Las traducciones a español:

  • aplaudir   

Oraciones de ejemplo con "picar de mans", memoria de traducción

add example
Una altra manera de moure una barra d' eines és situant el punter del ratolí sobre les dues barres verticals a l' esquerra de cada barra d' eines i mantenint premut el & BER; mentre arrossegueu la barra d' eines a la posició desitjada. Quan arrossegueu la barra d' eines d' aquesta manera podeu deixar anar el botó del ratolí una vegada esteu a alguna distància de qualsevol dels costats de la finestra de & kspread;, i llavores obtindreu una barra d' eines flotant, la qual no estarà ancorada a cap part de la finestra de & kspread; i de fet es pot moure fora de la finestra. Per a tornar-la a posar en una de les posicions tradicionals, feu clic dret sobre la seva barra de títol per a fer aparèixer el Menú de la barra d' eines i després seleccioneu una de les opcions en el submenú OrientacióOtra forma de mover una barra de herramientas es posicionando el puntero del ratón sobre las dos barras verticales a la izquierda de cada barra de herramientas y manteniendo pulsado el botón izquierdo del ratón mientras arrastra la barra de herramientas a la posición deseada. Cuando arrastre la barra de herramientas de esta manera puede soltar el botón del ratón cuando esté a alguna distancia de cualquiera de los lados de la ventana de & kspread;, y entonces tendrá una barra de herramientas flotante, que no está fijada por ninguna parte a la ventana de & kspread; y de hecho se puede mover fuera de la ventana. Para volver a poner en una de las posiciones tradicionales una barra de herramientas flotante, clic derecho sobre su barra de título para hacer surgir el Menú de la barra de herramientas y luego seleccione una de las opciones del submenú Orientación
L' afegit del paràmetre--startonshow permet a ksystraycmd iniciar l' aplicació de manera que tan sols estigui visible la icona de la safata (similar al paràmetre--hidden), i espera fins que l' usuari activi la icona de la safata abans de començar l' activitat del comandament. També s' usa el paràmetre--quitonhide indicant a ksystraycmd que finalitzi l' aplicació de destí quan la finestra s' oculti. Usant aquests dos paràmetres us assegureu que la nostra icona de la safata de & konsole; no consumeix recursos quan no l' estem usant. Creant i destruint la finestra de destí tal i com fem aquí eviteu el maneig de la icona i del títol per part de ksystraycmd, de manera que, necessitarem especificar explícitament la icona inicial i l' etiqueta de l' einaLa adicción del parámetro-startonshow permite a ksystraycmd iniciar la aplicación de forma que solo el icono de la bandeja esté visible (similar al parámetro--hidden), y esperar hasta que el usuario active el icono de la bandeja antes de comenzar la actividad de la orden. También se ha utilizado el parámetro--quitonhide le indicamos a ksystraycmd que finalice la aplicación de destino cuando la ventana se oculte. Utilizando estos dos parámetros se asegura de que nuestro icono de la bandeja de & konsole; no consuma recursos cuando no lo estemos utilizando. Creando y destruyendo la ventana de destino tal y como hacemos aquí evita el manejo del icono y del título por parte de ksystraycmd, por tanto, necesitaremos especificar explícitamente el icono inicial y la etiqueta de la herramienta
Per a comprovar el vostre formulari, canvieu a la seva vista de dades. Es mostrarà una única fila de base de dades (registre) de dades i s' arranjarà un cursor de text en el primer camp de dades. Podeu moure-us entre camps clicant-t' hi o amb les tecles Tabulació i Majúscules Tabulació. Mentre editeu, hi haurà una icona de llapis visible a prop del navegador de registres. Després d' introduir les dades de la fila (registre), podeu pressionar Majúscules Intro o cliqueu el botó Bé de la barra d' eines per a acceptar els canvis fets a la fila actual. Clicant el botó Cancel· la de la barra d' eines descarta els canvis fets a la fila actual i restaura els continguts dels camps de dades. Podeu