Las traducciones a español:

 • aunque   
  (Conjunction  )
 • no obstante   
  (Conjunction  )
 • pero   
  (Conjunction  )
 • si bien   
  (Conjunction  )

Oraciones de ejemplo con "encara que", memoria de traducción

add example
Ara les vistes també mostren el pla, encara que sembli finit. Però no us preocupeu, quan representeu l' escena s' allargarà fins a l' horitzó!La vista de malla también muestra ahora el plano, incluso aunque de momento parezca finito. Pero no se preocupe, se extenderá hasta el horizonte al procesar la escena
Mostra els dispositius OSS a la llista dels dispositius disponibles, encara que també sigui disponible l' ALSAMostrar dispositivos OSS en la lista de dispositivos disponibles, incluso si ALSA está disponible
Escriviu una paraula en el camp i cliqueu el botó Afegeix per a afegir-la a la llista. Un cop s' afegeixi la paraula a la llista, encara que cliqueu el botó Cancel· la del diàleg de configuració, es quedarà a la llistaEscriba una palabra y a continuación pulse el botón Añadir para añadirla a la lista. Cuando haya añadido la palabra a la lista, y aunque pulse el botón Cancelar del cuadro de diálogo de configuración, permanecerá en la lista
És que potser va perdre tot el seu valor encara que hagi patit l’ alè de Satanàs?¿ Acaso perdió su valor cuando Satanásla emponzoñó con su soplido?
El compliment de la normativa de l' estrella d' energia es pot aplicar a gairebé tots els dispositius elèctrics. Encara que aquest mòdul, no atura el gir a les unitats de disc dur, no apaga impressores, & etc; Aquests arranjaments tan sols afectaran al comportament del vostre monitorEl cumplimiento de la normativa de la estrella de la energía se puede aplicar a casi todos los dispositivos eléctricos. Este módulo, sin embargo, no detiene el giro de discos duros, no apaga impresoras, & etc; Estas opciones sólo afectan al comportamiento del monitor
Els sistemes operatius & UNIX; estan dissenyats originalment com a sistemes de tan sols text, controlats per comandaments de teclat-és el que es coneix amb el nom d' interfície de línia de comandaments (CLI). El & X-Window;, el & kde; i d' altres projectes han afegit des de llavores la interfície gràfica que esteu usant ara. De tota manera, el sistema CLI base encara hi és, i tot sovint és el més simple, ràpid i potent manera de realitzar moltes tasquesLos sistemas operativos & UNIX; se diseñaron originalmente como sistemas de sólo texto, controlados por órdenes del teclado-es lo que se conoce con el nombre de interfaz de línea de órdenes (CLI). El & X-Windows; y & kde; y otros proyectos han añadido desde entonces el interfaz gráfico que está utilizando ahora. Sin embargo, el sistema CLI subyacente, está todavía presente, y es frecuentemente el más sencillo, rápido y potente método de realizar muchas tareas
Quan hageu fet els canvis desitjats, podeu prémer sobre Bé per a desar-los i tancar el diàleg de configuració. Si voleu veure l' efecte, però no voleu tancar el diàleg de configuració, feu clic sobre el botó Aplica. Això és pràctic si no esteu segur sobre els canvis que heu efectuat, i voleu poder tornar enrere, com el diàleg encara és obert, ho podreu ferCuando haya hecho los cambios deseados, puede pulsar sobre Aceptar para guardarlos y cerrar el diálogo de configuración. Si desea ver el efecto de sus cambios, pero no desea cerrar el diálogo de configuración, pulse sobre el botón Aplicar. Ésto es práctico sino está seguro sobre los cambios que ha efectuado, y desea deshacer los cambios, como el diálogo está todavía abierto, podrá hacerlo
Si manteniu premuda la tecla & Maj; mentre dibuixeu, es dibuixarà un cercle per comptes d' una el· lipsi. Prement & Ctrl; es canviarà la manera en que es construeix l' el· lipsi: per comptes de dues cantonades, la posició inicial indicarà el centre de l' el· lipsi i la posició final indicarà una de les cantonades del rectangle limitador. Podeu prémer & Alt; mentre encara premeu el & BER; per a moure l' el· lipsi a un lloc diferentSi mantiene pulsada & Shift; mientras mueve el ratón, se dibuja un círculo en lugar de una elipse. Mantenga pulsada & Ctrl; para cambiar la forma en la que se construye la elipse: en lugar de dos esquinas, la posición inicial del ratón indica el centro de la elipse, y la posición final del ratón indica una de las esquinas del rectángulo que la contiene. Puede presionar & Alt; mientras mantiene pulsado el & LMB; para mover la elipse a una ubicación diferente
Com els nostres, encara que alguns són millorsComo los nuestros, aunque algunos son mejores
