Las traducciones a español:

  • aplaudir   

Oraciones de ejemplo con "picar de mans", memoria de traducción

add example
Llista de tots els picsLista de todos los picos
Cada usuari en el sistema podrà ser representat per una imatge. La imatge de l' usuari es desarà en un fitxer anomenat $ KDEDIR/share/apps/kdm/pics/users/$ USER. xpm. Si l' usuari no té dit fitxer s' usarà en el seu lloc el fitxer $ KDEDIR/share/apps/kdm/pics/users/default. xpmCada usuario en el sistema puede ser representado por una imagen. La imagen del usuario se guarda en un archivo denominado $ KDEDIR/share/apps/kdm/pics/users/$ USER. xpm. Si el usuario no tiene dicho archivo se utilizará en su lugar el archivo $ KDEDIR/share/apps/kdm/pics/users/default. xpm
Per a estimar la temperatura en la superfície d' una estrella, podem usar la relació coneguda entre la temperatura d' un cos negre i la longitud d' ona de la llum en els pics del seu espectre. Això és, a mesura que incrementeu la temperatura d' un cos negre, el màxim del seu espectre es mou cap a longituds d' ona més curtes de la llum (blau). Això apareix il· lustrat en la Figura ‧, a on l' intensitat de tres estrelles hipotètiques apareix reflexada junt a la longitud d' ona. L ' " Arc de Sant Martí " indica el rang de longituds d' ona visibles per a l' ull humàPara estimar la temperatura superficial de una estrella, podemos utilizar la relación conocida entre la temperatura de un cuerpo negro y la longitud de onda de la luz en los picos de su espectro. Esto es, a medida que se incrementa la temperatura de un cuerpo negro, el máximo de su espectro se mueve hacia longitudes de onda de luz más cortas (azuladas). Esto aparece ilustrado en la Figura ‧, donde la intensidad de tres estrellas hipotéticas aparece reflejada junto a la longitud de onda. El " arco iris " indica el rango de longitudes visible para el ojo humano
Doblecliqueu-hi i escriviu un títol. Llavors doblecliqueu a la segona caixa de text amb els pics. Noteu que apareix un punt automàticament quan comenceu a escriure. Escriviu algun text i finalitzeu el paràgraf amb les tecles Intro o Retorn. Tal com aneu escrivint nous paràgrafs, aniran apareixen nous pics al davant automàticamentRealice una doble pulsación y teclee el título. Luego, realice una doble pulsación sobre el segundo cuadro de texto con una viñeta. Teclee algo de texto y finalice el párrafo pulsando la tecla Enter o Return. Cuando teclee nuevos párrafos, aparecerán automáticamente viñetas delante
Quan està seleccionat, el & kpresenter; cercarà les línies que comencin per-i, automàticament, convertirà l' estil del paràgraf a una llista de pics. El pic se selecciona amb el botó esquerra de sota d' aquesta opcióCuando está seleccionado, & kpresenter; busca líneas que comiencen con-y convierte automáticamente el estilo del párrafo en una lista con viñetas. La viñeta se selecciona con el botón izquierdo que hay junto a esta opción
Quan s' escriu ' * ' o '-' al principi d' un paràgraf, converteix automàticament el paràgraf per a usar aquest estil de llista. Usar un formatatge d' estil de llista vol dir que s' usa un pic correcte per a fer la llistaAl teclear « * » o «-» al principio de un párrafo, convertir automáticamente el párrafo para que use este estilo de lista. Usar un estilo de lista significa que se usa un topo correcto para dibujar la lista
Pic de punta de fletxa cap a la dretaPunta de flecha a la derecha
Usa el formatatge de llista per als paràgrafs amb picsUsar formato de lista para los párrafos con topos
Pic de fletxa cap a la dretaFlecha hacia la derecha
Picar a mà un estri. Això no està recomenat, i si ho feu i voleu que el vostre filtre formi part de la versió oficial del & krita;, llavors us demanaré de reemplaçar-lo per un estri fet amb el & Qt; DesignerCodificar el widget a mano. No se recomienda, ya que de hacerlo así su filtro se convierte en parte de la versión oficial de & krita;. Por ello, se le ruega que replantee la codificación manual del widget y que realice su diseño con & Qt; Designer