usar el botó de navegador de registres per a moure-us a una nova fila. Totes les funcions del navegador estan també disponibles de manera similar a com estan a la vista de dades de la taulaPara comprobar su formulario, cambie a la vista de datos. Se mostrará una fila (registro) de la base de datos y un cursor de texto se posicionará en el primer campo de datos. Puede moverse entre los campos utilizando el & LMB; o las teclas Tab y Mayúsculas Tab. Mientras esté editando, se hará visible el icono de un lápiz cerca del navegador del registro. Después de introducir los datos de la fila (registro) puede pulsar las teclas Mayúsculas Entrar o el botón Aceptar de la barra de herramientas para aceptar los cambios hechos en la fila actual. Pulsar el botón Cancelar deshará los cambios de la fila actual y restaurará el contenido de los campos de datos. Puede utilizar el botón del navegador de registros para moverse al siguiente registro. Todas las funciones del navegador estarán disponibles de forma similar que en la tabla de vista
Bàsicament, una màscara de capa és una màscara que emplaceu a la vostra capa de dibuix. Aquesta emmascararà literalment àrees de la capa, de manera que es mostra el contingut de sota a través d' ella. Podeu dibuixar en ella amb colors d' escala de grisos: com més negre sigui el color, menys brillarà la capa de sota, com més blanc, menys es mostrarà. Així, el blanc total no deixarà passar res, mentre que el negre total ho deixarà passar tot. Bàsicament, és una mica com seleccionar un tros de la vostra imatge i tallar-lo, de manera que els bits seleccionats se' n van. Així, per a què serveix una màsca aquí? El gran avantatge és que no és destructiu: si decidiu que heu emmascarat la part equivocada de la capa, podeu esborrar fàcilment la màscara i començar de nou, una cosa molt difícil (per no dir impossible, especialment entre sessions) amb el selecciona-talla habitualBásicamente, una máscara de capa es una máscara que coloca en su capa de dibujo. Literalmente enmascara áreas de la capa, es decir, que el contenido se ve a través de ella. Puede dibujar sobre ella en escala de grises: cuanto más oscuro es el color más transparente será, y cuanto más claro menos mostrará. Si es completamente blanco no ser verá nada a su través, y si es completamente negro, se podrá ver todo. Es algo similar a seleccionar un trozo de su imagen, y cortarla, de modo que se vean las partes seleccionadas. Entonces ¿cuál es el uso de la máscara aquí? La gran ventana es que no es destructiva: si piensa que su máscara es errónea, puede eliminarla de forma sencilla y comenzar a añadir una nueva, lo que es bastante más complicado de hacer (por no decir casi imposible, especialmente entre sesiones) con una corte de selección regular
També estan accessibles les pàgines Info, les quals es pretenia que substituissin a les man. Alguns programadors d' aplicacions ja no actualitzen les pàgines man, de manera que si per a dites aplicacions existeix una pàgina man i una altra info, aquesta última probablement serà la més recent. Tot i això la majoria d' aplicacions disposen d' una de les dos. Si esteu cercant ajuda per a una aplicació de & GNU;, el més probable sigui que la trobeu en una pàgina info i no en una pàgina manTambién están accesibles las páginas de Info, que se pretendía que sustituyesen a las de los manuales. Algunos programadores de aplicaciones ya no actualizan las páginas de manuales, de modo que si para dichas aplicaciones existe una página de man y una de info, ésta última será probablemente la más reciente. Sin embargo la mayor parte de las aplicaciones disponen de unas o de las otras. Si está buscando ayuda para una aplicación & GNU;, lo más probable es que la encuentre en una página info y no en una página man
