Las traducciones a español:

 • aunque   
  (Conjunction  )
 • no obstante   
  (Conjunction  )
 • pero   
  (Conjunction  )
 • si bien   
  (Conjunction  )

Oraciones de ejemplo con "encara que", memoria de traducción

add example
31.3 A l ' informe s ' ha d ' adjuntar còpia de la documentació en què consti l ' evid ència obtinguda , així com de les al · legacions que hagués realitzat l ' òrgan gestor .31.3 Al informe se tiene que adjuntar copia de la documentación en que conste la evidencia obtenida , así como de las alegaciones que hubiera realizado el órgano gestor .
4.2 Sens perjudici del que preveu el paràgraf anterior , l ' import de les subvencions , aïlladament o en concurr ència amb altres entitats públiques o privades , nacionals o internacionals , no pot superar el cost de l ' activitat subvencionada a desenvolupar per l ' ens beneficiari .4.2 Sin perjuicio de lo que prevé el párrafo anterior , el importe de las subvenciones , aisladamente o en concurrencia con otras entidades públicas o privadas , nacionales o internacionales , no puede superar el coste de la actividad subvencionada a desarrollar para el ente beneficiario .
El recurs s ' entendrà desestimat si passen tres mesos sense que s ' hagi dictat i notificat la resolució expressa i quedarà aleshores oberta la via cont enciosa administrativa .El recurso se entenderá desestimado si pasan tres meses sin que se haya dictado y notifica do la resolución expresa y quedará entonces abierta la vía contenciosa administrativa .
L ' abandonament de la feina sense causa justificada , encara que sigui per breu temps .Si como consecuencia del mismo se originase perjuicio grave a la empresa o hubiere causado riesgo a la integridad de las personas , esta falta podrá ser considerada como grave o muy grave , según los casos .
Atès que un cop publicada la convocatòria per a l ' any 2009 r elativa als programes que regula l ' Ordre TRE / 290 / 2009 , de 28 de maig , s ' ha incrementat la dotació pressupostària per a les entitats locals i s ' ha considerat convenient modificar alguns aspectes com el fet d ' incloure-les com a entitats sol · licitants per tal d ' adequar-se més encara a les necessitats econòmiques actuals i del mercat de treball ;Dado que una vez publicada la convocatoria para el año 2009 relativa los programas que regula la Orden TRE/ 290/ 2009 , de 28 de mayo , se ha incrementado la dotación presupuestaria para las entidades locales y se ha considerado conveniente modificar algunos aspectos como el hecho de incluirlas como entidades solicitantes para adecuarse aún más a las necesidades económicas actuales y del mercado de trabajo ;
És que potser va perdre tot el seu valor encara que hagi patit l’ alè de Satanàs?¿ Acaso perdió su valor cuando Satanásla emponzoñó con su soplido?
Els que han rebut educació encara han de treballar més durLos que han recibido educación aún tienen que trabajar más duro
Habilita l' execució d' scripts escrits amb ECMA-Script (també conegut com a JavaScript) que poden estar continguts dins de les pàgines HTML. Us advertim que la implementació del JavaScript encara no és acabat. Tingueu present, que, com amb qualsevol navegador, l' habilitació de llenguatges d' script pot ser un problema de seguretatHabilita la ejecución de procedimientos escritos en ECMA-Script (conocidos como JavaScript) que pueden estar en las páginas HTML. Tenga en cuenta que, como ocurre con cualquier otro navegador, la activación de los lenguajes de procedimientos pueden generar un problema de seguridad
Si en el moment de sol · licitar l ' incentiu l ' entitat encara no està inscrita en el Registre d ' associacions del Departament de Justícia o l ' equivalent del Departament de Treball , caldrà acreditar que s ' està tramitant la corresponent inscripció .Si en el momento de solicitar el incentivo la entidad todavía no está inscrita en el Registro de asociaciones del Departamento de Justicia o el equivalente del Departamento de Trabajo , hará falta acreditar que se está tramitando la correspondiente inscripción .
