Las traducciones a español:

 • aunque   
  (Conjunction  )
 • no obstante   
  (Conjunction  )
 • pero   
  (Conjunction  )
 • si bien   
  (Conjunction  )

Oraciones de ejemplo con "encara que", memoria de traducción

add example
És que potser va perdre tot el seu valor encara que hagi patit l’ alè de Satanàs?¿ Acaso perdió su valor cuando Satanásla emponzoñó con su soplido?
Els que han rebut educació encara han de treballar més durLos que han recibido educación aún tienen que trabajar más duro
Habilita l' execució d' scripts escrits amb ECMA-Script (també conegut com a JavaScript) que poden estar continguts dins de les pàgines HTML. Us advertim que la implementació del JavaScript encara no és acabat. Tingueu present, que, com amb qualsevol navegador, l' habilitació de llenguatges d' script pot ser un problema de seguretatHabilita la ejecución de procedimientos escritos en ECMA-Script (conocidos como JavaScript) que pueden estar en las páginas HTML. Tenga en cuenta que, como ocurre con cualquier otro navegador, la activación de los lenguajes de procedimientos pueden generar un problema de seguridad
Quan finalitzeu els canvis per a qualsevol tipus & MIME;, podreu fer clic a Aplica per a fer que els vostres canvis siguin permanents, però encara estareu en aquest mòdulCuando finalice haciendo cambios a los tipos MIME, puede pulsar Aplicar para hacer los cambios permanentes y mantenerse en este módulo
Aquesta és la primera vegada que veiem l' Anakin, encara amb seny... però veiem com comença a ser egoista... polaritzat amb si mateixEs la primera vez que vemos a Anakin, no perdiendo los estribos... pero sí empezando a ser egoísta... empezando a ensimismarse
Encara que hi ha una important diferència entre el sistema equatorial i el geogràfic: Aquest últim està fixat a la Terra i gira junt amb ella. El sistema equatorial està fixat a les estrelles actualment, les coordenades equatorials no estan tan fixades a les estrelles. Mireu precessió. A més, si s' usa l ' angle horari en comptes de l' ascensió recta, el sistema equatorial passa a estar fixat a la Terra en comptes de a les estrelles., de manera que aparenta rotar a través del cel junt a les estrelles; però per descomptat, en realitat és la Terra la que gira sota el cel fixeSin embargo, hay una diferencia importante entre el sistema ecuatorial y el geográfico: este último está fijado a la Tierra, y rota junto a ella. El sistema ecuatorial está fijado a las estrellas en realidad, las coordenadas ecuatoriales no están tan fijadas a las estrellas. Vea precesión. Además si se utiliza ángulo horario en lugar de ascensión directa, el sistema ecuatorial pasa a estar fijado a la Tierra en lugar de a las estrellas., así que parece rotar por el cielo junto a ellas; pero, por supuesto, es la Tierra la que gira y el cielo permanece inmóvil
Encara podem conèixer el món submarí- I veure el que habita dins l' abisme! "¡ Aun podemos conocer el mundo submarino- y ver lo que habita en el abismo! "
Mon excompany, Kaito Nakamura, ho va amagar, encara que no molt béMi ex- compañero, Kaito Nakamura, lo escondió, sólo que no lo suficiente
Encara crec que la contenció pot funcionarTodavía creo que la contención puede trabajar
Què? Encara no saps conduir?¿Qué? ¿Todavía no sabes conducir?