& kbookmarkmerger; és un programa per a fusionar el conjunt de punts que se li indiqui a dins d' un altre conjunt de punts que pertany a l' usuari; si l' usuari encara no té creat cap punt, aquests seran creats en una nova llista de punts a on s' inseriran els punts indicats. Mentre fa això, & kbookmarkmerger; va a la recerca de qualsevol punt fusionat amb anterioritat, de manera que no es dupliquin les entrades més d' una vegada. En el cas que el & kde; s' executi alhora que & kbookmarkmerger;, el subsistema de punts del & kde; informarà de qualsevol canvi als punts de l' usuari, de manera que totes les aplicacions accedeixin a aquesta informació (pex;, el & konqueror;) aplicant els canvis de forma immediata& kbookmarkmerger; es un programa para combinar un conjunto de marcadores en el conjunto de marcadores del usuario. Si el usuario no tiene todavía marcadores creados, se creará una lista de marcadores nueva y se insertará en ella. Mientras hace esto, & kbookmarkmerger;, llevará la cuenta de qué archivos se han combinado en una ejecución anterior, no se podrán tomarán los marcadores del usuario más de una vez. En el caso de que & kde; se esté ejecutando mientras & kbookmarkmerger; se ejecuta, el subsistema de marcadores de & kde; será informado de cualquier cambio en los marcadores del usuario, de ahí que las aplicaciones que accedan a esta información (ie;, & konqueror;) se den cuenta de los cambios instantáneamente
Si marqueu la caixa Usa la comunicació Groupware en la configuració de la planificació de grups de & korganizer;. & korganizer; gestionarà per vos la comunicació de la planificació per grups. En altres paraules, potser us caldrà usar directament el menú Planifica per a realitzar les accions de planificació. De fet, si creeu un esdeveniment o una tasca pendent amb assistents, & korganizer; us demanarà si voleu enviar les invitacions als assistents, de manera que no haureu d' usar posteriorment l' opció Planifica Envia invitació als assistents del menú. També, si canvieu el vostre estatus com assistent a un esdeveniment al que se us ha invitat, us demanarà si voleu enviar actualització a l' organitzador de l' esdeveniment, de manera que després haureu d' usar l' opció Planifica Envia actualització de l' estat del menúSi marca la casilla Usar la comunicación de groupware en la configuración de la planificación de grupos de & korganizer;. & korganizer; gestiona la comunicación de la planificación por grupos. En otras palabras, puede necesitar usar directamente el menú Planificar directamente para realizar las acciones de la planificación. De hecho, si crea un evento o una tarea pendiente con asistentes, & korganizer; le preguntará si quiere enviar la invitación a los asistentes, por lo que no tendrá que usar posteriormente la opción Planificar Enviar invitación a los asistentes del menú. También, si cambia su estado como un asistente para un evento al que ha sido invitado, le preguntará que si quiere enviar su estado actualizado al organizador del evento, por lo que tendrá que usar posteriormente la opción Planificar Enviar actualización del estado del menú
Hi ha dues maneres especial d' allunyar/apropar. L' ítem de menú Visualitza Encaixa a la pàgina allunya o apropa la vostra imatge de manera que quedi tan gran com sigui possible quedant totalment visible. L' ítem de menú Visualitza Mode de pantalla completa (teclejant Ctrl; Maj; F també s' activarà aquest mode) engrandeix la finestra del & krita; per a encaixar a tota la vostra pantalla, eliminant també la barra de títol. Malgrat que això no és una manera real d' apropar/allunyar, pot ajudar-vos can mostrant-vos just aquest poc tros més de la vostra imatgeExisten dos formas más de realizar una ampliación. El elemento del menú de ampliación Ver Ajustar a la página para hacer que la imagen sea lo más grande posible, pero viéndose completamente. El elemento de menú Ver Modo de pantalla completa (pulsar Ctrl; Shift; F también activará este modo) alargará la ventana de & krita; para rellenar la pantalla completa, eliminando también la barra de título. sin embargo no es una forma « real » de ampliación, y puede ayudarle a ver un poquito más de su imagen