Quan finalitzeu els canvis per a qualsevol tipus & MIME;, podreu fer clic a Aplica per a fer que els vostres canvis siguin permanents, però encara estareu en aquest mòdulCuando finalice haciendo cambios a los tipos MIME, puede pulsar Aplicar para hacer los cambios permanentes y mantenerse en este módulo
Aquesta és la primera vegada que veiem l' Anakin, encara amb seny... però veiem com comença a ser egoista... polaritzat amb si mateixEs la primera vez que vemos a Anakin, no perdiendo los estribos... pero sí empezando a ser egoísta... empezando a ensimismarse
Encara que hi ha una important diferència entre el sistema equatorial i el geogràfic: Aquest últim està fixat a la Terra i gira junt amb ella. El sistema equatorial està fixat a les estrelles actualment, les coordenades equatorials no estan tan fixades a les estrelles. Mireu precessió. A més, si s' usa l ' angle horari en comptes de l' ascensió recta, el sistema equatorial passa a estar fixat a la Terra en comptes de a les estrelles., de manera que aparenta rotar a través del cel junt a les estrelles; però per descomptat, en realitat és la Terra la que gira sota el cel fixeSin embargo, hay una diferencia importante entre el sistema ecuatorial y el geográfico: este último está fijado a la Tierra, y rota junto a ella. El sistema ecuatorial está fijado a las estrellas en realidad, las coordenadas ecuatoriales no están tan fijadas a las estrellas. Vea precesión. Además si se utiliza ángulo horario en lugar de ascensión directa, el sistema ecuatorial pasa a estar fijado a la Tierra en lugar de a las estrellas., así que parece rotar por el cielo junto a ellas; pero, por supuesto, es la Tierra la que gira y el cielo permanece inmóvil
Les empreses catalanes necessiten comptar amb persones preparades tècnicament , que coneguin els diferents mercats i sectors econòmics , que les ajudin a aplanar el camí de la internacionalització , tant a les que encara no s ' han iniciat com a les que ja ho han fet i volen eixamplar els seus horitzons .Las empresas catalanas necesitan contar con personas preparadas técnicamente , que cono zcan los diferentes mercados y sectores económico s , que les ayuden a allanar el camino de la internacionalización , tanto a las que todavía no se han iniciado como a las que ya lo han hecho y quieren ampliar sus horizontes .
L ' abandonament del servei o lloc de treball sense causa justificada , encara que sigui per breu temps , si com a conseqüència d ' aquest s ' ocasiona un perjudici considerable a l ' empresa o als seus companys de feina , posa en perill la seguretat o és causa d ' accident .El a bandono del servicio o puesto de trabajo sin causa justificada , aunque sea por breve tiempo , si como consecuencia de éste se ocasiona un perjuicio considerable a la empresa o a sus compañeros de trabajo , pusiera en peligro la seguridad o fuese causa de accidente .
Durant aquesta mateixa quinzena també s ' exposarà la llista formada per tots els aspirants que encara no han prestat serveis i formen part de les llistes definitives d ' admesos fetes públiques per resolucions de la Direcció General de Personal Docent , ordenats segons el barem corresponent .Durante la misma quincena también se expondrá la lista formada por todos los aspirantes que aún no han prestado servicios y formen parte de las listas definitivas de admitidos hechas públicas por resoluciones de la Dirección General de Personal Docente , ordenados según el baremo correspondiente .
.1 Aprovar definitivament la Modificació puntual de les Normes subsidiàries per a la regularització de l ' edifici en la cruïlla entre el carrer Progrés i l ' avinguda Catalunya , de la Granada , promoguda i tramesa per l ' Ajuntament , i su peditar-ne la publicació al DOGC i consegüent executivitat a la presentació d ' un text refós , per triplicat , verificat per l ' òrgan que ha atorgat l ' aprovació provisional de l ' expedient i degudament dilig enciat , que incorpori la prescripció següent :.1 Aprobar definitivamente la Modificación puntual de las Normas subsidiarias para la regularización del edificio en el cruce entre la calle Progrés y la avenida Catalunya , de La Granada , promovida y remitida por el Ayuntamiento , y supeditar la publicación en el DOGC y consiguiente ejecutividad a la presentación de un texto refundido , por triplicado , verificado por el órgano que ha otorgado la aprobación provisional del expediente y debidamente diligenciado , que incorpore la siguiente prescripción :
Es prohibeix a tots els col · legiats i col · legiades , encara que exerceixin la professió a través d ' una societat professional :Se prohíbe a todos los colegiados y colegiadas , aunque ejerzan la profesión a través de una sociedad profesional :
El recurs s ' entendrà desestimat si passen tres mesos sense que s ' hagi dictat i notificat la resolució expressa i quedarà aleshores oberta la via cont enciosa administrativa .El recurso se entenderá desest imado si pasan tres meses sin que se haya dictado y notificado la resolución expresa y quedará entonces abiert a la vía contenciosa administrativa .
