Las traducciones a español:

  • casi   
    (Adverb  )
     
    Que se está muy cerca de ser algo, o cerca de recordar algo.

Oraciones de ejemplo con "gairebé", memoria de traducción

add example
Gairebé tots els usuaris desitjaran tenir aquesta opció seleccionada, perquè facilita significativament la navegació per documents amb les tecles de les fletxesCasi todos los usuarios querrán mantener esta opción seleccionada, porque facilita signficativamente la nevagación por documentos con las teclas de las flechas
El compliment de la normativa de l' estrella d' energia es pot aplicar a gairebé tots els dispositius elèctrics. Encara que aquest mòdul, no atura el gir a les unitats de disc dur, no apaga impressores, & etc; Aquests arranjaments tan sols afectaran al comportament del vostre monitorEl cumplimiento de la normativa de la estrella de la energía se puede aplicar a casi todos los dispositivos eléctricos. Este módulo, sin embargo, no detiene el giro de discos duros, no apaga impresoras, & etc; Estas opciones sólo afectan al comportamiento del monitor
Amb & kgpg;, no necessiteu recordar les opcions i comandes de gpg. Gairebé tot és pot fer amb uns quants clics de ratolíCon & kgpg; no necesita recordar las opciones de la línea de órdenes de gpg. Casi todo se puede hacer con unos cuantos clics de ratón
Portava una gavardina gairebé novaLlevaba una gabardina casi nueva
Useu la finestra Cerca l' objecte (Ctrl; F) per a localitzar a Polaris. Tingueu en compte que la seva declinació és gairebé (tot i que no exactament) de +‧ graus. Compareu la lectura de l' altitud quan es focalitzi sobre Polaris amb la latitud geogràfica de la vostra localització. Sempre estan a un grau l' una de l' altra. No estan exactament en el mateix lloc perquè Polaris no està exactament en el pol. (Podeu apuntar exactament al pol canviant a coordenades equatorials i prement la tecla del cursor amunt fins que el cel deixi de desplaçar-seUtilice la ventana Buscar objeto (Ctrl; F) para localizar la estrella Polar. Tenga en cuenta que su declinación es casi (pero no exactamente) +‧ grados. Compare la lectura de la elevación cuando se centre en la estrella Polar con la latitud geográfica de su localización. Siempre están separadas por un grado. No están exactamente en el mismo sitio porque la estrella Polar no está exactamente en el polo. (Es posible centrarse exactamente en el polo cambiando al sistema de coordenadas ecuatoriales, y pulsando la tecla del cursor arriba hasta que el cielo deje de desplazarse
Pots deixar l' enemic on es troba. Vés gairebé fins a l' or de la part de baix a la dreta. No l' agafis encara, sinó que puja i agafa les dos llavors de la part superior a l' esquerra. Aleshores pots tornar on estaves i completar el nivellPuede dejar al enemigo donde esté. Vaya cerca del oro de la parte inferior derecha. No lo coja todavía, suba arriba y obtenga dos pepitas de oro de la parte superior izquierda. A continuación puede volver atrás y bajar al sitio donde estaba y completar el nivel
En aquest sentit , caldrà desplaçar el vial més al sud , gairebé al límit amb el que s ’ hauria de construir en el Pla especial de reforma interior previst pel Pla general d ’ ordenació de Santa Perpètua de Mogoda .En este sentido , se deberá desplazar el vial más al sur , casi al límite con el que se debería construir en el Plan especial de reforma interior previsto por el Plan general de ordenación de Santa Perpètua de Mogoda .
ser de gairebé qualsevol longitudser de casi cualquier longitud
És per tot això que , trans correguts gairebé quinze anys d ' ençà de la darrera modificació substancial de l ' estructura de la Direcció General de Pressupostos i Tresor , cal procedir a modificar-la de nou de forma que li permeti adaptar-se als canvis organitzatius i de gestió que en els darrers anys s ' han produït en tot el sector públic i , molt especialment en l ' àmbit de la seva gestió econòmica i pressupostària .Es por todo ello que , transcurridos casi quince años desde la última modificación sustancial de la estructura de la Dirección General de Presupuestos y Tesoro , es preciso proceder a modificarla de nuevo de forma que le permita adaptarse a los cambios organizativos y de gestión que en los últimos años se han producido en el sector público y , muy especialmente en el ámbito de su gestión económica y presupuestaria .
I gairebé vaig estar a punt de creure- m' ho!¡ Y casi estuve a punto de creérmela!
Encara que hi ha un problema amb el temps solar. Actualment la Terra no gira ‧ graus en un dia solar. La Terra està en òrbita al voltant del Sol i al llarg d' un dia, es mou aproximadament un grau de la seva òrbita (‧ graus/‧, ‧ dies d' una òrbita completa = gairebé un grau per dia). Així que, en ‧ hores, la direcció cap al sol variarà més o menys en un grau. Pel que la Terra té que girar ‧ graus per a que existeixi la sensació de que el Sol ha viatjat ‧ graus al voltant del celSin embargo, hay un problema con el tiempo solar. La Tierra en realidad no gira ‧ grados en un día solar. La Tierra está en órbita alrededor del Sol, y a lo largo del día, se mueve aproximadamente un grado en esa órbita (‧ grados/‧ días de una órbita completa = casi un grado diario). Así que, en ‧ horas, la dirección hacia el sol varía más o menos en un grado. Por lo tanto, la Tierra tiene que girar ‧ grados para que exista la sensación de que el Sol ha viajado ‧ grados alrededor del cielo
