Las traducciones a español:

 • aunque   
  (Conjunction  )
 • no obstante   
  (Conjunction  )
 • pero   
  (Conjunction  )
 • si bien   
  (Conjunction  )

Oraciones de ejemplo con "encara que", memoria de traducción

add example
Si hi ha algú allà fora que encara dubta de Amèrica és un lloc on tot és possible, que encara es demana si el somni dels nostres fundadors és viu a la nostra època; que encara qüestiona el poder de la nostra democràcia, aquesta nit és la vostra resposta.Si alguien ahí fuera todavía duda que Estados Unidos es un lugar donde todo es posible; que todavía se pregunta si el sueño de nuestros fundadores está vivo en nuestra época; que todavía cuestiona el poder de nuestra democracia, esta noche es su respuesta.
Si no n' hi ha prou amb les mides d' icona ofertes pel tema que hageu seleccionat, encara queda l' opció Píxels de mida doble. Si se selecciona aquesta opció, totes les icones tindran píxels de mida doble, & ead;, un bloc ‧x‧ en comptes dels píxels normals. Encara que això fa possible obtenir totes les mides d' icones grans, la qualitat és molt pobre: Les icones tindran un aspecte bast, un efecte que podreu recordar si vàreu usar un Spectrum Sinclair ZX o similars. Si aquesta no és una opció acceptable, l' ús d' icones grans proporcionades pel tema de gran profunditat de color del & kde; sempre oferirà una qualitat molt millorada que no pas l' ús del color de baixa profunditat amb píxels de mida dobleSi los tamaños de icono ofrecidos por el tema seleccionado no son suficientes, todavía le queda la opción Pixels de doble tamaño. Si se selecciona esta opción, todos los iconos tendrán pixels de doble tamaño, & ie; un bloque ‧x‧ en lugar de los pixels normales. Aunque esto hace posible conseguir todos los tamaños de iconos grandes, la calidad es pobre: Los iconos tendrán un aspecto « tosco », similar al de aquellos ordenadores Sinclair ZX Spectrum (si los ha visto alguna vez). Si no le satisface, el uso de iconos grandes proporcionados por el tema de gran profundidad de color de & kde; siempre ofrecerá una calidad mucho mejor que el uso del color de baja profundidad con pixels de doble tamaño
Jo li dic, que si somia que li passen coses dolentes... demostra que encara està lluitant, que encara estàs viuYo le digo, que si sueña que le pasan cosas malas... demuestra que aún está luchando, que todavía estás vivo
Incloure tota la informació que podria ser rellevant, encara que no n' esteu segur. Heu actualitzat d' altra programari o maquinari al vostre sistema, particularment biblioteques del sistema o un nou nucli? Aquestes coses podrien afectar a com es comporta el & kde;. Encara que no hi veieu cap relació algú altre sí que ho pot trobar rellevantIncluya toda la información que encuentre relevante, incluso sino está seguro de ello. ¿Ha actualizado software o hardware en su sistema, sobre todo bibliotecas de sistema o un nuevo núcleo? Estas cosas pueden afectar al funcionamiento de & kde;. Incluso si no puede ver un enlace, cualquier cosa puede ayudar
La Terra és esfèrica i la seva meitat sempre està il· luminada pel Sol. Encara que, a causa de que la Terra gira, la meitat il· luminada està canviant constantment. Ens adonem d' això amb el passar dels dies, sigui quina sigui la nostra localització a la Terra. En un instant concret, hi ha llocs de la Terra passant de la meitat obscura a la meitat il· luminada (el que en la superfície es percep com a albada). En aquest mateix instant, en els costats oposats de la Terra, els punts estan pasant de la meitat il· luminada a l' obscura (el que en aquests llocs es percep com a posta). Així que, en qualsevol moment, diferents llocs de la Terra estan experimentant diferents moments del dia. Pel que, l' hora solar es defineix localment, de manera que l' hora del rellotge de qualsevol localització descriu la part del dia de forma coherentLa Tierra es esférica, y la mitad de ella está siempre iluminada por el Sol. Sin embargo, como la Tierra gira, la mitad iluminada está cambiando constantemente. Nos damos cuenta de esto al pasar los días, donde quiera que estemos en la superficie terrestre. En un instante concreto, hay lugares de la Tierra pasando de la mitad oscura a la mitad iluminada (lo que se percibe como el amanecer en la superficie). En ese mismo instante, en el lado opuesto de la Tierra, los puntos están pasando de la mitad iluminada a la oscuridad (lo que se percibe como anochecer en esos lugares). Así que, en cualquier momento dado, diferentes lugares de la Tierra están experimentando diferentes momentos del día. Por lo tanto, la hora solar se define localmente, de forma que la hora del reloj de cualquier lugar describe la parte del día de forma coherente