En qualsevol cas , contra els acords esmentats també es pot interposar directament recurs contenciós administratiu , de conformitat amb el que preveuen l ’ article 116 de la Llei esmentada i l ’ article 25 de la Llei 29 / 1998 , de 13 de juliol , reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa , davant la Sala Cont enciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya , en el termini de dos mesos a comptar des de l ’ endemà de la publicació d ’ aquest Edicte en el DOGC , sens perjudici que es pugui interposar qualsevol altre recurs que es consideri procedent .En cualquier caso , contra los mencionados acuerdos también se puede interponer directamente recurso contencioso administrativo , de conformidad con lo que prevén el artículo 116 de la mencionada Ley y el artículo 25 de la Ley 29/ 1998 , de 13 de julio , reguladora de la jurisdicción contencioso-administrativa , ante la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña , en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente de la publicación de este Edicto en el DOGC , sin perjuicio de que se pueda interponer cualquier otro recurso que se considere procedente .
12.1 L ' ensenyament d ' idiomes en el nivell avançat té com a finalitat principal capacitar l ' alumnat per a l ' ús de l ' idioma de forma fluida i amb eficàcia en situacions habituals i més específiques que requereixin comprendre , produir i tractar textos orals i escrits conceptualment i lingüísticament complexes , en una varietat de llengua estàndard , amb un repertori lèxic ampli encara que no gaire idiomàtic i que tractin sobre temes generals , actuals o propis del camp d ' especialització del parlant .12.1 La enseñanza de idiomas en el nivel avanzado tiene como finalidad principal capacitar al alumnado para el uso del idioma de forma fluida y con eficacia en situaciones habituales y más específicas que requieran comprender , producir y tratar textos orales y escritos conceptualmente y lingüísticamente complejos , en una variedad de lengua estándar , con un repertorio léxico amplio aunque no muy idiomático y que traten sobre temas generales , actuales o propios del campo de especialización del hablante .
En cas que hi hagi encara desacord , el Parlament pot desestimar la proposta amb caràcter definitiu .En caso de que persista el desacuerdo , el Parlamento puede rechazar la propuesta con carácter definitivo .
m ) La reincidència en falta greu , encara que aquesta sigui de naturalesa diferent , sempre que hagi estat objecte de sanció .m ) La reincidencia en falta grave , aunque esta sea de diferente naturaleza , siempre que haya sido objeto de sanción .
g ) Adscripció , en el seu cas , de les galeries subterrànies , mines d ' aigua o pous que existeixin a la finca , encara que estiguin abandonats , juntament amb un croquis acotat en el qual s ' expressi la situació , configuració i mides dels esmentats accidents del subsòl .a ) Copia del plano oficial acreditativo de haberse efectuado el señalamiento de alineaciones y rasantes sobre el terreno , cuando eso sea preceptivo .
Aquesta Or dre pretén garantir el dret dels alumnes de l ' Escola Universitària Politècnica del Medi Ambient de Mollet del Vallès que encara no han finalitzat els seus estudis , facilitant-los l ' opció de continuar el pla d ' estudis que cursaven o adaptar-se al pla d ' estudis d ' enginyeria tècnica industrial , especialitat en química industrial , que impartirà l ' Escola Tècnica Superior d ' Enginyeria de la Universitat Autònoma de Barcelona .Esta Orden pretende garantizar el derecho de los alumnos de la Escuela Universitaria Politécnica del Medio Ambiente de Mollet del Vallès que aún no han finalizado sus estudios , facilitándoles la opción de continuar el plan de estudios que cursaban o adaptarse al plan de estudios de ingeniería industrial , especialidad en química industrial , que impartirá la Escuela Técnica Superior de Ingeniería de la Universidad Autónoma de Barcelona .
Encara podem conèixer el món submarí- I veure el que habita dins l' abisme! "¡ Aun podemos conocer el mundo submarino- y ver lo que habita en el abismo! "
Mostrando página 1. 183523 encontrado frases búsqueda de una frase encara que.Se encuentra en 14,852 ms.Las memorias de traducción son creados por humanos, pero alineado por computadora, que puede provocar errores. Ellos vienen de muchas fuentes y no se registran. Te lo advierto.