I encara més, els clientes bàsicament poden administrar i usar qualsevol impressora de la que tinguin noticia, de la mateixa manera que si fossin una impressora local. Òbviament això es pot restringir a través de llistes de control d' accés, & etc;, de manera que cap client no pugui usar qualsevol impressora de la manera que vulguiY aún más, lo clientes pueden básicamente « administrar » y « utilizar » cualquier impresora de la que tienen noticia, de la misma forma que si fuese una impresora local. Obviamente esto se puede restringir a través de listas de control de acceso, & etc;, de forma que cualquier cliente no puede utilizar cualquier impresora de la forma que quiera
Quan està seleccionat, el & kpresenter; cercarà les línies que comencin per-i, automàticament, convertirà l' estil del paràgraf a una llista de pics. El pic se selecciona amb el botó esquerra de sota d' aquesta opcióCuando está seleccionado, & kpresenter; busca líneas que comiencen con-y convierte automáticamente el estilo del párrafo en una lista con viñetas. La viñeta se selecciona con el botón izquierdo que hay junto a esta opción
Al crear un conjunt únic de funcions de consulta per a les impressores i els servidors compatibles amb & IPP;, per a la transferència de fitxers i l' establiment d' atributs de control de tasques entre altres coses, & IPP; està destinat a funcionar en totes les plataformes i sistemes operatius. De tota manera, la implantació no va a produir-se de manera immediata, ja que molts dispositius d' impressió antics seguiran en ús durant diversos anys. Pel que, en & IPP; es preveu la compatibilitat amb qualsevol implementació anterior de & IPP;. & CUPS; proveeix la viabilitat de la impressió & IPP; en tots els entornsAl crear un conjunto único de funciones de consulta para las impresoras y los servidores compatibles con & IPP;, para la transferencia de archivos y el establecimiento de atributos de control de tareas, & etc;, & IPP; está destinado a funcionar en todas las plataformas y & OS;. Sin embargo, la implantación no va a producirse de manera inmediata, ya que muchos dispositivos de impresión antiguos seguirán en uso durante varios años. Por lo tanto, en & IPP; se prevee la compatibilidad con cualquier implementación anterior a & IPP;. & CUPS; proporciona la viabilidad de la impresión & IPP; en todos los entornos
Nota: de debò que hem de trobar una manera de fer que el & krita; mantingui obert un fitxer i només llegeixei dades a mida que ho vagi necessitant, per comptes de copiar tots els continguts a la representació interna del dispositiu de dibuix. Però això voldria dir rerefons de gestió de dades que entenen els fitxers tiff i d' altres, i no estan actualment implementats. Seria ideal si alguns filtres de fitxer poguessin implementar una classe provisionalment anomenada KisFileDataManager, creés un objecte d' aquesta instància amb el fitxer actual i el passés a KisDoc. Però el & krita; manega l' emmagatzement per capa, no per document, de manera que això seria una bona feina per a ferNota: realmente desearíamos encontrar una forma para permitir a & krita; mantener un archivo abierto y solo leer los datos de acuerdo con las necesidades, en lugar de copiar el contenido completo a la representación interna del dispositivo de dibujo. Pero esto puede significar que el motor de administración de datos debería conocer los archivos tiff, y así sucesivamente, y esto no está todavía implementado. Sería ideal si algunos filtros pudieran implementar una clase llamada provisionalmente KisFileDataManager, crear un objeto de esta instancia con el archivo actual y pasárselo a KisDoc. Pero & krita; maneja lo guardado por capa, no por documento, y podría ser complicado hacer una reescritura de esto