Que encara m' estima, que em reuneixi amb ellQue aún me quiere, que vaya con él.Mira
Suposeu que esteu preparant un document amb el & kword; i que voleu il· lustrar algun punt usant una taula. Encara que el & kword; té la seva funcionalitat per a la inserció de taules, això pot no ser suficient per a les vostres necessitats. Per exemple, podríeu voler usar certs formats de moneda o fer càlculs usant fórmules al full de dades. Ara, algun programador del & kword; podria intentar implementar aquesta funcionalitat. Però el & kword; no seria mai tan bo com el & kspread; en aquest camp, acabaria sent irracionalment complex i el codi font es faria impossible de mantenirSuponga que está preparando un documento en & kword; y quiere ilustrar algún punto usando una tabla. Mientras que & kword; proporciona su propia funcionalidad para la inserción de tablas, esto no puede ser suficiente para sus necesidades. Por ejemplo, puede querer usar ciertos formatos de datos monetarios o hacer cálculos usando fórmulas de una hoja de cálculo. Ahora, algún programador de & kword; ciertamente podría intentar implementar esta funcionalidad. Sin embargo, & kword; nunca sería tan bueno como & kspread; en ese campo; y si intentó implementar toda la funcionalidad que pudiera necesitar, acabaría convirtiéndose en un código fuente irracionalmente complejo e imposible de mantener
L' element indentation en el grup general defineix quin sagnat s' usarà, encara que us recomanem fervorosament que l' ometeu, atès que el sagnat sol ser establert en el tipus de fitxer o a l' afegir el mode de línia al fitxer de text. Tot i que si especifiqueu un sagnat, podreu forçar un sagnat específic per a un usuari, per un altra que us agradi més. Els atributs disponibles sónEl elemento indentation en el grupo general define qué sangrado se utilizará, sin embargo, le recomendamos fervientemente que omita este elemento, ya que el elemento de sangrado suele estar configurado en el tipo de archivo o al añadir el modo de línea al archivo de texto. Aunque especifique un sangrado, podrá forzar un sangrado específico para un usuario, por otra que le agrade más. Los atributos disponibles son
Quan finalitzeu els canvis per a qualsevol tipus & MIME;, podreu fer clic a Aplica per a fer que els vostres canvis siguin permanents, però encara estareu en aquest mòdulCuando finalice haciendo cambios a los tipos MIME, puede pulsar Aplicar para hacer los cambios permanentes y mantenerse en este módulo
Si hi ha algú allà fora que encara dubta de Amèrica és un lloc on tot és possible, que encara es demana si el somni dels nostres fundadors és viu a la nostra època; que encara qüestiona el poder de la nostra democràcia, aquesta nit és la vostra resposta.Si alguien ahí fuera todavía duda que Estados Unidos es un lugar donde todo es posible; que todavía se pregunta si el sueño de nuestros fundadores está vivo en nuestra época; que todavía cuestiona el poder de nuestra democracia, esta noche es su respuesta.
El servidor no sembla permetre números de missatge únics, que és un requisit per deixar els missatges al servidor, per tant aquesta opció s' ha desactivat Ja que alguns servidors no anuncien correctament les seves capacitats encara teniu la possibilitat de deixar activada l' opció de deixar els missatges recuperats al servidorEl servidor no parece admitir números de mensaje únicos, pero es un requisito para dejar los mensajes en el servidor. Por tanto, se ha desactivado esta opción. Ya que algunos servidores no anuncian correctamente sus capacidades, aún puede tener la posibilidad de permitir dejar los mensajes en el servidor
Pots deixar l' enemic on es troba. Vés gairebé fins a l' or de la part de baix a la dreta. No l' agafis encara, sinó que puja i agafa les dos llavors de la part superior a l' esquerra. Aleshores pots tornar on estaves i completar el nivellPuede dejar al enemigo donde esté. Vaya cerca del oro de la parte inferior derecha. No lo coja todavía, suba arriba y obtenga dos pepitas de oro de la parte superior izquierda. A continuación puede volver atrás y bajar al sitio donde estaba y completar el nivel
Entreu les frases-R que voleu llegir. Només es permet el "-" com a delimitador. Les combinacions amb "/" encara no s' han implementatIntroduzca las frases R que quiere leer. Solo se permite «-» como delimitador. Aún no se han implementado las combinaciones con «/»