Abreviació de Pic ture El ement (element del paper pintat); aquest terme descriu la part més petita d' un quadre d' imatge tramat (o sigui tant si està imprès en un paper com si mostrat en un monitor mitjançant un tub de raigs catòdics o els elements d' un LCD). Com qualsevol gràfic o representació d' imatge en aquests tipus de dispositius d' eixida, és compost de píxels, els valors de " ppp " (píxel per polsada-" ppi " en anglès-) i & ppp; (punts per polsada-dpi en anglès-) són un paràmetre important per a la qualitat total i la resolució d' una imatgeAbreviatura de Pic ture El ement (elemento gráfico). Este término describe la parte más pequeña de un gráfico digitalizado (tanto si está impreso sobre papel como si se muestra en un monitor de rayos catódicos o LCD). Como cualquier representación gráfica o de imágenes en este tipo de dispositivos de salida está compuesta de pixels, el valor de « ppi » (pixels por pulgada) y & dpi; (puntos por pulgada) es un parámetro importante para determinar la calidad y resolución global de una imagen
Doncs deixi de picar- losPues deje de golpearlos
És només un modest sopar amb un poc de picadaEs sólo una modesta cena con un poco de picoteo
Usa el format de llista per als paràgrafs amb picsUsar el formato de lista para los párrafos con viñetas
Canvia els marges, flux de text, vores, pics, numeració, etc, del paràgrafCambiar los márgenes del párrafo, flujo del texto, bordes, topos, numeración, etc
La seva orientació, de manera que la barra d' eines es plegui sobre la seva nansa i per tornar-la a obrir bastarà amb fer doble clic sobre seu (és una altra manera diferent de fer desaparèixer la barra d' eines completament, de manera que sigui fàcil fer-la tornar a aparèixerSu orientación, de forma que la barra de herramientas se pliegue sobre su asa y para reabrirla bastará con hacer doble-pulsación sobre ella (es otra forma diferente de hacer desaparecer la barra de herramientas completamente, de forma que sea sencillo hacerla reaparecer
Seleccioneu la carpeta a la que s' hauran d' enviar els esborranys usant aquesta identitat: Els usuaris de IMAP haurien de plantejar-se canviar-ho a una carpeta IMAP, per a que el correu que enviïn sigui emmagatzemat en el servidor en comptes de a una carpeta local. D' aquesta manera podran accedir a aquests missatges des de diferents localitzacionsSeleccione la carpeta a la que se deban enviar los borradores cuando useesta identidad. Los usuarios de IMAP deberían plantearse enviarlo a una carpeta IMAP, para que el correo que envíen se guarde en el servidor en lugar de en una carpeta local. De esta forma, podrán acceder a los mensajes desde diferentes ubicaciones
Per a canviar la manera en la que funciona l' omplenat en & kword; canvieu la llista desplegable anomenada Omplenat:. Aquesta llista desplegable us dona molts estils de línia diferents entre els que escollirPara cambiar la forma en la que funciona el relleno en & kword;, puede cambiar la lista desplegable llamada Relleno:. Esta lista desplegable le da muchos estilos de línea diferentes entre los que seleccionar