Estø gairebé cec, coronelEstá casi ciego, coronel
Atès l ' escàs període de temps existent entre la data de la resolució d ' atorgament de les subvencions , i la data de finalització del termini per a la realització de les activitats formatives objecte dels ajuts , fa que sigui gairebé impossible per a gran part dels beneficiaris el compliment d ' aquest termini .Teniendo en cuenta el escaso periodo de tiempo existente entre la fecha de la resolución de otorgamiento de las subvenciones , y la fecha de finalización del plazo para la realización de las actividades formativas objeto de las ayudas , hace que sea casi imposible para gran parte de los beneficiarios el cumplimiento de este plazo .
& kicker; és el plafó que permet iniciar les aplicacions de l' entorn d' escriptori K. Per omissió, apareixerà al llarg de la part inferior de la pantalla, i ocuparà tota l' amplada de la pantalla, però això és configurable. & kicker; és el punt de partida per a (gairebé!) tot allò al que vulgueu accedir de forma ràpida. A més el & kicon; del menú, des del que podeu iniciar les aplicacions, & kicker; també és capaç d' executar aplicacions integrades com el paginador, la barra de tasques o el rellotge, i els connectors, com els plafons fill. Amb totes aquestes opcions probablement voldreu configurar & kicker; però això ho farà per vos. La següent secció descriu algunes maneres comuns per a personalitzar el plafó& kicker; es el panel que permite iniciar las aplicaciones del entorno de escritorio K. De manera predeterminada, aparecerá a lo largo de la parte inferior de la pantalla, y ocupará todo el ancho de la pantalla, pero esto es configurable. & kicker; es el punto de partida para (¡casi!) todo aquello a lo que quiera acceder de forma rápida. Además el & kicon; del menú, desde el que puede iniciar las aplicaciones, & kicker; es también capaz de ejecutar aplicaciones integradas como pager, la barra de tareas o el reloj, y las extensiones, como los paneles hijos. Con todas estas opciones probablemente querrá configurar & kicker; pero eso lo hará por usted. La siguiente sección describe algunas formas comunes de personalizar el panel
Tu gairebé perds el capcasi pierdes la cabeza
& quantaplus; proveeix als desenvolupadors web d' una interfície de múltiples documents poderosa i intuitìva (MDI;). Podeu incrementar exponencialment la seva productivitat. Mitjançant l' ús d' accions personalitzades, scripts i barres d' eines, podeu automatitzar gairebé qualsevol tasca. Amb l' ús de Kommander, podeu estendre & quantaplus; d' una forma en la que mai més haureu de tornar a recordar la sintaxi dels scripts per als comandaments. (Podeu trobar més informació quant a això en& quantaplus; proporciona un interfaz de múltiples documentos (MDI;) poderoso e intuitivo para los desarrolladores web. Puede incrementar exponencialmente su productividad. A través del uso de acciones personalizadas, guiones y barras de herramientas, puede automatizar casi cada cualquier tarea. Con el uso de Kommander, puede extender & quantaplus; de una forma en la que nunca más tendrá que volver a recordar la sintaxis de los guiones para comandos. (Puede encontrar más sobre esto en
Aquestes activitats representen gairebé el 25 % de la indústria catalana tant pel que fa a l ' ocupació com a la facturació .Estas actividades representan casi el 25 % de la industria catalana tanto en lo relativo a la ocupación como a la facturación .
Transcorreguts gairebé deu anys , es va entendre necessari introduir canvis en la regulació i el funcionament del Jurat d ' Expropiació , cosa que va portar a l ' aprovació de la Llei 9 / 2005 , de 7 de juliol , del Jurat d ' Expropiació de Catalunya .Transcurridos casi diez años , se entendió necesario introducir cambios en la regulación y el funcionamiento del Jurado de Expropiación , lo que llevó a la aprobación de la Ley 9/ 2005 , de 7 de julio , del Jurado de Expropiación de Cataluña .
Gairebé acabat. Cliqueu " Següent "Ya casi está. Pulse en « Siguiente »
Així que heu sentit els remors. O heu vist les captures de pantalla. I us moriu per aconseguir el & kde;. Però no sabeu gairebé res a sobre d' aquest assumpte dels Sistemes Operatius alternatius. No us preocupeu! Tan sols necessitareu documentar-vos una mica (bé, potser no tan poc), això és tot!Habrá oído rumores, o habrá visto capturas de pantalla y le ha picado la curiosidad por & kde;. Pero no sabe como conseguir este completo « SO alternativo » de negocios. ¡No se preocupe! Lo único que necesita hacer es leer un poco (bueno, quizá no solo un poco) ¡eso es todo!
El Parlament Europeu promou i orienta els programes de cooperació i desenvolupament de la UE amb gairebé tots el països en desenvolupament per mitjà de la seva comissió de Desenvolupament i Cooperació i també mitjançant les activitats que porta a terme l ' Assemblea Paritària ACP-UE .El Parlamento tiene la posibilidad de orientar y promover los programas de desarrollo y cooperación de la Unión Europea prácticamente con todos los países en desarrollo del mundo a través de su Comisión de Desarrollo y Cooperación y de las actividades de la Asamblea Paritaria ACP-UE .
Mostrando página 1. 116 encontrado frases búsqueda de una frase gairebé.Se encuentra en 0,55 ms.Las memorias de traducción son creados por humanos, pero alineado por computadora, que puede provocar errores. Ellos vienen de muchas fuentes y no se registran. Te lo advierto.