Amb aquest diàleg, podeu fer que parts de la imatge tinguin un cert color transparent (oficialment alpha-transparent). Podeu seleccionar el color que voleu suprimir de la imatge (reeplaçant-lo amb transparència) amb el Color canviat, i com de diferent ha de ser un color del seleccionat per a que es consideri que no encaixen, amb la caixa de creixement/drecreixement Llindar. Arranjant un llindar a zero, s' assegura que només els píxels amb el mateix color exacte es faran transparents, mentres que els llindars alts farà que altres colors també encaixinCon este diálogo puede hacer que las partes de la imagen que contengan un cierto color sean transparentes (oficialmente, « transparencia alfa »). Puede seleccionar el color que quiera quitar de la imagen (reemplazándolo por la transparencia) con el intercambiador de Color, y cuánto puede diferir un color del seleccionado para considerarlo coincidentes, con la casilla de selección numérica Umbral. Si se establecer el umbral cero, se asegura que sólo los píxeles que coincidan exactamente con el color se hacen transparentes, y los umbrales mayores hacen que también puedan coincidir otros colores
& kbookmarkmerger; és un programa per a fusionar el conjunt de punts que se li indiqui a dins d' un altre conjunt de punts que pertany a l' usuari; si l' usuari encara no té creat cap punt, aquests seran creats en una nova llista de punts a on s' inseriran els punts indicats. Mentre fa això, & kbookmarkmerger; va a la recerca de qualsevol punt fusionat amb anterioritat, de manera que no es dupliquin les entrades més d' una vegada. En el cas que el & kde; s' executi alhora que & kbookmarkmerger;, el subsistema de punts del & kde; informarà de qualsevol canvi als punts de l' usuari, de manera que totes les aplicacions accedeixin a aquesta informació (pex;, el & konqueror;) aplicant els canvis de forma immediata& kbookmarkmerger; es un programa para combinar un conjunto de marcadores en el conjunto de marcadores del usuario. Si el usuario no tiene todavía marcadores creados, se creará una lista de marcadores nueva y se insertará en ella. Mientras hace esto, & kbookmarkmerger;, llevará la cuenta de qué archivos se han combinado en una ejecución anterior, no se podrán tomarán los marcadores del usuario más de una vez. En el caso de que & kde; se esté ejecutando mientras & kbookmarkmerger; se ejecuta, el subsistema de marcadores de & kde; será informado de cualquier cambio en los marcadores del usuario, de ahí que las aplicaciones que accedan a esta información (ie;, & konqueror;) se den cuenta de los cambios instantáneamente
Molt bé, heu decidit d' usar el & kpresenter; per a la vostra presentació. Abans de començar a fer transparències o diapositives animades, aneu a cercar un paper i seieu en una taula lluny de l' ordinador. No importa si feu una classe o intenteu convèncer el vostre cap que s' ha d' adoptar el vostre plan, política o idea, cal que doneu forma al que voleu dir. Escriviu tots els temes que heu de cobrir, intenteu posar-los en l' ordre que penseu que tindran més sentit. No poseu encara cap detall, només decidiu els titulars i l' estructura de la vostra xerradaDe acuerdo, ha decidido usar & kpresenter; para su presentación. Antes de que empiece a hacer transparencias o presentaciones de diapositivas animadas, busque un trozo de papel y siéntese en una mesa lejos del computador. No importa si va a preparar una clase o si va a intentar convencer al jefe de que su plan, política o idea debe ser adoptada: necesita saber qué va a intentar contar. Escriba todos los temas que necesita cubrir, intente ordenarlos de la forma que piense que tenga más sentido. No entre en detalles aún, simplemente decida los encabezados y la estructura de su charla