Un número natural aleatori NN es transforma en la data a partir del ‧ de desembre de ‧ (que és ‧) afegint NN dies. Per exemple, si teniu una cel· la amb ‧ i escolliu Format data, a la cel· la es mostrarà la data " ‧-‧ ", que és ‧ dies posterior al ‧ de desembre de ‧. Aquesta data d' inici és dos dies anterior atès que hi havia un error en Lotus ‧ i per a assegurar la compatibilitat es va mantenir en el Excel. Poca gent necessitarà calcular les dates des de l' ‧ de gener de ‧ i, de tota manera, afegint ‧ dies a l' ‧ de novembre de ‧, per exemple, s' obté el ‧ de novembre de ‧ atès que els càlculs normals entre dates sí es realitzen correctamentUn número natural NN aleatorio se transforma en la fecha adecuada a partir del ‧ de diciembre de ‧ (que es ‧), añadiendo NN días. Por ejemplo, si tiene una celda con ‧ y elije Formato de fecha, « ‧-‧ », se mostrará en la celda la fecha que es ‧ días posterior al ‧ de diciembre de ‧. Esta fecha de comienzo debe ser dos días anterior para mantener la compatibilidad, porque había un error en Lotus ‧ que permaneció en Excel. Algunos necesitarán calcular las fechas desde el ‧ de enero de ‧ y añadir ‧ días al ‧ de noviembre de ‧, por ejemplo, dará como resultado el ‧ de noviembre de ‧, porque los cálculos normales entre fechas sí se realizan correctamente
De tota manera, el poder dels nostres és limitatDe todos modos, el poder en los nuestros es limitado
El & kde; permet mostrar diapositives de manera automàtica de les imatges de paper pintat. Per habilitar aquesta opció, premeu el botó Configura.... En el diàleg resultant podeu triar qualsevol imatge o carpeta d' imatges disponible al vostre ordinador, usant el botó Afegeix... navegareu pel vostre sistema de fitxers. Elimina, eliminarà l' entrada seleccionada de la llista& kde; le permite presentaciones automáticas de forma que se muestren las imágenes como tapices. Para activar esta opción, pulse el botón Configuración.... En el diálogo que aparece podrá seleccionar cualquier imagen o carpeta de imágenes que estén disponibles en su ordenador, utilizando el botón Añadir... para navegar a través de su sistema de archivos. Eliminar eliminará la entrada seleccionada de la lista
Cancel· la qualsevol acció d' edició, de manera que no s' editarà cap propietat ni s' esborrarà cap ítemCancela cualquier acción de edición, así que no se editarán propiedades ni se borrarán elementos
Per omissió KTemps no reté la informació antiga del temps, i cada vegada que la informació es actualitzada, es descarta la informació antiga. Si voleu mantenir un registre del temps, habiliteu aquesta opció. D' aquesta manera, cada vegada que s' actualitzi el temps, KTemps afegirà una nova línia al fitxer de registre contenint les condicions climàtiques actuals en forma de valors separats per comes. La informació escrita serà la data, la velocitat i direcció del vent, la temperatura, la pressió, l' alçada dels núvols, la visibilitat i el " temps actual "El valor predeterminado de KWeather no retiene la información climática antigua, y cada vez que la información se actualiza, se descarta la información antigua. Si desea mantener un registro del clima, active esta opción. De este modo, cada vez que se actualiza el clima, KWeather agregará una nueva línea al archivo de registro conteniendo las condiciones climáticas actuales en forma de valores separados por comas. La información escrita será la fecha, velocidad y dirección del viento, temperatura, presión, techo de nubes, visibilidad, y « clima actual »
La barra de tasques és molt potent. En la configuració per omissió, si teniu més d' una finestra oberta de la mateixa aplicació, aquestes s ' agruparan, de manera que en la barra de tasques veureu una única icona per aplicacióLa barra de tareas es muy potente. En la configuración predeterminada, si tiene más de una ventana abierta para la misma aplicación, se « agruparán », de forma que en la barra de tareas verá un icono por aplicación
Com que estava lligat de mans i peus, el seu cas devia ser seriósPuesto que estaba atado de pies y manos, su caso debía ser grave
Mostrando página 1. 28656 encontrado frases búsqueda de una frase picar de mans.Se encuentra en 5,607 ms.Las memorias de traducción son creados por humanos, pero alineado por computadora, que puede provocar errores. Ellos vienen de muchas fuentes y no se registran. Te lo advierto.