Si moveu el deslliçador cap avall, l' animació serà visible fins i tot encara que la finestra activa estigui maximitzadaSi desliza este control hacia abajo, la animación se verá aun cuando la ventana esté maximizada
Sense & UNIX; la Internet no existiria, o almenys encara tindria un aspecte força diferent. & UNIX; no ha cobert, fins ara, les necessitats d' un usuari promig d' ordinadors. Aquest fet és particularment desafortunat, ja que una sèrie d' implementacions de & UNIX; Linux;, FreeBSD, NetBSD, etc) estan disponibles de manera gratuïta a la Internet, totes elles són d' una qualitat i estabilitat excepcionalsSin & UNIX; Internet no existiría, o al menos tendría un aspecto absolutamente diferente. & UNIX; no ha cubierto, hasta ahora, las necesidades de un usuario promedio de ordenadores. Este hecho es particularmente desafortunado, ya que una serie de implementaciones de & UNIX; (Linux;, FreeBSD, NetBSD, & etc;) están disponibles de modo gratuito, y todas ellas son de una calidad y estabilidad excepcional
De vegades, les coses no funcionen com un voldria. El & krita; pot petar, ja no gaire sovint, però encara. Així que podríeu necessitar ajuda. El primer que heu de fer és determinar què passa. Intenteu reproduir el problema i escriure què fèieu abans que passés el problemaA veces, no todo funciona como debiera. & krita; puede caer (no es demasiado frecuente, pero puede suceder). Puede necesitar ayuda extra. Lo primero que se debe hacer es intentar determinar qué está pasando exactamente. Intente reproducir el problema y anotar lo que hizo antes de que sucediese el problema
Permet l' encriptatge amb claus que no siguin de confiança: quan s' importa una clau pública es marca com que no és de confiança i no podreu usar-la a menys que la signeu per fer-la " de confiança ". Si marqueu aquesta caixa podreu emprar qualsevol clau, encara que no hagi estat signadaPermitir cifrado con claves que no sean de confianza: Normalmente, cuando se importa una clave pública se marca como que no es de confianza, y no podrá usarla a menos que la firme para hacerla 'de confianza '. Si marca esta casilla podrá utilizar cualquier clave, aunque no haya sido firmada
Si no n' hi ha prou amb les mides d' icona ofertes pel tema que hageu seleccionat, encara queda l' opció Píxels de mida doble. Si se selecciona aquesta opció, totes les icones tindran píxels de mida doble, & ead;, un bloc ‧x‧ en comptes dels píxels normals. Encara que això fa possible obtenir totes les mides d' icones grans, la qualitat és molt pobre: Les icones tindran un aspecte bast, un efecte que podreu recordar si vàreu usar un Spectrum Sinclair ZX o similars. Si aquesta no és una opció acceptable, l' ús d' icones grans proporcionades pel tema de gran profunditat de color del & kde; sempre oferirà una qualitat molt millorada que no pas l' ús del color de baixa profunditat amb píxels de mida dobleSi los tamaños de icono ofrecidos por el tema seleccionado no son suficientes, todavía le queda la opción Pixels de doble tamaño. Si se selecciona esta opción, todos los iconos tendrán pixels de doble tamaño, & ie; un bloque ‧x‧ en lugar de los pixels normales. Aunque esto hace posible conseguir todos los tamaños de iconos grandes, la calidad es pobre: Los iconos tendrán un aspecto « tosco », similar al de aquellos ordenadores Sinclair ZX Spectrum (si los ha visto alguna vez). Si no le satisface, el uso de iconos grandes proporcionados por el tema de gran profundidad de color de & kde; siempre ofrecerá una calidad mucho mejor que el uso del color de baja profundidad con pixels de doble tamaño
El servidor no sembla permetre números de missatge únics, que és un requisit per deixar els missatges al servidor. Ja que alguns servidors no anuncien correctament les seves capacitats encara teniu la possibilitat de deixar activada l' opció de deixar els missatges recuperats al servidorEl servidor no parece admitir números de mensaje únicos, pero es un requisito para dejar los mensajes en el servidor. Ya que algunos servidores no anuncian correctamente sus capacidades, aún puede tener la posibilidad de permitir dejar los mensajes en el servidor
Prou fer cara llarga, que encara te la trepitjaràsSujeta esa lengua, Happy, que puedes envenenar