Encara que hi ha un problema amb el temps solar. Actualment la Terra no gira ‧ graus en un dia solar. La Terra està en òrbita al voltant del Sol i al llarg d' un dia, es mou aproximadament un grau de la seva òrbita (‧ graus/‧, ‧ dies d' una òrbita completa = gairebé un grau per dia). Així que, en ‧ hores, la direcció cap al sol variarà més o menys en un grau. Pel que la Terra té que girar ‧ graus per a que existeixi la sensació de que el Sol ha viatjat ‧ graus al voltant del celSin embargo, hay un problema con el tiempo solar. La Tierra en realidad no gira ‧ grados en un día solar. La Tierra está en órbita alrededor del Sol, y a lo largo del día, se mueve aproximadamente un grado en esa órbita (‧ grados/‧ días de una órbita completa = casi un grado diario). Así que, en ‧ horas, la dirección hacia el sol varía más o menos en un grado. Por lo tanto, la Tierra tiene que girar ‧ grados para que exista la sensación de que el Sol ha viajado ‧ grados alrededor del cielo
Recordeu que de cap manera això no és una caixa forta, encara que signeu el missatge per assegurar-vos de que el destinatari rebrà la clau correcta. Hi pot haver un atac del tipus algú-en-el-mig, que capturi el missatge i que en canviï la clau signant el missatge amb aquesta altra clau. Aquest és el motiu pel qual el destinatari haurà de verificar la clau adjuntada amb l' empremta digital amb la que li hagi arribat per un transport segur. Per a més detalls consultar la documentació de PGPRecuerde que no es completamente seguro que firme todo el mensaje para asegurarse de que al destinatario le llegue la clave correcta. Podría haber un ataque de « hombre en el medio », y alguien podría cambiar la clave y firmar el mensaje con la otra clave. Por tanto, el destinatario verificaría la clave que recibió comprobándola con la clave adjunta y pensaría que tiene una forma segura de comunicarse con usted. Eche un vistazo a la documentación de PGP para más detalles
Podeu veure els cúmuls de galàxies que el professor Zwicky estudià per a descobrir la matèria obscura. Useu la finestra " Cerca objecte " de & kstars; (Ctrl; F) per a centrar a sobre de M ‧ i trobar el cúmul de Virgo, i en NGC ‧ per a trobar el cúmul de Coma. És possible que tingueu que apropar la imatge en aquestes galàxies. Tingueu en compte que el cúmul de Virgo aparenta ser molt més gran en el cel. En realitat Coma és el cúmul més gran dels dos, encara que sembli ser més petit a causa de que es troba més llunyPuede ver los cúmulos de galaxias que el profesor Zwicky estudió para descubrir la materia oscura. Utilice la ventana de búsqueda de objetos de & kstars; (Ctrl; F) para centrarse en M ‧ y encontrar el cúmulo de Virgo, y en NGC ‧ para encontrar el cúmulo de Coma. Es posible que tenga que ampliar la imagen en esas galaxias. Tenga en cuenta que el cúmulo de Virgo parece ser mucho más grande en el cielo. En realidad Coma es el cúmulo más grande de los dos, aunque parecer se más pequeño debido a que se encuentra más lejos
L' opció Mostra l' arbre MIME us permet escollir quan es mostrarà l' arbre MIME: l' arbre MIME forma part de la finestra principal que us permet tenir accés a tots els adjunts d' un missatge. Mai deshabilitarà l' arbre MIME (tingueu present que encara podreu accedir als adjunts com a icones), Sempre mostrarà un arbre MIME encara que el missatge no tingui un adjunt. Elegant tan sols mostrarà l' arbre MIME si això té sentit, & pex;, si el missatge actual conté almenys un adjunt o parts & htmlLa opción Visor de estructura del mensaje le permite elegir cuándo se debe mostrar el visor de estructura: el visor de estructura es una parte de la ventana principal que le permite acceder a todas las partes de un mensaje. No mostrar nunca desactivará el visor de estructura (tenga en cuenta que puede acceder a los adjuntos como iconos), Mostrar siempre mostrará el visor de estructura aunque el mensaje sólo tenga la parte de texto plano. Mostrar sólo para mensajes que no sean de texto plano mostrará el visor de estructura sólo si tiene sentido, & ie; si el mensaje actual tiene adjuntos o partes & html