Associar una carpeta amb una llista de correu no té perquè filtrar els missatges de la llista de correu. Haureu d' afegir una nova regla de filtratge manualment. Encara que, una vegada associada podreu usar Missatge Respondre a la llista de correu... o Missatge Missatge nou a la llista de correu... i l' adreça de la llista de correu apareixerà al camp AAsociar una carpeta con una lista de correo no tiene nada que ver con el filtrado de los mensajes de la lista de correo. Tiene que añadir manualmente una nueva regla de filtrado. Sin embargo, una vez que haya asociado una carpeta con una lista de correo puede usar Mensaje Responder alista de correo... o Mensaje Nuevo mensaje a lista de correo... y la dirección de correo de la lista se pondrá en el campo To: (Para
Recordeu que de cap manera això no és una caixa forta, encara que signeu el missatge per assegurar-vos de que el destinatari rebrà la clau correcta. Hi pot haver un atac del tipus algú-en-el-mig, que capturi el missatge i que en canviï la clau signant el missatge amb aquesta altra clau. Aquest és el motiu pel qual el destinatari haurà de verificar la clau adjuntada amb l' empremta digital amb la que li hagi arribat per un transport segur. Per a més detalls consultar la documentació de PGPRecuerde que no es completamente seguro que firme todo el mensaje para asegurarse de que al destinatario le llegue la clave correcta. Podría haber un ataque de « hombre en el medio », y alguien podría cambiar la clave y firmar el mensaje con la otra clave. Por tanto, el destinatario verificaría la clave que recibió comprobándola con la clave adjunta y pensaría que tiene una forma segura de comunicarse con usted. Eche un vistazo a la documentación de PGP para más detalles
Encara que no creia que Estigueres al correntSólo que no creía que estuvieses al tanto
Encara que sabéssiu dibuixar abans de començar a usar una taulera, us caldrà adaptar-vos-hi a la tauleta. No se sent el mateix, així que suggereixo començar amb una cosa simple, com una flor, i usar una imatge com a modelIncluso si sabe cómo dibujar antes de comenzar con una tableta, necesitará adaptarse a la tableta. No se siente lo mismo. Le sugiero que comience dibujando algo simple, como una flor, y que utilice una imagen como un modelo
Però quan creu que ja té aquest poder... comença a pensar que podria tenir el poder d' un emperador universal... encara més poderósCuando cree que obtendrá ese poder... empieza a pensar que podría ser emperador del universo... incluso más poderoso
Si aquesta opció està marcada, el K‧b crearà una imatge abans d' escriure els fitxers al CD/DVD. En cas contrari les dades s' escriuran al vol, i no es crearà cap imatge. Precaució: encara que l' escriptura al vol hauria de funcionar en la majoria de sistemes, assegureu-vos que les dades s' envien a la gravadora prou de pressaSi se marca esta opción, K‧b creará una imagen antes de grabar los archivos en el CD/DVD. De lo contrario los datos se grabarán al vuelo, esto es, sin crear una imagen intermedia. Cuidado: Aunque grabar al vuelo debería funcionar en todos los sistemas, asegúrese de que los datos se envían a la grabadora suficientemente rápido
Per a seleccionar una finestra específica a una aplicació, s' hauria de seleccionar tant la classe com el paper de finestra. La classe de finestra determinarà l' aplicació i el paper de finestra la finestra específica de l' aplicació; encara que moltes aplicacions no proporcionen papers de finestra útilsPara seleccionar una ventana específica en una aplicación, tanto la clase de la ventana como su papel deben seleccionarse. La clase de la ventana determinará la aplicación y el papel de la ventana la ventana específica en la aplicación; sin embargo muchas aplicaciones no proporcionan papeles útiles
Timbre del sistema Aquí podeu personalitzar el so del timbre estàndard del sistema, el " biiip " que sempre escolteu quan alguna cosa va malament. Tingueu present que podeu personalitzar més encara aquest so usant el mòdul de control " Accessibilitat "; com a exemple podeu triar un fitxer de so que s' escoltarà en comptes del timbre estàndardTimbre del sistema Aquí puede personalizar el sonido del timbre estándar del sistema, es decir, el pitido que escucha siempre que hay algo erróneo. Observe que puede personalizar este sonido usando el módulo de control " Accesibilidad ": por ejemplo, puede elegir un archivo de sonido para que sea reproducido en lugar del timbre estándar
Mostrando página 1. 12092 encontrado frases búsqueda de una frase encara que.Se encuentra en 3,713 ms.Las memorias de traducción son creados por humanos, pero alineado por computadora, que puede provocar errores. Ellos vienen de muchas fuentes y no se registran. Te lo advierto.