso sobre papel como si se muestra en un monitor de rayos catódicos o LCD). Como cualquier representación gráfica o de imágenes en este tipo de dispositivos de salida está compuesta de pixels, el valor de « ppi » (pixels por pulgada) y & dpi; (puntos por pulgada) es un parámetro importante para determinar la calidad y resolución global de una imagen
Llista de tots els picsLista de todos los picos
Picar a mà un estri. Això no està recomenat, i si ho feu i voleu que el vostre filtre formi part de la versió oficial del & krita;, llavors us demanaré de reemplaçar-lo per un estri fet amb el & Qt; DesignerCodificar el widget a mano. No se recomienda, ya que de hacerlo así su filtro se convierte en parte de la versión oficial de & krita;. Por ello, se le ruega que replantee la codificación manual del widget y que realice su diseño con & Qt; Designer
Per a estimar la temperatura en la superfície d' una estrella, podem usar la relació coneguda entre la temperatura d' un cos negre i la longitud d' ona de la llum en els pics del seu espectre. Això és, a mesura que incrementeu la temperatura d' un cos negre, el màxim del seu espectre es mou cap a longituds d' ona més curtes de la llum (blau). Això apareix il· lustrat en la Figura ‧, a on l' intensitat de tres estrelles hipotètiques apareix reflexada junt a la longitud d' ona. L ' " Arc de Sant Martí " indica el rang de longituds d' ona visibles per a l' ull humàPara estimar la temperatura superficial de una estrella, podemos utilizar la relación conocida entre la temperatura de un cuerpo negro y la longitud de onda de la luz en los picos de su espectro. Esto es, a medida que se incrementa la temperatura de un cuerpo negro, el máximo de su espectro se mueve hacia longitudes de onda de luz más cortas (azuladas). Esto aparece ilustrado en la Figura ‧, donde la intensidad de tres estrellas hipotéticas aparece reflejada junto a la longitud de onda. El " arco iris " indica el rango de longitudes visible para el ojo humano
Pic de punta de fletxa cap a la dretaPunta de flecha a la derecha
És només un modest sopar amb un poc de picadaEs sólo una modesta cena con un poco de picoteo
Cada usuari en el sistema podrà ser representat per una imatge. La imatge de l' usuari es desarà en un fitxer anomenat $ KDEDIR/share/apps/kdm/pics/users/$ USER. xpm. Si l' usuari no té dit fitxer s' usarà en el seu lloc el fitxer $ KDEDIR/share/apps/kdm/pics/users/default. xpmCada usuario en el sistema puede ser representado por una imagen. La imagen del usuario se guarda en un archivo denominado $ KDEDIR/share/apps/kdm/pics/users/$ USER. xpm. Si el usuario no tiene dicho archivo se utilizará en su lugar el archivo $ KDEDIR/share/apps/kdm/pics/users/default. xpm
Quan s' escriu ' * ' o '-' al principi d' un paràgraf, converteix automàticament el paràgraf per a usar aquest estil de llista. Usar un formatatge d' estil de llista vol dir que s' usa un pic correcte per a fer la llistaAl teclear « * » o «-» al principio de un párrafo, convertir automáticamente el párrafo para que use este estilo de lista. Usar un estilo de lista significa que se usa un topo correcto para dibujar la lista
Canvia els marges, flux de text, vores, pics, numeració, etc, del paràgrafCambiar los márgenes del párrafo, flujo del texto, bordes, topos, numeración, etc
Doblecliqueu-hi i escriviu un títol. Llavors doblecliqueu a la segona caixa de text amb els pics. Noteu que apareix un punt automàticament quan comenceu a escriure. Escriviu algun text i finalitzeu el paràgraf amb les tecles Intro o Retorn. Tal com aneu escrivint nous paràgrafs, aniran apareixen nous pics al davant automàticamentRealice una doble pulsación y teclee el título. Luego, realice una doble pulsación sobre el segundo cuadro de texto con una viñeta. Teclee algo de texto y finalice el párrafo pulsando la tecla Enter o Return. Cuando teclee nuevos párrafos, aparecerán automáticamente viñetas delante
Pic de fletxa cap a la dretaFlecha hacia la derecha
Obre el diàleg Pixelitza per a pixelitzar la imatge. (Un bloc de píxels es canvia de manera que esdevenen del mateix color de mitjanaAbre el diálogo Pixelizar dialog para pixelizar la imagen. (Un bloque de píxeles se modifica para que se convierta en el mismo, con el color promedio
Una de les característiques més distingides del & krita; és el seu gestor de color. Si poseu dues pantalles costat per costat, us adonareu que sovint hi ha molta diferència en la manera en què es mostren els colors. Fins i tot el blanc, especialment el blanc, sovint no és el mateix en absolut. En una pantalla pot ser un groc brut i en una altra un blavenc. Molt poques vegades és un blanc llet cremós. El mateix passa, malauradament, per a escàners, impressores i càmeres digitals. Així que, si voleu veure els colors adequats, a la pantalla i en paper, i que siguin els colors que veieu quan feu la captura de pantalla, haureu de compensarUna de las características más diferenciadoras de & krita; es la gestión del color. Si pone dos pantallas una al lado de la otra, advertirá que a menudo hay mucha diferencia en la forma que tienen de mostrar los colores. Incluso el blanco, y especialmente el blanco, no suele ser igual. En una pantalla puede ser una especie un amarillo sucio, en otra como un azul pálido. En raras ocasiones tiene un tono blanco lechoso. Desafortunadamente, esto ocurre también con los escáneres, con las impresoras y con las cámaras digitales. Por tanto, si quiere ver los colores de forma correcta tanto en la pantalla como en el papel, y que sean los mismos que estaba viendo cuando tomó la fotografía, debería compensarlos