Apareixerà la finestra de disseny de taula. Mirant a dalt de la finestra de disseny, veureu que el & kexi; us ha proposat un nom genèric com a plantilla per a la nova taula. El disseny de la taula no es desa encara perquè pogueu assignar-li un nom més addient després. Encara més, per la mateixa raó, el nom de la taula no és encara visible al Navegador de ProjectesDebe aparecer la ventana del Diseñador de tablas. En la zona superior de la ventana del diseñador debe ver que & kexi; le propone un nombre genérico como plantilla para la tabla nueva. El diseño de tabla no se guarda todavía, por lo que puede asignar un nombre más adecuado posteriormente. Además, y por la misma razón, el nombre de la tabla aún no está visible en el Navegador de proyectos
& kstars; és força precís, però (encara) no ho és tot el que podria. El problema dels càlculs de gran precisió és que s' ha de tractar amb molts factors complicats. Si no sou un astrònom professional, és probable que mai tingueu problemes amb aquesta precisió. Hi ha dos casos en els que això pot ser més notable: Els eclipses i les hores de sortida i posta. Tal i com es discuteix més endavant, la posició de la Lluna és extremadament difícil de predir amb una alta precisió, així que en aquest moment no es pot usar & kstars; per a predir els eclipses& kstars; es bastante preciso, pero (aún) no todo lo que podría ser. El problema de los cálculos de gran precisión es que hay que tratar con muchos factores muy complicados. Si usted no es un astrónomo profesional, es probable que nunca tenga problemas con esta precisión. Hay dos casos en los que puede ser más notable: los eclipses y las horas del orto y el ocaso. Como se comenta más adelante, la posición de la luna es extremadamente dificil de predecir con precisión, así que en este momento no se puede utilizar & kstars; para predecir eclipses
El servidor no sembla permetre el paral· lelisme, per tant, s' ha desactivat aquesta opció. Ja que hi ha alguns servidors que no anuncien correctament les seves capacitats encara teniu la possibilitat d' activar el paral· lelisme. Però tingueu en compte que aquesta característica pot causar que alguns servidors que no permeten el paral· lelisme enviïn missatges corromputs. Per tant abans d' usar aquesta característica amb correu important, primer hauríeu de provar-ho enviant-vos una quantitat gran de missatges de prova i descarregant-los d' un cop del servidor POPEl servidor parece no admitir paralelismo
Les invitacions s' envien normalment com a adjunts a un correu. Aquest interruptor canvia els correus d' invitació perquè s' enviïn al text del correu; això és necessari per enviar invitacions i respostes a Microsoft Outlook. Però, quan feu això, ja no obteniu text descriptiu que puguin llegir els programes de correu; per tant, els missatges resultants semblaran molt estranys a la gent que té programes de correu que no entenen les invitacions. La gent que té programes de correu que entenen les invitacions encara podran treballar d' aquesta formaLas invitaciones se suelen enviar como adjuntos al correo. Esta opción le pemite enviar los correos de invitación en el texto del correo, necesario para enviar invitaciones y respuestas para Microsoft Outlook. Pero, si lo hace, el texto que producirá no lo podran leer los programas de correo así que la gente que tenga programas de correo electrónico que no entiendan las invitaciones, la apariencia del mensaje será bastante poco adecuada. Aún así, la gente que tenga programas de correo electrónico que no entiendan las invitaciones podrán trabajar
Així amb tot, astrònoms han fet observacions de les velocitats orbitals de les estrelles en las parts més externes d' un gran nombre de galàxies espirals i cap d' elles seguia la tercera llei de Kepler tal i com s' esperava. En comptes de caure en un radi més gran, les velocitats orbitals restaven remarcablement constants. La implicació és que la massa envolcallada per una òrbita de gran radi fa que aquesta augmenti, fins i tot en les estrelles que aparentment es troben en el límit de la galàxia. Encara que aparentin estar a la vora de la part lluminosa de la galàxia, la galàxia té un perfil de massa que aparentment s' estén més enllà de les regions ocupades per les estrellesSin embargo, los astrónomos han realizado observaciones de las velocidades orbitales de las estrellas en las partes más exteriores de un gran número de galaxias espirales, y ninguna de ellas seguía la tercera ley de Kepler como se esperaba. En vez de caer en un radio más grande, las velocidades orbitales permanecían insistentemente constantes. La explicación es que la masa rodeada por una órbita de radio grande aumenta, incluso en las estrellas que aparentemente se encuentran en el límite de la galaxia. Aunque parecen estar al borde de la parte luminosa de la galaxia, la galaxia tiene un perfil de masa que aparentemente se extiende más allá de las regiones ocupadas por las estrellas