Per a cada fitxer spool del procmail necessitareu crear un compte amb el & kmail; i així obtenir els missatges. també necessitareu assegurar-vos de que especifiqueu el nom del fitxer de blocat correcte per aquest compte. Quan configureu un compte, el & kmail; farà una anàlisi gramatical mínima sobre el vostre fitxer procmail i intentarà llistar cada fitxer spool que hi trobi, a l' igual que també els fitxers de blocat al costat de l' ítem Fitxer de blocat procmail. El procmail us permetrà usar fitxers de blocat específics de tres maneres diferents, no havent-hi cap manera d' establir una correspondència entre els fitxers spool i els de blocat. Pel que realment haureu d' assegurar-vos d' especificar el fitxer de blocat correcte per a cada fitxer spoolPara cada archivo de « spool » de procmail, tiene que crearse una cuenta de la que & kmail; obtendrá el correo nuevo. También necesitará asegurarse de que especifica correctamente el nombre del archivo de bloqueo para esta cuenta. Al configurar una cuenta, & kmail; realizará un análisis mínimo de su archivo. procmail, e intentará listar cada archivo de « spool » que haya encontrado, y también los archivos de bloqueo que están junto al elemento archivo de bloque de procmail. procmail permite al usuario especificar archivos de bloqueo de tres formas diferentes, así que no hay una forma de establecer una correspondencia entre los archivos de « spool » y los archivos de bloqueo. Así que queda de su cuenta asegurarse de que especifica el archivo de bloque correcto para cada archivo de « spool »
Totes les estrelles irradien llum sobre una amplia gama de freqüències en l' espectre electromagnètic, des de les ones de ràdio de baixa energia fins als raigs gamma d' alta energia. Una estrella que emet predominantment en la regió ultravioleta de l' espectre produeix una quantitat total de magnituds d' energia major que la produïda en una estrella que emeti principalment a l' infraroig. De manera que, la lluminositat és una mesura de l' energia emesa per una estrella sobre totes les longituds d' ona. La relació entre la longitud d' ona i l' energia fou quantificada per Einstein com a " E = h * v " a on " v " és la freqüència, " h " és la constant de Planck i " E " és l' energia del fotó en julis. Es a dir, a longituds d' ona més curtes (i d' aquesta manera freqüències més altes) corresponen energies més altesTodas las estrellas radian luz en un rango muy amplio de frecuencias en el espectro electromagnético, desde las ondas radio de poca energía hasta los rayos gama energéticos. Una estrella que emite fundamentalmente en la región ultravioleta del espectro produce una cantidad total de energía varias magnitudes mayor que la producida en una estrella que emite fundamentalmente en el infrarrojo. Por tanto, la luminosidad es una medida de la energía emitida por una estrella a todas las longitudes de onda. La relación entre longitud de onda y energía fue formulada por Einstein como E = h * v donde v es la frecuencia, h es la constante de Planck y E es la energía de los fotones en Julios. Es decir, las longitudes de onda más cortas (y por tanto las frecuencias más altas) corresponden a mayores energías
El & krita; composa les capes de sota a dalt, dins de cada grup de capa. L' agregat-o la projecció com també s' anomena-es filtra llavors per la capa d' ajustament. Si hi ha capes a sobre de la capa d' ajustament, aquestes es componen a la projecció. El & krita; converteix totes les dades de capa abans de composar, de manera que la capa de més a sota en una imatge és en escala de grisos, totes les capes es converteixen a escala de grisos abans de compondre-i això vol dir que la projecció d' ajustament de capa serà també en escala de grisos& krita; componen las capas desde abajo hacia arriba para cada grupo de capas. El conjunto (también llamado « la proyección ») se filtra luego según la capa de ajuste. Si hay capas por encima de la capa de ajuste, se componen sobre la proyección. & krita; convierte los datos de todas las capas antes de componerla, de tal forma que si la capa inferior de la imagen está en escala de grises, todas las capas se convierten a escala de grises antes de la composición, y eso significa que la proyección de la capa de ajuste también se realiza sobre escala de grises
