Las traducciones a español:

  • aplaudir   

Oraciones de ejemplo con "picar de mans", memoria de traducción

add example
4858 , de 10.4.2007 ) que aprova les bases reguladores dels ajuts per als membres de la Xarxa de Punts d ' Innovació CIDEM ( PIC ) per al desenvolupament de projectes de reforçament del teixit empresarial , que queda redactat de la següent manera :4858 , de 10.4.2007 ) que aprueba las bases reguladoras de las ayudas para los miembros de la Red de Puntos de Innovación CIDEM ( PIC ) para el desarrollo de proyectos de reforzamiento del tejido empresarial , que queda redactado de la siguiente manera :
Es modifica l ' article 3.1 de l ' Ordre TRI / 114 / 2006 , de 28 de març ( DOGC núm . 4610 , de 7.4.2006 ) , que aprova les bases reguladores d ' ajuts als membres de la Xarxa de Punts d ' Innovació CIDEM ( PIC ) per al desenvolupament de projectes de reforçament del teixit empresarial , que queda redactat de la manera següent :Se modifica el artículo 3.1 de la Orden TRI/ 114/ 2006 , de 28 de marzo ( DOGC núm . 4610 , de 7.4.2006 ) , que aprueba las bases reguladoras de ayudas a los miembros de la Red de Puntos de Innovación CIDEM ( PIC ) para el desarrollo de proyectos de refuerzo del tejido empresarial , que queda redactado de la siguiente manera :
Els farratges destinats a deshidratació han d ' entrar a la planta de transformació picats , no empacats , amb un contingut d ' humitat superior al 25 % , de manera que la humitat mitjana ponderada durant els períodes mensuals compresos entre els dies 1 al 10 , 11 al 20 i 21 a l ' últim del mes sigui almenys del 30 % , i han de procedir de parcel · les situades a una distància màxima de 100 km de la planta de transformació , llevat que es justifiqui la utilització d ' un transport adequat .Los forrajes destinados a deshidratación deben entrar en la planta de transformación picados , no empacados , con un contenido de humedad superior al 25 % , de manera que la humedad media ponderada durante los períodos mensuales comprendidos entre los días 1 al 10 , 11 al 20 y 21 al último del mes sea al menos del 30 % , y deben proceder de parcelas situadas a una distancia máxima de 100 km de la planta de transformación , a menos que se justifique la utilización de un transporte adecuado .
Els farratges destinats a dessecar han d ' entrar a la planta de transformació picats , no empacats , amb un contingut d ' humitat superior al 25 % , de manera que la humitat mitjana ponderada durant els períodes mensuals compresos entre els dies 1 al 10 , 11 al 20 i 21 a l ' últim del mes sigui almenys del 30 % , i han de procedir de parcel · les situades a una distància màxima de 100 km de la planta de transformació , llevat que es justifiqui la utilització d ' un transport adequat .Los forrajes destinados a desecar deben entrar en la planta de transformación picados , no empacados , con un contenido de humedad superior al 25 % , de manera que la humedad media ponderada durante los períodos mensuales comprendidos entre los días 1 al 10 , 11 al 20 y 21 al último del mes sea al menos del 30 % , y deben proceder de parcelas situadas a una distancia máxima de 100 km de la planta de transformación , a menos que se justifique la utilización de un transporte adecuado .
1 Pica per rentar les mans .1 Porta planchetas de hojas clínicas
L ' Ordre TRI / 114 / 2006 , de 28 de març ( DOGC núm . 4610 , de 7.4.2006 ) , aprova les bases reguladores d ' ajuts als membres de la Xarxa de Punts d ' Innovació CIDEM ( PIC ) per al desenvolupament de projectes de reforçament del teixit empresarial i obre la convocatòria d ' aquests ajuts per a l ' any 2006 .La Orden TRI/ 114/ 2006 , de 28 de marzo ( DOGC núm . 4610 , de 7.4.2006 ) , aprueba las bases reguladoras de ayudas a los miembros de la Red de Puntos de Innovación CIDEM ( PIC ) para el de sarrollo de proyectos de refuerzo del tejido empresarial y abre la convocatoria de estas ayudas para el año 2006.
2.3.2 S ' estableixen com a períodes i dies hàbils per a la caça de les espècies guatlla ( Coturnix coturnix ) , tórtora ( Streptopelia turtur ) , tudó ( Columba palumbus ) , colom roquer ( Columba livia ) , garsa ( Pica pica ) , i estornell vulgar ( Sturnus vulgaris ) els següents :2.3.2 Se establecen como periodos y días hábiles para la caza de las especies codorniz ( Coturnix coturnix ) , tórtola común ( Streptopelia turtur ) , paloma torcaz ( Columba palumbus ) , paloma bravía ( Columba livia ) , urraca ( Pica pica ) , y estornino pinto ( Sturnus vulgaris ) los siguientes :
Pic de MontagutQuerol
Fita 9 : se situa a la zona coneguda com l ' Arboceres , a uns trenta metres al sud-est del Pont de Picar any .Mojón 9 : se sitúa en la zona conocida como L ' Arboceres , a unos treinta metros al sureste del Pont de Picarany .
1 Pica amb dispensador de sabó i paper1 Nevera pequeña para medicación
Premi Nacional de Dansa : Sol Picó .Premio Nacional de Danza : Sol Picó .