Mitjançant l' ús dels & PPD;, els fabricants d' impressores foren capaços d' introduir característiques específiques del maquinari en els seus productes, com per exemple, la impressió a dues cares, l' enquadernació, les grapadores, l' acabat, & etc;. El controlador de la impressora carrega el & PPD; de la mateixa manera que un fitxer de configuració. D' aquesta manera el controlador de la impressora s' informa sobre les opcions del dispositiu que estan disponibles i com cridar-les; el controlador també presenta un & GUI; per a l' usuari. A través d' aquest mecanisme encara podreu imprimir fitxers de llenguatges de descripció & PostScript; que són independents del dispositiu i especificar opcions d' acabat que sí són exclusives de cada dispositiu en concret i que s' afegeixen al & PostScript; generat per l' aplicacióMediante el uso de los & PPD; s, los fabricantes de impresoras fueron capaces de introducir características específicas del hardware en sus productos, como por ejemplo, la impresión a dos caras, la encuadernación, las grapadoras, el acabado, & etc;. El controlador de la impresora carga el & PPD; de igual forma que un archivo de configuración. El siguiente paso es que el controlador de la impresora se informa sobre las opciones del dispositivo que están disponibles y cómo llamarlas. El controlador también se las presenta al usuario a través del & GUI;. Gracias a este mecanismo el usuario sigue pudiendo imprimir archivos de descripción & PostScript; que son « independientes del dispositivo » y especificar opciones de acabado que sí son exclusivas de cada dispositivo concreto y que se añaden al & PostScript; generado por la aplicación
L' element indentation en el grup general defineix quin sagnat s' usarà, encara que us recomanem fervorosament que l' ometeu, atès que el sagnat sol ser establert en el tipus de fitxer o a l' afegir el mode de línia al fitxer de text. Tot i que si especifiqueu un sagnat, podreu forçar un sagnat específic per a un usuari, per un altra que us agradi més. Els atributs disponibles sónEl elemento indentation en el grupo general define qué sangrado se utilizará, sin embargo, le recomendamos fervientemente que omita este elemento, ya que el elemento de sangrado suele estar configurado en el tipo de archivo o al añadir el modo de línea al archivo de texto. Aunque especifique un sangrado, podrá forzar un sangrado específico para un usuario, por otra que le agrade más. Los atributos disponibles son
En el marc Àmbit podeu seleccionar alguns recursos típics que desitgeu que estiguin indexats, & pex;, els fitxers d' ajuda del & kde; i la informació oferta pels comandaments man i info. Tingueu present que alguns d' aquests poden estar deshabilitats, el que significa que encara no s' ha afegit suport per als mateixosEn el marco Ámbito puede seleccionar algunos recursos típicos que desea que estén indexados, & ie;, los archivos de ayuda de & kde; y la información ofrecida por las órdenes man e info. Advierta que algunos de ellos pueden estar desactivados, lo que significa que no se ha añadido soporte para ellos todavía