Podeu deshabilitar el límit de mida de l' historial fent clic sobre Estableix sense límit. De tota manera tingueu present que el consum de memòria creixerà amb el nombre de línies que es mostrin en aquest moment. Si useu una mida de l' historial sense limit, assegureu-vos de fer funcionar & kwatchgnupg; tan sols per a operacions curtes, o be netegeu regularment l' historial de manera manualPuede desactivar el límite de tamaño del historial haciendo clic sobre Definir como ilimitado. Tenga en cuenta, sin embargo, que el consumo de memoria crecerá con el número de líneas que se muestren en ese momento. Si usa un tamaño del historial ilimitado, asegúrese de hacer funcionar & kwatchgnupg; sólo para operaciones cortas, o bien limpie regularmente la historia de forma manual
Si accediu sovint a màquines remotes, o sempre executeu un conjunt similar d' aplicacions de terminal, podeu usar la característica sessions de & konsole; que us permetrà administrar les sessions de & kde; per a automatitzar-ne una gran quantitat. Deixi' ns mostrar-vos el següent exemple: Suposem que necessiteu obrir amb certa freqüència una sessió ssh a la màquina administració de manera que pugueu realitzar tasques genèriques d' administració. Com potser sabeu el botó Sessió nova situat en la barra de pestanyes de & konsole; conté un menú que es mostra si hi feu clic i manteniu premut el botó, de manera que es pugui seleccionar un nou tipus de sessió. Afegirem noves entrades al menúSi accede con frecuencia a máquinas remotas, o siempre ejecuta un conjunto similar de aplicaciones de terminal, puede utilizar la característica « sesiones » de & konsole; que le permite la administración de las sesiones de & kde; para automatizar una gran cantidad de ellas. Déjenos mostrarle el siguiente ejemplo: Supongamos que necesita abrir con cierta frecuencia una sesión ssh a la máquina administrador de forma que pueda hacer tareas genéricas de administración. Como sabe el botón Nueva sesión situado en la barra de pestañas de & konsole; contiene un menú que se mostrará si mantiene pulsado el botón, de forma que podrá seleccionar un nuevo tipo de sesión. Añadiremos nuevas entradas al menú
Per a modificar un perfil de vista (per exemple, el Fullejador web), carregueu el perfil amb Arranjament Carrega el perfil de vista Fullejador web, i canvieu les preferències del & konqueror; en la manera que vulgueu. Ara seleccioneu Arranjament Desa el perfil de vista " Fullejador web ".... En el diàleg que apareixerà, podreu canviar el nom del perfil, el qual crearà un nou perfil amb aquest nom, o podeu deixar el nom tal qual i es modificarà el perfil actual. Si seleccioneu Desa les URL en el perfil, la & URL; actual serà carregada quan carregueu aquest perfil de vista. Això funciona de manera similar a la pàgina inici en la majoria de fullejadors. Si voleu que el & konqueror; s' iniciï amb una finestra buida introduïu about: blank a la barra de localització abans de desar el perfilPara modificar un perfil de vista (por ejemplo, el perfil Navegador web), cargue el perfil con Preferencias Cargar perfil de vista Navegador web, y cambie las preferencias de & konqueror; por aquellas otras que desee. Ahora seleccione Preferencias Guardar perfil de vista « Navegador web »... En el diálogo que aparece, puede cambiar el nombre del perfil, que creará un nuevo perfil con el nombre, o puede dejar el nombre tal cual para modificar el perfil actual. Si selecciona Guardar URLs en el perfil, se cargará la & URL; actual cuando cargue el perfil de vista. Estas funciones son similares a la « Página personal » en muchos navegadores web. Si desea que & konqueror; se inicie con una ventana vacía introduzca about: blank en la barra de dirección antes de guardar el perfil