De tota manera, siguin quins siguin els vostres motius, voleu modificar de forma manual un fitxer de configuracióDe cualquier forma, cualquiera que sean sus motivos, puede modificar de forma manual un archivo de configuración
La lluminositat depèn tant de la temperatura com de l' àrea superficial. Això té sentit ja que una fusta més gran irradia més energia que un llumí, tot i que ambdos tenen la mateixa temperatura. De manera similar, una barra de ferro escalfada a ‧. ‧ graus emet més energia que quan es calenta a tan sols ‧ grausLa luminosidad depende de la temperatura y del área. Esto tiene sentido porque un tronco ardiente radia más energía que una cerilla, aunque ambos tengan la misma temperatura. Del mismo modo, una barra de hierro calentada a ‧ grados emite más eneria que cuando está calentada a sólo ‧ grados
Ara, diguem que voleu editar el títol de la vostra pàgina web. Com fer-ho? Simplement, obriu Eines Propietats del document. Aquesta eina permet l' edició d' etiquetes invisibles quan useu l ' Editor & VPL;. El diàleg Propietats del document també es carrega quan creeu un document nou en l ' Editor & VPL;. Això és per a reduir la quantitat de codificació manual que us cal realitzar. De manera que podeu editarAhora, digamos que quiere editar el título de su página web. ¿Cómo hacerlo? Simplemente, abra Herramientas Propiedades del documento. Esta herramienta permite la edición de etiquetas invisibles cuando use el Editor & VPL;. El cuadro de diálogo Propiedades del documento también se abre cuando crea un documento nuevo en el Editor & VPL;. Esto es para reducir la cantidad de codificación manual que tenga que realizar. Así, puede editar
Recorda aquest transport de correu, de manera que també s' usarà en futures finestres de l' editorRecuerda este transporte de correo, para que se pueda usar también en futuras ventanas del editor
Una manera molt ràpida per editar les tabulacions existents és fent doble clic sobre la tabulació que voleu editar en el regle superior de & kword;. Això també farà aparèixer la caixa de diàleg Tabuladors, amb la tabulació desitjada ja seleccionadaUna forma muy rápida de editar las tabulaciones existentes es hacer una doble pulsación sobre la tabulación que quiera editar en la regla superior de & kword;. Esto también hará surgir el cuadro de diálogo Tabuladores, con la tabulación deseada ya seleccionada
Per a modificar un perfil de vista (per exemple, el Fullejador web), carregueu el perfil amb Arranjament Carrega el perfil de vista Fullejador web, i canvieu les preferències del & konqueror; en la manera que vulgueu. Ara seleccioneu Arranjament Desa el perfil de vista " Fullejador web ".... En el diàleg que apareixerà, podreu canviar el nom del perfil, el qual crearà un nou perfil amb aquest nom, o podeu deixar el nom tal qual i es modificarà el perfil actual. Si seleccioneu Desa les URL en el perfil, la & URL; actual serà carregada quan carregueu aquest perfil de vista. Això funciona de manera similar a la pàgina inici en la majoria de fullejadors. Si voleu que el & konqueror; s' iniciï amb una finestra buida introduïu about: blank a la barra de localització abans de desar el perfilPara modificar un perfil de vista (por ejemplo, el perfil Navegador web), cargue el perfil con Preferencias Cargar perfil de vista Navegador web, y cambie las preferencias de & konqueror; por aquellas otras que desee. Ahora seleccione Preferencias Guardar perfil de vista « Navegador web »... En el diálogo que aparece, puede cambiar el nombre del perfil, que creará un nuevo perfil con el nombre, o puede dejar el nombre tal cual para modificar el perfil actual. Si selecciona Guardar URLs en el perfil, se cargará la & URL; actual cuando cargue el perfil de vista. Estas funciones son similares a la « Página personal » en muchos navegadores web. Si desea que & konqueror; se inicie con una ventana vacía introduzca about: blank en la barra de dirección antes de guardar el perfil
Cliqueu aquest botó per a esborrar el filtre seleccionat de la llista. No hi ha cap manera de recuperar el filtre una vegada ha estat esborrat, però sempre podeu prémer el botó Cancel· la per a desfer els canvisPulse este botón para eliminar el filtro seleccionado de la lista. No hay forma de recuperar el filtro una vez eliminado, pero siemprepuede usted pulsar el botón Cancelar para deshacer los cambios
Encara que hi ha una important diferència entre el sistema equatorial i el geogràfic: Aquest últim està fixat a la Terra i gira junt amb ella. El sistema equatorial està fixat a les estrelles actualment, les coordenades equatorials no estan tan fixades a les estrelles. Mireu precessió. A més, si s' usa l ' angle horari en comptes de l' ascensió recta, el sistema equatorial passa a estar fixat a la Terra en comptes de a les estrelles., de manera que aparenta rotar a través del cel junt a les estrelles; però per descomptat, en realitat és la Terra la que gira sota el cel fixeSin embargo, hay una diferencia importante entre el sistema ecuatorial y el geográfico: este último está fijado a la Tierra, y rota junto a ella. El sistema ecuatorial está fijado a las estrellas en realidad, las coordenadas ecuatoriales no están tan fijadas a las estrellas. Vea precesión. Además si se utiliza ángulo horario en lugar de ascensión directa, el sistema ecuatorial pasa a estar fijado a la Tierra en lugar de a las estrellas., así que parece rotar por el cielo junto a ellas; pero, por supuesto, es la Tierra la que gira y el cielo permanece inmóvil
Mostrando página 1. 28656 encontrado frases búsqueda de una frase picar de mans.Se encuentra en 3,578 ms.Las memorias de traducción son creados por humanos, pero alineado por computadora, que puede provocar errores. Ellos vienen de muchas fuentes y no se registran. Te lo advierto.