L' element indentation en el grup general defineix quin sagnat s' usarà, encara que us recomanem fervorosament que l' ometeu, atès que el sagnat sol ser establert en el tipus de fitxer o a l' afegir el mode de línia al fitxer de text. Tot i que si especifiqueu un sagnat, podreu forçar un sagnat específic per a un usuari, per un altra que us agradi més. Els atributs disponibles sónEl elemento indentation en el grupo general define qué sangrado se utilizará, sin embargo, le recomendamos fervientemente que omita este elemento, ya que el elemento de sangrado suele estar configurado en el tipo de archivo o al añadir el modo de línea al archivo de texto. Aunque especifique un sangrado, podrá forzar un sangrado específico para un usuario, por otra que le agrade más. Los atributos disponibles son
Timbre del sistema Aquí podeu personalitzar el so del timbre estàndard del sistema, el " biiip " que sempre escolteu quan alguna cosa va malament. Tingueu present que podeu personalitzar més encara aquest so usant el mòdul de control " Accessibilitat "; com a exemple podeu triar un fitxer de so que s' escoltarà en comptes del timbre estàndardTimbre del sistema Aquí puede personalizar el sonido del timbre estándar del sistema, es decir, el pitido que escucha siempre que hay algo erróneo. Observe que puede personalizar este sonido usando el módulo de control " Accesibilidad ": por ejemplo, puede elegir un archivo de sonido para que sea reproducido en lugar del timbre estándar
Encara s' està executant un procés sputil. Heu d' esperar que acabi abans de continuarUn proceso escputil está todavía en ejecución. Debe esperar hasta que finalice antes de continuar
Si manteniu premuda la tecla & Maj; mentre dibuixeu, es dibuixarà un cercle per comptes d' una el· lipsi. Prement & Ctrl; es canviarà la manera en que es construeix l' el· lipsi: per comptes de dues cantonades, la posició inicial indicarà el centre de l' el· lipsi i la posició final indicarà una de les cantonades del rectangle limitador. Podeu prémer & Alt; mentre encara premeu el & BER; per a moure l' el· lipsi a un lloc diferentSi mantiene pulsada & Shift; mientras mueve el ratón, se dibuja un círculo en lugar de una elipse. Mantenga pulsada & Ctrl; para cambiar la forma en la que se construye la elipse: en lugar de dos esquinas, la posición inicial del ratón indica el centro de la elipse, y la posición final del ratón indica una de las esquinas del rectángulo que la contiene. Puede presionar & Alt; mientras mantiene pulsado el & LMB; para mover la elipse a una ubicación diferente
És un cavall fantàstic, encara que ningú se n' adonaEs un caballo fantástico aunque nadie se de cuenta
Aquesta llista mostra els llocs dels que heu decidit acceptar certificats encara que aquests poguessin fallar el procediment de validacióEsta lista muestra de qué sitios ha decidido aceptar certificados incluso aunque el certificado pueda no cumplir con el procedimiento de validación
Valida el connector: Si està marcada, & quantaplus; comprovarà si la informació introduïda és o no correcta. Desmarqueu-la si el connector encara no està disponible, però l' instal· lareu més endavant, de manera que podreu tancar el diàlegValidar la extensión: si está marcada, & quantaplus; comprobará si la información introducida es correcta o no. Desmárquela si la extensión no está disponible aún, pero la va a instalar más tarde, con lo que podrá cerrar el cuadro de diálogo
Si el concepte de plantilles encara resta confús, si us plau, continueu amb el següent tutorial. El primer document que podeu crear usarà una plantilla de disposició de pàgina. Això us hauria d' ajudar a comprendre exactament com funcionen les plantillesSi el concepto de las plantillas aún permanece borroso, continúe con el siguiente tutorial. El primero documento que puede crear usará una plantilla de distribución de página. Esto debería ayudarle a comprender exactamente cómo funcionan las plantillas
Mostrando página 1. 12092 encontrado frases búsqueda de una frase encara que.Se encuentra en 2,304 ms.Las memorias de traducción son creados por humanos, pero alineado por computadora, que puede provocar errores. Ellos vienen de muchas fuentes y no se registran. Te lo advierto.