Usant la pestanya Miniatura de la caixa de control (situada normalment a la dreta de la finestra del & krita;) també podreu canviar el nivell d' apropament/allunyament usant la barra de desplaçament o la caixa de creixement/decreixement. Hi ha nivells lleugerament diferents de creixement/decreixement disponibles aquí, de manera que si no es produeix el nivell desitjat, podeu intentar usar aquesta opció. El botó ‧: ‧ ofereix una altra manera de tornar al ‧ %La pestaña Vista general del cuadro de control (usualmente se encuentra en la parte derecha de la ventana de & krita;) también le permite cambiar el nivel de ampliación utilizando el deslizador o el cuadro de edición numérica. Existen ligeras diferencias entre los niveles de ampliación, por tanto si la ampliación o reducción anteriormente descritas no produce la vista que desea, puede intentar utilizar esta opción. El botón ‧ ofrece otra forma de volver al nivel de ampliación del ‧ %
Amb & kword;, aquesta noció predeterminada de com haurà d' aparèixer s' usa per a seleccionar una plantilla. Usant una plantilla, es crea un conjunt de marcs per a aproximar aquesta disposició final. Per a una carta de negocis, un document amb un gran marc que ocupi la pàgina des de dalt fins abaix i de costat a costat seria la millor selecció. De tota manera, per a una publicació, és més adequat un document de dues o tres columnes. Una vegada seleccionada aquesta plantilla, & kword; crearà els marcs de manera automàticaCon & kword;, esta noción predeterminada de cómo debe aparentar se usa para seleccionar una plantilla. Usando una plantilla, se crea un conjunto de marcos para aproximar esta distribución final. Para una carta de nogocios, un documento con un marco grande que ocupa la página desde arriba hasta abajo y de lado a lado sería la mejor selección. Para una publicación, sin embargo, es más apropiado un documento de dos o tres columnas. Una vez que haya seleccionado esta plantilla, & kword; creará los marcos automáticamente
Un número natural aleatori NN es transforma en la data a partir del ‧ de desembre de ‧ (que és ‧) afegint NN dies. Per exemple, si teniu una cel· la amb ‧ i escolliu Format data, a la cel· la es mostrarà la data " ‧-‧ ", que és ‧ dies posterior al ‧ de desembre de ‧. Aquesta data d' inici és dos dies anterior atès que hi havia un error en Lotus ‧ i per a assegurar la compatibilitat es va mantenir en el Excel. Poca gent necessitarà calcular les dates des de l' ‧ de gener de ‧ i, de tota manera, afegint ‧ dies a l' ‧ de novembre de ‧, per exemple, s' obté el ‧ de novembre de ‧ atès que els càlculs normals entre dates sí es realitzen correctamentUn número natural NN aleatorio se transforma en la fecha adecuada a partir del ‧ de diciembre de ‧ (que es ‧), añadiendo NN días. Por ejemplo, si tiene una celda con ‧ y elije Formato de fecha, « ‧-‧ », se mostrará en la celda la fecha que es ‧ días posterior al ‧ de diciembre de ‧. Esta fecha de comienzo debe ser dos días anterior para mantener la compatibilidad, porque había un error en Lotus ‧ que permaneció en Excel. Algunos necesitarán calcular las fechas desde el ‧ de enero de ‧ y añadir ‧ días al ‧ de noviembre de ‧, por ejemplo, dará como resultado el ‧ de noviembre de ‧, porque los cálculos normales entre fechas sí se realizan correctamente
El plafó de l' esquerra mostra una llista de tots els ítems disponibles amb colors ajustables. Cliqueu a sobre de qualsevol ítem per a llevar una finestra per ajustar el color. Sota la llista hi ha la caixa de selecció Mode de color de les estrelles. Per omissió & kstars; les dibuixa amb un tint de color realista segons el tipus espectral de l' estrella. De tota manera, també podeu triar el dibuixar-les com a cercles blancs, negres o roigs sòlids. Si esteu usant els colors realistes, podreu establir el nivell de saturació dels colors de les estrelles amb la caixa selectora Intensitat del color de l' estrellaEl panel izquierdo muestra una lista de todos los elementos para los que se puede ajustar el color. Pulse en cualquiera de ellos para abrir una ventana de selección de color que le permitirá ajustarlo. Debajo de la lista está la casilla Modo de color de las estrellas. Por omisión, & kstars; dibuja las estrellas con un color realista de acuerdo al tipo espectral de las mismas. Sin embargo, también es posible dibujar las estrellas en blanco, negro o rojo. Si está utilizando colores realistas, puede determinar el nivel de saturación de los colores con el selector Intensidad de color de las estrellas