El calendari julià és un mètode per a identificar la data actual mitjançant el compte del nombre de dies que han passat des d' una data passada i arbitrària. El nombre de dies s' anomena dia julià, abreujat com a DJ. L' orígen, DJ=‧, és l' ‧ de gener de ‧ a. C. (o ‧ de gener de-‧. ‧, a causa de que no va haver-hi un any ‧). Els dies julians són molt útils perque fan que sigui molt fàcil determinar el nombre de dies entre dos esdeveniments simplement restant els números dels seus dies julians. Realitzar aquest càlcul amb el calendari normal (gregorià) és molt difícil, ja que els dies s' agrupen en mesos, que contenen un nombre variable de dies, complicat encara més per la presència d ' anys bixestosEl calendario juliano es un método para identificar el día actual a través de la cuenta del número de días que han pasado desde una fecha pasada y arbitraria. El número de días se llama día juliano, abreviado como DJ. El origen, DJ=‧, es el ‧ de enero de ‧ A. C. (o ‧ de enero de-‧, ya que no hubo año ‧). Los días julianos son muy útiles porque hacen que sea muy sencillo determinar el número de días entre dos eventos, sólo con restar los números de sus días julianos. Hacer ese cálculo con el calendario normal (gregoriano) es muy difícil, ya que los días se agrupan en meses, que contienen un número variable de días, complicado además por la presencia de los años bisiestos
De vegades, les coses no funcionen com un voldria. El & krita; pot petar, ja no gaire sovint, però encara. Així que podríeu necessitar ajuda. El primer que heu de fer és determinar què passa. Intenteu reproduir el problema i escriure què fèieu abans que passés el problemaA veces, no todo funciona como debiera. & krita; puede caer (no es demasiado frecuente, pero puede suceder). Puede necesitar ayuda extra. Lo primero que se debe hacer es intentar determinar qué está pasando exactamente. Intente reproducir el problema y anotar lo que hizo antes de que sucediese el problema
Si us plau, veieu que, encara que us calen les biblioteques de & kde; ‧. ‧ (o posteriors) al vostre sistema, encara podeu fer servir el & koffice; en un entorn d' escriptori diferent (per exemple, XFCE o GNOMEPor favor, tenga en cuenta que, aunque necesite las bibliotecas de & kde; ‧ o más recientes en su sistema, puede usar aún & koffice; en un entorno de escritorio diferente (por ejemplo, XFCE o GNOME
Encara que la interfície més òbvia de KTemps és la icona en el plafó, hi ha diversos altres llocs des d' on podreu accedir a la informació de KTemps. Aquests són particularment útils si necessiteu visualitzar múltiples estacions meteorològiques. Encara que KTemps us permet visualitzar diverses estacions, la icona del plafó tan sols pot mostrar-ne una a la vegadaAunque la interfaz más obvia de KWeather es el icono del panel, hay varios otros lugares desde donde puede acceder a la información de KWeather. Éstos son particularmente útiles si necesita monitorear múltiples estaciones meteorológicas. Aun cuando & kweather; le permite monitorear varias estaciones meteorológicas, el icono del panel puede mostrar sólo una a la vez
Impressores El gestor de la impressió del KDE és part del KDEPrint el qual és la interfície per al subsistema real d' impressió del sistema operatiu. Encara que afegeix alguna funcionalitat addicional pròpia a aquests subsistemes, KDEPrint en depèn per a donar funcionalitat. El subsistema d' impressió encara fa les tasques de cues i filtres, especialment, o les tasques administratives (afegir o modificar impressores, establir els drets d' accés, etc.) Per tant, les característiques d' impressió que permet el KDEPrint depenen fortament del subsistema d' impressió escollit. Per tal d' obtenir el millor funcionament per la impressió moderna, l' equip d' impressió del KDE recomana un sistema d' impressió basat en CUPS. NAME OF TRANSLATORSImpresoras El gestor de impresión de KDE es parte de KDEPrint que es la interfaz al subsistema de impresión real de su sistema operativo. (SO). Aunque añade funcionalidades adicionales propias, KDEPrint depende del subsistema para su funcionamiento. Las tareas de encolado y filtrado de tareas especialmente, son realizadas por su subsistema de impresión o por tareas administrativas (añadir o modificar impresoras, configurar derechos de acceso, etc.) Las propiedades de impresión de KDEPrint dependen fuertemente del subsistema de impresión elegido. Para el mejor soporte en impresión moderna, el equipo de impresión de KDE recomienda un sistema de impresión basado en CUPS. NAME OF TRANSLATORS
Mostrando página 1. 12092 encontrado frases búsqueda de una frase encara que.Se encuentra en 3,284 ms.Las memorias de traducción son creados por humanos, pero alineado por computadora, que puede provocar errores. Ellos vienen de muchas fuentes y no se registran. Te lo advierto.