DECRET 99 / 2005 , de 31 de maig , de supressió de les loteries denominades Pica 3 i Pica 5 , organitzades per l ' Entitat Autònoma de Jocs i Apostes de la Generalitat .DECRETO 99/ 2005 , de 31 de mayo , de supresión de las loterías denominadas Pica 3 y Pica 5 , organizadas por la Entidad Autónoma de Juegos y Apuestas de la Generalidad .
Usa el format de llista per als paràgrafs amb picsUsar el formato de lista para los párrafos con viñetas
I . Resolució del conseller de Política Territorial i Obres Públiques de 17 de setembre de 1986 , per la qual s ' estima en part el recurs de reposició interposat pel senyor Pere Oliu i Casamitjana en nom i representació de l ' Ajuntament d ' Isòvol contra la resolució d ' aprovació definitiva del PIC .I. Resolución del consejero de Política Territorial y Obras Públicas de 17 de septiembre de 1986 , por la que se estima en parte el recurso de reposición interpue sto por el señor Pere Oliu i Casamitjana en nombre y representación del Ayuntamiento de Isòvol contra la resolución de aprobación definitiva del PIC .
Doncs deixi de picar- losPues deje de golpearlos
Queden derogats a partir del 30 de juny de 2005 els decrets 281 / 1998 i 282 / 1998 , de 3 de novembre , d ' aprovació , respectivament , dels reglaments de les loteries denominades Pica 3 i Pica 5 , organitzades per l ' Entitat Autònoma de Jocs i Apostes de la Generalitat , modificats pel Decret 336 / 2001 , de 18 de desembre , d ' adaptació a l ' euro i de modificació de diverses qüestions d ' ordre econòmic de les loteries organitzades per l ' Entitat Autònoma de Jocs i Apostes de la Generalitat de Catalunya , com també les altres disposicions que s ' oposin al que estableix el present Decret .Quedan derogados a partir del 30 de junio de 2005 los decretos 281/ 1998 y 282/ 1998 , de 3 de noviembre , de aprobación , respectivamente , de los reglamentos de las loterías denominadas Pica 3 y Pica 5 , organizadas por la Entidad Autónoma de Juegos y Apuestas de la Generalidad , modificados por el Decreto 336/ 2001 , de 18 de diciembre , de adaptación al euro y de modificación de diversas cuestiones de orden económico de las loterías organizadas por la Entidad Autónoma de Juegos y Apuestas de la Generalidad de Cataluña , así como las demás disposiciones que se opongan a lo que establece el presente Decreto .
Picadores de palla o restes vegetals .Picadoras de paja o restos vegetales .
.1 Aprovar definitivament la modificació puntual del Pla general d ' ordenació de la finca de la Font Picant , d ' Argentona , promoguda i tramesa per l ' Ajuntament ..1 Aprobar definitivamente la modificación puntual del Plan general de ordenación de la finca de La Font Picant , de Argentona , promovida y enviada por el Ayuntamiento .
Normes urbanístiques de la modificació puntual del Pla general metropolità d ' àmbit discontinu a la carretera de Sant Boi , 51-55 , plaça Narcís Lunes i part de la finca confrontant , avinguda Mas Picó , 76 , carrer Barbastre , 31-33 , carrer d ' Almeria , 11 i carrer Gatosar , 11 , de Sant Vicenç dels HortsNormas urbanísticas de la modificación puntual del Plan general metropolitano de ámbito discontinúo en la carretera de Sant Boi , 51-55 , plaza Narcís Lunes y parte de la finca colindante , avenida Mas Picó , 76 , calle Barbastre , 31-33 , calle de Almeria , 11 y calle Gatosar , 11 , de Sant Vicenç dels Horts
16.2 Els certificats d ’ estar al corrent de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social els obtindrà directament l ’ òrgan gestor per via telemàtica , a través del Departament d ’ Economia i Coneixement i de l ’ aplicació PICA , previ consentiment de l ’ interessat .A este efecto , la firma de la solicitud implica la autorización a la Administración de la Generalidad de Cataluña a fin de que pueda realizar esta actuación .
Ajuts per als membres de la Xarxa de Punts d ' Innovació CIDEM ( PIC ) per al desenvolupament de projectes de reforçament del teixit empresarial .Ayudas para los miembros de la Red de Puntos de Innovación CIDEM ( PIC ) para el desarrollo de proyectos de fortalecimiento del tejido empresarial .
Servei : Alberg Pic de l ' Àliga .Servicio : Alberg Pic de l ' Àliga .
Objecte : Activitats de Sol Picó Cia de Dansa .Objeto : Actividades de Sol Picó Cia de Dansa .
Equipament d ' alberg , esco la de natura o activitats similars situat a la finca municipal de la Font Picant .Equipamiento de albergue , escuela de natura o actividades similares situado en la finca municipal de La Font Picant .
.1 Autoritzar a l ' Ajuntament de l ' Ametlla del Vallès l ' obertura d ' un punt d ' informació juvenil amb la denominació de Punt d ' Informació Juvenil Pica ..1 Autorizar al Ayuntamiento de L ' Ametlla del Vallès la apertura de un punto de información juvenil con la denominación de Punto de Información Juvenil Pica .
Mostrando página 1. 507832 encontrado frases búsqueda de una frase picar de mans.Se encuentra en 33,842 ms.Las memorias de traducción son creados por humanos, pero alineado por computadora, que puede provocar errores. Ellos vienen de muchas fuentes y no se registran. Te lo advierto.