De manera que la primera regla és fer una còpia de seguretat del vostre fitxer abans de modificar-lo. És aconsellable desar la còpia de seguretat fora de qualsevol subdirectori dins de. kde (o del directori corresponent $ KDEHOME). Les còpies de seguretat són sempre una bona idea, atès que en el cas de produir-se una errada important de & kde; es podrien destruir fitxers de configuració importants (per exemple les vostres preferències de & kmail;, que estan en el fitxer kmailrc). (No s' hauria de produir cap errada important però podria succeirPor tanto, la primera regla es hacer una copia de seguridad de su archivo antes de modificarlo. Es aconsejable guardar la copia de seguridad fuera de cualquier subdirectorio dentro de. kde (o del directorio incluído en $ KDEHOME). Las copias de seguridad son siempre una buena idea, ya que en el caso de que se produzca un fallo importante de & kde; se podrían destruir archivos de configuración importantes (por ejemplo sus preferencias de & kmail;, que están en el archivo kmailrc). (No se debería producir ningún fallo importante pero podría suceder
Els sistemes operatius & UNIX; estan dissenyats originalment com a sistemes de tan sols text, controlats per comandaments de teclat-és el que es coneix amb el nom d' interfície de línia de comandaments (CLI). El & X-Window;, el & kde; i d' altres projectes han afegit des de llavores la interfície gràfica que esteu usant ara. De tota manera, el sistema CLI base encara hi és, i tot sovint és el més simple, ràpid i potent manera de realitzar moltes tasquesLos sistemas operativos & UNIX; se diseñaron originalmente como sistemas de sólo texto, controlados por órdenes del teclado-es lo que se conoce con el nombre de interfaz de línea de órdenes (CLI). El & X-Windows; y & kde; y otros proyectos han añadido desde entonces el interfaz gráfico que está utilizando ahora. Sin embargo, el sistema CLI subyacente, está todavía presente, y es frecuentemente el más sencillo, rápido y potente método de realizar muchas tareas
Mitjançant l' ús dels & PPD;, els fabricants d' impressores foren capaços d' introduir característiques específiques del maquinari en els seus productes, com per exemple, la impressió a dues cares, l' enquadernació, les grapadores, l' acabat, & etc;. El controlador de la impressora carrega el & PPD; de la mateixa manera que un fitxer de configuració. D' aquesta manera el controlador de la impressora s' informa sobre les opcions del dispositiu que estan disponibles i com cridar-les; el controlador també presenta un & GUI; per a l' usuari. A través d' aquest mecanisme encara podreu imprimir fitxers de llenguatges de descripció & PostScript; que són independents del dispositiu i especificar opcions d' acabat que sí són exclusives de cada dispositiu en concret i que s' afegeixen al & PostScript; generat per l' aplicacióMediante el uso de los & PPD; s, los fabricantes de impresoras fueron capaces de introducir características específicas del hardware en sus productos, como por ejemplo, la impresión a dos caras, la encuadernación, las grapadoras, el acabado, & etc;. El controlador de la impresora carga el & PPD; de igual forma que un archivo de configuración. El siguiente paso es que el controlador de la impresora se informa sobre las opciones del dispositivo que están disponibles y cómo llamarlas. El controlador también se las presenta al usuario a través del & GUI;. Gracias a este mecanismo el usuario sigue pudiendo imprimir archivos de descripción & PostScript; que son « independientes del dispositivo » y especificar opciones de acabado que sí son exclusivas de cada dispositivo concreto y que se añaden al & PostScript; generado por la aplicación
Mostrando página 1. 28656 encontrado frases búsqueda de una frase picar de mans.Se encuentra en 5,188 ms.Las memorias de traducción son creados por humanos, pero alineado por computadora, que puede provocar errores. Ellos vienen de muchas fuentes y no se registran. Te lo advierto.